ტექნიკური რეგლამენტის – საკვებდანამატების სპეციფიკაციების შესახებ დამტკიცების თაობაზე

ტექნიკური რეგლამენტის – საკვებდანამატების სპეციფიკაციების შესახებ დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 379
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/08/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/08/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.021399
379
07/08/2019
ვებგვერდი, 12/08/2019
300160070.10.003.021399
ტექნიკური რეგლამენტის – საკვებდანამატების სპეციფიკაციების შესახებ დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №379

2019 წლის 7 აგვისტო

   ქ. თბილისი

 

ტექნიკური რეგლამენტის – საკვებდანამატების სპეციფიკაციების შესახებ დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და  58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის  შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული „ტექნიკური რეგლამენტი – საკვებდანამატების სპეციფიკაციების შესახებ“. 

 

მუხლი 2
სურსათი, რომელიც შეიცავს საკვებდანამატებს, რომელიც ბაზარზე განთავსებულია ამ დადგენილების ამოქმედებამდე და არ შეესაბამება ამავე დადგენილებით დამტკიცებულ „ტექნიკური რეგლამენტის – საკვებდანამატების სპეციფიკაციების შესახებ“ განსაზღვრულ მოთხოვნებს, დასაშვებია, ბაზარზე განთავსებულ იქნეს სურსათის „ვარგისიანობის მინიმალური ვადის“ ან „გამოყენებამდე ვადის“ ან „შენახვის ვადის“ გასვლამდე.

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის პირველი  იანვრიდან.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძეტექნიკური რეგლამენტი – საკვებდანამატების სპეციფიკაციების შესახებ

1. ტექნიკური რეგლამენტი – საკვებდანამატების სპეციფიკაციების შესახებ ადგენს „საკვებდანამატების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №585 დადგენილებით დამტკიცებული „საკვებდანამატების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ დანართ №1-ითა („სურსათში გამოსაყენებლად დაშვებული საკვებდანამატები და მათი გამოყენების პირობები“) და დანართ №2-ით („საკვებდანამატები, მათ შორის, გადამტანები, რომელთა გამოყენება დასაშვებია საკვებდანამატებში, სასურსათო ფერმენტებში, არომატიზატორებში,  საკვებ ნივთიერებებში (ნუტრიენტები) და  მათი გამოყენების პირობები“) განსაზღვრული საკვებდანამატების, მათ შორის, საღებავებისა და დამატკბობლების სპეციფიკაციებს.   

 2. საკვებდანამატების სპეციფიკაციებია:

შენიშვნა: ეთილენოქსიდი (ოქსირანი) არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საკვებდანამატების სტერილიზაციის მიზნით.


 

განმარტება

ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი მიიღება სათანადო სისუფთავის მქონე განსაზღვრული მახასიათებლების მქონე საღებავების ურთიერთქმედებით ალუმინის ოქსიდთან წყლიან არეში. ახლადდამზადებული ალუმინის ოქსიდი,   როგორც წესი, წარმოადგენს  გამოუმშრალ მასალას, რომელიც მიიღება ალუმინის სულფატის ან ალუმინის ქლორიდის რეაქციით ნატრიუმის ან კალციუმის კარბონატთან  ან ბიკარბონატთან ან ამიაკთან. ლაქის მიღების შემდეგ პროდუქტი იფილტრება, ირეცხება წყლით და შრება. ალუმინის ოქსიდი, რომელიც არ შევიდა რეაქციაში, შეიძლება არსებობდეს საბოლოო პროდუქტში.

 

HCl -ში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,5 %

NaOH-ში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,5 %,  მხოლოდ ერითროზინისთვის  E 127

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია შესაძლებელია ეთერით

არაუმეტეს 0,2 %   (ნეიტრალურ არეში)

სათანადო ფერებისათვის გამოიყენება  სისუფთავის შესაბიმისი კრიტერიუმი

E 100 კურკუმინი

სინონიმი

CI ნატურალური ყვითელი 3, ტურმერიკის (კურკუმას) ყვითელი, დიფეროილმეთანი

განმარტება

კურკუმინი მიიღება სხვადასხვა სახეობის  მცენარე კოჭას (Curcuma Longa L.)  ყვითელი ფესვურადან  კურკუმას გამხსნელით ექსტრაქციით. კურკუმის  კონცენტრირებული ფხვნილის მისაღებად ექსტრაქტის გასუფთავება ხდება კრისტალიზაციით. პროდუქტი ძირითადად შედგება კურკუმასაგან  ანუ ძირითადი საღებავისგან (1,7-ბის(4-ჰიდროქსი-3-მეთოქსიფენილი) ჰეპტა -1,6 - დიენ - 3,5 - დიონი). შესაძლებელია შეიცავდეს მცირე რაოდენობით ფისებსა და თხევად ზეთებს, რომლებიც ბუნებრივად არის მცენარეში.

 

კურკუმინი ასევე გამოიყენება ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქის სახით;  ალუმინის შემცველობა 30%-ზე ნაკლებია.

 

ექსტრაქციისათვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ შემდეგი გამხსნელები: ეთილაცეტატი, აცეტონი, ნახშირორჟანგი (ნახშირბადის დიოქსიდი), დიქლორმეთანი,

n - ბუთანოლი, მეთანოლი, ეთანოლი, ჰექსანი, პროპან - 2 - ოლი.

საღებავის ინდექსი N

75300

EINECS  (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)  

207-280-5

ქიმიური დასახელება

I. (1,7-ბის(4-ჰიდროქსი-3-მეთოქსიფენილი) ჰეპტა -1,6 - დიენ - 3,5 -დიონი)

II.  1- (4-ჰიდროქსილფენილ)-7-(4-ჰიდროქსი-3-მეთოქსი-ფენილ)ჰეპტა -1,6 - დიენ - 3,5 -დიონი)

III. (1,7-ბის(4-ჰიდროქსილფენილ)ჰეპტა -1,6 - დიენ - 3,5 -დიონი)

ქიმიური ფორმულა

I.    C21H20O6

II.   C20H18O5

III.  C19H16O4

მოლეკულური წონა

  1. 368,39          II. 338,39            III. 308.39

შეფასება

მღებავი ნივთიერების საერთო რაოდენობის  შემცველობა არანაკლებ 90%;

  E 1სმ1% 1 607  დაახლებით 426 nm  ეთანოლში

აღწერა

ყვითელიდან - ნარინჯისფერ-ყვითელი შეფერილობის  კრისტალური ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ეთანოლში, დაახლოებით 426 nm 

ლღობის ტემპერეტურული დიაპაზონი

179 °C—182 °C

სისუფთავე

-

გამხსნელის ნარჩენები

ეთილაცეტატი  - არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალ-ცალკე ან კომბინაციაში

აცეტონი - არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

n-ბუთანოლი- არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

მეთანოლი- არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

ეთანოლი- არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

ჰექსანი- არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

პროპან-2 -ოლი- არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

დიქლორმეთანი- არაუმეტეს 10  მგ/კგ

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს  10 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს  1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს  1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი  

E 101 (i) რიბოფლავინი (RIBOFLAVIN)

სინონომი

ლაქტოფლავინი

განმარტება

-

საღებავის ინდექსი N

-

EINECS

201-507-1

 

ქიმიური დასახელება

7,8-დიმეთილ-10-(D-რიბო-2,3,4,5-ტეტრაჰიდროქსიპენტილ) ბენზო(g)პტერიდინ-2,4(3H,10H)-დიონი;

7,8-დიმეთილ-10-(1′-D- რიბიტილ)იზოალოქსაზინი

ქიმიური ფორმულა

C17H20N4O6

მოლეკულური წონა

376,37

შეფასება

შემცველობა -  არანაკლებ 98 % უწყლო საფუძველზე გადაანგარიშებით

E 1სმ1% 328  დაახლოებით 444 nm  წყალხსნარში

აღწერა

ყვითელი,  მოყვითალო-ნარინჯისფერი კრისტალური ფხვნილი, სუსტად გამოხატული სუნით

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

თანაფარდობა A375/ A267  0,31 და  0,33 შორის - წყალხსნარში

თანაფარდობა A375/ A267  0,36 და  0,39 შორის - წყალხსნარში

მაქსიმალური წყალში დაახლოებით 375 nm

კუთრი ბრუნვა

 [ɑ]D 20     115°C და  - 140°C შორის  0,05N   NaOH-ის ხსნარში

სისუფთავე

-

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 1,5 % (105 0 C, 4 სთ)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 100 მგ/კგ (ანილინზე გადაანგარიშებით)

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 101 (ii) რიბოფლავინ -5’-ფოსფატი (RIBOFLAVIN-5′-PHOSPHATE)

სინონომი

რიბოფლავინ - 5’- ნატრიუმის ფოსფატი

განმარტება

ეს მახასიათებლები განსაზღვრულია რიბოფლავინ -5’-ფოსფატისთვის, რომელიც შერეულია მცირე რაოდენობით სუფთა რიბოფლავინთან და რიბოფლავინ დიფოსფატთან

საღებავის ინდექსი N

-

EINECS 

204-988-6

ქიმიური დასახელება

მონონატრიუმ(2R,3R,4S)-5-(3’)10’-დიჰიდრო-7’, 8’,- დიმეთილ-2’,4’-დიოქსო-10’-ბენზო[γ]ფტერიდინილ-2,3,4-ტრიჰიდროქსიპენტილ ფოსფატი;

რიბოფლავინის 5’ - მონოფოსფატის ეთერის მონონატრიუმის მარილი

ქიმიური ფორმულა

დიჰიდრატული ფორმა :    C 17H20 N4 NaO9P . 2 H 2

უწყლო ფორმა :       C 17H20 N4 NaO9P  

მოლეკულური წონა

514,36

შეფასება

მღებავი ნივთიერების საერთო რაოდენობის  შემცველობა არანაკლებ 95%   C 17H20 N4 NaO9P . 2 H 2 O-ზე   გადაანგარიშებით

 E 1სმ1%         250  დაახლოებით 375 nm  წყალხსნარში

აღწერა

ყვითელიდან ნარინჯისფერამდე კრისტალიზებული ჰიგროსკოპული ფხვნილი, სუსტად გამოხატული სუნით

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

თანაფარდობა A375/ A267  0,30 და  0,34 შორის - წყალხსნარში

თანაფარდობა A444/ A267  0,35 და  0,40 შორის - წყალხსნარში

მაქსიმალური წყალში დაახლოებით 375 nm

კუთრი ბრუნვა

[ɑ]D 20     +38°C და  + 42 °C შორის  0,05 მოლურ   HCl-ის ხსნარში

სისუფთავე

-

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 8 % (100 0 C, 5 სთ  ვაკუუმში,  P2O5-  თანაობისას ) დიჰიდრატული ფორმისთვის

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 25 %

არაორგანული ფოსფორი

არაუმეტეს 1,0 %, უწყლო PO4 - ზე გადაანგარიშებით

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

რიბოფლავინი (თავისუფალი): არა უმეტეს 6%

რიბოფლავინის დიფოსფატი:  არა უმეტეს 6%

პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 70 მგ/კგ (ანილინზე გადაანგარიშებით)

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებული ქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 102  ტარტრაზინი  (TARTRAZINE)

სინონომი

CI  სურსათის ყვითელი 4

განმარტება

ტარტრაზინი მიიღება 4 -ამინობენზოსულფონის მჟავისგან, რომლის დიაზოტირება ხდება მარილმჟავისა და ნატრიუმის ნიტრიტის გამოყენებით. შემდეგში დიაზონაერთის  დაკავშირება ხდება 4,5 - დიჰიდრო-5-ოქსო-1 – (4 სულფოფენილი) - 1H - პირაზოლ - 3 კარბონის მჟავასთან ან მეთილის ეთერთან, ეთილის ეთერთან ან ამ კარბოლის მჟავის მარილთან. მიღებული საღებავი სუფთავდება და გამოიყოფა ნატრიუმუს მარილის სახით. ტარტრაზინი შედგება ძირითადად ტრინატიუმ-5-ჰიდროქი-1 – ( 4 სულფონატოფენილი) – 4 – ( 4 - სულფონატოფენილაზო) –H - პირაზოლ -3- კარბოქსილატისა და დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან,   როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტისაგან.

