„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 124
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016560
124
09/08/2019
ვებგვერდი, 13/08/2019
190020020.35.160.016560
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №124

2019 წლის 9 აგვისტო

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2018, №190020020.35.160.016516) და დადგენილების 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-15 მუხლები, ასევე მე-13 მუხლის 1-ლი, მე-2, მე-4, და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

37 779,1

44 103,8

53 793,5

39 325,2

14 468,3

გადასახადები

14 092,3

14 708,8

33 362,9

33 362,9

0,0

გრანტები

17 758,7

23 605,5

14 468,3

0,0

14 468,3

სხვა შემოსავლები

5 928,1

5 789,6

5 962,3

5 962,3

0,0

ხარჯები

30 181,1

30 459,1

37 536,3

34 437,2

3 099,2

შრომის ანაზღაურება

3 540,0

3 653,6

13 630,9

13 355,9

275,0

საქონელი და მომსახურება

3 060,6

3 048,3

12 818,6

12 355,9

462,6

პროცენტი

294,5

307,4

165,1

165,1

0,0

სუბსიდიები

17 854,9

18 488,9

1 985,6

1 985,6

0,0

გრანტები

3,3

3,7

4,0

4,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 541,9

2 930,1

3 345,4

3 333,4

12,0

სხვა ხარჯები

2 885,8

2 027,1

5 586,8

3 237,2

2 349,5

საოპერაციო სალდო

7 598,0

13 644,7

16 257,1

4 888,0

11 369,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 522,5

7 208,5

24 921,7

8 420,4

16 501,4

ზრდა

8 095,8

8 065,0

25 671,7

9 170,4

16 501,4

კლება

1 573,3

856,6

750,0

750,0

0,0

მთლიანი სალდო

1 075,5

6 436,3

-8 664,6

-3 532,4

-5 132,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 003,1

5 645,8

-9 476,0

-4 343,8

-5 132,3

ზრდა

3 938,4

9 604,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

3 938,4

9 604,0

0,0

 

 

კლება

4 941,6

3 958,2

9 476,0

4 343,8

5 132,3

ვალუტა და დეპოზიტები

4 941,6

3 958,2

9 476,0

4 343,8

5 132,3

ვალდებულებების ცვლილება

-2 078,6

-790,5

-811,4

-811,4

0,0

კლება

2 078,6

790,5

811,4

811,4

0,0

საშინაო

2 078,6

790,5

811,4

811,4

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

39 352,3

44 960,4

54 543,5

40 075,2

14 468,3

შემოსავლები

37 779,1

44 103,8

53 793,5

39 325,2

14 468,3

არაფინანსური აქტივების კლება

1 573,3

856,6

750,0

750,0

0,0

გადასახდელები

40 355,4

39 314,7

64 019,5

44 418,9

19 600,5

ხარჯები

30 181,1

30 459,1

37 536,3

34 437,2

3 099,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 095,8

8 065,0

25 671,7

9 170,4

16 501,4

ვალდებულებების კლება

2 078,6

790,5

811,4

811,4

0,0

ნაშთის ცვლილება

-1 003,1

5 645,8

-9 476,0

-4 343,8

-5 132,3

 

მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 53 793,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

37 779,1

44 103,8

53 793,5

39 325,2

14 468,3

გადასახადები

14 092,3

14 708,8

33 362,9

33 362,9

0,0

გრანტები

17 758,7

23 605,5

14 468,3

0,0

14 468,3

სხვა შემოსავლები

5 928,1

5 789,6

5 962,3

5 962,3

0,0

 

მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 5 962,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

5 928,1

5 789,6

5 962,3

შემოსავლები საკუთრებიდან

620,5

593,4

532,0

პროცენტები

250,9

374,4

340,0

დივიდენდები

27,0

9,5

10,0

რენტა

342,6

209,5

182,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

263,6

110,8

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

79,0

98,7

82,0

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

3 723,5

2 863,5

2 811,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 672,4

2 824,0

2 793,0

სანებართვო მოსაკრებელი

72,4

37,7

192,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,1

0,1

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,0

2,4

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2 720,1

1 918,6

1 800,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

877,8

865,3

800,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

51,1

39,5

18,0

შემოსავალები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან

51,1

39,5

18,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 153,0

1 741,7

1 690,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

431,1

591,0

929,3

მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 37 536,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

30 181,1

30 459,1

37 536,3

34 437,2

3 099,2

შრომის ანაზღაურება

3 540,0

3 653,6

13 630,9

13 355,9

275,0

საქონელი და მომსახურება

3 060,6

3 048,3

12 818,6

12 355,9

462,6

პროცენტი

294,5

307,4

165,1

165,1

0,0

სუბსიდიები

17 854,9

18 488,9

1 985,6

1 985,6

0,0

გრანტები

3,3

3,7

4,0

4,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 541,9

2 930,1

3 345,4

3 333,4

12,0

სხვა ხარჯები

2 885,8

2 027,1

5 586,8

3 237,2

2 349,5

 

მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 24 921,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 671,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

39,3

173,4

82.7

74.8

7.9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

30,5

37,5

82.7

74.8

7.9

01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,7

135,9

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 772,8

6 756,4

20 225,0

6 558,0

13 667,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 043,2

5 487,9

15 758,9

4 414,2

11 344,7

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1,6

67,6

101.9

101.9

0.0

02 03

გარე განათება

128,3

19,9

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

0,0

591,5

790,2

122,0

668,3

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0,0

0,0

252,5

252,5

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

483,2

159,9

2,080.5

458.3

1,622.3

02 08

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

103,4

125,0

308,3

308,3

0,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

13,2

304,6

924,8

893,0

31,7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

16,0

9,5

55.5

55.5

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3,5

0,0

42,0

42,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

12,5

9,5

12,0

12,0

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

0.0

0.0

1.5

1.5

0.0

04 00

განათლება

1 257,9

408,5

2,882.4

453.8

2,428.6

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0,0

15,2

94.0

94.0

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 257,9

393,3

1,025.7

327.1

698.6

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

0.0

0.0

1.7

1.7

0.0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

1 761,0

31,0

1 730,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 008,2

717,3

2,423.8

2,025.9

397.9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

845,3

567,3

2,243.8

1,845.9

397.9

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

159,7

150,0

173,0

173,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

3,2

0,0

7,0

7,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

0,0

2.4

2.4

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

1,5

0,0

2.4

2.4

0.0

სულ ჯამი

8 095,8

8 065,0

25 671,7

9 170,4

16 501,4

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 750,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1 573,3

856,6

750,0

ძირითადი აქტივები

516,3

241,8

50,0

არაწარმოებული აქტივები

1 057,0

614,7

700,0

მიწა

1 057,0

614,7

700,0

 

მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქც. კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5 945,5

5 916,7

6 627,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5 099,4

5 286,9

6 266,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 099,4

5 286,8

5 894,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,1

372,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

399,7

140,3

145,8

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

50,0

50,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

349,7

90,3

95,8

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

294,5

307,4

165,1

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

151,8

182,1

50,0

702

თავდაცვა

235,9

246,5

287,7

7021

შეიარაღებული ძალები

235,9

246,5

287,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 783,3

6 328,5

16 781,1

7045

ტრანსპორტი

5 783,3

6 328,5

16 781,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 783,3

6 328,5

16 781,1

705

გარემოს დაცვა

4 498,9

4 759,8

5 333,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2 528,2

3 312,8

3 498,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

32,1

122,1

211,7

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 826,8

1 214,2

1 490,3

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

111,9

110,7

132,4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5 293,9

4 785,0

11 516,9

7061

ბინათმშენებლობა

2 552,2

1 899,7

5 439,1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

491,3

160,6

2 114,0

7064

გარე განათება

1 745,8

1 528,2

1 381,5

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

504,6

1 196,4

2 582,4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

235,9

235,4

297,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

235,9

235,4

297,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6 245,9

5 927,8

8 327,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 942,6

2 683,6

4 133,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 485,2

1 643,5

2 167,3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

106,2

16,6

110,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

1 711,9

1 583,9

1 916,9

709

განათლება

7 013,4

6 904,7

10 368,4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7 013,4

6 904,7

8 426,5

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0,0

1 941,9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

1 941,9

710

სოციალური დაცვა

3 024,2

3 419,9

3 668,7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

366,6

419,2

566,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

216,8

200,9

245,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

149,9

218,4

321,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 167,9

1 304,1

1 511,6

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

11,8

14,4

15,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

255,2

321,1

351,6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 222,7

1 361,1

1 223,7

სულ

38 276,9

38 524,2

63 208,1

 

მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 16 257,1 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-8 664,6) ათასი ლარის ოდენობით:

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

7 598,0

13 644,7

16 257,1

მთლიანი სალდო

1 075,5

6 436,3

-8 664,6

 

მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-9 476,0) ათასი ლარის ოდენობით.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 9 476,0 ათასი ლარი, საიდანაც: 7 656,1 ათ. ლარი არის მრავალწლიანი პროექტების სახსრები (მათ შორის: 5 055.0 ათ.ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებიდან, 2 601,1 ათ. ლარი ადგილობრივი სახსრებიდან),ხოლო 1 819,8 ათ. ლარი არის თავისუფალი ნაშთი (მათ შორის 1610,3 ათ. ლარი ჭარბი შემოსავლებიდან).

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 003,1

5 645,8

-9 476,0

ზრდა

3 938,4

9 604,0

0,0

კლება

4 941,6

3 958,2

9 476,0

თავი II

პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები,  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ასევე სამომავლო სარეაბილიტაციო ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადებისა და ექსპერტიზის ხარჯები. 

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2019 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

28 615,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

15 951,1

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

15 203,5

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

457,5

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

290.1

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

211,7

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

211,7

02 03

გარე განათება

1 381,5

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1 381,5

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1,693.7

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

997,9

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

715,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 911,7

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

5 032,3

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

2,106.1

02 06 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2,812.4

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

106,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

830,0

02 08

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

436,1

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

1 148,4

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01

2019 წელი

15 951,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვისცენტრი“

პროგრამის აღწერა

1. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 18 პროექტი, რომლითაც მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 2018 წლის მდგომარეობით დაახლოებით მოწესრიგებულია მუნიციპალური გზების 75 %, 2019 წელს დამატებით მოწესრიგდება 7 %. 2019 წლის ბიუჯეტში რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება დაახლოებით  4 716,1 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით  1 996,7 ათ. ლარი.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1. ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია.

2. მე-12 მკ/რ-ისა და პუშკინის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა – ტროტუარებით.

3. ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრისის მიმდებარე ტერიტორიის გზის რეაბილიტაცია.

4. სპორტის ჩიხი და მიმდებარე ეზოების (ფიროსმანის №9,11,13; სპორტის ჩიხის №9ა,11ა,13ა,12ა,14ა,16ა; სპორტის №4,6,8; მშენებელთა №10,12,14,16,18; ოდიშარიას №23,25,27) ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია- ტროტუარებით.

5. რჩეულიშვილის №18-თან ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

6. 21-ე მკ/რ-ის №2 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონს საფარის რეაბილიტაცია – ტროტუარებით.

7. შარტავას №25 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (შარტავას გამზირის მხარე)- ტროტუარებით.

9.   21-ე მიკრორაიონის №4 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია- ტროტუარებით.

10. XXI მიკრორაიონის №7 და №8 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა ჩერკასკის ქუჩამდე (XXI მიკრორაიონის №4 ეზოს გავლით) – ტროტუარებით.

11. მესხიშვილის ქუჩაზე ავერსისა და №2 სამკურნალო ცენტრის მ/ტ-ს ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

12. ვახუშტის №8-ის მ/ტ გზის საფარის მოწყობა

13. აღმაშნებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მოდებაძის ქუჩიდან მე-12-მკ/რნ-მდე)

14. ქალაქ რუსთავში მე-16 მკრ-ის №6-დან №2-მდე გზის გასწვრივ ტროტუარის მოწყობა

15. XII მიკრორაიონის №19 საცხოვრებელი კოპუსის მ/ტ გზის საფარის რეაბილიტაცია

16. გარეჯის ქუჩის გაგრძელებისა და გაგარინის ქუჩის დანარჩენი ნაწილის ა/ბეტონის საფარისა და სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია-ტროტუარებით.

