„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22/27
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016435
22/27
30/10/2019
ვებგვერდი, 04/11/2019
190020020.35.111.016435
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

  ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №22/27

2019 წლის 30 ოქტომბერი

ქ. ფოთი

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  და საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 21 აგვისტოს 1868 განკარგულების შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016407) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 22 510.8 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 26 688.6 ათ. ლარით;

ა.გ) გრანტები 6 227.3 ათ. ლარით;

ა.გ.ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 33.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6 194.3 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ.ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5 934.3 ათ. ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

22,210.8

5,934.3

16,276.5

გადასახადები

11,101.7

0.0

11,101.7

10,570.2

0.0

10,570.2

12,698.5

0.0

12,698.5

გრანტები

4,194.8

3,947.9

246.9

5,633.1

4,266.4

1,366.7

6,227.3

5,934.3

293.0

სხვა შემოსავლები

3,688.1

0.0

3,688.1

3,332.4

0.0

3,332.4

3,285.0

0.0

3,285.0

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,021.6

3,894.5

15,127.1

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,851.7

0.0

2,851.7

საქონელი და მომსახურება

3,818.7

0.0

3,818.7

1,815.3

0.0

1,815.3

3,740.7

1,459.8

2,280.9

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

სუბსიდიები

5,068.9

0.0

5,068.9

7,983.0

0.0

7,983.0

8,230.3

0.0

8,230.3

გრანტები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

65.0

0.0

65.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,050.5

0.0

1,050.5

898.6

0.0

898.6

950.5

0.0

950.5

სხვა ხარჯები

1,738.2

943.5

794.7

447.2

237.3

209.9

3,134.9

2,434.7

700.2

საოპერაციო სალდო

4,828.0

3,004.4

1,823.6

5,581.0

4,029.1

1,551.9

3,189.2

2,039.8

1,149.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,223.3

2,733.1

1,490.2

2,291.9

1,950.0

341.9

7,200.1

4,903.7

2,296.4

ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

7,500.1

4,903.7

2,596.4

კლება

184.8

0.0

184.8

652.8

0.0

652.8

300.0

0.0

300.0

მთლიანი სალდო

604.7

271.3

333.4

3,289.1

2,079.1

1,210.0

-4,010.9

-2,863.9

-1,147.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

314.7

271.3

43.4

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

ზრდა

1,205.2

939.6

265.6

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,205.2

939.6

265.6

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

 

 

კლება

890.5

668.3

222.2

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

ვალუტა და დეპოზიტები

890.5

668.3

222.2

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

ვალდებულებების ცვლილება

-290.0

0.0

-290.0

-142.2

0.0

-142.2

-166.9

0.0

-166.9

კლება

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

საშინაო

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19,169.4

3,947.9

15,221.5

20,188.5

4,266.4

15,922.1

22,510.8

5,934.3

16,576.5

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

22,210.8

5,934.3

16,276.5

არაფინანსური აქტივების კლება

184.8

 

184.8

652.8

 

652.8

300.0

 

300.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

18,854.7

3,676.6

15,178.1

17,041.6

2,187.3

14,854.3

26,688.6

8,798.2

17,890.4

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,021.6

3,894.5

15,127.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

7,500.1

4,903.7

2,596.4

ვალდებულებების კლება

290.0

 

290.0

142.2

 

142.2

166.9

 

166.9

ნაშთის ცვლილება

314.7

271.3

43.4

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

   

მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22 210.8 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

22,210.8

5,934.3

16,276.5

გადასახადები

11,101.7

0.0

11,101.7

10,570.2

0.0

10,570.2

12,698.5

0.0

12,698.5

გრანტები

4,194.8

3,947.9

246.9

5,633.1

4,266.4

1,366.7

6,227.3

5,934.3

293.0

სხვა შემოსავლები

3,688.1

0.0

3,688.1

3,332.4

0.0

3,332.4

3,285.0

0.0

3,285.0

  “

ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 227.3 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

4,194.8

5,633.1

6,227.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

33.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,194.8

5,633.1

6,194.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

246.9

1,366.7

260.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

1,118.8

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

246.9

247.9

260.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,947.9

4,266.4

5,934.3

ბ.გ) მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19 021.6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,021.6

3,894.5

15,127.1

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,851.7

0.0

2,851.7

საქონელი და მომსახურება

3,818.7

0.0

3,818.7

1,815.3

0.0

1,815.3

3,740.7

1,459.8

2,280.9

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

სუბსიდიები

5,068.9

0.0

5,068.9

7,983.0

0.0

7,983.0

8,230.3

0.0

8,230.3

გრანტები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

65.0

0.0

65.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,050.5

0.0

1,050.5

898.6

0.0

898.6

950.5

0.0

950.5

სხვა ხარჯები

1,738.2

943.5

794.7

447.2

237.3

209.9

3,134.9

2,434.7

700.2

 

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 200.1 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 500.1 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 408,1

