„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016400
22
02/12/2019
ვებგვერდი, 03/12/2019
190020020.35.110.016400
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2019 წლის 2 დეკემბერი

აბაშა 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“  მე-80 მუხლისა  და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 18.12.2018 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016376)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

10520.8

4319.0

6201.8

10442,4

4035,1

6407.3

13447.6

6766.4

6681.2

გადასახადები

1436.3

0,0

1436.3

1090.0

0,0

1090.0

6288. 6

0.000

6288. 6

გრანტები

8814.1

4319.0

4495.1

9144,7

4035,1

5109.6

6929.6

6766.4

163.2

სხვა  შემოსავლები

270.4

0,0

270.4

207.7

0,0

207.7

229.4

0

229.4

II. ხარჯები

5437.8

37.6

5400.2

5755. 5

177.4

5578.1

7810.4

1317.5

6492.9

შრომის ანაზღაურება

1449.1

0,0

1449.1

1605.5

0,0

1605.5

1796.7

0

1796.7

საქონელი და მომსახურება

675.5

14.8

660.7

823.0

177.4

645.6

1307.2

524.1

783.1

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2537.3

0,0

2537.3

2658.7

0,0

2658.7

3046.0

0

3046.0

გრანტები

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

30.0

0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

604.3

0,0

604.3

525.3

0,0

525.3

635.4

0

635.4

სხვა ხარჯები

171.6

22.8

148.8

143.0

0,0

143.0

994.7

793.4

201.7

 

                 

III. საოპერაციო სალდო

5083.0

4281.4

801.6

4686.9

3857.7

829.2

5637.2

5448.9

188.3

 

                 

IV. არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

3578.9

2428.6

1150.3

7316.6

5872.2

1444.4

7189.6

6727.5

917.1

ზრდა

3584.1

2428.6

1155.5

7316.6

5872.2

1444.4

7277.6

6272.5

1005.1

კლება

5.2

0,0

5.2

0,0

0,0

0,0

88.0

0

88.0

 

                 

V. მთლიანი სალდო

1504.1

1852.9

-348.8

-2629.7

-2014.5

-615.2

-1552.4

-823.6

-728.8

 

                 

VI ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

1367.4

1780.9

-413.5

-2665.2

-2014.5

-650.7

-1604.6

-823.6

-781.0

ზრდა

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0,0

0.0

0

0

0

კლება

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

1604.6

823.6

781.0

 

                 

VII .ვალდებულებების
ცვლილება

-136.7

-72.0

-64.7

-35.5

0,0

-35.5

-52.2

0

-52.2

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

         

0

0

0

კლება

136.7

72.0

64.7

35.5

0,0

35.5

52.2

0

52.2

საშინაო

136.7

72.0

64.7

35.5

0,0

35.5

52.2

0

52.2

 

0

         

0

   

VIII. ბალანსი

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

                     

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11608.3

4556.0

7052.3

13107.6

6049.6

7058.0

15140.2

7590.0

7550.2

შემოსავლები

10520.8

   4319.0

6201.8

10442.4

4035.1

6407.3

13447.6

6766.4

6681.2

არაფინანსური აქტივების კლება

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

88.0

0

88.0

ფინანსური აქტივების კლება
 

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

1604.6

823.6 

781.0 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

1436.3

0.0

1436.3

1090.0

0.0

1090.0

6288.6

0

6288.6

ხარჯები

5437.8

37.6

5400.2

5755.5

177.4

5578.1

7810.4

1317.5

6492.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3584.0

2428.6

1155.5

7316.6

5872.2

1444.4

7277.6

6272.5

1005.1

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

52.2

0

52.2

ნაშთის ცვლილება

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0.0

0.0

0

0

0

 

მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შემოსავლები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13,447.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

 

 

 

 

 

სულ

2017 წლის ფაქტი 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10520.8

   4319.0

6201.8

10442.4

4035.1

6407.3

13447.6

6766.4

6681.2

გადასახადები

1436,3

0.0

1436,3

1090.0

0.0

1090.0

6288.6

0

6288.6

გრანტები

8814,1

4319,0

4495,1

9144.7

4035.1

5109. 6

6929.6

6766.4

163.2

სხვა შემოსავლები

230,6

0.0

230,6

207. 7

0.0

207. 7

229.4

0

 229.4

“;

