„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016451
18
29/11/2019
ვებგვერდი, 03/12/2019
190020020.35.161.016451
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2019 წლის 29 ნოემბერი

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის საფუძველზე,  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.161.016433) დამტკიცებულ დანართში და 

ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

 

დასახელება

 

2017 წლის ფაქტი

 

2018 წლის ფაქტი

 

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

27,633.0

28,603.9

38,455.1

გადასახადები

22,192.1

22,867.0

23,875.0

გრანტები

2,433.6

2,343.0

10,066.3

სხვა შემოსავლები

3,007.4

3,394.0

4,513.8

ხარჯები

13,908.7

14,817.1

21,811.2

შრომის ანაზღაურება

3,290.0

3,712.4

4,100.0

საქონელი და მომსახურება

2,844.5

2,588.4

3,389.5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

40.0

81.8

48.0

სუბსიდიები

6,296.0

6,554.7

8,181.5

გრანტები

45.0

45.0

3,294.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,237.8

1,571.7

2,337.6

სხვა ხარჯები

155.3

263.1

460.5

საოპერაციო სალდო

13,724.3

13,786.8

16,643.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13,361.6

9,295.5

29,582.6

ზრდა

13,973.3

9,396.4

30,732.6

კლება

611.7

100.8

1,150.0

მთლიანი სალდო

362.7

4,491.3

-12,938.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

38.2

4,380.4

-13,092.8

ზრდა

116.0

4,380.4

0.0

კლება

77.7

0.0

13,092.8

ვალდებულებების ცვლილება

-324.5

-110.9

-154.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

324.5

110.9

154.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

;

ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის  ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

შემოსულობები

28,244.7

28,704.8

39,605.1

შემოსავლები

27,633.0

28,603.9

38,455.1

არაფინანსური აქტივების კლება

611.7

100.8

1,150.0

ფინანსური აქტივების კლება

-

-

-

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

გადასახდელები

28,206.5

24,324.3

52,697.9

ხარჯები

13,908.7

14,817.1

21,811.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,973.3

9,396.4

30,732.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

ვალდებულებების კლება

324,5

110.9

154.0

ნაშთის ცვლილება

38.2

4,380.4

-13,092.8

;

გ). დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21,811.2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ხარჯები

13,908.7

14,817.1

21,811.2

შრომის ანაზღაურება

3,290.0

3,712.4

4,100.0

საქონელი და მომსახურება

2,844.5

2,588.4

3,389.5

პროცენტი

40.0

81.8

48.0

სუბსიდიები

6,296.0

6,554.7

8,181.5

გრანტები

45.0

45.0

3,294.2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,237.8

1,571.7

2,337.6

სხვა ხარჯები

155.3

263.1

460.5

დ). დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 29,582.6 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,732.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

17.4

0.0

0.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

293.5

801.1

380.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

-

-

-

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5639.3

3,147.5

12,771.8

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3233.6

1,862.9

4,691.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

838.6

22.5

421.3

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

-

-

278.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

54.2

487.6

665.3

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია- ექსპლოატაცია

81.4

1.5

505.5

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

-

228.1

186.6

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1366.6

1,718.6

2,583.0

03 02 12

ა(ა)იპ  – გარდაბანსერვისი

-

-

172.3

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1685.1

376.3

842.9

 

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

 

314.9

 

-

 

429.5

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა- რეაბილიტაცია

36.1

-

1,598.5

03 03 04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

-

719.3

3,111.5

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი   ღონისძიებები

 

382.2

 

6.3

 

662.0

04 01 01

ააიპ   „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"

26.7

19.9

115.0

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

-

-

1,290.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

-

-

0.0

05 02 02

03

ა(ა)იპ   გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

1.3

-

-

05 02 02

04

ა(ა)იპ –  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

-

1.4

-

05 02 02

08

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

-

1.2

8.6

 

06 01

ა(ა)იპ  – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

 

2.3

 

2.2

 

16.3

06 02 04

განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი

-

-

3.6

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,973.3

9,396.4

30,732.6

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1,150.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

