საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016362
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
32
27/11/2019
ვებგვერდი, 03/12/2019
190020020.35.130.016362
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (03/12/2019 - 23/01/2020)

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32

2019 წლის 27 ნოემბერი

ქ. საჩხერე

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და  91-ე მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, დამტკიცდეს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

 


თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

 

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

                          დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

21,374.9

25,770.1

13,513.5

12,256.6

14,760.0

190.0

14,570.0

 გადასახადები

1,301.8

10,272.3

0.0

10,272.3

12,688.3

0.0

12,688.3

 გრანტები

18,200.5

13,513.5

13,513.5

0.0

190.0

190.0

0.0

 სხვა  შემოსავლები

1,872.6

1,984.3

0.0

1,984.3

1,881.7

0.0

1,881.7

 II. ხარჯები

8,278.4

10,136.3

1,175.3

8,961.0

10,839.3

190.0

10,649.3

 შრომის ანაზღაურება

1,963.2

2,062.0

90.0

1,972.0

2,435.6

90.0

2,345.6

 საქონელი და მომსახურება

1,472.8

2,242.4

908.3

1,334.1

1,285.7

0.0

1,285.7

 პროცენტი

70.2

37.2

0.0

37.2

42.6

0.0

42.6

გრანტები

3,490.6

4,516.1

99.0

4,417.1

5,288.2

99.5

5,188.7

 სუბსიდიები

15.8

27.1

0.0

27.1

21.4

0.0

21.4

 სოციალური უზრუნველყოფა

852.6

892.9

9.6

883.3

1,387.5

0.5

1,387.0

 სხვა ხარჯები

413.2

358.6

68.4

290.2

378.3

0.0

378.3

 III. საოპერაციო სალდო

13,096.5

15,633.8

12,338.2

3,295.6

3,920.7

0.0

3,920.7

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,148.9

18,231.5

14,245.9

3,985.6

3,846.3

0.0

3,846.3

 ზრდა

12,167.2

18,238.5

14,245.9

3,992.6

3,856.3

0.0

3,856.3

 კლება

18.3

7.0

0.0

7.0

10.0

0.0

10.0

 V. მთლიანი სალდო

947.6

-2,597.7

-1,907.7

-690.0

74.4

0.0

74.4

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

947.6

-2,634.9

-1,907.7

-727.2

0.0

0.0

0.0

 ზრდა

947.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

767.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კლება

0.0

2,634.9

1,907.7

727.2

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

2,634.9

1,907.7

727.2

0.0

0.0

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-37.2

0.0

-37.2

-74.4

0.0

-74.4

 კლება

0.0

37.2

0.0

37.2

74.4

0.0

74.4

     საშინაო

0.0

37.2

0.0

37.2

74.4

0.0

74.4

სესხები

0.0

37.2

0.0

37.2

74.4

0,0 

74.4

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

21393.2

25777.1

13513.5

12263.6

14770.0

190.0

14580.0

 შემოსავლები

21374.9

25770.1

13513.5

12256.6

14760.0

190.0

14570.0

 არაფინანსური აქტივების კლება

18.3

7.0

0.0

7.0

10.0

0.0

10.0

 გადასახდელები

20625.6

28412.0

15421.2

12990.8

14770.0

190.0

14580.0

 ხარჯები

8278.4

10136.3

1175.3

8961.0

10839.3

190.0

10649.3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12167.2

18238.5

14245.9

3992.6

3856.3

0.0

3856.3

ფინანსური აქტივების ზრდა

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ვალდებულებების კლება

0.0

37.2

0.0

37.2

74.4

0.0

74.4

 ნაშთის ცვლილება

767.6

-2634.9

-1907.7

-727.2

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

 

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 14760,0  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

21374.9

25770.1

13513.5

12256.6

14760.0

190.0

14570.0

       გადასახადები

1301.8

10272.3

0.0

10272.3

12688.3

0.0

12688.3

       გრანტები

18200.5

13513.5

13513.5

0.0

190.0

190.0

0.0

       სხვა შემოსავლები

1872.6

1984.3

0.0

1984.3

1881.7

0.0

1881.7

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

 

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 12688,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

2019
წლის
გეგმა

2020
წლის
პროექტი

 გადასახადები

1301.8

10272.3

12688.3

      საშემოსავლო გადასახადი

676.0

0.0

0.0

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0.0

9772.3

12188.3

      ქონების გადასახადი

625.8

500.0

500.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

381.7

325.0

325.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

106.4

100.0

100.0

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

10.0

0.0

არაეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

106.4

90.0

100.0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე ქონების გადასახადი

26.4

15.0

15.0

ფიზიკური პირებიდან

17.0

10.0

10.0

იურიდიული პირებიდან

9.4

5.0

5.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

111.3

60.0

60.0

ფიზიკური პირებიდან

36.4

10.0

10.0

იურიდიული პირებიდან

74.9

50.0

50.0

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 190,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

გრანტები

18200.5

13513.5

190.0

 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

18191.9

13513.5

190.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

7507.8

850.3

190.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7317.8

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

190.0

850.3

190.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

8.6

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10684.1

12663.2

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

8130.7

7305.2

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები

0.0

672.0

0.0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გამოყოფილი სახსრები

1433.9

1501.3

0.0

მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების დელეგირების შესახებ

0.0

930.0

0.0

  მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1119.5

2254.7

0.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1881,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

1872.6

1984.3

1881.7

შემოსავლები საკუთრებიდან

471.1

536.8

459.3

პროცენტები

50.9

58.0

42.3

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

50.9

58.0

42.3

რენტა

420.2

478.8

417.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

419.0

477.8

416.0

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

151.6

150.0

150.0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

97.5

82.0

70.0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

4.5

3.0

3.0

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

4.6

3.0

3.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

160.8

239.8

190.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუმფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.2

1.0

1.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1193.1

1185.6

1192.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1074.5

1058.6

1061.6

სანებართვო მოსაკრებელი

5.2

8.0

9.0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

5.2

8.0

9.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.1

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.8

0.5

0.5

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1016.3

1000.0

1000.0

სისტემურ- ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან

1016.3

1000.0

1000.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

52.2

50.0

52.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

118.6

127.0

131.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

118.6

127.0

131.0

შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

118.6

127.0

131.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

165.1

169.0

204.8

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

165.1

169.0

204.8

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში

6.1

8.0

8.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

8.6

7.0

8.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

3.9

3.0

3.5

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

133.0

138.0

172.0

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

121.3

128.0

162.0

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

11.7

10.0

10.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

0.0

0.2

0.2

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0.8

0.5

0.6

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

12.7

12.3

12.5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

43.3

92.9

25.0

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

0.0

49.9

0.0

სახელმწიფოსადმი მიყენებული სხვა ზიანის ანაზრაურებიდან მიღებული შემოსავალი

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

43.3

43.0

25.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  10839,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

სულ

 სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

8,278.4

10,136.3

1,175.3

8,961.0

10,839.3

190.0

10,649.3

 შრომის ანაზღაურება

1,963.2

2,062.0

90.0

1,972.0

2,435.6

90.0

2,345.6

 საქონელი და მომსახურება

1,472.8

2,242.4

908.3

1,334.1

1,285.7

0.0

1,285.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

151.5

182.8

0.0

182.8

232.1

0.0

232.1

მივლინება

17.6

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

ოფისის ხარჯები

179.5

227.4

0.0

227.4

239.8

0.0

239.8

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.5

25.5

0.0

25.5

29.5

0.0

29.5

სამედიცინო ხარჯები

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან

დაკავშირებული ხარჯები

1.3

3.8

0.0

3.8

10.9

0.0

10.9

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა–შენახვის ხარჯები

110.4

817.5

660.3

157.2

158.8

0.0

158.8

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

989.4

962.4

248.0

714.4

591.6

0.0

591.6

პროცენტი

70.2

37.2

0.0

37.2

42.6

0.0

42.6

სუბსიდიები

3,490.6

4,516.1

99.0

4,417.1

5,288.2

99.5

5,188.7

გრანტები

15.8

27.1

0.0

27.1

21.4

0.0

21.4

 სოციალური უზრუნველყოფა

852.6

892.9

9.6

883.3

1,387.5

0.5

1,387.0

 სხვა ხარჯები

413.2

358.6

68.4

290.2

378.3

0.0

378.3

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 3846,3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  3856,3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  10,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

01 01

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

108.5

54.4

61.6

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

11243.2

15511.4

2924.2

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2.7

6.0

3.8

04 00

განათლება

286.5

1265.7

195.3

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული

და სპორტული ღონისძიებები

386.5

1257.8

671.4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

139.8

143.2

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.5

18238.5

3856.3

 

 

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

18.3

7.0

10.0

ძირითადი აქტივები

15.7

7.0

10.0

შენობა ნაგებობები

15.7

7.0

10.0

არასაცხოვრებელი შენობები

15.7

7.0

10.0

არაწარმოებული აქტივები

2.6

0.0

0.0

მიწა

2.6

0.0

0.0

 

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,627.3   

2,992.3   

3,447.9   

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

2,627.3   

2,984.2   

3,407.9   

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და

წარმომადგენლობითი ორგანოების

საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,627.3   

2,905.3   

3,297.9   

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

78.9   

110.0   

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

8.1   

40.0   

 7.2

 თავდაცვა

142.2   

154.6   

186.4   

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

142.2   

154.6   

186.4   

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

10,666.8   

12,310.2   

2,306.6   

 7.4 5

 ტრანსპორტი

10,437.8   

11,338.6   

2,241.6   

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10,437.8   

11,338.6   

2,241.6   

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

229.0   

971.6   

65.0   

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,050.7    

1,522.2   

808.9   

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება

და განადგურება

516.8   

0.0   

571.7   

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

298.1   

710.7   

10.0   

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

115.0   

7.4   

58.2   

7.5 4

ბიომრავალფეროვნებისა

დალანშაფტების დაცვა

120.8   

804.1   

169.0   

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

709.4   

3,393.5   

1,240.7   

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

100.8   

63.9   

97.4   

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

279.6   

165.3   

149.5   

 7.6 3

 წყალმომარაგება

123.8   

2,938.9   

702.5   

 7.6 4

 გარე განათება

185.8   

207.8   

233.9   

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

19.4   

17.6   

57.4   

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

300.8   

257.9   

117.8   

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.0   

114.7   

117.8   

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის

დაცვის სფეროში

199.8   

143.2   

0.0   

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,817.2   

2,884.4   

2,534.7   

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

820.6   

1,157.0   

1,352.7   

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

961.6   

1,682.4   

1,147.0   

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

35.0   

45.0   

35.0   

 7.9

 განათლება

2,197.9   

3,847.6   

2,525.5   

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,029.4   

2,070.1   

2,322.3   

7.9 6

განათლების სფეროში

დამხმარე მომსახურება

8.3   

1,607.5   

0.0   

7.9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების სფეროში

160.2   

170.0   

203.2   

 7 10

 სოციალური დაცვა

933.3   

1,012.1   

1,527.1   

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

630.4   

621.4   

772.0   

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

605.3   

570.0   

700.0   

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირთა სოციალური დაცვა

25.1   

51.4   

72.0   

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

5.9   

17.7   

50.0   

7 10 3

მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17.1   

24.0   

30.0    

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

173.0   

204.6   

500.0   

7 10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

5.8   

10.0   

10.0   

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება

კლასიფიკაციას

56.8   

36.5   

80.1   

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური

დაცვის სფეროში

44.3   

97.9   

85.0   

 

 სულ

20,445.6

28,374.8   

14,695.6   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 74,4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3920,7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

13096.5

15633.8

3920.7

 მთლიანი სალდო

947.6

-2597.7

74.4

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

947,6

-2634,9

0,0

 ზრდა

947,6

0,0

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტი

767,6

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

180,0

0,0

0.0

 კლება

0,0

2634,9

0,0

        ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

2634,9

0,0

 


მუხლი 12.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა განისაზღვროს 117,0 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საჩხერის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 782466 ლარს, ხოლო 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 637970 ლარი.

