„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016460
28
27/11/2019
ვებგვერდი, 02/12/2019
190020020.35.117.016460
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2019 წლის 27 ნოემბერი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/12/2018 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016431) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეასლან საგანელიძედანართი
  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტს მაჩვენებლები

მუხლი 1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი.

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13323,5

5516,6

7806,9

15552.0

7403.9

8148.2

                          გადასახადები

475.0

0

475.0

7431.4

0

7431.4

გრანტები

12318,1

5516,6

6801.5

7403.9

7403.9

0

სხვა შემოსავლები

530,4

0

530,4

716.8

0

716.8

ხარჯები

6757,3

143.7

6613,6

8518.2

1126.7

7391.5

შრომის ანაზღაურება

1816.8

58.7

1758.1

1859.6

60,0

1799.6

საქონელი და მომსახურება

1106,9

14.7

1092,2

1543.4

202.1

1341.3

პროცენტი

102,6

0

102,6

53.8

0

53.8

სუბსიდიები

2957,6

66.6

2891,0

3483.1

64,1

3419.1

გრანტები

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

522,1

3.7

518,3

527.5

0.6

526.9

სხვა  ხარჯები

251,4

0

251,4

1050.8

800.0

250.8

საოპერაციო სალდო

6566,1

5372,8

1193,3

7033.9

6277.2

756.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7740,9

5905,5

1835,4

9405.1

6964.9

2440.1

ზრდა

7820,9

5905,5

1915,4

9495.1

6964.9

2530.1

კლება

80,0

0

80,0

90.0

0

90.0

მთლიანი სალდო

-1174,8

-532.7

-642,1

-2371.2

-687,7

-1683.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1174,8

-532.7

-642,1

-2425.1

-687,7

-1737.3

ვალუტა და დეპოზიტები

1174,8

532.7

642,1

2425.1

687,7

1737.3

ზრდა

0

0

0

0

0

0

კლება

1174,8

532.7

642,1

2425.1

687,7

1737.3

ვალდებულებების ცვლილება

 

 

 

-53.9

0

53.9

კლება

 

 

 

53.9

0

53.9

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება.

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13403,5

5516,6

7886,9

15642.0

7403.9

8238.1

შემოსავლები

13323,5

5516,6

7806,9

15552.0

7403.9

8148.1

არაფინანსური აქტივების კლება

80.0

0

80.0

90.0

0

90.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

გადასახდელები

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

6757,3

143.7

6613,6

8518.2

1126.7

7391.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7820,9

5905,5

1915,4

9495.1

6964.9

2530.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1174,8

-532.7

-642,1

-2425.1

-687,7

-1737.3

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება

1174,8

532.7

642,1

2425.1

687,7

1737.3

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-1174,8

-532.7

-642,1

-2425.1

-687,7

-1737.3

 


მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15552.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

        შემოსავლები

13323,5

5516,6

7806,9

15552.0

7403.9

8148.1

გადასახადები

475.0

0

475.0

7431.4

0

7431.4

გრანტები

12318,1

5516,6

6801.5

7403.9

7403.9

0

სხვა შემოსავლები

530,4

0

530,4

716.8

0

716.8

 


მუხლი 4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები 7431.4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

475.0

0

475.0

7431.4

0

7431.4

საშემოსავლო გადასახადი

11111

75.0

0

75.0

0

0

0

ქონების გადასახადი

113

400.0

0

400.0

500.0

0

500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

396.5

0

396.5

488.9

0

488.9

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0

0

0

3.0

0

3.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0

0

0

0

0

0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0

0

0

0

0

0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

1.5

0

1.5

4.1

0

4.1

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

0.7

0

0.7

3.5

0

3.5

იურიდიული პირებიდან

1131142

0.8

0

0.8

0.6

0

0.6

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

2.0

0

2.0

4.0

0

4.0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

0.8

0

0.8

2.0

0

2.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

1.2

0

1.2

2.0

0

2.0

დღგ

11411

0

0

0

6931.4

0

6931.4

 


მუხლი 5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7403.9 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

სულ

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

12318,1

5516,6

6801.5

7403.9

7403.9

0

საერთასაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0

0

0

0

0

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

12318,1

5516,6

6801.5

7403.9

7403.9

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

6941.5

140.0

6801.5

638.0

638.0

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

6801.5

0

6801.5

0

0

0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

140.0

140.0

0

638.0

638.0

0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0

0

0

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

5376,6

5376,6

0

6765.9

6765.9

0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

5376,6

5376,6

0

6031.9

6031.9

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0

0

0

734,0

734,0

0

 


