„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 06/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016313
22
06/11/2019
ვებგვერდი, 08/11/2019
190020020.35.126.016313
„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2019 წლის 6 ნოემბერი

ქ. თერჯოლა

„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 და 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად,  თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (ვებგვერდი – www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.126.016290, 27/12/2018წ.) და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით დანართის მიხედვით. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის  6 ნოემბრიდან. 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენინო ჯანელიძეთერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

14 185,3

15 257,6

5 609,0

9 648,6

16 654,3

6 492,3

10 162,0

11

გადასახადები

2 276,0

2 511,3

0,0

2 511,3

9 148,1

0,0

9 148,1

13

გრანტები

11 064,2

11 897,6

5 609,0

6 288,6

6 492,3

6 492,3

0,0

14

სხვა შემოსავლები

845,1

848,7

0,0

848,7

1 013,9

0,0

1 013,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ხარჯები

8 052,3

8 991,2

160,0

8 831,2

10 552,5

935,3

9 617,2

21

შრომის ანაზღაურება

1 574,6

1 953,5

73,1

1 880,4

2 029,0

81,4

1 947,6

22

საქონელი და მომსახურება

1 095,8

1 032,5

9,7

1 022,8

2 010,4

639,5

1 370,9

23

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

პროცენტი

0,0

53,2

0,0

53,2

29,1

0,0

29,1

25

სუბსიდიები

4 535,0

4 867,6

76,0

4 791,6

5 303,5

69,5

5 234,0

26

გრანტები

0,7

0,7

0,0

0,7

5,8

0,0

5,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

726,7

835,9

1,2

834,7

879,5

0,5

879,0

28

სხვა ხარჯები

119,5

247,8

0,0

247,8

295,2

144,4

150,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6 133,0

6 266,4

5 449,0

817,4

6 101,8

5 557,0

544,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 307,0

5 492,7

4 944,4

548,3

9 890,5

8 145,0

1 745,5

311

ზრდა

4 410,0

5 588,2

4 944,4

643,8

10 065,5

8 145,0

1 920,5

312

კლება

103,0

95,5

0,0

95,5

175,0

0,0

175,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1 826,0

773,7

504,6

269,1

-3 788,7

-2 588,0

-1 200,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 857,2

0,0

0,0

0,0

-3 817,7

-2 588,0

-1 229,7

32

ზრდა

1 867,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

1 867,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3213

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3214

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3215

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3216

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3217

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3218

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

კლება

10,2

0,0

0,0

0,0

3 817,7

2 588,0

1 229,7

3222

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

0,0

3 817,7

2 588,0

1 229,7

3223

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3224

სესხები

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3225

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3226

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3227

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3228

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ვალდებულებების ცვლილება

-111,3

0,0

0,0

0,0

-29,0

0,0

-29,0

33

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

332

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

კლება

111,3

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

322

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

321

საშინაო

111,3

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსულობები

14 333,6

15 353,1

5 609,0

9 744,1

16 829,3

6 492,3

10 337,0

1

შემოსავლები

14 185,3

15 257,6

5 609,0

9 648,6

16 654,3

6 492,3

10 162,0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

103,0

95,5

0,0

95,5

175,0

0,0

175,0

32

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გადასახდელები

12 573,6

14 579,4

5 104,4

9 475,0

20 647,0

9 080,3

11 566,7

2

ხარჯები

8 052,3

8 991,2

160,0

8 831,2

10 552,5

935,3

9 617,2

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 410,0

5 588,2

4 944,4

643,8

10 065,5

8 145,0

1 920,5

32

არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

111,3

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

 

ნაშთის ცვლილება

1 760,0

773,7

504,6

269,1

-3 817,7

-2 588,0

-1 229,7


თავი II
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16829.3 ათასი ლარის ოდენობით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

14298,5

15353,1

5609,0

9744,1

16829,3

6492,3

10337,0

11

გადასახადები

2276,0

2511,3

0,0

2511,3

9148,1

0,0

9148,1

13

გრანტები

11064,2

11897,6

5609,0

6288,6

6492,3

6492,3

0,0

14

სხვა შემოსავლები

845,1

848,7

0,0

848,7

1013,9

0,0

1013,9

31

არაფინანსური აქტივების კლება

103,0

95,5

0,0

95,5

175,0

0,0

175,0

32

ფინანსური აქტივების კლება

10,2

0

0

0

0

0

0


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9148,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

11

გადასახადები

2276,0

2511,3

0,0

2511,3

9148,1

0,0

9148,1

112

საშემოსავლო გადასახადი

869,7

779,5

0,0

779,5

0,0

0,0

0,0

113

ქონების გადასახადი

1406,3

1731,8

0,0

1731,8

1500,0

0,0

1500,0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

905,8

1270,0

0,0

1270,0

1150,0

0,0

1150,0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

112,9

78,0

0,0

78,0

0,0

0,0

0,0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

16,0

19,2

0,0

19,2

5,0

0,0

5,0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

72,6

68,3

0,0

68,3

41,0

0,0

41,0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

299,0

296,3

0,0

296,3

304,0

0,0

304,0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

7648,1

0,0

7648,1

116

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6492.3 ათასი ლარის ოდენობით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