 


თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3615,5 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3615,5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2241,6

02 01 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

34,0

02 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

60,0

02 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა

და რეაბილიტაცია

27,8

02 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

99,7

02 01 07

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

2020,1

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

712,5

02 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის

წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

702,5

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების

და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

10,0

02 03

 გარე განათება

233,9

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

20,0

02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

213,9

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის

ღონისძიებები

206,9

02 04 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

3,0

02 04 02

სკვერების მოწყობა და მომსახურება

149,5

02 04 03

ქალაქის კეთილმოწყობა

54,4

02 05

ბინათმშენებლობა

97,4

02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების

მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58,2

02 07

სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები

65,0


ათას ლარებში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლის მოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 0101

34.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 საავტომობილო გზების გასწვრივ, საჭიროებიდან გამომდინარე  საყრდენი კედლების მოწყობა, ძირითადათ საქმე გვაქვს, როგორც მეწყერული მოვლენების პრევენციათან, ასევე რომ არ მოხდეს მიწის ჩამოშლა სავალ ნაწილზე, აღნიშნული ღონიძიებების გატარება საჭიროა როგორც მოსახლეობის უსაფრთხოების და მათი შეუფერხებელი გადაადგილების მიზნით. ქვეპროგრამა  მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთელში, სოფლებში: სარეკში და მერჯევში საყრდენი კედლების მოწყობას

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ზემოთ აღნიშნულ დასახლებებში  საყრდენი კედლების მოწყობით ვახდენთ სტიქიური მოვლენების პრევენციას. როგორც მეწყერული მოვლენების, ასევე რომ არ მოხდეს მიწის ჩამოშლა სავალ ნაწილზე, მოსალოდნელი შედეგია მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზამთრის პერიოდში მოყინული გზებისა და ტროტუარების ტექნიკური მარილით დამუშავება, დათოვლილი გზების გაწმენდითი სამუშაოები მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში და ქ. საჩხერეში.

მოსალოდნელი შედეგი

ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულე მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რებილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 04

27.8

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების რეაბიტაცია, ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე ახლის მშენებლობა,  აღნიშნული ღონიძიებების გატარება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს, როგორც მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადაადგილებას, შეამცირებს გადაადგილებისათვის საჭირო დროს და დადებითად აისახება მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.                                                                                                   პროგრამა ხორციელდება სოფელ დარყაში და სოფელ პერევში შუკაკიძეებისა და ტოროშელიძეების უბანში.

მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნული ღონიძიებების გატარების შემდგომ სოფელ დარყისა და პერევის მოსახლეობას  ექნება შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება, რაც დადებითად იმოქმედებს მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 06

99.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ საჩხერის დარჩენილ ქუჩებსა და ჩიხებში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციას, მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ტროტუარებისა და  საცხოვრებელი კორპუსების  ეზოების კეთილმოწყობას. ქ. საჩხერეში ქუჩებზე ტროტუარების (ს.დურმიშიძე, წერეთლის, საჩხერე-ჭიათურის გზატკეცილი და სხვა) მოწყობას; ქ. საჩხერეში ქუჩებისა და ჩიხების რეაბილიტაცია; ქ. საჩხერეში მდ. ყვირილას მარცხენა სანაპიროს მიმდებარედ (ივანე გომართლის ქუჩაზე, ხიდებს შორის) ტერიტორიის კეთილმოწყობა; საჩხერეში თავისუფლების ქუჩაზე საკრებულოს და მერიის შენობების მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება და საპარკინგე ადგილების მოწყობა; ქ. საჩხერეში დოსითეოს წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და სხვა

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. საჩხერის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული  გზები, სავალი ტროტუარები, მრავალსართულიან ბინებთან გაუმჯობესებული მისასვლელი გზები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 07

2020.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქ. საჩხერის გარდა  12 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა.  საუბნო გზების რეაბიტაცია  გზის რეაბილიტაცია დადებითად იმოქმედებს სოფლებიდან ადგილობრივი მოსახლეობის მიგრაციის შემცირებაზე. იგეგმება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში საუბნო გზებზე რკ-ბეტონის საფაროს მოწყობა სოფლებში: სარეკში, ბაჯითში, ქვემოხევში, მოძვში, მოხვაში, ცხომარეთში, სხვიტორში, ჩიხაში, ზედა ორღულში, ქვედა ორღულში, ჭალაში, ღონაში, სპეთში, დრბოში, პერევში, ჯრიაში, ჭურნალში, არგვეთში, სავანეში, მახათაურში, შალაურში, ბახიოთში, იტავაზაში, ცხამში, გამოღმა არგვეთში, გორისაში, საირხეში, ჭორვილაში, ქორეთში, კალვათაში, ჯალაურთაში, კორბოულში, შომახეთში, ნიგვზარაში, ლიჩში, მერჯევში, ივანწმინდაში. ასევე საჭიროებისამებრ საუბნო გზების მოხრეშვა:  ჩიხის, ჭალისა და არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. სოფლებში: ბაჯითში, საირხეში, ჯალაურთაში, მოძვში, კორბოულში, შომახეთში, ნიგვზარაში, ღოდორაში, ვაკისაში, ივანწმინდაში და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში აღდგენილი და შეკეთებული საუბნო გზები, ტრანსპორტირების კუთხით აღმოფხვრილი შეფერხებები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

702,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიანს, ამ ეტაპზე ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის სოფლებში კონკრეტული დასახლებების წყალმომარაგებას, აღნიშნული დასახლებებია: კორბოულისა და ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები და ასევე სოფელ დუნთაში წყალმომარაგების სიტემის რებილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნულ დასახლებებში  – აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემების გამართულად ფუნქციონირება და  მოსახლეობისათვისსასმელი წყალის მიწოდება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენ-ი ნაგებობების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ყველა კატეგორიის დასახლებებში საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების, წყალარინების და სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება და განვითარება, ამ ეტაპზე იგეგმება ქ. საჩხერეში სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების აღდგენა-მოწყობა, ვინაიდან უბნებში გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა იწვევს  ჭარბი ნალექის წარმოქმნას ასევე რიგ უბნებში საჭიროა წყლის ნაკადის შეკრება და მიმართვა, საჭიროა დამატებით სანიაღვბრეების აღდგენა -მოწყობა ქალაქის ტერიტორიაზე

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული გამწმენდი ნაგებობები და სანიაღვრე სისტემები; აღდგენილი კოლექტორები;.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის ფუნქციონირება გამართულად. დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები. გარე განათების ქსელით მოცულია  ქ. საჩხერის დაახლოებით 87%-ი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

213,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ   – „ზურმუხტი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ღამის პერიოდში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის მნიშვნელოვანია  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. საჩხერეში და 6 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 15%. ქ. საჩხერის დაახლოებით 87%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტრო გაყვანილობის ბოძს, 1650-ზე მეტ სანათ წერტილს, 15600 გრძივ მეტრზე მეტრ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.

პროგრამა ითვალისწინებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარეგანათების ორგანიზებასა და სრულყოფილ ფუნქციონირებას, კერძოდ: ქუჩების, სკვერების, ბაღების (დასასვენებელი პარკები), სატრანსპორტო და სფეხმავლო ხიდების განათების ქსელის მოვლასა და ექსპლუატაციას. ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლების: სხვიტორის, ჩიხის, პერევის, სავანის,  არგვეთის, ჭორვილის მიმართულებით ცენტრალური გზებისა და გომი- საჩხერე-ჭიათურის გზის საჩხერის მონაკვეთზე განლაგებული გარეგანათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაციას.  განყოფილებაში დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 7 სპეციალისტები, განყოფილებაზე მიმაგრბულა 1 ერთეული სპეც/მანქნა (ამწე კალათი).    გარეგანათების განყოფილების შესაბმისი ხარჯები სრულად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში შენარჩუნებული სასურველი გარემო (განათებული ქუჩები, სკვერები, ბაღები, დასვენების პარკები, სამანქანო და საფეხმავლო ხიდები).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

3,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვერეთში არსებული წერეთლების საგვარეულო სასაფლაოს შემოღობვის პროექტირება.

მოსალოდნელი შედეგი

შემოიღობილი სასაფლაოების ტერიტორია, რომელიც დაცული იქნება მოხეტიალე ცხოველებისაგან.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკვერების მოწყობა და მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

149,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  მიზანს წარმოადგენს დასასვენებელი და გასართობი სივრცის შექმნა ქალაქის ტერიტორიაზე. კერძოდ: სოფელ ჭორვილაში საბავშვო დასასვენებელი სკვერის მოწყობა; ქ. საჩხერეში ყოფილი ღვინის ქარცნის მოპირდაპირე სკვერისა და სოფელ სხვიტორში სკვერების პროექტირება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი დასასვენებლი სკვერები, მოსახლეობისათვის შექმნილი სუფთა სივრცე და  გარემო.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის კეთილმოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 03

54,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი სამუშაოები, რაც გულისხმობს არსებული ქუჩების გასწვრივ დეკორატიული ღობების მოწყობას, რაც თვალსაჩინოს და მიმზიდველს გახდის ქალაქის იერსახეს. მოხდება ქ. საჩხერში მ. მაჭავარიანის, კოსტავას, თბილისის და გომართლის ქუჩაზე არსებული კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა; კოსტავას ქუჩაზე სარეკლამო დაფის განახლება; კოსტავას ქუჩაზე შინმოუსვლელთა მემორიალის რეაბილიტაცია; რკინიგზის მოედანზე ყორეების შეკეთება; ქ. ჭიათურიდან საჩხერის შემოსასვლელი სტელიდან არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა; ყოფილი ღვინის ქარხნის მოპირდაპირედ სასაფლაოს ასასვლელთან ავტოსადგომის მოწყობა;ივ.გომართელის ქუჩაზე ხუთსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ არსებული შენობის კოლონების მოჭრა  და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი დეკორატიული ღობეები, მოსახლეობისათვის შექმნილი ლამაზი  გარემო.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

97,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ. საჩხერის ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადები საჭიროებს რეაბილიტაციას, შესაბამისად იგეგმება ქ. საჩხერეში არსებული მრავალბინიანი კორპუსების ფასადების დამუშავება – შეღებვა,  პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ქ. საჩხერის იერსახის მოწესრიგება, ტურისტულად მიმზიდველი გარემოს შექმნა. კერძოდ: საჩხერეში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული კორპუსების ფასადებისა რეაბილიტაცია; ივ.გომართელის ქუჩაზე ხუთსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის შეკეთება (პროექტირება);ქ. საჩერეში ქუთაისისა და სანაპიროს ქუჩაზე დარჩენილი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია (პროექტირება) და სხვა

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ საჩხერის მოწესრიგებული იერსახე, დამუშავებული და შეღებილი მრავალბინიანი კორპუსების ფასადები.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რებილიტაცია და ექსპოლატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