მუხლი 6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 716.8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

530,4

0

530,4

716.8

0

716.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

388,0

0

388.0

392.0

0

392.0

პროცენტები

1411

70.0

0

70.0

109.5

0

109.5

რენტა

1415

318.0

0

318.0

282.5

0

282.5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

318.0

0

318.0

252.5

0

252.5

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0

0

0

30,0

0

30,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

52,5

0

52,5

58,0

0

58,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

31,0

0

31,0

31,0

0

31,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

5.0

0

5.0

5,0

0

5,0

დგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

142214

26.0

0

26.0

26,0

0

26,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

21.5

0

21.5

27,0

0

27,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

21.5

0

21.5

27,0

0

27,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

75,9

0

75,9

231.8

0

231.8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

14,0

0

14,0

35,0

0

35,0

 


მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8518.2 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6757,3

143,7

6613,6

8518.2

1126.7

7391.5

შრომის ანაზღაურება

1816.8

58.7

1758.1

1859.6

60,0

1799.6

საქონელი და მომსახურება

1106,9

14.7

1092,2

1543.4

202.1

1341.3

პროცენტი

102,6

0

102,6

53.8

0

53.8

სუბსიდიები

2957,6

66,6

2891,0

3483.1

64,0

3419.1

გრანტები

0

0

0

0

0

0

სოციალური ზრუნველყოფა

522,1

3.7

518,3

527.5

0,6

526.9

სხვა ხარჯები

251,4

0

251,4

1050.8

800.0

250.8

 


მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9405.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7740,9

5905,5

1835,4

9405.1

6964.9

2440.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7820,9

5905,5

1915,4

9495.1

6964.9

2530.2

არაფინანსური აქტივების კლება

80,0

0

80,0

90.0

0

90,0

 


მუხლი 9. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2347,7

0

2347,7

2582.5

0

2582.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2347,7

0

2347,7

2528.7

0

2528.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2332,6

0

2332,6

2527.4

0

2527.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

15,1

0

15,1

1.4

0

1.4

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

53.8

0

53.8

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

77,1

77,1

0

74,7

74,7

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5591,3

3906,2

1685,1

6096.6

4489.6

1607.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

886,5

854,7

31,8

240.4

228.0

12.4

7045

ტრანსპორტი

2231,9

1204,6

1027,3

3500.6

2679.2

821.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2037,9

1204,6

833,3

3498.6

2679.2

819.4

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

194.0

0

194.0

2.0

0

2.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2472,9

1846,9

626,0

2355.6

1582.4

773.2

705

გარემოს დაცვა

3076,5

1981,7

1094,8

2066.2

1163.1

903.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1245,3

434.0

811,3

938.7

263.4

675.3

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1831,2

1547,7

283,6

1127.5

899.7

227.8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

583,8

17.7

566,1

2769.9

1396.0

1373.9

7063

წყალმომარაგება

18,6

0

18,6

1284.0

844.0

440.0

7064

გარე განათება

217,4

0

217,4

857.5

552.0

305.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

347,7

17.7

330,0

628.5

0

628.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

315,1

66,6

248,5

735.2

270.2

265.0

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

248,5

0

248,5

265.0

0

265.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

66,6

66,6

0

65,3

65,3

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0

0

0

404.9

404.9

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1399,4

0

1399,4

1759,5

            0

1759,5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

578,2

0

578,2

705.3

0

705.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

698,4

0

698,4

914.9

0

914.9

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგად საქმიანობა

122,8

0

122,8

139.3

0

139.3

709

განათლება

922,4

0

922,4

1597.6

498.0

1099.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

798,0

0

798,0

911.4

0

911.4

7092

ზოგადი განათლება

124,4

0

124,4

142.1

0

142.1

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0

0

0

544.1

498.0

46.1

710

სოციალური დაცვა

265,0

0

265,0

331.0

0

331.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  სოციალური დაცვა

12,0

0

12,0

73.0

0

73.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

16,5

0

16,5

11,0

0

11,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

103,0

0

103,0

95.7

0

95.7

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

40,0

0

40,0

34.0

0

34.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

93,5

0

93,5

117.3

0

117.3

 

სულ

14578,3

6049,3

8529,0

18013.2

8091.6

9921.6

 


მუხლი 10. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 2371.2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 2425.1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება – 53.9 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არსებული სარეზერვო ფონდი  – 1.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 638.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 65,3 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 74.7 ათასი ლარი;

გ) ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების  მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის  – 498.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 16. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია:
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
  •  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
  • განათლება
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და  ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.  მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომლებიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება.

