ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე 2242.00 კვ.მ გეგმარებითი არეალის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე 2242.00 კვ.მ გეგმარებითი არეალის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი
მიღების თარიღი 29/11/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 330090000.22.037.016168
21/ნ
29/11/2019
ვებგვერდი, 03/12/2019
330090000.22.037.016168
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე 2242.00 კვ.მ გეგმარებითი არეალის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი
 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის

ბრძანება №21/ნ

2019 წლის 29 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე 2242.00 კვ.მ გეგმარებითი არეალის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის 141-ე მუხლის, „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტისა და მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე 2242.00 კვ.მ გეგმარებითი არეალის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: №64.30.12.204) განაშენიანების რეგულირების გეგმის თანდართული გეგმარებითი დავალება.
მუხლი 2
წინამდებარე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება ძალაშია მისი დამტკიცებიდან 5 წლის განმავლობაში.
მუხლი 3
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრიმაია ცქიტიშვილი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე 2242.00 კვ.   გეგმარებითი არეალის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: 64.30.12.204) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალება

 

 

 • საპროექტო ობიექტი – სასტუმრო და სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლები;
 • ობიექტის მისამართი – ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, დაბა ბაკურიანი;
 • დამკვეთის განაცხადი: 18 ოქტომბერი 2019, ნომერი: 8974/01;
 • გეგმარებითი არეალის საერთო ფართობი შეადგენს 2242.00 კვ.მ-ს.

   

ტერიტორიის სამშენებლო განვითარების

ზოგადი პირობები, მოთხოვნები და მონაცემები

 

 1.  

ტერიტორიის დახასიათება და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების შესაძლებლობები

 

 • საპროექტო გეგმარებითი არეალი მდებარეობს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე, საერთო ფართობია 2242.00 კვ.მ. საპროექტო არეალი მოიცავს კერძო საკუთრებაში არსებულ 1 მიწის ნაკვეთს საკადასტრო კოდით:   №64.30.12.204
 • ტერიტორია თავისი ადგილმდებარეობით და ფართობით საშუალებას იძლება დამუშავდეს ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა.
 • განაშენიანების რეგულირების გეგმის (შემდგომში გრგ) პროექტით შესაძლებელია  განხორციელდეს გეგმარებითი არეალის რამდენიმე  მიწის ნაკვეთებად  გამიჯვნა ან გაერთიანება  საერთო ფართობის უცვლელად.

 

 1.  

შენობა-ნაგებობის არქიტექტურულ-კომპოზიციური გადაწყვეტა და კავშირი მიმდებარე გარემოსთან

 • ტერიტორიის რელიეფიდან, არსებული ნარგავების გათვალისწინებით (არსებობის შემთხვევაში), განისაზღვროს საპროექტო შენობა – ნაგებობების ადგილმდებარეობა და მათი მოცულობითი გადაწყვეტები.
 • კომპლექსი დაპროექტდეს ტერიტორიისთვის დადგენილ საპროექტო საზღვრებში.  გათვალისწინებულ იქნეს რელიეფის და განაშენიანების ხასიათი და ბუნებრივ ლანდშაფტთან თანაფარდობა.
 • საპროექტო შენობის მოშენების კონტურები, მოცულობით-კომპოზიციური გადაწყვეტა განისაზღვროს ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტით.
 • იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება ახალი შენობა-ნაგებობისთვის მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა, თითოეული მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს საინჟინრო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით სათანადოდ უზრუნველყოფილი, რისთვისაც მინიმალური პირობაა მშენებლობადამთავრებულ ობიექტთან მინიმუმ ერთი მისასვლელი სამანქანო გზის  არსებობა, მათ შორის სერვიტუტის გამოყენებით.
 • გამოყენებულ იქნეს მაღალი ხარისხის სამშენებლო მასალა;
 • ღია და დახურული ავტოსადგომები მოეწყოს შემდეგი გაანგარიშებით: 2 ავტოსადგომი ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე,  სასტუმროს შემთხვევაში – 2 ავტოსადგომი ყოველ 3 სასტუმრო ნომერზე.

 

 1.  

მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობის დანგრევა და გადატანა, ან მათი სივრცით გეგმარებითი მოწყობის შეცვლა

 • განისაზღვროს გრგ-ის პროექტით (არსებობის შემთხვევაში)

 

 1.  