ა.ბ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7810.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2017

 წლის ფაქტი 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5437.8

37.6

5400.2

5755.5

177.4

5578.1

7810.4

1317.5

6492.9

შრომის ანაზღაურება

1449.1

0.0

1449.1

1605.5

0.0

1605.5

1796.7

0

1796.7

საქონელი და მომსახურება

675.5

14.8

660.7

823.0

177.4

645.6

1307.2

524.1

783.1

პროცენტები

0

0

0

5

52

0

0

0

0

სუბსიდიები

2537.3

0.0

2537.3

2658.7

0.0

2658.7

3046.0

0.0

3046.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0

30.0

სოციალური
უზრუნველყოფა

604.3

0.0

604.3

525.3

0.0

525.3

635.4

0

635.4

სხვა ხარჯები

171.6

22.8

148.8

143.0

0.0

143.0

995.1

793.4

201.7

 

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7277.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018

წლის

გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3.0

0

100.1

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3.0

0

100.1

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

3412.1

6980.9

5260.9

03 01

  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2970.2

3129.7

2893.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურა

149.1

583.0

376.9

03 02 01

 

გარე განათება

56.4

468.5

14.8

03 02 04

ბინათმშენებლობა

76.5

114.5

362.1

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

47.2

1926.3

941.6

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

164.4

7.6

498.9

03 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

806.6

2110.6

550.5

04 00

განათლება

123.4

42.7

679.2

04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0

0

0

04 02

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

123.4

27.9

75.4

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0

14.8

632.8

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

45.6

45.6

0

05 01

  სპორტის სფეროს განვითარება

40.2

32.8

0

05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

5.4

0

0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების განვითარება

0

12.8

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

247. 4

1208.4

06 01

  ჯანმრთელობის დაცვა

 

 

 

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

0

247. 4

1208.4

06 03

  სოციალური დაცვა

0

0

0

 

სულ ჯამი

3584.0

7316.6

7277.6

 

მუხლი 9.  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 

სულ

სულ

სულ

 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2080.3

2312.6

2675.4

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2080.3

2247.8

2621.9

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2080.3

2241.8

2621.2

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

6.0

0.7

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

64.8

53.5

 

702

თავდაცვა

73.7

82.0

76.7

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3411.8

7277.2

5100.7

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

165.1

2604.1

1537.9

 

70421

სოფლის მეურნეობა

165.1

2604.1

1537.9

 

7045

ტრანსპორტი

3095.9

3376.5

3012.3

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3095.9

3376.5

3012.3

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

150.8

1296.6

550.5

 

705

გარემოს დაცვა

672.9

816.4

995.2

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

5.0

0.0

0.0

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

668.0

816.4

995.2

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

132.9

581.4

1249.2

 

7061

ბინათმშენებლობა

76.5

142.2

1204.4

 

7064

გარე განათება

56.4

439.2

14.8

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

30.0

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

423.9

588.5

1627.7

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103.8

110.4

116.3

 

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

320.2

478.1

1511.4

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1010.0

1022.9

1000.0

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

454.4

357.3

320.0

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

530.5

590.4

598.0

 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

25.2

25.2

32.0

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

50.0

50.0

 

709

განათლება

896.0

1169.2

2056.0

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

895.3

943.8

1093.9

 

7092

ზოგადი განათლება

0.7

225.4

962.1

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.7

225.4

962.1

 

710

სოციალური დაცვა

320.3

518.1

359.3

 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

49.6

53.9

56.8

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

160.5

172.0

190.0

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

110.2

292.2

112.5

 

 

სულ

9021.9

14368.3

15140.2

 

 

“;

ა.გ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2017წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

11608,3

13107.6

6049.6

7058.0

15140.2

7590.0

7550.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107

129

0.0

129

134

0.0

134

 

ხარჯები

5437,8

5755.5

177.4

5578.1

7810.4

1317.5

6492.9

 

შრომის ანაზღაურება

1449,1

1605.5

0.0

1605.5

1796.7

0.0

1796.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3584,0

7316.6

5872.2

1444.4

7277.6

6272.5

1005.1

 

ვალდებულებების კლება

136.7

0.0

0.0

0.0

52.2

0.0

52.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2080,4

2278.7

0.0

2278.7

2675.4

0.0

2675.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

123

0.0

123

129

0.0

129

 

