საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 5443-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 10/12/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/12/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2020
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.019680
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
5443-Iს
10/12/2019
ვებგვერდი, 18/12/2019
190020010.05.001.019680
საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (18/12/2019 - 24/06/2020)

 

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

  მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                         ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

10,595,649.4

10,540,400.0

11,226,900.0

11,180,000.0

46,900.0

გადასახადები

9,695,962.2

9,645,000.0

10,465,000.0

10,465,000.0

0.0

გრანტები

404,014.7

390,400.0

241,900.0

195,000.0

46,900.0

სხვა შემოსავლები

495,672.5

505,000.0

520,000.0

520,000.0

0.0

ხარჯები

9,543,712.6

9,999,052.9

10,846,529.2

10,739,920.2

106,609.0

შრომის ანაზღაურება

1,407,624.2

1,469,483.7

1,575,965.0

1,575,345.0

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,288,263.2

1,246,432.1

1,373,690.5

1,356,633.5

17,057.0

პროცენტი

513,043.8

624,041.0

751,031.0

751,031.0

0.0

სუბსიდიები

419,453.0

435,087.0

516,463.0

482,013.0

34,450.0

გრანტები

1,331,957.4

787,932.1

726,074.5

726,074.5

0.0

მათ შორის, კაპიტალური

527,941.7

628,816.1

543,700.0

543,700.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,501,326.9

3,886,912.0

4,294,821.3

4,294,821.3

0.0

სხვა ხარჯები

1,082,044.2

1,549,165.0

1,608,483.9

1,554,001.9

54,482.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

82,295.2

335,031.0

421,760.0

377,410.0

44,350.0

საოპერაციო სალდო

1,051,936.8

541,347.1

380,370.9

440,079.9

-59,709.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,811,165.9

2,057,593.1

2,091,365.5

1,311,014.5

780,351.0

ზრდა

1,912,171.3

2,137,593.1

2,221,365.5

1,441,014.5

780,351.0

კლება

101,005.4

80,000.0

130,000.0

130,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-759,229.1

-1,516,246.0

-1,710,994.7

-870,934.7

-840,060.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

365,188.7

-267,200.0

333,574.3

-8,665.7

342,240.0

ზრდა

484,339.0

209,390.0

463,574.3

121,334.3

342,240.0

ვალუტა და დეპოზიტები

103,240.6

0.0

121,334.3

121,334.3

0.0

სესხები

237,642.2

209,390.0

342,240.0

0.0

342,240.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

143,456.2

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

119,150.3

476,590.0

130,000.0

130,000.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

356,590.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

94,131.8

120,000.0

130,000.0

130,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

25,013.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

1,124,417.8

1,249,046.0

2,044,569.0

862,269.0

1,182,300.0

ზრდა

1,877,617.1

2,216,125.0

3,067,300.0

1,885,000.0

1,182,300.0

საშინაო

422,310.4

900,000.0

1,200,000.0

1,200,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

422,309.4

900,000.0

1,200,000.0

1,200,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

1,455,306.8

1,316,125.0

1,867,300.0

685,000.0

1,182,300.0

სესხები

1,455,306.8

1,316,125.0

1,867,300.0

685,000.0

1,182,300.0

კლება

753,199.3

967,079.0

1,022,731.0

1,022,731.0

0.0

საშინაო

35,082.0

40,079.0

44,006.0

44,006.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

სესხები

82.0

79.0

2,141.0

2,141.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

1,865.0

1,865.0

0.0

საგარეო

718,117.3

927,000.0

978,725.0

978,725.0

0.0

სესხები

714,884.7

927,000.0

975,000.0

975,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

3,232.6

0.0

3,725.0

3,725.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                    ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

12,693,422.2

12,956,525.0

14,554,200.0

13,325,000.0

1,229,200.0

შემოსავლები

10,595,649.4

10,540,400.0

11,226,900.0

11,180,000.0

46,900.0

არაფინანსური აქტივების კლება

101,005.4

80,000.0

130,000.0

130,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

119,150.3

120,000.0

130,000.0

130,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

1,877,617.1

2,216,125.0

3,067,300.0

1,885,000.0

1,182,300.0

გადასახდელები

12,590,181.6

13,313,115.0

14,432,865.7

13,203,665.7

1,229,200.0

ხარჯები

9,543,712.7

9,999,052.9

10,846,529.2

10,739,920.2

106,609.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,912,171.3

2,137,593.1

2,221,365.5

1,441,014.5

780,351.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

381,098.4

209,390.0

342,240.0

0.0

342,240.0

ვალდებულებების კლება

753,199.3

967,079.0

1,022,731.0

1,022,731.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

103,240.6

-356,590.0

121,334.3

121,334.3

0.0

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 11,226,900.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                        ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

შემოსავლები

10,595,649.4

10,540,400.0

11,226,900.0

გადასახადები

9,695,962.2

9,645,000.0

10,465,000.0

გრანტები

404,014.7

390,400.0

241,900.0

სხვა შემოსავლები

495,672.5

505,000.0

520,000.0

 

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 10,465,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                       ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის

გეგმა

გადასახადები

9,695,962.2

9,645,000.0

10,465,000.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,614,519.5

4,005,000.0

4,385,000.0

გადასახადები ფიზიკური პირებიდან

2,877,895.1

3,150,000.0

3,415,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,877,895.1

3,150,000.0

3,415,000.0

გადასახადი საწარმოებიდან

736,624.4

855,000.0

970,000.0

მოგების გადასახადი

736,624.4

855,000.0

970,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5,892,636.4

5,358,000.0

5,798,300.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

4,426,909.8

4,071,000.0

4,398,300.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

4,426,909.8

4,071,000.0

4,398,300.0

აქციზი

1,465,726.6

1,287,000.0

1,400,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

73,416.9

75,000.0

80,000.0

იმპორტის გადასახადი

73,416.9

75,000.0

80,000.0

სხვა გადასახადები

115,389.4

207,000.0

201,700.0

 

მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 241,900.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

გეგმა

გრანტები

404,014.7

390,400.0

241,900.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

232,419.8

255,765.0

155,750.0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

205,122.3

230,000.0

130,000.0

EU

137,680.1

230,000.0

130,000.0

ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU)

0.0

0.0

6,175.0

სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის მხარდაჭერა

III (PFM III) (EU)

22,196.5

0.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

20,178.6

120,080.0

62,750.0

საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში

(EU)

10,555.0

18,600.0

0.0

საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის

რეფორმის მხარდაჭერა (EU)

11,796.7

18,350.0

0.0

დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)

27,163.5

0.0

0.0

უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)

0.0

12,420.0

16,250.0

ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული

განვითარებისთვის (EU)

0.0

0.0

16,250.0

ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU)

0.0

13,200.0

12,325.0

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა − II ფაზა (EU)

27,163.5

0.0

0.0

DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)

18,626.4

16,300.0

0.0

მაკროფინანსური დახმარების (MFA) პროგრამა (EU)

0.0

31,050.0

16,250.0

სხვადასხვა დონორი

67,442.2

0.0

0.0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები

(სხვადასხვა დონორი)

67,442.2

0.0

0.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

27,297.5

25,765.0

25,750.0

E5P

0.0

2,000.0

4,150.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

1,000.0

1,500.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის

გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

0.0

1,000.0

1,000.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

0.0

0.0

1,650.0

SIDA

7,966.5

3,300.0

700.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

0.0

300.0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

7,966.5

3,300.0

400.0

CNF

1,383.1

1,345.0

2,500.0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

1,383.1

1,345.0

2,500.0

WB-TF

3,833.3

3,600.0

3,800.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის

განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

3,833.3

3,600.0

3,800.0

EU

10,722.2

9,750.0

10,600.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

2,688.3

700.0

0.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი

(EU, KfW)

1,735.5

1,000.0

600.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე

(EU, EIB)

4,734.8

8,050.0

5,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების

რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

0.0

0.0

5,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

1,563.6

0.0

0.0

GEF

3,392.5

5,270.0

4,000.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)

3,392.5

5,270.0

4,000.0

EBRD

0.0

500.0

0.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

500.0

0.0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

106,983.7

74,635.0

20,350.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

106,983.7

74,635.0

20,350.0

MCC

95,277.7

63,900.0

0.0

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს − მეორე პროექტი (MCC)

95,277.7

63,900.0

0.0

KfW

11,706.1

10,495.0

20,350.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (KfW)

0.0

0.0

2,000.0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში − საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა − საქართველო, III ფაზა)

(KfW)

2,848.7

3,300.0

2,100.0

პროფესიული განათლება I (KfW)

0.0

0.0

1,900.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

7,509.7

5,350.0

750.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − IV ფაზა (KfW)

1,347.6

1,845.0

13,300.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW)

0.0

0.0

300.0

ORIO

0.0

240.0

0.0

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

0.0

240.0

0.0

უცხოეთის იურიდიული პირი

0.0

0.0

800.0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

0.0

0.0

800.0

EPTATF

0.0

0.0

800.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)

0.0

0.0

800.0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

64,611.2

60,000.0

65,000.0

 

მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 520,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                     ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

495,672.5

505,000.0

520,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

201,598.2

196,000.0

191,000.0

პროცენტები

103,791.5

95,000.0

95,000.0

დივიდენდები

70,350.8

81,000.0

71,000.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

350.8

1,000.0

1,000.0

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

70,000.0

80,000.0

70,000.0

რენტა

27,455.9

20,000.0

25,000.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

94,440.0

96,700.0

101,000.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

91,147.7

93,600.0

97,400.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

648.5

300.0

400.0

სანებართვო მოსაკრებელი

65,774.2

68,000.0

70,000.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

2,639.6

3,200.0

4,000.0

სახელმწიფო ბაჟი

18,552.6

19,000.0

20,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,974.2

1,600.0

1,500.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,023.1

1,000.0

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

535.5

500.0

500.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

3,292.3

3,100.0

3,600.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

65.5

100.0

50.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,206.8

3,000.0

3,550.0

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან

20.0

0.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

78,248.4

95,000.0

105,000.0

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

121,385.9

117,300.0

123,000.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

121,385.9

117,300.0

123,000.0

სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

121,385.9

117,300.0

123,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

121,385.9

117,300.0

123,000.0

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 10,846,529.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