მოთხოვნები იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების უფლებების დაცვაზე, რომელთა ინტერესებსაც ეხება ტერიტორიის სამშენებლო განვითარება (საკადასტრო ერთეულების გაერთიანება-შერწყმა, ახალი სერვიტუტების წარმოქმნა, ინსოლაცია, ბუნებრივი განათება, ჩაუხედავობა და სხვა)

 • განისაზღვროს ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტით, ქვეყანაში დადგენილი სამართლებრივ-ნორმატიული მოთხოვნების საფუძველზე.
 • დაცულ იქნეს მიწის ნაკვეთის საზღვარზე (მიჯნაზე) სამშენებლო წესებისა და ნორმების მოთხოვნები;
 • შენობების განთავსების ადგილები განისაზღვროს ზოგადი საინჟირნო-გეოლოგიური დასკვნების შესაბამისად, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იქნეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმებისას.
 1.  

ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების შენარჩუნება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გარემოს დაცვის პირობები

 • მაქსიმალურად შენარჩუნებულ იქნეს ტერიტორიაზე არსებული ხე-ნარგავები  (არსებობის შემთხვევაში);

მათი გადარგვის ან მოჭრის შემთხვევაში შეთანხმებულ იქნეს შესაბამის სამსახურებთან;

 • წარმოდგენილ იქნეს საპროექტო ტერიტორიის კეთილმოწყობის და გამწვანების სქემები;
 • გრგ-ის დამუშავებისას გათვალისწინებულ იქნეს გარემოსდაცვითი და სანიტარული კანონმდებლობის მოთხოვნები.
 1.  

ტერიტორიის და მისი გეგმარებითი არეალის საინჟინრო-კომუნალური, სატრანსპორტო  და სოციალური ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა

 • პროექტით გათვალისწინებულ იქნეს ძირითად სატრანსპორტო ქსელთან მყარი კავშირები.
 • ტერიტორია უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ნორმატიული პარამეტრების მქონე შიდა სატრანსპორტო  ქსელით. ტრანსპორტის, ფეხმავალთა გადაადგილებისთვის და სახანძრო-საავარიო მომსახურებისთვის.
 • განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავებისას გათვალისწინებულ იქნეს შენობების უზრუნველყოფა საინჟინრო ინფრასტრუქტურით (წყალმომარაგება, კანალიზაცია, სანიაღვრე არხები, ელექტრო ენერგია, გაზმომარაგება, კავშირგაბმულობა) ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული და საპროექტო საინჟინრო ქსელების შესაბამისად.

 

 1.  

მიწის ნაკვეთების ფართობი

 

2242.00 მ

 1.  

ტერიტორიის განაშენიანების მაქსიმალური კოეფიციენტი კ1

 

0.2

 

 

0.1 ცალკე მდგომი საზოგადოებრივი 

დანიშნულების

შენობა-ნაგებობისათვის

 1.  

ტერიტორიაზე განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტი კ2

 

0.2

(სპეციალური ზონალური შეთანხმების შემთხვევაში 0.5)

 

0.1 ცალკე მდგომი საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობისათვის

 1.  

ტერიტორიის განმწვანების კოეფიციენტი კ3

 

0.4

 

 1.  

ა) განაშენიანების რეგულირების ხაზები(წითელი ხაზები)

ბ) განაშენიანების  სავალდებულო ხაზები (ლურჯი ხაზები)

 

ა) განისაზღვროს გრგ-ის პროექტით,

 

 

ბ) განისაზღვროს გრგ-ის პროექტით,

 1.  

ა) ავტომანქანების ღია სადგომების რაოდენობა.

ბ) ავტომანქანების მიწისქვეშა სადგომების რაოდენობა,

 

 

            განისაზღვროს  გრგ-ის პროექტით.

 

 1.  

 

შენობის

მაქსიმალური სიმაღლე

 

 

7.5 მეტრი

 1.  