2 944,7

7 500,1

ძირითადი აქტივები

4 408,1

2 944,7

7 500,1

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

184,8

652,8

300,0

ძირითადი აქტივები

0,5

17,5

100,0

არაწარმოებული აქტივები

184,3

635,3

200,0

მიწა

184,3

635,3

200,0

 

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,379.4   

3,695.0   

4,262.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,324.5   

3,608.2   

4,193.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,324.5   

3,608.2   

4,043.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

150.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

52.5   

86.8   

68.5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2.4   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

96.8   

93.3   

111.4   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

430.1   

486.3   

1,596.9   

7045

ტრანსპორტი

430.1   

486.3   

1,596.9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

430.1   

486.3   

1,596.9   

705

გარემოს დაცვა

2,568.9   

233.5   

1,586.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,001.5   

13.4   

0.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,567.4   

220.1   

87.2   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

1,499.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,817.8   

5,036.1   

9,607.1   

7061

ბინათმშენებლობა

945.7   

224.8   

1,993.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,725.9   

1,479.6   

3,093.1   

7064

გარე განათება

962.4   

696.8   

1,574.4   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

183.8   

2,634.9   

2,946.6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

623.0   

623.4   

615.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143.9   

165.0   

165.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

479.1   

458.4   

450.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,375.8    

2,857.5   

3,796.3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,207.6   

1,576.1   

1,799.2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

947.5   

945.6   

1,794.2   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

61.1   

165.0   

90.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

159.6   

170.8   

112.9   

709

განათლება

2,173.9   

2,643.5   

3,681.5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,173.9   

2,643.5   

3,085.6   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

595.9   

710

სოციალური დაცვა

1,099.0   

1,230.8   

1,265.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

454.7   

456.5   

491.2   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

184.9   

11.6   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

459.4   

762.7   

773.8   

 

სულ

18,564.7   

16,899.4   

26,521.7   

 

მუხლი 10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 4 010.9 ათ. ლარის ოდენობით.“;

ბ.დ) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  – 166.9 ათ. ლარის ოდენობით.

2. მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის „ქ. ფოთში რუხაძის, ვაჟა-ფშაველას, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009 წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხის და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011 წ.), „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი“ (2 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 100 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) (2017 წ.)   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2019 წელს შეადგენს  166.9 ათ. ლარს.“;

ბ.ე) მე-16 მუხლის  პირველი პუნქტი და  1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. ამიტომ აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. კერძოდ: ლარნაკას ქუჩის ჩიხის მოხრეშვა-დაგრეიდერების, თამარ მეფის, ბერდიანსკის და დ.თავდადებულის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირების, 26 მაისის, წმ. ნინოს, ლოლუას ქუჩებისა და ბესიკის ქუჩასთან შემაერთებელი ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირების, საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟის და ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის, ქალაქ ფოთში ცენტრალური ქუჩის ტროტუარის (კოსტავას ქუჩის ნაწილის) კეთილმოწყობის, საავტომობილო გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ობიექტებისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოების, ქუჩების რეაბილიტაციის პროექტირება-ექსპერტიზის, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის, მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. რემონტის, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის, აღმაშენებლის ქუჩაზე №14, №16, №21 ს/სახლების ექსპერტიზის, აღმაშენებლის ქუჩაზე №14, №16, №21 ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთებისა და კედლებიდან ფილების დემონტაჟის სამუშაოების პროექტირება-ექსპერტიზის, გარე განათების ქსელის ლედ სანათებით ჩანაცვლების, გარე განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურების, აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობის პროექტირების და არსებულის შემდგომი დემონტაჟის, მაწანწალა ძაღლების იზოლირების, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მალთაყვის სანაპირო ზოლის (ბულვარის) შემაერთებელი გზის მოწყობის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირების, მდინარე კაპარჭის გაწმენდის, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, გეგიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი პოლიციის შენობის მიმდინარე რემონტის პროექტირება-ექსპერტიზის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლეთა მოსაცდელების მოწყობის პროექტირება-ექსპერტიზის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის პროექტირება-ექსპერტიზის, საბავშვო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნების მოწყობისა და ატრაქციონების და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟის, წმ. გიორგის ქ. №24-ში მდებარე ყოფილი ჰიდრო-მელიორაციული ტექნიკუმის შენობის რეაბილიტაციის (შემდგომში უმაღლესი სასწავლებელი) პროექტირების, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაციის პროექტირების, დიდების მემორიალის რეაბილიტაციის პროექტირების, სახელმწიფო დროშების შეძენის, საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენის, გამწვანების და სხვა სამუშაოები.

