,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის #76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის #76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/08/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.153.016501
29
09/08/2019
ვებგვერდი, 14/08/2019
190020020.35.153.016501
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის #76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №29

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. მცხეთა

 

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე  მუხლის  პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20  მუხლის მე-4  პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის საფუძველზე,  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ”  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის  27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში (matsne.gov.ge. 28/12/2018 წელი;  190020020.35.153.016470) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართი (მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დროებით მოვალეობის შემსრულებელითამაზ ფოლოდაშვილიდანართი

 


მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

 


მუხლი 1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ბალანსი
განისაზღვროს  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                     ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

22,227.0

27,039.0

7,646.7

19,392.2

28,382.5

10,983.2

17,399.3

გადასახადები

9,959.9

12,493.3

0.0

12,493.3

14,231.3

0.0

14,231.3

გრანტები

9,549.5

10,837.1

7,646.7

3,190.4

11,351.2

10,983.2

368.0

სხვა შემოსავლები

2,717.5

3,708.5

0.0

3,708.5

2,800.0

0.0

2,800.0

ხარჯები

12,780.5

14,584.6

0.0

14,584.6

16,926.8

609.6

16,317.3

შრომის ანაზღაურება

2,685.3

2,738.7

0.0

2,738.7

3,171.3

0.0

3,171.3

საქონელი და მომსახურება

2,637.1

2,210.6

0.0

2,210.6

3,138.8

609.6

2,529.3

პროცენტი

97.3

178.2

0.0

178.2

87.0

0.0

87.0

სუბსიდიები

6,291.6

8,138.0

0.0

8,138.0

8,803.2

0.0

8,803.2

გრანტები

93.2

42.0

0.0

42.0

162.0

0.0

162.0

სოციალური უზრუნველყოფა

585.1

1,052.6

0.0

1,052.6

1,097.6

0.0

1,097.6

სხვა ხარჯები

391.1

224.4

0.0

224.4

467.0

0.0

467.0

საოპერაციო სალდო

9,446.4

12,454.4

7,646.7

4,807.6

11,455.7

10,373.7

1,082.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,459.7

7,842.2

6,268.3

1,573.9

20,666.7

13,533.8

7,132.9

ზრდა

10,102.0

9,883.1

6,268.3

3,614.7

21,195.4

13,533.8

7,661.6

კლება

642.3

2,040.8

0.0

2,040.8

528.7

0.0

528.7

მთლიანი სალდო

-13.3

4,612.1

1,378.4

3,233.7

-9,211.0

-3,160.1

-6,050.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-331.1

4,277.4

1,378.4

2,899.0

-9,529.3

-3,160.1

-6,369.2

ზრდა

0.0

4,277.4

1,378.4

2,899.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

4,277.4

1,378.4

2,899.0

0.0

 

 

კლება

331.1

0.0

0.0

0.0

9,529.3

3,160.1

6,369.2

ვალუტა და დეპოზიტები

331.1

0.0

 

 

9,529.3

3,160.1

6,369.2

ვალდებულებების ცვლილება

-317.8

-334.7

0.0

-334.7

-318.3

0.0

-318.3

კლება

317.8

334.7

0.0

334.7

318.3

0.0

318.3

საშინაო

317.8

334.7

0.0

334.7

318.3

0.0

318.3

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

                                         ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

22,869.3

29,079.8

7,646.7

21,433.0

28,911.2

10,983.2

17,928.0

          შემოსავლები

22,227.0

27,039.0

7,646.7

19,392.2

28,382.5

10,983.2

17,399.3

  არაფინანსური აქტივების კლება

642.3

2,040.8

0.0

2,040.8

528.7

0.0

528.7

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

          ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

23,200.3

24,802.4

6,268.3

18,534.0

38,440.5

14,143.3

24,297.2

      ხარჯები

12,780.5

14,584.6

0.0

14,584.6

16,926.8

609.6

16,317.3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,102.0

9,883.1

6,268.3

3,614.7

21,195.4

13,533.8

7,661.6

     ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის    გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     ვალდებულებების კლება

317.8

334.7

0.0

334.7

318.3

0.0

318.3

 ნაშთის ცვლილება

-331.1

4,277.4

1,378.4

2,899.0

-9,529.3

-3,160.1

-6,369.2

 


მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   
განისაზღვროს მცხეთის  მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები  28 382,5 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                                                                                 ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ  შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

  შემოსავლები

22,227.0

27,039.0

7,646.7

19,392.2

28,382.5

10,983.2

17,399.3

         გადასახადები

9,959.9

12,493.3

0.0

12,493.3

14,231.3

0.0

14,231.3

          გრანტები

9,549.5

10,837.1

7,646.7

3,190.4

11,351.2

10,983.2

368.0

          სხვა შემოსავლები

2,717.5

3,708.5

0.0

3,708.5

2,800.0

0.0

2,800.0

 