58,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეების გასწვრივ, საჭიროებიდან გამომდინარე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობას, ძირითადად საქმე გვაქვს, როგორც სტიქიური მოვლენების პრევენციათან, ასევე რომ არ მოხდეს მიწის ჩამოშლა, მდინარის კალაპოტიდან გადმოსვლა. აღნიშნული ღონიძიებების გატარება საჭიროა როგორც მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და  შეუფერხებელი გადაადგილების მიზნით, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში,სოფელ ხვანში და ქალაქ საჩხერეის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა;  სოფელ სხვიტორში ეკლესიის მიმდებარედ ღელე გონჯურაზე 30 გრ/მეტრზე საყრდენი კედლის მოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნულ დასახლებებშიუხვი ნალექის მოსვლის შედეგად, აცილებულია მდინარის კალაპოტიდან გადმოსვლა, შესაბამისად ხდება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემცირება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

65,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის კატეგორიის დასახლებების კავშირის გაძლიერება  ურბანულ დასახლებებთან და მათთვის  საჭირო, ხარისხიანი მომსახურების ადგილზე  მიწოდება. სოფლის კატეგორიის დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კერძოდ: იგეგმება სოფლების ბაჯითის,  ჭალოვანისა და გორისის სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობის გაგრძელება და სოფელ ქორეთში, ერთ სივრცეში არსებული ადმინისტრაციული შენობის, სარიტუალო დარბაზის ეზოსა  და საბავშვო ბაღის ეზო კეთილმოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 740,7 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის
პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

740,7

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

571,7

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

154,0

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

15,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

571,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ამ მიზნით ა(ა)იპ ,,ზურმუხტს''  მუნიციპალიტეტიდან გადაეცა ნაგავ შემკრები კონტეინერები და 5 ერთეული ნაგავმზიდი სპეც/მანქანა, დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები ძირითადად  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება.   პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"   ახორციელებს  ყოველდღიურად (გარდა კვირისა)   105000 კვ/მ.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქუჩებისა და სკვერების დასუფთავებას. აქედან: თავისუფლების ქუჩის, ავტოსადგურისა და აგრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის  15000 კვ/მ-ის  დასუფთავება ხორციელდება ყოველდღიურად (დღეში ორჯერ). ქალაქის ყველა მოასფალტებული ქუჩის, ტროტუარის, ჩიხის, სანიაღვრე არხის დასუფთავება საჭიროებისამებრ 50000 კვ/მ.,  გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის საჩხერის მონაკვეთზე ნარჩენების შეგროვება საჭიროებისამებრ საშუალოდ 15000 კვ/მ.,ზამთრის სეზონზე საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა საშუალოდ 150000 კვ/მ, ასევე ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი“ ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანას, რომელსაც ყოველდღიურად ემსახურება 5 ერთეული ნაგავმზიდი სპევ/ავტომანქანა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: სარეკის, ბაჯითის, ქვემოხევის, მოხვის ცხომარეთის,უზუნთის, გაღმა მთის, ქორეთრის, პასიეთის, სხვიტორის, კვერეთის, გორისის, გამოღმა არგვეთის, ივანწმინდის, მერჯევის, არგვეთის სავანის, იცქისის, მახათრაურის, შალაურის, ბახიოთის, იტავაზის, დურევის, ცხამის, ზედა და ქვედა ორღულის, ჩიხის, დუნთის, ჭორვილის, საირხის, კალვათის, მოძვის ჯალაურთის, ჭალის, პერევის, ღონის, სპეთის, ჭურნალის, იფხორის, კორბოულის, შომახეთის, ნიგვზარის, ხვანის, ჭალოვანის, ლიჩის, ღოდორის საუბნო გზების პირზე  დაგროვილი და სპეციალურ ბუნკერებში შეგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა არანაკლებ კვირაში ორჯერ. ქ. საჩხერის ცენტრალურ ქუჩებზე: ივ. გომართლის ქუჩა-აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, ცენტრალური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია, მ.კოსტავას ქუჩა-რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, საავტომობილო და საცალფეხო ხიდების მიმდებარე ტერიტორია, თავისუფლების ქუჩიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ყოველდღიურად დღეში სამჯერ. გომი-საჩხერე-ჭიათურის გზის საჩხერის მონაკვეთზე შეგროვილი და ნაგვის ბუნკერებში დაგროვილი ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ. სანიაღვრე არხებიდან ამოღებული ნარჩენების გატანა საჭიროებისამებრ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებულია 540 ცალი ნაგავშემკრები ურნა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ნაგავსაყრელზე გადის 180-200 მ/კუბი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი , სპეცავტომანქანებს უტარდებათ გამორეცხვა-დეზინფექცია ყოველდღიურად და ნაგავშემკრებ ურნებს კვირაში ერთხელ. აღნიშნულ საქმიანობას  ემსახურება 78 თანამშრომელი, მათ შორის ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პერსონალი (სპეციალისტები, მეეზოვეები, მძღოლები, მტვირთავები). ხელფასსა და საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის განმავლობაში შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ საჩხერის ტერიტორიის დასუფთავება. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის შეგროვება-გატანა და დეზინფექცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

154,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ – „ზურმუხტი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 საჩხერის მუნიციპალიტეტში გამწვანების  ღონისძიების  განხორციელება  მნიშველოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.  ხორციელდება სკვერების, გაზონების, ბაღების (დასვენების პარკების) მოვლა-პატრონობა, სატრანსპორტო მაგისტრალური გზის პირების მწვანე საფარის გაკრეჭვა-გადაბელვა, მწვანე ნარგავების განაშენიანება და მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა, გამხმარ და ნახევრად გამხმარ ხეებზე ტარდება შესაბამისი ღონისძიებები.  აღნიშნული საქმიანობა ხორციელდება ა(ა)იპ  „ზურმუხტის“ მიერ თანამედროვე  ტექნიკით (3 ერთეული – ბენზო საკრეჭი  მანქანა, 3 ერთეული – ბენზო ცელი, 2 ერთეული – ბენზოხერხი), ტარდება საგაზაფხულო მიწის სამუშაოები (საჭირო სამეურნეო იარაღებით), ინტენსიურად ტარდება მწვანე საფარისა და ნარგავების მორწვა (მწვანე საფარის შენარჩუნება) სპეცავტოცისტერნით , საჭირო შხამ-ქიმიკატებით დამუშავება 2 ერთეული შესაფრქვევი აპარატით.  ხორციელდება: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: სკვერებისა და ხიდების მოაჯირების შეღებვა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.  სისტემატიურად ხორციელდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა,  განყოფილებაში დასაქმებულია 14  სპეციალისტი, განყოფილებაზე მიმაგრებულია სპეცტექნიკა ბორბლებიანი ექსკავატორი.   პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო ყველა ხარჯი ფინანსდება  მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯატდან.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ. საჩხერის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების, სკვერების, ბაღების (დასვენების პარკების), გაზონების, ქალაქში შემოსასვლელი გზის პირებზე არსებული მწვანე საფარის  გაკრეჭვა-გადაბელვა, მწვანე ნარგავების განაშენიანება, საგაზაფხულო კულტივაციისა და შხამ-ქიმიკატებით დამუშავების და სანიაღვრე არხების გაწმენდის სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 შესაბამის ლიცენზირებულ ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ხორციელდება უსახლკარო ცხოველთა იზოლირება ჰუმანური/უმტკივნეულო მეთოდით ლასოთი/ბადით, დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, პარაზიტებზე), სტერილიზაცია/კასტრაცია, ანტირაბიული და კომპლექსური ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია
(სპეციალური ცხოველისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით), თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა სხვა პროცედურის შესრულება, რაც საჭიროა ამ სფეროში არსებული ნორმებითა და დამკვიდრებული საუკეთესო პრაქტიკით; გაყვანილი ძაღლები ბრუნდებიან უკან ბუნებრივ არეალში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

მოსალოდნელი შედეგი

იზოლირებული უსახლკარო ცხოველები ჰუმანური/უმტკივნეულო მეთოდით ლასოთი/ბადით, დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, პარაზიტებზე), სტერილიზაცია/კასტრაცია, ანტირაბიული და კომპლექსური ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია.

 

 


მუხლი 15. განათლება

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2525,5 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2020 წლის
პროექტი

04 00

განათლება

2525,5

04 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2205,3

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0,0

04 03

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

203,2

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

117,0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2205,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ –საჩხერის გაერთიანებული საბავშო ბაღი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1280-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 330-მდე ადამიანი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

მოსალოდნელი შედეგი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობები, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული  სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული  სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ  საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალის უზრუნველყოფა სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1280-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

203,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ –საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები: საგნობრივი, მხატვრულ-შემოქმედებითი, სპორტული, ესტეთიკური ციკლის წრეები, ქორეოგრაფიული სტუდიები, ფოლკლორული ანსამბლი „საწერეთლო“, ბავშვთა საესტრადო წრეები, საბავშვო თეატრი „თე-ატრი“, თოჯინების თეატრი  „კოკროჭინა“, ფოლკლორის  მუნიციპალური კლუბი „თავთუხები“,  ბიოლოგიის მუნიციპალური კავშირი და ჭადრაკის მუნიციპალური კლუბი, ასევე ფუნქციონირებს საბალეტო სტუდია. საგნობრივ წრეებში, კლუბებსა და სტუდიებში გაერთიანებულია დაახლოებით 700-მდე მოსწავლე. თეატრებმა გამართეს დაახლოებით 14 წარმოდგენა, რომელსაც დაესწრო 1800-მდე მაყურებელი. დაფინანსება  169.9 ათასი ლარი. ა.(ა).ი. პ. "საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის" ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია . ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება.თეატრალური სფეროსადმი ახალგაზრდა თაობის დაინტერესების ზრდა, სპორტში მოსწავლეთა ჩართულობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეების მიმართ  ჩამოყალიბებული ეროვნული ღირებებულებებისა და სამოქალაქო ცნობიერების მიმართ პატივისცემა. დემოკრატიის, თვითმმართველობისა და სახელმწიფოებრივი პრინციპების შეგნება, კრიტიკული აზროვნების ამაღლება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის თავისუფალი დროის სწორი ორგანიზება. მოხდება ბავშვთა და მოზარდთა ინტერესებისა და მიდრეკილებების განვითარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

117,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფას და ყველა სხვა ღონისძიების გატარებას. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. ამ მხრივ იგეგმება ქ. საჩხერეში აკაკი წერეთლის სახელობის საბავშვო ბაღის შენობის გათბობის სისტემისა და საქვაბის მშენებლობა; ქ. საჩხერეში №2 საბავშვო ბაღის ცხელი წყლის სისტემის მოსაწყობა; საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საბავშვო ბაღების შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პროექტირება.