2.1.   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

3.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება, რაც პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინაპირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. 

3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, ტრანსპორტის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

დაგეგმილია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ქუჩებისა და გზების, საყრდენი კედლების, ბოგირების და სანიაღვრეების მოწყობისა და მოვლა-შენახვის სამუშაოები, თოვლწმენდა, სამგზავრო ტრანსპორტით მომსახურება.

3.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვასა და  მის ექსპლოატაციასთან და განახლებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საკანალიზაციო სისტემის და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია-მოწყობა. კეთილმოეწყობა და მოწესრიგდება  ინფრასტრუქტურა.  აღნიშნულ პროგრამას ახორციელებს შემდეგი ქვეპროგრამები:

3.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოხდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გარე-განათების ელექტროენერგიის ღირებულების დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა- – რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

3.2.2.  დასუფთავების ღონისძიებების ქვეპროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს დასუფთავების მანქანების მოვლა-შენახვისათვის, მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანისა და ნაგვის პატარა ბუნკერების შეძენის ღონისძიებებს, სოფელ ურავის სამთო ქიმიური ქარხნის ტერიტორიაზე არსებული მავნე ნარჩენების საკონსერვაციო სამუშაოების მეორე რიგის სამუშაოებს.

3.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოების ქვეპროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში განთავსებული საზოგადოებრივი სივრცეების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაციის, სპორტული მოედნების, ფანჩატურების, ეზოს ტრენაჟორების, სკვერებში სკამების დადგმის, სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები, ქალაქ ამბროლაურში მდებარე საცურაო აუზის, საჭიდაო დარბაზის ჭერის, ტურიზმის შენობის და შშმ პირებისათვის დღის საგანმანათლებლო ცენტრის ფართის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე ქალაქ ამბროლაურში კოსტავას ქუჩის მიმდებარედ არსებული ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები.

3.2.4. სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოების ქვეპროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება რეგიონალური ფონდის მიერ დაფინანსებული ქალაქის კანალიზაციის ქსელის მეორე რიგის და სხვა სამუშაოების  თანადაფინანსება.

3.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები, გადაიხდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება, შეძენილი იქნება ტრაქტორი.

3.3 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის მიზანი: სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და სხვა სამუშაოების წარმოება.  პროგრამას ახორციელებს

3.3.1. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

3.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

დაფინანსდება სოფლების მიერ შერჩეული ინფრასტრუქტურული პროექტები.

3.5. პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსების ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ტექნიკური ზედამხედველობის და საპროექტო სამუშაოების დაფინანსება.

3.6. ა(ა)იპ – მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06)

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული წყალსადენების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები.          

3.7. ა(ა)იპ – ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 07)

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების გატანის, ხეების მოჭრის, სანიაღვრე არხების გაწმენდის, ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლების, დასუფთავებასთან დაკავშირებული მოსაკრებლების ამოღების, ჯარიმების ადმინისტრირების, სასაფლაოების მოვლა-შენახვის,  გამწვანების, გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციისა და მიმდინარე შეკეთების  სამუშაოები.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)  

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი შეიქმნას აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1.  ა(ა)იპ – ამბროლაურის  სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება.

4.2. ა(ა)იპ – ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 02)

მოსწავლე-ახალგაზრდების ზოგადი განათლების გაღრმავების მიზნით დაფინანსებულია სკოლისგარეშე აღმზრდელობითი ღონისძიების პროგრამა. პროგრამაში ჩართულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეები. პროგრამაში გათვალისწინებულია, მოსწავლეთა  მოთხოვნის  შესაბამისად სასწავლო, კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

4.3. სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 04.03)

პროგრამის ფრაგლებში მოხდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანპორტით უზრუნველყოფა.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც შესაბამისი სამსახურის, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

5.1.   სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინებას საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობას; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობას. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისებას, ადგილობრივი ფედერაციების საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა პროგრამას ახორციელებს:

5.1.1. ა(ა)იპ  ამბროლაურის  სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ  სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება, შეძენილი იქნება სპორტული ინვენტარი.