მუხლი 4. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გადასახადები

 

განისაზღვროს მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები  14 231.3 ათასი ლარის ოდენობით:                                                                                                                                

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

    გადასახადები

9,959.9

12,493.3

0.0

12,493.3

14,231.3

0.0

14,231.3

საშემოსავლო გადასახადი

807.9

1,135.0

0.0

1,135.0

0.0

0.0

0.0

         ქონების გადასახადი

9,152.0

11,358.3

0.0

11,358.3

10,100.0

0.0

10,100.0

  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,232.7

7,836.6

0.0

7,836.6

7,600.0

0.0

7,600.0

  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

384.6

435.7

0.0

435.7

245.0

0.0

245.0

 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

344.3

390.0

0.0

390.0

285.0

0.0

285.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2,190.5

2,695.9

0.0

2,695.9

1,970.0

0.0

1,970.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

4,131.3

0.0

4,131.3

 


მუხლი 5. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  11 351,2 ათასი ლარის ოდენობით:                                                                                                       

                                                                                                               ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

   გრანტები

9,549.5

10,837.1

11,351.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

108.8

201.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,440.7

10,636.1

11,351.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,930.0

2,923.0

1,470.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,555.0

2,555.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

375.0

368.0

1,470.4

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6,510.7

7,713.1

9,880.8

 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

6,234.8

7,460.9

9,880.8

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

275.9

185.8

0.0

სხვა პროექტები

0.0

66.4

0.0

 


მუხლი 6. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
  განისაზღვროს  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები 2 800.0  ათასი ლარის ოდენობით:    

                                                                                                                             ათასი ლარი                                                                                                           

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2,717.5

3,708.5

2,800.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

921.3

1,068.5

412.0

პროცენტები

330.6

469.2

0.0

რენტა

590.7

599.3

412.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

526.0

538.7

380.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

64.7

60.6

32.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

511.1

573.4

488.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

483.9

546.8

488.0

სანებართვო მოსაკრებელი

86.7

146.0

73.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.2

3.4

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

37.1

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

358.9

397.4

415.0

არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

27.2

26.6

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან

27.2

26.6

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,256.2

2,022.9

1,900.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

28.9

43.8

0.0

 


მუხლი 7. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  16 926,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12,780.5

14,584.6

0.0

14,584.6

16,926.8

609.6

16,317.3

შრომის ანაზღაურება

2,685.3

2,738.7

0.0

2,738.7

3,171.3

0.0

3,171.3

საქონელი და მომსახურება

2,637.1

2,210.6

0.0

2,210.6

3,138.8

609.6

2,529.3

პროცენტი

97.3

178.2

0.0

178.2

87.0

0.0

87.0

სუბსიდიები

6,291.6

8,138.0

0.0

8,138.0

8,803.2

0.0

8,803.2

გრანტები

93.2

42.0

0.0

42.0

162.0

0.0

162.0

სოციალური უზრუნველყოფა

585.1

1,052.6

0.0

1,052.6

1,097.6

0.0

1,097.6

სხვა ხარჯები

391.1

224.4

0.0

224.4

467.0

0.0

467.0

 


მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება  20 666,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:                                                                                         

                                                                                                                                                             ათასი ლარი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9,459.7

7,842.2

6,268.3

1,573.9

20,666.7

13,533.8

7,132.9

ზრდა

10,102.0

9,883.1

6,268.3

3,614.7

21,195.4

13,533.8

7,661.6

კლება

642.3

2,040.8

0.0

2,040.8

528.7

0.0

528.7

ა)  განისაზღვროს მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 195,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                 ათასი ლარი                                 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

56.5

72.8

248.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

5.7

0.0

4.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,299.5

9,333.3

19,513.2

განათლება

706.3

418.4

1,295.0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

33.3

52.5

132.6

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

6.1

2.6

სულ  ჯამი

10,102.0

9,883.1

21,195.4

ბ) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 528.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:                                                     

                          ათასი ლარი                         

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

642.3

2040.8

528.7

ძირითადი აქტივები

28.1

142.2

128.7

არაწარმოებული აქტივები

614.1

1898.6

400.0

მიწა

614.1

1898.6

400.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 9. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                 ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,551.2