17. მარცხენა სანაპიროს გზების, ტროტუარებისა და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

18. ქუთაისის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია

19. გოგებაშვილის ქუჩის და მისი მიმდებარე ეზოების (გოგებაშვილის №3,5,7; ოდიშარიას №30; მშენებელთა №22,24,26; ბოსტანქალაქის №17,19,21) ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

20. ჭყონდიდელის დასახლებაში გზების, ტროტუარების და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

21. ქალაქ რუსთავში მე-18 და მე-19 მიკრორაიონის დამაკავშირებელი გზების მოწყობა

22. ქალაქ რუსთავში შიდა კვარტალური გზებისა და ეზოების რეაბილიტაცია

23. აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მე-12 მკრ-დან სანაპიროს ქუჩამდე)

24. კოსტავას გამზირის საფარის რეაბილიტაცია.

25. გრანელის ქუჩიდან რჩეულიშვილის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეები.

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა საჭირო გზის მონაკვეთების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

2.საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე. სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში მოითხოვს აუცილებელ რეაბილიტაციას. პროექტი განხორციელდება სამსახურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტების შესაბამისად.

3.პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა,შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა, გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად, სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქ. რუსთავში ადგილობრივი და სახელმწიფო მნიშვნელობის უსაფრთხო, კომფორტული და რეაბილიტირებული გზები. აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.  სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება.

ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა.  შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებულ ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და დახაზული გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 01

2019 წელი

15 203,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.  კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 18 პროექტი, რომლითაც მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 2018 წლის მდგომარეობით დაახლოებით მოწესრიგებულია მუნიციპალური გზების 75 %, 2019 წელს დამატებით მოწესრიგდება 7 %. 2019 წლის ბიუჯეტში რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება დაახლოებით  4 716,1 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტით  1 996,7 ათ. ლარი.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1. ლომოურის ქუჩის გაგანიერება/რეაბილიტაცია.

2. მე-12 მკ/რ-ისა და პუშკინის ქუჩის დამაკავშირებელი გზა – ტროტუარებით.

3. ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრისის მიმდებარე ტერიტორიის გზის რეაბილიტაცია.

4. სპორტის ჩიხი და მიმდებარე ეზოების (ფიროსმანის №9,11,13; სპორტის ჩიხის №9ა,11ა,13ა,12ა,14ა,16ა; სპორტის №4,6,8; მშენებელთა №10,12,14,16,18; ოდიშარიას №23,25,27) ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია- ტროტუარებით.

5. რჩეულიშვილის №18-თან ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

6. 21-ე მკ/რ-ის №2 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონს საფარის რეაბილიტაცია – ტროტუარებით.

7. შარტავას №25 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია (შარტავას გამზირის მხარე)- ტროტუარებით.

9. 21-ე მიკრორაიონის №4 საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია- ტროტუარებით.

10. XXI მიკრორაიონის №7 და №8 საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა ჩერკასკის ქუჩამდე (XXI მიკრორაიონის №4ა ეზოს გავლით) – ტროტუარებით.

11. მესხიშვილის ქუჩაზე ავერსისა და №2 სამკურნალო ცენტრის მ/ტ-ს ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

12. ვახუშტის №8-ის მ/ტ გზის საფარის მოწყობა

13. აღმაშნებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მოდებაძის ქუჩიდან მე12-მკ/რნ-მდე)

14. ქალაქ რუსთავში მე-16 მკრ-ის №6-დან №2-მდე გზის გასწვრივ ტროტუარის მოწყობა

15. XII მიკრორაიონის №19 საცხოვრებელი კოპუსის მ/ტ გზის საფარის რეაბილიტაცია

16. გარეჯის ქუჩის გაგრძელებისა და გაგარინის ქუჩის დანარჩენი ნაწილის ა/ბეტონის საფარისა და სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია-ტროტუარებით.

17. მარცხენა სანაპიროს გზების, ტროტუარებისა და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

18. ქუთაისის ქუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია

19. გოგებაშვილის ქუჩის და მისი მიმდებარე ეზოების (გოგებაშვილის №3,5,7; ოდიშარიას №30; მშენებელთა №22,24,26; ბოსტანქალაქის №17,19,21) ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია

20. ჭყონდიდელის დასახლებაში გზების, ტროტუარების და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

21. ქალაქ რუსთავში მე-18 და მე-19 მიკრორაიონის დამაკავშირებელი გზების მოწყობა

22. ქალაქ რუსთავში შიდა კვარტალური გზებისა და ეზოების რეაბილიტაცია

23. აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების რეაბილიტაცია (მე-12 მკრ-დან სანაპიროს ქუჩამდე)

24. კოსტავას გამზირის საფარის რეაბილიტაცია.

25. გრანელის ქუჩიდან რჩეულიშვილის ქუჩაზე ასასვლელი კიბეები.

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა საჭირო გზის მონაკვეთების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქ. რუსთავში ადგილობრივი და სახელმწიფო მნიშვნელობის გზების დიდი ნაწილი   იქნება  რეაბილიტირებული. ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული. აღნიშნული პროექტების განხორციელების შემდეგ შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.  სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლა დანიშნულების ადგილზე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 02

2019 წელი

474,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ორმული დამუშვება ხდება როგორც შიდაკვარტალურ, ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე.

 სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში მოითხოვს აუცილებელ რეაბილიტაციას. პროექტი განხორციელდება სამსახურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ქალაქ რუსთავში გზის ორმული დამუშავება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა.  შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები. გაზრდილი გზების ექსპლუატაციის პერიოდი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 01 03

2019 წელი

290.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა,შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების,ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა, გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად, სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 14 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მოწესრიგებული ქალაქში არსებული საგზაო ნიშნები და დახაზული გადასასვლელები, დაცულია ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02

2019 წელი

211,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვისცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს  უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას,ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. მოხდება, თბილისის, ლომოურისა და მესხიშვილის ქუჩებზე და სასტუმრო „გრანდ ვეჯინის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 6 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაცია/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 02 01

2019 წელი

211,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს  უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას,ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა. მოხდება, თბილისის, ლომოურისა და მესხიშვილის ქუჩებზე და სასტუმრო „გრანდ ვეჯინის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობა. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 6 თანამშრომელი.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქში არსებული გამართული სანიაღვრე სისტემა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03

2019 წელი

1 381,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვისცენტრი“.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად, საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2019 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლება, რაც შესაბამისად, გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტროენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი.  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 03 01

2019 წელი

1 381,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – „რუსთავსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად, საჭიროა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. 2019 წელს იგეგმება არსებული სანათების ენერგოეფექტური დიოდური სანათებით ჩანაცვლება, რაც შესაბამისად, გამოიწვევს წლის განმავლობაში შემცირებული ელექტროენერგიის გადასახადს. ქალაქის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 7916 ცალს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა. ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება. დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება და გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი.  აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 12 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04

2019 წელი

1,693.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის კორპუსი“.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჯების გამაგრება-გაძლიერება, რომელთა შერჩევა მოხდება მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით, რომლის შეფასებაც მოხდება კონკრეტული მისამართის შესწავლის შემდეგ. ასევე მისამართების შერჩევისას მნიშვნელოვანია გამაგრება-გაძლიერების პროექტის არსებობა. 2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

ქ. რუსთავში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჯების გამაგრება-ხელშეკრულება ორწლიანია და გადადის 2019 წელში

სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპური შენობა №1--ხელშეკრულება ორწლიანია და გადადის 2019 წელში

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა დამატებით მისამართების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია ხორციელდება ააიპ – „რუსთავის კორპუსის“ 100%-იანი დაფინანსებით;  ააიპ – „რუსთავის კორპუსის“  წარმომადგენლის მიერ ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა;   ჩასატარებელი  სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე,  საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა. ხელშეკრულება ორწლიანია, ნაწილი შესრულდება 2019 წელს.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის და ასევე სხვა ვიზიტორებისთვის. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილი მათი ექსპლუატაციის ვადა.

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე  დაყვანილი ზარალი. მოსახლეობის გაზრდილი კმაყოფილება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების  ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის განხორციელების შემდგომ ეტაპზე რეაბილიტირებული სახურავის შედეგად შემცირებული შენობის დაზიანების ხარისხი ცუდი ამინდის პირობებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოწყობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 01

2019 წელი

997,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჯების გამაგრება-გაძლიერება, რომელთა შერჩევა მოხდება მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით, რომლის შეფასებაც მოხდება კონკრეტული მისამართის შესწავლის შემდეგ. ასევე მისამართების შერჩევისას მნიშვნელოვანია გამაგრება-გაძლიერების პროექტის არსებობა. 2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

ქ. რუსთავში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლების აივნების და ლოჯების გამაგრება-ხელშეკრულება ორწლიანია და გადადის 2019 წელში

სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპური შენობა №1--ხელშეკრულება ორწლიანია და გადადის 2019 წელში

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა დამატებით მისამართების მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვი და ასევე სხვა ვიზიტორებისთვის. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილი მათი ექსპლუატაციის ვადა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 04 02

2019 წელი

715,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის კორპუსი“ და რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური.

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მომართვის საფუძველზე, კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია ხორციელდება ააიპ – „რუსთავის კორპუსის“ 100%-იანი დაფინანსებით;  ააიპ – „რუსთავის კორპუსის“  წარმომადგენლის მიერ ადგილზე ხდება პრობლემის შესწავლა;   ჩასატარებელი  სამუშაოების დაწყება ხდება რეგისტრირებული განცხადებების თანმიმდევრობისა და პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე,  საბიუჯეტო კანონმდებლობის ყველა შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ.

2. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა. ხელშეკრულება ორწლიანია, ნაწილი შესრულდება 2019 წელს.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობები, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მინიმუმამდე  დაყვანილი ზარალი. მოსახლეობის გაზრდილი კმაყოფილება. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაზრდილია შენობების  ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის განხორციელების შემდგომ ეტაპზე რეაბილიტირებული სახურავის შედეგად შემცირებული შენობის დაზიანების ხარისხი ცუდი ამინდის პირობებში.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 05

2019 წელი

1 911,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – „რუსთავის კორპუსი“

პროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრონციპით ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

1. შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება-თანადაფინანსება 20%

2. სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება/აღდგენა-თანადაფინანსება 20%

3. სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი-თანადაფინანსება 30%

4. სადარბაზოს შიდა რემონტი-თანადაფინანსება 20%

5. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია-თანადაფინანსება 20%

6. სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა-თანადაფინანსება მაღალსართულიანი 40%, დაბალსართულიანი 20%

7. კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება-თანადაფინანსება 30%

8. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა-თანადაფინანსების გარეშე

9. ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით;   არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა;   ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო  ბუკლეტების, ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება.

ააიპ – „რუსთავის კორპუსის“ კოორდინატორების მხრივ მეტი ჩართულობის გზით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან ახალი  ინიციატივების  მობილიზება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბმა-ს  საერთო საკუთრების რეაბილიტირებაში მეტად ჩართული მოქალაქე;  კორპუსების  გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06

2019 წელი

5 032,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვისცენტრი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ, საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა. 2019 წელს რეგიონული განვითარების  ფონდიდან დაფინანსდება სავარაუდოდ 1 733.7 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  301.7 ათ. ლარი.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1. ქალაქ რუსთავში ფიროსმანისა  და დუმბაძის ქუჩებს შორის მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური თეატრის მიმდებარე ტერიტორია)

2. ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ ე.წ.“ჩიკაგოს“ სკვერის რეაბილიტაცია

3. მე-8 მკ/რნ №10-№11-თან სკვერის მოწყობა

4. მე-14 მკ/რ №46, 47, 48 სკვერის მოწყობა.

5. მე-6 მკ/რ №2-თან სკვერის მოწყობა

6. მე-12 მკ/რ-ში 7-8-9 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა-ორწლიანი

7. მე-7 მკრ №16, 17-თან სკვერის მოწყობა

8. მე-7ა მკრ №4, 1, 9-თან სკვერის მოწყობა

9. მე-19 მკრ №19, 18, 2“, 22-თან სკვერის მოწყობა

10. მესხიშვილის №6-ის მ/ტ სკვერის მოწყობა

11. მესხიშვილის I გას. №9, 7 სკვერის მოწყობა

12. მესხიშვილის II გას. №6-ის მ/ტ ბავშვთა მოედანი

13. რჩეულიშვილის №18 მ/ტ სკვერის მოწყობა

გამოვლენილი ეკონომიების ან/და დამატებითი ფინანსების მოძიების ხარჯზე დაემატება  სხვა მისამართებზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. რეგიონალური განვითარების ფონდიდან იგეგემება დაფინანსება  2 375 ათ. ლარზე, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  509,2 ათ. ლარზე.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

კოსტავას გამზირის ფასადების გაგრძელების რეაბილიტაცია და ქალაქ რუსთავში ჩეხოვის ქუჩა №6-8-8ა-10 გრანელის ქუჩა №23-25 საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ფასადების  და ქ. რუსთავში გრანელის ქუჩა №7-9-11 და გიორგაძის ქუჩა №8   ტკეჩისკედლებიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია

პროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას,  სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად, საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე, თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დასახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა, კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპროგრმიას ფარგლებში დაფინანსდება :

ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.

ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები.

ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე საახალწლო დეკორატიული ილუსტრაციების მონტაჟი/დემონტაჟი,

სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება კოსტავას ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ფასადების სრული რეაბილიტაცია, შეღებვა, ფანჯრების და შესასვლელი კარებების შეცვლა და სხვა, ხოლო რაც შეეხება ჭყონდიდელის დასახლებაში არსებული დაზიანებულფასადიან შენობებს, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 01

2019 წელი

2,106.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

1. პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ, საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა. 2019 წელს რეგიონული განვითარების  ფონდიდან დაფინანსდება სავარაუდოდ 1 733.7 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  301.7 ათ. ლარი.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1. ქალაქ რუსთავში ფიროსმანისა  და დუმბაძის ქუჩებს შორის მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური თეატრის მიმდებარე ტერიტორია)

2. ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ ე.წ.“ჩიკაგოს“ სკვერის რეაბილიტაცია

3. მე-8 მკ/რნ №10-№11-თან სკვერის მოწყობა

4. მე-14 მკ/რ №46, 47, 48 სკვერის მოწყობა

5. მე-6 მკ/რ №2-თან სკვერის მოწყობა

6. მე-12 მკ/რ-ში 7-8-9 კორპუსებს შორის სკვერის მოწყობა-ორწლიანი

7. მე-7 მკრ №16, 17-თან სკვერის მოწყობა

8. მე-7ა მკრ №4, 1, 9-თან სკვერის მოწყობა

9. მე-19 მკრ №19, 18, 2“, 22-თან სკვერის მოწყობა

10. მესხიშვილის №6-ის მ/ტ სკვერის მოწყობა

11. მესხიშვილის I გას. №9, 7 სკვერის მოწყობა

12. მესხიშვილის II გას. №6-ის მ/ტ ბავშვთა მოედანი

13. რჩეულიშვილის №18 მ/ტ სკვერის მოწყობა

გამოვლენილი ეკონომიების ან/და დამატებითი ფინანსების მოძიების ხარჯზე დაემატება  სხვა მისამართებზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და  ახალი სკამების დამატებას,სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსახლეობისთვის გაჩენილი მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში გატარებული დრო.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 02

2019 წელი

2,812.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობები ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. რეგიონალური განვითარების ფონდიდან იგეგემება დაფინანსება  2 375 ათ. ლარზე, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  509,2 ათ. ლარზე.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1) კოსტავას გამზირის ფასადების გაგრძელების რეაბილიტაცია.

2) ქალაქ რუსთავში ჩეხოვის ქუჩა №6-8-8ა-10 გრანელის ქუჩა №23-25 საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ფასადების  და ქ. რუსთავში გრანელის ქუჩა №7-9-11 და გიორგაძის ქუჩა №8   ტკეჩისკედლებიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება კოსტავას ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ფასადების სრული რეაბილიტაცია, შეღებვა, ფანჯრების და შესასვლელი კარებების შეცვლა და სხვა, ხოლო რაც შეეხება ჭყონდიდელის დასახლებაში არსებული დაზიანებულფასადიან შენობებს, პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 06 03

2019 წელი

106,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – „რუსთავსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, განსაკუთრებით რუსთავქალაქობის და საახალწლო ღონისძიებების უზრუნველყოფას,  სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. შესაბამისად, საჭიროა ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები. მოირთვება თავისუფლების მოედანი, კოსტავას გამზირი 1-23 და 2-22 ნომერი შენობების აივნები,მერიიდან ხიდამდე ბოძების კონსტრუქციები,ხიდი, გონაშვილის სკვერი.გამყოფი ზოლი იუსტიციის სახლიდნ ქუთაისის მოედნამდე, თოდრიას ქუჩა, კლდიაშვილის ქუჩა, ჭყონდიდელის დასახლება, რუსთაველის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა,კოსტავას გამზირი მერიიდან მეტალურგიულ ქარხნამდე. ქვეპროგრმიას ფარგლებში დაფინანსდება :

ქალაქის ტერიტორიაზე საახალწლო ნათურების მონტაჟი.

ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები.

ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე საახალწლო დეკორატიული ილუსტრაციების მონტაჟი/დემონტაჟი,

სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

02 07

2019 წელი

830,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება -“ რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს “ რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს“ დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები  სუბსიდიის  სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 20  ავტობუს: №1 ავტობუსზე მუშაობს 3 ავტობუსი.   №2 ავტობუსზე მუშაობს 3 ავტობუსი.   №4 ავტობუსზე მუშაობს 3 ავტობუსი.   №5 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი.  №6 ავტობუსზე მუშაობს 2 ავტობუსი. №7 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი.   ფოლადაანთ კარი  1 ავტობუსი. სულ დასაქმებულია 105 თანამშრომელი; აქედან 51 მღოლი, ავტოპარკს ემსახურება 30 თანამშრომელი და  ადმინისტრაციაში არის  24 თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შიდა საქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის განვითარება და მოდერნიზაცია, რომელიც იქნება მიმართული ქალაქ რუსთავის მოსახლეობის კმაყოფილებისათვის.                                                                                                           

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 08

2019 წელი

436,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობების, გზების და სხვა  ობიექტებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით მოხდება საპროექტო ფირმის შერჩევა, რომელიც 2019 წლის მანძილზე სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად, დააპროექტებს ობიექტებს, რომლის შემდგომაც მნიშვნელოვანი და საჭირო პროექტები იქნება მზად და ფინანსების მოძიების შემდგომ უმოკლეს ვადებში მოხდება მათი განხორციელება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

დაფინანსება ათას ლარებში

02 09

2019 წელი

1 148,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

1. პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების(ფორმა №2) და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების,ნახაზების)  ინსპექტირება.
2. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სამხარაულის ექსპერტიზის მიერ შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) ექსპერტიზის ჩატარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

1. პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას. რაც შეეხება შესრულებული სამუშოების ინსპექტირებას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.
2. პროგრამის მიზანია საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალდ არის სამრეწველო ობიექტები, აქედან გამომდინარე დიდ მნიშვნელობას იძენს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ზრუნვა; მწვანე საფარის ინტენსიური ზრდა და არსებულის მოვლა-პატრონობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქის განვითარებისათვის, ამასთან ერთად უსაფრთხო გარემო და სანიტარიული  მდგომარეობის ყოველწლიური გაუმჯობესება წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტს.

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2019 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

5 121,4

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

3,498.7

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 490,3

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

132.4

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება ათას ლარებში

03 01

2019 წელი

3,498.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – „რუსთავსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში კომფორტული გარემოს შექმნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე სანიტარიულ სისუფთავეს. შესაბამისად, საჭიროა ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან. არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების მოვლ-პატრონობა, რაც გულისხმობს დაახლოებით ყოველდღიურად 85 ტონა მოცულობის ნარჩენების გატანას,აღნიშნულ მომსახურებას ემსახურება 11 სპეც.მანქანა, ასევე ყოველდღიურად ხდება 1686700 კვ/მ ტერიტორიის დასუფთავება და შეგროვებული ნარჩენების გატანა შ.პ.ს “საქართველოს მყარი ნარჩენების კომპანიას“ ტერიტორიაზე. ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ტექნიკური მარილის მოყრა სავალ პერიმეტრზე. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 368 თანამშრომელი და  პროგრამა მოიცავს სამსახურის ფონქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

წლის განმავლობაში მოვლილი და დასუფთავებული ქალაქი, ყინვისა და თოვლის დროს უსაფრთხო გზები.

         
 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

03 02

2019 წელი

1 490,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – „რუსთავსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის განვითარებისა და ეკოლოგიისთვის მნიშვნელოვანი როლი უკავია მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობას. შესაბამისად, აუცილებელია ყოველდღიურად მწვანე საფარის მოვლა, მორწყვა, განახლება, რაც გულისხმობს სეზონზე ხეებისა და ყვავილების დარგვას, ბალახის დათესვას, ხეების შეთეთრებას, მოჭრა-გადაბელვას. ხდება სარწყავი სისტემის ექსპლოატაცია. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 195 თანამშრომელი

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი. წლის განმავლობაში შეუფერხებლად ფუნქციონირებს სარწყავი სისტემა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

დაფინანსება ათას ლარებში

03 04

2019 წელი

132.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – „რუსთავსერვისცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვარში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანა, კასტრაცია-სტერილიზაციის მიზნით და ასევე ხდება ძაღლების მარკირება. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 13 თანამშრომელი

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენებისა და ხელოვანების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2019 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

8,221.1

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

4 133,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 045,6

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

858,8

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2,228.6

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 732,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3 065,3

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 660,8

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

802,3

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

270,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

332,2

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

659,2

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

10,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

356,1

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

256,1

05 03 02

ინიციატივების თანადაფინანსება

100,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01

2019 წელი

4 133,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური, ა(ა)იპ – „სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარები“ და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991“,

პროგრამის აღწერა

1. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ – რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარების“ დაფინანსება რუსთავის მუნიციპალიტეტიდან. თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა ააიპ – რაგბის კლუბი„რუსთავის ხარების“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ააიპ – რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარების“ მორაგბეების, ადმინისტრაციის და მწვრთნელების ხელფასს.
2. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991-ის“ დაფინანსება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით., საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება.
სუბსიდიის თანხები ხმარდება კალათბურთელთა და მწვრთნელთა ხელფასებს, გუნდის შეკრებებს და ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის აუცილებელ სხვა ხარჯებს, ასევე შპს-ს ადმინისტრაციის პერსონალის ხელფასს და ადმინისტრაციის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ ხარჯებს.

3. ცენტრი გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში

ცენტრი გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის  დანერგვასა და პოპულარიზაციას

ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 23 სპორტის სახეობის მიმართულებით 10 სპორტულ ობიექტზე 71 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან – 25 წლამდე)1600 ბენეფიციარს

ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ

4. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტული მოედნები, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე მინი სპორტული მოედნები მოწყობა, ასევე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1. მესხიშვილის №16-ის და ლეონიძის №12,14 კორპუსებს შორის მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-არსებულის რეაბილიტაცია

2. მეგობრობის №2-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

3. მეგობრობის №10-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

4. თბილისის №2-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

5. თოდრიის III ჩიხის №1 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-არსებულის რეაბილიტაცია

6. მეგობრობის №35-37 კორპუსებთან მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

7. მესხიშვილის №11-13 კორპუსებთან  მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

8. ფიროსმანისა და კომუნალების ქუჩების კვეთაზე მდებარე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-არსებულის რეაბილიტაცია

9) ტაშკენტის №5-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

10. დონეცკ. მეტალურგთა I გასასვლეlის №3-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

11. ქალაქ რუსთავში მშენებელთა ქ. მ/ტ-ზე არსებული სტდიონის რეაბილიტაცია

12. კოსტავას №21 მ/ტ-ზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

13. მშენებელთა ქუჩა №28-30 და გომელაურის ქუჩა №1-3 საცხოვრებელი კორპუსებს შორის მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

14. XI მიკრორაიონის №1 საცხოვრებელი კორპუსის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-არსებულის რეაბილიტაცია

15. ნიკალაძის ქუჩის მიმდებარეთ მინი სპორტული მოედანის მოწყობა

16. კულტურისა და დასვენბის პარკში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

17. რუსთაველის №50-ში მრავალფუნქციური მოედანი-ახლის მოწყობა.

18. დარჩენილი დაუსრულებელი სამი სტადიონის მოწყობა/რეაბილიტაცია

19. კრივის დარბაზის რეაბილიტაცია

20. მე-12 მკრ-ის №7, 8, 9 კორპუსებთან არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა მისამართებზე სპორტული ობიექტების  მოწყობა/რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ააიპ – რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარების“ წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
საკლათბურთო  გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ტურნირებში,  ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება (2018 წელში დაიკავა მე-4 ადგილი, 2019 წელში მიზანს წარმოადგენს საპრიზო სამეულში მოხვედრა.