5.1.2. ა(ა)იპ – ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი (პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ჭიდაობის განვითარების დაფინანსება, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია ადგილობრივ და გასვლით ღონისძიებებში მონაწილეობა.

5.1.3. ა(ა)იპ – ამბროლაურის საცურაო აუზი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ცურვის განვითარების დაფინანსება,

5.1.4. ა(ა)იპ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია ადგილობრივ და გასვლით ღონისძიებებში მონაწილეობა.

5.2.   კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს: სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც. ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის განმახორციელებელია:

5.2.1.  ა(ა)იპ –  ამბროლაურის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი  05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი. დაფინანსდება კულტურის სახლთან არსებული თეატრი და ანსამბლები, ბიბლიოთეკები, სახვითი ხელოვნების მუზეუმი;

5.2.2. ა(ა)იპ – ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის  სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ადგილობრივ და სხვა ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა და მასში ახალგაზრდების ჩართვა.

5.2.3. ა(ა)იპ  სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის მიერ მოწყობილ კულტურულ ღონისძიებების ფარგლებში და საქართველოს მასშტაბით გამართულ გამოფენებში მონაწილეობა და სხვა.

5.2.4. გაზეთის მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო მომსახურების შესყიდვა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.

5.2.5. ა(ა)იპ – ტურისტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებისა და რეგიონში არსებული კულტურულ-ისტორიული და ბუნებრივ ძეგლთა პოპულარიზაცია, ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.

5.3.  ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი ღონისძიებების  დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობა  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების  ღირსეულად წარმოჩენას, მათ ხელშეწყობას და მათი პროექტების მეშვეობით კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას, სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნას ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით და მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემოს შექმნას, რაც დღესასწაულების ფარგლებში სხვადასხვა ჟანრის ღონისძიებების განხორციელებითაა შესაძლებელი. პროგრამის განმახორციელებელია ქვეპროგრამები და ღონისძიებები: ახალგაზრდული ღონისძიებათა დაფინანსების, საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების,  წოდებების და ჯილდოების მინიჭების შესახებ განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში,  ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური და „უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების შესახებ.  პროგრამას ახორციელებს შემდეგი ქვეპროგრამები:

5.3.1. კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 03 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით, კულტურული ცხოვრების  გამრავალფეროვნებას, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას, სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნას ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით და მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემოს შექმნას.

5.3.2. ახალგაზრდული ღონისძიებათა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,  გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას,  რაც გაზრდის  სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობას.   იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ქ.ამბროლაურში მდებარე სხვადასხვა პროფილის   სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას.

5.3.3. საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერი, ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ერთხელ,  მიანიჭებს „ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის“ წოდებას არაუმეტს  5 ადამიანს. პიროვნებას, რომელიც მიიღებს „ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის“ წოდებას,  გადაეცემა სიგელი და ჯილდო. 

5.3.4. წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები განათლების სფეროში (პროგრამული კოდი 05 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განათლების სფეროს წარმომადგენლებს მიენიჭებათ საპატიო წოდებები და გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები, ასევე სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს (პირველ კურსელებს) დაუფინანსდებათ უმაღლესი განათლების მიღება.

5.3.5. წოდებების და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები კულტურისა და სპორტის სფეროში  (პროგრამული კოდი 05 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურისა და სპორტის სფეროს წარმომადგენლებს მიენიჭებათ წოდებები, გადაეცემათ სიგელები და ფულადი ჯილდოები.

5.3.6. ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03 06)

ქვეპროგრამის  მიზანია  სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სტიმულირება, ხელშეწყობა და მათი ადაპტირება საზოგადოებაში. მათ მიეცემათ საშუალება გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი, შესაძლებლობები, შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხის ირგვლივ და იყვნენ მეტად ჩართულნი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ჩამოყალიბდნენ აქტიურ მოქალაქეებად  და  გამოიჩინონ ინიციატივა  ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი  საკითხების  განხილვის პროცესში,  რადგან  ახალგაზრდობაა ის ძალა, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის მომავალს და უზრუნველყოფს  მის განვითარებას.