4,632.4

5,534.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,454.0

4,449.8

5,365.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,454.0

4,449.8

5,315.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

50.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

97.3

182.5

169.3

702

თავდაცვა

188.5

185.4

216.3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,767.1

8,104.4

17,058.1

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

3,314.7

2,025.1

2,164.6

70443

მშენებლობა

3,314.7

2,025.1

2,164.6

7045

ტრანსპორტი

3,623.0

3,931.9

9,308.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,617.2

3,931.9

9,308.3

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

5.8

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

1,829.4

2,147.4

5,585.3

705

გარემოს დაცვა

48.9

47.5

37.5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

48.9

47.5

37.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,182.7

4,073.7

5,639.4

7061

ბინათმშენებლობა

524.4

171.8

140.3

7063

წყალმომარაგება

1,818.0

2,740.8

3,204.2

7064

გარე განათება

501.6

539.2

596.2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

338.8

622.0

1,698.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

197.0

180.4

195.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

197.0

180.4

195.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,405.2

1,953.6

2,537.2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

103.5

667.0

1,237.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,228.0

1,086.8

1,065.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

73.8

199.8

233.9

709

განათლება

3,641.6

4,160.8

5,634.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,641.6

4,160.8

4,465.7

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0.0

1,168.8

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

1,168.8

710

სოციალური დაცვა

900.2

1,129.5

1,269.3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

477.3

696.4

750.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

477.3

1,392.7

750.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

38.5

61.9

62.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

244.0

218.0

287.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

140.5

153.2

169.8

 

სულ

22,882.6

24,467.6

38,122.2

 


მუხლი 10. მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  (-9 211,0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (- 9 529,3) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 9 529,3 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (- 318,3)  ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 318,3  ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 13. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  
1.  დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით   სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 368,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 177.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების  განსახორციელებლად 191.0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი პროგრამის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.               

 

თავი II

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები

 


მუხლი 16. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  პროგრამები

 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება  ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების, საკანალიზაციო და წყლის სისტემების,  სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია,  მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია; მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი   03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, ტროტუარების,  ბორდიურების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2019 წელს დასრულდება ქ. მცხეთაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია, მცხეთა-შიომღვიმის გზის 4 კმ-დან წმინდა დიმიტრი თესალონიკელის მონასტერთან და წმინდა გიორგის ეკლესიამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შიდა გზების რეაბილიტაცია სოფელ ნატახტარში და მისაქციელში,    სოფელ ახალუბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

მიმდინარე წელს დაგეგმილია ქალაქ მცხეთაში, ღართიკარის და ნარეკვავის დასახლებაში, შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ჩიხის და კალოუბნის II ჩიხის გზის რეაბილიტაცია,  ქ. მცხეთა-შიომღვიმის  გზის მე-4 კმ-დან ღვთისმშობლის ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, შიდა საუბნო გზების მოასფალტება სოფლებში: ძალისი, ვაზიანი, წიწამურა, გოროვანი, ძეგვი, სოფ. პატარა ქანდაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სოფ. ძეგვში ბეტონის გზის მოწყობა, სოფ. ფრეზეთში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა,  სოფ. წინამძღვრიანთკარის დევნილთა დასახლებაში გზის რეაბილიტაცია, გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: არაშენდა, მუხრანი, საგურამო, მისაქციელი, წილკანი, ჩარდახი, ნავაზი, გალავანი, ვარდისუბანი, ფრეზეთი, ნაფეტვრები, გზებზე ვიდეოკამერების განთავსების ადგილზე  საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნების დამონტაჟება.

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია, მუნიციპალური შენობების  რეაბილიტაცია.     

1.2.1. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია–განვითარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება.

მიმდინარე წელს დაგეგმილია გარე განათების ქსელის მოწყობა ქალაქ მცხეთაში და სოფელ ძალისში.

1.2.2  საკანალიზაციო  სისტემების  მოწყობა  და რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის  სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, გალავანი.

1.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება, დეზინფექცია  და რეაბილიტაცია; სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა; მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით.

მიმდინარე წელს გაგრძელდება სასმელი წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია სოფლებში: შანკევანი, მუხრანი (გარდამავალი პროექტი), ქსოვრისი, ნავდარაანთკარი, ბიწმენდი, ნიჩბისი, ძეგვი, გალავანი;  სოფელ ცხვარიჭამიაში  სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ ლელუბანში სასმელი წყლის ნაგებობის რეაბილიტაცია, სოფ. ჩარდახში ჭაბურღილისა და მაგისტრალის მოწყობა.

დაგეგმილია სოფელ ნავდარაანთკარში ახალი დასახლებისთვის სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და დაქსელვა, სოფ. ნიჩბისში სასმელი წყლის რეზერვუარის იზოლაცია, სოფ. ცხვარიჭამიაში მცირე ზომის წყლის რეზერვუარის და სანასოსეს მოწყობა, სოფ. წინამძღვრიაანთკარში, ნავაზში, გალავანში და მამკოდაში  ჭაბურღილების მოწყობა, სოფ. ჩარდახში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია,  სოფ.ერედაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა არსებული რეზერვუარის მიმდებარედ, სოფ.ბიწმენდში ჭაბურღილის მოწყობა და  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.   