9,543,712.6

9,999,052.9

10,846,529.2

10,739,920.2

106,609.0

შრომის ანაზღაურება

1,407,624.2

1,469,483.7

1,575,965.0

1,575,345.0

620.0

საქონელი და მომსახურება

1,288,263.2

1,246,432.1

1,373,690.5

1,356,633.5

17,057.0

პროცენტი

513,043.8

624,041.0

751,031.0

751,031.0

0.0

სუბსიდიები

419,453.0

435,087.0

516,463.0

482,013.0

34,450.0

გრანტები

1,331,957.4

787,932.1

726,074.5

726,074.5

0.0

მათ შორის, კაპიტალური

527,941.7

628,816.1

543,700.0

543,700.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,501,326.9

3,886,912.0

4,294,821.3

4,294,821.3

0.0

სხვა ხარჯები

1,082,044.2

1,549,165.0

1,608,483.9

1,554,001.9

54,482.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

82,295.2

335,031.0

421,760.0

377,410.0

44,350.0

 

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,091,365.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,221,365.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

სულ ჯამი

1,912,171.3

2,137,593.1

2,221,365.5

1,441,014.5

780,351.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

6,432.7

7,048.1

6,328.1

6,328.1

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

49.9

100.0

100.0

100.0

0.0

03 00

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

541.8

590.0

500.0

500.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

214.0

668.0

135.0

135.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

910.5

15.0

2,215.4

2,215.4

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

27.6

100.0

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

288.2

555.0

500.0

500.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

8,371.1

13,012.0

15,795.0

15,795.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

131.3

1,655.0

1,480.0

1,480.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

6.0

5.0

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

0.0

5.0

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

5.0

10.0

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

6.0

3.0

5.0

5.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.4

3.0

5.0

5.0

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

4.5

0.0

5.0

5.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

6.5

4.0

5.0

5.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

5.7

0.0

5.0

5.0

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

3.1

2.0

5.0

5.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

12,393.8

13,370.0

11,914.0

11,914.0

0.0

21 00

 სსიპ − საპენსიო სააგენტო

138.5

500.0

470.0

470.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

19.7

35.0

10.0

10.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

8,844.3

17,155.0

18,865.0

18,865.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2,473.0

3,245.0

2,295.0

1,495.0

800.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

1,302,619.6

1,476,300.0

1,601,850.0

867,540.0

734,310.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

28,564.6

27,390.0

32,050.0

29,404.0

2,646.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

114,909.1

47,435.0

68,280.0

68,280.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

18,464.4

2,010.0

2,510.0

2,510.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

131,679.1

203,477.0

200,511.0

165,511.0

35,000.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

88,847.0

108,336.0

70,000.0

70,000.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

16,589.6

18,006.0

28,385.0

23,990.0

4,395.0

32 00

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

149,379.9

182,189.0

145,323.0

142,123.0

3,200.0

33 00

საქართველოს პროკურატურა

2,019.4

2,970.0

2,970.0

2,970.0

0.0

35 00

სსიპ − საჯარო სამსახურის ბიურო

32.1

12.0

10.0

10.0

0.0

36 00

სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

32.8

55.0

110.0

110.0

0.0

37 00

სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

715.5

690.0

410.0

410.0

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

16.6

315.0

155.0

155.0

0.0

39 00

ა(ა)იპ − საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

7,701.2

3,400.0

2,900.0

2,900.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

314.7

110.0

1,150.0

1,150.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

5,262.3

0.0

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

0.6

50.0

50.0

50.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია − სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

29.8

45.0

20.0

20.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

2,299.1

883.0

860.0

860.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

1,499.7

5,000.0

2,000.0

2,000.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

65.6

50.0

80.0

80.0

0.0

48 00

სსიპ − საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

0.0

95.0

30.0

30.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

22.2

10.0

10.0

10.0

0.0

50 00

სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

14.4

10.0

10.0

10.0

0.0

51 00

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

180.0

665.0

700.0

700.0

0.0

52 00

სსიპ − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

53 00

სსიპ − საჯარო  და  კერძო თანამშრომლობის სააგენტო

0.0

0.0

4.0

4.0

0.0

54 00

სსიპ − ახალგაზრდობის სააგენტო

24.2

10.0

130.0

130.0

0.0

55 00

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი

0.0

0.0

98.0

98.0

0.0

 

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

101,005.3

80,000.0

130,000.0

ძირითადი აქტივები

80,364.4

60,000.0

110,000.0

მატერიალური მარაგები

10.2

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

20,630.8

20,000.0

20,000.0

მიწა

8,340.3

7,000.0

20,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

12,290.5

13,000.0

0.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

12,290.5

13,000.0

0.0

 