ტარტრაზინი წარმოდგენილია  ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

 

საღებავის ინდექსი N

19140

EINECS 

217-699-5

ქიმიური დასახელება

ტრინატრიუმ-5-ჰიდროქსი-1-(4სულფონატოფენილ)-4-(4-სულფონატოფენილაზო)-H- პირაზოლი — 3-კარბოქსილატი

ქიმიური ფორმულა

C 16 H 9 N 4 Na 3 O 9 S 2

მოლეკულური წონა

534,37

შეფასება

მღებავი ნივთიერების საერთო რაოდენობის  შემცველობა არა ნაკლებ 85%,  ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით

E 1სმ1%  530  დაახლოებით 426  nm   წყალხსნარში

აღწერა

ღია-ნარინჯისფერი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

ყვითელი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური წყალში დაახლოებით 426 nm

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს  1,0%

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

- 4-ჰიდრაზინობენზოსულფონის

მჟავა

-4ამინობენზო-1- სულფონის მჟავა

-5-ოქსო-1-(4-სულფოფენილ)-2-პირაზოლინ-3-კარბოქსილის მჟავა

-4,4 - დიაზომინოდი (ბენზოსულფონის მჟავა)

-ტეტრაჰიდროქსისუქცინის მჟავა

 

 

 

 

 

საერთო  რაოდენობა არაუმეტეს 0,5 %-სა

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01% (ამინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 %  ნეიტრალურ არეში

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 104  ქინოლის ყვითელი (QUINOLINE YELLOW)

სინონომი

CI  სურსათის ყვითელი 13

განმარტება

ქინოლის ყვითელი მიიღება 2-(2-ქინოლილ) ინდან-1,3-დიონისაგან,  ან ნარევისაგან, რომელიც შეიცავს დაახლოებით ორ მესამედ (2/3)  2 (2-(2-ქინოლილს) 1,3-დიონისაგან და ერთ მესამედ (1/3) 2-(2-(6-მეთილქილონილ) ინდან-1,3-დიონს. ქინოლის ყვითელი შედგება ძირითადად ზემოაღნიშნული ნაერთების   დისულფონატების (ძირითადად), მონოსულფონატების და ტრისულფონატების  ნატრიუმის მარილებისაგან და დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან,   როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან.

ქინოლის ყვითელი  წარმოდგენილია  ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

47005

EINECS 

305-897-5

ქიმიური დასახელება

2- (2-ქინოლილ) ინდან -1,3- დიონის (ძირითადი კომპონენტი) დისულფონატების დინატრიუმის მარილები

ქიმიური ფორმულა

C 18 H 9 N Na 2 O 8 S 2 (ძირითადი კომპონენტი)

მოლეკულური წონა

477,38 (ძირითადი კომპონენტი)

შეფასება

 მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 70 %,  ნატიუმის მარილზე გადაანგარიშებით

 

ქინოლის ყვითელის შედგენილობაა:

ყველა შემადგენელი მღებავი ნივთიერებებიდან:

  • არანაკლებ 80% უნდა იყოს დინატრიუმ 2- (2-ქინოლილ) ინდან -1,3- დიონ- დისულფონატები
  • არა უმეტეს 15%   უნდა იყოს ნატრიუმ 2- (2-ქინოლილ) ინდან -1,3- დიონ- მონოსულფონატები
  • არა უმეტეს 7,0%   უნდა იყოს ტრინატრიუმ  2- (2-ქინოლილ) ინდან -1,3- დიონ- ტრისულფონატები

E 1სმ1%     865 (ძირითადი კომპონენტი) დაახლოებით 411  nm 

ძმარმჟავას წყალხსნარში

აღწერა

ყვითელი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

ყვითელი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ძმარმჟავას წყალხსნარში, რომლის pH 5  - ია,  დაახლოებით 411 nm,

სისუფთავე

-

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 4,0%

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

 

 

 

საერთო რაოდენობა არაუმეტეს 0,5%

2-მეთილქინოლინი

 2-მეთილქინოლინ-სულფონის მჟავა

ფტალიუმის მჟავა

2,6-დიმეთილ ქინოლინი

2,6-დიმეთილქინოლინის სულფონის მჟავა

2-(2ქინოლინ)ინდან-1,3,დიონი

არაუმეტეს 4 მგ/კგ

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01% (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 %  ნეიტრალურ არეში

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 110 ყვითელი „მზის ჩასვლა“  FCF/ფორთოხლისფერი ყვითელი S ( SUNSET YELLOW  FCF)

სინონიმი

CI  სურსათის ყვითელი 3; ნარინჯისფერი ყვითელი S

განმარტება

ყვითელი „მზის ჩასვლა“  FCF/ფორთოხლისფერი ყვითელი S ძირითადად შედგება დინატიუმ-2-ჰიდროქსი-1 (4 -სულფონატოფენილაზო) ნაფტალენ-6-სულფონატისა  და დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან,   როგორც ძირითადი შეუღებავი კომპონენტებისაგან.

ყვითელი „მზის ჩასვლა“  FCF/ფორთოხლისფერი ყვითელი S მიიღება  4-ამინობეზოსულფონის მჟავის დიაზოტირებით მარილმჟავასა და ნატიუმის ნიტრიტის ან გოგირდმჟავისა და ნატრიუმის ნიტრიტის გამოყენებით. დიაზონაერთი დაკავშირებულია 6-ჰიდროქსი-2-ნაფტალენსულფონის მჟავასთან. საღებავის გამოყოფა ხდება ნატიუმის მარილის სახით და აშრობენ .

ყვითელი „მზის ჩასვლა“  FCF/ფორთოხლისფერი ყვითელი S წარმოდგენილია  ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

15985

EINECS 

220-491-7

ქიმიური დასახელება

დინატრიუმის  2-ჰიდროქსი-1-(4-სულფონატოფენილაზო) ნაფტალენ-6-სულფონატი

ქიმიური ფორმულა

C 16 H 10 N 2 Na 2 O 7 S 2

მოლეკულური წონა

452,37

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 85 %,  ნატიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

E 1სმ1%     555  დაახლოებით 485  nm    წყალხსნარში, რომლის  pH 7,0-ია  

აღწერა

ნარინჯისფერი-წითელი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

ნარინჯისფერი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  წყალში, რომლის  pH 7,0-ია,   დაახლოებით  485 nm

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 5,0 %

1-(ფენილაზო)-2-ნაფტანელონი (სუდან I)

არაუმეტეს 0,5 მგ/კგ

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

4-ამინობენზენ-1-სულფონის მჟავა

 

 

 

 

 

 

 

საერთო რაოდენობა არაუმეტეს 0,5%

3-ჰიდროქსინაფტალენ-2,7-დისულფონის მჟავა

6- ჰიდროქსინაფტალენ-2-სულფონის მჟავა

7- ჰიდროქსინაფტალენ-1,3-დისულფონის მჟავა

4,4’-დიაზომინოდი (ბენზენსულფონის მჟავა)

6,6’-ოქსიდი(ნაფტალენ-2-სულფონის მჟავა)

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01% (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 %  ნეიტრალურ არეში

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 120  კოშინელის წითელი, კარმინის მჟავა, კარმინები  (COCHINEAL, CARMINIC ACID, CARMINES)

სინონიმი

CI  ნატურალური წითელი 4

განმარტება

კოშენილის წითელი, კარმინის მჟავა, კარმინები მიიღება  კოშენილის (Dactylopius coccus Costa) მდედრობითი გამომშრალი ფორმის მწერიდან  წყლით,    სპირტის წყალხსნარით ან სპირტით ექსტრაქციით. აქტიური მღებავ ნივთიერებას წარმოადგენს კარმინის მჟავა. შესაძლებელია წარმოიქმნას ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქის კარმინის მჟავა, რომელიც სავარაუდოდ შეიცავს ალუმინს და კარმინის მჟავას მოლური თანაფარდობით 1:2

საწარმოო (ინდუსტრიულ) პროდუქტებში საღებავი შედის ამონიუმის, კალციუმის ან ნატრიუმის  კათიონებთან ერთად კომბინაციაში არ ცალ-ცალკე, ეს კათიონები შესაძლებელია არსებობდნენ ჭარბი რაოდენობით. საწარმოო პროდუქტები შესაძლებელია ასევე შეიაცვდნენ ცილოვან მასალას, რომელიც მიიღება საწყისი მწერისაგან, ასევე შეიძლება შეიცავდეს თავისუფალ კარმინს ან  ალუმინის  შეუკავშირებელი კათიონების მცირე რაოდენობას.

საღებავის ინდექსი N

75 470

EINECS 

კოშინელი: 215-680-6; კარმინის მჟავა: 215-023-3;

კარმინები: 215-724-4

ქიმიური დასახელება

7- β-D-გლიკოპირანოზილ-3,5,6,8-ტეტრაჰიდროქსი-1-მეთილ-9,10- დიოქსოანთრაცინ-2-კარბოქსილის მჟავა (სარმინის მჟავა);

კარმინი წარმოადგენს ამ მჟავის ალუმინის ჰიდრატირებულ ხელატს.