მოსალოდნელი შედეგი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება აკ წერეთლის სახელობის საბაშვო ბაღი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ – სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2534,7 ათასი ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების  პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და

ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2020 წლის
პროექტი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2534,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1352.7

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

76,5

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

720,9

05 01 02 01

საჩხერის სპორტული სკოლა

379,0

05 01 02 02

საჩხერის საცურაო  აუზი

207,0

05 01 02 03

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

134,9

05 01 03

სპორტული ობიექტების მშენბლობა რებილიტაცია

555.3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1088.5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

76.0

05 02 02

კულტურული  ობიექტების მშენბლობა რეაბილიტაცია

94.2

05 02 03

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

918,3

05 02 03 01

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

187,8

05 02 03 02

საჩხერის კულტურის ცენტრი

292,3

05 02 03 03

სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

30,3

05 02 03 04

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

73,1

05 02 03 05

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

20,0

05 02 03 06

აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

36,5

05 02 03 07

სამუსიკო სკოლა

177,9

05 02 03 08

სამხატვრო სკოლა

50,6

05 02 03 09

არგვეთის კულტურის სახლი

49,8

05 03

ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა  პროგრამა

58,5

05 04

რელიგიის ხელშეწყობა

35,0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

76,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და  ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, ჩემპიონატები და ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში:  ტურნირი მინი-ფეხბურთში; ჩემპიონატი ფეხბურთში; ტურნირი ძალოსნობაში;  მუნიციპალური ჩემპიონატი ჭადრაკში; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა. მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენის აღნიშვნა; სპორტულ-სოციალური უზრუნველყოფა; სპორტულ-ახალგაზრდული ფესტივალი; კონკურსი "სპორტფოტო". სპორტულ ღონისძიებებში  მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის ჩემპიონატები და ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა, ფულადი და სხვადასხვა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებული არა ერთი ახალგაზრდა სპორტსმენი. ასევე, ფულადი თანხით დაჯილდოებული  ქვეყნისა თუ საერთაშორისო შეჯიბრებების გამარჯვებული საჩხერელი სპორტსმენები.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერის სპორტული სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 01

379,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – საჩხერის სასპორტო სკოლა    

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ – საჩხერის სასპორტო სკოლა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, ესენია:   ფეხბურთი სამი ასაკობრივი ჯგუფი (95 ბავშვი); კალათბურთი (63 ბავშვი); ფრენბურთი  (97 ბავშვი); ძიუდო (90 ბავშვი) ;სამბო(15 ბავშვი)   ქართული ჭიდაობა (20  ბავშვი) ;  თავისუფალი  ჭიდაობა (60 ბავშვი);  ბერძნულ რომაული   ჭიდაობა (18 ბავშვი);  კარატე (35 ბავშვი);  ტაეკვონდო (18 ბავშვი );  კრივი  (32  ბავშვი);  ჭადრაკი(30 ბავშვი) ; მკლავჭიდი (30 ბავშვი);   სულ  საჩხერის  სასპორტო სკოლაში   სპორტის სახეობებს  ეუფლება   603  ბავშვი,  რომელთაც   საწვრთნელი  პროცესი  უტარდებათ  კვირაში

4- ჯერ, სკოლაში  დასაქმებულია 57  ადამიანი , მათ შორის  25 ტექნიკური და  ადმინისტრაციული  პერსონალი და 32  მწვრთნელ მასწავლებელი ,

აგრეთვე შტატგარეშე   თანამშრომლები 11 ადამიანი, ხელოვნურსაფარიანი   და ივანწმინდის სტადიონების  მომსახურეობისათვის. სკოლის აღსაზრდელები  პერიოდულად გადიან  სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ 

 სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში  როგორც  საქართველოს  მასშტაბით, ასევე  საზღვარგარეთ . სკოლას  ჰყავს ბევრი წარმატებული   სპორტსმენი.  

ქვეპროგრამის მიზანია:  ხელი  შეუწყოს  მოზარდებში  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას   და  მეტი   მოზარდის ჩართვას სპორტის სახვადასხვა სახეობებში. 

მოსალოდნელი შედეგი

სასპორტო სკოლის  მთელი წლის  მანძილზე   შეუფერხებლად ფუნქციონერება ; ყველა მსურველის კმაყოფილება სკოლის მომსახურებით;  საჩხერის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მოზარდებისათვის   ყველა სპორტული  წრით უფასოდ სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის  სპორტული  შედეგების     წარმოჩენა   ქვეყნის  მასშტაბით. საპრიზო  ადგილზე გასულ  სპორტსმენებისათვის  საქართველოს ჩემპიონატებზე მუნიციპალიტეტს  დაწესებული აქვს ფულადი პრიზები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერის საცურაო აუზი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 02

207,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  – საჩხერის  საცურაო აუზი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ააიპ  – საჩხერის საცურაო აუზი აერთიანებს სპორტის ისეთ სახეობებს როგორიცაა: ცურვა/ხუთჭიდი (70 სპორტსმენი) და წყალბურთი (60 სპორტსმენი); აღსანიშნავია, რომ ხელი ეწყობა  სპორტის საწყლოსნო სახეობების,  ასევე თანამედროვე ხუთჭიდის განვითარებას, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს სპორტის შემდეგ სახეობებს: ცურვა, მიზანში სროლა, სირბილი, ფარიკაობა.                                                                                           

  ჯამში ააიპ საჩხერის საცურაო აუზზე ვარჯიშობს 130 სპორტსმენი, რომლებიც დაკავებულნი არიან    ინტენსიური ვარჯიშით კვირის 5 დღის განმავლობაში.                                                                               

  სპორტსმენები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას იღებენ არაერთ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ და არიან მეტწილად მოწინავე ადგილების მფლობელები.                                                                                 

  გარდა სპორტული დატვირთვისა აუზი ასევე წარმოადგენს გამაჯანსაღებელ ცენტრს  და   ემსახურება წელიწადში  საშუალოდ 10000 მომხმარებელს. ა(ა)იპ – საჩხერის საცურაო აუზზე დასაქმებულია სულ 24  ადამიანი,   აქედან 22 ადმინისტრაციულ -ტექნიკური  პერსონალი და 2 მწვრთნელი.                                                                                                 

 ქვეპროგრამის მიზანია: ახალგაზრდა თაობებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ხელშეწყობა; .საწყალოსნო სპორტის სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა;  სპორტული სახეობის ხუთჭიდის განვითარება და ხელშეწყობა;  მუნიციპალიტეტის  სახელით სხვადასხვე ღონისძიებებში მონაწილეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

აუზის მომხმარებელთა  რაოდენობის კიდევ მეტად გაზრდა, სპორტსმენთა რაოდენობის  გაზრდა და მათი ხელშეწყობა, გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ჯანსაღი თაობების აღზრდა.  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 03

134,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  – ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დარბაზი სპეციალიზებულია სპორტის სახეობა ძალოსნობის მიმართულებით,რომელიც აერთიენებს 5 ასაკობრივ ჯგუფს. მოსწავლეთა რაოდენობა ნშეადგენს 90 მოზარდს, რომლებსაც ყოველდღიურად ამეცადინებს 6 მაღალკვალიფიციური მწრთვნელი (გარდა კვირისა). მწრთვნელების ჩათვლით დარბაზში დასაქმებულია 15 ადამიანი. დარბაზის აღსაზრდელები რეგულარულად მონაწილეობენ ჩემპიონატებში და ტურნირებში როგორც რეგიონული, ასევე ქვეყნისა და საერთაშორისო მაშტაბით.

            ქვეპროგრამისმიზანია:                                                                                                                                 

 მოზარდებში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.                                                   

– ძალოსნობის პოპულარიცაზია მეცადინეობებში რაც შეიძლება მეტი მოზარდის ჩაბმა.

– მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგის ზრდა-გამრავლება ქვეყნის ევროპისა და მსოფლიოს მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

დარბაზის მთელი დატვირთვით ფუქციონირება. მისი ხელმისაწვდომობა როგორც ქალაქ საჩხერის ასევე მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობისათვის. იმერეთის, საქართველოს, ევროპის ჩემპიონების აღზრდა, საქართველოს ასაკობრივი ნაკრების შევსება პერპექტიული სპორტსმენებით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

555,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია. კერძოდ: ქ.საჩხერეში ცენტრალური სტადიონის მშენებლობა;   სოფელ სხვიტორში საექსპოზიციო დარბაზის მოპირდაპირე მხარეს, მდინარე ჩიხურას მარცხენა სანაპიროზე არსებული სტადიონის რეაბილიტაციის პროექტირება;  ქ. საჩხერის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მოწყობა; სოფელ სავანეში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა და სხვა.  ქვეპროგრამის  მიზანია ახალგაზრდობისათვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და მოწყობილია ქ. საჩხერეში სპორტული მოედნები, მოსახლეობას საშუალება ეძლევა იცხოვროს ჯანსაღი ცხოვრების წესით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

76,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და  ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საჩხერის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე სახალხო დღესასწაულების, ლიტერატურულ-მუსიკალური კონკურსების, ფესტივალების, შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას.ასევე კულტურული მემკვდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების საღამოების მოწყობას. 2020 წელს დაგეგმილია შემდეგი სახის ღონისძიებები: აკაკი წერეთლის დაბადების 180 წლისთავი საიუბილეო სათაო ღონისძიებები: ; შობა-ახალი წლის სადღესსწაულო ღონისძიებები;  სრულიად საქართველოს ფესტივალი "ქართული საგალობლები"; ასევე, სოფელ საირხეში ანტიკურ ნაქალაქართან საინფორმაციო დაფის გახსნა; საირხის ანტიკური ხანის ნაქალაქარის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაბამისი საგზაო ნიშნის დადგმა;

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების პატივგება, ასევე შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაციის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

94,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ობიექტების რეაბილიტაციას; სოფელ სავანეში ძიძისეული კარმიდამოს კეთილმოწყობა, აქვე არსებული სველი წერტილის აღდგენა (პროექტირება); სოფელ არგვეთის კულტურის სახლის მშენებლობა და სხვა. აღნიშნული ისტორიულ კულტურული ძეგლები წარმოადგენენ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სავიზიტო ბარათს, შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობა მიიღებს გარკვეულ სარგებელს, როგორც დასაქმების ასევე ჩამოსული მნახველისა და ტურისტული ნაკადის მომსახურების კუთხით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ჯრუჭისა და მოდინახის მიმდებარედ ინფრასტრუტურის მოწესრიგებას, საპარკინგე ადგილისა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას.

 


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 01

187,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  – აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი ცენტრალური და 15 სასოფლო ბიბლიოთეკა, რომელთა წიგნადი ფონდი განახლებულია, ივსება ყოველწლიურად ახალი ლიტერატურით და პერიოდული პრესით. განახლებულია და შენდება სასოფლო ბიბლიოთეკებისათვის ახალი შენობები. შეძლებისდაგვარად აღჭურვილია ახალი ტექნოლოგიებით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 137 127 ერთეულს. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდით სარგებლობს რაიონის 13 496 მომხმარებელი. აქედან ცენტრალურს ჰყავს 5965 მკითხველი, სოფლებს 7531 მკითხველი. ბიბლიოთეკის ბაზაზე არსებობს გაზეთ მოდინახეს რედაქცია. გაზეთი იბეჭდება ყოველთვიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკების წლის განმავლობაში მომსახურება  მომხმარებლებს  წიგნადი ფონდით, პერიოდული პრესით და ინტერნეტ მომსახურებით.

 


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 02

292,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.(ა.)ი.პ. საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ – საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრი სადაც გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები: ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული (მამაკაცთა ანსამბლი „მოდინახე“, ქალთა ანსამბლი „საპოვნელა“) და სამეჯლისო სპორტული ცეკვების ანსამბლები. სალოტბარო სკოლა,პაოლო იაშვილის სახელობის  სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, მ. ხატელიშვილის სახელობის  სამუსიკო სტუდია, სადაც შეისწავლება ფორტეპიანო, ვიოლინო, სოლო სიმღერები და აქვეა ვაჟთა ანსამბლი ,,განთიადი’. 2020 წელს  იგეგმება 2 ახალი სპექტაკლი, გაგრძელდება ძველი სპექტაკლების ჩვენება. ასევე ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ანსამბლები მაყურებელს თავაზობენ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრში გაერთიანებული ყველა მიმართულების შეუფერხებელი მუშაობა, რაც დააკმაყოფილიებს კულტურის ცენტრში მოსული მაყურებლის მოთხოვნებს.  ა(ა)იპ – საჩხერის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.