611.7

100.8

1,150.0

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

183.5

51.1

750.0

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

428.2

49.8

400.0

 

ე) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი  9.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5082.3

6149.1

6284.6

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

5042.2

 

6065.1

 

6221.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5042.2

6065.1

6221.6

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

40.0

83.9

63.0

702

თავდაცვა

152.5

169.9

212.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5927.4

3911.5

15909.3

7045

ტრანსპორტი

5927.4

3185.3

12772.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5927.4

3185.3

12772.8

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

726.2

3136.5

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

726.2

3136.5

705

გარემოს დაცვა

915.0

1036.0

2506.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

513.6

714.6

1226.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

81.4

294.3

821.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

27.1

30.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

319.9

0.0

429.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6203.8

3952.8

13450.3

7061

ბინათმშენებლობა

54.2

487.6

665.3

7063

წყალმომარაგება

3710.4

2294.8

9123.2

7064

გარე განათება

1668.9

779.1

1401.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

770.2

391.3

2260.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

259.0

248.6

328.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

259.0

248.6

328.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3125.5

1845.7

2670.2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2191.2

860.7

1551.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

832.2

799.5

899.2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

29.9

40.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

102.1

155.5

179.6

709

განათლება

4841.7

5212.2

8728.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4615.1

5037.0

7133.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0.0

1290.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

1290.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

226.7

175.2

305.7

710

სოციალური დაცვა

1374.8

1687.6

2454.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

971.0

1123.3

1683.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

726.3

886.3

1400.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

244.7

237.0

283.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

3.0

3.0

28.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

21.3

25.5

70.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

19.6

13.8

321.5

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6.7

2.9

7.5

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

353.3

519.2

344.0

 

სულ

27882.0

24213.5

52543.9

;

ვ) დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

 

ორგ.კოდი

 

 

 

 

 

 

დასახელება

 

 

 

 

 

2017

წლის ფაქტი

 

 

 

 

 

2018

წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

 

 

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმ წიფო ბიუჯეტ ის ფონდებ იდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები

 

 

 

საკუთა რი შემოსავ ლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

28206.5

24324.3

52697.9

11269.1

41428.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208.0

0.0

236.0

0.0

236.0

 

ხარჯები

13908.7

14817.1

21811.2

663.7

21147.5

 

შრომის ანაზღაურება

3290.0

3712.4

4100.0

0.0

4100.0

 

საქონელი და მომსახურება

2844.5

2588.4

3389.5

450.0

2939.5

 

პროცენტი

40.0

81.8

48.0

0.0

48.0

 

სუბსიდიები

6296.0

6554.7

8181.5

208.7

7972.8

 

გრანტები

45.0

45.0

3294.2

0.0

3294.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1237.8

1571.7

2337.6

3.0

2334.6

 

სხვა ხარჯები

155.3

263.1

460.5

2.0

458.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13973.3

9396.4

30732.6

10605.3

20127.3

 

ძირითადი აქტივები

13973.3

9396.4

30732.6

10605.3

20127.3

 

ვალდებულებების კლება

324.5

110.9

154.0

0.0

154.0

 

საშინაო

324.5

110.9

154.0

0.0

154.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5284.0

6260.0

6438.6

0.0

6438.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199.0

0.0

227.0

0.0

227.0

 

ხარჯები

4771.4

5348.0

5904.6

0.0

5904.6

 

შრომის ანაზღაურება

3165.4

3584.9

3965.0

0.0

3965.0

 

საქონელი და მომსახურება

1381.0

1378.8

1390.0

0.0

1390.0

 

პროცენტი

40.0

81.8

48.0

0.0

48.0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

56.8

115.6

0.0

115.6

 

სხვა ხარჯები

80.3

200.7

341.0

0.0

341.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.8

801.1

380.0

0.0

380.0

 

ძირითადი აქტივები

310.8

801.1

380.0

0.0

380.0

 

ვალდებულებების კლება

201.7

110.9

154.0

0.0

154.0

 

