კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 02/63
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
მიღების თარიღი 12/08/2019
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი
02/63
12/08/2019
ვებგვერდი, 14/08/2019
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს

გენერალური დირექტორის

ბრძანება №02/63

2019 წლის 12 აგვისტო

ქ. თბილისი

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე, 52-ე, 53-ე მუხლების, „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის გაფორმებული 2015 წლის 30 ოქტომბრის №02 ადმინისტრაციული ხელშეკრულების პირველი მუხლის „ა“  პუნქტის შესაბამისად,

ვბრძანებ:

1. მიენიჭოს  კულტურული მემკვიდრეობის  უძრავი ძეგლის  სტატუსი ამ ბრძანების  დანართში  მითითებულ ობიექტებს.

2. დაევალოს  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვის  ეროვნული  სააგენტოს  საინფორმაციო სისტემების   სამსახურს   ამ   ბრძანების   დანართში   მითითებული    ობიექტების   მონაცემების   ძეგლთა სახელმწიფო რეესტრში ასახვა.

3. დაევალოს   სააგენტოს   იურიდიულ   სამსახურს   ამ   ბრძანების   ამოქმედებიდან   ერთი   თვის   ვადაში ბრძანების დანართში მითითებული ობიექტების მონაცემების საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინტერნეტგვერდზე ასახვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიების განხორციელება.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბრძანება შეიძლება  გასაჩივრდეს  დაინტერესებული  მხარის მიერ გამოქვეყნებიდან  ერთი თვის ვადაში საქართველოს  განათლების,    მეცნიერების,   კულტურისა   და   სპორტის   სამინისტროში   (მისამართი:    ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ.№52) .

გენერალური დირექტორი    ნიკოლოზ ანთიძე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.