 

 


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 03

30,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპსარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ააიპ სოფელ სარეკის კულტურულ საგანამანათლებლო ცენტრი,  კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა წრეები,  მუსიკალური სტუდია, ქორეოგრაფიული სტუდია,  მხატვრული წრე,  წრეებში გაეთიანებულია 45 მოსწავლე, კულტურის ცენტრი აქტურადაა ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებებში სპორტულ შეჯიბრებებში, ვიქტორინა კონკურსებში, ტარდება საახალწლო, სარვამარტო,  ღონისძიებები,  ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სარეკის საჯარო სკოლასთან და  ბიბლიოთეკასთან, ცენტრში  დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენ 7 თანამშრომელს მათ  შორის 2 პედაგოგია,  ქვეპროგრამის მიზანია სარეკის თემის მოსახლეობის განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო საქმიანობაში ხელშეწყობა და  აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა  ფესტივალებში და კონკურებში.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრიში იგეგმება სხვადასხვა წრები  დამატება, რაც გაზრის მოსწავლე-ახალგაზრდობის  დაინტერესებას და დააკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს, გაზრდის მოსწავლეთა რაოდენობის

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 04

73,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  – პროფესორ ჯურხა ნადირაძის სახელობის საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუზეუმში დღესდღეობით დაცულია 12450 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენს 1000-მდე კაცს. მუზეუმის ქონებას შეადგენს ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე-სიმონ წერეთლის სასახლე და ეთნოგრაფიული შენობები 0,5 ჰ მიწის ნაკვეთით. ასევე ქვეყნის სამუზეუმო კანონმდებლობის შესაბამისად  მუზეუმი მზრუნველობას უწევს სოფ. მოძვის საჯარო სკოლაში ვიქტორ ნოზაძის მემორიალურ მუზეუმს, სოფ. ქორეთის საჯარო სკოლის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს და სოფ.არგვეთში პაოლო იაშვილის ლიტერატურულ მუზეუმს. მუზეუმი ეწევა სამეცნიერო-კვლევით და საგამომცემლო საქმიანობას. დაფინანსება შეადგენს  59,5 ათას ლარს.     ქვეპროგრამის მიზანია საგამოფენო და საფონდო სივრცის შევსება და კეთილმოწყობა. სამეცნიერო,სასწავლო და საგანმანათლებლო მუშაობის გააქტიურება. სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია, ვიზიტორთა მოზიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

სამუზეუმო საქმიანობის მენეჯმენტის გაუმჯობესება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, კეთილმოწყობილი საგამოფენო სივრცე  თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად. მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება და ჩართულობა სამუზეუმო მუშაობაში. მუზეუმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 05

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სსიპ  – აკაკი  წერეთლის  სახელმწიფო  მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     მუზეუმი  მოწოდებულია  აკაკი  წერეთლის  ცხოვრებისა და შემოქმედების,  როგორც  ქვეყნის  მოსახლეობის,  ასევე  მსოფლიოს  ნებისმიერი  ტურისტისა  და  მნახველის  ინფორმირებისათვის, რასაც  ემსახურება   როსტომისეული  სასახლე,   სადაც  დაიბადა  და   ცხოვრობდა დიდი  მგოსანი.   მუზეუმში  მომსვლელი   ეცნობა  მეცხრამეტე  საუკუნის  ყოფა-ცხოვრების  ამსახველი  ნივთებისა  და  ეთნოგრაფიული  არტეფაქტების  ნიმუშებს.   ახლად  გახსნილ  საგამოფენო  დარბაზში ფართო  სპექტრით    წარმოდგენილია   მგოსნის  ოჯახის  ისტორია,  გვარის  გენეოლოგია,  პირადი  ნივთები,  ფოტოსურათები, ქართველ მხატვართა   ნამუშევრები  და  მეცხრამეტე საუკუნის ყოფა - ცხოვრების ამსახველი  დოკუმენტები,   აკაკის  პირადი   ნივთები  და  ტანსაცმელი.   სავანეში ძიძისეულ  ქოხში   წარმოდგენილია  აკაკის   ბავშობის დროინდელი  ნივთები.

მოსალოდნელი შედეგი

  ჩვენი  ქვეყნის  მოქალაქეთა და ტურისტთა გათვითცნობიერება აკაკის  ცხოვრებისა და  შემოქმედების  მიმართულებით.  მოზარდებისა  და  ახალგაზრდების   პატრიოტული  სულისკვეთების   კიდევ  მეტად  გაუმჯობესება.

 


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 06

36,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  – აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 მუზეუმში  დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 395 ექსპონატი (მათ შორის 42 სოსო წერელის ნამუშევარი) წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 200 კაცს. მუზეუმის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია მუზეუმის პოპულარიზია, მუზეუმისადმი ვიზიტორთა დაინტერესების ზრდა და ჩართულობა. წლის განმავლობაში მუზეუმი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. ტრადიციულად ტარდება  კონსტანტინე და სოსო წერეთლების  დაბადების დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები.  

  მუზეუმების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „ღამე მუზეუმში“  

  თვითვფრინავის ბიჭების გახსენება .  პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით                                                 

მოსალოდნელი შედეგი

სამუზეუმო საქმიანობის მენეჯმენტის გაუმჯობესება,კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, საგამოფენო სივრცის მოწყობა თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად. მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება და ჩართულობა სამუზეუმო მუშაობაში. ვიზიტორთა მოზიდვა. მუზეუმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

 


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 07

177,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  – დავით თორაძის სახელობის საჩხერის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საჩხერის სამუსიკო სკოლა. სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, სავიოლინო, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის, საესტრადო სიმღერების განყოფილებები და ფოლკლორული ანსამბლი.      სამუსიკო სკოლაში საფორტეპიანო განყოფილებაზე განათლებას იღებს საჩხერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 195 მოსწავლე, სავიოლინო განყოფილებაზე 6 მოსწავლე, ხალხურ საკრავზე 20 მოსწავლე, საესტრადო სიმღერაზე 20 მოსწავლე, კლასიკურ გიტარაზე 10 მოსწავლე, ფოლკლორულ ანსამბლში 35 მოსწავლე. სულ სკოლაში სწავლობს 276 მოსწავლე.

სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია 35 თანამშრომელი: ადმინისტრაციული პერსონალი 6, ტექ-პერსონალი 4  და 25 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება 147.4  ლარით. ქვეპროგრამის მიზანია მოსწავლეთათვის კლასიკური მუსიკის  შესწავლა, ნიჭიერ მოსწავლეთა გამოვლინება და ხელის შეწყობა, რაც გაამრავალფეროვნებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის საზღვრისპირა სოფლებში ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებს.  შემოქმედებითი განვითარებისათვის  ურთიერთობა ქ.ქუთაისის სიმფონიურ ორკესტრთან, კონცერტები დამეგობრებულ სკოლებთან, მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, როგორც კლასიკურ, ასევე ფოლკლორულ და საესტრადო სიმღერებში. საქველმოქმედო ღონისძიებები, როგორც შშმ პირებთან, ასევე ხანდაზმულ ადამიანებთან, ურთიერთობა ქართველ კომპოზიტორებთან, როგორც თბილისში ასევე მოწვევით სამუსიკო სკოლაში, ურთიერთობა საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებთან, კონცერტები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში მოსწავლეთა კლასიკური მუსიკის და ფოლკლორის დაინტერესების მიზნით. 

მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის ფუნქციონირება შეუფერხებლად, მოსწავლეების დაკმაყოფილება სხვადასხვა საჭირო ინსტრუმენტებით,  ფოლკლორული ანსამბლის მოსწავლეებისათვის  შესაბამისი ფორმებით აღჭურვა, კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამხატვრო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 08

50,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპსოსო წერეთლის სახელობის საჩხერის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამხატვრო განათლების ერთი სკოლა. სკოლაში განათლებას იღებს საჩხერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 120 ბავშვი. დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 11 თანამშრომელს. აქედან 6 პედაგოგია. დაფინანსება 15.0 ათასი ლარი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან: ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ტანსაცმლის მხატვრულ დიზაინს და ხელოვნების ისტორიას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მიმდინარე ხარჯები 8.7 ათასი ლარი. ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი 20.8 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია: განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა. კულტურული ღონისძიების ჩატარება, საერთაშორისო კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის მიღება, კერძოდ ბულგარეთში, ჩეხეთში, იაპონიასა და აშშ შტატებში. სახვითი ხელოვნებისადმი პროფესიული დამოკიდებულების განვითარება და შემდგომი საფეხურების განათლების ამ მიმართულებით მიღება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, კმაყოფილებას გამოთქვავენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვები და მოზარდები, სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებში.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

არგვეთის კულტურის სახლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 09

49,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპმედეა ჯაფარიძის სახელობის არგვეთის კულტურის სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები: ქორეოგრაფიული სტუდია, ქორეოგრაფიული ანსამბლი"მუხრანელები", ფოლკლორული ანსამბლი "არგვეთი", ქართულ ხალხურ საკრავთა  ანსამბლი  "ციცინათელა", ბავშვთა  საესტრადო სიმღერების  შემსწავლელი წრე "აისი", მუსიკალური სტუდია  (ფორტეპიანო),  გიტარის  შემსწავლელი, ქართულ ხალხურ ინსტრუმენტებზე  დაკვრის  (ფანდური, ჩონგური, დიპლიპიტო, ბასფანდური) შემსწავლელი  წრე.                                         

აიპ მედეა ჯაფარიძის სახელობის   არგვეთის კულტურის სახლის  ეკონომიკური საქმიანობიდან  შემოსავალი  შეადგენს  17,0 ათასი ლარი.                                                                                                     

აიპ მედეა ჯაფარიძის სახელობის არგვეთის კულტურის  სახლის   ქვეპროგრამის მიზანია კულტურის განვითარების  ხელშეწყობა. მოსახლეობაში  ტრადიციული  კულტურის  პოპულარიზაცია.   კულტურულ ურთიერთობათა  გაღრმავება, მოზარდი  თაობის  სულიერ და ინდივიდუალურ  ფორმაში დადებითი როლის  შესრულება,   მოსახლეობის  კულტურულ გართობა დასვენების საქმეში მნიშვნელოვანი  წვლილის  შეტანა.                                           

მოსალოდნელი შედეგი

არგვეთის  ადმინისტრაციული ერთეულის  ტერიტორიაზე  11  სოფლის მოსახლეობისათვის წლის  განმავლობაში სრულად დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიული, მუსიკალური, ფოლკლორული და საესტრადო  წრეებზე ბავშვებისა და მოზარდების  გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

58,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და  ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებები. ასევე, სადღესასწაულო დღეებზე სხვადასხვა აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება. ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება: საშობაო-საახალწლო ღონისძიებები,  სილამაზის კონკურსი, ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ბანაკის მოწყობა, საზეიმო ღონისძიების გამართვა ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით; კონკურსები: "აკაკის კალამი" და "აკაკის პალიტრა", ეროვნული მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა. ღვინის და მივიწყებული კერძების ფესტივალის აღნიშვნა, ცნობილ მუსიკოსებთან, მწერლებთან, რეჟისორებთან შეხვედრის ორგანიზება, სხვადასხვა ტურისტული აქტივობების მოწყობა, ასევე, მნიშვნელოვანია წლის განმავლობაში სხვადსხა ფესტივალებსა და კონკურსებში მონაწილე ახალგაზრდების ტრანსპორტით მომსახურეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივ ღონისძიებებზე და კონკურსებზე ახალგაზრდა თაობის ჩართულობა, მათი ინტელექტუალური პოტენციალისა და შესაძლებლობების რეალიზაცია. მომავალი თაობის მოტივაციის გაზრდა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

35,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.(ა).ი.პ.   ,,ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ა(ა)იპ – - ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის საქმიანობის მიზანია განახორციელოს მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური დახმარება სასულიერო განათლების განვითარების მიზნით.            