ქიმიური ფორმულა

C 22 H 20 O 13 (კარმინის მჟავა)

მოლეკულური წონა

492,39 (კარმინის მჟავა)

შეფასება

არანაკლებ 2,0% კარმინის მჟავა ექსტრაქტებში, რომელიც შეიცავს კარმინის მჟავას;

არანაკლებ 50% კარმინის მჟავა ხელატებში

აღწერა

წითელიდან მუქ-წითელ შეფერილობამდე ფხვიერი, მყარი ან  ფხვნილის სახით. კოშენილის ექსტრაქტი ჩვეულებრივ წარმოადგენს მუქი წითელი შეფერილობის სითხეს, ასევე შესაძლებელია იყოს გამომშრალი ფხვნილის სახით.

იდენტიფიკაცია

 -

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ამიაკის წყალხსნარში დაახლოებით 518 nm.

მაქსიმალური გაზავებულ მარილხსნარში, კარმინის მჟავისათვის  დაახლეობით 494 nm;

E 1სმ1%     139  მაქსიმალური (პიკის) ირგვლივ  485 nm კარმინის მჟავისათვის  გაზავებულ მარილმჟავაში 

სისუფთავე

-

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 5 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 122   აზორუბინი, კარმუაზინი  (AZORUBINE, CARMOISINE)

სინონიმი

CI  სურსათის ყვითელი 3

განმარტება

აზორუბინი ძირითადად შედგება დინატრიუმ-4-ჰიდროქსი-3-(4-სულფონატ-1-ნეფტილაზო) ნაფტალენ-1-სულფონატისგან და დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან -  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან,  როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან.

აზორუბინი   წარმოდგენილია  ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

14720

EINECS 

222-657-4

ქიმიური დასახელება

დინატრიუმ 4-ჰიდროქსი-3-(4-სულფონატო-1-ნაფტილაზო) ნაფტალენ-1-სულფონატი

ქიმიური ფორმულა

C 20 H 12 N 2 Na 2 O 7 S 2

მოლეკულური წონა

502,44

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 85%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

E 1სმ1%     510  დაახლოებით 516  nm   წყალხსნარში

აღწერა

წითელიდან მუქ შინდისფერამდე ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

წითელი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური წყალში დაახლოებით 516  nm

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2%

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1%

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

4-ამინონაფტალენ-1-სულფონის მჟავა

 

 

 

საერთო რაოდენობა არაუმეტეს 0,5%

4-ჰიდროქსინაფტალენ-1-სულფონის მჟავა

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01 % (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 %  ნეიტრალურ არეში

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 123 ამარანტი (AMARANTH)

სინონიმი

CI  სურსათის ყვითელი 9

განმარტება

ამარანტი ძირითადად შედგება ტრინატრიუმ-2-ჰიდროქსი-1-(4-სულფონატო-1-ნაფტილაზო) ნაფტალენ-3,6-დისულფონატისა და  დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან -  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან, როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან. ამარანტი მიიღება 4-ამინო-1-ნაფტალენსუფონის მჟავის 3-ჰიდროქსი-2,7-ნაფტალენდისულფონის მჟავასთან კავშირით.

ამარანტი წარმოდგენილია ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

16185

EINECS 

213-022-2

ქიმიური დასახელება

ტრინატრიუმ 2- ჰიდროქსი-1-(4 - სულფონატ-1-ნაფტილაზო) ნაფტალენ-3,6-დისულფონატი

ქიმიური ფორმულა

C 20 H 11 N 2 Na 3 O 10 S 3

მოლეკულური წონა

604,48

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 85%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

E 1სმ1%     440  დაახლოებით 520  nm   წყალხსნარში

აღწერა

მოწითალო-მოყავისფერო ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

წითელი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური წყალში დაახლოებით 520 nm

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 3,0 %

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

4 - ამინოფტალენ-1-სულფონის მჟავა

 

 

 

 

 

 

 

საერთო რაოდენობა არაუმეტეს 0,5%

3-ჰიდროქსინაფტალენ-2,7- დისულფონის მჟავა

6-ჰიდროქსინაფტალენ-2-სულფონის მჟავა

7-ჰიდროქსინაფტალენ-1,3-დისულფონის მჟავა

7-ჰიდროქსინაფტალენ-1,3,6-ტრისულფონოს მჟავა

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01% (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 % ნეიტრალურ არეში

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 124 ალისფერი პონსო 4 R, კოშინელის წითელი A (PONCEAU 4R, COCHINEAL RED A)

სინონიმი

CI სურსათის წითელი 7;

განმარტება

ალისფერი პონსო 4R ძირითადად შედგება ტინატრიუმ-2-ჰიდროქსი-1-(4-სულფონატ-1-ნაფტილაზო) ნაფტალენ-6,8-დისულფონატისა და დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან -  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან,  როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან.

ალისფერი პონსო 4R მიიღება დიაზოტირებული ნაფტინის მჟავის კავშირით G - მჟავასთან (2-ნაფტოლ-6,8-დისულფონის მჟავა)

ალისფრი პონსო 4R წარმოდგენილია ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

16255

EINECS 

220-036-2

ქიმიური დასახელება

ტრინატრიუმ 2-ჰიდროქსი-1-(4-სულფონატ-1-ნაფტილაზო) ნაფტალენ - 6,8 - დისულფონატი

ქიმიური ფორმულა

C 20 H 11 N 2 Na 3 O 10 S 3

მოლეკულური წონა

604,48

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 80%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

E 1სმ1%     430  დაახლოებით 505  nm   წყალხსნარში

აღწერა

მოწითალო ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

წითელი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური წყალში დაახლოებით 505 nm

სისუფთავე

-

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1,0 %

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

4 - ამინოფტალენ-1-სულფონის მჟავა

-

 

 

 

 

 

 

საერთო რაოდენობა არაუმეტეს 0,5%

7-ჰიდროქსინაფტალენ-1,3- დისულფონის მჟავა

3-ჰიდროქსინაფტალენ-2,7-დისულფონის მჟავა

6-ჰიდროქსინაფტალენ-2-სულფონის მჟავა

7-ჰიდროქსინაფტალენ-1,3,6-ტრისულფონოს მჟავა

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01% (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 % ნეიტრალურ არეში

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 127 ერითროზინი (ERYTHROSINE)

სინონიმი

CI სურსათის წითელი 14

განმარტება

ერითროზინი ძირითადად შედგება 2 - (2,4,5,7-ტეტრაიოდო-3-ოქსიდო-6-ოქსოქსანტან-9-yl) ბენზოატის  დინატრიუმის მონოჰიდრატისა  და დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან -  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან, როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან.

ერითროზინი მიიღება ფლუორესცეინის იოდირებით, რომელიც წარმოადგენს რეზორცინის და ფტალის ანჰიდრიდის კონდენსაციის პროდუქტს

ერითროზინი წარმოდგენილია ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

45430

EINECS 

240-474-8

ქიმიური დასახელება

დინატრიუმ 2-(2,4,5,7-ტეტრაიოდ-3-ოქსიდ-6 ოქსოქსანტენ-9 yl) ბენზოატ მონოჰიდრატი

ქიმიური ფორმულა

C 20 H 6 I 4 Na 2 O 5 H 2 O

მოლეკულური წონა

897,88

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 87%, უწყლო ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

E 1სმ1%     1 100  დაახლოებით 526  nm,    წყალხსნარში, რომლის   pH 7,0-ია,   

აღწერა

წითელი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

წითელი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  წყალში, რომლის  pH 7,0-ია,   დაახლოებით 526 nm

სისუფთავე

-

არაორგანული იოდიდები

არაუმეტეს 0,1%  (ნატრიუმის იოდიდზე გადაანგარიშებით)

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები (გარდა ფლუორესცეინისა)

არაუმეტეს 4,0 %

ფლუორესცეინი

არაუმეტეს 20 მგ/კგ

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

ტრი-იოდორეზორცინი

 

 

 

არაუმეტეს 0,2%

2-(2,4-დიჰიდროქი-3,5-დიიოდობეზოილ) ბენზოის მჟავა

არაუმეტეს 0,2%

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

ხსნარებიდან, რომელთა pH 7,0-დან 8,0-მდეა, არაუმეტეს 0,2%

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 129  წითელი ალურა AC  (ALLURA RED AC)

სინონიმი

CI სურსათის წითელი 17

განმარტება

წითელი ალურა AC ძირითადად შედგება დინატრიუმ-2-ჰიდროქსი-1-(2-მეტოქსი-5-მეთილ-4-სულფონატოფენილაზო) ნაფტალენ-6-სულფონატისა და დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან -  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან, როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან.

წითელი ალურა AC მიიღება დიაზოტირებული 5-ამინო-4-მეტოქსი-2-ტოლუოლსულფონის მჟავის კავშირით 6 - ჰიდროქსი-2 ნაფტალენსულფონის მჟავასთან.

წითელი ალურა AC წარმოდგენილია ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

16035

EINECS 

247-368-0

ქიმიური დასახელება

დინატრიუმ 2-ჰიდროქსი-1-(2-მეტოქსი-5-მეთილ-4-სულფონატოფენილაზო) ნაფტალენ-6-სულფონატი

ქიმიური ფორმულა

C 18 H 14 N 2 Na 2 O 8 S 2

მოლეკულური წონა

496,42

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 85%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

E 1სმ1%     540  დაახლოებით 504  nm   წყალხსნარში, რომლის pH 7,0-ია

აღწერა

მუქი წითელი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

წითელი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  წყალში   დაახლოებით 504 nm

სისუფთავე

-

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 3,0 %

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

6 - ჰიდროქსი-2 ნაფტალენსულფონის მჟავა, ნატრიუმის მარილი

 

 

 

არაუმეტეს 0,3 %

4-ამინო-5-მეტოქსი-2-მეთილ-ბენზენ სულფონის მჟავა

არაუმეტეს 0,2 %

6,6-ოქსიბის (2-ნაფტალენ სულფონის მჟავა) დინატრიუმის მარილი

არაუმეტეს 1,0 %

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01 % (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

ხსნარებიდან, რომელთა pH 7,0-ია,  არაუმეტეს 0,2%

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 131  დაპატენტებული ლურჯი V    (PATENT BLUE V)

სინონიმი

CI სურსათის ლურჯი  5

განმარტება

დაპატენტებული ლურჯი V ძირითადად შედგება  [4-(ɑ-(4-დიეთილამინოფენილ)-5-ჰიდროქსი-2,4-დისულფონილ-მეთილიდინ)2,5-ციკლოჰექსადინ-l-ილიდენ] დიეთილამონიუმ ჰიდროქსიდის და კალციუმის ან ნატრიუმის ნაერთებისაგან  და ასევე დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან -  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატის ან/და კალციუმის სულფატისაგან, როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან. დაშვებულია ასევე კალიუმის მარილების გამოყენება.

