„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 447
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 04/09/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/09/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/03/2020
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.021467
447
04/09/2019
ვებგვერდი, 06/09/2019
300160070.10.003.021467
„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №447

2019 წლის 4 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

„ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ტექნიკური რეგლამენტის – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმების და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 დეკემბრის №556 დადგენილებაში (www,matsne.gov.ge, 21/12/2017, 300160070.10.003.020265) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის:

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

ტექნიკური რეგლამენტი – სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის გარდა, კონტროლისათვის განსაზღვრულ სხვა ადგილზე მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობის შემოწმებისა და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლის პროცედურებისა და პირობების დადგენის შესახებ (შემდგომში – ტექნიკური რეგლამენტი) ვრცელდება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე იმპორტირებული მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების მიმართ (დანართი №1 – „სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების ნუსხა“), რომელთა ფიტოსანიტარიული კონტროლის პროცედურები (გარდა დოკუმენტური შემოწმებისა) შესაძლებელია, განხორციელდეს დანიშნულების საბაჟო კონტროლის ზონაში, ან საბაჟო საწყობში (შემდგომში – კონტროლისათვის განსაზღვრული სხვა ადგილი), რომელიც აკმაყოფილებს „საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებითა და ამ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პირობებს.“.

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) საქონელი – მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტები, რომლებიც გადაადგილდება სავაჭრო ან სხვა მიზნებისთვის;

ბ) ტვირთი – მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან/და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადაადგილდება და რომელზეც, საჭიროების შემთხვევაში, გაცემულია ერთი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი (ტვირთი შესაძლებელია, შედგებოდეს ერთი ან მეტი სახეობის საქონლის ან სასაქონლო პარტიისგან);

გ) ფიტოსანიტარიული კონტროლი – ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრული პასუხისმგებელი უწყების მიერ დადგენილი, შეთანხმებული და განხორციელებული ქმედებები;

დ) უფლებამოსილი პირი – სსიპ – შემოსავლების სამსახურის სათანადო განათლებისა და კვალიფიკაციის მქონე პირი, რომელსაც მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება, განახორციელოს ფიტოსანიტარიული პროცედურები;

ე) სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი (სიპ) – საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა, ასევე საბაჟო ორგანოს საწყობი, სადაც მცენარეების, მცენარეული პროდუქტების ან/და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების მიმართ ხორციელდება ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის პროცედურები;

ვ) საბაჟო საწყობი – საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე არსებული, ტერიტორიულად განცალკევებული შენობა-ნაგებობების ან/და მიწის ნაკვეთისაგან შემდგარი ტერიტორია, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ან განხორციელდება ნებართვით განსაზღვრული საქმიანობა. აღნიშნული ტერიტორია უნდა იყოს ერთიანი და შემოსაზღვრული;

ზ) დანიშნულების საბაჟო კონტროლის ზონა – გაფორმების ეკონომიკური ზონა, სადაც მცენარეების, მცენარეული პროდუქტისა და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების მიმართ დასრულდება ფიტოსანიტარიული კონტროლის პროცედურები;

თ) კონტროლისათვის განსაზღვრული სხვა ადგილი – საბაჟო საწყობი ან/და დანიშნულების საბაჟო კონტროლის ზონა, სადაც შესაძლებელია, განხორციელდეს მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იდენტურობისა და მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლი;

ი) საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტი (სფშდ) – ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართ №2-ით – „საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტი – (სფშდ)“ განსაზღვრული დოკუმენტი, რომელსაც ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართ №3-ის – „საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტის (სფშდ) შევსების წესი“ შესაბამისად ავსებს მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების მფლობელი ან მისი წარმომადგენელი და სამსახურის უფლებამოსილი პირი;

კ) სატრანსპორტო დოკუმენტები – საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – სატრანსპორტო ზედნადები ან TIR-წიგნაკი, საზღვაო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – კონოსამენტი, საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – ავიაზედნადები, სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – სარკინიგზო ზედნადები;