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ჩატარებულ წირვებზე მოზიდული მრევლი.

 

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1644,9 ათასი ლარი. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2020 წლის
პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისდაცვა

და სოციალური უზრუნველყოფა

1644,9

06 01

 ჯანდაცვის პროგრამები

117,8

06 02

 სოციალური პროგრამები

1502,1

06 02 01

 ავადმყოფთა  სოციალური დაცვა

700,0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირთა სოციალური

დაცვის უზრუნველყოფა

72,0

06 02 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირთა სოციალური დაცვა

50,0

06 02 02 02

საქართველოს ყრუთა კავშირის

საჩხერის ფილიალის ხარჯების

სუბსიდირება

22,0

06 02 03

ომისა და შრომის ვეტერანებზე

და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით

გასაცემი დახმარებები

50,0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

500,0

06 02 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

30,0

02 06 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

50,0

02 06 07

სარიტუალო ხარჯები

10,0

02 06 09

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის

საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

30,1

02 06 10

სტიქიური უბედურებების

შედეგად დაზარალებული

მოსახლეობის დახმარება

50,0

06 02 11

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

10,0

06 04

ინტეგრირებული დღის ცენტრი

25,0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის პროგრამები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

117,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება . საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა ,  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;

გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.     

5. ტყვიის შემცველობის კონტროლი ბავშვთა პოპულაციაში. 

6. C ჰეპატიტის , შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამის შესრულება. 

7. ვერბალური აუტოფსია.      

8. პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 9-12 წლის ასკის გოგონებში.

9. წითელას გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება, არაგეგმიური  ვაქცინაცია.  მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;           

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

700,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა საჩხერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია დახმარება საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგიტრირებულ მოქალაქეებზე რომელნიც საჭიროებენ დახმარებას,  კერძოდ:

ა) მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროებათ გეგმიური  და გადაუდებელი სტაციონარული-ქირურგიული ოპერაცია და სხვა სამედიცინო მომსახურება მიეცემათ 2000(ორიათას) ლარამდე ერთჯერადად, თანხა ირიცხება შესაბამისი დაწესებულებიდან მომსახურეობის საბუთის წარმოდგენის შემდგომ ამავე დაწესებულების ანგარიშზე.   

ბ) მოქალაქეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა  სახის კვლევა 500(ხუთას) ლარამდე ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეს არაუმეტეს 1000 (ათას) ლარამდე ოდენობით   თანხა ირიცხება შესაბამისი დაწესებულებიდან მომსახურეობის საბუთის წარმოდგენის შემდგომ ამავე დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე.   

გ) ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეს ეძლევა დახმარება ყოველთვიურად არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი) ლარამდე ოდენობით, ხოლო თანხა ირიცხება შესაბამის სააფთიაქო ქსელში მომსახურეობის დამადასტურებელი საბუთის წარმოდგენის შემდგომ საფთიაქო ქსელის საბანკო ანგარიშზე. 

დ) მოქალაქეები, რომლებიც თირკმლის უკმარისობის გამო, გადიან დიალიზით მკურნალობის კურსს სხვადასხვა ქალაქში მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 60 (სამოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეს 120 (ას ოცი) ლარის ოდენობით. თანხა ირიცხება ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშის ნომერზე. 

ე) ონკოჰემატოლოგიური დაავადების (ლეიკემია) მქონე მოქალაქეები"არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 200  (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 100  (ასი) ლარის ოდენობით, თანხა ირიცხება ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშის ნომერზე. 

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 01

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, 0-18 წალამდე არასრულწლოვანი მოქალაქეებზე წელიწადში ერთჯერადად გაიცემა 150 (ასორმოცდაათი) ლარი, რომელიც ჩაერიცხება მშობელს ან მეურვეს პირად საბანკო ანგარიშის ნომერზე

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის სტაბილიზაციის ხელშეწყობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 02

22,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.(ა).ი.პ.  საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ფსიქო-სოციალური რებილიტაცია, ცხოვრების  პირობების გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაცია. სენსორული უნარების განვითარება, ასევე მეტყველების,ფიზიკური და აკადემიური უნარების განვითარება. დღის ცენტრში ბავშვები სხვადასხვა აქტივობებით არიან დაკავებული, ერთ-ერთი ასეთი საქმიანობა არის სენსორული სათამაშოების დამზადება პედაგოგის დახმარებით, რაც ხელს უწყობს ბავშვებში სხვადასხვა შეგრძნების და აღქმის განვითარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

შეძენილი ფიზიკური და აკადემიური უნარების გამოყენება დამოუკიდებელად და საზოგადოებაში ინტეგრირება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომის მონაწილე  ვეტერანს, რომელიც ასევე არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  მეორე  მსოფლიო ომში მონაწილეზე ვეტერანებზე (საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სიის შესაბამისად), 9 მაისის დღესასწაულთან  დაკავშირებით გაიცემა დახმარება ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

3. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეზე, რომელიც რეგისტრირებულია საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოში გაიცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანების და მათი ოჯახების თანადგომა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც შეეძინება მეოთხე ან/და მეხუთე შვილი (0-18 წლის ჩათვლით) მიეცემა დახმარება ერთჯერადად200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მეექვსედა მეტი შვილის შეძენისშემთხვევაში (0-18 წლის ჩათვლით), 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

2.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  ხანდაზმულს (100 წელი და ზევით) მიეცემა დახმარება  ერთჯერადად  500 (ხუთასი)  ლარის ოდენობით.

3.აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 (ხუთასი) ლარამდე ოდენობით, ერთჯერადად გაეწევათ: დედით ან მამით ობოლ, მარტოხელ მშობლის სტატუსის მქონე, მრავალშვილიან ოჯახში მცხოვრებ (4 და მეტი შვილი, 20 წლის ჩათვლით), სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრებ (რომელთაც აქვთ მინიჭებული 57000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა), საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდანიძულებით გადაადგილებული მშობლისდა  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტებს, ხოლო  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტს –1000  ლარამდე ოდენობით.

4.საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ ოჯახებს, რომლებიც ცხოვრობენ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, არ აქვთ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი და საკუთარი სახსრებით ეწევიან საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრებით სამუშაოებს, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიეცემათ დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარამდე ოდენობით. ოჯახის საცხოვრებელი მდგომარეობის  შესახებ დასკვნას ადგენს ამ მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი.

5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს განსაკუთრებულ  შემთხევაში, სამუშაო  ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე შესაძლებელია  მიეცეს დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს  2000 (ორი ათასი)  ლარამდე ოდენობით.

6. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეზე, რომელიც რეგისტრირებულია საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოში გაიცეს დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურმა ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეობის შესახებ ინფორმაცია გადაამოწმოს საჩხერის სოციალური მომსახურების  სააგენტოში

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი და ოჯახებისა და მთლიანად მოქალაქების თანადგომა , მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, ახალგაზრდების სწავლის ხელშწყობა.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დედით ან მამით ობოლ არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენფიციართა ოჯახების თანადგომა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო სასადილოს დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საჩხერის მუნიციპალიტტეის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად შეჭირვებულ მოქალაქეს „უფასო  სადილით“ უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევა დახმარება და დღეში ერთხელ მიეცემა უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად).  

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად შეჭირვებულ მოქალაქეთა თანადგომა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო ხარჯები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება 

შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება

250 (ორასორმოცდაათი)  ლარის ოდენობით:

ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება;

ბ) სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება;

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სარიტუალო მომსახურება გარდაცვლილების

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

30,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საჩხერე-პერევი,  პერევი-საჩხერის მიმართულებით ხორციელდება  სოფლების პერევის და ქარძმანის მოსახლეობის  უფასო ტრანსპორტით  მომსახურება. პერევის მიმართულებით ემსახურება 2 მძღოლი ავტობუსი პაზ 4234-ით, კვირაში 4 რეისი. სოფელ ქარძმანის მიმართულებით ემსახურება 1 მძღოლი მიკრო ავტობუსით კვირაში 3 რეისი.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის განმავლობაში შენარჩუნდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე  მცხოვრები მოსახლეობის უფასოდ ტრანსპორტით მომსახურება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოსახლეობის დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც სტიქიური უბედურების/ხანძრის შედეგად დაეწვა საცხოვრებელი სახლი, მიეცემა დახმარება 5000 (ხუთიათასიათასი) ლარამდე ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

დაზარალებული მოქალაქეთა ოჯახების თანადგომა მუნიციპალიტეტის მიერ

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც არ აქვს თავშესაფარი, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, ეძლევა თანხა 130 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

 თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ინტეგრირებული დღის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04

25,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

     ა(ა)იპ  საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების საჩხერის ფილიალის ,,ინტეგრირებული საქმიანობათა დღის ცენტრი", ცდილობს წვლილი შეიტანოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რისთვისაც ის თავის რესურსსა და გამოცდილებას იყენებს ხანდაზმულების კეთილდღეობისა და ღირსეული გარემოს შექმნისათვის.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების საჩხერის ფილიალი მრავალი წელია აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. თვალსაჩინო და ხელშესახებია სარგებელი როგორც მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ასევე მთლიანად თემის წევრებისათვის. ემსახურება საზოგადოებაში ხანდაზმულთა ინტეგრაციასა და სოციალური იზოლაციის რღვევას. მათ ასევე რეგულარულად მიეწოდებათ ინფორმაცია თავიანთ უფლებებსა და შეღავათებზე.

მოსალოდნელი შედეგი

კარგად ფუნქციონირებადი საქმიანობათა ცენტრი, · საქმიანობათა ცენტრით მოსარგებლე ბენეფიცართა და მოხალისეთა გაზრდილი რაოდენობა, რომელნიც ახორციელებენ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას და უნარ-ჩვევების განვითარებას; · კვალიფიციური მოხალისეები და ლიდერი ბენეფიციარები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვადასხვა სახის საქმიანობებს ბენეფიციარების უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის, თვითდაჯერებულობის გაზრდისათვის და თაობათა შორის ურთიერთობების გაძლიერებისათვის. · მოხალისეთა მიერ რეგულარულად განხორციელებული ვიზიტები ბინაზე უმწეო ხანდაზმულთათვის უსაფთხო გარემოსა და ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნების მიზნით · ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე მობილიზებული პარტნიორების გაზრდილი რაოდენობა და მათი მონაწილეობით მოწყობილი სამუშაო შეხვედრები ხანდაზმულთა, ახალგაზრდებისა თუ სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებსა და გამოწვევებზე რეაგირებისთვის

 


მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

 

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3708,7 ათასი ლარი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის  პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

ორგ.
კოდი

დასახელება

2020 წლის
პროექტი

01 00

  მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3708,7

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

0100

3708,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

   პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფის დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება საერთო დანიშნულების  ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები) მომსახურება და დაფარვა.

