„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 496
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/10/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/10/2019
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.021516
496
21/10/2019
ვებგვერდი, 22/10/2019
330110000.10.003.021516
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №496

2019 წლის 21 ოქტომბერი

   ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 154, 25/11/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დანართ №3-ის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით, ხოლო მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ნუმერაციის ახალი სისტემა ითვალისწინებს საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების შემდეგ უნიფიცირებულ ერთიან სამნიშნა სპეციალურ მოკლე ნომრებს: სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 111, საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სამნიშნა ევრონომერი – 112, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 113, გაზის საავარიო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 114, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 122, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 123, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 125, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 126, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 153 და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი –199.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია1 XX (XXX) ფორმატის მოლე ნომრები (კოდები)

 


1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების) პირველი და მეორე ციფრები

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების ( კოდების მესამე ციფრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

საოპერატორო კომპანიების არჩევის პრეფიქსული კოდი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახანძრო -

სამაშველო

სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

საავტომ . ტრანპორტის მოძრავი ტექ . დახმარება

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

მოკლე ნომრები არაავტორიზე-ბადი საქმიანო-ბისათვის

მოკლე ნომრები ავტორიზებადი საქმიანობი-სათვის

რეზერვი

რეზერვი

2

გადაუდებელი დახმარების ევრონომერი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

ტაქსის გამოძახება

აჭარის და აფხაზეთის ( დროებით . თბილისში ) . . უმაღლესი საბჭოები

1525

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - აწარმოე საქართველოში

1520-1524, 1526-1529

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

3

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

ტრანსპორტის ( აეროპორტები , ავტოსადგურები , რკინიგზის სადგურები , საზღვაო პორტები , ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ) მოძრაობის საინფორმაციო - საცნობარო სამსახურები

აჭარის და აფხაზეთის ( დროებით . თბილისში ) . .- ების მთავრობა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაც - ვითი ზედამხედვე - ლობის დეპარტამენტი

4

გაზის საავარიო სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახური ( რეზერვი )

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

5

კომუნალური მეურნეობის ( ელექტრომომარაგება , წყალმომარაგება , სანიაღვრე მეურნეობა ) საავარიო სამსახურები

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

რეზერვი

აჭარის და აფხაზეთის ( დროებით . თბილისში ) . .- ების სამინისტროები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო - ანალიტიკური სამსახური და შემოსავლების სამსახური

6

საზოგადოებრივი მომსახურება ( ევრონომერი )

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია ( დეპარტამენტი )

რეზერვი

სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციები

საქართველოს   მთავრობის   რეზერვი

7

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1270-1271- საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს   რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - ები : საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო , სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო , იუსტიციის სახლი

1272 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ მომსახურების სააგენტოს ცხელი ხაზი

1273-1279 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს    რეზერვი

8

გაერთიანებ . საინფორმ - საცნობარო ( ევრონომერი )

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს    რეზერვი

რეზერვი

1480

სსიპ - საპენსიო სააგენტო

საფოსტო კავშ . ოპერატორების საინფორმაციო სამსახური

1481

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1482

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

1483

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო

1484

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო , რომელიც დროებით , 2 წლის ვადით , გადასცემს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ სსიპ - 112- ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ინსპექტირების რეფორმის ცხელი ხაზისთვის

1485-1489

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

9

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების სამსახურების რეზერვი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

რეზერვი

1490-1498

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

რეზერვი

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

1499

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა , შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

10

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების საავარიო და საინფორმაციო - საცნობარო სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ცხელი ხაზები

საქართველოს სამინისტროები

საქართველოს სამინისტროები

რეზერვი