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

7

სულ

11,455,884.0

12,136,646.0

13,067,894.7

12,180,934.7

886,960.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,243,877.9

1,743,497.9

1,845,960.7

1,845,960.7

0.0

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

357,764.0

412,845.8

427,921.0

427,921.0

0.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

164,713.2

173,675.0

173,956.0

173,956.0

0.0

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

32,910.6

87,655.8

87,940.0

87,940.0

0.0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

160,140.3

151,515.0

166,025.0

166,025.0

0.0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

37,727.3

34,215.0

40,620.0

40,620.0

0.0

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,483.2

1,600.0

1,600.0

1,600.0

0.0

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

9,328.7

10,000.0

10,580.0

10,580.0

0.0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

26,915.5

22,615.0

28,440.0

28,440.0

0.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

518,017.5

644,000.0

771,000.0

771,000.0

0.0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,241,708.1

610,600.0

514,000.0

514,000.0

0.0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

88,660.9

41,837.1

92,419.7

92,419.7

0.0

7.2

თავდაცვა

894,031.0

937,400.0

978,700.0

943,700.0

35,000.0

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

334,239.3

360,660.0

388,111.0

353,111.0

35,000.0

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

38,207.3

42,750.0

41,850.0

41,850.0

0.0

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

30,240.5

33,530.0

33,530.0

33,530.0

0.0

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

491,343.9

500,460.0

515,209.0

515,209.0

0.0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,080,301.6

1,176,230.0

1,215,599.0

1,215,599.0

0.0

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

548,293.8

613,200.0

645,994.0

645,994.0

0.0

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

85,870.5

97,290.0

72,290.0

72,290.0

0.0

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

126,321.7

140,470.0

154,130.0

154,130.0

0.0

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

137,645.6

141,245.0

151,245.0

151,245.0

0.0

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

182,170.0

184,025.0

191,940.0

191,940.0

0.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,776,206.8

2,090,524.0

2,222,172.0

1,409,062.0

813,110.0

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

60,918.0

78,245.0

82,653.0

82,653.0

0.0

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

57,579.8

73,455.0

75,250.0

75,250.0

0.0

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

3,338.2

4,790.0

7,403.0

7,403.0

0.0

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

198,234.4

293,054.0

308,310.0

263,310.0

45,000.0

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

198,234.4

293,054.0

308,310.0

263,310.0

45,000.0

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

13,295.0

57,800.0

91,300.0

78,300.0

13,000.0

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

7,363.3

8,000.0

8,000.0

8,000.0

0.0

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

5,931.7

49,800.0

83,300.0

70,300.0

13,000.0

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

2,320.3

9,900.0

8,630.0

8,630.0

0.0

7.4.4.3

მშენებლობა

2,320.3

9,900.0

8,630.0

8,630.0

0.0

7.4.5

ტრანსპორტი

1,242,126.1

1,349,650.0

1,344,000.0

722,370.0

621,630.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,232,586.4

1,335,850.0

1,335,800.0

714,170.0

621,630.0

7.4.5.3

სარკინიგზო ტრანსპორტი

86.2

300.0

200.0

200.0

0.0

7.4.5.4

საჰაერო ტრანსპორტი

6,482.4

13,000.0

8,000.0

8,000.0

0.0

7.4.5.5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

2,971.2

500.0

0.0

0.0

0.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

222,706.1

248,200.0

349,579.0

216,099.0

133,480.0

7.4.7.1

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

316.4

310.0

319.0

319.0

0.0

7.4.7.3

ტურიზმი

100,936.9

101,840.0

115,680.0

115,680.0

0.0

7.4.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი

121,452.8

146,050.0

233,580.0

100,100.0

133,480.0

7.4.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

36,606.9

53,675.0

37,700.0

37,700.0

0.0

7.5

გარემოს დაცვა

68,492.0

91,596.0

103,190.0

96,190.0

7,000.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2,117.3

18,950.0

23,000.0

21,800.0

1,200.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

8,937.6

3,500.0

1,500.0

300.0

1,200.0

7.5.3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

1,508.8

1,200.0

1,980.0

1,980.0

0.0

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

19,323.4

22,665.0

27,550.0

22,950.0

4,600.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

36,604.9

45,281.0

49,160.0

49,160.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

16,419.7

105,916.1

143,250.0

129,200.0

14,050.0

7.6.2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

10,421.0

12,416.1

17,250.0

3,200.0

14,050.0

7.6.3

წყალმომარაგება

5,998.8

93,500.0

126,000.0

126,000.0

0.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

1,089,062.7

1,091,243.0

1,134,478.0

1,134,478.0

0.0

7.7.1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

12,479.6

30,050.0

6,050.0

6,050.0

0.0

7.7.1.1

ფარმაცევტული პროდუქცია

12,479.6

30,050.0

6,050.0

6,050.0

0.0

7.7.2

ამბულატორიული მომსახურება

779,996.3

801,325.0

785,823.0

785,823.0

0.0

7.7.2.1

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

761,026.4

780,725.0

764,400.0

764,400.0

0.0

7.7.2.2

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

18,969.9

20,600.0

21,423.0

21,423.0

0.0

7.7.3

საავადმყოფოების მომსახურება

194,880.2

158,056.0

228,396.0

228,396.0

0.0

7.7.3.2

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

189,193.9

150,530.0

220,870.0

220,870.0

0.0

7.7.3.3

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

5,686.3

7,526.0

7,526.0

7,526.0

0.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

49,072.6

55,710.0

62,693.0

62,693.0

0.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

52,633.9

46,102.0

51,516.0

51,516.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

344,528.3

311,707.0

352,182.0

352,182.0

0.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

158,797.5

126,450.0

138,263.0

138,263.0

0.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

113,338.8

91,486.0

111,863.0

111,863.0

0.0

7.8.3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

54,123.7

59,200.0

69,700.0

69,700.0

0.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1,504.3

962.0

962.0

962.0

0.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

16,764.0

33,609.0

31,394.0

31,394.0

0.0

7.9

განათლება

1,243,492.1

1,484,618.0

1,560,130.0

1,542,330.0

17,800.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

0.7

100.0

200.0

200.0

0.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

603,547.5

750,884.0

824,480.0

824,480.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

603,547.5

750,884.0

824,480.0

824,480.0

0.0

7.9.3

პროფესიული განათლება

36,645.5

52,660.0

60,617.0

57,417.0

3,200.0

7.9.4

უმაღლესი განათლება

161,696.1

160,165.0

135,469.0

135,469.0

0.0

7.9.4.2

უმაღლესი აკადემიური განათლება

161,696.1

160,165.0

135,469.0

135,469.0

0.0

7.9.5

უმაღლესისშემდგომი განათლება

1,765.6

2,000.0

1,500.0

1,500.0

0.0

7.9.6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

99,754.4

108,356.0

119,375.0

119,375.0

0.0

7.9.7

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

70,272.7

41,690.0

45,600.0

43,600.0

2,000.0

7.9.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

269,809.6

368,763.0

372,889.0

360,289.0

12,600.0

7.10

სოციალური დაცვა

2,699,472.0

3,103,914.0

3,512,233.0

3,512,233.0

0.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,926.9

9,260.0

9,462.0

9,462.0

0.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

145.3

260.0

262.0

262.0

0.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

6,781.6

9,000.0

9,200.0

9,200.0

0.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,746,159.5

1,955,261.0

2,267,761.0

2,267,761.0

0.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

655,384.4

786,682.0

810,932.0

810,932.0

0.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

17,443.9

80,760.0

69,818.0

69,818.0

0.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

127,960.6

68,950.0

67,835.0

67,835.0

0.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

145,596.7

203,001.0

286,425.0

286,425.0

0.0

თავი IV

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-1,710,994.7) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 333,574.3 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 463,574.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                  ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

484,339.0

209,390.0

463,574.3

ვალუტა და დეპოზიტები

103,240.6

0.0

121,334.3

სესხები

237,642.2

209,390.0

342,240.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

143,456.2

0.0

0.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 130,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                         ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

119,150.3

476,590.0

130,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

356,590.0

0.0

სესხები

94,131.8

120,000.0

130,000.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

25,013.7

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

4.8

0.0

0.0

 

მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2,044,569.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 3,067,300.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                     ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

1,877,617.1

2,216,125.0

3,067,300.0

საშინაო

422,310.4

900,000.0

1,200,000.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

422,309.4

900,000.0

1,200,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

1.0

0.0

0.0

საგარეო

1,455,306.8

1,316,125.0

1,867,300.0

სესხები

1,455,306.8

1,316,125.0

1,867,300.0

 

  ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 1 200 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

  ბ) სსე-ს კორპორატიზაციისა და ენერგობაზრის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 105 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

  გ) განვითარების პოლიტიკის ოპერაციის (DPO-2019) პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები − 150 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

  დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების (MFA) პროგრამის  ფარგლებში ევროკავშირიდან (EU) მისაღები სახსრები – 65 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;

  ე) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 126 500.0 ათასი ლარის ოდენობით;

  ვ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 189 750.0 ათასი ლარის ოდენობით;

  ზ) სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის III ფაზის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 48 750.0 ათასი ლარის ოდენობით;

  თ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1 182 300.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის

ფაქტი

2019 წლის

გეგმა

2020 წლის

გეგმა

კრედიტები

996,881.2

931,125.0

1,182,300.0

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)

23,120.6

36,500.0

56,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)

17,737.4

4,000.0

400.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB, EIB)

51,973.5

37,225.0

59,300.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

744.2

0.0

0.0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)

9,037.8

6,730.0

3,400.0

პროფესიული განათლება I (KfW)

0.0

0.0

1,300.0

სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ 48−კმ 64, გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

20,357.4

26,000.0

42,000.0

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB, EBRD)

2,588.3

500.0

10,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)

1,387.2

30.0

0.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)

125.7

45,600.0

32,500.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)

18,447.0

2,300.0

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)

26,864.3

24,000.0

30,000.0

„ჩრდილოეთის რგოლი“ (EBRD), „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური“ (KfW, EBRD)

0.0

1,500.0

3,500.0

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB)

15,887.7

3,000.0

8,500.0

ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)

41,178.9

4,000.0

0.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)

366.0

0.0

0.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)

21,164.4

36,000.0

11,200.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

8,060.3

4,000.0

0.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − IV ფაზა (KfW)

15,506.7

14,690.0

24,000.0

ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)

746.2

8,500.0

11,250.0

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EU, EBRD)

16,481.9

6,100.0

5,000.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

6,116.2

0.0

400.0

ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)

0.0

0.0

15,000.0

ქობულეთის წყალარინების  პროექტი (EBRD, ORET)

0.0

2,750.0

300.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)

0.0

475.0

420.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული  მართვის პროგრამა II (KfW)

0.0

0.0

400.0

საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)

22,881.1

15,000.0

35,000.0

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (EBRD, ADB)

0.0

228,275.0

35,500.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია − III ფაზა (EU, KfW)

10,685.9

13,400.0

1,500.0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)

6,633.9

8,800.0

8,400.0

ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი − საქართველო I2Q (IBRD)

0.0

0.0

5,000.0

ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)

16,517.6

13,100.0

34,000.0

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

0.0

0.0

8,000.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

8,749.3

1,300.0

2,500.0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (KfW)

0.0

0.0

4,000.0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0.0

500.0

6,100.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

0.0

700.0

5,000.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)

0.0

10,250.0

99,000.0

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

130,364.5

158,675.0

129,000.0

500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო“ (WB)

0.0

0.0

3,500.0

კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

0.0

0.0

3,000.0

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

0.0

300.0

4,000.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

201,682.0

16,050.0

84,750.0

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)

3,301.5

10,000.0

22,000.0

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

16,175.2

0.0

0.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)

4,551.4

14,025.0

0.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, ADB)

113,756.4

7,550.0

64,750.0

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

0.0

0.0

4,000.0

ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)

0.0

0.0

10,000.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

0.0

1,600.0

0.0

თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

0.0

0.0

37,000.0

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)

0.0

0.0

3,600.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

47,220.7

44,150.0

22,800.0

„ხელედულა-ლაჯანური-ონი“ (KfW)

0.0

0.0

2,500.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

0.0

3,000.0

2,000.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)

49,260.3

48,500.0

49,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)

7,164.1

1,600.0

130.0

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)

8,905.4

15,400.0

24,400.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (II ფაზა − გაზი) (EBRD)

0.0

0.0

100,000.0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)

-9.4

0.0

0.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

34,739.8

38,000.0

37,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

16,409.9

17,050.0

20,000.0

 

3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,022,731.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

753,199.3

967,079.0

1,022,731.0

საშინაო

35,082.0

40,079.0

44,006.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

35,000.0

40,000.0

40,000.0

სესხები

82.0

79.0

2,141.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

1,865.0

საგარეო

718,117.3

927,000.0

978,725.0

სესხები

714,884.7

927,000.0

975,000.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

3,232.6

0.0

3,725.0

 

მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2020 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 23 434.9 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 17 968.1 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 5 466.8 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი  (31.12.2020)

სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი

17,968,095.0

მრავალმხრივი კრედიტორები

12,173,304.0

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

3,803,866.3

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)

96,143.2

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)

494,265.4

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

1,911,818.5

ევროკავშირი (EU)

190,016.2

მსოფლიო ბანკი (WB)

5,553,292.7

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

107,901.2

ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 

9,065.9

სკანდინავიური გარემოს დაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 

6,934.7

ორმხრივი კრედიტორები

3,443,336.8

სომხეთი                                 

16,318.2

აზერბაიჯანი                         

16,335.1

ავსტრია                                  

51,417.7

ჩინეთი                                     

2,535.2

საფრანგეთი                           

1,119,084.0

გერმანია                 

1,255,627.0

ირანი                                       

12,238.8

იაპონია                                    

709,809.2

ყაზახეთი                                  

26,119.7

ქუვეითი                                  

33,796.4

ნიდერლანდი                     

1,050.4

რუსეთი                                   

120,347.4

თურქეთი                                

31,583.3

თურქმენეთი                           

627.9

უკრაინა                                   

140.2

ამერიკის შეერთებული შტატები   

46,152.8

უზბეკეთი                               

153.6

სხვა საგარეო ვალდებულებები

1,487,450.0

ევრობონდები

1,487,450.0

სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები

4,550.1

გერმანია

4,550.1

საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი

859,454.1

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)   

859,454.1

სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი

5,466,846.0

საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები

200,846.0

სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის

152,000.0

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები

886,000.0

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები

4,228,000.0

სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი

23,434,941.0

  შენიშვნა:

  1. გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი (2019 წლის 27 ნოემბრის მდგომარეობით): 1 აშშ დოლარი = 2.97 ლარი; 1 ევრო = 1.10 აშშ დოლარი; 1 SDR = 1.37 აშშ დოლარი; 10 ჩინური იუანი = 1.42 აშშ დოლარი; 100 იაპონური იენი = 0.92 აშშ დოლარი; 1 ქუვეითური დინარი = 3.29 აშშ დოლარი. საქართველოს სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.

  2. სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია.

 

მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი

„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი  ზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით:

ა) 2020 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო განისაზღვრება 1 333.4 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 2.5%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%);

ბ) 2020 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 42.5%-ით, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) განისაზღვრება მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 1.3%-ით − ჯამი: მშპ-ის 43.8% (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%).