საშინაო

201.7

110.9

154.0

0.0

154.0

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

972.3

1088.5

1205.0

0.0

1205.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

0.0

36.0

 

36.0

 

ხარჯები

948.6

1088.5

1205.0

0.0

1205.0

 

შრომის ანაზღაურება

654.8

822.7

865.0

0.0

865.0

 

საქონელი და მომსახურება

293.8

143.2

180.0

0.0

180.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

122.6

156.0

0.0

156.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

4023.7

4921.3

4876.6

0.0

4876.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163.0

0.0

191.0

 

191.0

 

ხარჯები

3702.8

4120.2

4496.6

0.0

4496.6

 

შრომის ანაზღაურება

2510.6

2762.2

3100.0

0.0

3100.0

 

საქონელი და მომსახურება

1087.3

1235.6

1210.0

0.0

1210.0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

56.8

111.6

0.0

111.6

 

სხვა ხარჯები

0.3

20.6

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

293.5

801.1

380.0

0.0

380.0

 

ძირითადი აქტივები

293.5

801.1

380.0

0.0

380.0

 

ვალდებულებების კლება

27.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

27.4

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

80.0

55.3

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

80.0

55.3

140.0

0.0

140.0

 

სხვა ხარჯები

80.0

55.3

140.0

0.0

140.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

208.0

194.8

217.0

0.0

217.0

 

ხარჯები

40.0

83.9

63.0

0.0

63.0

 

პროცენტი

40.0

81.8

48.0

0.0

48.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

2.2

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

168.0

110.9

154.0

0.0

154.0

 

საშინაო

168.0

110.9

154.0

0.0

154.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

153.1

169.9

212.0

35.0

177.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

0.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

152.5

169.9

212.0

35.0

177.0

 

შრომის ანაზღაურება

124.6

127.6

135.0

0.0

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

37.0

70.0

35.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.4

7.0

0.0

7.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

153.1

169.9

212.0

35.0

177.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

0.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

152.5

169.9

212.0

35.0

177.0

 

შრომის ანაზღაურება

124.6

127.6

135.0

0.0

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

37.0

70.0

35.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.4

7.0

0.0

7.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

16233.1

10995.3

35291.8

9443.4

25848.4

 

ხარჯები

2543.7

2424.7

6372.7

129.3

6243.3

 

საქონელი და მომსახურება

1278.2

973.4

1384.8

129.3

1255.5

 

სუბსიდიები

1265.6

1451.3

1738.7

0.0

1738.7

 

გრანტები

0.0

0.0

3249.2

0.0

3249.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13632.1

8570.6

28919.1

9314.0

19605.1

 

ძირითადი აქტივები

13632.1

8570.6

28919.1

9314.0

19605.1

 

ვალდებულებების კლება

57.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

57.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5927.4

3185.3

12772.8

7146.9

5625.8

 

ხარჯები

288.1

37.8

1.0

0.0

1.0

 

საქონელი და მომსახურება

288.1

37.8

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5639.3

3147.5

12771.8

7146.9

5624.8

 

ძირითადი აქტივები

5639.3

3147.5

12771.8

7146.9

5624.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7842.7

6701.1

15849.7

1205.4

14644.3

 

ხარჯები

2250.6

2380.0

6346.7

129.3

6217.4

 

საქონელი და მომსახურება

985.0

928.7

1358.8

129.3

1229.5

 

სუბსიდიები

1265.6

1451.3

1738.7

0.0

1738.7

 

გრანტები

0.0

0.0

3249.2

0.0

3249.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5574.5

4321.2

9503.0

1076.1

8426.9

 

ძირითადი აქტივები

5574.5

4321.2

9503.0

1076.1

8426.9

 

ვალდებულებების კლება

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3719.1

2294.8

8150.2

664.3

7485.9

 

ხარჯები

476.8

431.9

3459.2

0.0

3459.2

 

საქონელი და მომსახურება

476.8

256.9

210.0

0.0

210.0

 

სუბსიდიები

0.0

175.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

3249.2

0.0

3249.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3233.6

1862.9

4691.0

664.3

4026.7

 

