„საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ” საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ნოემბრის №119 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ” საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ნოემბრის №119 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016361
31
27/11/2019
ვებგვერდი, 03/12/2019
190020020.35.130.016361
„საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ” საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ნოემბრის №119 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №31

2019 წლის 27 ნოემბერი

ქ. საჩხერე

 

„საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ნოემბრის №119 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება, „საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის  ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 ნოემბრის №119 დადგენილებაში (სსმ,04/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.130.016328) და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევან ივანაშვილიდანართი

 


თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17,131.8

21,374.9

10,882.7

10,492.2

25,659.7

13,260.1

12,399.6

გადასახადები

1,132.0

1,301.8

0.0

1,301.8

10,272.3

0.0

10,272.3

გრანტები

13,983.5

18,200.5

10,882.7

7,317.8

13,403.1

13,260.1

143.0

სხვა შემოსავლები

2,016.3

1,872.6

0.0

1,872.6

1,984.3

0.0

1,984.3

ხარჯები

7,430.6

8,278.4

329.8

7,948.6

11,102.8

2,122.3

8,980.5

შრომის ანაზღაურება

1,893.2

1,963.2

88.0

1,875.2

2,062.0

90.0

1,972.0

საქონელი და მომსახურება

1,077.8

1,472.8

131.4

1,341.4

2,222.9

925.3

1,297.6

პროცენტი

0.0

70.2

0.0

70.2

47.5

0.0

47.5

სუბსიდიები

3,394.6

3,490.6

101.0

3,389.6

4,548.2

99.0

4,449.2

გრანტები

22.7

15.8

0.0

15.8

21.0

0.0

21.0

სოციალური უზრუნველყოფა

706.4

852.6

9.4

843.2

847.9

9.6

838.3

სხვა ხარჯები

335.9

413.2

0.0

413.2

1,353.3

998.4

354.9

საოპერაციო სალდო

9,701.2

13,096.5

10,552.9

2,543.6

14,556.9

11,137.8

3,419.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,095.1

12,148.9

9,837.8

2,311.1

17,164.9

13,045.5

4,119.4

ზრდა

9,119.5

12,167.2

9,837.8

2,329.4

17,171.9

13,045.5

4,126.4

კლება

24.4

18.3

0.0

18.3

7.0

0.0

7.0

მთლიანი სალდო

606.1

947.6

715.1

232.5

-2,608.0

-1,907.7

-700.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

200.4

947.6

715.1

232.5

-2,634.9

-1,907.7

-727.2

ზრდა

648.3

947.6

715.1

232.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

393.8

767.6

715.1

52.5

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

254.5

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

კლება

447.9

0.0

0.0

0.0

2,634.9

1,907.7

727.2

ვალუტა და დეპოზიტები

447.9

0.0

0.0

0.0

2,634.9

1,907.7

727.2

ვალდებულებების ცვლილება

-405.7

0.0

0.0

0.0

-26.9

0.0

-26.9

კლება

405.7

0.0

0.0

0.0

26.9

0.0

26.9

საშინაო

405.7

0.0

0.0

0.0

26.9

0.0

26.9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17156.2

21393.2

10882.7

10510.5

25666.7

13260.1

12406.6

შემოსავლები

17131.8

21374.9

10882.7

10492.2

25659.7

13260.1

12399.6

არაფინანსური აქტივების კლება

24.4

18.3

0.0

18.3

7.0

0.0

7.0

გადასახდელები

17210.3

20625.6

10167.6

10458.0

28301.6

15167.8

13133.8

ხარჯები

7430.6

8278.4

329.8

7948.6

11102.8

2122.3

8980.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9119.5

12167.2

9837.8

2329.4

17171.9

13045.5

4126.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

254.5

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

405.7

0.0

0.0

0.0

26.9

0.0

26.9

ნაშთის ცვლილება

-54.1

767.6

715.1

52.5

-2634.9

-1907.7

-727.2

 


თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 


მუხლი 3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 25659,7  ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17131.8

21374.9

10882.7

10492.2

25659.7

13260.1

12399.6

გადასახადები

1132.0

1301.8

0.0

1301.8

10272.3

0.0

10272.3

გრანტები

13983.5

18200.5

10882.7

7317.8

13403.1

13260.1

143.0

სხვა შემოსავლები

2016.3

1872.6

0.0

1872.6

1984.3

0.0

1984.3

 


მუხლი 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 10272.3 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

1132.0

1301.8

10272.3

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

676.0

0.0

გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავალი

0.0

676.0

0.0

ქონების გადასახადი

555.0

625.8

500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

324.8

381.7

325.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

107.8

106.4

100.0

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე

0.1

0.0

10.0

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

107.7

106.4

90.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

27.8

26.4

15.0

ფიზიკური პირებიდან

15.9

17.0

10.0

იურიდიული პირებიდან

11.9

9.4

5.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

94.6

111.3

60.0

ფიზიკური პირებიდან

15.8

36.4

10.0

იურიდიული პირებიდან

78.8

74.9

50.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

0.0

0.0

9772.3

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

0.0

0.0

9772.3

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0.0

0.0

9772.3


 


მუხლი 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გრანტები 13403,1  ათასი ლარის ოდენობით.                                                                                                                                                       

 ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

13983.5

18200.5

13403.1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

143.0

 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13983.5

18200.5

13260.1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

6471.5

7516.4

864.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6281.5

7317.8

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად   

190.0

190.0

864.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

8.6

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7512.0

10684.1

12396.1

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

17.2

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

4908.3

8130.7

7279.8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები

0.0

0.0

672.0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გამოყოფილი სახსრები

2111.5

1433.9

1501.3

მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების დელეგირების შესახებ

0.0

0.0

930.0

  მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

475.0

1119.5

2013.0

 


მუხლი 6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1984.3 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2016.3

1872.6

1984.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

446.1

471.1

536.8

პროცენტები

87.5

50.9

58.0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

87.5

50.9

58.0

რენტა

358.6

420.2

478.8

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

357.9

419.0

477.8

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

117.9

151.6

150.0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

84.8

97.5

82.0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

3.7

4.5

3.0

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

4.3

4.6

3.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

147.2

160.8

239.8

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.7

1.2

1.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1391.2

1193.1

1185.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1278.4

1074.5

1058.6

სანებართვო მოსაკრებელი

6.5

5.2

8.0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

6.5

5.2

8.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.8

0.5

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1220.9

1016.3

1000.0

სისტემურ- ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან

1220.9

1016.3

1000.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

50.8

52.2

50.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

112.8

118.6

127.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

112.8

118.6

127.0

შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

112.8

118.6

127.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

137.6

165.1

169.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

137.6

165.1

169.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში

9.2

6.1

8.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

6.5

8.6

7.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

8.4

3.9

3.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

102.7

133.0

138.0

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

91.6

121.3

128.0

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

11.1

11.7

10.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

0.3

0.0

0.2

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0.1

0.8

0.5

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

10.4

12.7

12.3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

41.4

43.3

92.9

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

41.0

0.0

49.9

სახელმწიფოსადმი მიყენებული სხვა ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

0.4

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

43.3

43.0

 


თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარეჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 11102,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,430.6

8,278.4

329.8

7,948.6

11,102.8

2,122.3

8,980.5

შრომის ანაზღაურება

1,893.2

1,963.2

88.0

1,875.2

2,062.0

90.0

1,972.0

საქონელი და მომსახურება

1,077.8

1,472.8

131.4

1,341.4

2,222.9

925.3

1,297.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

107.3

151.5

0.0

151.5

182.8

0.0

182.8

მივლინება

26.5

17.6

0.0

17.6

23.0

0.0

23.0

ოფისის ხარჯები

156.9

179.5

0.0

179.5

222.4

0.0

222.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.4

16.5

0.0

16.5

25.5

0.0

25.5

სამედიცინო ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

2.1

1.3

0.0

1.3

3.8

0.0

3.8

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და  მოვლა–შენახვის ხარჯები

81.5

110.4

0.0

110.4

831.2

674.0

157.2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

689.1

989.4

131.4

858.0

934.2

251.3

682.9

პროცენტი

0.0

70.2

0.0

70.2

47.5

0.0

47.5

სუბსიდიები

3,394.6

3,490.6

101.0

3,389.6

4,548.2

99.0

4,449.2

გრანტები

22.7

15.8

0.0

15.8

21.0

0.0

21.0

სოციალური უზრუნველყოფა

706.4

852.6

9.4

843.2

847.9

9.6

838.3

სხვა ხარჯები

335.9

413.2

0.0

413.2

1,353.3

998.4

354.9

 


მუხლი 8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17164,9 ათასი ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17171,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

91.8

105.0

0.0

105.0

53.6

0.0

53.6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

6.0

3.5

0.0

3.5

0.8

0.0

0.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8349.2

11245.9

9279.2

1966.7

15387.1

12052.1

3335

04 00

განათლება

176.3

286.5

186.9

99.6

330.7

159.6

171.1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

496.2

386.5

244.5

142.0

1256.5

714.6

541.9

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

139.8

127.2

12.6

143.2

119.2

24.0

 

ჯამი

9119.5

12167.2

9,837.8

2,329.4

17171.9

13,045.5

4,126.4

ბ)  საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 7.0 ათასი ლარი.

