„საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ტერიტორიაზე სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხისა და ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ტერიტორიაზე სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხისა და ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 380
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.10.003.021402
380
09/08/2019
ვებგვერდი, 13/08/2019
190020010.10.003.021402
„საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ტერიტორიაზე სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხისა და ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №380

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ტერიტორიაზე სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხისა და ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ტერიტორიაზე  სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხისა და ადმინისტრაციაში დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის №43 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 29/01/2018, 190020010.10.003.020358) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძედანართი №4
სახელმწიფო რწმუნებული, რომლის სამოქმედო ტერიტორია მოიცავს ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებს
ინფორმაცია
საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოს და შრომის ანაზღაურების ფონდის შესახებ

 
შტატით გათვალისწინებული თანამდებობების დასახელება რაოდენობა მინიჭებული რანგი და იერარქია თანამდებობრივი სარგოს კოიფიციენტი ერთ ერთეულზე თანამდებობრივი სარგო თვეში ერთ ერთეულზე სულ თანამდებობრივი სარგო თვეში  სულ თანამდებობრივი სარგო წელიწადში სულ წლიური შრომის ანაზღაურება
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  სულ 27       35950 431400 431400
  პოლიტიკური თანამდებობის პირები 4            
1 სახელმწიფო რწმუნებული 1 პოლიტიკური თანამდებობა   5900 5900 70800  
2 სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე 1 პოლიტიკური თანამდებობა   3300 3300 39600  
3 სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე 2 პოლიტიკური თანამდებობა   3000 6000 72000  
  პროფესიული საჯარო მოხელეები 23            
  სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი              
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1.1 1.55 1550 1550 18600  
2 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 1 2.1 1.2 1200 1200 14400  
3 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.1 0.75 750 750 9000  
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.2 0.75 750 750 9000  
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.2 1.1 1100 1100 13200  
6 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.3 0.7 700 700 8400  
7 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.3 0.7 700 700 8400  
8 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.3 0.7 700 700 8400  
9 მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 4.3 0.65 650 650 7800  
  ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახური              
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1.1 1.55 1550 1550 18600  
2 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 1 2.1 1.2 1200 1200 14400  
3 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.1 0.75 750 750 9000  
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.2 0.75 750 750 9000  
5 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.2 0.75 750 750 9000  
6 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.3 0.7 700 700 8400  
7 მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 4.3 0.65 650 650 7800  
  რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახური              
1 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1.1 1.55 1550 1550 18600  
2 პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 1 2.1 1.2 1200 1200 14400  
3 პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.1 0.75 750 750 9000  
4 მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.2 0.75 750 750 9000  
5 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.3 0.7 700 700 8400  
6 მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1 3.3 0.7 700 700 8400  
7 მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 1 4.3 0.65 650 650 7800  

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.