,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ტექნიკური რეგლამენტის ნორმების შესრულებაზე შერჩევითი კონტროლის თაობაზე და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 43 1 და 43 2 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსებაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ~ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ივნისის N22 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ტექნიკური რეგლამენტის ნორმების შესრულებაზე შერჩევითი კონტროლის თაობაზე და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 43 1 და 43 2 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსებაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ~ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ივნისის N22 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.153.016502
30
09/08/2019
ვებგვერდი, 14/08/2019
010250050.35.153.016502
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ტექნიკური რეგლამენტის ნორმების შესრულებაზე შერჩევითი კონტროლის თაობაზე და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 43 1 და 43 2 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსებაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ~ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ივნისის N22 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ტექნიკური რეგლამენტის ნორმების შესრულებაზე შერჩევითი კონტროლის თაობაზე და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 43 1 და 43 2 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსებაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ~ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ივნისის N22 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №30

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. მცხეთა

 

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ტექნიკური რეგლამენტის ნორმების შესრულებაზე შერჩევითი კონტროლის თაობაზე და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსებაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ივნისის №22 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე  მუხლის პირველი  პუნქტის  ,,ბ’’  ქვეპუნქტის საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ტექნიკური რეგლამენტის ნორმების შესრულებაზე შერჩევითი კონტროლის თაობაზე და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 43​1 და 43​2 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შევსებაზე უფლებამოსილების მინიჭების  შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ივნისის №22 დადგენილება (matsne.gov.ge, 03/07/2019,  010250050.35.153.016492) .
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დროებით მოვალეობის შემსრულებელითამაზ ფოლოდაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.