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

24.4

18.3

7.0

311

ძირითადი აქტივები

3.9

15.7

7.0

3111

შენობა-ნაგებობები

3.9

15.7

7.0

31112

არასაცხოვრებელი შენობები

3.9

15.7

7.0

314

არაწარმოებული აქტივები

20.5

2.6

0.0

3141

მიწა

20.5

2.6

0.0

 


მუხლი 9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,456.6   

2,627.3   

26.8    

2,600.5   

3,032.5   

0.0   

3,032.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,456.6   

2,627.3   

26.8   

2,600.5   

3,000.5   

0.0   

3,000.5    

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,456.6   

2,627.3   

26.8   

2,600.5   

2,890.5   

0.0   

2,890.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

110.0   

0.0   

110.0    

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

32.0   

0.0   

32.0   

702

თავდაცვა

141.0   

142.2   

88.0   

54.2   

159.6   

90.0   

69.6   

7021

შეიარაღებული ძალები

141.0   

142.2   

88.0   

54.2   

159.6   

90.0   

69.6   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7,705.8   

10684.9

8,853.3   

1,831.6   

12091.7   

9,481.4   

2,610.3   

7045

ტრანპორტი

7,465.1   

10455.9

8,853.3   

1,602.6   

11123.3   

8,751.0   

2,372.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,465.1   

10455.9

8,853.3   

1,602.6   

11123.3   

8,751.0   

2,372.3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

240.7   

229.0   

0.0   

229.0   

968.4   

730.4   

238.0   

705

გარემოს დაცვა

840.9   

1,050.7   

341.6   

709.1   

1,511.9   

584.7   

927.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

334.1   

516.8   

0.0   

516.8   

0.0   

0.0   

0.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

252.8   

298.1   

274.0   

24.1   

688.3   

582.9   

105.4   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

75.2   

115.0   

67.6   

47.4   

4.7   

1.8   

2.9   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა

178.8   

120.8   

0.0   

120.8   

818.9   

0.0   

818.9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

707.9   

709.4   

188.9   

520.5   

3,454.1   

2,287.6   

1,166.5   

7061

ბინათმშენებლობა

112.9   

100.8   

66.4   

34.4   

70.4   

50.3   

20.1   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

15.9   

279.6   

122.5   

157.1   

187.8   

0.0   

187.8   

7063

წყალმომარაგება

398.8   

123.8   

0.0   

123.8   

2,851.8   

2,237.3   

614.5   

7064

გარე განათება

180.3   

185.8   

0.0   

185.8   

326.5   

0.0   

326.5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

19.4   

0.0   

19.4   

17.6   

0.0   

17.6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

95.0   

300.8   

228.2   

72.6   

257.9   

218.2   

39.7   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

95.0   

101.0   

101.0   

0.0   

114.7   

99.0   

15.7   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

199.8   

127.2   

72.6   

143.2   

119.2   

24.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,879.5   

1,817.2   

244.5   

1,572.7   

2,897.9   

714.6   

2,183.3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

960.6   

820.6   

133.3   

687.3   

1,176.0   

0.0   

1,176.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

873.9   

961.6   

111.2   

850.4   

1,676.9   

714.6   

962.3   

7084

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

45.0   

35.0   

0.0   

35.0   

45.0   

0.0   

45.0   

709

განათლება

2,027.9   

2,197.9   

186.9   

2,011.0   

3,860.8   

1,763.6   

2,097.2   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,864.4   

2,029.4   

186.9   

1,842.5   

2,062.3   

159.6   

1,902.7   

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

0.7   

8.3   

0.0   

8.3   

1,624.0   

1,604.0   

20.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

162.8   

160.2   

0.0   

160.2   

174.5   

0.0   

174.5   

710

სოციალური დაცვა

779.7   

933.3   

9.4   

923.9   

1,008.3   

27.7   

980.6   

7101

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

457.4   

630.4   

0.0   

630.4   

551.4   

0.0   

551.4   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

426.7   

605.3   

0.0   

605.3   

500.0   

0.0   

500.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

30.7   

25.1   

0.0   

25.1   

51.4   

0.0   

51.4   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.1   

5.9   

0.0   

5.9   

20.0   

0.0   

20.0   

7103

მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

15.7   

17.1   

0.0   

17.1   

20.0   

0.0   

20.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

185.0   

173.0   

8.6   

164.4   

228.6    

8.6   

220.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

4.6   

5.8   

0.0   

5.8   

10.0   

0.0   

10.0   

7107

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

50.2   

56.8   

0.0   

56.8   

34.2   

0.0   

34.2   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  სოციალური დაცვის სფეროში

59.7   

44.3   

0.8   

43.5   

144.1   

19.1   

125.0   

 

სულ

16634.3   

20463.7

10167.6   

10296.1   

28274.7   

15167.8   

13106.9   

 


თავი IV
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივების ცვლილება და სარეზერვო ფონდი

მუხლი 10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო   -2608,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2019 წლის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების   ცვლილება  -2634,9 ათასი ლარის ოდენობით.
2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარი.

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ზრდა

648.3

180.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

393.8

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

254.5

180.0

0.0

 

3. განისაზღვროს  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების  კლება  2634,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ფინანსური აქტივების კლება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

კლება

447.9

-767.6

2634.9

ვალუტა და დეპოზიტები

447.9

-767.6

2634.9

 


მუხლი 12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა
1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალი 2018 წლიდან შეადგენდა 782,466 ათას ლარს. აქედან, დღეის მდგომარეობით პროცენტისა და ძირის სახით გადარიცხულია 144,496 ათასი ლარი.

2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019  წლის ბოლოსათვის  637,970  ათასი ლარის ოდენობით.

კრედიტორები

ვალის ნაშთი 2019 წლის ბოლოსათვის

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხი

637,970

სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა

637,970

 


მუხლი 13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 110.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი 2019 წლისათვის განისაზღვრა 32.0 ათასი ლარით.                                                                   

თავი V
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისათვის პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 15. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები.

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე ), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე ) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე ) შემდეგი რედაქციით :

 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რებილიტაცია . მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება , რაც გულისხმობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვას . გაგრძელდება არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა -პატრონობა , დასუფთავების ღონისძიებები , სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა , მათი აღდგენა და მოვლა -პატრონობა , სპორტული მოედნების მოწყობა , არსებული სკვერების მოვლა -შენახვა და მოწყობა , გამწვანების სამუშაოები და სხვა .

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საავტომობილო გზების გასწვრივ , საჭიროებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლების მოწყობა , ძირითადად საქმე გვაქვს , როგორც მეწყერული მოვლენების პრევენციათან , ასევე რომ არ მოხდეს მიწის ჩამოშლა სავალ ნაწილზე , აღნიშნული ღონიძიებების გატარება საჭიროა მოსახლეობის უსაფრთხოების და მათი შეუფერხებელი გადაადგილების კუთხით . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხდება არსებული ხიდებისა და ხიდ -ბოგირების რეაბილიტაცია , ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე ახლის მშენებლობა , აღნიშნული ღონიძიებების გატარება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს , როგორც მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადაადგილებას , ასევე მოხდება მათი სოციუალურ -ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება . ასევე განხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება , მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ორგანიზება , ქვეითთა და სატრანსპორტო საშუალების უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით დაგეგმილია საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება . მისასვლელ და საუბნო გზაზე რკინა -ბეტონის საფარის მოწყობა , ქუჩების რებილიტაცია . გზებზე საყრდენი კედლების მოწყობა , მდინარეებზე ხიდ -ბოგირების მოწყობა -რეაბილიტაცია . ასევე საჭიროების შემთხვევაში გზის საფარის თოვლისაგან გაწმენდა და მოყინულ გზებზე მარილის მოყრა და სხვა .

1.1.1 საყრდენი კედლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 030101)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საავტომობილო გზების გასწვრივ , საჭიროებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლების მოწყობა , ძირითადად საქმე გვაქვს , როგორც მეწყერული მოვლენების პრევენციასთან , ასევე რომ არ მოხდეს მიწის ჩამოშლა სავალ ნაწილზე , აღნიშნული ღონიძიებების გატარება საჭიროა , როგორც მოსახლეობის უსაფრთხოების და მათი შეუფერხებელი გადაადგილების კუთხით . ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების პროექტირება ; სოფლებში : ღონაში შემავალ უბნებში საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშოები ; ჭორვილაში ზაზა ტყემალაძის სახლთან საყრდენი კედლების მოწყობა ; კორბოულში შამბიაშვილების უბანში საყრდენი კედლის მოწყობა ; მერჯევის უბნებში საყრდენი კედლების მოწყობა და სხვა .

სოფელ ჩიხაში , გოჩა ცუხიშვილის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა ; კოსტავას ჩიხში საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია ; კოსტავას ქუჩაზე , შინმოუსვლელთა მემორიალის თავზე , გუდაძე -კუპრაშვილის სახლის გასწვრივ საყრდენი კედლის მოწყობა ; რაჭის ქუჩაზე , ყაზარას წყაროს მიმდებარე მხარეს , კოსტავას ქუჩაზე სამსართულიანი ბინის უკან , ვაჟა -ფშაველას II შესახვევი №5 ოთარ კაპანაძის სახლთან საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პერანგის მოწყობა ); ვაჟა -ფშაველას III შესახვევი №1 ანდრო მაჭარაშვილის სახლთან , ლაშა ლაშხის ქუჩაზე ნიკა გაბაძის სახლთან , წერეთლის II შესახვევი ღელე დუნთურას გასწვრივ , კონსტიტუციის ქუჩაზე თამაზ ბუღაძის სახლთან საყრდენი კედლების მოწყობა ; სოფელ ჯრიაში , თემურ კაპანაძის სახლთან , სოფელ სპეთში გოჩა დავაძის სახლთან და სოფელ ღონაში გია ჩხიტუნიძის სახლთან საყრდენი კედლების მოწყობა (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები ).

1.1.2 თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თოვლისაგან გზების გაწმენდა , მოყინულ გზებზე მარილის მოყრა . ამით დაცული იქნება ტრანსპორტისა და მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილება .

1.1.3 ხიდების , ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხიდებისა და ხიდ -ბოგირების რეაბიტაცია , ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე ახლის მშენებლობა , აღნიშნული ღონიძიებების გატარება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს , როგორც მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადაადგილებას , ასევე მოხდება მათი სოციუალურ -ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება . ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია : მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხიდების (ჩიხის ადმინისტრაციული ერთეულისა და საჩხერის დამაკავშირებელი ხიდის , სოფელ პერევში შუკაკიძეების უბანში ხიდისა და სტიქიისაგან დაზიანებული ხიდ -ბოგირების ) პროექტირება ; სოფლებში : პერევში შუკაკიძეებისა და ტოროშელიძეების უბანში ორი ერთეული ხიდის მოწყობა (რგფ , თანადაფინანსება );

მოხვაში მდ . „მოხურაზე“ არსებული ხიდის რეაბილიტაცია ; დარყაში ხიდებისა და ხიდ -ბოგირების რეაბილიტაცია ; საკოხიაში , პერევში ხიდების რეაბილიტაცია ; საირხეში , გრძელიშვილებისა და მესხების უბნებში ხიდ-ბოგირზე მოაჯირის მოწყობა ; ჯალაურთაში , ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ერთი ერთეული ხიდ -ბოგირის რეაბილიტაცია ; მოძვში , საბიაშვილების უბანთან მისასვლელ გზაზე ერთი ერთეული ხიდ -ბოგირის რეაბილიტაცია . საპროექტო საზედამხედველო მომსახურება და სხვა .