1.2.4  მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და  მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტი, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.  

მიმდინარე წელს დასრულდება  ქალაქ მცხეთის  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ქალაქ მცხეთაში ნიჩბოსნობის ბაზის რეაბილიტაცია, სოფ. წილკნის და ქსოვრისის ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  სოფელ მუხრანში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია და საზოგადოებრივი ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა, მუნიციპალური შენობების კომუნიკაციების ქსელზე დაერთება, სოფელ წილკნის ი.გ.პ. დასახლებაში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა.

დაგეგმილია ქ. მცხეთის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი, სოფელ ნატახტარში და სოფელ ერედაში კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, სოფელ გალავანში ამბულატორიის შენობის მშენებლობა, სოფელ წილკანში და სოფელ ნიჩბისში ამბულატორიის  შენობების  რეაბილიტაცია, სოფ. მუხრანის საკოლმეურნეო ბაზრის რეაბილიტაცია,   სოფ. ქსოვრისში მოსაცდელის მოწყობა, ქ. მცხეთაში რკინიგზის სადგურთან არსებული უსახური შენობის დემონტაჟი,  ქ. მცხეთაში ღვინჯილიას ქუჩაზე მდებარე კორპუსში კომისარიატის და ჯანდაცვის ბინების რეაბილიტაცია, ქ. მცხეთაში, აგურის ქარხანის დასახლებაში კედლის გამაგრება და კიბეების რეაბილიტაცია.

1.2.5. სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე  არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია  ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის)  წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.

მიმდინარე  წელს  დასრულდება   სანიაღვრე სისტემის მოწყობა სოფელ  ძალისში.

დაგეგმილია სოფ. ერედაში არსებული დამბის რეაბილიტაცია და მისასვლელ გზაზე სანიაღვრეს მოწყობა, სოფ. საგურამოში სანიაღვრეს მოწყობა.

1.3. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, სამშენებლო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა.

მიმდინარე წელს განხორციელდება სოფ. წოდორეთში მდინარეზე (ე.წ. მყარადხევი) საავტომობილო სახიდე გადასასვლელის მოწყობა, სოფ. მუხათწყაროში, ძველი ტბის უბანში და სოფ.მსხალდიდში საავტომობილო გზის მოწყობა, სოფ. წინამძღვრიანთკარში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ კორპუსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სოფ. წეროვნის ი.გ.პ. დასახლებაში, ე.წ. ხეობელების დასახლებაში, სანიაღვრე სისტემის მოწყობა.

 1.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

1.5.   კეთილმოწყობის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების  და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები,   მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.  

1.5.1. მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება  (პროგრამული კოდი 03 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საბავშვო ბაღების,  მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.

1.5.2.  კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 05 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, დასუფთავების, გარე განათების, ქალაქში სარეკრეაციო ნაწილის გამწვანების და  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

1.5.3. სკვერების,  სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  03 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

მიმდინარე  წელს  დასრულდება ქალაქ მცხეთაში არსენას სკვერის რეაბილიტაცია და  შემოსასვლელების კეთილმოწყობა.

დაგეგმილია სოფ. წილკანში, იგპ დასახლებაში, სკვერის გაშენება და  კეთილმოწყობა, სოფ. წეროვანში სკვერის კეთილმოწყობა, სოფ. საგურამოში, იგპ დასახლებაში, სტადიონის და სკვერის რეაბილიტაცია, მინი სტადიონების მოწყობა სოფ. ციხისძირში, სოფ. ნავდარაანთკარში და  წეროვნის კვლევითი ინსტიტუტის დასახლებაში; სოფ. მუხრანში არსებული სპორტული  მოედნის რეაბილიტაცია, სოფ. ქსოვრისში სკვერის მოწყობა, ქ. მცხეთაში, არმაზის დასახლებაში არსებული  მინი სტადიონის რეაბილიტაცია და გადასასვლელი ხიდის  მოწყობა, ღართიკარის დასახლებაში მინი სტადიონის  მოედნის მოწყობა, სადგურის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია, დავით აღმაშენებლის ქ. N47-ში სკვერის რეაბილიტაცია, "აზნევთის დასახლებაში" ფანჩატურის მოწყობა,  N1 საჯარო სკოლის მიმდებარედ მდებარე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, არსენას სკვერში წყაროს რეაბილიტაცია, სოფ. გალავანში  სკვერის მოწყობა.

 2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის განვითარება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება. საბავშვო ბაგა–ბაღების  აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას.

2.1. სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება.