13

გრანტები

11064,2

11897,6

5609,0

6288,6

6492,3

6492,3

0,0

133

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

11064,2

11897,6

5609,0

6288,6

6492,3

6492,3

0,0

1311

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5318,7

6224,7

160,0

6064,7

1311,2

1311,2

0,0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5158,7

6064,7

0,0

6064,7

0,0

0,0

0,0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

160,0

160,0

160,0

0,0

1311,2

1311,2

0,0

1312

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5745,5

5449,0

5449,0

0,0

5181,1

5181,1

0,0

 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

3855,7

5358,1

5358,1

0,0

4451,1

4451,1

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

690,0

690,0

0,0

 

სტიქიის შედეგემის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

1889,8

90,9

90,9

0,0

40,0

40,0

0,0

 

სხვა პროექტები

0,0

223,9

0,0

223,9

0,0

0,0

0,0


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1013.9 ათასი ლარის ოდენობით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

14

სხვა შემოსავლები

845,1

848,6

0,0

848,6

1 013,9

0,0

1 013,9

 

პროცენტები

99,4

126,2

0,0

126,2

117,0

0,0

117,0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

253,2

371,2

0,0

371,2

290,0

0,0

290,0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

251,7

370,5

0,0

370,5

280,0

0,0

280,0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,5

0,7

0,0

0,7

10,0

0,0

10,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

113,6

94,6

0,0

94,6

136,9

0,0

136,9

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

100,0

80,3

0,0

80,3

130,0

0,0

130,0

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

29,1

13,4

0,0

13,4

15,0

0,0

15,0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

70,9

66,5

0,0

66,5

115,0

0,0

115,0

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13,6

14,3

0,0

14,3

6,9

0,0

6,9

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13,6

14,3

0,0

14,3

6,9

0,0

6,9

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

316,6

229,5

0,0

229,5

320,0

0,0

320,0

 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

62,3

27,1

0,0

27,1

150,0

0,0

150,0


თავი III
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 20647.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

2

ხარჯები

12462,3

14579,4

5104,4

9475,0

20647,0

9080,3

11566,7

21

შრომის ანაზღაურება

1574,6

1953,5

73,1

1880,4

2029,0

81,4

1947,6

22

საქონელი და მომსახურება

1095,8

1032,5

9,7

1022,8

2010,4

639,5

1370,9

24

პროცენტი

0,0

53,2

0,0

53,2

29,1

0,0

29,1

25

სუბსიდიები

4535,0

4867,6

76,0

4791,6

5303,5

69,5

5234,0

26

გრანტები

0,7

0,7

0,0

0,7

5,8

0,0

5,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

726,7

835,9

1,2

834,7

879,5

0,5

879,0

28

სხვა ხარჯები

119,5

247,8

0,0

247,8

295,2

144,4

150,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4410,0

5588,2

4944,4

643,8

10065,5

8145,0

1920,5

33

ვალდებულებების კლება

111,3

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10065.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

59,6

41,4

0,0

41,4

45,2

0,0

45,2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4172,4

5456,6

4882,7

573,9

8854,2

7299,9

1554,3

04 00

განათლება

178,0

64,1

61,7

2,4

1009,5

715,5

294,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

ჯანდაცვის პროგრამები

0,0

26,1

0,0

26,1

156,6

129,6

27,0

 

 სულ ჯამი

4410,0

5562,1

4944,4

617,7

10065,5

8145,0

1920,5


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 175.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