ძირითადი აქტივები

3233.6

1862.9

4691.0

664.3

4026.7

 

ვალდებულებების კლება

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1668.9

779.1

1401.3

0.0

1401.3

 

ხარჯები

830.3

756.6

980.0

0.0

980.0

 

საქონელი და მომსახურება

430.3

644.6

980.0

0.0

980.0

 

სუბსიდიები

400.0

112.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

838.6

22.5

421.3

0.0

421.3

 

ძირითადი აქტივები

838.6

22.5

421.3

0.0

421.3

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

8.9

0.0

278.0

0.0

278.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

278.0

0.0

278.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

278.0

0.0

278.0

 

ვალდებულებების კლება

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

54.2

487.6

665.3

0.0

665.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.2

487.6

665.3

0.0

665.3

 

ძირითადი აქტივები

54.2

487.6

665.3

0.0

665.3

03 02 05

ქლორის შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

03 02 06

მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა

0.0

27.1

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

27.1

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

27.1

30.0

0.0

30.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

81.4

66.2

505.5

0.0

505.5

 

ხარჯები

0.0

64.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

64.7

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.4

1.5

505.5

0.0

505.5

 

ძირითადი აქტივები

81.4

1.5

505.5

0.0

505.5

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0.0

228.1

315.5

285.0

30.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

128.8

119.3

9.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

128.8

119.3

9.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

228.1

186.6

165.7

21.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

228.1

186.6

165.7

21.0

03 02 09

მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა

352.0

385.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

352.0

385.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

352.0

385.0

0.0

 

0.0

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1444.6

1718.6

2583.0

246.1

2336.8

 

ხარჯები

78.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

78.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1366.6

1718.6

2583.0

246.1

2336.8

 

ძირითადი აქტივები

1366.6

1718.6

2583.0

246.1

2336.8

03 02 11

ააიპ  – „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი"

513.6

714.6

948.0

0.0

948.0

 

ხარჯები

513.6

714.6

948.0

0.0

948.0

 

სუბსიდიები

513.6

714.6

948.0

 

948.0

03 02 12

ა(ა)იპ გარდაბანსერვისი

0.0

0.0

963.0

0.0

963.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

790.7

0.0

790.7

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

790.7

 

790.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

172.3

0.0

172.3

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

172.3

0.0

172.3

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2055.5

1102.6

6007.4

429.0

5578.4

 

ხარჯები

5.0

6.9

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

6.9

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2036.1

1095.6

5982.4

429.0

5553.4

 

ძირითადი აქტივები

2036.1

1095.6

5982.4

429.0

5553.4

 

ვალდებულებების კლება

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1699.6

376.3

842.9

0.0

842.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1685.1

376.3

842.9

0.0

842.9

 

ძირითადი აქტივები

1685.1

376.3

842.9

0.0

842.9

 

ვალდებულებების კლება

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

319.9

0.0

429.5

0.0

429.5

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

314.9

0.0

429.5

0.0

429.5

 

ძირითადი აქტივები

314.9

0.0

429.5

0.0

429.5

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

36.1

0.0

1598.5

429.0

1169.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.1

0.0

1598.5

429.0

1169.5

 

ძირითადი აქტივები

36.1

0.0

1598.5

429.0

1169.5

03 03 04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

0.0

726.2

3136.5

0.0

3136.5

 

ხარჯები

0.0

6.9

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

6.9

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

719.3

3111.5

0.0

3111.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

719.3

3111.5

0.0

3111.5

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

407.5

6.3

662.0

662.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.2

6.3

662.0

662.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

382.2

6.3

662.0

662.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

3171.4

3318.4

5840.0

1290.0

4550.0

 

ხარჯები

3143.8

3298.5

4435.0

0.0

4435.0

 

სუბსიდიები

3143.8

3298.5

4435.0

0.0

4435.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.7

19.9

1405.0

1290.0

115.0

 

ძირითადი აქტივები

26.7

19.9

1405.0

1290.0

115.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ  – „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"