სპორტული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით მოყვარულების და სპორტსმენების მეტი რაოდენობის ჩართულობის უზრუნველყოფა ღონისძიებებში, ღონისძიებების რაოდენობის გაზრდა და მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სპორტის სახეობების მიამრთულებით

სპრტულ სექციებზე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა, საჭირო სპორტული ინვენტარის და ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, მწვრთნელების კვალიფიკაციის ამაღლება

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილ იქნება 8   და ახლად მოწყობილი 11 სპორტული მოედანი და  1 სპორტულ გამაჯანსაღებელი კუთხე. ასევე რეაბილიტირდება კრივის დარბაზი. შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 01

2019 წელი

1 045,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარები“ და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991“

ქვეპროგრამის აღწერა

1. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ – რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარების“ დაფინანსება რუსთავის მუნიციპალიტეტიდან. თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა ააიპ – რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარების“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ააიპ – რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარების“ მორაგბეების, ადმინისტრაციის და მწვრთნელების ხელფასს.
2. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991“-ის დაფინანსება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიის სახით, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება.
სუბსიდიის თანხები ხმარდება კალათბურთელთა და მწვრთნელთა ხელფასებს, გუნდის შეკრებებს და ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის აუცილებელ სხვა ხარჯებს, ასევე შპს-ს ადმინისტრაციის პერსონალის ხელფასს და ადმინისტრაციის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ ხარჯებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

1.ააიპ – რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარების“ წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.
2.გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ტურნირებში,  ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება (2018 წელში დაიკავა მე-4 ადგილი, 2019 წელში მიზანს წარმოადგენს საპრიზო სამეულში მოხვედრა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 02

2019 წელი

858,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – „სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ცენტრი გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში

ცენტრი გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის  დანერგვასა და პოპულარიზაციას

ცენტრი უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 23 სპორტის სახეობის მიმართულებით 10 სპორტულ ობიექტზე 71 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან – 25 წლამდე)1600 ბენეფიციარს

ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით მოყვარულების და სპორტსმენების მეტი რაოდენობის ჩართულობის უზრუნველყოფა ღონისძიებებში, ღონისძიებების რაოდენობის გაზრდა და მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სპორტის სახეობების მიმართულებით

სპრტულ სექციებზე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა, საჭირო სპორტული ინვენტარის და ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, მწვრთნელების კვალიფიკაციის ამაღლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 01 03

2019 წელი

2,228.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სპორტული მოედნები, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენა-რეაბილიტაციას, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე მინი სპორტული მოედნები მოწყობა, ასევე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა.  2019 წლის ბიუჯეტში ასევე გათვალისწინებულია 2018 წლის ხელშეკრულებებიდან დაკავებული 2.5 %-ები.

1. მესხიშვილის №16-ის და ლეონიძის №12,14 კორპუსებს შორის მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-არსებულის რეაბილიტაცია

2. მეგობრობის №2-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

3. მეგობრობის №10-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

4. თბილისის №2-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

5. თოდრიის III ჩიხის №1 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-არსებულის რეაბილიტაცია

6. მეგობრობის №35-37 კორპუსებთან მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

7. მესხიშვილის №11-13 კორპუსებთან  მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

8. ფიროსმანისა და კომუნალების ქუჩების კვეთაზე მდებარე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-არსებულის რეაბილიტაცია

9. ტაშკენტის №5-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

10. დონეცკ. მეტალურგთა I გასასვლეlის №3-ის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

11. ქალაქ რუსთავში მშენებელთა ქ. მ/ტ-ზე არსებული სტდიონის რეაბილიტაცია

12. კოსტავას №21 მ/ტ-ზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

13. მშენებელთა ქუჩა №28-30 და გომელაურის ქუჩა №1-3 საცხოვრებელი კორპუსებს შორის მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

14. XI მიკრორაიონის №1 საცხოვრებელი კორპუსის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-არსებულის რეაბილიტაცია

15. ნიკალაძის ქუჩის მიმდებარეთ მინი სპორტული მოედანის მოწყობა

16. კულტურისა და დასვენბის პარკში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა-ახლის მოწყობა.

17. რუსთაველის №50-ში მრავალფუნქციური მოედანი-ახლის მოწყობა.

18. დარჩენილი დაუსრულებელი სამი სტადიონის მოწყობა/რეაბილიტაცია

19. კრივის დარბაზის რეაბილიტაცია

20. მე-12 მკრ-ის №7, 8, 9 კორპუსებთან არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

2019 წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება სხვა მისამართებზე სპორტული ობიექტების  მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილ იქნება 8   და ახლად მოწყობილი 11 სპორტული მოედანი და  1 სპორტულ გამაჯანსაღებელი კუთხე. ასევე რეაბილიტირდება კრივის დარბაზი. შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02

2019 წელი

3 734,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი “სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“, არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი “გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“,
არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა“

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი სახელოვნებოს განათლების მიმართულებით თავის საქმიანობას ახორციელებს 5 სახელოვნებო სკოლაში, შესაბამისი ადმინისტრაციით და 159 პედაგოგის მეშვეობით 1300 სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ბენეფიციარისთვის.

ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ მოსწავლეებს და უზრუნველყოფს მათ მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ

ცენტრი წლის განმავლობაში გეგმავს და ახორცილებს ღონისძიებებს სახელოვნებო მიმართულების, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ სახელოვნებო სკოლების ბენეფიციარები

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი “გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“ პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს  4 სარეპერტუარო (3 დრამატული და 1 საბავშვო სპექტაკლი) სპექტაკლის დადგმას,ასევე თეატრალური ფორუმის დაფუძნებას (2020 წლისთვის თეატრალური ფორუმისთვის საერთაშორისო სტატუსის მინიჭება),აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 92 ადამიანი, აქედან 40 მსახიობი და 52 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი.

მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა,  დაცულია 35 000 ექსპონატი, იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს რუსთავის,  ქვემო ქართლის  ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 27 თანამშრომელი,  ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას არაფაორმალური განათლების გაცემის გზით, აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიცია იკვლევს  და შეისწავლის რუსთავის ციხე-ქალაქის კომპლექს, რითაც ამდიდრებს მუზეუმის ფონდებს.   მუზეუმი საქმიანობას ეფუძნება  ქვეპროგრამებს:

1. ფონდებისა და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმეების მართვის პროგრამა: აღრიცხავს, იცავს, იკვლევს პუბლიკაციისა და გამოფენებისათვის ამზადებს მუზეუმში დაცულ ექსპონატებს.

2. საგამოფენო და საგანმანათლებლო საქმიანობის მართვის პროგრამა – ამზადებს გამოფენებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ემსახურება ვიზიტორებს.

3. არქეოლოგიური პროგრამა – აწარმოებს რუსთავის ციხე-ქალაქის არქეოლოგიურ კვლევსას, მოვლა- დაცვას.

4. არქივისა და ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამა – იცავს და იკვლევს საარქივო დოკუმენტაციას, ემსახურება ბიბლიოთეკას.

საბიბლიოთეკო გაერთიანება შედგება ერთი მთავარი – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთკისგან და ოთხი ფილიალისგან: №1 ფილიალი  შ.რუსთაველის სახ. საქალაქო ბიბლიოთეკა, №2 ფილიალი  საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადული, №3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ სახ. საქალაქო საბავშვო ბიბლიოთეკა, №4 ფილიალი ი. გოგებაშვილის  სახ.  საბავშვო ბიბლიოთეკა.  წიგნადი ფონდი შეადგენს 167 448  ეგზემპლარს. დასაქმებულია 51 თანამშრომელი რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები, ერთად კითხვის საღამოები ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენებს.        

15 თანამშრომელი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკის მუშაობის შედეგებს, ღონისძიებების შემუშავებასა და კონტროლს. ახორციელებენ მკითხველის ინტერესების მონიტორინგს. თანამშრომლების  ჩართულობას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. საზოგადოების ჩართულობას ლიტერატურულ, საგანმანათლებლო და მხატვრულ ღონისძიებებში. ელეტრონული კატალოგის დამუშავებას. სტატისტიკურ ანგარიშს ბიბლიოგრაფიული კალენდრის მიხედვით გაწერილი ღონისძიებების კონტროლსა და ჩატარების მაღალპროფესიულობას.

20 თანამშრომელი უშუალოდ მუშაობს ინდივიდუალურად  ქალაქის წიგნიერ საზოგადოების ჩართულობაზე, მკითხველების სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებაზე, მათი ინტერესების შესწავლას, პრაქტიკულ დახმარებას ახორციელებს წიგნადი ფონდის კატალოგიზაციის პროცესს, საბიბლიოთეკო დოკუმენტაციის დამუშავებას, ხელმისაწვდომობას მკითხველისათვის.

9 თანამშრომელი ახორციელებს კლუბური მუშაობის დანერგვაზე, მონიტორინგს ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. პრეზენტაციებისა და ლექციური კურსის ჩატარებას კულტურულ აღმზრდელობითი განვითარების ხელშესაწყობად. ამერიკის საელჩოს მიერ მემორანდუმის საუძველზე ბიბლიოთეკასთან არსებული ამერიკული კუთხე – მუშაობს ინგლისური ლიტერატურის პროპაგანდას და ამერიკის თანამედროვე სტანდარტების გაზიარება, გაცნობა და დანერგვაზე.

3 ადამიანი ახორციელებს ბუღალტრული მატრეიალურ ტექნიკური, შესყიდვების საქმიანობას, კონტროლს, ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას, ბრძანებბებისა და შიდა დოკუმენტაციის რეესტრს.

ცენტრი გეგმავს და ახორციელებს საქალაქო  კულტურულ ღონისძიებებს, ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო სკოლების ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა და მათი შესაბამისი ინვენტარითა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა, ცენტრის პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება

საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის,  პოპულარიზაციის შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა, ასევე   ფორუმი გააერთიანებს მენეჯმენტისა და შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროებს.

დაცული და მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა;  შემუშავებული  საგანმანათლებლო პროგრამების  გზით არაფორმალური განათლების გავრცელება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;  ქალაქისა და საქართველოს ისტორიით, ზოგადი ცოდნით  განათლებული  მოსწავლე-ახალგაზრდობა,   თანამედროვე ხელოვნების არტისტების პოპულარიზაცია (დროებითი გამოფენების მეშვეობით); გაზრდილი ვიზიტორები და ეკონომიური  სარგებელი, გამოცემული სამეცნიერო და სამეცნიერო- საგანმანათლებლო ლიტერატურა,   სამუზეუმო საქმის, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა და პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში.

ფონდების ორგანიზება  ქართული და უცხოური წიგნებით, მონაცემთა ბაზების შექმნა. საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდების დანერგვა. ქალაქის მკითხველთა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე გათვლილი ღონისძიებები და კლუბური მუშაობების უზრუნველყოფა. ქალაქის მაცხოვრებლების ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის, სკოლამდელი და საკოლო ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.
განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება

ქვეპროგრამის მიზანია კულტურული ღონისძიებები ხასიათდებოდეს მაქსიმალური ეკლეკტურობით და მეტად იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული), ასევე ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მეტი ინტერესთა ჯგუფის და მოქალაქეების ჩართულობის უზრუნველყოფა და ამ მიზნით მათთან შეხვედრების ორგანიზება, ასევე ღონისძიებების აუდიტორიის გაზრდა მათი ინფორმირებულობის ამაღლების გზით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01

2019 წელი

3 065,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“, არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“,
არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“
 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა“

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი სახელოვნებოს განათლების მიმართულებით თავის საქმიანობას ახორციელებს 5 სახელოვნებო სკოლაში, შესაბამისი ადმინისტრაციით და 159 პედაგოგის მეშვეობით 1300 სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ბენეფიციარისთვის.

ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ მოსწავლეებს და უზრუნველყოფს მათ მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ

ცენტრი წლის განმავლობაში გეგმავს და ახორცილებს ღონისძიებებს სახელოვნებო მიმართულების, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ სახელოვნებო სკოლების ბენეფიციარები

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“ პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს  4 სარეპერტუარო (3 დრამატული და 1 საბავშვო სპექტაკლი) სპექტაკლის დადგმას,ასევე თეატრალური ფორუმის დაფუძნებას (2020 წლისთვის თეატრალური ფორუმისთვის საერთაშორისო სტატუსის მინიჭება),აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 92 ადამიანი, აქედან 40 მსახიობი და 52 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი.

მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა,  დაცულია 35 000 ექსპონატი, იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს რუსთავის,  ქვემო ქართლის  ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 27 თანამშრომელი,  ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას არაფაორმალური განათლების გაცემის გზით, აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიცია იკვლევს  და შეისწავლის რუსთავის ციხე-ქალაქის კომპლექს, რითაც ამდიდრებს მუზეუმის ფონდებს.   მუზეუმი საქმიანობას ეფუძნება  ქვეპროგრამებს:

1. ფონდებისა და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმეების მართვის პროგრამა: აღრიცხავს, იცავს, იკვლევს პუბლიკაციისა და გამოფენებისათვის ამზადებს მუზეუმში დაცულ ექსპონატებს.

2. საგამოფენო და საგანმანათლებლო საქმიანობის მართვის პროგრამა – ამზადებს გამოფენებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ემსახურება ვიზიტორებს.

3. არქეოლოგიური პროგრამა – აწარმოებს რუსთავის ციხე-ქალაქის არქეოლოგიურ კვლევსას, მოვლა- დაცვას.

4. არქივისა და ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამა – იცავს და იკვლევს საარქივო დოკუმენტაციას, ემსახურება ბიბლიოთეკას.

საბიბლიოთეკო გაერთიანება შედგება ერთი მთავარი – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთკისგან და ოთხი ფილიალისგან: №1 ფილიალი  შ.რუსთაველის სახ. საქალაქო ბიბლიოთეკა, №2 ფილიალი  საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადული, №3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ სახ. საქალაქო საბავშვო ბიბლიოთეკა, №4 ფილიალი ი. გოგებაშვილის  სახ.  საბავშვო ბიბლიოთეკა.  წიგნადი ფონდი შეადგენს 167 448  ეგზემპლარს. დასაქმებულია 51 თანამშრომელი რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები, ერთად კითხვის საღამოები ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენებს.        

15 თანამშრომელი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკის მუშაობის შედეგებს, ღონისძიებების შემუშავებასა და კონტროლს. ახორციელებენ მკითხველის ინტერესების მონიტორინგს. თანამშრომლების  ჩართულობას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. საზოგადოების ჩართულობას ლიტერატურულ, საგანმანათლებლო და მხატვრულ ღონისძიებებში. ელეტრონული კატალოგის დამუშავებას. სტატისტიკურ ანგარიშს ბიბლიოგრაფიული კალენდრის მიხედვით გაწერილი ღონისძიებების კონტროლსა და ჩატარების მაღალპროფესიულობას.

20 თანამშრომელი უშუალოდ მუშაობს ინდივიდუალურად  ქალაქის წიგნიერ საზოგადოების ჩართულობაზე, მკითხველების სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებაზე, მათი ინტერესების შესწავლას, პრაქტიკულ დახმარებას ახორციელებს წიგნადი ფონდის კატალოგიზაციის პროცესს, საბიბლიოთეკო დოკუმენტაციის დამუშავებას, ხელმისაწვდომობას მკითხველისათვის.

9 თანამშრომელი ახორციელებს კლუბური მუშაობის დანერგვაზე, მონიტორინგს ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. პრეზენტაციებისა და ლექციური კურსის ჩატარებას კულტურულ აღმზრდელობითი განვითარების ხელშესაწყობად. ამერიკის საელჩოს მიერ მემორანდუმის საუძველზე ბიბლიოთეკასთან არსებული ამერიკული კუთხე – მუშაობს ინგლისური ლიტერატურის პროპაგანდას და ამერიკის თანამედროვე სტანდარტების გაზიარება, გაცნობა და დანერგვაზე.

3 ადამიანი ახორციელებს ბუღალტრული მატრეიალურ ტექნიკური, შესყიდვების საქმიანობას, კონტროლს, ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას, ბრძანებბებისა და შიდა დოკუმენტაციის რეესტრს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სახელოვნებო სკოლების ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა და მათი შესაბამისი ინვენტარითა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა, ცენტრის პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება

საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის,  პოპულარიზაციის შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა, ასევე   ფორუმი გააერთიანებს მენეჯმენტისა და შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროებს.

დაცული და მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა;  შემუშავებული  საგანმანათლებლო პროგრამების  გზით არაფორმალური განათლების გავრცელება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;  ქალაქისა და საქართველოს ისტორიით, ზოგადი ცოდნით  განათლებული  მოსწავლე-ახალგაზრდობა,   თანამედროვე ხელოვნების არტისტების პოპულარიზაცია (დროებითი გამოფენების მეშვეობით); გაზრდილი ვიზიტორები და ეკონომიური  სარგებელი, გამოცემული სამეცნიერო და სამეცნიერო- საგანმანათლებლო ლიტერატურა,   სამუზეუმო საქმის, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა და პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში.

ფონდების ორგანიზება  ქართული და უცხოური წიგნებით, მონაცემთა ბაზების შექმნა. საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდების დანერგვა. ქალაქის მკითხველთა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე გათვლილი ღონისძიებები და კლუბური მუშაობების უზრუნველყოფა. ქალაქის მაცხოვრებლების ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის, სკოლამდელი და საკოლო ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.
განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 01

2019 წელი

1 660,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – „სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი სახელოვნებოს განათლების მიმართულებით თავის საქმიანობას ახორციელებს 5 სახელოვნებო სკოლაში, შესაბამისი ადმინისტრაციით და 159 პედაგოგის მეშვეობით 1300 სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ბენეფიციარისთვის.

ცენტრი ხელს უწყობს წარმატებულ მოსწავლეებს და უზრუნველყოფს მათ მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ

ცენტრი წლის განმავლობაში გეგმავს და ახორცილებს ღონისძიებებს სახელოვნებო მიმართულების, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ სახელოვნებო სკოლების ბენეფიციარები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო სკოლების ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა და მათი შესაბამისი ინვენტარითა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა, ცენტრის პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თეატრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 02

2019 წელი

802,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი “გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“ პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს  4 სარეპერტუარო (3 დრამატული და 1 საბავშვო სპექტაკლი) სპექტაკლის დადგმას,ასევე თეატრალური ფორუმის დაფუძნებას (2020 წლისთვის თეატრალური ფორუმისთვის საერთაშორისო სტატუსის მინიჭება),აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 92 ადამიანი, აქედან 40 მსახიობი და 52 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის,  პოპულარიზაციის შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა, ასევე   ფორუმი გააერთიანებს მენეჯმენტისა და შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 03

2019 წელი

270,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ – „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“

ქვეპროგრამის აღწერა

მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა,  დაცულია 35 000 ექსპონატი, იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს რუსთავის,  ქვემო ქართლის  ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 27 თანამშრომელი,  ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას არაფაორმალური განათლების გაცემის გზით, აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმის არქეოლოგიური ექსპედიცია იკვლევს  და შეისწავლის რუსთავის ციხე-ქალაქის კომპლექს, რითაც ამდიდრებს მუზეუმის ფონდებს.   მუზეუმი საქმიანობას ეფუძნება  ქვეპროგრამებს:

1. ფონდებისა და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმეების მართვის პროგრამა: აღრიცხავს, იცავს, იკვლევს პუბლიკაციისა და გამოფენებისათვის ამზადებს მუზეუმში დაცულ ექსპონატებს.

2. საგამოფენო და საგანმანათლებლო საქმიანობის მართვის პროგრამა – ამზადებს გამოფენებსა და საგანმანათლებლო პროგრამებს, ემსახურება ვიზიტორებს.

3. არქეოლოგიური პროგრამა – აწარმოებს რუსთავის ციხე-ქალაქის არქეოლოგიურ კვლევსას, მოვლა- დაცვას.

4. არქივისა და ბიბლიოთეკის მართვის პროგრამა – იცავს და იკვლევს საარქივო დოკუმენტაციას, ემსახურება ბიბლიოთეკას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა;  შემუშავებული  საგანმანათლებლო პროგრამების  გზით არაფორმალური განათლების გავრცელება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;  ქალაქისა და საქართველოს ისტორიით, ზოგადი ცოდნით  განათლებული  მოსწავლე-ახალგაზრდობა,   თანამედროვე ხელოვნების არტისტების პოპულარიზაცია (დროებითი გამოფენების მეშვეობით); გაზრდილი ვიზიტორები და ეკონომიური  სარგებელი, გამოცემული სამეცნიერო და სამეცნიერო- საგანმანათლებლო ლიტერატურა,   სამუზეუმო საქმის, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა და პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 01 04

2019 წელი

332,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა“

ქვეპროგრამის აღწერა

საბიბლიოთეკო გაერთიანება შედგება ერთი მთავარი – ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთკისგან და ოთხი ფილიალისგან: №1 ფილიალი  შ.რუსთაველის სახ. საქალაქო ბიბლიოთეკა, №2 ფილიალი  საბავშვო ბიბლიოთეკა ნაკადული, №3 ფილიალი ნ. ბარათაშვილიდ სახ. საქალაქო საბავშვო ბიბლიოთეკა, №4 ფილიალი ი. გოგებაშვილის  სახ.  საბავშვო ბიბლიოთეკა.  წიგნადი ფონდი შეადგენს 167 448  ეგზემპლარს. დასაქმებულია 51 თანამშრომელი რომელიც ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები, ერთად კითხვის საღამოები ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენებს.        

15 თანამშრომელი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკის მუშაობის შედეგებს, ღონისძიებების შემუშავებასა და კონტროლს. ახორციელებენ მკითხველის ინტერესების მონიტორინგს. თანამშრომლების  ჩართულობას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. საზოგადოების ჩართულობას ლიტერატურულ, საგანმანათლებლო და მხატვრულ ღონისძიებებში. ელეტრონული კატალოგის დამუშავებას. სტატისტიკურ ანგარიშს ბიბლიოგრაფიული კალენდრის მიხედვით გაწერილი ღონისძიებების კონტროლსა და ჩატარების მაღალპროფესიულობას.

20 თანამშრომელი უშუალოდ მუშაობს ინდივიდუალურად  ქალაქის წიგნიერ საზოგადოების ჩართულობაზე, მკითხველების სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებაზე, მათი ინტერესების შესწავლას, პრაქტიკულ დახმარებას ახორციელებს წიგნადი ფონდის კატალოგიზაციის პროცესს, საბიბლიოთეკო დოკუმენტაციის დამუშავებას, ხელმისაწვდომობას მკითხველისათვის.

9 თანამშრომელი ახორციელებს კლუბური მუშაობის დანერგვაზე, მონიტორინგს ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. პრეზენტაციებისა და ლექციური კურსის ჩატარებას კულტურულ აღმზრდელობითი განვითარების ხელშესაწყობად. ამერიკის საელჩოს მიერ მემორანდუმის საუძველზე ბიბლიოთეკასთან არსებული ამერიკული კუთხე – მუშაობს ინგლისური ლიტერატურის პროპაგანდას და ამერიკის თანამედროვე სტანდარტების გაზიარება, გაცნობა და დანერგვაზე.