მოსალოდნელი შედეგი

 

 

 


მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

 


თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

20,625.6

28,412.0

15,421.2

12,990.8

14,770.0

190.0

14,580.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152.0

152.0

0.0

152.0

164.0

0.0

164.0

 

ხარჯები

8,278.4

10,136.3

1,175.3

8,961.0

10,839.3

190.0

10,649.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,963.2

2,062.0

90.0

1,972.0

2,435.6

90.0

2,345.6

 

საქონელი და მომსახურება

1,472.8

2,242.4

908.3

1,334.1

1,285.7

0.0

1,285.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

151.5

182.8

0.0

182.8

232.1

0.0

232.1

 

მივლინება

17.6

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

 

ოფისის ხარჯები

179.5

227.4

0.0

227.4

239.8

0.0

239.8

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.5

25.5

0.0

25.5

29.5

0.0

29.5

 

სამედიცინო ხარჯები

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.3

3.8

0.0

3.8

10.9

0.0

10.9

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

110.4

817.5

660.3

157.2

158.8

0.0

158.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

989.4

962.4

248.0

714.4

591.6

0.0

591.6

 

პროცენტი

70.2

37.2

0.0

37.2

42.6

0.0

42.6

 

სუბსიდიები

3,490.6

4,516.1

99.0

4,417.1

5,288.2

99.5

5,188.7

 

გრანტები

15.8

27.1

0.0

27.1

21.4

0.0

21.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

852.6

892.9

9.6

883.3

1,387.5

0.5

1,387.0

 

სხვა ხარჯები

413.2

358.6

68.4

290.2

378.3

0.0

378.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,167.2

18,238.5

14,245.9

3,992.6

3,856.3

0.0

3,856.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

37.2

0.0

37.2

74.4

0.0

74.4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

2,769.5

3,184.1

90.0

3,094.1

3,708.7

90.0

3,618.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152.0

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

2,661.0

3,092.5

90.0

3,002.5

3,572.7

90.0

3,482.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,963.2

2,062.0

90.0

1,972.0

2,435.6

90.0

2,345.6

 

საქონელი და მომსახურება

562.6

813.3

0.0

813.3

927.6

0.0

927.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

151.5

182.8

0.0

182.8

232.1

0.0

232.1

 

მივლინება

17.6

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

 

ოფისის ხარჯები

179.5

222.4

0.0

222.4

239.8

0.0

239.8

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.5

25.5

0.0

25.5

29.5

0.0

29.5

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

2.0

0.0

2.0

8.9

0.0

8.9

 

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

110.4

152.2

0.0

152.2

151.8

0.0

151.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

87.1

205.4

0.0

205.4

242.5

0.0

242.5

 

პროცენტი

0.0

37.2

0.0

37.2

42.6

0.0

42.6

 

გრანტები

0.8

1.0

0.0

1.0

1.4

0.0

1.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.0

42.7

0.0

42.7

37.5

0.0

37.5

 

სხვა ხარჯები

100.4

136.3

0.0

136.3

128.0

0.0

128.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.5

54.4

0.0

54.4

61.6

0.0

61.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

37.2

0.0

37.2

74.4

0.0

74.4

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,769.5

3,097.1

90.0

3,007.1

3,441.7

90.0

3,351.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152.0

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

2,661.0

3,005.5

90.0

2,915.5

3,380.1

90.0

3,290.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,963.2

2,062.0

90.0

1,972.0

2,435.6

90.0

2,345.6

 

საქონელი და მომსახურება

562.6

734.4

0.0

734.4

817.6

0.0

817.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

151.5

182.8

0.0

182.8

232.1

0.0

232.1

 

მივლინება

17.6

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

 

ოფისის ხარჯები

179.5

222.4

0.0

222.4

239.8

0.0

239.8

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.5

25.5

0.0

25.5

29.5

0.0

29.5

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

2.0

0.0

2.0

8.9

0.0

8.9

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

110.4

152.2

0.0

152.2

151.8

0.0

151.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

87.1

126.5

0.0

126.5

132.5

0.0

132.5

 

პროცენტი

0.0

37.2

0.0

37.2

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.8

1.0

0.0

1.0

1.4

0.0

1.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.0

42.7

0.0

42.7

37.5

0.0

37.5

 

სხვა ხარჯები

100.4

128.2

0.0

128.2

88.0

0.0

88.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108.5

54.4

0.0

54.4

61.6

0.0

61.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

37.2

0.0

37.2

0.0

0.0

0.0

01 01 01

საჩხერის საკრებულო

597.1

685.8

0.0

685.8

757.3

0.0

757.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

594.3

677.0

0.0

677.0

753.1

0.0

753.1

 

შრომის ანაზღაურება

369.9

418.4

0.0

418.4

510.2

0.0

510.2

 

საქონელი და მომსახურება

121.0

150.0

0.0

150.0

155.9

0.0

155.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30.5

36.7

0.0

36.7

38.4

0.0

38.4

 

მივლინება

2.3

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

38.3

48.3

0.0

48.3

49.3

0.0

49.3

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.5

3.0

0.0

3.0

5.5

0.0

5.5

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

39.7

50.5

0.0

50.5

50.7

0.0

50.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.7

9.5

0.0

9.5

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

სხვა ხარჯები

100.4

102.6

0.0

102.6

81.0

0.0

81.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

8.8

0.0

8.8

4.2

0.0

4.2

01 01  02

საჩხერის მერია

2,024.6

2,223.2

0.0

2,223.2

2,463.0

0.0

2,463.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

127.0

0.0

127.0

127.0

0.0

127.0

 

ხარჯები

1,922.4

2,141.2

0.0

2,141.2

2,407.8

0.0

2,407.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,472.2

1,520.0

0.0

1,520.0

1,772.1

0.0

1,772.1

 

საქონელი და მომსახურება

418.6

524.2

0.0

524.2

597.3

0.0

597.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

121.0

146.1

0.0

146.1

193.7

0.0

193.7

 

მივლინება

8.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ოფისის ხარჯები

137.3

168.4

0.0

168.4

184.2

0.0

184.2

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.0

22.5

0.0

22.5

24.0

0.0

24.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

2.0

0.0

2.0

8.9

0.0

8.9

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

58.0

81.7

0.0

81.7

79.0

0.0

79.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

79.4

93.5

0.0

93.5

97.5

0.0

97.5

 

პროცენტი

0.0

37.2

0.0

37.2

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.8

1.0

0.0

1.0

1.4

0.0

1.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30.8

33.2

0.0

33.2

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

25.6

0.0

25.6

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.2

44.8

0.0

44.8

55.2

0.0

55.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

37.2

0.0

37.2

0.0

0.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

142.2

154.6

90.0

64.6

186.4

90.0

96.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

138.7

153.8

90.0

63.8

184.2

90.0

94.2

 

შრომის ანაზღაურება

121.1

123.6

90.0

33.6

153.3

90.0

63.3

 

საქონელი და მომსახურება

17.4

26.7

0.0

26.7

29.4

0.0

29.4

 

მივლინება

0.8

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ოფისის ხარჯები

3.9

5.7

0.0

5.7

6.3

0.0

6.3

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.7

20.0

0.0

20.0

22.1

0.0

22.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

3.5

0.0

3.5

1.5

0.0

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.8

0.0

0.8

2.2

0.0

2.2

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

5.6

33.5

0.0

33.5

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

5.6

33.5

0.0

33.5

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

33.5

0.0

33.5

35.0

0.0

35.0

 

მივლინება

5.6

10.0

0.0 

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

23.5

0.0 

23.5

25.0

0.0

25.0

0102

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

87.0

0.0

87.0

267.0

0.0

267.0

 

ხარჯები

0.0

87.0

0.0

87.0

192.6

0.0

192.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

78.9

0.0

78.9

110.0

0.0

110.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

78.9

0.0

78.9

110.0

0.0

110.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

42.6

0.0

42.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

8.1

0.0

8.1

40.0

0.0

40.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

74.4

0.0

74.4

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

78.9

0.0

78.9

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

0.0

78.9

0.0

78.9

110.0

0.0

110.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

78.9

0.0

78.9

110.0

0.0

110.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

78.9

0.0

78.9

110.0

0.0

110.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

8.1

0.0

8.1

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

8.1

0.0

8.1

40.0

0.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

8.1

0.0

8.1

40.0

0.0

40.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0.0

0.0

0.0

0.0

117.0

0.0

117.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

42.6

0.0

42.6

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

42.6

0.0

42.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

74.4

0.0

74.4

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

11,969.3

16,421.8

12,620.8

3,801.0

3,615.5

0.0

3,615.5

 

ხარჯები

546.1

910.4

298.3

612.1

691.3

0.0

691.3

 

საქონელი და მომსახურება

376.3

666.5

248.0

418.5

200.0

0.0

200.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

376.3

666.5

248.0

418.5

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

0.0

180.0

0.0

180.0

393.9

0.0

393.9

 

სხვა ხარჯები

169.8

63.9

50.3

13.6

97.4

0.0

97.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,243.2

15,511.4

12,322.5

3,188.9

2,924.2

0.0

2,924.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

10,437.8

11,338.6

8,896.3

2,442.3

2,241.6

0.0

2,241.6

 

ხარჯები

320.2

212.1

39.3

172.8

167.0

0.0

167.0

 

საქონელი და მომსახურება

155.3

212.1

39.3

172.8

167.0

0.0

167.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

155.3

212.1

39.3

172.8

167.0

0.0

167.0

 

სხვა ხარჯები

164.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,117.6

11,126.5

8,857.0

2,269.5

2,074.6

0.0

2,074.6

02 01 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

121.2

271.5

202.7

68.8

34.0

0.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.2

271.5

202.7

68.8

34.0

 0.0

34.0

02 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

10.5

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

10.5

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.5

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.5

60.0

 0.0

60.0

60.0

 0.0

60.0

02 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

243.0

357.3

220.9

136.4

27.8

0.0

27.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243.0

357.3

220.9

136.4

27.8

0.0 

27.8

02 01 05

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

18.1

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.1

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

02 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

1,690.4

1,043.2

858.9

184.3

99.7

0.0

99.7

 

ხარჯები

182.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

164.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,507.8

1,043.2

858.9

184.3

99.7

0.0

99.7

02 01 07

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

8,354.6

9,598.1

7,613.8

1,984.3

2,020.1

0.0

2,020.1

 

ხარჯები

127.1

148.0

39.3

108.7

107.0

0.0

107.0

 

საქონელი და მომსახურება

127.1

148.0

39.3

108.7

107.0

0.0

107.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

127.1

148.0

39.3

108.7

107.0

0.0

107.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,227.5

9,450.1

7,574.5

1,875.6

1,913.1

0.0

1,913.1

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

601.9

3,649.6

2,942.0

707.6

712.5

0.0

712.5

 

ხარჯები

4.9

180.0

0.0

180.0

180.0

0.0

180.0

 

სუბსიდიები

0.0

180.0

0.0

180.0

180.0

0.0

180.0

 

სხვა ხარჯები

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.0

3,469.6

2,942.0

527.6

532.5

0.0

532.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

303.8

2,938.9

2,336.7

602.2

702.5

0.0

702.5

 

ხარჯები

4.9

180.0

0.0

180.0

180.0

0.0

180.0

 

სუბსიდიები

0.0

180.0

0.0

180.0

180.0

0.0

180.0

 