 

საღებავის ინდექსი N

42051

EINECS 

222-573-8

 

ქიმიური დასახელება

კალციუმის ან ნატრიუმის ნაერთი [4-(ɑ-(4-დიეთილამინოფენილ)-5-ჰიდროქსი-2,4-დისულფონილ-მეთილიდინ)2,5-ციკლოჰექსადინ-l-ილიდენ] დიეთილამონიუმ ჰიდროქსიდის მარილთან

ქიმიური ფორმულა

კალციუმის ნაერთი: C 27 H 31 N 2 O 7 S 2 Ca 1/2

ნატრიუმის ნაერთი: C 27 H 31 N 2 O 7 S 2 Na

მოლეკულური წონა

კალციუმის ნაერთი:  579,72

ნატრიუმის ნაერთი:  582,67

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 85%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

E 1სმ1%     2000  დაახლოებით 638  nm   წყალხსნარში, რომლის pH 5,0-ია

აღწერა

მუქი ლურჯი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

ლურჯი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  წყალში, რომლის  pH 5,0-ია,  დაახლოებით

638 nm

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 2,0 %

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

3-ჰიდროქსიბენზალდეჰიდი

 

 

 

 

 

 

საერთო რაოდენობა არაუმეტეს 0,5%

3- ჰიდროქსი ბენზოის მჟავა

3-ჰიდროქსი--სულფობენზოის მჟავა

N,N-დიეთილამინო ბენზენ სულფონის მჟავა

Leuco base

(უფერო ან სუსტად უფერული ნაერთი, რომელიც წარმოიქმნება საღებავის ან მისი წარმოებულის აღდგენისას და ადვილად იჟანგება საღებავის რეგენერაციისათვის)

 

 

არაუმეტეს 4,0%

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01 % (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

ხსნარებიდან, რომელთა pH 5,0-ია,  არაუმეტეს 0,2%

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 132    ინდიგოტინი, ინდიგოკარმინი  (INDIGOTINE, INDIGO CARMINE)

სინონიმი

CI სურსათის ლურჯი  1

განმარტება

ინდიგოტინი ძირითადად შედგება დინატრიუმ 3,3’- დიოქსო-2,2’-ბი-ინდოლილიდენ -5,5’- ნატრიუმის დისულფონატისა და  3,3’-დიოქსო-2,2’-ბი-ინდოლილიდენ - 5,7’-დისულფონატის ნარევისა და ასევე დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან -  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატის ან/და კალციუმის სულფატისაგან, როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან.

 

ინდიგოტინი წარმოდგენილია  ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

ინდიგოკარმინი მიიღება ინდიგოს სულფირებით.

ეს ხორციელდება ინდიგოს (ან ინდიგოს პასტის) გაცხელებით გოგირდმჟავას თანაობისას. ხდება საღებავის გამოყოფა, რომელიც შემდგომ ექვემდებარება გაწმენდის პროცედურებს.

საღებავის ინდექსი N

73015

EINECS 

212-728-8

 

ქიმიური დასახელება

დინატრიუმ 3,3’-დიოქსო-2,2’-ბი-ინდოლილიდენ-5,5’-დისულფონატი

ქიმიური ფორმულა

C 16 H 8 N 2 Na 2  O 8 S 2

მოლეკულური წონა

466,36

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 85%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

 

დინატრიუმ 3,3’-დიოქსო-2,2’-ბი-ინდოლილიდენ-5,7’-დისულფონატი: არაუმეტეს 18%

 

E 1სმ1%     480  დაახლოებით 610  nm   წყალხსნარში;

აღწერა

მუქი ლურჯი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

ლურჯი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  წყალში,  დაახლოებით 610 nm

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

გარდა დინატრიუმ 3,3’-დიოქსო-2,2’-ბი-ინდოლილიდენ-5,7’-დისულფონატისა : არაუმეტეს 1,0 %

 

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

იზატინ-5-სულფონის მჟავა

 

 

 

საერთო რაოდენობა არაუმეტეს 0,5%

5-სულფოანთრანილის მჟავა

ანთრანილის მჟავა

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01 % (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 % ნეიტრალურ არეში

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 133  ბრილიანტის ლურჯი FCF     (BRILLIANT BLUE FCF)

სინონიმი

CI სურსათის ლურჯი  2

განმარტება

ბრილიანტის ლურჯი FCF ძირითადად შედგება დინატრიუმ ɑ-(4-(N-ეთილ-3-სულფონატბენზილამინო)ფენილ)- ɑ-(4-(N-ეთილ-3-სულფონატბენზილამინო) ციკლოჰექსა -2,5-დიენილიდინ)ტოლუენ-2-სულფონატი და მისი იზომერებისა და ასევე დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან -  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან, როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან.

 

ბრილიანტის ლურჯი FCF წარმოდგენილია  ნატრიუმის მარილის სახით, დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

42090

EINECS 

223-339-8

 

ქიმიური დასახელება

დინატრიუმ ɑ-(4-(N-ეთილ-3-სულფონატბენზილამინო)ფენილ)- ɑ-(4-(N-ეთილ-3-სულფონატბენზილამინო) ციკლოჰექსა -2,5-დიენილიდინ)ტოლუენ-2-სულფონატი

ქიმიური ფორმულა

C 37 H 34 N 2 Na 2  O 9 S 3

მოლეკულური წონა

792,84

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 85%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

 

E 1სმ1%     1 630  დაახლოებით 630  nm   წყალხსნარში

აღწერა

მოწითალო-ლურჯი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

ლურჯი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  წყალში,  დაახლოებით 630 nm

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 6,0 %

 

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

 

2-,3- და 4-ფორმილ ბენზენ სულფონის მჟავების ჯამი

 

 

 

არაუმეტეს 1,5%

 

3-((ეთილ)(4-სულფენილ) ამინო მეთილ ბენზენ სულფონის მჟავა

არაუმეტეს 0,3 %

 

Leuco base

(უფერო ან სუსტად უფერული ნაერთი, რომლეიც წარმოიქმნება საღებავის ან მისი წარმოებულის აღდგენისას და ადვილად იჟანგება საღებავის რეგენერაციისათვის)

 

 

 

არაუმეტეს 5,0 %

 

 არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01 % (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 %, როცა pH 7,0-ია

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 140 (i)  ქლოროფილები   (CHLOROPHYLLS)

სინონიმი

CI  ნატურალური (ბუნებრივი) მწვანე 3, მაგნიუმის ქლოროფილი, მაგნიუმის ფაოფიტინი

განმარტება

ქლოროფილები  მიიღება მცენარეული მასალის, ბალახოვანი მცენარეების, ლუცერნის  და ჭინჭრის  საკვებად ვარგისი ნაწილებიდან  გამხსნელით ექსტრაქციით. შემდგომში გამხსნელის მოცილებას შეიძლება თან ახლდეს ქლოროფილში ბუნებრივად არსებული შეკავშირებული მაგნიუმის სრული ან ნაწილობრივი დაშლა, რის შედეგადაც წარმოიქმნება შესაბამისი ფეოფიტინები.  ძირითადი მღებავი ნივთიერებებია მაგნიუმის ფაოფიტები და მაგნიუმის ქლოროფილები. პროდუქტები, რომელთაც მოსცილდა გამხსნელი, შეიცავენ ასევე სხვა პიგმენტებსაც, როგორებიცაა კაროტინოიდები, ასევე ცხიმები, ცვილები და ზეთები, რომელიც მიღებულია საწყისი მასალიდან. ექსტრაქციისათვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს  მხოლოდ შემდეგი გამხსნელები : აცეტონი, მეთილეთილკეტონი, დიქლორმეთანი, ნახშირბადის დიოქსიდი, მეთანოლი, ეთანოლი, პროპან-2-ოლი და ჰექსანი

საღებავის ინდექსი N

75810

EINECS 

ქლოროფილები: 215-800-7,

ქლოროფილი a: 207-536-6,

ქლოროფილი b: 208-272-4

 

ქიმიური დასახელება

ძირითადი აქტიური მღებავი ნივთიერებებია:

ფტალატი (13 2 R,17S,18S)-3-(8-ეთილ-132-მეთოქსიკარბონილ-2,7,12,18-ტეტრამეთილ-13’-ოქსო-3 - ვინილ-13 1- 13 2 – 17,18 ტეტრაჰიდროციკლოპენტა [at]-პორფირინ-17-yl) პროპიონატი, (ფეოფიტინ  a), ან მაგნიუმის კომპლექსის სახით (ქლოროფილი a);

ფტალატი (13 2 R,17S,18S)-3-(8-ეთილ - 7- ფორმილ -132-მეთოქსიკარბონილ -2,12,18-ტრიმეთილ-13’-ოქსო-3 - ვინილ-13 1- 13 2 – 17,18 ტეტრაჰიდროციკლოპენტა [at]-პორფირინ-17-yl) პროპიონატი, (ფეოფიტინ  b), ან მაგნიუმის კომპლექსის სახით (ქლოროფილი b)

ქიმიური ფორმულა

ქლოროფილი a (მაგნიუმის კომპლექსი): C 55 H 72 Mg N4 O5 ქლოროფილი a:  C 55 H 72 N 4 O5

ქლოროფილი b (მაგნიუმის კომპლექსი): C 55 H 72 Mg N4 O6 ქლოროფილი b: C55H72N4O6

მოლეკულური წონა

ქლოროფილი a (მაგნიუმის კომპლექსი): 893,51

ქლოროფილი a:  871,22

ქლოროფილი b (მაგნიუმის კომპლექსი): 907,49

ქლოროფილი b:  885,20

შეფასება

კომბინირებული ქლოროფილისა და მათი მაგნიუმის კომპლექსების საერთო რაოდენობა შეადგენს   არანაკლებ 10%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

E 1სმ1%     700  დაახლოებით 409  nm    ქლოროფორმში

აღწერა

ცვილისებური მყარი ნივთიერება, რომლის შეფერილობა იცვლება ღია მწვანედან მუქ მწვანე შეფერილობამდე, მასში შეკავშირებული მაგნიუმის შემცველობის შესაბამისად

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  ქლოროფორმში,  დაახლოებით 409 nm

სისუფთავე

 

 

 

არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

გამხსნელის ნარჩენები

აცეტონი

მეთილ-ეთილ-კეტონი

მეთანოლი

ეთანოლი

პროპან-2-ოლი

ჰექსანი

დიქლორმეთანი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 5 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 140 (ii)  ქლოროფილინები  (CHLOROPHYLLINS)

სინონიმი

CI  ნატურალური (ბუნებრივი) მწვანე 5, ნატრიუმის  ქლოროფილინი, კალიუმის ქლოროფილინი

განმარტება

სპილენძის ქლოროფილინის ტუტე მარილები მიიღება სპილენძის  დამატებით ნივთიერებაზე, რომელიც  მიიღება მცენარეული მასალის, ბალახოვანი მცენარეების, ლუცერნის  და ჭინჭრის  საკვებად ვარგისი სხვადასხვა ნაწილების  ხსნადი ექსტრაქტის გასაპვნის შედეგად. გასაპვნით ხდება მეთილის და ფიტოეთერის მოცილება და შესაძლებელია მოხდეს ციკლოპენტანის რგოლის ნაწილობრივი გახლეჩვა. გასუფთავებულ ქლოროფილინზე სპილენძის დამატების შემდეგ მჟავური ჯგუფები განიცდიან ნეიტრალიზაციას და წარმოიქმნება კალიუმის ან/და ნატრიუმის მარილები.