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებათა გაერთიანება“.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ  განათლებას იღებს  2130-მდე აღსაზრდელი.

 2.2.  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამის ფარგლებში საბავშვო  ბაგა-ბაღების  მაქსიმალური გამტარუნარიანობის  მიზნით   დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  მშენებლობა,  არსებულის რეაბილიტაცია,  კაპიტალური შეკეთება.

მიმდინარე წელს გაგრძელდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ფრეზეთის იგპ დასახლებაში.  

2.3. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა   დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

 მიმდინარე წელს განხორციელდება ქალაქ მცხეთის №1 საჯარო სკოლის,  სოფ. ლისის, სოფ. ნავაზის,  სოფ. ვაზიანის, სოფ. გალავნის, სოფ. ჩარდახის და სოფ. ახალდაბის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  

 3.  კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს მძლავრი სექტორის ჩამოყალიბება, მუნიციპალურ დონეზე კულტურის ეკონომიკის განვითარება, განვითარების ხელშეწყობა და ინდუსტრიალიზაცია. ამასთანავე, ერთერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

3.1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისთვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

3.1.1.  ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“.

3.1.2. ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"  (პროგრამული კოდი  05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიჩბოსნობის  სხვადასხვა  სახეობის განვითარება, სპორტის ამ სახეობაში მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნა.

3.1.3.   ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა"  (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში ძიუდო თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია. საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნეში.

 3.1.4.   ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა" (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება.          

3.1.5.  ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში, საცურაო აუზების შესაბამისი ექსპლუატაცია, რათა საცურაო აუზები გამოყენებულ იქნეს როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით.

3.2.  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

3.2.1.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებდა მუნიციპალიტეტში არსებულ კულტურის სახლებს, მუსიკალურ სკოლებს, ბიბლიოთეკებს.

3.2.2.   უზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

 3.2.3.    ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი  ,,სვეტი’’    (პროგრამული კოდი  05 02 03)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდა  ხალხური  შემოქმედების, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის (თეატრი, მუსიკა, მხატვრობა) განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

3.2.4. კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს მძლავრი სექტორის ჩამოყალიბება, მუნიციპალურ დონეზე კულტურის ეკონომიკის განვითარება, განვითარების ხელშეწყობა და ინდუსტრიალიზაცია.

დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტში არსებულ კულტურის ცენტრს, კულტურის სახლებს, ხელოვნების სკოლას, მუსიკალურ სკოლებს, ბიბლიოთეკებს.

3.3.  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

3.4.    ა(ა)იპ ,,მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ასევე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების აღრიცხვა და მათი მოვლა-პატრონობისა და დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების შემუშავება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ ,,მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი   06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი  ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • „C ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების (სკრინინგი) მხარდაჭერა მოსახლეობის ინფორმირებულობის და მობილიზაციის გზით.

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

4.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (არანაკლებ 3 თვისა)  მოქალაქეების სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

4.2.1. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: ხანძრის და სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებული ოჯახების (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ხანძრის და სხვა უბედური შემთხვევის შედეგად  დაზარალებული პირების  (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის დაფინანსება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, საწვავი შეშით დახმარება, ჟანგბადის აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება ჟანგბადის აპარატის  დროებით სარგებლობაში გადაცემით, მეოთხე და მომდევნო შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,  დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების, აუტისტური სპექტრის და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების  ფინანსური დახმარება, სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების  ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.

4.2.2. მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის  ხარჯების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი  06 02 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ეკონომიურად გაჭირვებული  და სხვა მძიმე ოჯახური პირობების მქონე მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის  დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით. დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2 000 (ორი ათასი) ლარს, გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამით.

4.2.3.   ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  იმ პირებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო და დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100  (ასი) ლარს.

4.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა – 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი. თანხას მიიღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი.  

4.2.5.   დიალიზის  სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების  ფინანსური დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით   ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

4.2.6. ინვესტიციების   და   ჰუმანიტარული   პროექტების  გაერთიანების  ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი  06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ “ინვესტიციების და ჰუმანიტარული   პროექტების გაერთიანება“. დაგეგმილია საინვესტიციო პროექტების, საგრანტო განაცხადების მომზადების ორგანიზება საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და სხვა ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით.

4.2.7.  ა(ა)იპ  "უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"  (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 36 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

4.3.  უპატრონო ძაღლების იზოლირება  (პროგრამული კოდი 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

5. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება     

5.1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები  (პროგრამული კოდი 01 00) 

პროგრამა   მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას და დაკავშირებულია შესაბამის სფეროში სხვადასხვა საკითხების რეგულირებასთან, როგორიცაა: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და  მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების ადმინისტრაციული ხარჯები, ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს,  წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის (მგფ-ს სესხი) ხარჯებს, მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული სწავლების ხარჯებს.