 

თავი V

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები  

მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    გ ანისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

1

ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას, რომელიც პაციენტზე მეტად იქნება ორიენტირებული და კიდევ უფრო შეამცირებს მოსახლეობის მიერ ჯანმრთელობის დაცვაზე გაწეულ დანახარჯებს. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის ეფექტიანობისა და ხარისხის გასაზრდელად აქტიურად დაიწყება სელექციური კონტრაქტების სისტემის დანერგვა. სრულად დაინერგება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტის მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსური რესურსების ეფექტიან გამოყენებას. მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდება ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკაში. პრიორიტეტული გახდება დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა მათი გართულების თავიდან ასაცილებლად. პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. განხორციელდება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი, დაიხვეწება პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები, გაუმჯობესდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა, გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა. დაიწყება ციფრული ტექნოლოგიებისა და ტელემედიცინის დანერგვა. ეს მოსახლეობას საშუალებას მისცემს, არა მხოლოდ ექიმ-სპეციალისტის მომსახურებით ისარგებლოს, არამედ ჩაიტაროს კვლევები. გაგრძელდება ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა პაციენტს ექნება; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის მომსახურების ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ დონეზე. გაგრძელდება პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია. ყურადღება გამახვილდება ონკოლოგიური დაავადებების მართვისა და ეფექტიანი მკურნალობს მექანიზმების დახვეწაზე და ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის უფრო ეფექტიანი და თანამედროვე მეთოდები დანერგება. მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად გაგრძელდება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა. ქვეყნის მასშტაბით მოხდება ჯანმრთელობის დაცვის ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა. შეიქმნება პაციენტის ელექტრონული ბარათი, რომელშიც აისახება პაციენტის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დიპლომისშემგომი და უწყვეტი პროფესიული განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად განხორციელდება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმა, რაც ხელს შეუწყობს პაციენტისთვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპებია: სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა. გაგრძელდება მიზნობრივი სოციალური პროგრამების განხორციელება მოწყვლადი ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობით გაუმჯობესება ამ პროგრამების მიზნობრიობ და არსებული რესურსები უფრო სამართლიანად გადანაწილება. დაინერგება სოციალურად დაუცველი ოჯახების შრომისუნარიანი წევრების დასაქმების წახალისებისა და ხელშეწყობის მექანიზმები. 2020 წელს გაიზრდება პენსიები და დაინერგება საკანონმდებლო მექანიზმები, რომლებიც ყოველწლიურად უზრუნველყოფს საპენსიო გასაცემლების ზრდას. უმუშევრობის შემცირებისა და დასაქმების ზრდის მიზნით მტკიცებულებაზე დაფუძნებული, ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის შესამუშავებლად განხორციელდება შრომის ბაზრის სიღრმისეული ანალიზი როგორც მიწოდების, ისე მოთხოვნის კუთხით. ადამიანური რესურსების უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნილების შესწავლის საფუძველზე ჩატარდება შრომის ბაზრის კვლევები შრომის ბაზარზე არსებული დისბალანსის შესამცირებლად. შრომის ბაზრის მოქნილობის გასაზრდელად ხელი შეეწყობა სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის მჭიდრო კოორდინაციას. სახელმწიფო უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ზრდას კარიერული დაგეგმვის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პროფესიული გადამზადების პროცესში პოტენციური დამსაქმებლების მონაწილეობას .

1.1

მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 27 02)

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით;  

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;  

სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის/„სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/„სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატების დაფინანსება სამედიცინო პერსონალისთვის: ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის) მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება;

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღების უზრუნველყოფა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება;

  პროგრამის ფარგლებში მოწყვლადი ჯგუფებისთვის გათვალისწინებული ფულადი გასაცემლები ხელს შეუწყობს მდგრდი განვითარების მიზნებით (SDG) განსაზღვრული 1.3.1 ინდიკატორის შესრულებას.

1.1.1

მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 01)

 

საპენსიო ასაკის პირთა (ქალებისა – 60 წლიდან, მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის მუშაკების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვათა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

 

მოქალაქეთათვის საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზება.

1.1.2

 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული       კოდი 27 02 02)

 

მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;  

შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

  ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ტოლია ან 100 000-ზე ნაკლებია და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა გაზრდილი ოდენობით.

1.1.3

სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 27 02 03)

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია;

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციის ხელშეწყობა და არსებული სერვისების მხარდაჭერა და გაძლიერება;  

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

1.1.4

სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 27 02 04)

 

„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება:  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისთვის – დანამატისა პენსიის 20 პროცენტ ის ოდენობით; „სოციალური პაკეტის“ მიმღებთათვის – დანამატისა „სოციალური პაკეტის“ 20 პროცენტის ოდენობით; დანამატებისა მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით); აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის   (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა) ანაზღაურება.

1.1.5

სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 02 05)

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), გენდერული ნიშნით ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და მხარდაჭერა;

 

მსხვერპლთა თავშესაფრით, დროებითი სადღეღამისო საცხოვრებლით და დღის მომსახურებით უზრუნველყოფა, აგრეთვე მათი ფსიქოსოციალური დახმარების/რეაბილიტაციის, სამედიცინო მომსახურების ა/და ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, იურიდიული მხარდაჭერა;

 

ხანდაზმულთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებული პირობების შექმნა, სადღეღამისო მომსახურების ფარგლებში მათი მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება/ორგანიზება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;

 

სახელმწიფოს მიერ სოციალური სისტემის მეშვეობით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დაწესებულებებში ჩარიცხულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, სადღეღამისო მომსახურებით უზრუნველყოფა, აგრეთვე მათი ფსიქოოციალური რეაბილიტაციისა და სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესების მხარდაჭერა.

1.2

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისთვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;

 

გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა;

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა; ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სათემო მომსახურებებით, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და ტკივილის მართვის მიზნით მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფა; ინდივიდუალური რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; მიზნობრივი ჯგუფების ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა;

 

მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისთვის, აგრეთვე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება, დიპლომისშემდგომი განათლების რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

1.2.1

მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, გადაუდებელი სტაციონარული და გეგმური ქირურგიული მომსახურების, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპიის, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველთა, საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა.

1.2.2

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 27 03 02)

 

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მე-3 მიზნის (ჯანსაღი ცხოვრების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის) თითქმის ყველა ამოცანის (მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; დონორული სისხლისგან დამზადებული სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის (SDG, 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2), იმუნიზაციის (SDG, 3.8.1), დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა;  ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა აივ ინფექცია (SDG, 3.3.1), ტუბერკულოზი (SDG, 3.3.2), მალარია (SDG, 3.3.3), ვირუსული ჰეპატიტები (SDG, 3.3.4), სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი;  C ჰეპატიტის ელიმინაციის ხელშეწყობა (SDG, 3.3.4.1); ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო და სარეაბილიტაციო მომსახურებებით უზრუნველყოფა (SDG, 3.5.1.1)) შესრულება;

 

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მე-3 მიზნის ფარგლებში დაგეგმილი ინდიკატორების შესრულების ხელშეწყობა; გლობალური ჯანმრთელობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი გამოწვევის აივ ინფექციის/შიდსის ახალი შემთხვევების 2030 წლისთვის შემცირების მნიშვნელობა; შესაბამისად, მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) 3.3.1  ინდიკატორთან მისადაგებული ეროვნული ამოცანის მთავარი სამიზნის მიღწევა − 2030 წლისთვის აივ ინფექციის /შიდსის ახალი შემთხვევების ერთი მესამედით (1000 მოსახლეზე 0.125-მდე) შემცირება. ამ სამიზნის მიღწევა 2017 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით შესაძლებელია გლობალური ფონდის ვალდებულებების სახელმწიფოს მიერ ჩანაცვლების პროცესის ჰარმონიული მიმდინარეობით.

1.2.2.1

დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 27 03 02 01)

 

დაავადებათა ადრეული გამოვლენის გაუმჯობესება და ამის საშუალებით შორსწასული ფორმების გავრცელების შეზღუდვა;

 

ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული კიბოს სკრინინგი და პროსტატის კიბოს მართვა (ძუძუს კიბოს სკრინინგი − 40 წლი დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი − 25 წლი დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი − 50 წლი დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისთვის, 50 წლიდან 70 წლის ჩათვლით ასაკის მამაკაცების სპეციფიკურ ანტიგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით);

 

საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტში);

 

1 წლიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა;

 

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;

 

დღენაკლულთა რეტინოპათიის საპილოტე სკრინინგი, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა;

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში საინფორმაციო ელექტრონული რეგისტრების დანერგვა და ადმინისტრირება;

 

ბავშვთა სისხლში ტყვიის ბიომონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება.

1.2.2.2

იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 27 03 02 02)

 

მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით ვაქცინების (მათ შორის, აივ ინფექციით/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირების B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისთვის, აგრეთვე სამედიცინო პერსონალის, სამედიცინო ჩვენების მქონე საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებული კონტინგენტის ვაქცინაციისთვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

 

სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

 

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

 

ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და  „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონების/მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე გაცემა-განაწილება;

 

წითელას მასობრივი გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

 

გრიპის საწინააღმდეგო სეზონური ვაქცინაციადმი დაქვემდებარებულ პირთა აცრა;

 

„ცივი ჯაჭვის“ მოწყობილობების/ინვენტარის შესყიდვა და მონტაჟი.

1.2.2.3

ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 03)

 

რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში არსებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის (სჯდ) ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება;

 

მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის ღონისძიებების განხორციელება;

 

მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური პარაზიტული დაავადებების (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პრევენცია და კონტროლი;

 

ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი;

 

ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეულ საყრდენ ბაზაში (ინფექციური პროფილის სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ 0-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვთა ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე;

 

B და C ჰეპატიტებზე ეპიდზედამხედველობა;

 

გრიპზე, გრიპისმაგვარ დაავადებებსა და მძიმე, მწვავე რესპირაციულ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის ქსელის მდგრადობის შენარჩუნება და სეზონურ/პანდემიურ გრიპზე რეაგირება.

1.2.2.4

უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 27 03 02 04)

 

დონორული სისხლის კვლევა В და С ჰეპატიტებზე, აივ ინფექციაზე/შიდსზე (EIA/Elisa მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან EIA მეთოდით);

 

დონორული სისხლის კვლევა აივ ინფექციაზე/შიდსზე, В და С ჰეპატიტებზე (ნუკლეინის მჟავს ტესტირების (NAT) მეთოდოლოგიით);

 

ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მათ შორის, სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება პროგრამაში მონაწილე სისხლის ბანკებში და ყველა სხვა სისხლის ბანკში, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზია, არ არიან პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლები, მაგრამ თანხმობას განაცხადებენ ამ კომპონენტში მონაწილეობაზე და დარეგისტრირდებიან პროგრამის განმახორციელებელთან) დადგენილი წესის შესაბამისად;

 

სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება, მათ შორის, „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან“ დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

 

სისხლის დონორებში C ჰეპატიტის სკრინინგით საეჭვო-დადებითი შემთხვევების კონფირმაციული კვლევა HCV Cor-Ag მეთოდით, ხოლო უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში ნიმუშების კვლევა HCV რნმ პჯრ მეთოდით, მათ შორის, იმ სისხლის ბანკებში, რომლებსაც აქვთ საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია, არ არიან პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლებ, მაგრამ პროგრამის განმახორციელებელს წერილობით დაუდასტურებენ ამ კომპონენტში მონაწილეობის სურვილს;

 

სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება.