ხარჯები

2077,3

2243.2

0.0

2243.2

2523.1

0.0

2523.1

 

შრომის ანაზღაურება

1386,9

1543.1

0.0

1543.1

1737.5

0.0

1737.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

0.0

0.0

100.1

0.0

100.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

35.5

0.0

35.5

52.2

0.0

52.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

665,4

786.5

0.0

786.5

824.6

0.0

824.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

31

 

31

33

 

33

 

ხარჯები

663,8

786.5

0.0

786.5

819.6

0.0

819.6

 

შრომის ანაზღაურება

426,2

521.7

0.0

521.7

542.7

0.0

542.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.6

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1415,0

1428.9

0.0

1428.9

1796.6

0.0

1796.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75

92

 

92

96

 

96

 

ხარჯები

1413,5

1428.9

0.0

1428.9

1701.5

0.0

1701.5

 

შრომის ანაზღაურება

960,7

1021.4

0.0

1021.4

1193.3

0.0

1193.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

0.0

0.0

95.1

0.0

95.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

12.5

0.0

12.5

0.7

0.0

0.7

 

ხარჯები

0.0

12.5

0.0

12.5

0.7

0.0

0.7

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

50.8

0.0

50.8

53.5

0.0

53.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

15.3

0.0

15.3

1.3

0.0

1.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

35.5

0.0

35.5

52.2

0.0

52.2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

73,7

82.0

0.0

82.0

76.7

0.0

76.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

5.0

0.0

5.0

5

0.0

5

 

ხარჯები

73,7

82.0

0.0

82.0

76.7

0.0

76.7

 

შრომის ანაზღაურება

62,2

62. 4

0.0

62. 4

59.2

0.0

59.2

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

73,7

82.0

0.0

82.0

76.7

0.0

76.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

 0.0

6.0

5

0.0

5

 

ხარჯები

73,7

82.0

0.0

82.0

76.7

0.0

76.7

 

შრომის ანაზღაურება

62,2

62. 4

0.0

62. 4

59.2

0.0

59.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4354,0

7946.6

5833.3

2113.3

7345.1

5665.9

1679.2

 

ხარჯები

805,6

965.7

177.4

788.3

2084.2

989.7

1094.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3412,1

6980.9

5655.9

1325.0

5260.9

4676.2

584.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

3141,7

3129.7

2395.5

734.2

3012.3

2677.3

335.0

 

ხარჯები

125.7

0.0

0.0

0.0

119.3

101.2

18.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2970,2

3129.7

2395.5

734.2

2893.0

2576.1

316.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

194,1

595.0

394.5

200.5

1219.2

1113.0

106.2

 

ხარჯები

19.5

12.0

0.0

12.0

842.3

793.4

48.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.1

583.0

394.5

188.5

376.9

319.6

57.3

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

56.4

472.6

394,5

78.1

14.8

0.0

14.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.4

457.5

394,5

63.0

14.8

0.0

14.8

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

56,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

76,5

122.4

0.0

122.4

1204.4

1113.0

91.4

 

ხარჯები

0,0

7.9

0.0

7.9

842.3

793.4

48.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,5

114.5

0.0

114.5

362.1

319.6

42.5

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

47.2

2103.7

1982.3

121.4

957.9

873.4

84.5

 

ხარჯები

0.0

177.4

177.4

0.0

16.3

14.0

2.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.2

1926.3

1804.9

121.4

941.6

859.4

82.2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

164,4

7,6

0.0

7,6

580.0

500.0

80.0

 

ხარჯები

23.1

0.0

0.0

0.0

81.1

81.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94,9

7,6

0.0

7,6

498.9

418.9

80.0

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

806,6

2110.6

1053.4

1057.2

1545.7

502.2

1043.5

 

ხარჯები

637,3

776.3

0.0

776.3

995.2

0.0

995.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.8

1334.3

1053.4

280.9

550.5

502.2

48.3

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

169.3

1339.3

1053.4

285.8

550.5

502.2

48.3

 

ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

4.7

0.0

4.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.8

1334.3

1053.4

280.9

545.8

502.2

43.6

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

637,3

771.4

0.0

771.4

995.2

0.0

995.2

 

ხარჯები

637,3

771.4

0.0

771.4

995.2

0.0

995.2

03 06

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

04 00

განათლება

896,0

944.2

0.0

944.2

2056.0

789.2

1266.8

 