ექსტრაქციისათვის შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგი გამხსენელების გამოყენება: აცეტონი, მეთილეთილკეტონი, დიქლორმეთანი, ნახშირბადის დიოქსიდი, მეთანოლი, ეთანოლი, პროპან-2-ოლი და ჰექსანი

 

საღებავის ინდექსი N

75815

EINECS 

287-483-3

ქიმიური დასახელება

მჟავურ ფორმაში ძირითადი აქტიური მღებავი ნივთიერებებია:

3- (10-კარბოქსილატო-4-ეთილ-1,3,5,8-ტეტრამეთილ-9-ოქსო -2 - ვინილფორბინი-7-yl) პროპიონატ (ქლოროფილინი а)

და

 3- (10-კარბოქსილატო-4-ეთილ-3-ფორმილ-1,5,8-ტრიმეთილ-9-ოქსო-2-ვინილფორბინი-7- yl) პროპიონატი (ქლოროფილინი b).

ჰიდროლიზის ხარისხის მიხედვით, ციკლოპენტილის რგოლი შესაძლებელია გაიხლიჩოს  მესამე კარბოქსილის ჯგუფის (ფუნქციის) წარმოქმნით. შესაძლებელია ასევე მაგნიუმის კომპლექსების არსებობაც.

ქიმიური ფორმულა

სპილენძის ქლოროფილინი a (მჟავური ფორმა): C34 H32N4 O5

სპილენძის ქლოროფილინი b (მჟავური ფორმა):  C34 H30N4 O6

მოლეკულური წონა

სპილენძის ქლოროფილინი a: 578,68

სპილენძის ქლოროფილინი b : 592,66

თუ ციკლოპენტილის რგოლი გახლეჩილია, თითოეული მათგანის მასა შესაძლებელია გაიზარდოს 18 დალტონით

შეფასება

 100 ° С ტემპერატურაზე 1 საათის განმავლობაში კომბინირებული ქლოროფილინის საერთო შემცველობა უნდა შეადგენდეს ნიმუშის არანაკლებ 95%

E 1სმ1%     700  დაახლოებით 405  nm    წყალხსნარში, რომლის pH   9,0 - ია

E 1სმ1%     140  დაახლოებით 653  nm         წყალხსნარში, რომლის pH   9,0 - ია

 

აღწერა

მუქი მწვანიდან მუქი ლურჯი/შავი ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  ფოსფორის ბუფერულ წყალხსნარში, რომლის   рН 9,0-ია დაახლოებით 405  nm  და 653  nm 

სისუფთავე

 

გამხსნელის ნარჩენები

 

 

 

არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

აცეტონი

მეთილ-ეთილ-კეტონი

მეთანოლი

ეთანოლი

პროპან-2-ოლი

ჰექსანი

დიქლორმეთანი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 141 (i) ქლოროფილების სპილენძის  კომპლექსნაერთები  (COPPER COMPLEXES OF CHLOROPHYLLS)

სინონიმი

CI  ნატურალური (ბუნებრივი) მწვანე 3, ქლოროფილ სპილენძი, სპილენძის ფეოფიტინი

განმარტება

ქლოროფილ სპილენძი  მიიღება სპილენძის მარილების დამატებით  ნივთიერებაზე, რომელიც  მიიღება მცენარეული მასალის, ბალახოვანი მცენარეების, ლუცერნის  და ჭინჭრის  საკვებად ვარგისი სხვადასხვა ნაწილების  ექსტრაქციით. პროდუქტი, რომლიდანაც ხდება გამხსნელის მოცილება, შეიცავს სხვა პიგმენტებსაც, როგორებიცაა კაროტინოიდები, ასევე ცხიმები და ცვილები, რომლებიც მიიღება საწყისი ნივთიერებიდან. ძირითადი მღებავი ნივთიერებებია ფოეფიტინები.

ექსტრაქციისათვის შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგი გამხსენელების გამოყენება: აცეტონი, მეთილეთილკეტონი, დიქლორმეთანი, ნახშირბადის დიოქსიდი, მეთანოლი, ეთანოლი, პროპან-2-ოლი და ჰექსანი

 

საღებავის ინდექსი N

75810

EINECS 

ქლოროფილ სპილენძი  a: 239-830-5;

ქლოროფილ სპილენძი   b: 246-020-5;

 

ქიმიური დასახელება

[ფიტილ(13 2 R,17S,18S)-3-(8-ეთილ-13 2 -მეთოქსიკარბონილ-2,7,12,18- ტეტრამეთილ-13′-ოქსო-3-ვინილ-13 1 -13 2 -17,18-ტეტრაჰიდროციკლოპენტა[ატ]- პორფირინ-17-yl)პროპიონატ] სპილენძი (II) (სპილენძის ქლოროფილი  a)

 [ფიტილ (13 2 R,17S,18S)-3-(8-ეთილ-7-ფორმილ-13 2 -მეთოქსიკარბონილ- 2,12,18-ტრიმეთილ-13′-ოქსო-3-ვინილ-13 1 -13 2 -17,18-ტეტრაჰიდროციკლოპენტა[ატ]-პორფირინ-17-yl)პროპიონატი] სპილენძი (II) (სპოლენძის ქლოროფილი  b)

 

ქიმიური ფორმულა

ქლოროფილ სპილენძი  a : C55 H72CuN4 O5

ქლოროფილ სპილენძი  b :  C55H70CuN4 O6

მოლეკულური წონა

ქლოროფილ სპილენძი a: 932,75

ქლოროფილ სპილენძი   b : 946,73

შეფასება

 ქლოროფილი სპილენძის  საერთო შემცველობა უნდა შეადგენდეს  არანაკლებ 10 %

E 1სმ1%     540  დაახლოებით 422  nm    ქლოროფორმში

E 1სმ1%     300  დაახლოებით 652  nm    ქლოროფორმში    

აღწერა

ცვილისებრი მყარი ნივთიერება ლურჯიდან მუქ მწვანე შეფერილობამდე, საწყისი ნედლეულის მიხედვით

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  ქლოროფორმში დაახლოებით 422  nm  და დაახლოებით 652  nm 

სისუფთავე

-

გამხსნელის ნარჩენები

 

 

 

არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

აცეტონი

მეთილ-ეთილ-კეტონი

მეთანოლი

ეთანოლი

პროპან-2-ოლი

ჰექსანი

დიქლორმეთანი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

სპილენძის იონები

არაუმეტეს 200 მგ/კგ

საერთო სპილენძი

საერთო სპილენძი, ფეოფიტინის სპილენძის საერთო რაოდენობის  არაუმეტეს 8,0%-ისა

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 141 (ii)  ქლოროფილინების სპილენძის კომპლექსნაერთები (COPPER COMPLEXES OF CHLOROPHYLLINS)

სინონიმი

ნატრიუმ სპილენძის   ქლოროფილინი, კალიუმ სპილენძის  ქლოროფილინი CI ნატურალური (ბუნებრივი) მწვანე 5

განმარტება

ქლოროფილინის სპილენძის ტუტე მარილები მიიღება სპილენძის  დამატებით ნივთიერებაზე, რომელიც  მიიღება მცენარეული მასალის, ბალახოვანი მცენარეების, ლუცერნის  და ჭინჭრის  საკვებად ვარგისი სხვადასხვა ნაწილების  ხსნადი ექსტრაქტის გასაპვნის შედეგად. გასაპვნით ხდება მეთილის და ფიტოეთერის ჯგუფების მოცილება და შესაძლებელია მოხდეს ციკლოპენტანის რგოლის ნაწილობრივი გახლეჩვა. გასუფთავებულ ქლოროფილინზე სპილენძის დამატების შემდეგ მჟავური ჯგუფები განიცდიან ნეიტრალიზაციას და წარმოიქმნება კალიუმის ან/და ნატრიუმის მარილები.

ექსტრაქციისათვის შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგი გამხსენელების გამოყენება: აცეტონი, მეთილეთილკეტონი, დიქლორმეთანი, ნახშირბადის დიოქსიდი, მეთანოლი, ეთანოლი, პროპან-2-ოლი და ჰექსანი

საღებავის ინდექსი N

75815

EINECS 

-

ქიმიური დასახელება

მჟავურ ფორმაში ძირითადი აქტიური მღებავი ნივთიერებების ფორმებია:

 3-(10- კარბოქსილატო-4-ეთილ-1,3,5,8-ტეტრამეთილ-9-ოქსო-2-ვინილფორბინ-7- yl)პროპიონატის სპილენძის კომპლექსი  (სპილენძის ქლოროფოლონი  a)

 და

 3-(10- კარბოქსილატო-4-ეთილ-3-ფორმილ-1,5,8-ტრიმეთილ-9-ოქსო-2-ვინილფორბინ- 7-yl) პროპიონატის სპილენძის კომლექსი,  (სპილენძის ქლოროფილინი b)

ქიმიური ფორმულა

ქლოროფილინ სპილენძი  a (მჟავური ფორმა): C34 H32CuN4 O5

ქლოროფილინ სპილენძის  b (მჟავური ფორმა):  C34 H30CuN4 O6

 

მოლეკულური წონა

ქლოროფილინ სპილენძი  a: 640,20

ქლოროფილინ სპილენძის  b : 654,18

თუ ციკლოპენტილის რგოლი გახლეჩილია, თითოეული მათგანის მასა შესაძლებელია გაიზარდოს 18 დალტონით

შეფასება

 100 ° С ტემპერატურაზე 1 საათის განმავლობაში კომბინირებული ქლოროფილინის საერთო შემცველობა უნდა შეადგენდეს ნიმუშის არანაკლებ 95%

E 1სმ1%     565  დაახლოებით 405  nm    ფოსფატის ბუფერულ წყალხსნარში, რომლის pH   7,5 - ია

E 1სმ1%     140  დაახლოებით 630  nm        ფოსფატის ბუფერულ  წყალხსნარში, რომლის pH   7,5 - ია

 

აღწერა

მუქი მწვანიდან მუქი ლურჯი/შავი ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  ფოსფატის ბუფერულ წყალხსნარში, რომლის   рН 7,5-ია დაახლოებით 405  nm  და 630  nm 

სისუფთავე

 

გამხსნელის ნარჩენები

 

 

 

არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

აცეტონი

მეთილ-ეთილ-კეტონი

მეთანოლი

ეთანოლი

პროპან-2-ოლი

ჰექსანი

დიქლორმეთანი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 5 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

სპოლენძის იონები

არაუმეტეს 200 მგ/კგ

საერთო სპილენძი

სპილენძის ქლოროფილინების საერთო რაოდენობის არაუმეტეს 8%

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 142  მწვანე S (GREEN S)

სინონიმი

CI სურსათის  მწვანე 4, ბრილიანტის მწვანე  BS

განმარტება

მწვანე  S ძირითადად შედგება  N- [4 - [[4- (დიმეთილამინო) ფენილ] -2-ჰიდროქი-3,6-დისულფო-1-ნაფტალინილ) მეთილენ] -2,5-ციკლოჰექსადიენ- მეთილმეთანმინიუმისა და დამხმარე მღებავი  ნივთიერებებისაგან -  ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატის ან/და კალციუმის სულფატისაგან, როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტებისაგან.