31

არაფინანსური აქტივების კლება

103,0

95,5

0,0

95,5

175,0

0,0

175,0

311

ძირითადი აქტივები

16,7

73,9

0,0

73,9

123,5

0,0

123,5

312

მატერიალური მარაგები

-0,5

1,8

0,0

1,8

1,5

0,0

1,5

314

არაწარმოებული აქტივები

86,8

19,8

0,0

19,8

50,0

0,0

50,0

3141

მიწა

86,8

19,8

0,0

19,8

50,0

0,0

50,0


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

32

ფინანსური აქტივების კლება

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

321

     საშინაო

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

324

სესხები

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2513,4

2915,4

0,0

2915,4

3175,9

0,0

3175,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2513,4

2848,5

0,0

2848,5

3155,2

0,0

3155,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2513,4

2848,5

0,0

2848,5

3105,2

0,0

3105,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

66,9

0,0

66,9

20,7

0,0

20,7

702

თავდაცვა

94,0

111,8

83,0

28,8

125,0

90,0

35,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3611,8

3706,9

3396,4

310,5

5106,2

4197,7

908,5

7045

ტრანსპორტი

3611,8

3706,9

3396,4

310,5

5106,2

4197,7

908,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3611,8

3706,9

3396,4

310,5

5106,2

4197,7

908,5

705

გარემოს დაცვა

1169,1

1256,0

0,0

1256,0

1395,0

0,0

1395,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1169,1

1256,0

0,0

1256,0

1395,0

0,0

1395,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

795,0

2045,0

1486,3

558,7

4224,6

3256,3

968,3

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

233,1

156,0

0,0

156,0

1292,7

960,0

332,7

7063

წყალმომარაგება

299,0

1691,1

1486,3

204,8

1991,9

1606,3

385,6

7064

გარე განათება

162,3

197,9

0,0

197,9

250,0

0,0

250,0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

100,6

0,0

0,0

0,0

690,0

690,0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

105,9

112,2

76,0

36,2

251,6

199,1

52,5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

82,8

86,1

76,0

10,1

95,0

69,5

25,5

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

23,1

26,1

0,0

26,1

156,6

129,6

27,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1195,6

1345,7

0,0

1345,7

1356,0

0,0

1356,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

358,7

457,8

0,0

457,8

475,0

0,0

475,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

784,9

836,6

0,0

836,6

826,0

0,0

826,0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

52,0

51,3

0,0

51,3

55,0

0,0

55,0

709

განათლება

2295,9

2276,0

61,7

2214,3

4136,7

1336,7

2800,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2112,8

2088,3

61,7

2026,6

2523,6

185,5

2338,1

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

183,1

187,7

0,0

187,7

1613,1

1151,2

461,9

710

სოციალური დაცვა

792,9

809,9

1,0

808,9

876,0

0,5

875,5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

58,2

49,3

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

410,6

464,2

0,0

464,2

876,0

0,5

875,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

324,1

296,4

1,0

295,4

0,0

0,0

0,0

 

სულ

12573,6

14578,9

5104,4

9474,5

20647,0

9080,3

11566,7


თავი IV
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3817.7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3817.7 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -29.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 


თავი V
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისათვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

 


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით, რომელიც ყველაზე აქტუალურია მოსახლეობისათვის. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 2019-2022 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:        
 • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.
 • განათლება.
 • კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები.
 • მოსახლების ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
 • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის ხელშეწყობა.

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) გზებისა და  ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტში არსებული ასფალტიანი დაზიანებული გზების, ხიდების შეკეთება და ხრეშოვანი გზების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება, კერძოდ საგარანტიო თანხების დაფინანსება. ასევე განხორციელდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თერჯოლის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი დაფინანსების თანადაფინანსება.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თერჯოლის მუნიციპალიტეტს გამოეყო გზების რეაბილიტაციისათვის დაფინანსება 2668,2 ათასი ლარი. მათ შორის: სოფ. ჩხარი-ძევრის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია  დაფინანსდება 210,1 ათასი ლარით. გოდოგანი-ნაგარევი- ბროლისქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 639,0 ათასი ლარით, სოფელ ქვედა სიმონეთში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია  დაფინანსდება 509.0 ათასი ლარით. თერჯოლა-ახალთერჯოლა-ჩხარის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 460,2 ათასი ლარით. სოფ. ნახშირღელეში ნიკოლაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 400.0 ათასი ლარით და სოფ. ვარდიგორა-ჯგილათის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია დაფინანსდება 450.0 ათასი ლარით.

მთავრობის №557 განკარგულებით მუნიციპალიტეტს გამოეყო 48.0 ათასი ლარი სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ.

ასევე განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება,  საგარანტიო თანხების დაფინანსება და განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება და საზედამხედველო  საქმიანობის დაფინანსება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა. მათ შორის: სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების და წყალ-კანალიზაციის მოწესრიგება,  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა) საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენებისა და გართობის ადგილების შექმნა. სკვერებისა და პარკების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა;

მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობებისსხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თერჯოლის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო დაფინანსება 811.3 ათასი ლარი. მათ შორის: სოფ. ძევრის ცენტრის კეთილმოწყობა დაფინანსდება  457.0 ათასი ლარით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა დაფინანსდება 221.3 ათასი ლარით და სოფ. ძევრის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოების მე-2 ეტაპი დაფინანსდება 133.0 ათასი ლარით.

მთავრობის №986 განკარგულებით მუნიციპალიტეტს გამოეყო 40.0 ათასი ლარი სტიქიით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ.

ასევე განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება,  საგარანტიო თანხების დაფინანსება და განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება და საზედამხედველო  საქმიანობის დაფინანსება.

ბ.ბ) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია(პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი: ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი წყლის სათავე ნაგებობებისა და ქსელის მოწყობა, არსებული  დაზიანებული  სასმელი წყლის მილების შეცვლა, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის  საჭირო  ინვენტარის შეძენა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თერჯოლის მუნიციპალიტეტსგამოეყო დაფინანსება 794.0 ათასი ლარი. სოფელ ბარდუბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობად.

ასევე განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება,  საგარანტიო თანხების დაფინანსება და განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება და საზედამხედველო  საქმიანობის დაფინანსება.

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება;

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია.

გ) დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტი;

ამ ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ ,,თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური,, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქალაქის ქუჩების, მოედნების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, ცენტრალური საავტომობილო გზის, ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თვითდინებითი წყალსადენების წყლის სათავე ნაგებობებისა და წყლის სისტემების მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია. 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე და დეკორატიული განათების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქგამწვანებისა და ქალაქგაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. შენობა ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ტროტუარების გაზონების მოწყობა, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდებაგზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

სოფლების ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში,  გამოყოფილი დაფინანსებიდან განხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება სუბსიდირების მუხლით, მათი რეაბილიტაცია და  ინვენტარით აღჭურვა.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ორგანიზება და მართვა.

ა.ა)  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა(პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა;

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სკოლამდელი განათლება. ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო ბაგა-ბაღების ეფექტიანი ფუნქციონირება. ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,,.

ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისათვის მზაობა;

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ,, მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა-ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 54 სააღმზრდელო ჯგუფი.

საბავშვო ბაგა-ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 1187 აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.

ა.გ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა. რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფელ გოგნში აშენდება საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წინა წლებში აღებული ვალდებულებების შესრულება.

ბ) სკოლისგარეშე განათლება (პროგრამულიკოდი 04 02)

პროგრამის მიზანი: მომავალი თაობის ინტელექტუალურ, ესთეთიკურ-ზნეობრივი აღზრდა; მოსწავლე ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც ფინანსდება სუბსიდიის მუხლით. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას და აქტიურად  მონაწილეობენ რაიონულ, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ ფესტივალ-კონკურსებში.

გ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები (პროგრამულიკოდი 04 04)

პროგრამის მიზანი: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნების  რეაბილიტაცია.

ა.ა)  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტის პროპაგანდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ადგილობრივი სპორტული კლუბები და ღონისძიებები, წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების დაჯილდოება,   წარმატებული სპორტსმენების სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და პოპულარიზაციას.

ა.გ) სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანი: სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება და თაობათა შორის მემკვიდრეობის უწყვეტობა, მოზარდი თაობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და მასობრივი სპორტის განვითარების პროპაგანდა;

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინასდება ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,, რომელიც აქტიურად ახორციელებს სპორტის სახეობათა მიხედვით სპორტული გუნდების, ჯგუფების და სექციების მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში და შეჯიბრებებში, თანამშრომლობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სპორტულ ორგანიზაციებთან, მათთან ერთად ატარებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებს (კალათბურთი, ფრენბურთი, მინი–ფეხბურთი, ჭიდაობა, მხიარული სტარტები და სხვა) ცენტრი ეფექტურად იყენებს სპორტულ ნაგებობას, უვლის და პატრონობს,  როგორც მას ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შადრევანს და გამწვანებულ ზოლს. ცენტრი უზრუნველყოფს თერჯოლის მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ სპორტსმენებად.  სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ჭიდაობის 10 ჯგუფი, ჭადრაკის - 2, კალათბურთის - 1, კარატეს -1, სანდას -1, ტანვარჯიშის -1 და რაგბის 2 ჯგუფი. სკოლაში მთლიანად წვრთნებს გადის 350 მოზარდი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ყველა ხარჯს სუბსიდიის მუხლით.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი: ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, სამხატვრო და სამუსიკო ხელოვნებისადმი მოზარდთა დაინტერესება;

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: სამხატვრო და სამუსიკო ხელოვნებისადმი მოზარდთა დაინტერესება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის  სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა ,,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 200 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 5 ლარს თვეში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო  სკოლა“ სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 50 ბავშვი.

ბ.ბ) ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: წიგნიერი თაობის აღზრდა;

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით 215366 ლარი.

ბ.გ)კულტურის სახლები ( პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი: სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიების ჩატარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლი, რომელიც უზრუნველყოფს ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორულ ანსამბლებს, სამოყვარულო თეატრის კულტურულ–შემოქმედებით საქმიანობას, ხელშეწყობასა და განვითარებას.

ბ.დ) მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია;

ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით და სერგო კლდიაშვილების, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენას, შეგროვებას შესწავლას, ექსპონირებას და პოპულარიზაციას, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას.

ბ.ე)  სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანი: კულტურის ობიექტების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; ტურიზმის პოპულარიზაცია;

ვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,, ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას.

ამ ქვეპროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ  შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი  წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.

აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.

გ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03 )

პროგრამის მიზანი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა;

ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებულ ერთადერთ გაზეთ „თერჯოლა“–ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნება, გაზეთის შესყიდვა  და მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში გავრცელება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებაახალგაზრდული ინიციატივები, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი სკოლის მოსწავლეთა დაჯილდოება. ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.

ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 05)

პროგრამის მიზანი:  მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.

4.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და სწრაფი რეაგირება;

 ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით ცალკეული კომპონენტების მიხედვით იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მიღწევა/შენარჩუნება;

ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ ,,თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი,,. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას სუბსიდირების მუხლით, კერძოდ:

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქმიანობათა კოორდინაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ და საპასუხო ქმედების განხორციელება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი.
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ა.ბ) ამბულატორიები (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი: ამბულატორიების რეაბილიტაცია;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ამბულატორიების შენობების მიმდინარე რემონტი და აღიჭურვება კომპიუტერული ტექნიკით.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თერჯოლის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსებისათვის 129.6 ათასი ლარი.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის სოციალურ/ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სხვადასხვა სახისყოფითი  დახმარება;

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი დახმარების გაწევა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე, კერძოდ:

1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მძიმე სოციალურ  პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური  დახმარება.  

3. ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველ მოსახლეობისის ნაწილი რომლებიც სარგებლობდა  უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი თანხებით.

4.  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული   ეპილეფსიით ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება.

5.  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების  სოციალური დახმარება.

6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება.

7. თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაციის დახმარება (მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები).