1.1    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)  (პროგრამული კოდი 03 01)

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციის, საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟის და ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის, ცენტრალური ქუჩის ტროტუარის (კოსტავას ქუჩის ნაწილის) კეთილმოწყობის, ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მალთაყვის სანაპირო ზოლის (ბულვარის) შემაერთებელი გზის მოწყობის, ლარნაკას ქუჩის ჩიხის მოხრეშვა-დაგრეიდერების, თამარ მეფის, ბერდიანსკის და დ.თავდადებულის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირების, 26 მაისის, წმ. ნინოს, ლოლუას ქუჩებისა და ბესიკის ქუჩასთან შემაერთებელი ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირების, ქუჩების რეაბილიტაციის პროექტირება-ექსპერტიზის სამუშაოები.  ასევე,დაფინანსდება საავტომობილო გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ობიექტებისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოები და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

  • მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                          

  • გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
  • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.“;

ბ.ვ) მე-16 მუხლის  1.3 და 1.3.1  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის, საბავშვო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნების მოწყობისა და ატრაქციონების და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები, გამწვანების სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად, 2019 წელს განხორციელდება ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო-სადღესასწაულო განწყობის შექმნის მიზნით ინვენტარის შეძენა და ქუჩების მორთვა სხვადასხვა სადღესასწაულო აქსესუარებით. ასევე განხორციელდება სადღესასწაულო აქსესუარების დემონტაჟის, შენახვა-დასაწყობების, სახელმწიფო დროშების შეძენის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირების, წმ. გიორგის ქ. N24-ში მდებარე ყოფილი ჰიდრო-მელიორაციული ტექნიკუმის შენობის რეაბილიტაციის (შემდგომში უმაღლესი სასწავლებელი) პროექტირების, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაციის პროექტირების, დიდების მემორიალის რეაბილიტაციის პროექტირების, გეგიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი პოლიციის შენობის მიმდინარე რემონტის პროექტირება-ექსპერტიზის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლეთა მოსაცდელების მოწყობის პროექტირება-ექსპერტიზის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის პროექტირება-ექსპერტიზის, საბავშვო და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნების მოწყობისა და ატრაქციონების და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები.“;

ბ.ზ) მე-16 მუხლს  დაემატოს 1.3.2  ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„ 1.3.2 ქალაქის გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასათბურე მეურნეობის მოწყობა დეკორატიული ნერგების, ჩითილებისა და სათესი მასალების გამოსაყვანად, რათა მოხდეს ქალაქის ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში სხვადასხვა ხე-მცენარეების, ასევე ერთწლიანი და მრავალწლიანი ყვავილების დარგვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
  • მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:                                              

  • რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.“;

ბ.თ) მე-16 მუხლის  მე-2 პუნქტს დაემატოს 2.1.41 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.1.41 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 01 07)

პროგრამის ძირითადი არსია ქალაქში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქალაქის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, საერთაშორისო ტურნირები), სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა, „სპორტი ყველასათვის“ პროექტების რეალიზაცია, ქალაქის  ნაკრები გუნდების წევრებისათვის მაღალი დონის სასწავლო და საწვრთნელი პირობების შექმნა, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება და ანტიდოპინგური ღონისძიებების განხორციელება, სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ადგილობრივი ტურნირების და პირველობების ორგანიზება  და ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქმნის ქალაქის ტურისტული შესაძლებლობების საინფორმაციო ბანკს, მუდმივად ახდენს სრულყოფასა და განახლებას. თანამშრომლობს სხვადასხვა ტურისტულ ცენტრებთან, რათა ერთობლივი პროექტების განხორციელების გზით მოხდეს საქართველოში ტურიზმის განვითარება და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე.“;

ბ.ი) მე-16 მუხლის  მე-2 პუნქტის 2.2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.2.1. სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქალაქი აფინანსებს ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელს“ და ა(ა)იპ „არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელს, რომლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური  შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებისათვის თანაბარი პირობების შექმნა, მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების შესწავლა, სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება, კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.“;

ბ.კ) მე-16 მუხლის  მე-2 პუნქტს დაემატოს 2.2.1.1 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.2.1.1 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

პროგრამის მიზანია ქალაქში სახელოვნებო სამხატვრო განათლების ხელშეწყობა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, ანიმაციის განვითარების, მინანქრის, ხალხური რეწვის დარგების (კერამიკა, ხის მხატვრული დამუშავება, მხატვრული ქსოვა (ხალიჩა, ფარდაგი, გობელინი) ტანსაცმლის მხატვრული დამუშავება (მოდელირება)) აღდგენა-შენარჩუნება, სამხატვრო განათლების განვითარებასთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადება, მოსწავლეთათვის შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების მიწოდება, სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება და წვლილის შეტანა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში ხალხური რეწვის სწავლის მიზნით, მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.“;

ბ.ლ) მე-16 მუხლის  მე-2 პუნქტს დაემატოს 2.2.1.2 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.2.1.2 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კონკურსებში და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.“;