მწვანე   S წარმოდგენილია ნატრიუმის მარილის სახით. დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

44090

EINECS 

221-409-2

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმ  N-[4-[[4-(დიმეთილამინო)ფენილ](2-ჰიდროქსი-3,6-დისულფო-1-ნაფტალინილ)-მეთილენ]2,5-ციკლოჰექსადინ-1-ილიდინ]-N-მეთილმეთანამონიუმი; ნატრიუმ 5-[4-დიმეთილამინო-α-(4-დიმეთილიმინოციკლოჰექსა -2,5- დიენილიდინ) ბენზილ]-6-ჰიდროქსი-7-სულფონატო-ნაფთალენ-2-სულფონატი (ალტერნატიული ქიმიური დასახელება)

ქიმიური ფორმულა

C 27 H 25 N 2 NaO 7 S 2

მოლეკულური წონა

576,63

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 80%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით;

 

E 1სმ1%     1720  დაახლოებით 632  nm    წყალხსნარში

აღწერა

მუქი ლურჯი ან მუქი მწვანე ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

ლურჯი ან მწვანე

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური   წყალში დაახლოებით  632  nm 

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1,0 %

ორგანული ნაერთები, გარდა მღებავი ნივთიერებებისა

 

4,4′-ბის(დიმეთილამინო)-ბენზიდრილის სპირტი

არაუმეტეს 0,1 %

4,4′-ბის(დიმეთილამინო)-ბენზოფენონი

არაუმეტეს 0,1 %

3-ჰიდროქსინაფტალენ-2,7-დისულფონის მჟავა

არაუმეტეს 0,2 %

Leuco base

(უფერო ან სუსტად უფერული ნაერთი, რომლეიც წარმოიქმნება საღებავის ან მისი წარმოებულის აღდგენისას და ადვილად იჟანგება საღებავის რეგენერაციისათვის)

არაუმეტეს 5,0 %

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01 % (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 % , ნეიტრალურ პირობებში

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 150 კოლერი  (მარტივი კარამელი)  (PLAIN CARAMEL)

სინონიმი

კაუსტიკური კარამელი (Caustic caramel)

განმარტება

მარტივი კარამელი მიიღება ნახშირწყლების (კომერციულად ხელმისაწვდომი საკვები დამატკბობლები, რომლებიც წარმოადგენენ გლუკოზის და ფრუქტოზის მონომერებს და/ან მათ პოლიმერებს, მაგალითად, გლუკოზა, საქაროზა და /ან ინვერტული სიროფი და დექსტროზის  სიროფი), კონტროლირებადი თერმული დამუშავებით. კარამელიზაციის ხელშეწყობისათვის  შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მჟავები, ტუტეები და მარილები, გარდა ამონიუმის და სულფიტების ნაერთებისა.

საღებავის ინდექსი N

-

EINECS 

232-435-9

ქიმიური დასახელება

-

ქიმიური ფორმულა

-

მოლეკულური წონა

-

შეფასება

-

აღწერა

მუქი ყავისფერიდან შავ შეფერვამდე თხევადი ან მყარი

იდენტიფიკაცია

 

სისუფთავე

 

ფერი დაკავშირებული  DEAE (დიეთილამინოეთილ) ცელულზასთან

არაუმეტეს 50 %

ფერი, დაკავშირებული ფოსფორილცელულოზასთან

არაუმეტეს 50 %

 

ფერის ინტენსიურობა (1)

0,01-0,12

 

საერთო აზოტი

 არაუმეტეს 0,1 %

საერთო გოგირდი

არაუმეტეს 0,2 %

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

(1)    ფერის ინტენსიურობა განისაზღვრება, როგორც  აბსორბცია (შთანთქმა)   0,1% (მასა / მოცულობა)  მყარი ნაწილაკების წყალხსნარისა  1 სმ უჯრედში 610 nm-ზე.

 E 150b შაქრის კოლერი II, “ტუტე-სულფიტური  ტექნოლოგიით მიღებული

(CAUSTIC  SULPHITE  CARAMEL)

სინონიმი

-

განმარტება

“ტუტე-სულფიტური”   ტექნოლოგიით მიღებული შაქრის კოლერი II მიიღება ნახშირწყლების (კომერციულად ხელმისაწვდომი საკვები დამატკბობლები, რომლებიც წარმოადგენენ გლუკოზის და ფრუქტოზის მონომერებს და/ან მათ პოლიმერებს, მაგალითად, გლუკოზა, საქაროზა და /ან ინვერტული სიროფი და დექსტროზის  სიროფი), კონტროლირებადი თერმული დამუშავებით, მჟავებით ან ტუტეებით  ან მათ გარეშე, სულფიტური ნაერთების თანაობისას (გოგირდის მჟავა, კალიუმის სულფიტი, კალიუმის ბისულფიტი, ნატრიუმის სულფიტი, ნატრიუმის ბისულფიტი); არ ხდება ამონიუმის ნაერთების გამოყენება. 

საღებავის ინდექსი N

-

EINECS 

232-435-9

ქიმიური დასახელება

-

ქიმიური ფორმულა

-

მოლეკულური წონა

-

შეფასება

-

აღწერა

მუქი ყავისფერიდან შავ შეფერვამდე თხევადი ან მყარი

იდენტიფიკაცია

-

სისუფთავე

-

ფერი დაკავშირებული  DEAE (დიეთილამინოეთილ) ცელულოზასთან

50 % - ზე მეტი

ფერის ინტენსიურობა (1)

0,05-0,13

 

საერთო აზოტი

არაუმეტეს 0,3 % (2)

გოგირდის დიოქსიდი

არაუმეტეს 0,2 % (2)

საერთო გოგირდი

0,3-3,5 % (2)

 

გოგირდი დაკავშირებული  DEAE (დიეთილამინოეთილ) ცელულზასთან

არაუმეტეს 40%

ფერის აბსორბციის კოეფიციენტი,  დაკავშირებული  DEAE (დიეთილამინოეთილ) ცელულზასთან

19-34

აბსორბციის კოეფიციენტი (A 280/560)

50-ზე მეტი

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

(1) ფერის ინტენსიურობა განისაზღვრება, როგორც  აბსორბცია (შთანთქმა)   0,1% (მასა / მოცულობა)  მყარი ნაწილაკების წყალხსნარისა  1 სმ უჯრედში 610 nm-ზე.

(2) გამოსახულია პროდუქტის სახით,  რომლის  ფერის ინტენსიურობის შთანთქმის (აბსორბციის) ერთეული 0,1-ია

E 150 c  შაქრის კოლერი III, “ამიაკური” ტექნოლოგიით მიღებული  (AMMONIA CARAMEL)

სინონიმი

 

განმარტება

-“ამიაკური”   ტექნოლოგიით მიღებული შაქრის კოლერი III მიიღება ნახშირწყლების (კომერციულად ხელმისაწვდომი საკვები დამატკბობლები, რომლებიც წარმოადგენენ გლუკოზის და ფრუქტოზის მონომერებს და/ან  პოლიმერებს, მაგალითად, გლუკოზის სიროფი, საქაროზა და ან ინვერტული სიროფებიდა დექსტოზა),  კონტროლირებადი თერმული დამუშავებით, მჟავებით   ან ტუტეებით ან მათ გარეშე, ამონიუმის  ნაერთების თანაობისას (ამონიუმის ჰიდროქსიდი, ამონიუმის კარბონატი, ამონიუმის ჰიდროკარბონატი და ამონიუმის ფოსფატი) არ ხდება სულფიტური ნაერთების გამოყენება. 

საღებავის ინდექსი N

-

EINECS 

232-435-9

ქიმიური დასახელება

-

ქიმიური ფორმულა

-

მოლეკულური წონა

-

შეფასება

-

აღწერა

მუქი ყავისფერიდან შავ შეფერვამდე თხევადი ან მყარი

იდენტიფიკაცია

-

სისუფთავე

-

ფერი დაკავშირებული  DEAE (დიეთილამინოეთილ) ცელულზასთან

არაუმეტეს 50 %

ფერი, დაკავშირებული ფოსფორილცელულოზასთან

50 %-ზე მეტი

 

ფერის ინტენსიურობა (1)

0,08 -0,36

ამიაკური  აზოტი

 არაუმეტეს 0,3 % (2)

4 - მეთილიმიდაზოლი

არაუმეტეს 200 მგ/კგ  (2)

2-აცეტილ-4-ტეტრაჰიდროქსი-ბუთილიმიდაზოლი)

არაუმეტეს  10 მგ/კგ  (2)

საერთო გოგირდი

არაუმეტეს 0,2 % (2)

საერთო აზოტი

0,7-3,3  % (2)

ფერის აბსორბციის კოეფიციენტი,  დაკავშირებული  ფოსფორილცელულზასთან

13-35

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 150 d შაქრის კოლერი IV, “ამიაკურ-სულფიტურიტექნოლოგიით მიღებული

(SULPHITE AMMONIA CARAMEL)

სინონიმი

 

განმარტება

-“ამიაკურ-სულფიტური” ტექნოლოგიით მიღებული შაქრის კოლერი IV მიიღება ნახშირწყლების (კომერციულად ხელმისაწვდომი საკვები დამატკბობლები, რომლებიც წარმოადგენენ გლუკოზის და ფრუქტოზის მონომერებს და/ან  პოლიმერებს, მაგალითად, გლუკოზის სიროფი, საქაროზა და ან ინვერტული სიროფები და დექსტოზა),  კონტროლირებადი თერმული დამუშავებით, მჟავებით   ან ტუტეებით ან მათ გარეშე, როგორც სულფიტური, ისე ამონიუმის  ნაერთების თანაობისას (გოგირდის მჟავა, კალიუმის სულფიტი, კალიუმუს ბისულფიტი, ნატრიუმის სულფიტი, ნატრიუმის ბისულფიტი, ამონიუმის ჰიდროქსიდი, ამონიუმის კარბონატი, ამონიუმის ჰიდროკარბონატი, ამონიუმის სულფატი, ამონიუმის სულფიტი, ამონიუმის ფოსფატი, წყალბად-ამონიუმის სულფიტი) 

საღებავის ინდექსი N

-

EINECS 

232-435-9

ქიმიური დასახელება

-

ქიმიური ფორმულა

-

მოლეკულური წონა

-

შეფასება

-

აღწერა

მუქი ყავისფერიდან შავ შეფერვამდე თხევადი ან მყარი

იდენტიფიკაცია

-

სისუფთავე

-

ფერი დაკავშირებული  DEAE (დიეთილამინოეთილ) ცელულზასთან

50 %-ზე მეტი

ფერის ინტენსიურობა (1)

0,10 -0,6

 

ამიაკური  აზოტი

 არაუმეტეს 0,6 % (2)

გოგირდის დიოქსიდი

არაუმეტეს 0,2 % (2)

4 - მეთილიმიდაზოლი

არაუმეტეს 250 მგ/კგ  (2)

 

 

საერთო გოგირდი

 0,8- 2,5 % (2)

საერთო აზოტი

 0,3-1,7 % (2)

სპირტით გამოლექვისას აზოტის/გოგირდის თანაფარდობა

 0,7-2,7

სპირტით გამოლექვისას აბსორბციის კოეფიციენტი(3)

 8-14

აბსორბციის კოეფიციენტი (A 280/560)

არაუმეტეს 50

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

(1)ფერის ინტენსიურობა განისაზღვრება, როგორც  აბსორბცია (შთანთქმა)   0,1% (მასა / მოცულობა)  მყარი ნაწილაკების წყალხსნარისა  1 სმ უჯრედში 610 nm-ზე.