8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯეხების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. კეძოდ; ა) პირველ და მეორე ახალშობილზე 200 ლარი; ბ) მესამე ახალშობილზე 250 ლარი; გ) მეოთხე, მეხუთე და ა.შ. ახალშობილზე 300 ლარი; ტყუპების შეძენის შემთხვევაში 600ლარი.

9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების  დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას.

10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე მედიკამემტებით დახმარება.

11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება.

12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება  და სარიტუალო მომსახურეობა. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.  თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით.

13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის ერთჯერადი თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება.

14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით და ფენილკეტონურიით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება.

15. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება.

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრ. კოდი 01-00)

 პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდს.

მუნიციპალიტეტის მერიის მუდმივი ყურადღების საგანია წარმატებულ სპორტმენთა და ახალგაზრდობის  მორალური და მატერიალური წახალისების სტიმულირება.  მერია აგრეთვე უზრუნველყოფს გენდერული თანასწორობის პროგრამების ფინანსურ ხელშეწყობას

ბ)  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრ. კოდი 02 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის  მუნიციპალიტეტში წვევამდელთა  და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

7

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

12 573,6

14 579,4

5 104,4

9 475,0

20 647,0

9 080,3

11 566,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156,0

169,0

0,0

169,0

169,0

0,0

169,0

2

ხარჯები

8 052,3

8 991,2

160,0

8 831,2

10 552,5

935,3

9 617,2

21

შრომის ანაზღაურება

1 574,6

1 953,5

73,1

1 880,4

2 029,0

81,4

1 947,6

22

საქონელი და მომსახურება

1 095,8

1 032,5

9,7

1 022,8

2 010,4

639,5

1 370,9

24

პროცენტი

0,0

53,2

0,0

53,2

29,1

0,0

29,1

25

სუბსიდიები

4 535,0

4 867,6

76,0

4 791,6

5 303,5

69,5

5 234,0

26

გრანტები

0,7

0,7

0,0

0,7

5,8

0,0

5,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

726,7

835,9

1,2

834,7

879,5

0,5

879,0

28

სხვა ხარჯები

119,5

247,8

0,0

247,8

295,2

144,4

150,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 410,0

5 588,2

4 944,4

643,8

10 065,5

8 145,0

1 920,5

311

ძირითადი აქტივები

4 406,0

5 587,5

4 944,4

643,1

10 063,5

8 145,0

1 918,5

314

არაწარმოებული აქტივები 

4,0

0,7

0,0

0,7

2,0

0,0

2,0

33

ვალდებულებების კლება

111,3

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

331

საშინაო

111,3

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 513,4

2 915,4

0,0

2 915,4

3 175,9

0,0

3 175,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

159,0

0,0

159,0

159,0

0,0

159,0

2

ხარჯები

2 385,6

2 874,0

0,0

2 874,0

3 101,7

0,0

3 101,7

21

შრომის ანაზღაურება

1 495,7

1 852,7

0,0

1 852,7

1 919,0

0,0

1 919,0

22

საქონელი და მომსახურება

867,1

758,0

0,0

758,0

1 019,0

0,0

1 019,0

24

პროცენტი

0,0

53,2

0,0

53,2

29,1

0,0

29,1

26

გრანტები

0,7

0,7

0,0

0,7

5,8

0,0

5,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13,5

41,3

0,0

41,3

20,0

0,0

20,0

28

სხვა ხარჯები

8,6

168,1

0,0

168,1

108,8

0,0

108,8

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,6

41,4

0,0

41,4

45,2

0,0

45,2

311

ძირითადი აქტივები

59,6

41,4

0,0

41,4

45,2

0,0

45,2

33

ვალდებულებების კლება

68,2

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

331

საშინაო

68,2

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

01 01

თერჯოლის საკრებულო

522,6

587,3

0,0

587,3

600,0

0,0

600,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24,0

27,0

 

27,0

27,0

 

27,0

2

ხარჯები

522,6

587,3

0,0

587,3

600,0

0,0

600,0

21

შრომის ანაზღაურება

374,4

441,2

0,0

441,2

450,0

0,0

450,0

22

საქონელი და მომსახურება

148,2

67,0

0,0

67,0

65,0

0,0

65,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

79,1

0,0

79,1

85,0

0,0

85,0

01 02

თერჯოლის მერია

1 923,9

2 261,2

0,0

2 261,2

2 505,2

0,0

2 505,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123,0

132,0

 

132,0

132,0

 

132,0

2

ხარჯები

1 863,0

2 219,8

0,0

2 219,8

2 431,0

0,0

2 431,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 121,3

1 411,5

0,0

1 411,5

1 469,0

0,0

1 469,0

22

საქონელი და მომსახურება

718,9

691,0

0,0

691,0

904,0

0,0

904,0

24

პროცენტი

0,0

53,2

0,0

53,2

29,1

0,0

29,1

26

გრანტები

0,7

0,7

0,0

0,7

5,8

0,0

5,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

13,5

41,3

0,0

41,3

20,0

0,0

20,0

28

სხვა ხარჯები

8,6

22,1

0,0

22,1

3,1

0,0

3,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,6

41,4

0,0

41,4

45,2

0,0

45,2

311

ძირითადი აქტივები

59,6

41,4

0,0

41,4

45,2

0,0

45,2

33

ვალდებულებების კლება

1,3

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

331

საშინაო

1,3

0,0

0,0

0,0

29,0

0,0

29,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის  და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