5.3.7. „უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭება (პროგრამული კოდი 05 03 07);

ქვეპროგრამის მიზანია საზოგადოებაში წახალისებულ იქნას მუნიციპალიტეტისთვის სასარგებლო საქმიანობა, ასევე ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ამბროლაურზე ზრუნვისაგან შეიძლება იყოს განპირობებული. პროგრამის არსი მდგომარეობს დევიზში: ,,ჩემი პასუხისმგებლობაა არა მხოლოდ ის, რასაც ვაკეთებ, არამედ ისიც, რისი გაკეთებაც შემეძლო და არ გავაკეთე“.

5.3.8 ნიკორწმინდის ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 08)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ხელშეწყობა, ნიკორწმინდის ეპარქიის ადგილობრივი ეკლესია-მონასტრების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფაში.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის შესაბამისად.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პრიორიტეტი მოიცავს 3 პროგრამას:

6.1. ა(ა)იპ – ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას,  გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულება და სხვა.

6.2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:  იმ სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით, ან კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ, აგრეთვე მომსახურების იმ ნაწილის დაფინანსება,  რომელიც არ/ან ნაწილობრივ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სახის დაზღვევით.  პროგრამა მოიცავს სამედიცინო მომსახურების შემდეგ ქვეპროგრამებს:

6.2.1. ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურება (მედიკამენტური მკურნალობა), ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) ქვეპროგრამით მოსარგებლე პაციენტების მედიკამენტური მკურნალობა დაფინანსდება წლიური  100 (ასი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე, ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამით მოსარგებლე პაციენტი დაფინანსდება წლიური 3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

6.2.2. ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსება/თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ჰორმონოთერაპია,  მედიკამენტური მკურნალობა, სამედიცინო კვლევები და სხვა.

მოსარგებლე ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

6.2.3. ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირი დაფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან წლიური ლიმიტით არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

6.2.4. ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი   06 02 05)

ქვეპროგრამით მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  პაციენტი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული მკურნალობა და  ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, წლიური 1000 (ათასი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

6.2.5. „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დაფინანსება  (პროგრამული კოდი   06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ის სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით  წლიური 500 (ხუთასი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

6.2.6. ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანდება მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

6.3 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება;

პროგრამას ახორციელებს შემდეგი ქვეპროგრამები:

6.3.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლოდ და სააღდგომოდ სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ყოველდღიური, უფასო, ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პენსიონერს და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს.

6.3.2. ახალშობილთა   და ახლადშექმნილი ოჯახების ფინანსური დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილის მშობელზე (პირველი და მეორე ბავშვზე – 400 ლარი, მესამე და მომდევნო ბავშვზე – 450 ლარი, ხოლო ტყუპებზე   900 ლარი), ახლადდაქორწინებულ წყვილზე – 1000 ლარი.

6.3.3. მიცვალებულთა სარიტუალო  მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებისათვის გაიცემა  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

6.3.4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე  ასაკის ბავშვების ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა ყოველთვიურად 200 (ორასი) და 100 (ასი) ლარი, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა  ფინანსური დახმარება ყოველთვიურად ფინანსდება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

6.3.5. ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

2018-2019 წლებში ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებულ ზარალისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, უსახლკაროდ დარჩენილ დაზარალებულ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი, მიეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით, არაუმეტეს  10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით.

6.3.6. მრავალშვილიან (სამი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი)  ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

მრავალშვილიან (სამი და მეტი 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მშობლებზე (საჭიროების შემთხვევაში მშობელზე) 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

6.3.7. მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე: ერთ-ერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში – მშობელზე – 250 (ორას ორმოცდაათი), ხოლო ორივე მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში – წარმომადგენელზე – 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

6.3.8. უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 08)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე  უსახლკარო პირთა  ოჯახებზე, რომლებიც სტიქიური მოვლენების და სხვა  გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო დარჩნენ უსახლკაროდ და ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი, ბინის ქირისათვის ყოველთვიურად  გაიცემა ფულადი დახმარება არაუმეტეს  200 (ორასი) ლარისა.

6.3.9. მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი  ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 09)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობელს, რომელსაც ჰყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, მიეცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

6.3.10. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 10)

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომის ვეტერანზე, 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

6.3.11. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 11)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებზე, სადაც არ ცხოვრობს შრომისუნარიანი მამაკაცი და ოჯახს არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა ზამთრის სეზონისათვის საშეშე მერქნის შესაძენად, საშეშე მერქანი გაიცემა არაუმეტეს 5მ3 -სა.

6.3.12. 100 წლისა და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 12)

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წლის და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  გაიცემა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.