3171.4

3318.4

4550.0

0.0

4550.0

 

ხარჯები

3143.8

3298.5

4435.0

0.0

4435.0

 

სუბსიდიები

3143.8

3298.5

4435.0

 

4435.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.7

19.9

115.0

0.0

115.0

 

ძირითადი აქტივები

26.7

19.9

115.0

0.0

115.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

1290.0

1290.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1290.0

1290.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

1290.0

1290.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1444.3

1469.3

1827.3

0.0

1827.3

 

ხარჯები

1439.1

1466.8

1818.7

0.0

1818.7

 

საქონელი და მომსახურება

157.4

199.2

259.0

0.0

259.0

 

სუბსიდიები

1208.4

1205.2

1476.2

0.0

1476.2

 

სხვა ხარჯები

73.3

62.4

83.5

0.0

83.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ძირითადი აქტივები

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ვალდებულებების კლება

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

507.5

484.4

686.5

0.0

686.5

 

ხარჯები

506.1

484.4

686.5

0.0

686.5

 

საქონელი და მომსახურება

45.2

30.2

26.5

0.0

26.5

 

სუბსიდიები

390.5

394.8

580.0

0.0

580.0

 

სხვა ხარჯები

70.4

59.4

80.0

0.0

80.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

115.6

72.8

26.5

0.0

26.5

 

ხარჯები

115.6

72.8

26.5

0.0

26.5

 

საქონელი და მომსახურება

45.2

30.2

26.5

0.0

26.5

 

სხვა ხარჯები

70.4

42.6

0.0

0.0

0.0

05 01 01

04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები

0.0

16.9

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

16.9

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

16.9

80.0

0.0

80.0

05 01 02

01

ა(ა)იპ   „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"

391.9

394.8

580.0

0.0

580.0

 

ხარჯები

390.5

394.8

580.0

0.0

580.0

 

სუბსიდიები

390.5

394.8

580.0

 

580.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

936.8

931.6

1066.8

0.0

1066.8

 

ხარჯები

933.0

929.1

1058.2

0.0

1058.2

 

საქონელი და მომსახურება

112.2

118.7

161.5

0.0

161.5

 

სუბსიდიები

817.9

810.4

896.2

0.0

896.2

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ძირითადი აქტივები

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

117.3

88.7

122.0

0.0

122.0

 

ხარჯები

115.1

88.7

122.0

0.0

122.0

 

საქონელი და მომსახურება

112.2

88.7

121.5

0.0

121.5

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

ვალდებულებების კლება

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 02 02

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

819.5

842.9

944.8

0.0

944.8

 

ხარჯები

817.9

840.3

936.2

0.0

936.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

29.9

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

817.9

810.4

896.2

0.0

896.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ძირითადი აქტივები

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

01

ტელევიზიის დაფინანსება

0.0

29.9

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

29.9

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

29.9

40.0

0.0

40.0

05 02 02

02

ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

 

152.0

 

71.1

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

152.0

71.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

152.0

71.1

0.0

 

0.0

05 02 02

03

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

100.8

51.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

99.5

51.3

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

99.5

51.3

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

04

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"

254.0

123.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

254.0

122.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

254.0

122.1

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

05 02 02

05

ააიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"

108.7

108.0

124.2

0.0

124.2

 

ხარჯები

108.7

108.0

124.2

0.0

124.2

 

სუბსიდიები

108.7

108.0

124.2

 

124.2

05 02 02

06

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე- ახალგაზრდობის ცენტრი"

101.9

51.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

101.6

51.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

101.6

51.2

0.0

 

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

07

ააიპ "მეგობრობის ცენტრი"

102.1

102.2

105.6

0.0

105.6

 

ხარჯები

102.1

102.2

105.6

0.0

105.6

 

სუბსიდიები

102.1

102.2

105.6

 

105.6

05 02 02

08

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

 

0.0

 

305.6

 

675.0

 

0.0

 

675.0

 

ხარჯები

0.0

304.4

666.4

0.0

666.4

 