ბ.მ) მე-16 მუხლის  მე-2 პუნქტს დაემატოს 2.2.31   ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.2.31 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“ (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამა ხელს უწყობს ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარებას, მოსახლეობის ესთეტიკურ აღზრდას. უზრუნველყოფს ადამიანის მრავალფეროვანი სულიერი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის ხელშეწყობას, გამოფენების, გამოფენა-გაყიდვების, აუქციონების, კონკურსების, პერსონალური გამოფენების და შემოქმედებითი შეხვედრების  ორგანიზებას და მოწყობას.“;

ბ.ნ) მე-16 მუხლის  მე-2 პუნქტს დაემატოს 2.2.51 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.2.51 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 08)

პროგრამა ემსახურება ხალხური შემოქმედების (ზეპირსიტყვიერი და მუსიკალური) ჟანრის განვითარებას, ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენას და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას, მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა გაერთიანებების, მოყვარულთა თეატრების, საერთო შემეცნებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას, სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებას.“;

ბ.ო) მე-16 მუხლის  მე-3 პუნქტი, 3.1 და 3.2 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია  და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მიმდინარე წელს ასევე განხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობის კუთხით დიდი ყურადღება დაეთმობა ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენას და მათი შემოქმედებითი უნარის ზრდის ხელშეწყობას.

3.1 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი  “თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

3.2 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წელს დაგეგმილია სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების კაპ. შეკეთების სამუშაოები, გაზიფიცირების სამუშაოები, ჭავჭავაძის ქუჩის №154-ში მდებარე №14 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ეზოს კეთილმოწყობის პროექტირება-ექსპერტიზის სამუშაოები. ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების სახურავების კაპ. შეკეთების სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
  • საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                          

  • სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
  • აღსაზრდელთა რაოდენობა.“

ბ.პ) მე-16 მუხლის  მე-3 პუნქტს დაემატოს 3.5 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

3.5 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 04 02)

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარებას, მოსწავლეთა ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო, ეკოლოგიური, მხატვრული და ესთეტიკური კუთხით განვითარებას, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და სწავლებას, ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას, მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა თეატრების, საერთო-შემეცნებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას, მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, საგნობრივი წრეების შექმნას,  სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებას.“;

ბ.ჟ) მე-16 მუხლის  მე-4 პუნქტის 4.2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.2.1 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების, ძვირადღირებული ოპერაციების და  ძვირადღირებული გამოკვლევების თანადაფინანსებას.

განცხადების წარდგენა

დახმარების მიღების მიზნით მოქალაქემ განცხადებით უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა № IV-100/ა - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

ბ) სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ინვოისი/ანგარიშფაქტურა;

გ) სამედიცინო მომსახურების ღირებულების კალკულაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამების ან/და კერძო დაზღვევის ფარგლებში გაცემული მიმართვის/დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (თუ მოქალაქის სარეიტინგო ქულა 70 000 -ს არ აღემატება); 

ვ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ზ) იძულებით გადაადგილებული პირის  სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

თ) მოქალაქესა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის დადებული ხელშეკრულება და/ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება მოქალაქის დავალიანება სამედიცინო დაწესებულების წინაშე (აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც განმცხადებელს მერიაში მომართვამდე, არაუმეტეს 3 თვემდე, უკვე გაეწია სამედიცინო მომსახურება).

გადაწყვეტილების მიღება დახმარების გაცემის წესი

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის“ პროგრამის განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ, სამშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს).

განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შევსებული აქტი ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ (თუ ოჯახი არ არის რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში), ინვოისით/ანგარიშ-ფაქტურით მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, პაციენტს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს ერთხელ.

სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს და სამედიცინო დაწესებულებას წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ, სამედიცინო დაწესებულებიდან  წარმოდგენილი ინვოისის/ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით. დაფინანსების შესახებ გაცემული წერილობითი თანხმობა ძალაშია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან არაუმეტეს სამი თვის (90 კალენდარული დღის) განმავლობაში.

პროგრამის ფარგლებში პირი არ დაფინანსდება, თუ:

ა) იგი არ არის რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში;

ბ) განცხადების განხილვისას დადგინდა, რომ პირს წლის განმავლობაში დაუფინანსდა აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება;

გ) პირს უკვე გაეწია სამედიცინო მომსახურება და მომსახურების გამწევ ორგანიზაციას აუნაზღაურდა მომსახურების ხარჯი პაციენტის მიერ;

დ) განცხადების შესწავლისას ან წერილობითი ინფორმაციის გაცემამდე ცნობილი გახდება დაინტერესებული პირის გარდაცვალების შესახებ.

პროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება შემდეგი სამედიცინო მომსახურებები:

ა) სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მკურნალობა;

ბ) ესთეტიკური ქირურგია და პლასტიკური ან კოსმეტიკური მიზნით მკურნალობა;

გ) სტომატოლოგიური მომსახურება და დენტალური იმპლანტაცია;

დ) სამედიცინო დანიშნულების ინვენტარის შეძენა (იმპლანტი, სუპინატორები და ორთოპედიული ფეხსაცმელი, პროთეზი, სამედიცინო აპარატურა და მისთვის განკუთვნილი სახარჯი მასალები);

ე) საექსპერტო მომსახურება.