სოფელ ჩიხაში , რესტორან წისქვილებთან არსებული საფეხმავლო ხიდის ბურჯების გამაგრება ; სოფელ საკოხიას უბანში , მდინარე ყვირილაზე საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები ).

1.1.4 ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში . საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ეზოების მდგომარეობა სავალალოა , ნალექის დროს გართულებულია მოსახლეობის გადაადგილება და მისვლა საცხოვრებელ კორპუსამდე , ასევე ბავშვებისათვის არ არის შესაბამისი პირობები გართობისათვის . ფაქტიურად არ არსებობს ტროტუარი , პარკინგი , მწვანე ზოლი . დაგეგმილია : . საჩხერეში : . მაჭავარიანის , კოსტავას , თბილისისა , და გომართლის ქუჩაზე არსებული კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა ; ქუჩებზე ( . დურმიშიძე , წერეთლის , საჩხერე -ჭიათურის გზატკეცილი და სხვა ) ტროტუარების მოწყობა ; კინოთიატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფლატო -ბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ , თანადაფინანსება ); . საჩხერეში დარჩენილ უბნებსა და ჩიხებში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია (რგფ , თანადაფინანსება ); გაგრძელდება . საჩხერეში დოსითეოს წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ; . საჩხერის ქუჩების პროექტირება ; . საჩხერეში მაჭავარიანის ქუჩაზე საყრდენი კედლებისადა დეკორატიული ღობეების სარეაბილიტაციო სამუშაოები , მანქანების ასაწონი სასწორის გადახურვა და სხვა .

რაიაბრეშუმის გზაზე რკ /ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები ).

1.1.5 მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სოფლებში : საირხეში , ჯალაურთაში , კორბოულში , შომახეთში , ნიგვზარაში , ღოდორაში , ვაკისაში საუბნო გზების რეაბილიტაცია . კალვათაში გოგა კაპანაძის სახლთან ყვირილის ხრეშით მოშანდაკება .

მუნიციპალიტეტის სოფლებში მისასვლელი და საუბნო გზების პროექტირება ;

სოფელ საირხეში (მესხების უბნიდან სოფელ მერჯევის დეკანოიძეების უბნამდე ) საავტომობილო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა ; ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების : ქორეთის , კალვათის და პასიეთის საავტომობილო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა ; სოფლებში : ნიგვზარაში ხარაიშვილების უბანში , კორბოულში ძლევის წმინდა გიორგის ეკლესიიდან გორაძირის მიმართულებით , ჯალაურთაბეგიაურის გზის მონაკვეთის , გორისა -გამოღმა არგვეთი -სავანეარგვეთის , მოხვაში , გაღმა მთაში , დურევში , შომახეთში , ჭალის შემოვლითი გზის , ცხომარეთის , სავანის მეფრინველეობის ფაბრიკიდან ეთო -ხვევის ცენტრამდე , მერჯევში მემორიალიდან ცენტრალურ საავტომობილო გზის მიმართულებით , დუნთის , კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი ჩონთოს დასახლებში , სოფელ ივანწმინდაში ცენტრალური მაგისტრალიდან ხომასურიძეების უბნის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია , სხვიტორისა და ჩიხის დამაკავშირებელ გზაზე , პერევში სარიტუალო დარბაზიდან ბლოკპოსტისკენ საავტომობილო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა , სოფელ ლიჩიდან სოფელ ღოდორის მოსაცდელამდე რკინა -ბეტონის საფარის მოწყობა (რგფ , თანადაფინანსება );

სოფლებში : საირხეში , კალვათაში -გოგა კაპანაძის სახლთან , ჯალაურთაში , კორბოულში , შომახეთში , ნიგვზარაში , ვაკისაში , გორისაში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია . სარეკში , ბაჯითში , ქვემოხევში - მდინარის მარცხენა სანაპიროზე აბრამიშვილების უბანში ცენტრალური გზის , სხვიტორში , ჩიხაში - ჯაბა , კობა , თემური ცუხიშვილების სახლთან , ზედა ორღულში , ქვედა ორღულში , ჭალაში , ღონაში , სპეთში , დრბოში , პერევში , ჯრიაში , ჭურნალში , არგვეთში , სავანეში , მახათაურში , შალაურში , იტავაზაში , გორისაში , გამოღმა არგვეთში , საირხეში , ჭორვილაში , ქორეთში , კალვათაში -სოფლის ეკლესიასთან , ჯალაურთაში , მოძვში -ტყემალაძეების უბანში , კორბოულში , შომახეთში , ნიგვზარაში , მერჯევში , ივანწმინდაში მისასვლელ და საუბნო გზებზე რკინა -ბეტონის საფარის მოწყობა ; მოხვაში პეტრიაშვილების უბანში , ცხომარეთში - ქვემო უბანში , ლიჩში -ხარაიშვილების უბანში გზის გასწვრივ გაბიონების მოწყობა ; ცხომარეთში ზედა უბანში სამ ადგილზე , ქორეთში , ჭორვილაში ემზარი გამგებლის სახლთან გზაზე წყალგამტარი მილების მოწყობა ; ხვანში -რიკაძეების უბანში გზის გასწვრივ ნაპირსამაგრის მოწყობა ; ივანწმინდაში ცენტრალურ გზაზე სანიაღვრე მილის მოწყობა ; სოფელ საირხეში (მესხების უბნიდან სოფელ მერჯევის დეკანოიძეების უბნამდე ) საავტომობილო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა , ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების : ქორეთის , კალვათის და პასიეთის საავტომობილო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა , სოფლების გორისა -გამოღმა არგვეთი -სავანეარგვეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია , სოფელბის გაღმა მთაში , სხვიტორისა და ჩიხის დამაკავშირებელ გზაზე რკინა -ბეტონის საფარის მოწყობა . გაგრძელდება სოფელ კორბოულში სისვაძეების უბანში , მერჯევისა და საირხის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი გზის , ციხე მოდინახისაკენ მიმავალი საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია , საჩხერე -ქორეთის , სოფელ კორბოულში ჩიჩინას გორადან საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრამდე მიმავალი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია , სოფელ კორბოულში სისვაძეების უბანში , სოფელ კორბოულში ჩიჩინას გორადან საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრამდე , საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერჯევისა და საირხის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაცია . ჭალოვანიდან წმანში ასასვლელ გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა ; ქალაქ საჩხერის ქუჩებისა და მისასვლელი და საუბნო გზების პროექტირება ; ივანწმინდაში ენუქიძეების უბანში რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების დასრულება და სხვა .

არგვეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში გზების მოხრეშვა ; საირხის უბნებში მდინარის ბალასტისა და გაუმდიდრებელი ქვა -ღორღის შეტანა ; სოფელ ჭორვილაში : გამგებლების უბანში , ნუკრი მაჭავარიანის სახლთან და საუბნო გზებზე გაუმდიდრებელი ქვა -ღორღის შეტანა ; მოხვაში ჩუმაშვილების უბანში ორ მონაკვეთზე გზის რეაბილიტაცია ; ლიჩში წმანის მიმართულებით , ჯალაურთაში ცარციძეების უბანში ; მოძვში საბიაშვილების უბანში გზების რეაბილიტაცია ; მოეწყობა რკინა ბეტონის საფარი გზებზე სოფლებში : სხვიტორში ცერცვაძე -მოსიაშვილების უბანში ; ჩიხაში ვაშლების უბანში ; ფარვიზი ჭიღლაძის სახლამდე ; ასევე გოჩა ცუხიშვილის სახლამდე ; მალხაზი ცუხიშვილის უბანში ; ქვედა ორღულში ვაკე ტყეში გზის გაგრძელება (სოსო ჭიღლაძის ნაკვეთიდან ბადრი ჭიღლაძის სახლის მიმართულებით ); ჩიხაში გელა ჭიღლაძის სახლთან (ქანჩეები ); ქვედა ორღულში გიორგი ჭიღლაძის სახლიდან გოჩა ჭიღლაძის სახლამდე ; ქვედა ორღულში შოთა კალმახელიძის სახლთან , ასევე სოსო ჭიღლაძის სახლის მიმდებარედ ; ახალგაზრდობის ქუჩაზე თამარ ზაბახიძის სახლთან ; არგვეთში კიპაროიძეების უბანში ; ბახიოთში გაღმა ერაძეების უბანში ; იტავაში შაორშაძეების უბანში ; სავანეში აბაშიძე -ზეინკლიშვილების უბანში ; გამოღმა არგვეთში მარგველაშვილების უბანში ; კორბოულში - შაქარაძეების უბანში , წერაქვეები -კულეები -კნაჭაების უბანში , მიქაძეები -კაპანაძეების უბანში , ქვედა ტალახაძეების უბანში , ბიჭიკაშვილების უბანში ; ნიგვზარაში ხარშილაძეების უბანში ; შომახეთში შიუკების უბანში ; მერჯევში კუსიანების უბანში ; გოგატიშვილების უბანში ; ივანწმინდაში სამხარაძეების უბანში და გელა ენუქიძის სახლთან ; საირხეში მესხების უბანში , შუკაკიძეები -კურტანიძეების უბანში , ქველაძეების უბანში ; სარეკში -მეტონიძეების , გაბაძეების და ჭიღლაძეების უბანში ; ბაჯითში -აბრამიშვილებისა და ხვედელიძეების უბანში ; ქორეთში -ლაბაძეები -ქამუშაძეების უბანში ; კალვათაში ეკლესიასთან მისასვლელ გზაზე ; პერევში საჯარო სკოლიდან საბავშვო ბაღამდე ; ჭურნალში ელგუჯა ჩოჩორაძის სახლს ზემოთ ; ჭალაში გელა მიქაბერიძის სახლამდე ; სპეთში ავთო ჩხიტუნიძის სახლამდე ; ღონაში კიდობოლოსკენ , სასაფლაოს ასასვლელში ; ღონაში მერაბ ჩხიტუნიძის სახლთან რკინა ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობა . დრბოში რკ /ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა -გაგრძელება , დარყაში მთავარანგელოზის სასაფლაომდე მისასვლელი გზისა და საყრდენი კედლის მოწყობა (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები ).