(2)გამოსახულია პროდუქტის სახით,  რომლის  ფერის ინტენსიურობის შთანთქმის (აბსორბციის) ერთეული 0,1-ია;

(3)სპირტიანი ნალექის აბსორბციის კოეფიციენტი განისაზღვრება ნალექის 280 nm-ზე შთანთქმისა და 560 nm- ზე შთანთქმის თანაფარდობით (უჯრედი - 1 სმ);

     E 151  ბრილიანტის შავი  PN  (BRILLIANT BLACK PN)

სინონიმი

CI სურსათის  შავი I

განმარტება

ბრილიანტის შავი  PN  შედგება ძირითადად ტეტრანატრიუმ-4-აცეტამიდო-5-ჰიდროქსი-6-[7-სულფონატო-4-(4-სულფონატოფენილაზო)-1-ნაფტილაზო] ნაფტალენ-1,7-დისულფონატისა და  დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან,   როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტისაგან.

ბრილიანტის შავი  PN  წარმოდგენილია ნატრიუმის მარილის სახით. დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

28440

EINECS 

219-746-5

ქიმიური დასახელება

ტეტრანატრიუმ 4-აცეტამიდო-5-ჰიდროქსი-6-[7-სულფონატო-4-(4-სულფონატოფენილაზო)-1-ნაფტილაზო] ნაფტალენ-1,7-დისულფონატი

ქიმიური ფორმულა

C 28 H 17 N 5 Na 4 O 14 S 4

 

მოლეკულური წონა

867,69

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის შემცველობა არანაკლებ 80%, ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით

E 1სმ1%     530  დაახლოებით 570  nm    ხსნარში

აღწერა

შავი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

შავი-მოლურჯო

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური წყალში დაახლოებით 570 nm

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %-ისა

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 4%-ისა (გამოსახული როგორც მღებავი მასალა)

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

4-აცეტამიდო-5-ჰიდროქსინაფტალენ- 1,7-დისულფონის მჟავა

 

4-ამინო-5-ჰიდროქსინაფტალენ-1,7- დისულფონის მჟავა

 

8-ამინონაფტალენ-2-სულფონის მჟავა

 

4,4′-დიაზოამინოდი-(ბენზოსულფონის მჟავა)

 

 

 

 

 

 

საერთო რაოდენობა არაუმეტეს  0,8 %

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01% (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2%, ნეიტრალურ არეში

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

  E 153 ნახშირი მცენარეული (მერქნის)  (VEGETABLE CARBON)

სინონიმი

მცენარეული შავი

განმარტება

ნახშირი მცენარეული (მერქნის)  მიიღება მცენარეული ნედლეულის კარბონიზაციით, როგორებიცაა მერქანი, ცელულოზის ნარჩენები, ტორფი, ქოქოსი და სხვ. ქერქისაგან. ამ გზით მიღებული გააქტივებული ნახშირის დაქუცმაცება ხდება ვალცებიან წისქვილზე და მიღებული მაღალი აქტივობის მქონე ნახშირის დამუშავება ხდება ციკლონით. 40800 n წვრილი ფრაქციების დამუშავება ხდება მარილმჟავას ხსნარით გარეცხვით, ხდება შემდგომი ნეიტრალიზაცია და გაშრობა. მიღებული პროდუქტი ტრადიციულად ცნობილია როგორც მცენარეული შავი. უფრო მუქი შეფერილობის პროდუქტის მიღება ხდება წვრილი ფრაქციის შემდგომი დამუშავებით ციკლონური ხსნარით ან დამატებითი დაქუცმაცებით შემდგომში მჟავით გარეცხვით, ნეიტრალიზაციით და გამოშრობით. იგი ძირითადად წარმოდგენილია წვრილად დაფქვილი ნახშირბადით. შეიძლება შეიცავდეს უმნიშვნელო რაოდენობით აზოტს, წყალბადს და ჟანგბადს. პროდუქტზე გარკვეული სინესტე შესაძლებელია აბსორბირებული (შთანთქმული) იქნეს წარმოების შემდეგ.

საღებავის ინდექსი N

77266

EINECS 

231-153-3

ქიმიური დასახელება

ნახშირბადი

ქიმიური ფორმულა

C

ატომური  წონა

12,01

შეფასება

ნახშირბადის არანაკლებ 95% შემცველობა უწყლო ან თავისუფალ ნაცარზე გადაანგარიშებით

 დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 12 % (120 0 C 4 სთ)

აღწერა

შავი ფხვნილი სუნის გარეშე

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

წყალში და ორგანულ გამხსნელში უხსნადი

წვა

წითლად შეფერვამდე გაცხელებისას წვა ხდება ნელა, ალის გარეშე

სისუფთავე

-

ნაცარი (საერთო)

არაუმეტეს 4,0% (აალების ტემპერატურა: 625 0 C)

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

პოლიციკლური არომატული ჰიდროკარბონები

ბენზო(a)პირენი 500 მკგ/კგ-ზე ნაკლები ექატრაქტში, რომელიც მიიღება 1 გ პროდუქტის ექსტრაქციით 10 გ სუფთა ციკლოჰექსანით უწყვეტი ექსტრაქციისას

ტუტეში ხსნადი ნივთიერებები

ფილტრატი, რომელიც მიიღება 2 გ ნიმუშის 20 მლ  N ნატრიუმის ჰიდროქსიდთან დუღილით და ფილტრაციით, უნდა იყოს უფერო.

   E 155 ყავისფერი HT  (BROWN HT)

სინონიმი

CI სურსათის ყავისფერი 3

განმარტება

ყავისფერი HT  ძირითადად შედგება დინატრიუმ 4,4 '- (2,4-დიჰიდროქსი-5-ჰიდროქსიმეთილ-1,3-ფენილ - ბისაზო) დი  (ნაფტალენ-1-სულფონატის) და დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან ნატრიუმის ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან,   როგორც ძირითად შეუღებავი კომპონენტისაგან. ყავისფერი HT წარმოდგენილია როგორც ნატრიუმის მარილი. დასაშვებია ასევე კალციუმის და კალიუმის მარილების სახითაც.

საღებავის ინდექსი N

20285

EINECS 

224-924-0

ქიმიური დასახელება

დინატრიუმ 4,4′-(2,4-დიჰიდროქსი-5-ჰიდროქსიმეთილ-1,3-ფენილინ ბისაზო)დი (ნაფტტალენ-1-სულფონატი)

ქიმიური ფორმულა

C 27 H 18 N 4 Na 2 O 9 S 2

მოლეკულური წონა

652,57

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის  შემცველობა არანაკლებ 70 %  ნატრიუმის მარილზე გადაანგარიშებით

 

E 1სმ1%    403  დაახლოებით 460  nm    წყალხსნარში, რომლის pH 7,0 -ია

აღწერა

მოწითალო-ყავისფერი ფხვნილი ან გრანულები

წყალხსნარის შეფერილობა

ყავისფერი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური   წყალში, რომლის pH 7,0-ია დაახლოებით  460  nm 

სისუფთავე

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს  0,2 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 10% (TLC - Thin Layer Chromatography method) თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიის მეთოდი

ორგანული ნაერთები,  გარდა მღებავი ნივთიერებებისა:

 

4-ამინოფტალენ-1 -სულფონის მჟავა

 

 

 

 

არაუმეტეს 0,7 %

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტეს 0,01 % (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

არაუმეტეს 0,2 % ხსნარში, რომლის pH 7,0

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 160 a  (i)  ბეტა - კაროტინი (BETA-CAROTENE)

სინონიმი

CI სურსათის ფორთოხლისფერი 5

განმარტება

ეს სპეციფიკაციები გამოიყენება უპირატესად ბეტა-კაროტინის ყველა ტრანს-იზომერის მიმართ უმნიშვნელო რაოდენობიტ სხვა კაროტინოიდებთან ერთად. სტაბილიზებულ და გახსნილ პრეპარატებს შესაძლებელია ტრანს-ცის იზომერების განსხვავებული თანაფარდობა ჰქონდეთ.

საღებავის ინდექსი N

40800

EINECS 

230-636-6

ქიმიური დასახელება

ბეტა-კაროტინი; ბეტა, ბეტა-კაროტინი;

ქიმიური ფორმულა

C 40 H 56

მოლეკულური წონა

536,88

შეფასება

მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობის  შემცველობა არანაკლებ 96 %  (ბეტა-კაროტინზე გადაანგარიშებით)

 

E 1სმ1%    2500  დაახლოებით 440  nm -დან 457  nm-მდე    ციკლოჰექსანში

აღწერა

წითლიდან ყავისფერი- წითელი ფერის კრისტალები ან კრისტალური ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ციკლოჰექსანში  453  nm -დან 456  nm-მდე   

სისუფთავე

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

კაროტინოიდები, გარდა ბეტა-კაროტინისა: არაუმეტეს 3,0% , მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობისა

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

E 160a  (ii)  )     მცენარეული კაროტინი (PLANT CAROTENES)

სინონიმი

CI სურსათის ფორთოხლისფერი 5

განმარტება

მცენარეული კაროტინი მიიღება საკვები მცენარეებიდან, სტაფილოდან, ზეთოვანი მცენარეებიდან, მწვანილიდან ლუცერნიდან და ჭინჭრიდან გამხსნელით ექსტრაქციით. შეფერვას ძირითადად განსაზღვრავს კაროტინოიდი, რომელთაგან ძირითადია ბეტა-კაროტინი. შესაძლებელია არსებობდეს ალფა-,  გამა-კაროტინები და სხვა  პიგმენტები.გარდა ფერადი პიგმენტებისა, ეს ნივთიერება შესაძლებელია შეიცავდეს  ცხიმებს, ცვილებსა და ზეთებს, რომლებიც საწყის მასალაში ბუნებრივად არსებობენ. ექსტრაქციისათვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მხოლოდ აცეტონი, მეთილეთილკეტონი, მეთანოლი, ეთანოლი, პროპან-2-ოლი, ჰექსანი (1), დიქლორმეთანი და ნახშირბადის დიოქსიდი.