1.2.2.5

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 05)

 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში აღებული ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობა;

 

სხვადასხვა ტიპის საწარმოში დასაქმებულთა პროფესიულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, კერძოდ: დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით და გამოვლენილ პროფესიულ დაავადებათა დიაგნოზების მონაცემთა ბაზაში აგრეგირება; სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება; კონკრეტული საწარმოსთვის პროფესიული რისკფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციების შემუშავება; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემისა და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობის განსაზღვრა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით; საწარმოს ადმინისტრაციისა და დასაქმებულთა სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ქვეყნის მასშტაბით კონკრეტულ საწარმოებში არსებული პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუკისა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა/განახლება.

1.2.2.6

ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 06)

 

ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობით);

 

ლაბორატორიული მართვა;

 

ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;

 

ტუბერკულოზის სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მათ შორის, მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის ახალი მედიკამენტებით მკურნალობა და მკურნალობის მონიტორინგი);

 

ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, პირველი რიგის და მეორე რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება;

 

ტუბერკულოზით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობის და ინფექციის გავრცელების შემცირება.

1.2.2.7

აივ ინფექციის/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 07)

 

აივ ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს მოსარგებლის მხრიდან თანაგადახდას);

 

აივ ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;

 

აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა  ამბულატორიული და სტაციონარული  მკურნალობა;

 

აივ ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შესყიდვა;

 

აივ ინფექციის/შიდსის მართვის ღონისძიების ფარგლებში ზემოაღნიშნული მიზნების განხორციელების შედეგად შესრულდება მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) მე-3 მიზნის   3.3.1 ინდიკატორი; 2030 წლისთვის აივ ინფექციით/შიდსით ინფიცირების შემთხვევები 1000 მოსახლეზე 0.125-მდე შემცირდება. მდგრადი განვითარების მიზნების 3.3.1 ინდიკატორის შესრულების მიზნით მომზადდა საქართველოს აივ/შიდსის ეროვნული სტრატეგიული გეგმა (2019−2022). ამასთანავე, აივ ინფექციის/შიდსის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსება და მომსახურების მოცულობა ყოველწლიურად იზრდება. სახელმწიფო ეტაპობრივად ანაცვლებს გლობალური ფონდის ღონისძიებებს;

 

პროგრამული მომსახურებების უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (ამის შედეგად 2017 წელს პირველად შემცირდა აივ ინფექციის/შიდსის ახალ შემთხვევები. ეს ტენდენცია 2018 წელსაც გაგრძელდა).

1.2.2.8

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 08)

 

ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად:

 

ანტენატალური მეთვალყურეობა;

 

გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა;

 

ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსის და ათაშანგის სკრინინგი; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე;

 

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა.

1.2.2.9

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 09)

 

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

 

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

1.2.2.10

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 27 03 02 10)

 

ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების   ამაღლების მიზნით თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება;

 

ჯანსაღი კვების და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

 

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;

 

C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა;

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა; ნივთიერებადამოკიდებულების და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენცია;

 

გარემოს და ჯანმრთელობის საკითხები;

 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პოპულარიზაცია და გაძლიერება (მათ შორის, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა თემაზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა, სატელეკომუნიკაციო ა/ა საეთერო (მათ შორის, სამედიცინო პროფილის) დროის შესყიდვა).

1.2.2.11

C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 02 11)

 

სკრინინგული კვლევა;

 

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების  ჩატარების უზრუნველყოფა;

 

C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (ჰარვონი, ეპკლუსა, ვოსევი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა.

1.2.3

მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 27 03 03)

 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;

 

დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

  ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

 

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა;

 

რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა;

 

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.

1.2.3.1

ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 01)

 

მოსახლეობისთვის ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია;

 

ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;

 

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

 

ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

1.2.3.2

დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 27 03 03 02)

 

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

 

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების გაწევა;

 

შაქრიანი დიაბეტითა და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

 

შაქრიანი დიაბეტითა და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

1.2.3.3

ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 03)

 

18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა.

1.2.3.4

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 27 03 03 04)

 

პაციენტთა ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;

 

ჰემოდიალიზისა და პერიტონეული დიალიზისთვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;

 

თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

 

ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.5

ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 05)

 

ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;

 

ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.6

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 27 03 03 06)

 

იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება;

 

ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრეობითი პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება;

 

იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

1.2.3.7

პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 07)

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და სამედიცინო ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა;

 

პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის, ამბულატორიული მომსახურებისთვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);

 

შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;

 

სპეციალურ დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;

 

სოფლის მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა.

1.2.3.8

რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)

 

სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;

 

მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

ფილტვის ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა.

1.2.3.9

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 27 03 03 09)

 

თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და მათთვის დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება.

1.2.4

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 27 03 04)

 

„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ტერიტორიებსა და მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტები მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ამ მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში პირთა მომზადების უზრუნველყოფით;

 

დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

 

პროფესიული რეგულირების მექანიზმების ეფექტიანობის გაზრდა.

1.3

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 27 01)

 

მოსახლეობის  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაცია; დევნილთა, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) სოციალური დაცვისა და განსახლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია;

 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და ზედამხედველობა;

 

სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

 

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;

 

სამკურნალო საშუალებების ხარისხისა და მიმოქცევს და ფარმაცევტულ საქმიანობის ზედამხედველობა;

 

სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვა ფულადი და არაფულადი სახელმწიფო ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა და აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება;

 

საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება;

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური  ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვა და მხარდაჭერა; მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა/ბავშვთა მოვლა-პატრონობა გრძელვადიან პერიოდში;

 

საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა;

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის პოლიტიკის, აგრეთვე დასაქმების ხელშეწყობის და შრომის უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების მართვა, შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის თაობაზე შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შემუშავება;

 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა, ეკომიგრანტთა და მიგრანტთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

1.4

სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა  (პროგრამული კოდი 27 04)

 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;

 

სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, რეაბილიტაცია, აღჭურვა და მათი ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

1.5

სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 37 00)

 

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისთვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;

 

სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისთვის სათანადო, ღირსეული პირობების შექმნა;

 

სამშობლოსთვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისთვის მუდმივი ზრუნვა;

 

ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა;

 

საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება.

1.6

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 27 05)

 

ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება;

 

შრომის ბაზარზე შრომის კანონმდებლობისა და  შრომის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, ობიექტების შემოწმები დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და შრომის კანონმდებლობის ეფექტიანი აღსრულება; იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენის მიზნით კომპანიების პერიოდული შემოწმება და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;

 

სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია, მათთვის კონსულტაციის გაწევა, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა, მათ შორის, ქალთა, დასაქმების ხელშეწყობა;

 

ავტორიზებულ/აკრედიტებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება და გადამზადება, მათ შორის, ქალთა უპირატესობის გათვალისწინებით.

1.7

  სსიპ − საპენსიო სააგენტო (პროგრამული კოდი 21 00)

 

„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დაგროვებითი საპენსიო სქემის მართვა და ადმინისტრირება;

 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

 

საპენსიო აქტივების განკარგვა კეთილსაიმედო ინვესტირების პრინციპების დაცვით, დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეებისა და მათი მემკვიდრეების ინტერესების შესაბამისად;

 

დაგროვებითი საპენსიო სქემის ანალიზი, რისკების შეფასება, ამ საქმის განვითარებასა და გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული ხედვის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება.

1.8

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 05)

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობისა და შრომისუუნარობის შემთხვევების შემცირება;

 

სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;

 

საჭიროების შემთხვევაში, დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების გაწევისა და მათი ევაკუაციის ორგანიზება;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენურ და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

1.9

ა(ა)იპ − საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 39 00)

 

საქართველოში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისთვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზება და პრიორიტეტული სოციალური საჭიროებებისთვის მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;

 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების, აგრეთვე რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება;

 

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ასაკის ბენეფიციართა მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტის ფარგლების გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, აგრეთვე ძვირადღირებული დიაგნოსტიკური მომსახურება და მკურნალობა საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; 

 

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილთათვის ძვირადღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფა.