დაფინანსების ოდენობა:

1. მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს (მათ შორის თუ პროგრამით მოსარგებლე პირი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დარეგისტრირებული იყო სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში და სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს და გადამოწმების მიზნით შეჩერებულ იქნა დახმარება), ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის (მკვეთრად გამოხატული) სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ ინვოისით/ანგარიშ-ფაქტურით წარმოდგენილი თანხის 100%-მდე, არაუმეტეს 1000 ლარისა.

2. მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 70 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა ან არ არიან დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ ინვოისით/ანგარიშ-ფაქტურით წარმოდგენილი თანხის 50%-მდე - არაუმეტეს 1000 ლარისა.

თანხები გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფის შესაბამისი გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

ანგარიშსწორების წესი:

ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 დღის ვადაში.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტები:

1. გაწეული სამედიცინო მომსახურების  დამადასტურებელი დოკუმენტი (ანგარიშფაქტურა);

2. ფორმა N100/ა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულების მიერ მომსახურების გაცემის ფაქტს;

3. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.“;

ბ.რ) მე-16 მუხლის  მე-4 პუნქტს დაემატოს 4.71 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.71 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 06 09)

ა) პროგრამის მიზანია შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და დანერგვის გზით უნარშეზღუდული/მოწყვლადი ადამიანებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე იმ პირთათვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან;

ბ) არამდგრადი შრომის ბაზარი, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადად, უფასო კვების სერვისი. აღნიშნულ სერვისში ყოველდღიურად ისადილებს დაახლოებით 250 ბენეფიციარი.

პროგრამის მართვა:

ა) პროგრამა ითვალისწინებს დაუძლურებული ან/და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის, კვალიფიციური მედდების, ექიმისა და ტექნიკური მუშაკის დახმარებით, სოციალური და სამედიცინო სერვისების  მიწოდებას ადგილებზე;

სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავს მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: საკვებისა და მედიკამენტების მიღებას, ნაწოლების დამუშავებას, წნევის კონტროლს, პირად ჰიგიენას, ყოველდღიურ ინსტრუმენტალურ აქტივობებს და სხვას.

პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალი განისაზღვრება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ დირექტორის ბრძანებით.

ბ) უფასო კვებით უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ.

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ დირექტორი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფის, შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების საკითხებზე ინფორმაციის მომზადება; აწარმოებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სოციალური პირობების გავლენის შესწავლას, დემოგრაფიული პროცესების ინფორმაციული ბანკის შექმნას, მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და ეკონომიკური აქტივობის სტატუსის (დასაქმების, უმუშევრობის) საინფორმაციო ბანკის შექმნას, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მუშაობის (უბნების მიხედვით) ხელშეწყობას მათი უფლებამოსილების ფარგლებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით (წარმომადგენლის მიმართვის საფუძველზე შესაბამისი ინფორმაციისა და დასკვნის მიწოდება). “;

ბ.ს) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

18,854.7

3,676.6

15,178.1

17,041.6

2,187.3

14,854.3

26,688.6

8,798.2

17,890.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146.0

0.0

146.0

147.0

0.0

147.0

147.0

0.0

147.0

 

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,021.6

3,894.5

15,127.1

 

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,851.7

0.0

2,851.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

7,500.1

4,903.7

2,596.4

 

ვალდებულებების კლება

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,599.1

0.0

3,599.1

3,837.2

0.0

3,837.2

4,429.2

0.0

4,429.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141.0

0.0

141.0

142.0

0.0

142.0

142.0

0.0

142.0

 

ხარჯები

3,341.8

0.0

3,341.8

3,643.5

0.0

3,643.5

4,112.0

0.0

4,112.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,351.0

0.0

2,351.0

2,618.9

0.0

2,618.9

2,769.2

0.0

2,769.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.6

0.0

37.6

51.5

0.0

51.5

150.3

0.0

150.3

 

ვალდებულებების კლება

219.7

0.0

219.7

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

900.6

0.0

900.6

1,134.3

0.0

1,134.3

1,256.9

0.0

1,256.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

 

33.0

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

896.9

0.0

896.9

1,129.2

0.0

1,129.2

1,233.5

0.0

1,233.5

 

შრომის ანაზღაურება

646.0

0.0

646.0

790.6

0.0

790.6

814.2

0.0

814.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

5.1

0.0

5.1

23.4

0.0

23.4

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2,517.4

0.0

2,517.4

2,473.9

0.0

2,473.9

2,786.9

0.0

2,786.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

 

108.0

110.0

 

110.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

2,390.0

0.0

2,390.0

2,427.5

0.0

2,427.5

2,660.0

0.0

2,660.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,705.0

0.0

1,705.0

1,828.3

0.0

1,828.3

1,955.0

0.0

1,955.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.1

0.0

34.1

46.4

0.0

46.4

126.9

0.0

126.9

 