თავი III
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით.

ორგ. კოდი

 

დასახელება

 

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

14578,3

6049,3

8529,0

18067.1

8091.6

9975.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145

5

140

147

5

142

 

ხარჯები

6757,3

143,7

6613,6

8818.2

1126.7

7391.5

 

შრომის ანაზღაურება

1816,8

58,7

1758,1

1859.6

60,0

1799.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7820,9

5905,5

1915,4

9495.1

6964.9

2530.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

53.9

0

53.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2347,7

0

2347,7

2636.4

0

2636.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140

0

140

140

0

140

 

ხარჯები

2336,4

 

0

2336,4

2546.2

0

2546.2

 

შრომის ანაზღაურება

1758,1

0

1758,1

1799.6

0

1799.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,3

0

11,3

36.3

0

36.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

53.9

0

53.9

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

647,6

0

647,6

658.7

0

658.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

 

27

29

0

29

 

ხარჯები

644,3

0

644,3

654.7

0

654,7

 

შრომის ანაზღაურება

450,0

0

450,0

489.6

0

489.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,3

0

3,3

4,0

0

4,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1685,1

0

1685,1

1868.7

0

1868.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113

0

0

113

0

113

 

ხარჯები

1677,1

0

1677,1

1836.3

0

1836.3

 

შრომის ანაზღაურება

1308,1

0

1308,1

1310,0

0

1310,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

0

8,0

32,3

0

32,3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

15,1

0

15,1

1.4

0

1.4

 

ხარჯები

15,1

0

15,1

1.4

0

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

01 05

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა

0

0

0

107.7

0

107.7

 

ხარჯები

0

0

0

53.8

0

53.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

53.9

0

53.9

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

77,1

77,1

0

74,7

74,7

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

0

 

ხარჯები

77,1

77,1

0

74,7

74,7

0

 

შრომის ანაზღაურება

58,7

58.7

0

60,0

60,0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

77,1

77,1

0

74,7

74.7

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

0

 

ხარჯები

77,1

77,1

0

74.7

74.7

0

 

შრომის ანაზღაურება

58,7

58,7

0

60.0

60,0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9251,6

 

5905,6

3346,0

10932.7

7048.7

3884.0

 

ხარჯები

1441,9

0

1441,9

2274.9

800.0

1474.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7809,6

5905,6

1904,0

8657.8

6248.7

2409.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა, ტრანსპორტი

2037,9

1204,6

833,3

3459.8

2643.2

816.6

 

ხარჯები

278,9

0

278,9

295.0

 

0

295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1759,0

1204,6

554,4

3164.9

2643.2

521.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5207,4

3846,3

1361,1

4927.6

3443.8

1484.1

 

ხარჯები

373,2

 

373,2

1073.9

800.0

273.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4834,2

3846,3

987,8

3853.7

2643.5

1210.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

217,4

0

217,4

261.6

0

261.6

 

ხარჯები

130,0

0

130,0

178.0

0

178.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87,4

0

87,4

83.6

0

83.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

649,5

434,0

215,5

300.5

263.4

37.1

 

ხარჯები

162,6

0

162,6

34.6

0

34.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

486,9

434,0

52,9

265.9

263.4

2.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

00

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

2491,6

1846,9

644,7

3058.0

2280.4

777.6

 

ხარჯები

18,6

0

18,6

810.7

800.8

10,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2472,9

1846,9

626,0

2247.3

1380.4

766.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 02 04

სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები

1162,6

993,5

169,1

1129.7

899.7

230.0

 

ხარჯები

0

0

0

2.1

0

2.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1162,6

993,5

169,1

1127.5

899.7

227.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 02 05

წყლის სიტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

668,6

554,2

114,4

177.9

0

177.9

 

ხარჯები

62,0

0

62,0

48.5

0

48.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

606,6

554,2

52,4

129.4

0

129.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 03

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

886,5

854,7

31,8

240.4

228.0

12,4

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

886,5

854,7

31,8

240.4

228.0

12,4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 03 01

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

886,5

854,7

31,8

240.4

228.0

12,4

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

886,5

854,7

31,8

240.4

228.0

12,4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

788.2

734.0

54.2

 

ხარჯები

 

 

 

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

788.2

734.0

54.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

0

0

0

03 05

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

347,7

17,7

330,0

628.5

0

628.5

 

ხარჯები

0

0

0

21.0

0

21.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

347,7

17,7

330,0

607.5

0

607.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

03 06

ა(ა)იპ მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი

194,0

0

194,0

250.0

0

250.0

 