66,9

66,9

0,0

66,9

20,7

0,0

20,7

2

ხარჯები

0,0

66,9

0,0

66,9

20,7

0,0

20,7

28

სხვა ხარჯები

0,0

66,9

0,0

66,9

20,7

0,0

20,7

33

ვალდებულებების კლება

66,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

66,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

94,0

111,8

83,0

28,8

125,0

90,0

35,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

2

ხარჯები

94,0

111,8

83,0

28,8

125,0

90,0

35,0

21

შრომის ანაზღაურება

78,9

100,8

73,1

27,7

110,0

81,4

28,6

22

საქონელი და მომსახურება

11,5

10,8

9,7

1,1

15,0

8,6

6,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3,6

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

94,0

111,8

83,0

28,8

125,0

90,0

35,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

2

ხარჯები

94,0

111,8

83,0

28,8

125,0

90,0

35,0

21

შრომის ანაზღაურება

78,9

100,8

73,1

27,7

110,0

81,4

28,6

22

საქონელი და მომსახურება

11,5

10,8

9,7

1,1

15,0

8,6

6,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3,6

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 575,9

7 007,9

4 882,7

2 125,2

10 725,8

7 454,0

3 271,8

2

ხარჯები

1 366,8

1 551,3

0,0

1 551,3

1 871,6

154,1

1 717,5

22

საქონელი და მომსახურება

195,4

239,6

0,0

239,6

332,2

9,7

322,5

25

სუბსიდიები

1 169,1

1 256,0

0,0

1 256,0

1 395,0

0,0

1 395,0

28

სხვა ხარჯები

2,3

55,7

0,0

55,7

144,4

144,4

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 172,4

5 456,6

4 882,7

573,9

8 854,2

7 299,9

1 554,3

311

ძირითადი აქტივები

4 168,4

5 455,9

4 882,7

573,2

8 852,2

7 299,9

1 552,3

314

არაწარმოებული აქტივები 

4,0

0,7

0,0

0,7

2,0

0,0

2,0

33

ვალდებულებების კლება

36,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

36,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

 გზებისა და  ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი

3 611,8

3 706,9

3 396,4

310,5

5 106,2

4 197,7

908,5

2

ხარჯები

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 573,8

3 706,9

3 396,4

310,5

5 106,2

4 197,7

908,5

311

ძირითადი აქტივები

3 573,8

3 706,9

3 396,4

310,5

5 106,2

4 197,7

908,5

33

ვალდებულებების კლება

35,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

35,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

694,4

2 045,0

1 486,3

558,7

3 534,6

2 566,3

968,3

2

ხარჯები

195,4

295,3

0,0

295,3

467,6

145,1

322,5

22

საქონელი და მომსახურება

195,4

239,6

0,0

239,6

323,2

0,7

322,5

28

სხვა ხარჯები

0,0

55,7

0,0

55,7

144,4

144,4

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

498,0

1 749,7

1 486,3

263,4

3 067,0

2 421,2

645,8

311

ძირითადი აქტივები

494,0

1 749,0

1 486,3

262,7

3 065,0

2 421,2

643,8

314

არაწარმოებული აქტივები 

4,0

0,7

0,0

0,7

2,0

0,0

2,0

33

ვალდებულებების კლება

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება

233,1

156,0

0,0

156,0

1 292,7

960,0

332,7

2

ხარჯები

18,7

76,4

0,0

76,4

170,1

145,1

25,0

22

საქონელი და მომსახურება

18,7

20,7

0,0

20,7

25,7

0,7

25,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

55,7

0,0

55,7

144,4

144,4

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213,4

79,6

0,0

79,6

1 122,6

814,9

307,7

311

ძირითადი აქტივები

209,4

78,9

0,0

78,9

1 120,6

814,9

305,7

314

არაწარმოებული აქტივები 

4,0

0,7

0,0

0,7

2,0

0,0

2,0

33

ვალდებულებების კლება

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

299,0

1 691,1

1 486,3

204,8

1 991,9

1 606,3

385,6

2

ხარჯები

22,0

25,4

0,0

25,4

75,0

0,0

75,0

22

საქონელი და მომსახურება

22,0

25,4

0,0

25,4

75,0

0,0

75,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277,0

1 665,7

1 486,3

179,4

1 916,9

1 606,3

310,6

311

ძირითადი აქტივები

277,0

1 665,7

1 486,3

179,4

1 916,9

1 606,3

310,6

03 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

162,3

197,9

0,0

197,9

250,0

0,0

250,0

2

ხარჯები

154,7

193,5

0,0

193,5

222,5

0,0

222,5

22

საქონელი და მომსახურება

154,7

193,5

0,0

193,5

222,5

0,0

222,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,6

4,4

0,0

4,4

27,5

0,0

27,5

311

ძირითადი აქტივები

7,6

4,4

0,0

4,4

27,5

0,0

27,5

03 03

დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 169,1

1 256,0

0,0

1 256,0

1 395,0

0,0

1 395,0

2

ხარჯები

1 169,1

1 256,0

0,0

1 256,0

1 395,0

0,0

1 395,0

25

სუბსიდიები

1 169,1

1 256,0

 