ვალდებულებების კლება

93.3

0.0

93.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

186.9

0.0

186.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

01 04 02

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

166.9

0.0

166.9

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

 

ხარჯები

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

48.5

0.0

48.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

შრომის ანაზღაურება

76.8

0.0

76.8

79.9

0.0

79.9

82.5

0.0

82.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა      (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური)

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

შრომის ანაზღაურება

76.8

0.0

76.8

79.9

0.0

79.9

82.5

0.0

82.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,843.4

2,080.1

4,763.3

5,755.9

1,875.6

3,880.3

12,790.2

7,095.9

5,694.3

 

ხარჯები

4,563.7

943.5

3,620.2

3,545.6

237.3

3,308.3

6,333.9

3,858.7

3,974.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,253.1

1,136.6

1,116.5

2,210.3

1,638.3

572.0

4,957.3

3,237.2

1,720.1

 

ვალდებულებების კლება

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

430.1

0.0

430.1

486.3

305.3

181.0

1,596.9

1,110.8

486.1

 

ხარჯები

142.9

0.0

142.9

19.9

0.0

19.9

38.2

0.0

38.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.2

0.0

287.2

466.4

305.3

161.1

1,558.7

1,110.8

447.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,572.8

1,345.1

3,227.7

1,185.8

277.8

908.0

3,680.0

2,521.3

1,158.7

 

ხარჯები

3,922.4

943.5

2,978.9

972.4

143.4

829.0

2,708.4

1,617.5

1,090.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.8

401.6

222.2

213.4

134.4

79.0

971.6

903.8

67.8

 

ვალდებულებების კლება

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

945.7

514.1

431.6

224.8

143.4

81.4

1,993.0

1,617.5

375.5

 

ხარჯები

945.7

514.1

431.6

224.8

143.4

81.4

1,993.0

1,617.5

375.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

977.2

0.0

977.2

696.8

0.0

696.8

1,574.4

903.8

670.6

 

ხარჯები

894.3

0.0

894.3

669.3

0.0

669.3

650.0

0.0

650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.1

0.0

68.1

27.5

0.0

27.5

924.4

903.8

20.6

 

ვალდებულებების კლება

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1,010.9

0.0

1,010.9

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,001.5

0.0

1,001.5

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

69.2

0.0

69.2

30.7

0.0

30.7

25.4

0.0

25.4

 

ხარჯები

69.2

0.0

69.2

30.7

0.0

30.7

25.4

0.0

25.4

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,569.8

831.0

738.8

220.1

134.4

85.7

87.2

0.0

87.2

 

ხარჯები

1,011.7

429.4

582.3

34.2

0.0

34.2

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

555.7

401.6

154.1

185.9

134.4

51.5

47.2

0.0

47.2

 

ვალდებულებების კლება

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,725.9

697.6

1,028.3

1,479.6

1,285.4

194.2

3,093.1

2,039.8

1,053.3

 

ხარჯები

428.8

0.0

428.8

135.5

89.1

46.4

964.2

817.2

147.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,297.1

697.6

599.5

1,344.1

1,196.3

147.8

2,128.9

1,222.6

906.3

03 03 01

კეთილმოწყობის სამუშაოები

1,725.9

697.6

1,028.3

1,479.6

1,285.4

194.2

3,023.1

2,039.8

983.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

428.8

0.0

428.8

135.5

89.1

46.4

894.2

817.2

77.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,297.1

697.6

599.5

1,344.1

1,196.3

147.8

2,128.9

1,222.6

906.3

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

03 05

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

0.0

0.0

0.0

2,338.2

0.0

2,338.2

2,413.9

0.0

2,413.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2,320.5

0.0

2,320.5

2,404.2

0.0

2,404.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

17.7

0.0

17.7

9.7

0.0

9.7

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

72.6

0.0

72.6

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

69.6

0.0

69.6

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

42.0

37.4

4.6

183.2

7.1

176.1

422.3

0.0

422.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.5

4.8

9.7

133.9

0.0

133.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.0

37.4

4.6

168.7

2.3

166.4

288.4

0.0

288.4

03 09

მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,499.0

1,424.0

75.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,499.0

1,424.0

75.0

04 00

განათლება

2,173.9

0.0

2,173.9

2,643.5

2.1

2,641.4

3,681.5

990.5

2,691.0

 

ხარჯები

2,146.7

0.0

2,146.7

2,402.3

0.0

2,402.3

2,531.7

35.8

2,495.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.2

0.0

27.2

241.2

2.1

239.1

1,149.8

954.7

195.1

04 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

2,158.9

0.0

2,158.9

2,439.2

0.0

2,439.2

2,527.0

0.0

2,527.0

 

