,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 აპრილის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 აპრილის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/11/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.126.016312
21
06/11/2019
ვებგვერდი, 08/11/2019
010250020.35.126.016312
,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 აპრილის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 3 აპრილის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2019 წლის 6 ნოემბერი

ქ. თერჯოლა

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 03 აპრილის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 03 აპრილის №7 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 08.04.2019, ს.კ 010250020.35.126.016298):  

1. დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„„საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 239-ე მუხლის მე-14, 22-ე, 27-ე, 31-ე, 66-ე, 67-ე და 68-ე ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართელოს კანონის მე-8 მუხლის 1-ლი პუნქტის, და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის დამტკიცების თაობაზე“ საქართელოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 02 აგვისტოს №669 ბრძანების შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:“

2. დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმს, უფლებამოსილების სფეროს მიხედვით, ადგენს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის:

ა) თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 49-ე, 51-ე, 512, 513, 52-ე,  55-ე, 552, 553, 63-ე, 64-ე, 65-ე,  651, 66-ე, 67-ე, 68-ე, 71-ე,  73-76-ე,  86-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებზე;

ბ) თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 825-ე, 1074,  1191, 1271 მუხლის მე- 5 ნაწილით, 145-ე, 1461, 148-ე, 150-ე, 151-ე,  152-ე , 1534, 1792 მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებზე.

გ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური – საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1961, 1963, 1966,  197-ე, 1971  და 198-ე მუხლით გათვალისწინებულ სამართლადარღვევევევბზე.

დ) თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1726 მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევაზე.

ე) ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლით გათვალისწინებულ სამართლადარღვევებზე.

3. დადგენილების 1-ლი მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის წარმოების, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის“ მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის  შესაბამისი სამსახურები უფლებამოსილნი არიან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შეადგინონ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 239-ე მუხლის მე-14, 22-ე, 24-ე, 27-ე, 31-ე, 66-ე, 67-ე, 68-ე ნაწილებით გათვალისწინებულ შესაბამის სამართალდარღვევებზე.“.

4.  დადგენილების 1-ლი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმა – დანართი №2 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით დანართის მიხედვით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენინო ჯანელიძედანართი №2

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი


სერია ქქ 000001       №

1. ---------------------------------------------------            2. ----------------------------------------------------

 ოქმის შედგენის თარიღი : რიცხვი, თვე, წელი .             /ოქმის შედგენის ადგილი /

-------------------------------------------------          3. ----------------------------------

ოქმის შემდგენელის თანამდებობა                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/სახელი ,მამის სახელი , გვარი /

4. დავადგინე , რომ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

/ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი , დრო და არსი /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/ნორმატიული აქტი , რომელიც იქნა დარღვეული /

5. პასუხისმგებლობა აღნიშნული დარღვევისათვის განსაზღვრულია საქართველოს   ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევათა კოდექსის -------------------- მუხლით / მუხლის --------------------- ნაწილით.

6.  მონაცემების დამრღვევის შესახებ ------------------------------------------------------------------------------------

/ფიზიკური პირი – სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი № და სხვა მოანაცემები .

იურიდიული პირი – სახელწოდება, იურიდიული მისამართი , საიდენტიფიკაციო კოდი ,

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი და მისი პირადი მონაცემები /

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. დამრღვევის ახსა -განმარტება : --------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამრღვევს განემარტა მისი უფლებები და მოვალეობები, რომელიც გათვალისწინებულია საქრთველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით. 

8. მოწმე ან /და დაზარალებული ---------------------------------------------------------------------------------------

/ხელმოწერა/  /სახელი, გვარი, მისამართი /

9. ოქმის შემდგენელი პირი ---------------------------------------------------------------------------------------------

 /ხელმოწერა /             /სახელი , გვარი /

10. სამართალდამრღვევი პირი ----------------------------------------------------------------------------------------

 /ხელმოწერა /                    /სახელი , გვარი /

11. ჩავიბარე ოქმი --------------------------------------------------------------------------------------------------------

/სამართალდამრღვევის ხელმოწერა /

12. საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები :-------------------------------------------------------------------

13. შენიშვნა :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები: ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებები, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდ გომლობები, საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით: ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურეობით; გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება (გადაწყვეტილება).

ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებებისა და სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის) სასამართლოში გასაჩვრების უფლების შესახებ.

დამკვეთი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

დამამზადებელი :

სფს -ს რეგისტრაციის № 00- 0000 .


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.