,,ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აგვისტოს №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აგვისტოს №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.136.016329
17
28/11/2019
ვებგვერდი, 03/12/2019
010250020.35.136.016329
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აგვისტოს №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხულოს მუნიციპალიტეტი
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აგვისტოს №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2019 წლის 28 ნოემბერი

დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 აგვისტოს №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1. ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების, გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესისა და გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის 30 აგვისტოს №10 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, გამოქვეყნების თარიღი  03/09/2019. სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.136.016322) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

,,1. ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირების ან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული  სხვა ორგანიზებული წარმონაქმნის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსება რეგულირდება საქართველოს  მთავრობის  „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“  2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილების გათვალისწინებით.“

 2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის  მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„2. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მოქმედების ვადა განისაზღვრება არანაკლებ 1 წლისა და არაუმეტეს 5 წლის ვადით. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მოქმედების კონკრეტული ვადა განისაზღვრება ხულოს მუნიციპალიტეტის   აღმასრულებელი   ორგანოს   მიერ  გარე  რეკლამის   განთავსების   ნებართვის  გასაცემად აუქციონის    გამოცხადების    თაობაზე    გამოცემული    სამართლებრივი    აქტით.“.


მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ დიმიტრაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.