სოფელ ორღულში რკინა -ბეტონის საფარის მოწყობა , სოფლებში მისასვლელი და საუბნო გზების პროექტირება . მუნიციპალიტეტში არსებულ თორმეტ ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში საუბნო გზების რეაბილიტაცია .

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება და საზოგადოებრივი მომსახურების გაუმჯობესება ერთ -ერთი ძირითადი პირობაა მოსახლეობისათვის . ყველა კატეგორიის დასახლებებში , საწარმოო და საყოფაცხოვრებო , ჩამდინარე წყლების , გამწმენდი ნაგებობების , წყალარინების და სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება და განვითარება . ამ მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების , კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია , ასევე დღე -ღამის პერიოდში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის განათება , ამისათვის აუცილებელია არსებული ქსელის მოვლა პატრონობა . მოსახლეობის წყლის სისტემით უზრუნველყოფა , ასევე უზრუნველყოფილი იქნება მესაკუთრეების დახმარება შენობა -ნაგებობების , ინფრასტრუქტურისა და გარემოს მოვლა -პატრონობასა და განვითარებაში , ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდისათვის აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სხვა .

1.2.1 მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების (გაბიონების ) პროექტირება და სხვა .

1.2.2 საკანალიზაციო სისტემის , კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია . საჩხერეში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია . სოფელებში : ჩიხაში , ასანიძეების უბანში დალი გიორგაძის სახლთან ; ქვედა ორღულში , ვლასი ჭიღლაძის სახლიდან ჯანერი ჭიღლაძის სახლამდე ; ღონაში შემავალ უბნებში ; იცქისში ; საირხეში - ცენტრალური გზის გასწვრივ ასევე საირხეში კურტანიძეებისა და შუკაკიძეების უბანში სანიაღვრე არხების მოწყობა ; საპროექტო საზედამხედველო მომსახურება . იცქისის კანალიზაციის სისტემის შიდა ქსელის მეორე მონაკვეთთის მოწყობა ; საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ღელე საირხულასა და მერჯეულას შემკრები საწისქვილე არხის გაწმენდა და ნაპირსამაგრის მოწყობა (რგფ , თანადაფინანსება ); .საჩხერეში რუსთაველის ქუჩაზე ეგრეთ წოდებული გელბახიანების ტბის სადრენაჟე არხის მოწყობა და სხვა .

სოფელ გორისაში შეყლაშვილების უბანში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა ; სოფელ ჭალაში გიგო დევაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები ).

1.2.3 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია . საჩხერეში . აღმაშენებლის ქუჩის №12-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (რგფ );

სანაპიროს ქუჩაზე 8 სართულიან კორპუსში ლიფტების რეაბილიტაცია და სხვა .

1.2.4 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სასმელი წყლის პროექტირება და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა . კერძოდ : სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოწყობის სამუშაოები ; სოფელ ცხამის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (რგფ , თანადაფინანსება ).

 საპროექტო საზედამხედველო მომსახურება .

სოფლებში : კორბოულში გოგატიშვილების უბანში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა , სოფელ შომახეთში ტირიეების უბანში წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა , სოფელ იტავაზაში დურევის უბნის , ცხამში ეთო -ეხვევის უბნის , არგვეთში კიპაროიძეებისა და ქვათაძეების უბნის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა ; სოფელ იტავაზაში ძინძიბაძეების უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა ; სოფლებში : მახათაური , მოძვი , ქვემო ხევის სასმელი წყლის სიტემების პროექტირება ; ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებისათვის მასალების შესყიდვა , ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სხვა .

ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (რგფ , თანადაფინანსება ).

ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებისათვის მასალების შესყიდვა .

1.2.5 გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების განათება , რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება . საჩხერეში არსებულ გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები . . საჩხერეში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები სააკაძის , დოსითეოს წერეთლის , კონსტიტუციის , ჯაფარიძის , შათაშვილის ჩიხიში ; ასევე თამარ მეფის ჩიხებში , ათი ერთეული მზის ელექტროსადგურის სისტემის შეძენა დამონტაჟება სოფლებში (ყვიჩორში , ჯვარზე , ოტრიაში , ჩონთოში ) და სხვა .

 

1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად საჭიროა არსებული შადრევნის ექსპლოატაცია , სკვერების რეაბილიტაცია , არსებულ სკვერებში და მოედნებზე მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა -პატრონობა , მათი გასხვლა -გადაბელვა , სკვერებში და გაბიონებში ერთწლიანი ნარგავების , ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა -პატრონობა . გარე -განათების ტექნიკური მომსახურება , ქუჩების დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და სხვა . ასევე დაგეგმილია ახალი სკვერების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა , რაც უფრო მიმზიდველი იქნება მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის .

1.3.1 დასუფთავების , გამწვანებისა და გარე -განათების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია . საჩხერის ქუჩებში , სკვერებში და მოედნებზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა -პატრონობა , მათი გასხვლა -გადაბელვა , სკვერებში და გაზონებში ერთწლიანი ნარგავების , ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა -პატრონობა . გარე -განათების ქსელის ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა , ქუჩების დაგვა -დასუფთავება , ნარჩენების გატანა , სანიაღვრე არხების გაწმენდა , სასფლაოების მოვლა -პატრონობა , უპატრონო ცხოველების იზოლირება , ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საჩხერე -პერევის მარშრუტზე მგზავრთა მომსახურება და სხვა .

1.3.2 სასაფლაოების მოვლა -პატრონობა (პროგრამული კოდი 030302)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ჭორვილაში წერეთლის უბნის სასაფლაოს შემოღობვა ; . საჩხერეში სასაფლაოს ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა და სხვა .

1.3.2 სკვერების მოწყობა და მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სოფლებში სკვერების მოწყობითი სამუშაოები კერძოდ : სოფელ არგვეთში მუხრან მაჭავარიანის სკვერის კეთილმოწყობა ; სოფლებში : ჯალაურთაში სოფლის ცენტრში , მერჯევში , დეკანოიძეების უბანში , სკვერის მოწყობა ; კორბოულში ჩიჩინას გორაზე არსებული სკვერის მიმდებარედ სველი წერტილის მოწყობა ; ასევე სკვერების ელ . ენერგიისა და წყლის ხარჯების დაფინანსება . სოფელ სხვიტორის ტერიტორიაზე გოდოურას წყაროსთან და . საჩხერეში ყოფილი მეთესლეობის ლაბორატორიის ტერიტორიაზე სკვერების პროექტირება ; . საჩხერეში მდინარე ყვირილის მარცხენა სანაპიროს ტერიტორიის კეთილმოწყობა ; სოფელ არგვეთში მუხრან მაჭავარიანის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები და სხვა , რაც კომფორტულ გარემოს შეუქმნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას .

1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე სხვადასხვა შენობების პროექტირება ; სოფელ ბაჯითის სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა ; სოფელ ჩიხაში , აეროპორტის მოპირდაპირე მხარეს ცუხიშვილების უბნის შესახვევში სამგზავრო მოსაცდელის მშენებლობა ; სოფელ ჩიხაში , ადმინისტრაციული შენობისა და ეზოს კეთილმოწყობა ; სოფელ ზედა ორღულში , ლესერის მიმდებარედ სამგზავრო მოსაცდელის მშენებლობა ; სოფელ ჭალაში ადმინისტრაციული შენობის ეზოს შემოღობვა ; სოფელ ბახიოთში , გორისაში სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა ; სოფელ საირხეში , ყოფილი კანტორის ტერიტორიის ეზოს შემოღობვა ; სოფელ ქორეთის ადმინისტრაცულ შენობის კეთილმოწყობის სამუშაოები ; სოფელ ჭალოვანში სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა ოთაშვილების უბანში ; სოფელ ჭალოვანში სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობა ,,კაცინეების " უბანში ; სოფელ მერჯევში , წვენიების უბანში და ივანწმინდაში ხომასურიძეების უბანში მოსაცდელის მოწყობა ; დურევის სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია ; სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე სოფელ ქორეთსა და სოფელ ჯალაურთაში ადმინისტრაციულ შენობებზე დაზიანებული სახურავების რებილიტაცია და სხვა .

სოფელ ბახიოთში მოსახლეობის თავშეყრის ადგილის მოწყობა , სოფელ ცხამში ამბულატორიის შენობის მშენებლობა , სოფელ მერჯევში სამამულო ომის მემორიალის რეაბილიტაცია , სოფელ სარეკში ომში დაღუპულთა სკვერის რეაბილიტაცია , სოფელ დუნთაში გაღმა და გამოღმა დუნთაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა , სოფელ ღოდორაში ხარშილაძეების , ტეფნაძეებისა და წინაურის უბნებში გზის რეაბილიტაცია (რგფ , თანადაფინანსება ).

სოფლებში : არგვეთში , გამოღმა არგვეთში -ბეღელაძეების , კურცხალიების , ხარშილაძეების , მარგველაშვილების უბნებში , გამოღმა არგვეთში , კიპაროიძეების , გაგნიძეების , გვიანიძეების უბნებში , კორბოულში შიდა საუბნო გზების , ნიგვზარაში , შომახეთში , სხვიტორში -ქურციკიძე -მაჭარაშვილების უბნიდან საკვირაოსკენ მისასვლელი გზის , ღონაში ახალ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის , ჭალოვანში , ლაშიათხევის მიმართულებით , ვაკისაში , ხვანში -შავაძეების უბნიდან გადაღმა ხვანის მიმართულებით , ჯალაურთაში , მოძვში გზების რეაბილიტაცია ; სოფელ გორისაში -ზაქაშვილები -ყაფიანები , ახლად გახსნილი სასაფლაოს შემოღობვა ; ივანწმინდაში , ამბულატორიის ოთახისა და სველი წერტილების მოწყობა , ეზოს შემოღობვა ; სოფლებში : ბაჯითში , საირხიეში , ჭურნალში -მთავარანგელოზის , ლიჩში -წმანის წმიდა გიორგის სახელობის ეკლესიის (საქორიას სასაფლაო ), სასაფლაოს შემოღობვა და კეთილმოწყობა ; ივანწმინდაში ამბულატორიის ოთახისა და სველი წერტილების მოწყობა , ეზოს შემოღობვა ; (რგფ ).