5.2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით  მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევის  და მათი  ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

5.2.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ამაღლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში წვევამდელთა აღრიცხვა და მათი შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტში წარდგენა,  ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.


მუხლი 17. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                       ათასი ლარი  

ორგ.კოდი

   დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

23,200.3

24,802.4

6,268.3

18,534.0

38,440.5

14,143.3

24,297.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,177.0

1,284.3

0.0

1,284.3

1,323.3

0.0

1,323.3

 

ხარჯები

12,780.5

14,584.6

0.0

14,584.6

16,926.8

609.6

16,317.3

 

შრომის ანაზღაურება

2,685.3

2,738.7

0.0

2,738.7

3,171.3

0.0

3,171.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,102.0

9,883.1

6,268.3

3,614.7

21,195.4

13,533.8

7,661.6

 

ვალდებულებების კლება

317.8

334.7

0.0

334.7

318.3

0.0

318.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,849.5

4,967.1

0.0

4,967.1

5,853.2

0.0

5,853.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

186.0

192.0

 

192.0

192.0

 

192.0

 

ხარჯები

4,494.7

4,559.6

0.0

4,559.6

5,286.9

0.0

5,286.9

 

შრომის ანაზღაურება

2,539.8

2,594.9

0.0

2,594.9

3,009.2

0.0

3,009.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.5

72.8

0.0

72.8

248.0

0.0

248.0

 

ვალდებულებების კლება

298.3

334.7

0.0

334.7

318.3

0.0

318.3

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

967.2

738.9

0.0

738.9

922.7

0.0

922.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

33.0

 

33.0

33.0

 

33.0

 

ხარჯები

966.1

738.9

0.0

738.9

869.7

0.0

869.7

 

შრომის ანაზღაურება

709.8

569.3

0.0

569.3

645.6

0.0

645.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

53.0

0.0

53.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3,487.9

3,710.9

0.0

3,710.9

4,392.8

0.0

4,392.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159.0

159.0

 

159.0

159.0

 

159.0

 

ხარჯები

3,431.4

3,638.2

0.0

3,638.2

4,197.8

0.0

4,197.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,830.1

2,025.6

0.0

2,025.6

2,363.6

0.0

2,363.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.4

72.8

0.0

72.8

195.0

0.0

195.0

 

ვალდებულებების კლება

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

01 04

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

394.3

512.9

0.0

512.9

405.3

0.0

405.3

 

ხარჯები

97.3

178.2

0.0

178.2

87.0

0.0

87.0

 

ვალდებულებების კლება

297.1

334.7

0.0

334.7

318.3

0.0

318.3

01 05

მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული სწავლება

0.0

4.4

0.0

4.4

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

0.0

4.4

0.0

4.4

24.0

0.0

24.0

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

58.3

0.0

58.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

58.3

0.0

58.3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

188.5

185.4

0.0

185.4

216.3

0.0

216.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

182.8

185.4

0.0

185.4

212.3

0.0

212.3

 

შრომის ანაზღაურება

145.5

143.8

0.0

143.8

162.1

0.0

162.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

188.5

185.4

0.0

185.4

216.3

0.0

216.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

0.0

11.0

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

182.8

185.4

0.0

185.4

212.3

0.0

212.3

 

შრომის ანაზღაურება

145.5

143.8

0.0

143.8

162.1

0.0

162.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12,018.3

12,225.6

6,012.4

6,213.2

22,735.1

12,909.3

9,825.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206.0

231.0

 

231.0

237.0

 

237.0

 

ხარჯები

2,699.2

2,892.2

0.0

2,892.2

3,221.8

277.2

2,944.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,299.5

9,333.3

6,012.4

3,321.0

19,513.2

12,632.1

6,881.1

 

ვალდებულებების კლება

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,629.3

3,931.9

2,821.1

1,110.8

9,308.3

7,574.5

1,733.8

 

ხარჯები

199.4

29.9

0.0

29.9

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,417.8

3,901.9

2,821.1

1,080.8

9,298.3

7,574.5

1,723.8

 

ვალდებულებების კლება

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,214.4

5,524.4

2,852.4

2,671.9

6,142.9

2,592.2

3,550.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67.0

86.0

 

86.0

91.0

 

91.0

 

ხარჯები

1,016.6

1,264.6

0.0

1,264.6

1,290.0

0.0

1,290.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,196.9

4,259.8

2,852.4

1,407.3

4,852.9

2,592.2

2,260.7

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

501.6

539.2

59.7

479.4

596.2

47.6

548.7

 