2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

საქართველოს სჭირდება მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის, ტერიტორიული თავდაცვისა და შეკავების ამოცანების შესრულების მდგრადი უნარებისა და შესაძლებლობების მქონე,  ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ძალებთან სრულად თავსებადი, მობილური, ეფექტიანი თავდაცვის ძალები. სწორედ ასეთი თავდაცვის ძალების, როგორც ძირითად შემადგენელი კომპონენტის, არსებობა უზრუნველყოფს საფრთხის შეკავებ.  საქართველოს თავდაცვის ძალების ძირითადი მისიაა ქვეყნის თავდაცვა, რომლის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ტოტალური თავდაცვის მიდგომის დანერგვაზე და მისი სამხედრო კომპონენტის განვითარებაზე. ამასთანავე, გრძელდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ტერორიზმთან ბრძოლისა და მსოფლიო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით. ამავდროულად, თავდაცვის ძალები უზრუნველყოფს ქვეყში სტიქიური უბედურებისა და ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას. აღნიშნული ამოცანების შესასრულებლად შემუშავებულია თავდაცვის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი და ტრანსფორმაციის გეგმა, რომელიც 2020 წლამდე თავდაცვის სისტემის/თავდაცვის ძალების განვითარებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებას ითვალისწინებს. საქართველოს მთავრობა ეროვნული თავდაცვის სისტემის განვითარების პროცესში გააგრძელებს მუშაობას „ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომის დანერგვისთვის. „ტოტალური თავდაცვის“ მიზანია მშვიდობიან პერიოდში იმ მექანიზმების შექმნა, რომლებითაც აგრესიის შემთხვევაში თავდაცვის მიზნებისათვის ქვეყნის მობილიზება სწრაფად და ეფექტიანად მოხდება. „ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომის ფარგლებში მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, როგორც საომარ ვითარებაში, ისე მშვიდობიან პერიოდში გაგრძელდება თავდაცვის ძალებში ამოცანით მართვის კულტურის დანერგვა, რომელიც მოიცავს შეფასების, მომზადება-ინიცირებისა და განხორციელების აქტიურ ფაზებს. ამერიკის შეერთებულ ატებთან, როგორც ძირითად სტრატეგიულ პარტნიორთან, ერთად გაგრძელდება საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც 2020 წლის ჩათვლით მომზადდება და აღიჭურვება თავდაცვის ძალების ქვეითი ბატალიონები. სათანადო ყურადღება დაეთმობა საინჟინრო, ლოჯისტიკური, სპეციალური დანიშნულების ძალების, საჰაერო თავდაცვის, საჰაერო-სატრანსპორტო, ჯავშანსაწინააღმდეგო, დაზვერვის, არტილერიის, მართვისა და კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემების შესაძლებლობების, კიბერუსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების სფეროების და ეროვნული გვარდიის შემდგომ რეფორმირებას. თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გაგრძელდება სამხედრო განათლების სფეროს მნიშვნელოვანი სეგმენტის ოფიცერთა და სერჟანტთა მომზადების ინსტიტუციონალიზაცია და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაძლიერებული მოწინავე ჩართულობის (Enhanced Forward Presence) გათვალისწინებით გაგრძელდება თავდაცვის ლოჯისტიკის სფეროს ტრანსფორმაცია. განხორციელდება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით (SNGP) გათვალისწინებული ინიციატივები, რომლის ფარგლებშიც, როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატების გამოყენებით, ნატოსგან მიღებული ეფექტიანი მხარდაჭერით მიიღწევა ნატოსთან თავსებადობის მაღალი ხარისხი. აქტიური რეზერვის ტერიტორიული კომპონენტის განვითარების მიზნით გაგრძელდება სპეციალისტთა რეზერვის პროგრამის გაფართოების გეგმების შემუშავება. ასევე გაგრძელდება ერთიანი სამთავრობო მიდგომის და კოორდინაციის მექანიზმების დახვეწის გზების დოკუმენტური ასახვა კონცეპტუალურ დონეზე საქართველოს ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის (20202030) დამტკიცებით, აგრეთვე მის საფუძველზე, საქართველოს ეროვნული თავდაცვის მზადყოფნის გეგმის ფარგლებში, უწყებრივ დონეზე შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. გაგრძელდება როგორც სამხედრო-სამედიცინო შესაძლებლობების განვითარება, ისე თავდაცვის ძალების, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა, მათი ოჯახის წევრთა, ვეტერანთა, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სამედიცინო მომსახურების/რეაბილიტაციის ეფექტიანობის გაზრდა და დაჭრილ/დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების განხორციელება. ასევე გაგრძელდება სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ბინების მშენებლობის თანადაფინანსება. ქვეყანაში უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისა და მართლწესრიგის დაცვისთვის მნიშვნელოვანია რეალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ანალიზზე დაფუძნებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის განხორციელება და სასჯელის გარდაუვალობის უზრუნველყოფა. აუცილებელია მართლმსაჯულების ერთიანი სისტემის ყველა მონაწილის ეფექტიანი მუშაობა და შესაბამისი პასუხისმგებლობის გაზიარება. გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის რეფორმა, რომელიც საპოლიციო საქმიანობის საფუძველია. დასრულდება კრიმინალურ პოლიციაში ოპერატიული, საგამოძიებო და საუბნო მიმართულებების მკაფიოდ გამიჯვნა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გაგრძელდება საუბნო მიმართულების ეტაპობრივი ჩანაცვლება საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობის მოდელით. განვითარდება მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი, შეიქმნება თანამედროვე სტანდარტების საპოლიციო სერვისების შესაბამისი მართლწესრიგის ოფიცერთა დანაყოფები, რომელთა უმთავრესი ამოცანა იქნება დანაშაულის პრევენცია. კრიმინალურ პოლიციაში გაგრძელდება ძირეული რეფორმა საგამოძიებო მიმართულებით, რომლის მიზანია გამოძიების ხარისხის ამალება. საგამოძიებო სისტემის რეფორმის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია საგამოძიებო და საპროკურორო ფუნქციების გამიჯვნა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რეფორმის საფუძველზე. ამ რეფორმის მიზანია გამოძიების პროცესში გამომძიებლების მეტი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, გამოძიების ხარისხის ამაღლება და საპროკურორო ზედამხედველობის გაძლიერება, გამომძიებელსა და პროკურორს შორის ფუნქციების იმგვარად განაწილება, რომ გამოძიების კონკრეტული ეტაპების მიხედვით განისაზღვროს თითოეული მათგანის პასუხისმგებლობის ხარისხი და უზრუნველყოფილ იქნეს საგამოძიებო საქმიანობისა და საპროკურორო საქმიანობის ეფექტიანობა. საგამოძიებო სისტემის რეფორმა მოიცავს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ხარისხის მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის შექმნას. გაგრძელდება სასაზღვრო პოლიციის რეფორმა, ადამიანური რესურსების, სასაზღვრო ინფრასტრუქტურისა და საზღვარზე დაკვირვების თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების განვითარება. ასევე გაგრძელდება საზღვრის მართვის რისკების ანალიზის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება და შესაბამის ანალიტიკურ სისტემაში ინტეგრირება. დაიწყება საპატრულო პოლიციის რეფორმის ახალი ეტაპი. დაინერგება სტანდარტული მოქმედებების პროცედურები და სამართალდარღვევების გამოკვეთის თანამედროვე საშუალებები. გაძლიერდება ქვეით პატრულ ინსპექტორთა კორპუსი. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს უკონტაქტო პატრულირების ინსტრუმენტის განვითარებას, რაც აუცილებელია საგზაო უსაფრთხოების სფეროში არსებული პრობლემების გადასაჭრელად. საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრის კონცეფცია დაინერგება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გაღრმავდება საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა. საქართველო აქტიურად ითანამშრომლებს ევროპოლთან. ამის პარალელურად, გაძლიერდება ორმხრივი საპოლიციო თანამშრომლობა, გაფართოვდება პოლიციის ატაშეების ქსელი, განსაკუთრებით ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. შეიქმნება ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფები, რომელთა მუშაობა გაზრდის საერთაშორისო თანამშრომლობის ეფექტიანობას. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად გაძლიერდება საპოლიციო თანამშრომლობა, მიგრაციული ნაკადების მართვა, საზღვრის ეფექტიანი მართვა და რეადმისიის შესახებ შეთანხმების აღსრულება. პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას. გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გასაწევი მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ხარისხის გაუმჯობესების, აგრეთვე ამ სფეროს განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი მომსახურების შეთავაზების მიზნით. გაგრძელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამის განხორციელება, რომელიც გაუმჯობესებს ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოებას და შეამცირებს გზებზე უბედურ შემთხვევებს. მნიშვნელოვნად გაიზრდება ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროში. ორგანიზებულ დანაშაულსა და ნარკოდანაშაულთან აქტიური ბრძოლა კვლავ პრიორიტეტი იქნება. საგანგებო სიტუაციების მართვის ეფექტიანობის გაზრდისთვის მოხდება საოპერაციო შესაძლებლობების/რესურსების განვითარება, მზადყოფნის დონის ამაღლება და რეაგირების ხარისხის გაზრდა. პრიორიტეტულ მიმართულებაა პენიტენციური სისტემის განვითარება და მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების გაუმჯობესების პროცესი დაეფუძნება სასჯელის აღსრულების, აგრეთვე სასჯელის ალტერნატიული საშუალებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კუთხით უმაღლეს ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას, რაც კიდევ უფრო განამტკიცებს თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებებისა და ღირსების დაცვას. ქვეყანაში მართლწესრიგის უზრუნველყოფისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის  დახვეწა. რთული ქცევის მქონე არასრულწლოვანთა სოციალიზაციის/რეაბილიტაციის მექანიზმების ინსტიტუციური რეფორმის ფარგლებში 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთა რეფერირების სრულყოფილი, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე მორგებული მექანიზმის დამტკიცებისთვის სათანადო საკანონმდებლო საფუძვლი შექმნება. უზრუნველყოფილი იქნება შიდა უსაფრთხოების და მართლწესრიგის დაცვის სტრუქტურების ეფექტიანი ფუნქციონირება.

2.1

საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)

 

პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;

 

ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, დანაშაულზე სწრაფ რეაგირებას, საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, მართლწესრიგს და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფაქტების გამოვლენას;

 

ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციის ნიშნით, შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ/მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე დროული რეაგირებისა და მიმდინარე გამოძიების ეფექტიანობის გაზრდა;

 

საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების ქვეყნიდან გაძევების პროცედურების განხორციელება;

 

უცხო ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების აღსრულება.

2.2

თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01)

 

საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის საინაო და საგარეო პოლიტიკის მხარდასაჭერად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა; ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების განსაზღვრა და დაგეგმვა;

 

პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო) ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ღონისძიებების განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზება, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და მისი ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა.

2.3

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09)

 

ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამისთვის (GDRP) საჭირო ლოჯისტიკური ღონისძიებების განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის ძალების კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა.

2.4

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 26 02)

 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების განხორციელება;

 

პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;

 

პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;

 

პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და პირადი ჰიგიენისთვის აუცილებელი საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია (მსჯავრდებულთა პროფესიულ/სახელობო, სატრენინგო/საგანმანათლებლო და ფსიქოსოციალურ პროგრამებში, ფსიქოსოციალურ ტრენინგებსა და კურსებში, კულტურულ ღონისძიებებსა და დასაქმების პროგრამებში ჩართულობის უზრუნველყოფით);

 

პენიტენციური სისტემის აუცილებელი მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით უზრუნველყოფა;

 

ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების კონსულტაციების, სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების გაწევა და ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში მომსახურების შეთავაზება;

 

ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა, აივ ინფექციის/შიდსის გამოვლენის მიზნით და C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სკრინინგი და შესაბამისი მკურნალობის კურსის ჩატარება; დიაგნოსტიკსა და მკურნალობის უნივერსალურხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 

პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის/დაწესებულებების რემონტი/რეკონსტრუქცია, შესაბამის მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით.