სოფლებში : არგვეთში სკოლის მიმდებარედ პაოლო იაშვილის ბარელიეფის მოწყობა , ასევე საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია ; იტავაზაში , შალაურში სასაფლაოსკენ , მერჯევში ანგარულის წმ . გიორგის სალოცავისკენ , ქვემოხევში მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე აბრამიშვილები -მამულაშვილები -კაპანაძეების უბანში , ზედა ორღულში მაჭავარიანის უბანში , სხვიტორში ახალი სასაფლაოსკენ , ქვედა ორღულში გამოღმა ნადირაძეების , ფოფხაძეების უბანებში , დრბოში სასაფლაოსკენ , საკოხიაში , საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ; სოფლებში : იცქისში სანიაღვრე არხის მოწყობა ; ზედა ორღულში (ბოგირღელედან ) გოგი კესარელის სახლიდან წმ .გიორგის ეკლესიამდე და სასაფლაომდე გზის რეაბილიტაცია სანიაღვრე არხებით ; ჯალაურთაში ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე არსებულ ბეტონის სანიაღვრე არხზე ცხაურის მოწყობა ; ჯალაურთაში ბუღაძეების უბანში მოსახლეობის თავშეყრისათვის განკუთვნილ შენობაში გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება ; მოძვში კრავიშვილების უბანში მგზავრთა მცირე ზომის მოსაცდელის რეაბილიტაცია ; ჯალაურთაში ასანიძეების უბნის მოსახლეობის თავშეყრისათვის განკუთვნილ შენობაში სამაცივრე ოთახის მოწყობა ; ლიჩში ბუკვეთში წმ .გიორგის სალოცავზე მცირე კონსტრუქციის ნავესის მშენებლობა ; ჯრიაში სტადიონის შემოღობვა -კეთილმოწყობა ; მახათაურში ეროვნული გმირის ირაკლი ბაზაძის სახელობის , გორისაში აჭარაძე -ბარბაქაძეების უბანში არსებული სკვერების კეთილმოწყობა ; ივანწმინდაში ენუქიძეების , ჭიღლაძეების , სამხარაძეების უბნებში სპორტულ გამაჯანსაღებელი მოედნის მოწყობა ინვენტარით ; ჭორვილაში საბავშვო ბაღის ეზოში სათამაშო მოედნის მოწყობა , ასევე ივანაშვილების უბანში (ნოხიური ) დასასვენებელი პარკის მოწყობა ; სოფლებში : ქორეთში , კალვათაში , ჭალაში , დარყაში , პერევში , სპეთში , ჭალოვანში , მოსახლეობისათვის თავშეყრის ადგილის კეთილმოწყობა ; სოფელ სავანეში მინი სტადიონის მოწყობა ; ჩიხაში რესტორან წისქვილებთან არსებული საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია ; ჩიხაში ზეინკლიშვილების უბანში არსებულ ღელეზე ბოგირის მოწყობა ; სოფლებში : ცხომარეთში , მოხვაში მდ . მოხურის მარცხენა სანაპიროზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (რგფ ).

 

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ აღზრდას , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება . სკოლანდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ზოგადი განათლების ხელშეწყობას და სკოლისგარეშე დაწესებულებების დაფინანსებას . მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების რემონტი ; ასევე ხელი შეეწყობა მოსწავლე -ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას და სხვა .

      

2.1 გაერთიანებული საბავშვო ბაღი (პროგრამული კოდი 04 01)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის ფუნქციონირებს 21 ერთეული საბავშვო ბაღი . რომელიც შედგება 44 სააღმზრდელო ჯგუფისაგან . საბავშვო ბაღებს საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ ,,საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი “. არსებულ ბაღებში ირიცხება 1300 აღსაზრდელი , რომელთა აღზრდას მოემსახურება 319 აღმზრდელი და ტექნიკური მუშაკი .

 სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის მიზანია , აღსაზრდელთა მომზადება სასკოლო ეტაპისათვის . პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა , ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება . ასევე , სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა , რომელიც გულისხმობს : სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას , სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა /მეთოდოლოგის დახვეწას , სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას , აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვა .

2.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში შემავალი საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის პროექტირება ; საპროექტო საზედამხედველო მომსახურება ; მოხდება საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ; საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სხვა .

2.3 მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლე ახალგაზრდობის სწორი უნარ -ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე -ახალგაზრდობის დაწესებულებების მიზანმიმართული საქმიანობა . სწორედ ამიტომ ამ პროგრამის ფარგლებში ამ საქმიანობის განხორციელებისათვის განსაზღვრულია ა(ა)იპ ,,საჩხერის მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლი “- ხარჯების დაფინანსება . აქ ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები , სტუდიები , სადაც მოსწავლეები ეუფლებიან შესაბამის სკოლის გარეშე განათლებას , ეროვნული ღირებულებებისა და სამოქლაქო ცნობიერების მიმართ პატივისცემის ჩამოყალიბებას , ანალიტიკური აზროვნების უნარს , თავისუფალი დროის სწორი განაწილების უნარს და თავდაჯერებულობის ჩამოყალიბებას .

2.4. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რებილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების მშენებლობა , რებილიტაცია და აღჭურვა : მოხდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროექტირება ; სოფელ არგვეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა ; სოფელ ჩიხასა და ჭალაში საბავშვო ბაღების კეთილმოწყობა (რგფ , თანადაფინანსება ); საპროექტო საზედამხედველო მომსახურება ; სოფელ არგვეთის საბავშო ბაღის მშენებლობა ; სოფელ საირხის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და სხვა .

 

3. კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელების ხელშეწყობა . ამასთანავე , ერთ -ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება . შესაბამისად , მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული , სპორტული და რელიგიური ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას , წარმატებული და იმედისმომცემი სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას , რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა .

 

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის , საცურაო აუზისა და ძალოსნობის დარბაზის ფინანსური მხარდაჭერა , რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა , უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა , ამასთან , ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების მოწყობა და გაგრძელდება იმედისმომცემ სპორტსმენებზე ჯილდოს გაცემა . იგეგმება სპორტული მოედნების მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები და სხვა .

3.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა . კერძოდ : ფეხბურთში , ჭადრაკში , კრივში , ძალოსნობაში , ჭიდაობაში და სხვა . ამასთან იმედისმომცემ სპორტსმენზე წლის განმავლობაში გაიცემა სხვადასხვა სახის ჯილდოები .

3.1.2 საჩხერის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ,,საჩხერის სასპორტო სკოლა “, რომელიც მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით . აქ არსებულ 11 სხვადასხვა სახეობის სპორტულ წრეში ჯანმრთელობას იკაჟებს 510 ბავშვი . მოხდება სოფელ ივანწმინდისა და საჩხერის ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების შენახვის ხარჯი და სხვა .

3.1.3 საჩხერის საცურაო აუზი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ,,საჩხერის საცურაო აუზი “. საკუთარ შემოსავლებთან ერთად დაფინანსებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდანაც . აქ სპორტული მკურნალობის კურსს გადის სქოლიოზითა და სხვადასხვა ტრამვებით დაავადებული ბავშვები . ასევე ყურადღება ექცევა ნიჭიერი ახალგაზრდების სათანადო მომზადებას წყალბურთში , ცურვაში და ხუთჭიდში , რაც მიზნად ისახავს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და ხელშეწყობას .

3.1.4 სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 050104)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების მშენებლობა - რებილიტაცია , ასევე პროექტირება . სპორტული მოედნების კეთილმოწყობა სხვადასხვა სპორტული ტრენაჟორებით , საჩხერის ცენტრალური სტადიონის პროექტირება ; . საჩხერეში ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ; საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სტადიონების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების და ტრენაჟორების მოწყობისათვის პროექტის მომზადება ; . .საჩხერეში .დურმიშიძის ქუჩაზე დავით მოსიაშვილის სახელობის მინი სტადიონის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და ტრენაჟორების მოწყობა ; რაჭის ქუჩაზე არსებული მინი სტადიონის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და სხვა .

3.1.5 საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი “. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენას და მათ დაოსტატებას , მაღალი შედეგების მიღწევისათვის ქვეყნისა და საერთაშორისო მასშტაბით ძლიერ ძალოსნებად ჩამოყალიბებას . ძალოსნობის დარბაზში საწვრთნელ ვარჯიშს გადის 50 ბავშვი , რომელთა აღზრდას კურირებს 6 მწვრთნელი .

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა , ა(ა)იპ-ის ფორმით დაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების , ბიბლიოთეკის , კულტურის სახლების და მუზეუმების სულ 8 ერთეული კულტურულ საგამანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება . შრომის ანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებას . ასევე განხორციელდება და მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები , მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და სხვა .

3.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა გასართობი , კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვას კერძოდ : სახალხო დღესასწაული ,,საჩხერლობა “; საშობაო -საახალწლო ღონისძიება ; გამოჩენილი ადამიანების საიუბილეო ღონისძიებები ; გამოჩენილ მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა , რელიგიური , სახელმწიფო , სახალხო დღესასწაულები და სხვა .

3.2.2 კულტურული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული ობიექტების მშენებლობა -რეაბილიტაცია , პროექტირება , კეთილმოწყობა ; ,,ჯრუჭისმონასტრის რეაბილიტაცია , სოფელ არგვეთის კულტურის სახლის მშენებლობა ; სოფელ არგვეთში პაოლო იაშვილის სახელობის სახლ -მუზეუმის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები და სხვა .

3.2.3 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ,,აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა “. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობასთან , მოხდება მკითხველთა დაახლოება წიგნთან , ბიბლიოთეკასთან და თანამედროვე ტექნოლოგიებთან . ასევე განხორციელდება დისკუსია -საუბრები ; თემატური საღამოები ; წიგნის პრეზენტაციები ; პოეზიის საღამოები ; მხატვრული კითხვის კონკურსები ; ვიქტორინები ; ინფორმაციის დღეები და სხვა .

3.2.4 საჩხერის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი “. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთათვის , მათი კულტურული გართობა მოთხოვნათა მაქსიმუმის გათვალისწინებით , პროცესებში შეუზღუდავი მონაწილეობა , კულტურულ ურთიერთობათა განვითარება . შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელოვნების სფეროთი დაინტერესება , სტიმულირება და სხვა .

