„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის № 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის № 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 131
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016534
131
27/11/2019
ვებგვერდი, 03/12/2019
190020020.35.123.016534
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის № 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის № 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №131

2019 წლის 27 ნოემბერი

ქ. ქუთაისი

 

„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის № 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23.01.2018, №190020020.35.123.016427), კერძოდ:

1. დადგენილების №1 დანართის მე–3 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.

პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური: 99 შტატი. მათ შორის:

ა)

მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი /მაღალი მმართველობითი დონე/

1

2200

ბ)

მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

მეორე რანგი /საშუალო მმართველობითი დონე/

2

1500

გ)

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

4

900

დ)

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

1

800

ე)

მეორადი სტრუქტურული ერთეული  – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვის განყოფილება: 4 შტატი. მათ შორის:

ე.ა)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორე რანგი /საშუალო მმართველობითი დონე/

1

1300

ე.ბ)

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

1

900

ე.გ)

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

1

700

ე.დ)

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

1

650

ვ)

მეორადი სტრუქტურული ერთეული  – ადმინისტრაციული ერთეულების მართვის და მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფის განყოფილება: 87 შტატი. მათ შორის:

ვ.ა)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორე რანგი /საშუალო მმართველობითი დონე/

1

1300

ვ.ბ)

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში)

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

12

1400

ვ.გ)

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

12

900

ვ.დ)

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

27

800

ვ.ე)

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

14

700

ვ.ვ)

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

17

650

ვ.ზ)

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

4

550

2. დადგენილების №1 დანართის მე-9 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

9.

პირველადი სტრუქტურული ერთეული – მერიის ზედამხედველობის სამსახური: 36 შტატი. მათ შორის:

ა)

მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

პირველი რანგი /მაღალი მმართველობითი დონე/

1

2200

ბ)

მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე

მეორე რანგი /საშუალო მმართველობითი დონე/

2

1500

გ)

მეორადი სტრუქტურული ერთეული – ზედამხედველობის განყოფილება: 18 შტატი. მათ შორის:

გ.ა)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორე რანგი /საშუალო მმართველობითი დონე/

1

1300

გ.ბ)

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

6

900

გ.გ)

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

4

800

გ.დ)

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

6

700

გ.ე)

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

1

550

დ)

მეორადი სტრუქტურული ერთეული  სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება: 5 შტატი. მათ შორის:

დ.ა)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორე რანგი /საშუალო მმართველობითი დონე/

1

1300

დ.ბ)

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

4

900

ე)

მეორადი სტრუქტურული ერთეული – სანებართვო პირობების დაცვისა და საექსპლოატაციო ობიექტების ზედახედველობის განყოფილება: 5 შტატი. მათ შორის:

ე.ა)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორე რანგი /საშუალო მმართველობითი დონე/

1

1300

ე.ბ)

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

მესამე რანგი /უფროსი სპეციალისტის დონე/

 

4

900

ვ)

მეორადი სტრუქტურული ერთეული – მოქალაქეთა უფლებების დაცვის ზედამხედველობის განყოფილება:

5 შტატი. მათ შორის:

ვ.ა)

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

მეორე რანგი /საშუალო მმართველობითი დონე/

1

1300

ვ.ბ)

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

2

650

ვ.გ)

მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

მეოთხე რანგი /უმცროსი სპეციალისტის დონე/

2

550

3. დადგენილების №2 დანართი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

(დანართი № 2 დადგენილებას თან ერთვის)

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიირაკლი შენგელიადანართი № 2

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ნუსხა

 


ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობაა 33 ერთეული. მათ შორის:

1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულში – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – 6 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 700 ლარი.

2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი – 2 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 1200 ლარი.

3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 1100 ლარი.

4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის თანაშემწე – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 1000 ლარი.

5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულში – ადმინისტრაციულ სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – 9 ერთეული, მათ შორის:

ა) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 1250 ლარი;

ბ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 900 ლარი;

გ) კურიერი – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 800 ლარი;

დ) ოპერატორი – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 900 ლარი;

ე) მძღოლი – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 1250 ლარი;

ვ) სხვა პირები – 2 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 700 ლარი;

ზ) მეორად სტრუქტურულ ერთეულში – ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების განყოფილებაში – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 900 ლარი;

თ) მეორად სტრუქტურულ ერთეულში – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილებაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 900 ლარი.

6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულში – სოციალურ საკითხთა სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – 3 ერთეული, მათ შორის:

ა) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 1250 ლარი;

ბ) სხვა პირები – 2 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 800 ლარი;

7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულში – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა  – 1000 ლარი.

8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულში – შიდა აუდიტის სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – 1 ერთეული – თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 1250 ლარი.

9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულში – ზედამხედველობის სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – 1 ერთეული, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა – 900 ლარი.

10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – 8 (რვა) ერთეული – თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვრება საგრანტო ხელშეკრულებით.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.