ხარჯები

194,0

0

194,0

248.0

0

248.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

2.0

0

2.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

03 07

ა(ა)იპ  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

595,8

0

595,8

638.2

0

638.2

 

ხარჯები

595,8

0

595,8

637,0

0

637,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

1,2

0

1,2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

04 00

განათლება

922,4

0

922,4

1597.6

498.0

1099.6

 

ხარჯები

922,4

0

922,4

1230.5

188.0

1042.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

367.1

310,0

57,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

04 01

ა(ა)იპ ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება 

798,0

0

798,0

911.4

0

911.4

 

ხარჯები

798,0

0

798,0

900.4

0

900.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

11.0

0

11.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

04 02

ა(ა)იპ ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

124,4

0

124,4

142.1

0

142.1

 

ხარჯები

124,4

0

124,4

142.1

0

142.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

04 03

სკოლების რეაბილიტაცია და ტრანსპორტი

0

0

0

544.1

498.0

46.1

 

ხარჯები

0

0

0

188.0

188.0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

356,1

310,0

46,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

1399,4

0

1399,4

1759,5

0

1759,5

 

ხარჯები

1399,4

0

1399,4

1731,9

0

1731,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

27,6

0

27,6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

566,7

0

566,7

694.8

0

694.8

 

ხარჯები

566,7

0

566,7

686.1

0

686.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

8.7

0

8.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

05 01 01

ა(ა)იპ  ამბროლაურის  სასპორტო სკოლა

202,7

0

202,7

283.7

0

283.7

 

ხარჯები

202,7

0

202,7

275.0

0

275.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

8.7

0

8.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

05 01 02

ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

137,2

0

137,2

168.2

0

168.2

 

ხარჯები

137,2

0

137,2

168.2

0

168.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

05 01 03

ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

103,2

0

103,2

109.9

0

109.9

 

ხარჯები

103,2

0

103,2

109.9

0

109.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

05 01 04

ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

123,6

0

123,6

133.0

0

133.0

 

ხარჯები

123,6

0

123,6

133.0

0

133.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

618,4

0

618,4

823,4

0

823,4

 

ხარჯები

618,4

0

618,4

804,5

0

804,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

18,9

0

18,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

05 02 01

ა(ა)იპ  ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

423,8

0

423,8

539,3

0

539,3

 

ხარჯები

423,8

0

423,8

534,2

0

534,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,1

0

5,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

05 02 02

ა(ა)იპ ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის   სამუსიკო სკოლა

69.0

0

69.0

93.1

0

93.1

 

ხარჯები

69.0

0

69.0

86.1

0

86.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7.0

0

7.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

05 02 03

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლა

48.0

0

48.0

57.6

0

57.6

 

ხარჯები

48.0

0

48,0

57.6

0

57.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

05 02 04

გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

12,0

0

12,0

12.0

0

12.0

 

ხარჯები

12,0

0

12,0

12.0

0

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

05 02 05

ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი

65,6

0

65,6

121,4

0

121,4

 

ხარჯები

65,6

0

65,6

114,6

0

114,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

6,8

0

6,8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

 05 03

ახალგაზრდული და საზოგადოებრივი  ღონისძიებების დაფინანსება

164,3

0

164,3

241,3

0

241,3

 

ხარჯები

164,3

0

164,3

241,3

0

241,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 05 03 01

კულტურის ღონისძიებები

80,0

0,0

80,0

91.5

0

91.5

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

91.5

0

91.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 05 03 02

ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

20,0

0

20,0

39.0

0

39.0

 

ხარჯები

20,0

0

20,0

39.0

0

39.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 05 03 03

საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების ღონისძიება

1,8

0

1,8

2.3

0

2.3

 

ხარჯები

1,8

0

1,8

2.3

0

2.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

   

 

 

 

 

 

 

 05 03 04

წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები განათლების სფეროში

30,0

0

30,0

22.0

0

22.0

 

ხარჯები

30,0

0

30,0

22.0

0

22.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 05 03 05

წოდებებისა და ჯილდოების მინიჭების ღონისძიებები კულტურისა და სპორტის სფეროში

20.0

0

20.0

25.0

0

25.0

 

ხარჯები

20.0

0

20.0

25.0

0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 05 03 06

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური პროგრამა

11,5

0

11,5

10.5

0

10.5

 