3.2.5 კულტურულ -საგანმანათლებლო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ,,სოფელ სარეკის კულტურულ -საგანმანათლებლო ცენტრი “. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მოსწავლე -ახალგაზრდობის კულტურული , სპორტული და საგანმანათლებლო საქმიანობაში ხელშეწყობა და აქტიური ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში .

3.2.6 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 050206)

ქვეპროგრამის განმახორციელებალია ა(ა)იპ „ჯურხა ნადირაძის სახელობის საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი “. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა , სისტემატიზაცია , პოპულარიზაცია . თეორიისა და პრაქტიკული ქმედების შერწყმა ისტორიის კვლევისა და შესწავლისათვის , კოლექციების კულტურასა და საგანმანათლებლო საქმეში ჩართვა . ტურიზმის განვითარება , შემოქმედებითი ინოვაციების დანერგვა . კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სხვა .

3.2.7 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი “. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სახელმწიფო მუზეუმის ხელშეწყობა .

3.2.8 აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 050208)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ,,აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი “. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება , სამხატვრო ხელოვნებასა და ლიტერატურასთან მოსახლეობისა და ტურისტების ზიარება .

3.2.9 სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ,,საჩხერის დავით თორაძის სახელობის საჩხერის სამუსიკო სკოლა “. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსწავლე ახალგაზრდობაში კლასიკური მუსიკის შესწავლა . ამ მხრივ შეისწავლება საფორტეპიანო მუსიკა , სიმებიანი საკრავი ინსტრუმენტები , ხალხური ფოლკლორი , საესტრადო სიმღერები . სულ სამუსიკო სკოლაში ინდივიდუალურ სწავლებას გადის 187 მოსწავლე ახალგაზრდა . სამუსიკო სკოლაში ხელი ეწყობა ახალგაზრდა თაობის შემოქმედებითად აღზრდას .

3.2.10 სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 10)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „საჩხერის სოსო წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა “. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსწავლეების საკუთარი ნიჭის გამოვლენას ფერწერის , გრაფიკის , სამოდელო დიზაინის , ხელოვნების ისტორიის , ზოგადად ხელოვნების სფეროში ინტერესის გაღვივებასა და დახელოვნებაში . შესაბამისად შექმნილია 6 სხვადასხვა სახის ჯგუფები , სადაც მომზადებასა და დახელოვნებას გადის 117 ბავშვი . სკოლის მოსწავლეებს დიდი მიღწევები აქვთ სახვითი ხელოვნების კონკურსებსა და გამოფენებში , როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე გარეთ .

3.2.11არგვეთის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი 05 02 11)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „მედეა ჯაფარიძის სახელობის არგვეთის კულტურის სახლი “. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კულტურული გართობა -დასვენება , ახალგაზრდების განვითარება ხალხური მუსიკის ცოდნის გაღრმავებაში , მშობლიური მხარის ფოლკლორული მასალების კვლევა -ძიებასა და შესწავლაში , ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენაში და მათ დაინტერესებას ხალხური ხელოვნების მიმართ .

3.3 ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები , რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და განვითარებაში . პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები , ლაშქრობები , ექსკურსიები და სხვა ). გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა კულტური მემკვიდრეობის ადგილების წარმოჩენა ტურისტების მოზიდვის მიზნით .

3.4 რელიგიის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია -მონასტრეების ფინანსური დახმარება სასულიერო განათლების განვითარების მიზნით . ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი საქართველოს წილხვდომილობის დღესასწაულის ფარგლებში სხვადასხვა ღონიძიებები .

 

 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს . არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა . ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება , რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან და სხვა .

4.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი “. პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებშისაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებსაქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას , კერძოდ :

. პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება , ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა , ინფექციურ დაავადებათა სტატისტიკა , დაავადებათა კონტროლის პირველადი ღონისძიებები : იმუნიზაცია , ლოჯისტიკა , წითელას მასიური გავრცელების საწინაააღმდეგო ღონისძიება , C ჰეპატიტის ელიმინაცია , მოსახლეობის სკრინინგ -კვლევა სწრაფი ტესტით . მოსახლეობის პარაზიტოლოგიური კვლევა , ლაბორატორიული სინჯის აღება . თამბაქოს პრევენცია , ენტერობიოზის პროგრამა , საზოგადოებრივი მოხმარების ობიექტებზე ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი , ტუბერკულოზის პრევენცია DOT. წყალსატევევბის პასპორტიზაცია -გამბუზიის გავრცელება . სკოლისა და საბავშვო ბაღებში საინფორმაციო ხასიათის ლექცია -საუბრების ჩატარება და სანიტარიულ -ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მონიტორინგი .

. არსებობის შემთხვეაში ცოფის კერების ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა , სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება ;

 . დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით . ეპიდსიტუაციების გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება , პროფილაქტიუკური ღონისძიებების გატარება , სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება , ვაქცინაციის ჩატარება მაღალი რისკის შემცველ ჯგუფებში : 18 წლამდე ასაკის დიაბეტით დაავადებული ბავშვები , დიალეზზე მყოფი პირები , მოხუცთა და ბავშვთა თავშესაფარის ბინადარნი , სამედიცინო პერსონალი და ორსულები .

. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა ;

. ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოხმარების , აგრეთვე პროფესიულ დაავადებათა თავიდან აცილება ;

. მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ -ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორიგი , მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა .

. ტუბერკულიოზის , აივინფექციისა და C ჰეპატიტის ინტეგრირებული სკრინინგის პროექტის დაფინანსება .

4.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას , მოხუცებულთა , მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებებს , ავადმყოფთა დახმარებას , სხვადასხვა ორგანიზაციების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

4.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა სოციალური დაცვა . ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება შემდეგი სახის ავადმყოფებზე და შემდეგი ოდენობით :

1.საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს , რომელსაც ესაჭიროება გეგმური და  გადაუდებელი  სტაციონარული -ქირურგიული ოპერაცია და სხვა სამედიცინო მომსახურება  მიეცემა დახმარება ერთჯერადად , არაუმეტეს  2000 (ორი ათასი ) ლარამდე  ოდენობით .

2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს , რომელსაც ესაჭიროება სხვადასხვა სახის კვლევა , მიეცემა დახმარება ერთჯერადად , არაუმეტეს 500 (ხუთასი ) ლარამდე  ოდენობით , ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეს არაუმეტეს 1000 (ათასი ) ლარამდე ოდენობით .

3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ , ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი ) ლარამდე ოდენობით .

4.საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს , რომელიც თირკმლის უკმარისობის გამო გადის დიალეზით მკურნალობის კურსს სხვადასხვა ქალაქში , მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 120 (ასოცი ) ლარის ოდენობით .

5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ონკოჰემატოლოგიური დაავადების (ლეიკემიამქონე არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით , ხოლო სრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 100 (ასი ) ლარის ოდენობით .

4.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე , არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 150 (ასორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით . ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე გაიცემა სუბსიდია სხვადასხვა ხარჯებისათვის .

4.2.3 ომის და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა :

1.საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომის მონაწილე ვეტერანს , რომელიც ასევე არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი ) ლარის  ოდენობით .

2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე  ვეტერანებზე (საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სიის შესაბამისად ), 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით გაიცემა დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი ) ლარის  ოდენობით .

4.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს , რომელსაც შეეძინება მეოთხე ან /და  მეხუთეშვილი (0-18 წლის ჩათვლით )მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით , ხოლო მეექვსე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში (0-18 წლის ჩათვლით ), 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულს (100 წელი და ზევით ) მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი ) ლარის ოდენობით .

3. აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 (ხუთასი ) ლარამდე ოდენობით , ერთჯერადად გაეწევათ : დედით ან მამით ობოლ , მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე , მრავალშვილიან ოჯახში მცხოვრებ (4 და მეტი შვილი , 20 წლის ჩათვლით ), სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრებ (რომელთაც აქვთ მინიჭებული 57000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა ), საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული მშობლის და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტებს , ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტს – 1000 (ათასი ) ლარამდე  ოდენობით

4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ ოჯახებს , რომლებიც ცხოვრობენ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში , არ აქვთ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი და საკუთარი სახსრებით ეწევიან საცხოვრებელი სახლის აღდგენა -გამაგრებით სამუშაოებს , საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიეცემათ დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი ) ლარამდე ოდენობით . ოჯახის საცხოვრებელი მდგომარეობის შესახებ დასკვნას ადგენს ამ მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი . დასკვნა საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად წარედგინება ამ დებულების მე -15 მუხლით შექმნილ  სამუშაო  ჯგუფს .

5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს განსაკუთრებულ შემთხევაში , სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შესაძლებელია მიეცეს დახმარება ერთჯერადად , არაუმეტეს 2000 (ორი  ათასი ) ლარამდე  ოდენობით

6. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით , ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეებზე , რომელიც რეგისტრირებულია საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოში გაიცეს დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი ) ლარის ოდენობით .

4.2.5. მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დედით ან მამით ობოლ არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 150 (ას ორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით .

2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 150 (ასორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით .

4.2.6 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის ,,უფასო სადილითუზრნველყოფის მიზნით დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად ).

4.2.7 სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება 250 (ორასორმოცდაათი ) ლარის ოდენობით :

საქართველოს  ტერიტორიული  მთლიანობისათვის  მებრძოლ  ვეტერანთა  სარიტუალო  

მომსახურება ;

სხვა  ქვეყნის  ტერიტორიაზე  მებრძოლ  ვეტერანთა  სარიტუალო  მომსახურება ;

მეორე  მსოფლიო  ომის  მონაწილე  ვეტერანთა  სარიტუალო  მომსახურება .

4.2.8 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ მოქალაქეს , რომელსაც სტიქიური უბედურების /ხანძრის შედეგად  დაეწვა  საცხოვრებელი სახლი , მიეცემა დახმარება 5000 (ხუთიათასი ) ლარამდე  ოდენობით .

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთა კერძოდ : სოფელ ბაჯითში ზურა ცაბაძის , სოფელ დუნთაში ალექსანდრე თოდაძის , სოფელ ლიჩში ზვიადი ლომიძისა და მიხეილ ხარაიშვილის საცხოვრებელ სახლებზე მოხდება დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია .

4.2.9 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს , რომელსაც არ აქვს თავშესაფარი , საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით , ბინის დაქირავებისათვის მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 130 (ასოცდაათილარამდე  ოდენობით .

4.3 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია . საჩხერეში გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა .

საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული ამბულატორიების კეთილმოწყობა -სოფელ ჯალაურთის საექიმო ამბულატორიის მოწყობა (რგფ ).

4.4 ინტეგრირებული დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებულ ხანდაზმულთა კეთილდღეობაზე ზრუნვას . პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინტეგრირებული დღის ცენტრის სუბსიდირება .

 

5.თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საჩხერის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა , მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა , რაც დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში .

5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა კანონმდებლობების მიხედვით თვითმმართველი ერთეულისათვის წარმოადგენს დელეგირებულ უფლებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მთლიანად მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სამხედრო სამსახურის მიერ წვევანდელთა სამხედრო აღრიცხვის ღონისძიებების ; წვევამდელთა გაწვევის ორგანიზების , მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევის ; შესაბამის გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ; რეზერვის აღრიცხვის ; გაწვევის ორგანიზებისა და სხვა კანონმდებლობებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებას .

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სამხედრო ვალდებულთა სრული აღრიცხვა , შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება .

6. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00).

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს , რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას , როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს , მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების აპარატის შენახვის ხარჯები , მათ შორის : შრომის ანაზღაურება , საქონელი და მომსახურება , არაფინანსური აქტივების ზრდა , პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტისათვის გადმოცემული კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგამზიდი მანქანის და ნარჩენების კონტეინერების პროცენტის დაფარვა და სხვა . ასევე , პრიორიტეტი მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს , წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს , კადრების მომზადება -გადამზადებასთან კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს .

 


თავი VI
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მუნიციპალიტეტი სულ

17,210.3

20,625.6

10,167.6

10458.0

28,301.6

15,167.8

13,133.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.0

164.0

0.0

164.0

164.0

0.0

164.0

 

ხარჯები

7,430.6

8,278.4

329.8

7,948.6

11,102.8

2,122.3

8,980.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,893.2

1,963.2

88.0

1,875.2

2,062.0

90.0

1,972.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,077.8

1,472.8

131.4

1,341.4

2,222.9

925.3

1,297.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

107.3

151.5

0.0

151.5

182.8

0.0

182.8

 

მივლინება

26.5

17.6

0.0

17.6

23.0

0.0

23.0

 

ოფისის ხარჯები

156.9

179.5

0.0

179.5

222.4

0.0

222.4

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.4

16.5

0.0

16.5

25.5

0.0

25.5

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

2.1

1.3

0.0

1.3

3.8

0.0

3.8

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

81.5

110.4

0.0

110.4

831.2

674.0

157.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

689.1

989.4

131.4

858.0

934.2

251.3

682.9

 

პროცენტი

0.0

70.2

0.0

70.2

47.5

0.0

47.5

 

სუბსიდიები

3,394.6

3,490.6

101.0

3,389.6

4,548.2

99.0

4,449.2

 

გრანტები

22.7

15.8

0.0

15.8

21.0

0.0

21.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

706.4

852.6

9.4

843.2

847.9

9.6

838.3

 

სხვა ხარჯები

335.9

413.2

0.0

413.2

1,353.3

998.4

354.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,119.5

12,167.2

9,837.8

2,329.4

17,171.9

13,045.5

4,126.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

254.5

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

405.7

0.0

0.0

0.0

26.9

0.0

26.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,472.2

2,627.3

26.8

2,600.5

3,059.4

0.0

3,059.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

2,364.8

2,522.3

26.8

2,495.5

2,978.9

0.0

2,978.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,769.9

1,842.1

0.0

1,842.1

1,938.4

0.0

1,938.4

 

საქონელი და მომსახურება

486.9

545.2

26.8

518.4

812.7

0.0

812.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

107.3

151.5

0.0

151.5

182.8

0.0

182.8

 

მივლინება

25.2

16.8

0.0

16.8

22.0

0.0

22.0

 

ოფისის ხარჯები

152.4

175.6

0.0

175.6

216.7

0.0

216.7

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.4

16.5

0.0

16.5

25.5

0.0

25.5

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.7

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

71.0

97.7

0.0

97.7

132.2

0.0

132.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

115.9

87.1

26.8

60.3

231.5

0.0

231.5

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

47.5

0.0

47.5

 

გრანტები

0.7

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.6

33.8

0.0

33.8

39.2

0.0

39.2

 

სხვა ხარჯები

84.7

100.4

0.0

100.4

140.1

0.0

140.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.8

105.0

0.0

105.0

53.6

0.0

53.6

 

ვალდებულებების კლება

15.6

0.0

0.0

0.0

26.9

0.0

26.9

01 01

საჩხერის საკრებულო

573.2

597.1

0.0

597.1

685.8

0.0

685.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

563.4

594.3

0.0

594.3

677.0

0.0

677.0

 

შრომის ანაზღაურება

385.0

369.9

0.0

369.9

418.4

0.0

418.4

 

საქონელი და მომსახურება

93.2

121.0

0.0

121.0

150.0

0.0

150.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17.7

30.5

0.0

30.5

36.7

0.0

36.7

 

მივლინება

1.3

2.3

0.0

2.3

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

31.4

38.3

0.0

38.3

48.3

0.0

48.3

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.8

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

 

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

30.5

39.7

0.0

39.7

50.5

0.0

50.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.5

7.7

0.0

7.7

9.5

0.0

9.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

3.0

0.0

3.0

6.0

0.0

6.0

 

სხვა ხარჯები

79.9

100.4

0.0

100.4

102.6

0.0

102.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

2.8

0.0

2.8

8.8

0.0

8.8

 

ვალდებულებების კლება

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საჩხერის  მერია

1,899.0

2,024.6

26.8

1,997.8

2,203.1

0.0

2,203.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

127.0

0.0

127.0

127.0

0.0

127.0

 

ხარჯები

1,801.4

1,922.4

26.8

1,895.6

2,131.4

0.0

2,131.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,384.9

1,472.2

0.0

1,472.2

1,520.0

0.0

1,520.0

 

საქონელი და მომსახურება

393.7

418.6

26.8

391.8

524.2

0.0

524.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

89.6

121.0

0.0

121.0

146.1

0.0

146.1

 

მივლინება

23.9

8.9

0.0

8.9

10.0

0.0

10.0

 

ოფისის ხარჯები

121.0

137.3

0.0

137.3

168.4

0.0

168.4

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

13.6

14.0

0.0

14.0

22.5

0.0

22.5

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.7

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

40.5

58.0

0.0

58.0

81.7

0.0

81.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

104.4

79.4

26.8

52.6

93.5

0.0

93.5

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

47.5

0.0

47.5

 

გრანტები

0.7

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.3

30.8

0.0

30.8

33.2

0.0

33.2

 

სხვა ხარჯები

4.8

0.0

0.0

0.0

5.5

0.0

5.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.4

102.2

0.0

102.2

44.8

0.0

44.8

 

ვალდებულებების კლება

9.2

0.0

0.0

0.0

26.9

0.0

26.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

110.0

0.0

110.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

110.0

0.0

110.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

110.0

0.0

110.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

01 05

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

5.6

0.0

5.6

28.5

0.0

28.5

 

ხარჯები

0.0

5.6

0.0

5.6

28.5

0.0

28.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.6

0.0

5.6

28.5

0.0

28.5

 

მივლინება

0.0

5.6

0.0

5.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

18.5

0.0

18.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

141.5

142.2

88.0

54.2

159.6

90.0

69.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

135.0

138.7

88.0

50.7

158.8

90.0

68.8

 

შრომის ანაზღაურება

123.3

121.1

88.0

33.1

123.6

90.0

33.6

 

საქონელი და მომსახურება

11.7

17.4

0.0

17.4

26.7

0.0

26.7

 

მივლინება

1.3

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

ოფისის ხარჯები

4.4

3.9

0.0

3.9

5.7

0.0

5.7

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.0

12.7

0.0

12.7

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.2

0.0

0.2

8.5

0.0

8.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

3.5

0.0

3.5

0.8

0.0

0.8

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

141.5

142.2

88.0

54.2

159.6

90.0

69.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

135.0

138.7

88.0

50.7

158.8

90.0

68.8

 

შრომის ანაზღაურება

123.3

121.1

88.0

33.1

123.6

90.0

33.6

 

საქონელი და მომსახურება

11.7

17.4

0.0

17.4

26.7

0.0

26.7

 

მივლინება

1.3

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

ოფისის ხარჯები

4.4

3.9

0.0

3.9

5.7

0.0

5.7

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.0

12.7

0.0

12.7

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.2

0.0

0.2

8.5

0.0

8.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

3.5

0.0

3.5

0.8

0.0

0.8

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,720.3

12,606.9

9,383.8

3,223.1

17,057.7

12,353.7

4,704.0

 

ხარჯები

821.2

1,181.0

104.6

1,076.4

1,670.6

301.6

1,369.0

 

საქონელი და მომსახურება

540.1

822.9

104.6

718.3

607.3

251.3

356.0

 

ოფისის ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

540.0

816.3

104.6

711.7

607.3

251.3

356.0

 

პროცენტი

0.0

70.2

0.0

70.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

168.2

118.1

0.0

118.1

992.9

0.0

992.9

 

სხვა ხარჯები

112.9

169.8

0.0

169.8

70.4

50.3

20.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,349.2

11,245.9

9,279.2

1,966.7

15,387.1

12,052.1

3,335.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

254.5

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

295.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

7,609.1

10,437.8

8,853.3

1,584.5

11,123.3

8,751.0

2,372.3

 

ხარჯები

164.6

320.2

104.6

215.6

184.9

39.3

145.6

 

საქონელი და მომსახურება

164.6

155.3

104.6

50.7

184.9

39.3

145.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

164.6

155.3

104.6

50.7

184.9

39.3

145.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

164.9

0.0

164.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,216.3

10,117.6

8,748.7

1,368.9

10,938.4

8,711.7

2,226.7

 