1 256,0

1 395,0

 

1 395,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

100,6

0,0

0,0

0,0

690,0

690,0

0,0

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

9,0

9,0

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

9,0

9,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,6

0,0

0,0

0,0

681,0

681,0

0,0

311

ძირითადი აქტივები

100,6

0,0

0,0

0,0

681,0

681,0

0,0

04 00

განათლება

2 295,9

2 276,0

61,7

2 214,3

4 136,7

1 336,7

2 800,0

2

ხარჯები

2 112,8

2 211,9

0,0

2 211,9

3 127,2

621,2

2 506,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

621,2

621,2

0,0

25

სუბსიდიები

2 112,8

2 211,9

0,0

2 211,9

2 506,0

0,0

2 506,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,0

64,1

61,7

2,4

1 009,5

715,5

294,0

311

ძირითადი აქტივები

178,0

64,1

61,7

2,4

1 009,5

715,5

294,0

33

ვალდებულებების კლება

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 929,7

2 024,2

0,0

2 024,2

2 311,0

0,0

2 311,0

2

ხარჯები

1 929,7

2 024,2

0,0

2 024,2

2 311,0

0,0

2 311,0

25

სუბსიდიები

1 929,7

2 024,2

0,0

2 024,2

2 311,0

0,0

2 311,0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა

64,6

66,5

0,0

66,5

81,0

0,0

81,0

2

ხარჯები

64,6

66,5

0,0

66,5

81,0

0,0

81,0

25

სუბსიდიები

64,6

66,5

 

66,5

81,0

 

81,0

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

1 865,1

1 957,7

0,0

1 957,7

2 230,0

0,0

2 230,0

2

ხარჯები

1 865,1

1 957,7

0,0

1 957,7

2 230,0

0,0

2 230,0

25

სუბსიდიები

1 865,1

1 957,7

 

1 957,7

2 230,0

 

2 230,0

04 01 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

183,1

64,1

61,7

2,4

212,6

185,5

27,1

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,0

64,1

61,7

2,4

212,6

185,5

27,1

311

ძირითადი აქტივები

178,0

64,1

61,7

2,4

212,6

185,5

27,1

33

ვალდებულებების კლება

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლისგარეშე  განათლება

183,1

187,7

0,0

187,7

195,0

0,0

195,0

2

ხარჯები

183,1

187,7

0,0

187,7

195,0

0,0

195,0

25

სუბსიდიები

183,1

187,7

 

187,7

195,0

 

195,0

04 04

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

1 418,1

1 151,2

266,9

2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

621,2

621,2

0,0

22

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

621,2

621,2

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

796,9

530,0

266,9

311

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

796,9

530,0

266,9

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 195,6

1 345,7

0,0

1 345,7

1 356,0

0,0

1 356,0

2

ხარჯები

1 195,6

1 345,7

0,0

1 345,7

1 356,0

0,0

1 356,0

22

საქონელი და მომსახურება

21,8

24,1

0,0

24,1

23,0

0,0

23,0

25

სუბსიდიები

1 133,9

1 299,6

0,0

1 299,6

1 291,0

0,0

1 291,0

28

სხვა ხარჯები

39,9

22,0

0,0

22,0

42,0

0,0

42,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

358,7

457,8

0,0

457,8

475,0

0,0

475,0

2

ხარჯები

358,7

457,8

0,0

457,8

475,0

0,0

475,0

25

სუბსიდიები

349,0

443,3

0,0

443,3

445,0

0,0

445,0

28

სხვა ხარჯები

9,7

14,5

0,0

14,5

30,0

0,0

30,0

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

9,7

14,5

0,0

14,5

30,0

0,0

30,0

2

ხარჯები

9,7

14,5

0,0

14,5

30,0

0,0

30,0

28

სხვა ხარჯები

9,7

14,5

0,0

14,5

30,0

0,0

30,0

05 01 06

სპორტული სკოლა

349,0

443,3

0,0

443,3

445,0

0,0

445,0

2

ხარჯები

349,0

443,3

0,0

443,3

445,0

0,0

445,0

25

სუბსიდიები

349,0

443,3

 

443,3

445,0

 

445,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

741,9

791,2

0,0

791,2

781,0

0,0

781,0

2

ხარჯები

741,9

791,2

0,0

791,2

781,0

0,0

781,0

25

სუბსიდიები

741,9

791,2

0,0

791,2

781,0

0,0

781,0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

170,2

186,3

0,0

186,3

180,0

0,0

180,0

2

ხარჯები

170,2

186,3

0,0

186,3

180,0

0,0

180,0

25

სუბსიდიები

170,2

186,3

 

186,3

180,0

 

180,0

05 02 03

ბიბლიოთეკები

89,2

96,6

0,0

96,6

97,0

0,0

97,0

2

ხარჯები

89,2

96,6

0,0

96,6

97,0

0,0

97,0

25

სუბსიდიები

89,2

96,6

 

96,6

97,0

 

97,0

05 02 04

კულტურის სახლები

251,3

262,6

0,0

262,6

260,0

0,0

260,0

2

ხარჯები

251,3

262,6

0,0

262,6

260,0

0,0

260,0

25

სუბსიდიები

251,3

262,6

 

262,6

260,0

 