ხარჯები

2,146.7

0.0

2,146.7

2,402.3

0.0

2,402.3

2,475.8

0.0

2,475.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

0.0

12.2

36.9

0.0

36.9

51.2

0.0

51.2

04 02

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.1

0.0

20.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.1

0.0

20.1

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

15.0

0.0

15.0

204.3

2.1

202.2

558.6

414.7

143.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

0.0

15.0

204.3

2.1

202.2

558.6

414.7

143.9

04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4,397.6

1,596.5

2,801.1

2,857.5

309.6

2,547.9

3,796.3

711.8

3,084.5

 

ხარჯები

2,286.5

0.0

2,286.5

2,421.3

0.0

2,421.3

2,555.8

0.0

2,555.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,089.3

1,596.5

492.8

436.2

309.6

126.6

1,240.5

711.8

528.7

 

ვალდებულებების კლება

21.8

0.0

21.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,219.2

1,596.5

1,622.7

1,576.1

309.6

1,266.5

1,799.2

24.1

1,775.1

 

ხარჯები

1,121.8

0.0

1,121.8

1,141.4

0.0

1,141.4

1,393.7

0.0

1,393.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,085.8

1,596.5

489.3

434.7

309.6

125.1

405.5

24.1

381.4

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტული სკოლები

180.9

0.0

180.9

181.7

0.0

181.7

185.5

0.0

185.5

 

ხარჯები

180.9

0.0

180.9

178.0

0.0

178.0

181.3

0.0

181.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

4.2

0.0

4.2

05 01 01 07

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"

113.0

0.0

113.0

113.9

0.0

113.9

115.5

0.0

115.5

 

ხარჯები

113.0

0.0

113.0

110.2

0.0

110.2

111.3

0.0

111.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

4.2

0.0

4.2

05 01 01 11

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

67.9

0.0

67.9

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

67.9

0.0

67.9

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

74.2

0.0

74.2

72.5

0.0

72.5

127.5

0.0

127.5

 

ხარჯები

62.6

0.0

62.6

72.5

0.0

72.5

127.5

0.0

127.5

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5.3

0.0

5.3

8.2

0.0

8.2

2.3

0.0

2.3

 

ხარჯები

5.3

0.0

5.3

8.2

0.0

8.2

2.3

0.0

2.3

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

1,885.5

1,521.0

364.5

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,883.0

1,521.0

362.0

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

05 01 05

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა

202.2

75.5

126.7

425.0

309.6

115.4

296.7

24.1

272.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202.2

75.5

126.7

425.0

309.6

115.4

296.7

24.1

272.6

05 01 06

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

876.4

0.0

876.4

896.9

0.0

896.9

932.6

0.0

932.6

 

ხარჯები

875.8

0.0

875.8

890.9

0.0

890.9

914.0

0.0

914.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

6.0

0.0

6.0

18.6

0.0

18.6

05 01 07

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

170.9

0.0

170.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

170.9

0.0

170.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

957.7

0.0

957.7

943.8

0.0

943.8

972.4

0.0

972.4

 

ხარჯები

944.0

0.0

944.0

942.4

0.0

942.4

959.2

0.0

959.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

1.4

0.0

1.4

13.2

0.0

13.2

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

234.7

0.0

234.7

 

ხარჯები

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

229.7

0.0

229.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

05 02 01 01

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-სამხატვრო სასწავლებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24.7

0.0

24.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24.7

0.0

24.7

05 02 01 02

ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

205.0

0.0

205.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

99.1

0.0

99.1

119.4

0.0

119.4

151.2

0.0

151.2

 

ხარჯები

88.9

0.0

88.9

119.4

0.0

119.4

151.2

0.0

151.2

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

2.2

0.0

2.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

2.2

0.0

2.2

05 02 03

ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

05 02 04

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი"

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

6.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

6.3

05 02 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

123.2

0.0

123.2

129.7

0.0

129.7

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

122.5

0.0

122.5

128.3

0.0

128.3

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.0

0.7

1.4

0.0

1.4

5.0

0.0

5.0

05 02 07

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი

529.4

0.0

529.4

459.1

0.0

459.1

366.1

0.0

366.1

 

ხარჯები

526.6

0.0

526.6

459.1

0.0

459.1

362.9

0.0

362.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

05 02 08

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

44.1

0.0

44.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

44.1

0.0

44.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

821.8

687.7

134.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

821.8

687.7

134.1

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა             (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

61.1

0.0

61.1

165.0

0.0

165.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

61.1

0.0

61.1

165.0

0.0

165.0

90.0

0.0

90.0

05 05

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

159.6

0.0

159.6

170.8

0.0

170.8

112.9

0.0

112.9

 

ხარჯები

159.6

0.0

159.6

170.7

0.0

170.7

112.9

0.0

112.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,743.9

0.0

1,743.9

1,854.2

0.0

1,854.2

1,880.0

0.0

1,880.0

 

ხარჯები

1,721.1

0.0

1,721.1

1,848.7

0.0

1,848.7

1,877.8

0.0

1,877.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

5.5

0.0

5.5

2.2

0.0

2.2

 