 

შენობის მაქსიმალური სართულიანობა

 

 

2 + მანსარდის სართული

 

 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის (შემდეგში – გრგ) შესათანხმებლად წარმოსადგენი დოკუმენტაციის  შესათანხმებლად წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი

 1. განაცხადი;
 2. ტერიტორიის გრგ-ის რუკა გეგმარებითი დავალება;
 3. საკადასტრო რუკა და საკადასტრო გეგმა;
 4. ზოგადი გეოლოგია;
 5. გრგ-ის ტექნიკური ნაწილი: გრგ-ის აღწერა, განმარტებითი ბარათი, განხორციელების ეტაპები და რიგითობა,
 6. სიტუაციური გეგმა, მ 1:2000 ან 1:1000
 7. ტოპო-გეოდეზიური  ანაზომი საპროექტო ტერიტორიის საზღვრებითა და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურის ჩვენებით მ1:500
 8. ტერიტორიის უფლებრივი ზონირების დეტალური რუკა მ1:500 ან 1:1000: (არსებობის შემთხვევაში)
 9. განაშენიანების რეგულირების გეგმის ფრაგმენტ(ებ)ი საჭიროების შემთხვევაში,
 10. განშლები და ჭრილები, მ 1:500 ან 1:1000
 11. ფუნქციური ზონირების რუკა (არსებობის შემთხვევაში)
 12. მიწის ნაკვეთების განაწილების რუკა (გამიჯნვის სქემა)
 13. ავტოტრანსპორტისა და ქვეითთა მოძრაობის სქემა, მ 1:500 ან მ1:1000,
 14. ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება მ 1:1000 ან მ 1:200 ან მ 1:500
 15. მომიჯნავე ტერიტორიებზე გასატარებელი  ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების ჩამონათვალი მ1:500 ან 1:1000 (საჭიროების შემთხვევაში)
 16. საინჟირნო კომუნიკაციების გადაწყობის ამსახველი გეგმა, მ 1:500 ან მ 1:1000 (საჭიროების შემთხვევაში)
 17. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის დასკვნა (საჭიროების შემთხვევაში)

 

 

შენიშვნები:

 1. გრგ-ის პროექტის შემადგენლობაში წარმოდგენილი იქნეს ტერიტორიის არსებული მდგომარეობის ამსახველი წინასაპროექტო კვლევის მონაცემები,    გეგმარებითი დავალებით დადგენილი მოთხოვნები;
 2. გრგ-ის საპროექტო დოკუმენტაცია შესათანხმებლად წარმოდგენილ იქნეს A3 ან A2 ფორმატის ალბომის სახით.
 3. ამ გეგმარებითი დავალების VI მუხლის 5-16 პუნქტებში მითითებული მასალები წარმოდგენილი იქნეს ელექტრონული ვერსიის სახით CD დისკზე AutoCaD 2007-ის ან უფრო ახალი ვერსიის ფორმატში. საკოორდინატო სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს WGS 1984 UTM Zone 38-ს.
 4. გრგ-ის წარმოსადგენ საპროექტო დოკუმენტაციას, მისი განხილვის მიზნით, აუცილებელია ახლდეს დოკუმენტაციის შინაარსის ამსახველი ელექტრონული ვერსია Power-Point-ის ან PDF ფორმატში CD დისკზე.
 5. გრგ-ით მოცემული უფლებრივი ზონირების დეტალურ რუკაზე დადგენილი და ასახული უნდა იქნეს:

 

 • საპროექტო ტერიტორიის საზღვრები,
 • მიწის ნაკვეთის საზღვრები,
 • განაშენიანების რეგულირების ხაზები,
 • შენობის მაქსიმალური დასაშვები სიმაღლეები H
 • მიწის ნაკვეთის განაწილების რუკა (გამიჯნვის სქემა)
 • განაშენიანების კოეფიციენტი კ1
 • განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი კ2
 • გამწვანების კოეფიციენტი კ3
 • ცალკეული მიწის ნაკვეთების ფუნქციური გამოყენება, სამანქანე გზები და ავტოსადგომები,
 • მითითებული იყოს გაბარიტული ზომები.

 

დამატებითი მოთხოვნები

 

 1. საპროექტო ტერიტორიის გრგ-ის დამუშავებული საპროექტო  დოკუმენტაცია დამკვეთმა ან დამპროექტებელმა შესათანხმებლად წარადგინოს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში.
 2. წინამდებარე გეგმარებითი დავალება ძალაშია მისი გაცემის თარიღიდან 5 წლის განმავლობაში.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.