3 ადამიანი ახორციელებს ბუღალტრული მატრეიალურ ტექნიკური, შესყიდვების საქმიანობას, კონტროლს, ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას, ბრძანებბებისა და შიდა დოკუმენტაციის რეესტრს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფონდების ორგანიზება  ქართული და უცხოური წიგნებით, მონაცემთა ბაზების შექმნა. საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მეთოდების დანერგვა. ქალაქის მკითხველთა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებზე გათვლილი ღონისძიებები და კლუბური მუშაობების უზრუნველყოფა. ქალაქის მაცხოვრებლების ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის, სკოლამდელი და საკოლო ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.
განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

დაფინანსება ათას ლარებში

05 02 02

2019 წელი

659,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – „სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ცენტრი გეგმავს და ახორციელებს საქალაქო  კულტურულ ღონისძიებებს, ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია კულტურული ღონისძიებები ხასიათდებოდეს მაქსიმალური ეკლეკტურობით და მეტად იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული), ასევე ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მეტი ინტერესთა ჯგუფის და მოქალაქეების ჩართულობის უზრუნველყოფა და ამ მიზნით მათთან შეხვედრების ორგანიზება, ასევე ღონისძიებების აუდიტორიის გაზრდა მათი ინფორმირებულობის ამაღლების გზით

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდამჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

2019 წელი

356,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – „სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“ და ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

ცენტრი გეგმავს და ახორციელებს პროექტებს ახალგაზრდული შემდეგი მიმართულებით – არაფორმალური განათლება (მოსწავლე – ახალგაზრდობის სასახლე 13 პედაგოგი), გართობა-დასვენება, მონაწილეობა – ახალგაზრდობის ჩართულობა საქალაქო საქმიანობაში

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს
ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე ), რომელმაც მოიპოვა პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამისი დაფინანსება „დონორის“ მიერ
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც „დონორის“ დაფინანსებით ქალაქ რუსთავში ახორციელებს ამ პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამის პროექტს. პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქ რუსთავში განსახორციელებული ახალგაზრდა  ინიციატორებისა ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების თანადაფინანსებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობის გაზრდა, ახალგაზრდების ინტერესების გათვალისწინება და ახალგაზრდებთან ანგარიშვალდებულების გაზრდა

 რუსთავში არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით ახალგაზრდების გააქტიურება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი  ღონისძებები

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03 01

2019 წელი

256,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – “სახელევნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ცენტრი გეგმავს და ახორციელებს პროექტებს ახალგაზრდული შემდეგი მიმართულებით – არაფორმალური განათლება (მოსწავლე – ახალგაზრდობის სასახლე 13 პედაგოგი), გართობა-დასვენება, მონაწილეობა – ახალგაზრდობის ჩართულობა საქალაქო საქმიანობაში

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობის გაზრდა, ახალგაზრდების ინტერესების გათვალისწინება და ახალგაზრდებთან ანგარიშვალდებულების გაზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდა ინიციატორთა პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03 02

2019 წელი

100,0

ქვეპროგრამის  განმახორციელებელი სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს
ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე ), რომელმაც მოიპოვა პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამისი დაფინანსება „დონორის“ მიერ
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც „დონორის“ დაფინანსებით ქალაქ რუსთავში ახორციელებს ამ პროგრამით გათვალისწინებული პროექტების მიზნის შესაბამის პროექტს. პროგრამა მიზნად ისახავს ქალაქ რუსთავში განსახორციელებული ახალგაზრდა  ინიციატორებისა ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტების თანადაფინანსებას.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 რუსთავში არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით ახალგაზრდების გააქტიურება.

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2019 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 966,2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

293,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

293,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 668,7

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

1 080,1

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

7,5

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

86,1

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

306,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

680,0

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

1,5

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

430,0

06 02 08

მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება

205,0

06 02 09

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

310,0

06 02 10

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

19,9

06 02 11

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

321,0

06 02 12

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

140,0

06 02 13

სოციალური დახმარებების პროგრამა

35,6

06 02 14

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

6,0

06 02 15

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

40,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

 06 01

2019 წელი

293,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ააიპ – ქ.რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში დასაქმებულიაა 42 თანამშრომელი. ცენტრი სტრუქტურა მოიცავს 2 დეპარტამენტს: მონიტორინგის და ადმინისტრაციის დეპარტამენტი და ეპიდზედამხედველობის დეპარტამენტი. სამსახურრი ახორციელებს  შემდეგ ღონისძიებებს:

1. ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება

2. მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ღონისძიება

4. მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება

5. რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია

6. სანიტარიულ-ჰიგიენური ღონისძიება

7. ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების (ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

 06 01 01

2019 წელი

293,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

ქვეპროგრამის   აღწერა

ააიპ – ქ.რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში დასაქმებულიაა 42 თანამშრომელი. ცენტრი სტრუქტურა მოიცავს 2 დეპარტამენტს: მონიტორინგის და ადმინისტრაციის დეპარტამენტი და ეპიდზედამხედველობის დეპარტამენტი. სამსახურრი ახორციელებს  შემდეგ ღონისძიებებს:

1. ეპიდზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიება

2. მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობის ღონისძიება

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ღონისძიება

4. მალარიის ელიმინაციის ღონისძიება

5. რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია

6. სანიტარიულ-ჰიგიენური ღონისძიება

7. ქალაქ რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის „საშიში“ და შხამიანი ცხოველების (ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02

2019 წელი

3 668,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: 1. მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება. 2. სარიტაუალო მომსახურებებს რომლებიც იყოფა ა) ვეტერანების სარიტუალო მომსახურებად და მარტოხელა სოც. დაუცველთა სარიტუალო მომსხურებად. 3. შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 4. შეღავატები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ა) სოც.დაუცველთა პირთა შეღავათები, ბ) ვეტერანთა შეღავათები, გ) სსიპ-ების და ააიპ-ების თანამშრომელთა შეღავათები.დ) შშმ პირთა შეღავათები. 5. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამები,რომელიც იყოფა ა) ომის ვეტერანთა კომუნალური მომსახურების დაფარვა, ბ) მინდობითი ოჯახების კომუნალური  მომსახურების დაფარვა, გ)  ოპერაციული მკურნალობის მომსახურების დაფარვა, დ) C ჰეპატიტით დაავადებულთა სამედიცინო კვლევის დაფინასება, ე) რეინტიგრირებული ბავშვთა ოჯახების კომუნალური გადასახადის  დაფარვა.6.  უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება. 8. რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელსეწყობა. 9. მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება. 10.  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება. 11 . საბრძოლო მოქმედებებში მომაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება, რომელიც მოიცავს ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება, ბ) საბრძოლო ოპერაციებსა და სამშობლოს მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური დახმარება. 12. შშმ პირთა დახმარე, რომელიც მოიცავს ა) აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია ბ) შშმ პირთა ინდივიდუალური  დახმარება გ) მკვეთრად შშმ ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებელი. 13. სტუდენთთა სოციალური დახმარება. 14. სოციალური დახმარების პროგრამა.15. სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხრადამჭერის პროგრამა 16. დიალიზით დავადებულთა დახმარების პროგრამა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო უზრუნველყოფილი გარემო და სხვადასხვა მიზნობრივი სოციალურად უზრუნველყოფილი მიზნობრივი  ჯგუფები 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 01

2019 წელი

1 080,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანდავცის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობის, მრავალშვილიანი ოჯახების და შშმ პირების ყოველდღიურად ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებს 1900 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მინიმალური საკვებით უზრუნველყოფა.


ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურებები

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 02

2019 წელი

5,4

ქვეპროგრამის მახორციელებელი სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახები. პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში მცხოვრები  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ხარჯების დაფარვა.  რუსთავში მცხოვრები დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებისათვის დაკრძალვის ხარჯების დაფარვა.                                              

პროგრამა მიზნად ისახავს, ქალაქ რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან არაიდენტიფიცირებადი ადამიანების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი.

სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან არაიდენტიფიცირებადი ადამიანები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეღავათები სასმელი წყლის გადასახადზე

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 03

2019 წელი

86,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ, ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 57 000-ს არ აღემატება (შემდგომში “ბენეფიციარი“)

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები (რეგისტრირებული), სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის გადასახადზე შეღავათის დაწესება.  რუსთავში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის წყლის გადასახადზე შეღავათით სარგებლობის ხელშეწყობა და მათი სოციალური მფომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 04

2019 წელი

306,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობაზე შეღავათის დაწესების პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 150 000-ს არ აჭარბებს და რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები (რეგისტრირებული), სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადზე  შეღავათის დაწესება. პროგრამის შესაბამისად, შეღავათი გულისხმობს ბენეფიციარისათვის თვეში 60-ერ უფასო მგზავრობას
2.   პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ მოქალაქეები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). და შესაბამისი უწყების მიერ მიღებული აქვთ ვეტერანის მოწმობა (სტატუსი) და ფიქსირდებიან სსიპ – “ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერ მოწოდებულ ვეტერანთა სიაში.   პროგრამის შესაბამისად, შეღავათი გულისხმობს ვეტერანებისთვის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადზე ბენეფიციარისათვის თვეში 60-ჯერ უფასო მგზავრობას.                                                                                                                                        

3.  პროგრამით მოსარგებლეთა ჯგუფს წარმოადგენს სსიპ – ქალაქ რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის, ა(ა)იპ – რუსთავის მუნიციპალიტეტის „სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის“,  ა(ა)იპ – „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, ა(ა)იპ – „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“, ა(ა)იპ – „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ა(ა)იპ – „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ა(ა)იპ – „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“,  ააიპ – „რუსთავსერვისცენტრი“ თანამშრომლები.
პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ზოგიერთი სსიპ-ისა და ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთათვის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადზე ) შეღავათის დაწესება.
4. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობაზე შეღავათის დაწესების პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტატუსით „უსინათლო“ პირები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ).
პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (სტატუსით “უსინათლო“) პირთათვის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადზე  შეღავათის დაწესება. პროგრამის შესაბამისად, შეღავათი გულისხმობს ბენეფიციარისათვის თვეში 60-ჯერ უფასო მგზავრობას

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

უფასო მუნიციპალური ტრანსპორტით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 05

2019 წელი

680,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1.პროგრამის მიზანს  წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილი მებრძოლების (ვეტერანი) ოჯახის წევრებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ და რეგისტრირებულნი არიან ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, კომუნალური გადასახადების დაფარვა (გაზი, ელ. ენერგია).  პროგრამით მოსარგებლე თითოეულ ოჯახს განესაზღვრება წლიური ლიმიტირებული თანხა 500,00 (ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი

2. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ბავშვის მინდობით აღზრდაში მიმღები ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). რეგისტრაციასთან დაკავშირებული შეზღუდვა ვრცელდება მხოლოდ იმ ოჯახზე, რომელიც ბავშვს იღებს მინდობით აღზრდაში. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ბავშვის მინდობით აღზრდაში მიმღები ოჯახების კომუნალური დავალიანებების (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია) გადასახადზე შეღავათის დაწესება. პროგრამით მოსარგებლე თითოეულ ოჯახს განესაზღვრება წლიური ლიმიტირებული თანხა 500,00 (ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით.

3. აღნიშნული ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ის მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კარდიოქირურგიული და გეგმური ქირორგიული სამედიცინო მომსახურება, კომპიუტერული გამოკვლევები 0-70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000 -ს და ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისათვის  ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტი ფარავს მოქალაქის  მიერ ასანაზღაურებელი თანხის სრულ ოდენობას, ხოლო  დანარჩენ კატეგორიას მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის ნახევარს.

4. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ.რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული C ჰეპატიტით დაავადებული მოქალაქეების „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის“ მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა.

5. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). ბავშვისთვის მოითხოვება მხოლოდ აქტირი რეგისტრაციის სტატუსი. ამ პროგრამის მიზნებისთვის რეიტეგრირებული ბავშვი გულისხმობს 1-დან 18 წლამდე ბავშვს. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების კომუნალური დავალიანებების (ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია) გადასახადზე შეღავათის დაწესება. პროგრამით მოსარგებლე თითოეულ ოჯახს განესაზღვრება წლიური ლიმიტირებული თანხა 500,00 (ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფილი ვეტერანები

ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), ბავშვის მინდობით აღზრდაში მიმღები ოჯახები მთელი წლის განმავლობაში ნაწილობრივ ან მთლიანად უზრუნველყოფილი საჭირო ბუნებრივი აირითა და ელექტროენერგიით.

ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსება, პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა.

C ჰეპატიტის ელიმინაცია საქართველოში და რუსთავში ამ ვირუსით გამოწვეული ავადობის,  შემცირებული სიკვდილიანობა და ახალი პრევენცირებული შემთხვევები.

ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახები მთელი წლის განმავლობაში ნაწილობრივ ან სრულად უზრუნველყოფილი ბუნებრივი აირითა და ელექტროენერგიით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 06

2019 წელი

1,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

უხუცეს დღეგრძელთა დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ასი წლის და ას წელს გადაცილებული უხუცესი მოქალაქეები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება წელიწადში 300 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 07

2019 წელი

430,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის მოხუცებულთა სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ – რუსთავის მოხუცებულთა სახლის პროგრამა გათვლილია სოციალურად დაუცველ, მზრუნველობა მოკლებულ 50 ბენეფიციარზე. ამ პროგრამის განხორციელებას ემსახურება 35 თანამშრომელი მათ შორის: სამედიცინო პერსონალი, მომვლელები, მზარეულები და ადმინისტრაცია. აღნიშნული პერსონალის მიერ 24 საათის განმავლობაში ხდება ბენეფიციარების ჯანმრთელობაზე  ზრუნვა, კვებით უზრუნველყოფა და  სულიერი მდგომარეობის გაუმჯობესება.  ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუარესების შემთხვევაში ხდება მათი გადაყვანა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში და მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება  დაწესებულების ბიუჯეტის მიერ.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცებისათვის მყუდრო გარემოს უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 08

 

2019 წელი

205,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქ.რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) სოციალურად დაუცველი (0-დან 70 001-მდე ქულის მქონე) მოქალაქეები და შშმ პირები, რომელთა  მედიკამენტების შესაძენად წელიწადში გათვალისწინებულია არაუმეტეს 100(ასი) ლარისა.  ასევე,  შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ბავშვების და მოზარდების უზრუნველყოფა გლუკომეტრების ტესტ-ჩხირებით, კვარტალში არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქ.რუსთავში მოსახლეობის მედიკამენტებით ხელმისაწვდომობის გაზრდა, დიაბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა  მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებს ზემოთ საჭირო ტესტ-ჩხირებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა   და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 09

2019 წელი

310,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი. პროგრამით დადგენილი არაუმეტეს 1 წლიანი რეგისტრაცია (ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მოეთხოვება მშობელს (განმცხადებელს), ხოლო პროგრამის ბენეფიციარებს (მათ შვილებს) მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი. მატერიალური დახმარება გაიცემა 18 (თვრამეტი) წელს მიუღწეველი შვილების რაოდენობის გათვალისწინებით.  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაწევა.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი  მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური დახმარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 10

2019 წელი

19,9

ქვეპროგრამის მახორციელებელი სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების (13 ვეტერანი) 9 მაისსა და გათნაბრებულ პირთა (47 გათანაბრებული)  27 სექტემბერს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

2. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის (გარდა 2008 წელს და 2004 წელს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში დაღუპული მებრძოლებისა) დაღუპულთა ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის (გარდა 2008 წელს და 2004 წელს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში დაღუპული მებრძოლებისა) დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. პროგრამით მოსარგებლე თითოეული ოჯახი მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 150 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებულ პირების ფინანსური უზრუნველყოფა.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების მატერიალური თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 11

2019 წელი

321,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

1. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ბენეფიციარები, რომელთაც დადგენილი აქვთ ICD-10-ით განსაზღვრული შემდეგი კლასიფიკატორები  G80, Q90 და R62 წლიურად ფინანსდებიან არაუმეტეს  – 600 ლარით. ხოლო ის ბენეფიციარები, რომელთაც დადგენილი აქვთ ICD-10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორი – F84, წელიწადში ფინანსდებიან არაუმეტეს  2000 ლარით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე ბავშვების (შემდგომში – ბენეფიციარი) საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით სოციალური, შემეცნებითი, თვითმოვლის, ფიზიკური და კომუნიკაციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა.

2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და არიან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (სტატუსით „უსინათლო“) პირები განურჩევლად მათი სოციალური სტატუსისა, ასევე 18 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს და რომელთაც სტატუსი მიენიჭათ სამედიცინო ექსპერტიზის კომისიის მიერ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო და ამასთან დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 18 წლის შემდგომ, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს.
პროგრამის მიზანია რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის    კომუნალურ გადასახადებზე (გაზი, ელ. ენერგია) შეღავათის დაწესება.
პროგრამით მოსარგებლე თითოეული ბენეფიციარის ოჯახს განესაზღვრება წლიური ლიმიტირებული თანხა;
ა) ბუნებრივი აირით სარგებლობისათვის – 240 ლარი;
ბ)ელექტროენერგიით სარგებლობისათვის – 240 ლარი;

3. ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებლის მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამის“ მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და ესაჭიროებათ ტოტალურ უსინათლოთა გადაადგილება გამცილებლის მეშვეობით: სამედიცინო დაწესებულებებში, საყოფაცხოვრებო დაწესებულებებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში.
პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები  ტოტალურ უსინათლთა უზრუნველყოფა გამცილებლის მომსახურებით.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების  ან დაყოვნების მქონე ბავშვთა სტიმულირების, თვითმოვლის, შემეცნების, მოტორიკის, ფიზიკური და კომუნიკაციური უნარების შეძენა.

ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  და დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის მთელი წლის განმავლობაში ნაწილობრივ ან მთლიანად უზრუნველყოფილი ბუნებრივი აირით და ელ. ენერგიით.

ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) ტოტალურ (ნულოვანი მხედველობის) უსინათლთა უზრუნველყოფილი გამცილებლის მომსახურებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 12

2019 წელი

140,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი სახის სოციალური დახმარების გაცემას:
1. მატერიალური წახალისება (მგზავრობის დაფინანსება);
მატერიალურ წახალისება გულისხმობს თვეში არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით მგზავრობის ღირებულების გადასახადს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტებისათვის, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და:
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს;
ბ) არიან მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი და მეტი შვილი) წევრები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს;
გ) არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;
დ) არიან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები), რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს.
2.  სწავლის საფასურის დაფარვაში ხელშეწყობა.
 სწავლის საფასურის დაფარვა გულისხმოს არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით სწავლის საფასურის გადახდას ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტებისათვის, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და:
ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს;
ბ)არიან მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი და მეტი შვილი) წევრები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს;
გ)არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.
დ)არიან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები), რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს;
ე) სტუდენტები, რომელთა ოჯახები არ არიან რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან მათი სარეიტინგო ქულა აღემატება 100 000-ს.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული  სტუდენტების მატერიალური დახმარებით წახალისება ან/და მიმდინარე სასწავლო წლის სწავლის საფასურის სრული ან ნაწილობრივი დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 13

2019 წელი

35,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მრავალშვილიანი ოჯახები (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს); დღის ცენტრი და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ბენეფიციარები, დღის ცენტრი „საპოვნელას“ ბენეფიციარები; შპს „მუნიციპალური მოხუცებულთა სახლის ბენეფიციარები“; ააიპ – „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ ბენეფიციარები; ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები; 2004 წლის აგვისტოს თვეში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული რუსთაველი მებრძოლების ოჯახები (მცხოვრები და რეგისტრირებული). 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახები (რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული). პროგრამის მიზანია პროგრამით მოსარგებლე პირების სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა ნივთებითა და ტკბილეულით დასაჩუქრება. 3 მარტს დედის დღესთან დაკავშირებით, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით,  1 ივნისი-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  და შობა-ახალ წელთან დაკავშირებით საჩუქრების შეძენა -გადაცემა.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეყწობის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 14

2019 წელი

6,0

ქვეპროგრამის მახორციელებელი სამსახური

ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქ რუსთავის მცხოვრები რეგისტრირებული  სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასულ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას ფინანსურ დახმარებას წელიწადში არაუმეტეს 1200,00 (ერთი ათას ორასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით. პროგრამის ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ, კი მინდობით აღზრდიდან და მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები, რომელთაც სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში სულ მცირე 2 წელი გაატარეს. პროგრამა განკუთვნილია 18-24 წლის ახალგაზრდებისათვის.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

პროგრამის ბენეფიციარების ხელშეწყობა საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. მათი უნარებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციისუზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა

დაფინანსება ათას ლარებში

06 02 15

2019 წელი

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის, სოციალური მომსახურების, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული მოქალაქეების (შემდგომში – ბენეფიციარი) ტრანსპორტის ხარჯების შემცირების მიზნით დახმარებას (ყოველთვიური მატერიალური დახმარება). დახმარება მოიცავს თვეში 60,00 (სამოცი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთვში მცხოვრები და რეგისტრირებული  ბენეფიციარებისთვის დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით დადგენილი მომსახურების უწყვეტად მისაღებად ტრანსპორტის ხარჯების შემსუბუქება.

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

პროგ. კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

40 355,4

39 314,7

64 019,5

44 418,9

19 600,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 728

2 578

2 664

2 610

54

 

ხარჯები

30 181,1

30 459,1

37 536,3

34 437,2

3 099,2

 

შრომის ანაზღაურება

3 540,0

3 653,6

13 630,9

13 355,9

275,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 060,6

3 048,3

12 818,6

12 355,9

462,6

 

პროცენტი

294,5

307,4

165,1

165,1

0,0

 

სუბსიდიები

17 854,9

18 488,9

1 985,6

1 985,6

0,0

 

გრანტები

3,3

3,7

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 541,9

2 930,1

3 345,4

3 333,4

12,0

 

სხვა ხარჯები

2 885,8

2 027,1

5 586,8

3 237,2

2 349,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 095,8

8 065,0

25 671,7

9 170,4

16 501,4

 

ვალდებულებების კლება

2 078,6

790,5

811,4

811,4

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 005,5

6 953,6

7 726,7

7 439,0

287,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

344

318

318

303

15

 

ხარჯები

6 142,1

5 989,7

6 832,7

6 552,9

279,8

 

შრომის ანაზღაურება

3 540,0

3 653,6

4 085,5

3 877,9

207,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 822,0

1 740,3

2 421,5

2 356,5

65,0

 

პროცენტი

294,5

307,4

165,1

165,1

0,0

 

სუბსიდიები

399,7

140,3

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3,3

3,7

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,1

104,2

92,9

85,7

7,2

 

სხვა ხარჯები

18,4

40,2

63,7

63,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,3

173,4

82,7

74,8

7,9

 

ვალდებულებების კლება

824,1

790,5

811,4

811,4

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 442,2

5 533,2

6 182,4

5 894,7

287,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

301

300

300

285

15

 

ხარჯები

5 304,8

5 495,8

6 099,8

5 820,0

279,8

 

შრომის ანაზღაურება

3 540,0

3 653,6

3 973,9

3 766,3

207,6

 

საქონელი და მომსახურება

1 688,0

1 694,1

1 969,3

1 904,3

65,0

 

გრანტები

3,3

3,7

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,1

104,2

90,9

83,7

7,2

 

სხვა ხარჯები

9,3

40,1

61,7

61,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,5

37,5

82,7

74,8

7,9

 

ვალდებულებების კლება

106,9

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 139,8

1 271,5

1 466,6

1 466,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54

60

60

60

 

 

ხარჯები

1 117,3

1 265,7

1 436,9

1 436,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

824,3

939,2

1 000,0

1 000,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

281,7

264,1

377,6

377,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,1

29,6

15,0

15,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,2

32,9

44,3

44,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

5,8

29,7

29,7

0,0

 

ვალდებულებების კლება

20,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4 065,1

3 998,7

4 366,2

4 366,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

230

225

225

225

 

 

ხარჯები

3 956,3

3 970,2

4 321,1

4 321,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 534,6

2 527,4

2 766,3

2 766,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 356,6

1 359,5

1 464,7

1 464,7

0,0

 

გრანტები

3,3

3,7

4,0

4,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56,7

72,3

68,7

68,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

5,1

7,2

17,4

17,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,4

28,5

45,1

45,1

0,0

 

ვალდებულებების კლება

85,4

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

237,3

246,5

287,7

0,0

287,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

15

15

 

15

 

ხარჯები

231,2

243,3

279,8

0,0

279,8

 

შრომის ანაზღაურება

181,0

187,0

207,6

0,0

207,6

 

საქონელი და მომსახურება

49,7

53,9

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

2,4

7,2

0,0

7,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

3,2

7,9

0,0

7,9

 

ვალდებულებების კლება

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

0,0

16,6

61,9

61,9

0,0

 

ხარჯები

0,0

16,6

61,9

61,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

16,6

61,9

61,9

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 563,2

1 420,4

1 544,3

1 544,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

18

18

18

0

 

ხარჯები

837,3

494,0

732,9

732,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

111,6

111,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

134,0

46,2

452,2

452,2

0,0

 

პროცენტი

294,5

307,4

165,1

165,1

0,0

 

სუბსიდიები

399,7

140,3

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,1

0,1

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

135,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

717,2

790,5

811,4

811,4

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

370,0

370,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

370,0

370,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

370,0

370,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,7

0,1

2,0

2,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,1

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,1

2,0

2,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

1 010,8

1 097,9

976,5

976,5

0,0

 

ხარჯები

294,5

307,4

165,1

165,1

0,0

 

პროცენტი

294,5

307,4

165,1

165,1

0,0

 

ვალდებულებების კლება

716,3

790,5

811,4

811,4

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

102,7

90,3

95,8

95,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

8

8

8

 

 

ხარჯები

102,7

90,3

95,8

95,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

61,6

61,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

32,2

32,2

0,0

 

სუბსიდიები

102,7

90,3

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

 

 

ხარჯები

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

50,0

50,0

0,0

 

 

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

151,8

182,1

20,0

20,0

0,0

 

ხარჯები

143,1

46,2

20,0

20,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

134,0

46,2

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

135,9

0,0

0,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

01 02 08

რუსთავის იურიდიული დახმარების ცენტრის ხელშეწყობა

133,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

0

0

 

 

 

ხარჯები

133,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

133,7

0,0

0,0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 09

ინფორმაციის დამუშავების და ანალიზის ცენტრის ხელშეწყობა

113,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

0

0

 