ლ) იდენტურობის შემოწმება – ფიტოსანიტარიული პროცედურა, რომელიც ითვალისწინებს ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატსა და სხვა დოკუმენტში არსებული მონაცემების რეგულირებად ობიექტთან ურთიერთშედარებას, ასევე შეფუთვის, მარკირების მდგომარეობისა და ტრანსპორტირების პირობების დადგენას;

მ) სიჯანსაღის კონტროლი – ფიტოსანიტარიული პროცედურა, რომელიც ითვალისწინებს მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების ინსპექტირებას.

2. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის ასევე გამოიყენება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის და საქართველოს საბაჟო კოდექსებით განსაზღვრული ტერმინები, თუ ამ ტექნიკური რეგლამენტით სხვაგვარად არ არის დადგენილი.“.

3. მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ამ ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის საბაჟო საწყობის ნებართვის მაძიებელი ნებართვის მისაღებად ან/და ნებართვით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებისას უნდა აკმაყოფილებდეს „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს საბაჟო კოდექსითა და „საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესებისა და პირობების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დადგენილ მოთხოვნებს.“.

4. მე-9 მუხლის:

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ტვირთის იმპორტი;

 ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ამ ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად, სასაზღვრო კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეების, მცენარეული პროდუქტებისა და სხვა ფიტოსანიტარიული რეგულირებადი ობიექტების იმპორტი შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმების შედეგები დამაკმაყოფილებელია და წარდგენილია სათანადო წესით შევსებული და დამოწმებული „საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტი“, რომელიც გაფორმების საბაჟო ორგანოში ინახება, სულ მცირე, ერთი წლის განმავლობაში.“.

5. დანართი №2 (საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტი – (სფშდ)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი №2

 

საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტი – (სფშდ)

 

ნაწილი I: ინფორმაცია ტვირთის შესახებ

I.1. გამომგზავნი/ექსპორტიორი

I.2. სფშდ რეგისტრაციის ნომერი

დასახელება

მისამართი  

I.3. სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი

 

ქვეყანა + ISO კოდი

I.4. კოდი

I.5 მიმღები/იმპორტიორი

I.7. დანიშნულების ადგილი

დასახელება

დასახელება

მისამართი საფოსტო კოდი

მისამართი საფოსტო კოდი

ქვეყანა + ISO კოდი

ქვეყანა + ISO კოდი

I.6. ტვირთზე პასუხისმგებელი პირი

I.8. დოკუმენტები:

დასახელება

დასახელება ნომერი

მისამართი საფოსტო კოდი

ქვეყანა + ISO კოდი

გაცემის თარიღი გამცემი ქვეყანა

I.9. სიპ-ში შემოსვლის სავარაუდო თარიღი

I.10. წარმოშობის ქვეყანა

თარიღი

+ ISO კოდი

I.13. სატრანსპორტო საშუალება

საჰაერო საზღვაო სარკინიგზო

 

 

საავტომობილო

I.11. წარმოშობის ადგილი

იდენტიფიკაცია:

დასახელება

ვაგონის/ავტომობილის/მისაბმელის ნომერი

 

I.12. ექსპორტიორი ქვეყანა + ISO კოდი

I.14. ტრანსპორტირების პირობები:

გარემო გაციებული

I.15. ლუქი/კონტეინერის ნომერი

I.16. ტვირთი განკუთვნილია:

ადამიანის მოხმარებისთვის დასათესად დასარგავად ცდისა და სამეცნიერო მიზნებისათვის

ცხოველთა საკვებად დეკორატიული მიზნებისთვის ტექნიკური მიზნებისთვის სხვა

 