ვალდებულებების კლება

228.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

176.5

121.2

117.6

3.6

303.5

233.5

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.5

121.2

117.6

3.6

303.5

233.5

70.0

03 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

51.0

10.5

0.0

10.5

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

51.0

10.5

0.0

10.5

60.0

0.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

51.0

10.5

0.0

10.5

60.0

0.0

60.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

51.0

10.5

0.0

10.5

60.0

0.0

60.0

03 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

153.0

243.0

190.2

52.8

362.0

220.9

141.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4

243.0

190.2

52.8

362.0

220.9

141.1

 

ვალდებულებების კლება

52.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 05

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

84.2

18.1

0.0

18.1

1.4

0.0

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.2

18.1

0.0

18.1

1.4

0.0

1.4

03 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

703.3

1,690.4

1,178.8

511.6

1,005.4

853.1

152.3

 

ხარჯები

2.2

182.6

17.7

164.9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.2

17.7

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.2

17.7

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

164.9

0.0

164.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

701.1

1,507.8

1,161.1

346.7

1,005.4

853.1

152.3

03 01 08

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

6,441.1

8,354.6

7,366.7

987.9

9,391.0

7,443.5

1,947.5

 

ხარჯები

111.4

127.1

86.9

40.2

124.9

39.3

85.6

 

საქონელი და მომსახურება

111.4

127.1

86.9

40.2

124.9

39.3

85.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

111.4

127.1

86.9

40.2

124.9

39.3

85.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,154.1

8,227.5

7,279.8

947.7

9,266.1

7,404.2

1,861.9

 

ვალდებულებების კლება

175.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,628.6

1,520.3

408.0

1,112.3

3,941.7

2,872.3

1,069.4

 

ხარჯები

481.5

710.2

0.0

710.2

406.9

50.3

356.6

 

საქონელი და მომსახურება

368.6

635.1

0.0

635.1

156.5

0.0

156.5

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

368.6

628.5

0.0

628.5

156.5

0.0

156.5

 

პროცენტი

0.0

70.2

0.0

70.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

 

სხვა ხარჯები

112.9

4.9

0.0

4.9

70.4

50.3

20.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

872.6

630.1

408.0

222.1

3,534.8

2,822.0

712.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

254.5

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

75.2

115.0

67.6

47.4

4.7

1.8

2.9

 

ხარჯები

0.0

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.2

100.9

67.6

33.3

4.7

1.8

2.9

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

334.1

516.8

0.0

516.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

285.0

516.8

0.0

516.8

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

285.0

446.6

0.0

446.6

0.0

0.0

0.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

285.0

440.0

0.0

440.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

70.2

0.0

70.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია

255.2

298.1

274.0

24.1

688.3

582.9

105.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.8

298.1

274.0

24.1

688.3

582.9

105.4

 

ვალდებულებების კლება

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

112.9

100.8

66.4

34.4

70.4

50.3

20.1

 

ხარჯები

112.9

0.0

0.0

0.0

70.4

50.3

20.1

 

სხვა ხარჯები

112.9

0.0

0.0

0.0

70.4

50.3

20.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

100.8

66.4

34.4

0.0

0.0

0.0

03 02 05

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება

288.1

253.4

0.0

253.4

2,851.8

2,237.3

614.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.6

73.4

0.0

73.4

2,671.8

2,237.3

434.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

254.5

180.0

0.0

180.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

187.9

185.8

0.0

185.8

326.5

0.0

326.5

 

ხარჯები

83.6

174.4

0.0

174.4

156.5

0.0

156.5

 

საქონელი და მომსახურება

83.6

174.4

0.0

174.4

156.5

0.0

156.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83.6

174.4

0.0

174.4

156.5

0.0

156.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.7

11.4

0.0

11.4

170.0

0.0

170.0

 

ვალდებულებების კლება

7.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სოფელ სარეკსა და სოფელ ბაჯითში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

375.2

50.4

0.0

50.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

375.2

45.5

0.0

45.5

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

201.4

419.8

122.5

297.3

1,024.3

0.0

1,024.3

 

ხარჯები

175.1

150.6

0.0

150.6

860.2

0.0

860.2

 

საქონელი და მომსახურება

6.9

32.5

0.0

32.5

47.3

0.0

47.3

 

ოფისის ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.8

32.5

0.0

32.5

47.3

0.0

47.3

 

სუბსიდიები

168.2

118.1

0.0

118.1

812.9

0.0

812.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.6

269.2

122.5

146.7

164.1

0.0

164.1

 

ვალდებულებების კლება

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

დასუფთავების, განწვანებისა და გარე-განათების მომსახურების პროგრამა

185.5

120.8

0.0

120.8

818.9

0.0

818.9

 

ხარჯები

168.2

118.1

0.0

118.1

812.9

0.0

812.9

 

სუბსიდიები

168.2

118.1

0.0

118.1

812.9

0.0

812.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.6

2.7

0.0

2.7

6.0

0.0

6.0

 

ვალდებულებების კლება

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობა

0.0

19.4

0.0

19.4

17.6

0.0

17.6

 

ხარჯები

0.0

19.4

0.0

19.4

17.6

0.0

17.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

19.4

0.0

19.4

17.6

0.0

17.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

19.4

0.0

19.4

17.6

0.0

17.6

03 03 03

სკვერების მოწყობა

15.9

279.6

122.5

157.1

187.8

0.0

187.8

 

ხარჯები

6.9

13.1

0.0

13.1

29.7

0.0

29.7

 

საქონელი და მომსახურება

6.9

13.1

0.0

13.1

29.7

0.0

29.7

 

ოფისის ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.8

13.1

0.0

13.1

29.7

0.0

29.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

266.5

122.5

144.0

158.1

0.0

158.1

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

281.2

229.0

0.0

229.0

968.4

730.4

238.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

218.6

212.0

6.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

218.6

212.0

6.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

218.6

212.0

6.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.7

229.0

0.0

229.0

749.8

518.4

231.4

 

ვალდებულებების კლება

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2,093.4

2,197.9

186.9

2,011.0

3,860.8

1,763.6

2,097.2

 

ხარჯები

1,851.6

1,911.4

0.0

1,911.4

3,530.1

1,604.0

1,926.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

674.0

674.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

674.0

674.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,851.6

1,908.1

0.0

1,908.1

1,926.1

0.0

1,926.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.3

0.0

3.3

930.0

930.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.3

286.5

186.9

99.6

330.7

159.6

171.1

 

ვალდებულებების კლება

65.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

1,702.1

1,753.2

0.0

1,753.2

1,811.6

0.0

1,811.6

 

ხარჯები

1,690.1

1,744.3

0.0

1,744.3

1,753.4

0.0

1,753.4

 

სუბსიდიები

1,690.1

1,744.3

0.0

1,744.3

1,753.4

0.0

1,753.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

8.9

0.0

8.9

58.2

0.0

58.2

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.7

8.3

0.0

8.3

1,624.0

1,604.0

20.0

 

ხარჯები

0.7

8.3

0.0

8.3

1,604.0

1,604.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

674.0

674.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

674.0

674.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.7

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.3

0.0

3.3

930.0

930.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

162.8

160.2

0.0

160.2

174.5

0.0

174.5

 

ხარჯები

160.8

158.8

0.0

158.8

172.7

0.0

172.7

 

სუბსიდიები

160.8

158.8

0.0

158.8

172.7

0.0

172.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

1.4

0.0

1.4

1.8

0.0

1.8

0404

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და აღჭურვა

227.8

276.2

186.9

89.3

250.7

159.6

91.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162.3

276.2

186.9

89.3

250.7

159.6

91.1

 

ვალდებულებების კლება

65.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,906.5

1,817.2

244.5

1,572.7

2,897.9

714.6

2,183.3

 

ხარჯები

1,383.3

1,430.7

0.0

1,430.7

1,641.4

0.0

1,641.4

 

საქონელი და მომსახურება

39.1

87.3

0.0

87.3

102.2

0.0

102.2

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.4

1.3

0.0

1.3

1.8

0.0

1.8

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.5

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

33.2

86.0

0.0

86.0

95.4

0.0

95.4

 

სუბსიდიები

1,220.8

1,294.3

0.0

1,294.3

1,474.5

0.0

1,474.5

 

გრანტები

22.0

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

101.4

34.1

0.0

34.1

44.7

0.0

44.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

496.2

386.5

244.5

142.0

1,256.5

714.6

541.9

 

ვალდებულებების კლება

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

960.6

820.6

133.3

687.3

1,176.0

0.0

1,176.0

 

ხარჯები

527.5

568.6

0.0

568.6

730.2

0.0

730.2

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

2.3

0.0

2.3

14.2

0.0

14.2

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.4

1.3

0.0

1.3

1.8

0.0

1.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.5

1.0

0.0

1.0

12.4

0.0

12.4

 

სუბსიდიები

498.0

534.5

0.0

534.5

676.0

0.0

676.0

 

სხვა ხარჯები

26.6

31.8

0.0

31.8

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

433.1

252.0

133.3

118.7

445.8

0.0

445.8

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

29.5

34.1

0.0

34.1

54.2

0.0

54.2

 

ხარჯები

29.5

34.1

0.0

34.1

54.2

0.0

54.2

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

2.3

0.0

2.3

14.2

0.0

14.2

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.4

1.3

0.0

1.3

1.8

0.0

1.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.5

1.0

0.0

1.0

12.4

0.0

12.4

 

სხვა ხარჯები

26.6

31.8

0.0

31.8

40.0

0.0

40.0

05 01 02

საჩხერის სპორტული სკოლა

297.6

285.2

0.0

285.2

355.8

0.0

355.8

 

ხარჯები

297.6

285.2

0.0

285.2

355.8

0.0

355.8

 

სუბსიდიები

297.6

285.2

0.0

285.2

355.8

0.0

355.8

05 01 03

საჩხერის საცურაო აუზი

200.4

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

200.4

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

200.4

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

433.1

249.1

133.3

115.8

442.3

0.0

442.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

433.1

249.1

133.3

115.8

442.3

0.0

442.3

05 01 05

 საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

0.0

52.2

0.0

52.2

123.7

0.0

123.7

 

ხარჯები

0.0

49.3

0.0

49.3

120.2

0.0

120.2

 

სუბსიდიები

0.0

49.3

0.0

49.3

120.2

0.0

120.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.9

0.0

2.9

3.5

0.0

3.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

886.7

959.9

111.2

848.7

1,652.9

714.6

938.3

 

ხარჯები

800.1

825.4

0.0

825.4

842.2

0.0

842.2

 

საქონელი და მომსახურება

25.5

83.3

0.0

83.3

64.0

0.0

64.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25.5