2.4.1

პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 01)

 

პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა;

 

პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა;

 

პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და პირადი ჰიგიენისთვის აუცილებელი საშუალებებით უზრუნველყოფა;

 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია (მსჯავრდებულთა პროფესიულ/სახელობო, სატრენინგო/საგანმანათლებლო და ფსიქოსოციალურ პროგრამებში, ფსიქოსოციალურ ტრენინგებსა და კურსებში, კულტურულ ღონისძიებებსა და დასაქმების პროგრამებში ჩართულობის უზრუნველყოფით).

2.4.2

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 02 02)

 

პენიტენციური სისტემის აუცილებელი მედიკამენტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით უზრუნველყოფა;

 

ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის სხვადასხვა პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების კონსულტაციების, სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების გაწევა და ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში მომსახურების შეთავაზება;

 

ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა, აივ ინფექციის/შიდსის გამოვლენის მიზნით და C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სკრინინგი და შესაბამისი მკურნალობის კურსის ჩატარება; დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უნივერსალურხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

2.4.3

პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 26 02 03)

 

პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურის/დაწესებულებების რემონტი/რეკონსტრუქცია, შესაბამის მანქანა-დანადგარებით აღჭურვა მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით.

2.5

სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 01)

 

საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისგან;

 

სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;

 

ტერორიზმთან  ბრძოლა;

 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;

 

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

 

კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;

 

სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მისი კონტროლი.

2.6

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება, კერძოდ: სამხედრო ქალაქების ფუნქციური ზონების რეაბილიტაცია და განვითარება; ახალი სამხედრო ობიექტების მშენებლობა; საინჟინრო კომუნიკაციებისა და ქსელების რეაბილიტაცია; სამხედრო მოსამსახურეებისთვის საბინაო ფონდის შექმნა.

2.7

სახელმწიფო საზღვრის დაცვა (პროგრამული კოდი 30 02)

 

საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცეში და საქართველოს იურისდიქცისადმი დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;

 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადასარჩენად;

 

საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;

 

ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი;

 

სასაზღვრო პოლიციის სტრუქტურული ერთეულების, რეგიონული სამმართველოებისა და სასაზღვრო სექტორების ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საზღვრის მართვის, კონტროლის, საზღვარზე დაკვირვებისა და ინფორმაციის გაცვლის ტექნოლოგიების განვითარება, სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასაზღვრო პოლიციის ხანდაზმული საჰაერო და საზღვაო ფლოტის მოდერნიზაცია.

2.8

სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 06)

 

ტაქტიკურ დონეზე საომარი მდგომარეობით, ბუნებრივი ან/და ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტისგან/საგანგებო სიტუაციისგან ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, გარემოს ან/და ქონების დასაცავად სათანადო რესურსებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით შესაბამისი კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა;

 

სტრატეგიულ (პოლიტიკურ) და ოპერაციულ დონეებზე გადაწყვეტილებების მისაღებად შესაბამისი პირებისთვის  რეკომენდაციების/წინადადებების შემუშავება და წარდგენა, აგრეთვე ორგანიზაციული, ტექნიკური და საინფორმაციო-ანალიტიკური დახმარების გაწევა;

 

სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო მომსახურების გაწევა;

 

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნასთან, მართვასთან, შენახვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული საოპერაციო პროცედურების განხორციელება.

2.9

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03)

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, პენსიონერებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებისთვის, სამოქალაქო პირებისთვის სამედიცინო დახმარების გაწევა (ამბულატორიული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია);

 

დაჭრილი/დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციისა და რესოციალიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, ფიზიკური რეაბილიტაციისა და პროთეზირების პროგრამის განხორციელება;

 

საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური მხარდაჭერა;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პირადი შემადგენლობის (სამხედრო მოსამსახურეებისა და სამოქალაქო პირების) და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებში სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის, დეზინფექცია-დეზინსექცია-დერატიზაციის განხორციელება, პირადი შემადგენლობის სრული იმუნიზაცია;

 

სამედიცინო მხარდაჭერის როლი: 2 დონის ჩამოყალიბება და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების სამედიცინო ავტოტექნიკით დაკომპლექტება, ხარჯვადი სამედიცინო მარაგების შევსება, აგრეთვე მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ეტაპობრივი ჩანაცვლება/განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.

2.10

პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)

 

მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით კადეტთა ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა;

 

კადრების პროფესიული გადამზადებისთვის სპეციალიზებული მოკლე- და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, აგრეთვე გამოცდილების გაზიარების მიზნით შეხვედრებისა და კონფერენციების გამართვა;

 

სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება;

 

თანამედროვე თავდაცვის ძალების ჩამოსაყალიბებლად ქვეყნის გარეთ პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება როგორც სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, სე სამოქალაქო პირებისთვის.

2.11

თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება (პროგრამული კოდი 29 08)

 

ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად;

 

საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და საქართველოს ეროვნული და თავდაცვის დაგეგმვის დოკუმენტებით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად საქართველოს თავდაცვის ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება;

 

საქართველოს თავდაცვის ძალების თანამედროვე თავდაცვითი შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის მოდერნიზაცია/განვითარება.

2.12

დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 40 01)

 

საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ხელისუფლების სხვა უმაღლესი ორგანოების ხელმძღვანელ   პირთა, საქართვეოში ვიზიტით მყოფ უცხო ქვეყნების უმაღლესი თანამდებობის პირთა, აგრეთვე სამთავრობო რეზიდენციების დაცვა და მათი უსაფრთხოების დონის ამაღლება. ეს პროცესი უწყვეტია.

2.13

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06)

 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატოს ეგიდით წარმოებულ „მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა“ (RSM) და „ნატოს რეაგირების ძალებში“ (NRF) მონაწილეობა;

 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში EUTM RCA-ში და მალის რესპუბლიკაში EUTM Mali-ში) მონაწილეობა;

 

საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სხვა ქონების შეძენის და ინტერნეტით მომსახურების ხარჯების) დაფინანსება, გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენა, ჯარისკაცების აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

2.14

საქართველოს პროკურატურა (პროგრამული კოდი 33 00)

 

ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;

 

ოჯახში ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება;

 

პროკურატურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსისა და დისციპლინურ გადაცდომებთან დაკავშირებული განმარტებების შემუშავება, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია;

 

სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებების შესაბამისი და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია;

 

პროკურორთა შეფასების სისტემის სრულყოფა და ამ სისტემის ფარგლებში პროკურორების მიერ შედგენილი საპროცესო დოკუმენტების ხარისხის და მათი სასამართლო უნარ-ჩვევების მონიტორინგის განხორციელება; მონიტორინგის შედეგად რეკომენდაციების მომზადება;

 

პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების მექანიზმების სრულყოფა;

 

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;

 

არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა;

 

საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონმდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტაციისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფით;

 

თანამიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება.

2.15

სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)

 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო-ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და მისი თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, საქართველოს თავდაცვის ძალებს შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების აღდგენა და მოდერნიზაცია;

 

მრეწველობის, მათ შორის, მანქანათმშენებლობის, ზოგიერთი დარგის განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია;

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების განხორციელება; საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა/მშენებლობა და ექსპერიმენტული მოდელების შექმნა ექსპორტის გაზრდის მიზნით.

2.16

ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)

 

საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროებში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ხარისხის ამაღლება;

 

კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;

 

საქართველოში და უცხო ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებსა და პროცედურებთან დაკავშირებით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;

 

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდისთვის თავის არიდების ფაქტების აღსაკვეთად; პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით;

 

ფინანსური  დანაშაულის გამოძიების საერთაშორისო ქსელის პროექტებში მონაწილეობა;

 

თაღლითობის ფაქტების აღმოჩენის/გამოვლენის, აგრეთვე კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებთან დაკავშირებით ევროპული სამსახურების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებსა და სემინარებში სისტემატური მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ეკონომიკურ დანაშაულად მიჩნევისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობა.

2.17

ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 20 02)

 

უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით ისეთ ღონისძიებათა განხორციელება, რომლებიც დაკავშირებულია: სატელეფონო კომუნიკაციის ფარულ მიყურადებასა და ჩაწერასთან;  კავშირგაბმულობის არხიდან ინფორმაციის მოპოვებასთან; კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის მოპოვებასთან; გეოლოკაციის რეალურ დროში განსაზღვრასთან; საფოსტო-სატელეგრაფო გზავნილის კონტროლთან; ფარულ ვიდეოჩაწერასთან ან/და აუდიოჩაწერასთან, ფარულ ფოტოგადაღებასთან;

 

„კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკური ღონისძიების და იმავე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელება;

 

სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა;

 

სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.

2.18

ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 03)

 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მოძრავი ტვირთების დაცვა და გაცილება, ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვა და ინკასირება, დადებული ხელშეკრულებებისა და სახელმწიფო შეკვეთების ფარგლებში მესაკუთრის ქონებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისგან, დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება, ობიექტების ციფრული კავშირგაბმულობისა და თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;

 

კერძო დაცვითი საქმიანობის კონტროლი;

 

ავტოპარკის მუდმივი განახლება;

 

ინფრასტრუქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.

2.19

მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04)

 

კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმების დანერგვა, მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება, ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება;

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

 

სამხედრო სწავლებებში კიბერუსაფრთხოების ელემენტების ინტეგრირება;

 

კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების განვითარება საქართველოს თავდაცვის ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად; კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურების უზრუნველყოფა; საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოების ხარისხის გაზრდა, დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა;

 

ERP-სისტემის მოდულებისა და სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ლოჯისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნესპროცესების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემების შემუშავებასა და დანერგვას.