სხვა ხარჯები

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.9

2,758.9

2,336.7

422.2

522.5

0.0

522.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

180.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

298.1

710.7

605.3

105.4

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.1

710.7

605.3

105.4

10.0

 0.0

10.0

02 03

 გარე განათება

185.8

207.8

0.0

207.8

233.9

0.0

233.9

 

ხარჯები

174.4

179.0

0.0

179.0

213.9

0.0

213.9

 

საქონელი და მომსახურება

174.4

179.0

0.0

179.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

174.4

179.0

0.0

179.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

213.9

0.0

213.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

28.8

0.0

28.8

20.0

0.0

20.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

185.8

207.8

0.0

207.8

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

174.4

179.0

0.0

179.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

174.4

179.0

0.0

179.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

174.4

179.0

0.0

179.0

0.0

0.0

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

28.8

0.0

28.8

20.0

0.0

20.0

02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

213.9

0.0

213.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

213.9

0.0

213.9

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

213.9

0.0 

213.9

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

299.0

182.9

0.0

182.9

206.9

0.0

206.9

 

ხარჯები

32.5

57.6

0.0

57.6

33.0

0.0

33.0

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

57.6

0.0

57.6

33.0

0.0

33.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32.5

57.6

0.0

57.6

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.5

125.3

0.0

125.3

173.9

0.0

173.9

02 04 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

19.4

17.6

0.0

17.6

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

19.4

17.6

0.0

17.6

3.0

0.0

3.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.4

17.6

0.0

17.6

3.0

0.0

3.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.4

17.6

0.0 

17.6

3.0

0.0 

3.0

02 04 02

სკვერების მოწყობა და მომსახურება

279.6

165.3

0.0

165.3

149.5

0.0

149.5

 

ხარჯები

13.1

40.0

0.0

40.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

13.1

40.0

0.0

40.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13.1

40.0

0.0

40.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.5

125.3

0.0

125.3

119.5

0.0

119.5

02 04 03

ქალაქის კეთილმოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

54.4

0.0

54.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

54.4

 0.0

54.4

02 05

ბინათმშენებლობა

100.8

63.9

50.3

13.6

97.4

0.0

97.4

 

ხარჯები

0.0

63.9

50.3

13.6

97.4

0.0

97.4

 

სხვა ხარჯები

0.0

63.9

50.3

13.6

97.4

0.0 

97.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

 0.0

02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

115.0

7.4

1.8

5.6

58.2

0.0

58.2

 

ხარჯები

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.9

7.4

1.8

5.6

58.2

0.0

58.2

02 07

სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები

229.0

971.6

730.4

241.2

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

0.0

217.8

208.7

9.1

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

217.8

208.7

9.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

217.8

208.7

9.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229.0

753.8

521.7

232.1

65.0

0.0 

65.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

637.6

804.1

0.0

804.1

740.7

0.0

740.7

 

ხარჯები

634.9

798.1

0.0

798.1

736.9

0.0

736.9

 

საქონელი და მომსახურება

446.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სამედიცინო ხარჯები

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

440.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

70.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

118.1

798.1

0.0

798.1

736.9

0.0

736.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

6.0

0.0

6.0

3.8

0.0

3.8

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

516.8

0.0

0.0

0.0

571.7

0.0

571.7

 

ხარჯები

516.8

0.0

0.0

0.0

568.7

0.0

568.7

 

საქონელი და მომსახურება

446.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სამედიცინო ხარჯები

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

440.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

70.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

568.7

0.0

568.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

120.8

804.1

0.0

804.1

154.0

0.0

154.0

 

ხარჯები

118.1

798.1

0.0

798.1

153.2

0.0

153.2

 

სუბსიდიები

118.1

798.1

0.0

798.1

153.2

0.0

153.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

6.0

0.0

6.0

0.8

0.0

0.8

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

 

15.0

04 00

განათლება

2,197.9

3,847.6

1,749.9

2,097.7

2,525.5

0.0

2,525.5

 

ხარჯები

1,911.4

2,581.9

660.3

1,921.6

2,330.2

0.0

2,330.2

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

660.3

660.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

660.3

660.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,908.1

1,921.6

0.0

1,921.6

2,330.2

0.0

2,330.2

 

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286.5

1,265.7

1,089.6

176.1

195.3

0.0

195.3

04 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,753.2

1,811.6

0.0

1,811.6

2,205.3

0.0

2,205.3

 

ხარჯები

1,744.3

1,753.4

0.0

1,753.4

2,127.0

0.0

2,127.0

 

სუბსიდიები

1,744.3

1,753.4

0.0

1,753.4

2,127.0

0.0

2,127.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

58.2

0.0

58.2

78.3

0.0

78.3

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8.3

1,607.5

1,590.3

17.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.3

660.3

660.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

660.3

660.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

660.3

660.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

947.2

930.0

17.2

0.0

0.0

0.0

04 03

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

160.2

170.0

0.0

170.0

203.2

0.0

203.2

 

ხარჯები

158.8

168.2

0.0

168.2

203.2

0.0

203.2

 

სუბსიდიები

158.8

168.2

0.0

168.2

203.2

0.0

203.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

1.8

 0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

276.2

258.5

159.6

98.9

117.0

0.0

117.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

276.2

258.5

159.6

98.9

117.0

0.0 

117.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,817.2

2,884.4

714.6

2,169.8

2,534.7

0.0

2,534.7

 

ხარჯები

1,430.7

1,626.6

0.0

1,626.6

1,863.3

0.0

1,863.3

 

საქონელი და მომსახურება

87.3

102.3

0.0

102.3

158.1

0.0

158.1

 

ოფისის ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.3

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

86.0

90.5

0.0

90.5

149.1

0.0

149.1

 

სუბსიდიები

1,294.3

1,461.7

0.0

1,461.7

1,632.3

0.0

1,632.3

 

გრანტები

15.0

26.1

0.0

26.1

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

34.1

36.5

0.0

36.5

52.9

0.0

52.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.5

1,257.8

714.6

543.2

671.4

0.0

671.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

820.6

1,157.0

0.0

1,157.0

1,352.7

0.0

1,352.7

 

ხარჯები

568.6

708.9

0.0

708.9

791.8

0.0

791.8

 

საქონელი და მომსახურება

2.3

12.2

0.0

12.2

26.5

0.0

26.5

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.3

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

10.4

0.0

10.4

24.5

0.0

24.5

 

სუბსიდიები

534.5

666.7

0.0

666.7

715.3

0.0

715.3

 

სხვა ხარჯები

31.8

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252.0

448.1

0.0

448.1

560.9

0.0

560.9

05 01 01

სპოირტული ღონისძიბების დაფინანსება

34.1

42.2

0.0

42.2

76.5

0.0

76.5

 

ხარჯები

34.1

42.2

0.0

42.2

76.5

0.0

76.5

 

საქონელი და მომსახურება

2.3

12.2

0.0

12.2

26.5

0.0

26.5

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.3

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

10.4

0.0

10.4

24.5

0.0

24.5

 

სხვა ხარჯები

31.8

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

537.4

672.5

0.0

672.5

720.9

0.0

720.9

 

ხარჯები

534.5

666.7

0.0

666.7

715.3

0.0

715.3

 

სუბსიდიები

534.5

666.7

0.0

666.7

715.3

0.0

715.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

5.8

0.0

5.8

5.6

0.0

5.6

05 01 02 01

საჩხერის სპორტული სკოლა

285.2

351.3

0.0

351.3

379.0

0.0

379.0

 

ხარჯები

285.2

349.5

0.0

349.5

377.0

0.0

377.0

 

სუბსიდიები

285.2

349.5

0.0

349.5

377.0

0.0

377.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

05 01 02 02

საჩხერის საცურაო  აუზი

200.0

200.0

0.0

200.0

207.0

0.0

207.0

 

ხარჯები

200.0

200.0

0.0

200.0

207.0

0.0

207.0

 

სუბსიდიები

200.0

200.0

0.0

200.0

207.0

0.0 

207.0

05 01 02 03

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

52.2

121.2

0.0

121.2

134.9

0.0

134.9

 

ხარჯები

49.3

117.2

0.0

117.2

131.3

0.0

131.3

 

სუბსიდიები

49.3

117.2

0.0

117.2

131.3

0.0

131.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

4.0

0.0

4.0

3.6

0.0

3.6

05 01 03

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია

249.1

442.3

0.0

442.3

555.3

0.0

555.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

249.1

442.3

0.0

442.3

555.3

0.0 

555.3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

959.9

1,629.5

714.6

914.9

1,088.5

0.0

1,088.5

 

ხარჯები

825.4

819.8

0.0

819.8

978.0

0.0

978.0

 

საქონელი და მომსახურება

83.3

47.8

0.0

47.8

73.1

0.0

73.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83.3

47.8

0.0

47.8

73.1

0.0

73.1

 

სუბსიდიები

724.8

750.0

0.0

750.0

882.0

0.0

882.0

 

გრანტები

15.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

2.3

2.0

0.0

2.0

2.9

0.0

2.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.5

809.7

714.6

95.1

110.5

0.0

110.5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

85.6

49.8

0.0

49.8

76.0

0.0

76.0

 

ხარჯები

85.6

49.8

0.0

49.8

76.0

0.0

76.0

 

საქონელი და მომსახურება

83.3

47.8

0.0

47.8

73.1

0.0

73.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83.3

47.8

0.0

47.8

73.1

 0.0

73.1

 

სხვა ხარჯები

2.3

2.0

0.0

2.0

2.9

 0.0

2.9

05 02 02

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რებილიტაცია

120.6

791.7

714.6

77.1

94.2

0.0

94.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.6

791.7

714.6

77.1

94.2

0.0 

94.2

05 02 03

კულტურული  დაწესებულებების ხელშეწყობა

753.7

788.0

0.0

788.0

918.3

0.0

918.3

 

ხარჯები

739.8

770.0

0.0

770.0

902.0

0.0

902.0

 

სუბსიდიები

724.8

750.0

0.0

750.0

882.0

0.0

882.0

 

გრანტები

15.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.9

18.0

0.0

18.0

16.3

0.0

16.3

05 02 03 01

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

154.6

157.2

0.0

157.2

187.8

0.0

187.8

 

ხარჯები

148.9

150.2

0.0

150.2

180.8

0.0

180.8

 

სუბსიდიები

148.9

150.2

0.0

150.2

180.8

0.0

180.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

7.0

0.0

7.0

7.0

 0.0

7.0

05 02 03 02

 საჩხერის კულტურის ცენტრი

243.4

262.9

0.0

262.9

292.3

0.0

292.3

 

ხარჯები

242.2

260.4

0.0

260.4

289.8

0.0

289.8

 

სუბსიდიები

242.2

260.4

0.0

260.4

289.8

0.0

289.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0 

2.5

05 02 03 03

 სარეკის კულტურულ– საგანმანათლებლო ცენტრი

25.2

25.2

0.0

25.2

30.3

0.0

30.3

 

ხარჯები

25.2

25.2

0.0

25.2

30.3

0.0

30.3

 

სუბსიდიები

25.2

25.2

0.0

25.2

30.3

0.0

30.3

05 02 03 04

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

55.1

59.3

0.0

59.3

73.1

0.0

73.1

 

ხარჯები

53.9

58.3

0.0

58.3

72.1

0.0

72.1

 

სუბსიდიები

53.9

58.3

0.0

58.3

72.1

0.0

72.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

1.0

0.0

1.0

1.0

 0.0

1.0

05 02 03 05

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

15.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

15.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

გრანტები

15.0

20.0

<