ხარჯები

602.8

901.5

0.0

901.5

1347.8

327.8

1020.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,4

42.7

0.0

42.7

708.2

461.4

246.8

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

895,3

927.9

0.0

927.9

1093.9

71.4

1022.5

 

ხარჯები

772,0

900.0

0.0

900.0

1018.5

0.0

1018.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,4

27.9

0.0

27.9

75.4

71.4

4.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.7

1.5

0.0

1.5

962.1

717.8

244.3

 

ხარჯები

0.7

1.5

0.0

1.5

329.3

327.8

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.8

0.0

14.8

632.8

390.0

242.8

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1010,0

968.3

0.0

968.3

1000.0

0.0

1000.0

 

ხარჯები

964,4

922.7

0.0

922.7

1000.0

0.0

1000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,6

45.6

0.0

45.6

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

454,4

359.2

0.0

359.2

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

414,2

326.4

0.0

326.4

320.0

0.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,2

32.8

0.0

32.8

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

555,7

576.2

0.0

576.2

630.0

0.0

      630.0

 

ხარჯები

550,2

576.2

0.0

576.2

630.0

0.0

630.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

481,8

83.9

0.0

83.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

83.9

0.0

83.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

25,2

25.2

0.0

25.2

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

25,2

25.2

0.0

25.2

32.0

0.0

32.0

05 02 04

კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი

0.0

441.1

0.0

441.1

562.5

0.0

562.5

 

ხარჯები

0.0

441.1

0.0

441.1

562.5

0.0

562.5

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

48,7

26.0

0.0

26.0

35.5

0.0

35.5

 

ხარჯები

46,1

26.0

0.0

26.0

35.5

0.0

35.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.8

0.0

12.8

0.0

0.0

0.0

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

0.0

20.1

0.0

20.1

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

20.1

0.0

20.1

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

744,5

887.8

216.3

671.5

1987.0

1134.9

852.1

 

ხარჯები

744,5

640.4

0.0

640.4

778.6

0.0

778.6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103,8

109.2

0.0

109.2

116.3

0.0

116.3

 

ხარჯები

103,8

109.2

0.0

109.2

116.3

0.0

116.3

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

320,5

447.7

216.3

231.4

1511.4

1134.9

376.5

 

ხარჯები

320,5

200.3

0.0

200.3

303.0

0.0

303.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1208.4

1134.9

73.5

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

320,3

330.9

0.0

330.9

359.3

0.0

359.3

 

ხარჯები

320,3

330.9

0.0

330.9

359.3

0.0

359.3

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებ

48,1

52.8

0.0

52.8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

48,1

52.8

0.0

52.8

50.0

0.0

50.0

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი, წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

47.9

25.6

0.0

25.6

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

47.9

25.6

0.0

25.6

30.0

0.0

30.0

06 03 03

06 03 04

06 03 05

დედ-მამით ობოლი ბავშვების ერთდროეული, მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების და ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

49,6

54.5

0.0

54.5

56.8

0.0

56.8

 

ხარჯები

49,6

54.5

0.0

54.5

56.8

0.0

56.8

06 03 06

06 03 07

სამშობლოს დაცვისას დაღულთა და დევნილთა ოჯახებისათვის სარიტუალო თანხა

6,0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

6,0

6.5

0.0

6.5

6.5

0.0

6.5

06 03 08

06 03 09

06 03 10

06 03 11

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის და მკვეთრად გამოხატული I ჯგუფის (შშმ) პირების დახმარების პროგრამა

56,3

70.4

0.0

70.4

76.0

0.0

76.0

 

ხარჯები

56,3

70.4

0.0

70.4

76.0

0.0

76.0

06 03 13

06 03 14

06 03 16

06 03 17

მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 ასაკამდე), 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხეცესთა, ახალშობილთა ოჯახების დახმარების და თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირის უზრუნველყოფის დახმარების პროგრამა

112,4

118.6

0.0

118.6

137.5

0.0

137.5

 

ხარჯები

112,4

118.6

0.0

118.6

137.5

0.0

137.5

06 03 15

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

0

2.5

0

2.5

2.5

0

2.5

 

ხარჯები

0

2.5

0

2.5

2.5

0

2.5

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.