2.20

ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 24 10)

 

საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;

 

კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა;

 

ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;

 

ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;

 

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და პროგრამის „პარტნიორობა მშვიდობისთვის“ მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა;

 

ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანა რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის.

2.21

დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 06)

 

ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია და  დანაშაულის პრევენცია, მათ შორის, დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან მუშაობა, დანაშაულის ადრეულ პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების და სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერთა და განრიდებულთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ პირთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის პრევენცია, შეფასება, რეფერირება, ამ პირთა რეაბილიტაცია და მათთვის საჭირო სერვისების მიწოდება; 

 

დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შესამცირებლად ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების დაჭრა; მათთვის შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციის გაწევა, აღდგენითი მართლმსაჯულების, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება;

 

ფსიქოსარეაბილიტაციო, პროფესიული გადამზადების და საგანმანათლებლო პროგრამებში, აგრეთვე საზოგადოებრივ-კულტურულ საქმიანობაში პრობაციონერთა ჩართულობის უზრუნველყოფა; სრულწლოვან და არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ სასჯელის − შინაპატიმრობის, როგორც წესი, ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებით აღსრულება.

3

რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

 

საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და ლოისტიკური პოტენციალის სრულად ასათვისებლად გაგრძელდება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზები. გაგრძელდება რეგიონული და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობა. რეგიონების, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განსავითარებლად უზრუნველყოფილი იქნება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია. რეგიონების განვითარები უთანასწორობის აღმოფხვრის და ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა ტიპის მუნიციპალური, კულტურის, ტურიზმის, სპორტის, განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით  უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება-კანალიზაციისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტების განხორციელება სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში, მათ შორის, საზღვრისპირა სოფლებში.

ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები.

გაგრძელდება ქვეყნის სივრცის დაგეგმარების გეგმის, მუნიციპალიტეტების სივრცის დაგეგმარების გეგმების, გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების გეგმების შემუშავება.

ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში რეგიონებში დამატებით აშენდება მაღალსიჩქარიანი, ოპტიკური ინტერნეტის ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც მაგისტრალური, ოპტიკურ-ბოჭკოვან ინტერნეტის ინფრასტრუქტურა საქართველოს მოსახლეობის 85 პროცენტზე მეტისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.

საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ქვეყნის რეგიონების განვითარება, მათ შორის, უთანასწორობის აღმოფხვრა, ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში რეგიონების როლის გაზრდა. საქართველოს მთავრობას აქვს რეგიონული განვითარების სტრატეგიული ხედვა, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების გათანაბრების პოლიტიკის მიდგომებს, რომლებიც გულისხმობს ინტეგრირებულ, დარგთაშორის და ტერიტორიის შესაბამის დაგეგმვას და შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელებას. ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის გაძლიერების და მისი დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდის მიზნით რეფორმის მთავარი მიზანია სუბსიდიარობის პრინციპზე დაყრდნობით თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა გაზრდა, ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა, ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში თვითმმართველობის როლის გაზრდა და თვითმმართველობის შესაბამისი მატერიალური და ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა.

გაგრძელდება ანაკლიის საზღვაო, ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის პროექტი, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის გაუმჯობესებაზე, არამედ გაზრდის ქვეყნის როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოჯისტიკურ ცენტრად.

საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა, ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისებით, მათი მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციი იმპორტირებულ ენერგეტიკულ რესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება.

ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით:

− შეიქმნება კიდევ უფრო გამჭვირვალე და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო;

− გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი ენერგორესურსების რაციონალური ათვისებით იმპორტულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების შემცირებისთვის;

− განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემების შესაქმნელად;

− რეგიონებში მოსახლეობის გაზიფიცირების უზრუნველსაყოფად დამატებითი რესურსები გამოიყოფა, რის შედეგადაც 2020 წლის ბოლოსთვის გაზმომარაგება 1.3 მლნ აბონენტისთვის იქნება ხელმისაწვდომი;

− ენერგეტიკის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობა დაიხვეწება და ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდება;

− საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისა და ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრების შედეგად საქართველო კავკასიის რეგიონში ქმნის ენერგეტიკული გაერთიანების/ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონმდებლობის გადმოტანის პრეცედენტს;

− გაგრძელდება მუშაობა განახლებადი ენერგიის ასათვისებლად, აგრეთვე განხორციელდება ენერგოეფექტური ღონისძიებები სხვადასხვა მიმართულებით;

− მიმდინარეობს განახლებადი ენერგიის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა და მზადდება პირველადი საკანონმდებლო დოკუმენტაცია როგორც განახლებადი ენერგიის, ისე ენერგოეფექტურობის მიმართულებით.

ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ქვეყანაში ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის,  განვითარებისთვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:

− მოწესრიგდება და განვითარდება მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა და განახლდება ტურისტული პოტენციალის მქონე ადგილები;

− გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობს ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების ხელმისაწვდომობას;

− მიზნობრივ და პოტენციურ, ახალ ბაზრებზე გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობ, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას;

− ხელი შეეწყობა ეკოტურიზმის განვითარებას;

− საქმიანი ტურიზმის განვითარების მიზნით საქართველოს საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს მეშვეობით მეტი მხარჯველი ტურისტი მოიზიდება; ამ მიმართულებით განხორციელდება ღონისძიებების წახალისება, ინვესტიციების სტიმულირება და ხელშეწყობა;

− ხელი შეეწყობა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და პოპულარიზაციის მიზნით;

შეიქმნება ერთი ფანჯრის პრინციპით კერძო სექტორთან ურთიერთობის პლატფორმა, რომელიც გააერთიანებს ყველა საჭირო ინფორმაციას და რომლითაც ამ სექტორთან აქტიური კომუნიკაცია განხორციელდება.

3.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02)

 

საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

 

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალებისა და საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა;

 

საქართველოს საგზაო ქსელის საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში ინტეგრირება;

 

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სახიდე გადასასვლელების, მუნიციპალიტეტებთან, საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია-მშენებლობა;

 

საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში;

 

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება;

 

ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრება;

 

საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა.

3.1.1

საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01)

 

საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი  მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი.

3.1.2

საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02)

 

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სახიდე გადასასვლელების, მუნიციპალიტეტებთან, საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია-მშენებლობა;

 

საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში;

 

საავტომობილო გზებზე არსებული გარე განათების და საინფორმაციო ბილბორდების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა, სახიდე გადასასვლელების მდგომარეობის შესწავლა;

 

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით სამუშაოებიჩატარება;

 

ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრება.

3.1.3

ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03)

 

ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველსაყოფად ჩქაროსნული ავტომაგისტრალებისა და საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.

3.2

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03)

 

მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა;

 

სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება;

 

ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა;

 

ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისთვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება;

 

დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ანალიზი;

 

საქართველოს რეგიონების ურბანული განვითარება და ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერება;

 

ქვეყნის სივრცის დაგეგმარების გეგმის, მუნიციპალიტეტების სივრცის დაგეგმარების გეგმების, გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა;

 

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი, ალტერნატიული ენერგიის დანერგვა.

3.3

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04)

 

მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა;

 

საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია;

 

მუნიციპალიტეტებში წყალსადენების სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

3.4

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 07)

 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა და არსებულთა რეაბილიტაცია.

3.5

მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15)

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი სოფლების გაზიფიცირება და ელექტრიფიცირება;

 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათ შორის, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივ ანაზღაურება;

 

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფა.

3.6

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 14)

 

ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების,  მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისთვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.

3.6.1

ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 01)

 

აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „პალიასტომი 1, 2“ რეზერვირება);

 

აჭარის  პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;

 

საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლატფორმის სისტემის − SCADA/EMS-ის განახლება.

3.6.1.1

220 კვ ხაზის „ახალციხე-ბათუმი“ მშენებლობა (WB) (პროგრამული კოდი 24 14 01 01)

 

220   კილოვოლტიანი ხაზის „ახალციხე-ბათუმი“ მშენებლობა;

 

საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლატფორმის სისტემის SCADA/EMS-ის განახლება;

 

აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „პალიასტომი 1, 2“ რეზერვირება);

 

აჭარის  პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა.

3.6.2

საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 24 14 02)

 

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

500- კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“ მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და მისი ექსპლუატაციაში გაშვება;

 

500/220-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი-ხორგა“ მიმდინარე მშენებლობის დასრულება და მისი ექსპლუატაციაში გაშვება.

3.6.2.1

ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი-ხორგა“ (EBRD, EU, KfW) (პროგრამული კოდი 24 14 02 02)

 

აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება (ხაზების „ეგრისი 1, 2“ რეზერვირება);

 

ბათუმის  რეგიონში (აჭარა) ძაბვის პრობლემის აღმოფხვრა, რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება, აგრეთვე არსებული პერსპექტიული სადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება.

3.6.3

რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (პროგრამული კოდი 24 14 03)

 

ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების, მათ შორის, მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების, მშენებლობა-რეაბილიტაცია;

 

ენერგოსისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა;

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისთვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა;

 

გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების და რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლების, კახეთის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირების, კახეთის რეგიონისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის კვების საიმედოობის ამაღლების, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის სიმძლავრის გამოტანის და მისი საიმედოობის ამაღლების, ონის მუნიციპალიტეტის ჰესების კასკადის და რაჭის რეგიონის ჰესების სიმძლავრის გამოტანისა და მისი საიმედოობის ამაღლების მიზნით:

 

− 500-კილოვოლტიანი, ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ახალციხე“ მშენებლობის დაწყება;

 

− პროექტის „ნამახვანი-წყალტუბო-ლაჯანური“ განხორციელების დაწყება;

 

− 500-კილოვოლტიანი, ერთჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა;

 

− 110-კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესი-ჩოხატაური“ მშენებლობა;

 

ელექტროგადამცემი ხაზის „ახმეტა-თელავი-წინანდალი-მუკუზანი-გურჯაანი“ მშენებლობა;

 

220-კილოვოლტიანი, ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ხელედულა-ლაჯანური-ონი“ მშენებლობა.

3.6.3.1