ხარჯები

390.2

455.0

0.0

455.0

450.0

0.0

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.3

84.2

59.7

24.4

146.2

47.6

98.7

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

48.9

47.5

0.0

47.5

37.5

0.0

37.5

 

ხარჯები

29.5

34.9

0.0

34.9

37.5

0.0

37.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.4

12.7

0.0

12.7

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,738.1

2,656.3

1,139.8

1,516.5

3,203.7

1,499.6

1,704.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67.0

86.0

 

86.0

91.0

 

91.0

 

ხარჯები

547.2

770.0

0.0

770.0

732.5

0.0

732.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,190.9

1,886.3

1,139.8

746.5

2,471.2

1,499.6

971.5

03 02 04

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია

79.9

84.4

56.6

27.9

0.6

0.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.9

84.4

56.6

27.9

0.6

0.6

0.0

03 02 06

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

3,315.7

2,025.1

1,476.3

548.8

2,164.6

988.4

1,176.2

 

ხარჯები

49.6

4.7

0.0

4.7

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,265.2

2,020.4

1,476.3

544.1

2,094.6

988.4

1,106.2

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სანიაღვრე არხების მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

524.4

171.8

120.1

51.8

140.0

55.7

84.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

524.4

171.8

120.1

51.8

140.0

55.7

84.3

03 02 09

ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.0

03 03

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

54.8

40.5

0.0

40.5

1,587.6

1,326.7

260.9

 

ხარჯები

35.0

40.5

0.0

40.5

86.8

5.0

81.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

0.0

0.0

0.0

1,500.9

1,321.7

179.1

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

324.9

37.0

37.0

0.0

891.4

855.4

36.0

 

ხარჯები

83.2

0.0

0.0

0.0

292.2

272.2

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

241.4

37.0

37.0

0.0

599.2

583.2

16.0

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,794.9

2,691.8

301.8

2,390.0

4,804.9

560.5

4,244.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139.0

145.0

 

145.0

146.0

 

146.0

 

ხარჯები

1,365.2

1,557.2

0.0

1,557.2

1,542.9

0.0

1,542.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

423.6

1,134.6

301.8

832.8

3,262.0

560.5

2,701.5

 

ვალდებულებების კლება

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05 01

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღირებულება

177.5

604.8

42.9

561.9

1,541.4

11.6

1,529.8

 

ხარჯები

3.8

4.7

0.0

4.7

24.0

0.0

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.7

600.1

42.9

557.2

1,517.4

11.6

1,505.8

03 05 03

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

679.6

1,465.0

0.0

1,465.0

1,564.9

0.0

1,564.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

145.0

0.0

145.0

146.0

0.0

146.0

 

ხარჯები

640.9

1,460.3

0.0

1,460.3

1,408.9

0.0

1,408.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.6

4.6

0.0

4.6

156.0

0.0

156.0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05 03

ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ  "მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კეთილმოწყობის სამსახური

594.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

594.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05 05

სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია

343.8

622.0

258.9

363.1

1,698.7

548.9

1,149.7

 

ხარჯები

126.4

92.1

0.0

92.1

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.3

529.8

258.9

271.0

1,588.7

548.9

1,039.7

 

ვალდებულებების კლება

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

3,641.6

4,160.8

255.9

3,904.9

5,634.5

1,234.0

4,400.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

453.0

486.8

 

486.8

487.8

 

487.8

 

ხარჯები

2,935.3

3,742.4

0.0

3,742.4

4,339.5

332.4

4,007.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

706.3

418.4

255.9

162.5

1,295.0

901.6

393.3

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

2,069.9

3,801.5

0.0

3,801.5

4,013.4

0.0

4,013.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

325.0

486.8

0.0

486.8

487.8

0.0

487.8

 

ხარჯები

2,052.1

3,742.4

0.0

3,742.4

4,007.1

0.0

4,007.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.8

59.1

0.0

59.1

6.3

0.0

6.3

04 01

ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის" სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

896.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

883.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

675.6

359.3

255.9

103.4

452.3

131.6

320.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675.6

359.3

255.9

103.4

452.3

131.6

320.7

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

1,168.8

1,102.4

66.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

332.4

332.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

836.4

770.0

66.4

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1,405.2

1,953.6

0.0

1,953.6

2,537.2

0.0

2,537.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

276.0

322.5

 

322.5

354.5

 

354.5

 

ხარჯები

1,371.9

1,901.1

0.0

1,901.1

2,404.6

0.0

2,404.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.3

52.5

0.0

52.5

132.6

0.0

132.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

103.5

667.0

0.0

667.0

1,237.7

0.0

1,237.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

104.5

0.0

104.5

148.5

0.0

148.5

 

ხარჯები

103.5

653.4

0.0

653.4

1,108.0

0.0

1,108.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.6

0.0

13.6

129.7

0.0

129.7

05 01 01

ა(ა)იპ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"