260,0

05 02 05

 მუზეუმები

54,8

62,5

0,0

62,5

60,0

0,0

60,0

2

ხარჯები

54,8

62,5

0,0

62,5

60,0

0,0

60,0

25

სუბსიდიები

54,8

62,5

 

62,5

60,0

 

60,0

05 02 07

 სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

176,4

183,2

0,0

183,2

184,0

0,0

184,0

2

ხარჯები

176,4

183,2

0,0

183,2

184,0

0,0

184,0

25

სუბსიდიები

176,4

183,2

 

183,2

184,0

 

184,0

05 03

საგამომცემლო საქმიანობა

43,0

45,4

0,0

45,4

45,0

0,0

45,0

2

ხარჯები

43,0

45,4

0,0

45,4

45,0

0,0

45,0

25

სუბსიდიები

43,0

45,4

 

45,4

45,0

 

45,0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

32,6

31,6

0,0

31,6

35,0

0,0

35,0

2

ხარჯები

32,6

31,6

0,0

31,6

35,0

0,0

35,0

22

საქონელი და მომსახურება

21,8

24,1

0,0

24,1

23,0

0,0

23,0

28

სხვა ხარჯები

10,8

7,5

0,0

7,5

12,0

0,0

12,0

05 05

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

19,4

19,7

0,0

19,7

20,0

0,0

20,0

2

ხარჯები

19,4

19,7

0,0

19,7

20,0

0,0

20,0

25

სუბსიდიები

0,0

19,7

 

19,7

20,0

 

20,0

28

სხვა ხარჯები

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

898,8

922,6

77,0

845,6

1 127,6

199,6

928,0

2

ხარჯები

897,5

896,5

77,0

819,5

971,0

70,0

901,0

25

სუბსიდიები

119,2

100,1

76,0

24,1

111,5

69,5

42,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

709,6

794,4

1,0

793,4

859,5

0,5

859,0

28

სხვა ხარჯები

68,7

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,1

0,0

26,1

156,6

129,6

27,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

26,1

0,0

26,1

156,6

129,6

27,0

33

ვალდებულებების კლება

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

105,9

112,2

76,0

36,2

251,6

199,1

52,5

2

ხარჯები

105,9

86,1

76,0

10,1

95,0

69,5

25,5

25

სუბსიდიები

105,9

86,1

76,0

10,1

95,0

69,5

25,5

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,1

0,0

26,1

156,6

129,6

27,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

26,1

0,0

26,1

156,6

129,6

27,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

82,8

86,1

76,0

10,1

95,0

69,5

25,5

2

ხარჯები

82,8

86,1

76,0

10,1

95,0

69,5

25,5

25

სუბსიდიები

82,8

86,1

76,0

10,1

95,0

69,5

25,5

06 01 02

 ამბულატორიები

23,1

26,1

0,0

26,1

156,6

129,6

27,0

2

ხარჯები

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

23,1

0,0

 

 

0,0

 

 

31

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

26,1

0,0

26,1

156,6

129,6

27,0

311

ძირითადი აქტივები

0,0

26,1

0,0

26,1

156,6

129,6

27,0

06 02

სოციალური პროგრამები

792,9

810,4

1,0

809,4

876,0

0,5

875,5

 

ხარჯები

791,6

810,4

1,0

809,4

876,0

0,5

875,5

25

სუბსიდიები

13,3

14,0

0,0

14,0

16,5

0,0

16,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

709,6

794,4

1,0

793,4

859,5

0,5

859,0

28

სხვა ხარჯები

68,7

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

სოციალური დაცვა

284,0

373,8

0,0

373,8

876,0

0,5

875,5

 

ხარჯები

284,0

373,8

0,0

373,8

876,0

0,5

875,5

25

სუბსიდიები

5,3

7,0

 

7,0

16,5

 

16,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

278,7

364,8

0,0

364,8

859,5

0,5

859,0

28

სხვა ხარჯები

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ინვალიდთა ასოციაცია

8,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

25

სუბსიდიები

8,0

7,0

 

7,0

0,0

 

 

06 02 04

ახალშობილთა დახმარება

58,2

49,3

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

58,2

49,3

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58,2

49,3

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

06 02 05

უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა

79,9

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

79,9

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,2

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

28

სხვა ხარჯები

68,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

გაჭირვებულების დახმარება

118,6

83,9

0,0

83,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

118,6

83,9

0,0

83,9

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118,6

83,9

0,0

83,9

0,0

0,0

0,0

06 02 07

ომის ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება  და სარიტუალო მომსახურეობა

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 08

სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება

243,2

225,4

0,0

225,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

241,9

225,4

0,0

225,4

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

241,9

225,4

0,0

225,4

0,0

0,0

0,0

33

ვალდებულებების კლება

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331

საშინაო

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


თავი VI
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 18. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 69.5 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0.5 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

3. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1151,2 ათასი ლარი დაიხარჯება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად 530,0 ათასი ლარი და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით 621,2 ათასი ლარი.


მუხლი 19. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 20
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 101-ე მუხლის საფუძველზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებაში გათვალისწინებულია საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვს 20,0 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხით განხორციელდება საჯარო მოხელეების გადამზადება დადაფინანსდება მივლინების ხარჯები.
მუხლი 21
თერჯოლის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 22
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში კვარტალური  განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.