ხარჯები

11,5

0

11,5

10.5

0

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 05 03 07

ქვეპროგრამა:  „უანგარო მზრუნველის“ წოდების მინიჭების შესახებ  

1,0

0,0

1,0

1.0

0

1.0

 

ხარჯები

1,0

0,0

1,0

1.0

0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0

0

0

05 03 08

ნიკორწმინდის ეპარქიის დაფინანსება

50,0

0

50,0

50,0

0

50,0

 

ხარჯები

50,0

0

50,0

50,0

0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

580,1

66,6

513,5

1066.2

470.2

596.0

 

ხარჯები

580,1

66,6

513,5

660.0

64,0

596,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

406.3

406.3

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0,0

0

0

0

0

06 01

ა(ა)იპ ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

66,6

66,6

0

65.3

65.3

0

 

ხარჯები

66,6

66,6

0

64,0

64,0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

1,3

1,3

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

248,5

0

248,5

669.9

404.9

265.0

 

ხარჯები

248,5

0

248,5

265,0

0

265,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

404.9

404.9

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 01

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა  სამედიცინო მომსახურება (მედიკამენტური მკურნალობა), ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

20,0

0

20,0

15,0

0

15,0

 

ხარჯები

20,0

0

20,0

15,0

0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 02

ონკოლოგიური /სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსება/თანადაფინანსება

100,0

0

100,0

157,0

0

157,0

 

ხარჯები

100,0

0

100,0

157,0

0

157,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 03

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

35,0

0

35,0

0

0

0

 

ხარჯები

35,0

0

35,0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 04

ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა     

30,8

0

30,8

30.0

0

30.0

 

ხარჯები

30,8

0

30,8

30.0

0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 05

ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა                                         

59,0

0

59,0

60.0

0

60.0

 

ხარჯები

59,0

0

59,0

60.0

0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 06

C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგბლეთა დაფინანსების ქვეპროგრამა

3,7

0

3,7

3.0

0

3.0

 

ხარჯები

3,7

0

3,7

3.0

0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 02 07

ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

0

0

404.9

404.9

0

 

ხარჯები

 

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

404.9

404.9

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06  03

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა  სოციალური დაცვის პროგრამა 

265,0

0

265,0

331,0

0

331,0

 

ხარჯები

265,0

0

265,0

331,0

0

331,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03  01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა

40,0

0

40,0

34,0

0

34,0

 

ხარჯები

40,0

0

40,0

34,0

0

34,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

            0

0

0

0

06 03 02

ახალშობილთა ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

40,0

0

40,0

42.7

0

42.7

 

ხარჯები

40,0

0

40,0

42.7

0

42.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 03

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

6,5

0

6,5

2.0

0

2.0

 

ხარჯები

6,5

0

6,5

2.0

0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე  ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა და ,,დიალიზი თირკმლის ტრანსპლანტაციის" სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება 

12,0

0

12,0

73,0

0

73,0

 

ხარჯები

12,0

0

12,0

73,0

0

73,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 05

ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

20,0

0

20,0

45.3

0

45.3

 

ხარჯები

20,0

0

20,0

45.3

0

45.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 06

მრავალშვილიან (3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

60,0

0

60,0

50.0

0

50.0

 

ხარჯები

60,0

0

60,0

50,0

0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 07

მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

16,5

0

16,5

11.0

0

11.0

 

ხარჯები

16,5

0

16,5

11.0

0

11.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 08

უსახლკარო  ოჯახების  საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა

10,0

0

10,0

12.0

0

12.0

 

ხარჯები

10,0

0

10,0

12.0

0

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 09

მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

3,0

0

3,0

3.0

0

3.0

 

ხარჯები

3,0

0

3,0

3.0

0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 10

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება

6,0

0

6,0

7,0

0

7,0

 

ხარჯები

6,0

0

6,0

7,0

0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

06 03 11

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება

50,0

0

50,0

50.0

0

50.0

 

ხარჯები

50,0

0

50,0

50.0

0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

06 03 12

100 წლისა და 100  წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1,0

0

1,0

1.0

0

1.0

 

ხარჯები

1,0

0

1,0

1.0

0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0,0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 18
ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 19
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 20
2019 წლის განმავლობაში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 21
1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებული თანხების გაცემა მოხდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  შესაბამისად.

2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული  პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 22
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 23
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 630,7  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  65,3 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ"  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 74,7 ათასი ლარი.

გ) ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების  მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 490,7 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 24
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 28,8 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.