103.5

183.1

0.0

183.1

180.0

0.0

180.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

29.0

0.0

29.0

29.0

0.0

29.0

 

ხარჯები

103.5

183.1

0.0

183.1

180.0

0.0

180.0

05 01 03

ა(ა)იპ  ,,გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"

0.0

136.7

0.0

136.7

202.5

0.0

202.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

131.7

0.0

131.7

173.5

0.0

173.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

0.0

5.0

29.0

0.0

29.0

05 01 04

ა(ა)იპ "უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა"

0.0

222.8

0.0

222.8

225.2

0.0

225.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

34.5

0.0

34.5

34.5

0.0

34.5

 

ხარჯები

0.0

222.2

0.0

222.2

225.2

0.0

225.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

05 01 05

ა(ა)იპ "სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა"

0.0

124.4

0.0

124.4

130.0

0.0

130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

21.0

0.0

21.0

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

0.0

116.4

0.0

116.4

129.3

0.0

129.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.0

0.0

8.0

0.7

0.0

0.7

05 01 06

ა(ა)იპ  ,,მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

0.0

0.0

0.0

0.0

500.0

0.0

500.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

44.0

0.0

44.0

 

ხარჯები  

0.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,228.0

1,086.8

0.0

1,086.8

1,065.6

0.0

1,065.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

254.0

202.0

0.0

202.0

190.0

0.0

190.0

 

ხარჯები

1,221.0

1,050.3

0.0

1,050.3

1,065.2

0.0

1,065.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

36.5

0.0

36.5

0.4

0.0

0.4

05 02 01

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

571.1

776.8

0.0

776.8

111.6

0.0

111.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124.0

160.0

 

160.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

571.1

767.8

0.0

767.8

111.6

0.0

111.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ა(ა)იპ თვითმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება

614.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

130.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

607.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0

42.0

0.0

42.0

42.0

0.0

42.0

 

ხარჯები

42.0

42.0

0.0

42.0

42.0

0.0

42.0

05 02 03

ა(ა)იპ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი  ,,სვეტი’’

0.0

268.1

0.0

268.1

59.7

0.0

59.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

42.0

 

42.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

240.5

0.0

240.5

59.7

0.0

59.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

27.6

0.0

27.6

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

852.3

0.0

852.329

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

0.0

190.0

 

190.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

851.9

0.0

851.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

26.4

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების  ცენტრი"

47.4

199.8

0.0

199.8

213.9

0.0

213.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

16.0

0.0

16.0

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

47.4

197.4

0.0

197.4

211.4

0.0

211.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.4

0.0

2.4

2.5

0.0

2.5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,097.3

1,309.9

0.0

1,309.9

1,464.3

0.0

1,464.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45.0

41.0

 

41.0

41.0

 

41.0

 

ხარჯები

1,096.7

1,303.8

0.0

1,303.8

1,461.7

0.0

1,461.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

6.1

0.0

6.1

2.6

0.0

2.6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

163.2

180.4

0.0

180.4

195.0

0.0

195.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

28.0

0.0

28.0

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

162.6

177.0

0.0

177.0

193.6

0.0

193.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

3.4

0.0

3.4

1.4

0.0

1.4

06 01

ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

33.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

33.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

895.7

1,124.6

0.0

1,124.6

1,249.3

0.0

1,249.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

895.7

1,121.8

0.0

1,121.8

1,248.1

0.0

1,248.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.7

0.0

2.7

1.2

0.0

1.2

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

244.0

218.0

0.0

218.0

287.5

0.0

287.5

 

ხარჯები

244.0

218.0

0.0

218.0

287.5

0.0

287.5

06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

477.3

696.4

0.0

696.4

750.0

0.0

750.0

 

ხარჯები

477.3

696.4

0.0

696.4

750.0

0.0

750.0

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

53.3

54.8

0.0

54.8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

53.3

54.8

0.0

54.8

50.0

0.0

50.0

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

2.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

06 02 06

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

17.0

23.4

0.0

23.4

25.1

0.0

25.1

 

ხარჯები

17.0

23.4

0.0

23.4

25.1

0.0

25.1

06 02 07

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

54.8

70.0

0.0

70.0

70.7

0.0

70.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

54.8

69.2

0.0

69.2

69.5

0.0

69.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.8

0.0

0.8

1.2

0.0

1.2

06 02 08

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"

38.5

61.9

0.0

61.9

62.0

0.0

62.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

38.5

60.0

0.0

60.0

62.0

0.0

62.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

06 03

უპატრონო ძაღლების იზოლირება

4.5

5.0

0.0

5.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

4.5

5.0

0.0

5.0

20.0

0.0

20.0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.