ვალდებულებების კლება

21.9

0.0

21.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

143.9

0.0

143.9

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

143.0

0.0

143.0

162.6

0.0

162.6

163.7

0.0

163.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

2.4

0.0

2.4

1.3

0.0

1.3

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

479.1

0.0

479.1

458.4

0.0

458.4

450.0

0.0

450.0

 

ხარჯები

479.1

0.0

479.1

458.4

0.0

458.4

450.0

0.0

450.0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

321.9

0.0

321.9

268.1

0.0

268.1

260.0

0.0

260.0

 

ხარჯები

321.9

0.0

321.9

268.1

0.0

268.1

260.0

0.0

260.0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

79.5

0.0

79.5

85.9

0.0

85.9

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

79.5

0.0

79.5

85.9

0.0

85.9

100.0

0.0

100.0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

34.8

0.0

34.8

45.5

0.0

45.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

34.8

0.0

34.8

45.5

0.0

45.5

0.0

0.0

0.0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

9.0

0.0

9.0

9.5

0.0

9.5

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.0

0.0

9.0

9.5

0.0

9.5

10.0

0.0

10.0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარიულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარიულ-ქიმიური გამოკვლევა

33.9

0.0

33.9

33.9

0.0

33.9

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

33.9

0.0

33.9

33.9

0.0

33.9

40.0

0.0

40.0

06 02 06

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

15.5

0.0

15.5

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

15.5

0.0

15.5

37.0

0.0

37.0

06 02 07

ფენილკეტონურიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის)  კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

538.3

0.0

538.3

378.0

0.0

378.0

391.2

0.0

391.2

 

ხარჯები

517.1

0.0

517.1

378.0

0.0

378.0

391.2

0.0

391.2

 

ვალდებულებების კლება

21.2

0.0

21.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

41.7

0.0

41.7

30.5

0.0

30.5

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

40.3

0.0

40.3

30.5

0.0

30.5

40.0

0.0

40.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

42.5

0.0

42.5

56.5

0.0

56.5

58.0

0.0

58.0

 

ხარჯები

42.5

0.0

42.5

56.5

0.0

56.5

58.0

0.0

58.0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140.8

0.0

140.8

181.5

0.0

181.5

192.2

0.0

192.2

 

ხარჯები

139.8

0.0

139.8

181.5

0.0

181.5

192.2

0.0

192.2

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

95.8

0.0

95.8

90.9

0.0

90.9

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

94.8

0.0

94.8

90.9

0.0

90.9

90.0

0.0

90.0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03 02

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46.0

0.0

46.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46.0

0.0

46.0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

12.1

0.0

12.1

12.7

0.0

12.7

15.5

0.0

15.5

 

ხარჯები

12.1

0.0

12.1

12.7

0.0

12.7

15.5

0.0

15.5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

8.0

0.0

8.0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

8.0

0.0

8.0

43.8

0.0

43.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

43.8

0.0

43.8

0.0

0.0

0.0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

14.9

0.0

14.9

23.0

0.0

23.0

27.1

0.0

27.1

 

ხარჯები

14.9

0.0

14.9

23.0

0.0

23.0

27.1

0.0

27.1

06 03 03 07

უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

06 03 03 08

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

4.6

0.0

4.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

4.6

0.0

4.6

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა       (უფასო სასადილო)

203.2

0.0

203.2

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

184.9

0.0

184.9

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.3

0.0

18.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

30.1

0.0

30.1

17.9

0.0

17.9

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

29.6

0.0

29.6

17.9

0.0

17.9

21.0

0.0

21.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები    (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

209.0

0.0

209.0

166.6

0.0

166.6

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

208.8

0.0

208.8

166.6

0.0

166.6

180.0

0.0

180.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

42.2

0.0

42.2

39.9

0.0

39.9

51.6

0.0

51.6

 

ხარჯები

41.7

0.0

41.7

39.9

0.0

39.9

51.6

0.0

51.6

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 07

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“

262.4

0.0

262.4

322.7

0.0

322.7

257.8

0.0

257.8

 

ხარჯები

262.4

0.0

262.4

322.7

0.0

322.7

257.8

0.0

257.8

06 08

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“

35.0

0.0

35.0

289.6

0.0

289.6

226.4

0.0

226.4

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

286.5

0.0

286.5

225.5

0.0

225.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.9

0.0

0.9

06 09

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

118.0

0.0

118.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

118.0

0.0

118.0

 “.

მუხლი 2
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2019 წლის 30 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე, გარდა პირველი მუხლის ბ.თ), ბ.კ), ბ.მ), ბ.ნ), ბ.პ) და ბ.რ) პუნქტებისა.  

2. დადგენილების პირველი მუხლის ბ.თ), ბ.კ), ბ.მ), ბ.ნ), ბ.პ) და ბ.რ) პუნქტების  მოქმედება გავრცელდეს 2019 წლის 17 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.


ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კაკულია