 

 

ხარჯები

113,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

113,3

0,0

0,0

 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 096,1

11 235,5

28 615,7

12 599,7

16 015,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

189

173

173

173

0

 

ხარჯები

5 336,5

4 479,1

8 390,7

6 041,7

2 348,9

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

481,5

481,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 238,6

1 308,0

1 816,4

1 816,4

0,0

 

სუბსიდიები

1 678,7

1 547,0

830,0

830,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

12,7

12,7

0,0

 

სხვა ხარჯები

2 419,2

1 624,1

5 250,1

2 901,1

2 348,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 772,8

6 756,4

20 225,0

6 558,0

13 667,0

 

ვალდებულებების კლება

986,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 479,8

5 619,5

15 951,1

4 606,4

11 344,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

14

14

14

0

 

ხარჯები

180,2

131,6

192,2

192,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

66,5

66,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

123,7

123,7

0,0

 

სუბსიდიები

180,2

131,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 043,2

5 487,9

15 758,9

4 414,2

11 344,7

 

ვალდებულებების კლება

256,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

4 793,3

5 367,4

15 203,5

3 858,8

11 344,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 536,9

5 367,4

15 203,5

3 858,8

11 344,7

 

ვალდებულებების კლება

256,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

160,3

0,0

457,5

457,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,3

0,0

457,5

457,5

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

460,9

252,0

290,1

290,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

14

14

14

0

 

ხარჯები

180,2

131,6

192,2

192,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

66,5

66,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

123,7

123,7

0,0

 

სუბსიდიები

180,2

131,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280,7

120,5

97,9

97,9

0,0

02 01 04

საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა/რეაბილიტაცია

65,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,3

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

32,1

122,1

211,7

211,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

6

6

6

0

 

ხარჯები

30,5

54,5

109,8

109,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

46,6

46,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

60,8

60,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

54,5

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,4

2,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

67,6

101,9

101,9

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია

32,1

122,1

211,7

211,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

6

6

6

0,0

 

ხარჯები

30,5

54,5

109,8

109,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

46,6

46,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

60,8

60,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

54,5

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,4

2,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

67,6

101,9

101,9

0,0

02 03

გარე განათება

1 745,8

1 528,2

1 381,5

1 381,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

12

12

12

0

 

ხარჯები

1 617,4

1 508,3

1 381,5

1 381,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

104,0

104,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 031,2

1 168,9

1 275,5

1 275,5

0,0

 

სუბსიდიები

585,1

339,4

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,3

19,9

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1 616,2

1 508,3

1 381,5

1 381,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

12

12

12

 

 

ხარჯები

1 616,2

1 508,3

1 381,5

1 381,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

104,0

104,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 031,2

1 168,9

1 275,5

1 275,5

0,0

 

სუბსიდიები

585,1

339,4

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

02 03 02

კაპიტალური დაბანდება გარე განათების სფეროში

129,5

19,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,3

19,9

0,0

0,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1 201,0

962,2

1 712,9

1 044,6

668,3

 

ხარჯები

1 179,4

370,7

922,6

922,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 165,2

370,7

922,6

922,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

591,5

790,2

122,0

668,3

 

ვალდებულებების კლება

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

151,7

610,0

997,9

329,6

668,3

 

ხარჯები

149,6

18,4

207,6

207,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

135,3

18,4

207,6

207,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

591,5

790,2

122,0

668,3

 

ვალდებულებების კლება

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

1 029,5

352,3

715,0

715,0

0,0

 

ხარჯები

1 010,0

352,3

715,0

715,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 010,0

352,3

715,0

715,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

19,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 04 03

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

19,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 568,2

1 527,5

1 911,7

1 911,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

31

31

 

 

ხარჯები

1 522,3

1 527,5

1 659,2

1 659,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

264,4

264,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

138,5

138,5

0,0

 

სუბსიდიები

353,5

312,6

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

6,3

6,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 168,8

1 214,9

1 250,0

1 250,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

252,5

252,5

0,0

 

ვალდებულებების კლება

45,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 137,3

180,6

5 032,3

1 061,1

3 971,2

 

ხარჯები

8,1

20,8

2 944,0

595,0

2 348,9

 

საქონელი და მომსახურება

8,1

0,8

131,6

131,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

20,0

2 812,4

463,4

2 348,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483,2

159,9

2 088,4

466,1

1 622,3

 

ვალდებულებების კლება

646,1

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

511,8

160,6

2 114,0

491,7

1 622,3

 

ხარჯები

8,1

0,8

25,6

25,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,1

0,8

25,6

25,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483,2

159,9

2 088,4

466,1

1 622,3

 

ვალდებულებების კლება

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

625,5

20,0

2 812,4

463,4

2 348,9

 

ხარჯები

0,0

20,0

2 812,4

463,4

2 348,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

20,0

2 812,4

463,4

2 348,9

 

ვალდებულებების კლება

625,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

106,0

106,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

106,0

106,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

106,0

106,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

559,9

709,0

830,0

830,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

110

110

110

0

 

ხარჯები

559,9

709,0

830,0

830,0

0,0

 

სუბსიდიები

559,9

709,0

830,0

830,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

147,3

126,2

436,1

436,1

0,0

 

ხარჯები

43,9

1,2

127,8

127,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

43,9

1,2

127,8

127,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,4

125,0

308,3

308,3

0,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

224,7

460,3

1 148,4

1 116,7

31,7

 

ხარჯები

194,5

155,7

223,6

223,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

185,1

138,4

86,3

86,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,5

17,3

137,3

137,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,2

304,6

924,8

893,0

31,7

 

ვალდებულებების კლება

17,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4 490,3

4 637,7

5 121,4

5 121,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

555

571

576

576

0

 

ხარჯები

4 450,8

4 628,3

5 065,9

5 065,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

1 495,6

1 495,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

3 543,3

3 543,3

0,0

 

სუბსიდიები

4 450,7

4 626,5

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

26,8

26,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,7

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,0

9,5

55,5

55,5

0,0

 

ვალდებულებების კლება

23,5

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 548,6

3 312,8

3 498,7

3 498,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

314

407

368

368

 

 

ხარჯები

2 524,6

3 312,8

3 456,7

3 456,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

502,1

502,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

2 939,4

2 939,4

0,0

 

სუბსიდიები

2 524,6

3 311,1

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,7

0,2

0,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

0,0

42,0

42,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 829,8

1 214,2

1 490,3

1 490,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227

151

195

195

 

 

ხარჯები

1 814,3

1 204,7

1 478,3

1 478,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

968,9

968,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

499,4

499,4

0,0

 

სუბსიდიები

1 814,3

1 204,7

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,5

9,5

12,0

12,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

111,9

110,7

132,4

132,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

13

13

13

 

 

ხარჯები

111,9

110,7

130,9

130,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

24,6

24,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

104,5

104,5

0,0

 

სუბსიდიები

111,9

110,7

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

1,8

1,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

1,5

1,5

0,0

04 00

განათლება

7 109,8

6 904,7

10 368,4

7 758,9

2 609,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

790

787

862

862

0

 

ხარჯები

5 755,5

6 496,2

7 486,0

7 305,1

180,9

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

4 601,2

4 601,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

2 806,5

2 625,7

180,9

 

სუბსიდიები

5 740,2

6 490,4

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

15,3

5,7

6,3

6,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 257,9

408,5

2 882,4

453,8

2 428,6

 

ვალდებულებების კლება

96,4

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

5 414,0

6 127,7

6 940,3

6 940,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

724

723

797

797

 

 

ხარჯები

5 394,4

6 112,5

6 846,3

6 846,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

4 265,8

4 265,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

2 510,9

2 510,9

0,0

 

სუბსიდიები

5 379,1

6 106,8

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

63,4

63,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

15,3

5,7

6,3

6,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,2

94,0

94,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

19,6

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 334,5

393,3

1 025,7

327,1

698,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 257,9

393,3

1 025,7

327,1

698,6

 

ვალდებულებების კლება

76,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

361,3

383,7

460,5

460,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66

64

65

65

 

 

ხარჯები

361,0

383,7

458,8

458,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

335,4

335,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

114,8

114,8

0,0

 

სუბსიდიები

361,0

383,7

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

8,6

8,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

1,7

1,7

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

1 941,9

31,0

1 910,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

180,9

0,0

180,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

180,9

0,0

180,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

1 761,0

31,0

1 730,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

6 272,2

5 927,8

8 221,1

7 823,2

397,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

767

647

658

658

0

 

ხარჯები

5 237,7

5 210,5

5 797,3

5 797,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

2 649,6

2 649,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

1 826,3

1 826,3

0,0

 

სუბსიდიები

4 977,2

5 071,4

1 155,6

1 155,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

25,4

25,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

260,5

139,1

140,4

140,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 008,2

717,3

2 423,8

2 025,9

397,9

 

ვალდებულებების კლება

26,3

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2 950,5

2 683,6

4 133,0

3 735,1

397,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

205

148

159

159

0

 

ხარჯები

2 097,3

2 116,3

1 889,2

1 889,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

405,8

405,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

295,5

295,5

0,0

 

სუბსიდიები

1 944,6

1 989,5

1 045,6

1 045,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

152,8

126,8

137,4

137,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

845,3

567,3

2 243,8

1 845,9

397,9

 

ვალდებულებების კლება

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

939,5

979,7

1 045,6

1 045,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66

54

65

65

0

 

ხარჯები

939,5

979,7

1 045,6

1 045,6

0,0

 

სუბსიდიები

939,5

979,7

1 045,6

1 045,6

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1 157,8

1 154,2

858,8

858,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139

94

94

94

 

 

ხარჯები

1 157,8

1 136,6

843,6

843,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

405,8

405,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

295,5

295,5

0,0

 

სუბსიდიები

1 005,0

1 009,8

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

152,8

126,8

137,4

137,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

17,6

15,2

15,2

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

853,2

549,7

2 228,6

1 830,8

397,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

845,3

549,7

2 228,6

1 830,8

397,9

 

ვალდებულებების კლება

7,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 117,1

2 911,3

3 732,0

3 732,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

546

491

491

491

0

 

ხარჯები

2 957,3

2 761,4

3 559,0

3 559,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

2 199,0

2 199,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

1 329,1

1 329,1

0,0

 

სუბსიდიები

2 850,0

2 750,1

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

17,8

17,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

107,3

11,2

3,0

3,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159,7

150,0

173,0

173,0

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 509,6

2 450,0

3 065,3

3 065,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

523

468

468

468

0

 

ხარჯები

2 483,7

2 328,3

2 896,3

2 896,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

2 176,1

2 176,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

700,1

700,1

0,0

 

სუბსიდიები

2 482,6

2 324,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

17,0

17,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,1

3,5

3,0

3,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,9

121,7

169,0

169,0

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 391,8

1 231,9

1 660,8

1 660,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

342

286

286

286

 

 

ხარჯები

1 391,8

1 130,6

1 625,8

1 625,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

1 127,5

1 127,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

481,7

481,7

0,0

 

სუბსიდიები

1 391,8

1 128,1

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

14,5

14,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,5

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

101,2

35,0

35,0

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

616,8

735,1

802,3

802,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

92

92

92

 

 

ხარჯები

609,5

728,7

718,4

718,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

605,6

605,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

110,4

110,4

0,0

 

სუბსიდიები

609,1

728,3

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,2

6,3

83,9

83,9

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

188,0

178,8

270,0

270,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

39

39

39

 

 

ხარჯები

183,9

176,9

227,0

227,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

176,0

176,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

50,4

50,4

0,0

 

სუბსიდიები

183,9

176,9

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

1,9

43,0

43,0

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

313,0

304,2

332,2

332,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

51

51

51

 

 

ხარჯები

298,4

292,0

325,1

325,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

267,0

267,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

57,6

57,6

0,0

 

სუბსიდიები

297,7

291,4

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,7

0,6

0,5

0,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,6

12,2

7,1

7,1

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

367,5

425,4

656,8

656,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

23

 

 

ხარჯები

367,5

425,4

652,8

652,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

22,9

22,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

629,1

629,1

0,0

 

სუბსიდიები

367,5

425,4

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

133,8

28,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,8

28,2

0,0

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

106,2

7,7

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

106,2

7,7

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

10,0

10,0

 

 

სხვა ხარჯები

106,2

7,7

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

204,7

332,8

356,1

356,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

8

8

8

0

 

ხარჯები

183,0

332,8

349,1

349,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

44,9

44,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

201,7

201,7

0,0

 

სუბსიდიები

182,6

331,8

100,0

100,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,6

2,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,4

1,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

0,0

7,0

7,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

18,4

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები