„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21/25
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/10/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/10/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.111.016433
21/25
21/10/2019
ვებგვერდი, 24/10/2019
010250050.35.111.016433
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №21/25

2019 წლის 21 ოქტომბერი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04/08/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.111.016337) შეტანილ იქნეს ცვლილება, კერძოდ: დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობათა რანგები, თანამდებობრივი სარგოები  და საშტატო ნუსხა

 

თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი სარგო (ლარებში )

საშტატო რიცხოვნობა

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

 საკრებულოს თავმჯდომარე

3100

   1

2

 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2700

   1

3

 საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

2500

   5

4

 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

2500

 

5

 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე

2200

 

პირველი რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე ) საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

6

საკრებულოს აპარატის უფროსი

      2300

1

ჯამში :

1

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე ) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

7

 საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

1600

1

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე )

8

საორგანიზაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1200

2

ჯამში :

3

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე ) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

9

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

1600

1

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე )

10

საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1200

1

ჯამში :

2

         მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე ) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

11

საოქმო -საარქივო  განყოფილების უფროსი

1600

1

                             მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე )

12

საოქმო - საარქივო  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1200

2

ჯამში :

3

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე ) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

13

იურიდიული  განყოფილების უფროსი

1600

1

მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე )

14

იურიდიული  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1200

2

ჯამში :

3

მეორე რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე ) საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

15

მატერიალურ -ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1600

1

                                           მესამე რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე )

16

მატერიალურ -ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების   მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1200

2

17

მატერიალურ -ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების   მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტერი )

1200

1

ჯამში :

4

სულ ჯამში აპარატის საშტატო რიცხოვნობა :

16

  შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

18

სპეციალისტი

 

10

19

საკრებულოს კომისიის ექსპერტ -სპეციალისტი

 

2

20

მძღოლი

 

1

ჯამში :

13

“.

მუხლი 2
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კაკულია