სუბსიდიები

0.0

304.4

666.4

 

666.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

8.6

0.0

8.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.2

8.6

0.0

8.6

 

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

53.3

74.0

0.0

74.0

 

ხარჯები

0.0

53.3

74.0

0.0

74.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50.3

71.0

0.0

71.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1920.5

2111.4

3088.2

500.7

2587.5

 

ხარჯები

1858.1

2109.2

3068.3

499.4

2568.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

285.7

285.7

0.0

 

სუბსიდიები

678.3

599.8

531.6

208.7

322.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1178.2

1509.5

2215.0

3.0

2212.0

 

სხვა ხარჯები

1.7

0.0

36.0

2.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

2.2

19.9

1.3

18.6

 

ძირითადი აქტივები

2.3

2.2

19.9

1.3

18.6

 

ვალდებულებების კლება

60.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

60.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"

259.1

248.6

328.0

210.0

118.0

 

ხარჯები

256.7

246.4

311.7

208.7

103.0

 

სუბსიდიები

256.7

246.4

311.7

208.7

103.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

2.2

16.3

1.3

15.0

 

ძირითადი აქტივები

2.3

2.2

16.3

1.3

15.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1661.5

1862.8

2760.2

290.7

2469.5

 

ხარჯები

1601.5

1862.8

2756.6

290.7

2465.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

285.7

285.7

0.0

 

სუბსიდიები

421.6

353.3

219.9

0.0

219.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1178.2

1509.5

2215.0

3.0

2212.0

 

სხვა ხარჯები

1.7

0.0

36.0

2.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

ვალდებულებების კლება

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა

690.2

764.0

970.0

0.0

970.0

 

ხარჯები

630.2

764.0

970.0

0.0

970.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

630.2

764.0

970.0

0.0

970.0

 

ვალდებულებების კლება

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

31.0

31.5

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

31.0

31.5

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.0

31.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

06 02 03

მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები

225.4

172.2

285.7

285.7

0.0

 

ხარჯები

225.4

172.2

285.7

285.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

285.7

285.7

0.0

 

სუბსიდიები

225.4

172.2

0.0

 

0.0

 

 

06 02 04

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის"

196.2

181.1

223.5

0.0

223.5

 

ხარჯები

196.2

181.1

219.9

0.0

219.9

 

სუბსიდიები

196.2

181.1

219.9

 

219.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

349.2

516.6

249.0

0.0

249.0

 

ხარჯები

349.2

516.6

249.0

0.0

249.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

349.2

516.6

249.0

0.0

249.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

4.1

2.6

10.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

4.1

2.6

10.0

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

2.6

6.0

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

1.7

0.0

4.0

2.0

2.0

06 02 07

დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

53.2

82.1

108.0

0.0

108.0

 

ხარჯები

53.2

82.1

108.0

0.0

108.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53.2

82.1

108.0

0.0

108.0

06 02 08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა

12.0

8.7

2.1

0.0

2.1

 

ხარჯები

12.0

8.7

2.1

0.0

2.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

8.7

2.1

0.0

2.1

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

13.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

13.5

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

10.0

10.0

0.0

10.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

6.7

2.9

7.5

0.0

7.5

 

ხარჯები

6.7

2.9

7.5

0.0

7.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

2.9

7.5

0.0

7.5

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

21.3

25.5

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

21.3

25.5

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.3

25.5

30.0

0.0

30.0

06 02 12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა

48.5

55.9

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

48.5

55.9

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48.5

55.9

60.0

0.0

60.0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

6.1

3.8

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

6.1

3.8

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

3.8

10.0

0.0

10.0

06 02 15

სტუდენტების დახმარების პროგრამა

1.3

3.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

1.3

3.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

3.0

20.0

0.0

20.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

0.0

0.0

137.9

0.0

137.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

137.9

0.0

137.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

137.9

0.0

137.9

 

 

06 02 17

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

06 02 19

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

06 02 22

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

06 02 24

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

250.0

0.0

250.0

06 02 25

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ჯანხოთელი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.