I.17. იმპორტისთვის

I.18. გადაადგილება

კონტროლისათვის განსაზღვრული სხვა ადგილი საბაჟო კონტროლის ზონის კოდი

დასახელება

მისამართი

I.19. ტრანზიტისთვის

I.20. რეექსპორტისთვის

I.21. საწყობში განთავსებისთვის

I.22. უკან მობრუნებული ტვირთი

I.23. გადაადგილების სატრანსპორტო საშუალება დანიშნულების ადგილამდე

იდენტიფიკაცია: ვაგონის/ავტომობილის/მისაბმელის ნომერი

I.24. ტვირთის აღწერილობა

 

საქონლის დასახელება

მცენარის სახეობა

ტიპი

სეს ესნ კოდი

ნეტო წონა/რაოდენობა

საზომი ერთეუ ლი

შეფუთვის რაოდენობა

შეფუთვის ტიპი

წარმოშობის ქვეყანა

 

I.25. შეფუთვის მთლიანი რაოდენობა □

I.26. მთლიანი ნეტო წონა □

I.27. მთლიანი ბრუტო წონა □

1.28. დეკლარაცია

მე, ქვემოთ ხელმომწერი ტვირთზე პასუხისმგებელი პირი ვადასტურებ, რომ ამ დოკუმენტის პირველ ნაწილში წარმოდგენილი მონაცემები ნამდვილია და სრულია. თანახმა ვარ, რომ დავიცვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მცენარეთა სიჯანსაღის მოთხოვნები, გადავიხადო შესაბამისი გადასახდელები, მათ შორის, მოთხოვნებთან შეუსაბამო ტვირთის უკან დაბრუნებისათვის ან/და განადგურებისათვის.

 

დოკუმენტის შევსების თარიღი და ადგილი

ხელმომწერი პირი

ხელმოწერა

 

ნაწილი II: გადაწყვეტილება ტვირთთან დაკავშირებით

II.1. წინა სფშდ რეგისტრაციის ნომერი

II.2. თანმხლები დოკუმენტის ნომერი

II.3. დოკუმენტური შემოწმება

II.4. ტვირთი შერჩეულია ნიმუშების აღებისათვის

დამაკმაყოფილებელი □

არადამაკმაყოფილებელი □

კი □ არა □

II.5. მისაღებია გადაადგილებისათვის

 

საბაჟო კონტროლის ზონის კოდი

 

დასახელება

 

მისამართი

 

II.6. არ შეესაბამება □

II.7.კონტროლირებადი დანიშნულების ადგილის დეტალური

1. უკან დაბრუნება □

მონაცემები

2. განადგურება □

რეგისტრაციის ნომერი

 

3. დამუშავება □

მისამართი

4. განცალკევება □

     საფოსტო კოდი

II.8. სიპ-ის იდენტიფიკაცია და ოფიციალური შტამპი

II.9. უფლებამოსილი პირი

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი    

მე, ქვემოთ ხელისმომწერი უფლებამოსილი პირი,

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის კოდი

ვადასტურებ, რომ ამ ტვირთის ფიტოსანიტარიული

შტამპი

სასაზღვრო კონტროლი ჩატარდა საქართველოს

 

კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

სახელი თარიღი

 

ხელმოწერა/ბეჭედი

 

II.10. იდენტურობის შემოწმება

II.11. მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლი

კი □ არა □

დამაკმაყოფილებელი □ არადამაკმაყოფილებელი □

დამაკმაყოფილებელი არადამაკმაყოფილებელი

 

II.12. ლაბორატორიული კვლევა კი □

II.13. მისაღებია იმპორტისთვის □

არა □

 

კვლევა:

 

შედეგი: დამაკმაყოფილებელი □

 

არადამაკმაყოფილებელი □

 

გაშვებულია შედეგებამდე

 

II.14. მისაღებია ტრანზიტისთვის □

II.15. მისაღებია რეექსპორტისთვის □

დანიშნულების ქვეყანა

დანიშნულების ქვეყანა

გასვლის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი (კოდი)

გასვლის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი (კოდი)

II.16. მისაღებია უკან დაბრუნებისათვის

II.17. საწყობში განთავსებისთვის

II.18. არ შეესაბამება

II.19. უარის მიზეზი

1. უკან გაბრუნება □

1 ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის არარსებობა ან □

 

შეუსაბამობა

2. განადგურება □

2. დოკუმენტების შეუსაბამობა □

3. დამუშავება □

3. ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებთან შეუსაბამობა □

4. განცალკევება □

4. დასნებოვნება/კონტამინაცია□

II.20. კონტროლირებადი დანიშნულების ადგილის

5. აკრძალვა □

დეტალური მონაცემები

რეგისტრაციის ნომერი

6. სხვა□

მისამართი

 

საფოსტო კოდი     

 

II.21. ტვირთი გადაილუქა: ახალი ლუქის ნომერი

 

II.22. სიპ-ის იდენტიფიკაცია და ოფიციალური შტამპი

II.23. უფლებამოსილი პირი

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი    

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი უფლებამოსილი პირი,

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის კოდი

ვადასტურებ, რომ ამ ტვირთის კონტროლი ჩატარდა

შტამპი

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

სახელი, გვარი, თარიღი

 

ხელმოწერა პირადნომრიანი ბეჭედი

 

ნაწილი III: მონაცემები კონტროლის ღონისძიებების შესახებ

III.1. დეტალური ინფორმაცია შემდგომი გადაადგილების შემთხვევაში:

სატრანსპორტო საშუალების N  

რკინიგზის ვაგონი □ თვითმფრინავი □

გემი □

ავტოსატრანსპორტო საშუალება □

დანიშნულების ქვეყანა: + ISO code

თარიღი

III.2. შემდგომი ღონისძიებები

უფლებამოსილი პირი

ტვირთი მიღებულია:

დიახ □ არა □

ტვირთის შეესაბამება:

დიახ □ არა □

III.3. უფლებამოსილი პირი

სახელი, გვარი

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი    

სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის კოდი

თარიღი

ხელმოწერა პირადნომრიანი ბეჭედი

შტამპი

“.

 

6. დანართ №3-ით (საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტის (სფშდ) შევსების წესი) გათვალისწინებული:

ა) I.17 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გრაფა I.17 იმპორტისთვის – მოინიშნება წინასწარ განზრახული საბაჟო პროცედურის შესაბამისად;“;

ბ) I.19 – I.21 გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გრაფა I.19 ტრანზიტისთვის – მოინიშნება წინასწარ განზრახული საბაჟო პროცედურის შესაბამისად:

დანიშნულების ქვეყანა – საბოლოო დანიშნულების ქვეყანა;

გასვლის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი – იმ სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის დასახელება, საიდანაც ტვირთი ტოვებს საქართველოს ტერიტორიას.

გრაფა I.20 რეექსპორტისთვის – მოინიშნება წინასწარ განზრახული რეექსპორტის შესაბამისად:

დანიშნულების ქვეყანა – საბოლოო დანიშნულების ქვეყანა;

გასვლის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი – იმ სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის დასახელება, საიდანაც ტვირთი ტოვებს საქართველოს ტერიტორიას.

გრაფა I.21 საწყობში განთავსებისთვის – მოინიშნება წინასწარ განზრახული საბაჟო პროცედურის შესაბამისად.“;

 გ) II.13 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გრაფა II.13 მისაღებია იმპორტისთვის – ივსება დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში და მოინიშნება შესაბამისი დანიშნულება.“;

დ) II.17 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გრაფა II.17 მისაღებია საწყობში განთავსებისთვის – გამოიყენება საბაჟო საწყობის სპეციალური პროცედურის არჩევისას იმ ტვირთისათვის, რომელიც უნდა გადაადგილდეს და განთავსდეს საწყობში.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 მარტიდან. 

პირველი ვიცე-პრემიერიგიორგი გახარია