საღებავის ინდექსი N

75130

EINECS 

230-636-6

ქიმიური დასახელება

-

ქიმიური ფორმულა

ბეტა-კაროტინი:C 40 H 56

მოლეკულური წონა

ბეტა-კაროტინი: 536,88

შეფასება

კაროტინის შემცველობა შეადგენს არანაკლებ 5%  (ბეტა-კაროტინზე გადაანგარიშებით). პროდუქტებისათვის, რომელიც მიიღება ზეთოვანი მცენარეებისაგან: არანაკლებ 0,2% საკვები ცხიმებში 

 

E 1სმ1%    2500  დაახლოებით 440  nm -დან 457  nm-მდე    ციკლოჰექსანში

აღწერა

-

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ციკლოჰექსანში  440  nm -დან 457  nm-მდე   და  470  nm -დან 486  nm-მდე   

სისუფთავე

-

გამხსნელის ნარჩენები

-

აცეტონი

 

 

არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

მეთილ-ეთილ-კეტონი

მეთანოლი

ეთანოლი

პროპან-2-ოლი

ჰექსანი

დიქლორმეთანი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

(1) ბენზოლი არაუმეტეს 0,05 %  ერთეულ მოცულობაში

 E 160 a (iii)      ბეტა-კაროტინი Blakeslea trispora-დან   (BETA-CAROTENE FROM Blakeslea trispora)

სინონიმი

CI სურსათის ფორთოხლისფერი 5

განმარტება

მიიღება  სოკო  Blakeslea trispora კულტურის (+) და  (-) შტამების  ფერმენტაციით. ბიომასიდან ბეტა-კაროტინის ექსტრაქცია ხდება  იზობუთილაცეტატით, შემდგომში პროპან-2-ოლით და კრისტალიზაციით. კრისტალიზებული პროდუქტი ძირითადად შედგება ტრანს-ბეტა-კაროტინისაგან. ბუნებრივი პროცესის გამო, პროდუქტის 3% შედგება პროდუქტისთვის დამახასიათებელი შერეული კაროტინოიდებისაგან.

საღებავის ინდექსი N

40800

EINECS 

230-636-6

ქიმიური დასახელება

ბეტა-კაროტინი; ბეტა, ბეტა-კაროტინი

ქიმიური ფორმულა

C 40 H 56

მოლეკულური წონა

536,88

შეფასება

საერთო მღებავი ნივთიერებების არანაკლებ 96%  (ბეტა-კაროტინზე გადაანგარიშებით)

 

E 1სმ1%    2500  დაახლოებით 440  nm -დან 457  nm-მდე    ციკლოჰექსანში

აღწერა

წითელი, მოყავისფერო-წითელი ან მეწამული-იასამნისფერი კრისტალები ან კრისტალური ფხვნილი (ფერის ცვლილება დამოკიდებულია ექსტრაქციისათვის გამოყენებული გამხსნელისა და კრისტალიზაციის პირობებზე)

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ციკლოჰექსანში  453  nm -დან 456  nm-მდე

სისუფთავე

-

გამხსნელის ნარჩენები

-

ეთილაცეტატი

არაუმეტეს 0,8%-ისა ცალკე ან კომბინაციაში

ეთანოლი

იზობუთილის აცეტატი

არაუმეტეს 1,0 %-ისა

პროპან-2-ოლი

არაუმეტეს 0,1 %-ისა

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,2%

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

კაროტინოიდები, გარდა ბეტა-კაროტინისა: არაუმეტეს 3,0% , მღებავი ნივთიერებების საერთო რაოდენობისა

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

მიკრობიოლოგიური კრიტერიუმები (მაჩვენებლები)

-

ობის სოკო

არაუმეტეს 100 კოლონიისა 1 გრამში

საფუარი

არაუმეტეს 100 კოლონიისა 1 გრამში

Salmonella spp.

არ დაიშვება 25 გ-ში

Escherichia coli

არ დაიშვება 5 გ-ში

 

E 160 a (iv)      კაროტინები წყალმცენარე  Dunaliella salina-დან (ALGAL CAROTENES)

სინონიმი

CI სურსათის ფორთოხლისფერი 5

განმარტება

შერეული კაროტინი შესაძლებელია მიღებული იქნეს ასევე წყალმცენარე   Dunaliella salina-ს შტამებიდან. ბეტა-კაროტინის ექსტრაქცია ხდება ეთერზეთებით. პრეპარატი წარმოადგენს საკვებ ზეთში 20-დან 30 %-მდე სუსპენზიას. ტრანს-ცის-იზომერების თანაფარდობა 50/50-დან 71/29-მდე დიაპაზონში მდებარეობა. ძირითადი მღებავი ნივთიერება კაროტინოიდებია, რომელთაგან  ძირითადია ბეტა-კაროტინი. შესაძლებელია შეიცავდეს ალფა-კაროტინს, ლუტეინს, ზეაქსანტინს და ბეტა-კრიპტოსანტინს. გარდა სეფერილი პიგმენტებისა, ეს ნივთიერება შეიძლება შეიცავდეს ცხიმებს, ზეთებს და ცვილებს, რომლებიც საწყის მასალაში ბუნებრივად არსებობენ.

საღებავის ინდექსი N

75130

EINECS 

 

ქიმიური დასახელება

-

ქიმიური ფორმულა

ბეტა-კაროტინი : C 40 H 56

მოლეკულური წონა

ბეტა-კაროტინი: 536,88

შეფასება

საერთო მღებავი ნივთიერებების არანაკლებ 20%  (ბეტა-კაროტინზე გადაანგარიშებით)

 

E 1სმ1%    2500  დაახლოებით 440  nm -დან 457  nm-მდე    ციკლოჰექსანში

აღწერა

 

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ციკლოჰექსანში  440  nm -დან 457  nm-მდე  და 474  nm -დან 486  nm-მდე

სისუფთავე

-

ბუნებრივი ტოკოფეროლები საკვებ ზეთში

არაუმეტეს 0,3%

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

E 160 b ანნატო, ბიქსინი, ნორბიქსინი  (ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN)

(i) გამხსნელით ექსტრაგირებული ბიქსინი და ნორბიქსინი

(SOLVENT-EXTRACTED BIXIN AND NORBIX) 

სინონიმი

CI ნატურალური ( ბუნებრივი) ფორთოხლისფერი 4

განმარტება

ბიქსინი მიიღება ორლეანის ხის (Bixa orellana L.) თესლის გარე საფარველისაგან ერთი ან რამდენიმე გამხსნელის გამოყენებით: აცეტონი, მეთანოლი, ჰექსანი ან დიქლორმეთანი, ნახშირბადის დიოქსიდი, გამხსნებლის შემდგომში მოცილებით.

ნორბოქსინის მიღება ხდება  ექსტრაგირებული ბიქსინის წყალ-ტუტოვანი ჰიდროლიზით.

ბიქსინი და ნორბიქსინი შესაძლებელია შეიცავდენენ სხვა მასალებსაც,  მცენარე ორლეანის თესლის ექსტრაქციით მიიღება.

ბიქსინის ფხვნილი შეიცავს რამდენიმე შეფერილ კომპონენტს, რომელთაგან ძირითადია ბიქსინი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს როგორც ცის-, ისე ტრანს-იზომერის სახით. ასევე შესაძლებელია შეიცავდეს ბიქსინის თერმული დეგრადაციის პროდუქტებსაც.

ნორბოქსინის ფხვნილი შეიცავს ბიქსინის ჰიდროლიზის პროდუქტებს ნატრიუმის და კალიუმის მარილების სახით, როგორც ძირითად მღებავებს. შეიძლება  არსებობდეს როგორც ცის-, ისე ტრანს-იზომერის სახით.

საღებავის ინდექსი N

75120

EINECS 

ანნანტო: 215-735-4, ანატოს თესლის ექსტრაქტი: 289-561-2; ბიქსინი: 230-248-7

ქიმიური დასახელება

 

ბიქსინი

6′-მეთილჰიდროგენ-9′-ცის- 6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′-დიოატი

6′-მეთილჰიდროგენ-9′-ტრანს- 6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′-დიოატი

ნორბიქსინი

9′-ცის-6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′- დიოიკის მჟავა

9′-ტრანს-6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′- დიოიკის მჟავა

ქიმიური ფორმულა

 

ბიქსინი : C 25 H 30 O 4

ნორბიქსინი : C 24 H 28 O 4

მოლეკულური წონა

ბიქსინი : 394,51

ნორბიქსინი : 380,48

შეფასება

ბიქსინის ფხვნილის შემცველობა არანაკლებ 75% კაროტინოიდების საერთო რაოდენობაში, ბიქსინზე  გადაანგარიშებით

 

ნორბიქსინის ფხვნილის შემცველობა არანაკლებ 25% კაროტინოიდების საერთო რაოდენობაში,  ნორბიქსინზე  გადაანგარიშებით

 

ბიქსინი:  E 1სმ1%    2870  დაახლოებით  502  nm    ქლოროფორმში

ნორბიქსინი:  E 1სმ1%    2870  დაახლოებით  482  nm    KOH -ის ხსნარში

აღწერა

მოწითალო-ყავისფერი ფხვნილი, სუსპენზია ან ხსნარი

 

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

ბიქსინი: მაქსიმალური ქლოროფორმში დაახლოებით 502 nm

ნორბიქსინი: მაქსიმალური  KOH -ის განზავებულ ხსნარში დაახლოებით 482   nm

სისუფთავე

-

გამხსნელის ნარჩენები

-

აცეტონი

არაუმეტეს 50 მგ/კგ, ცალკე ან კომბინაციაში

მეთანოლი

ჰექსანი

დიქლორმეთანი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

(ii) ტუტით ექსტრაგირებული ანატო (ALKALI EXTRACTED ANNATTO)

სინონიმი

CI ნატურალური (ბუნებრივი) ფორთოხლისფერი 4

განმარტება

წყალში ხსნადი ანატოს მიღება ხდება ნატრიუმის ჰიდროქსიდით ორლეანის ხის (Bixa orellana L.) თესლის გარე საფარველის ექსტრაქციით. წყალში გახსნილი ანატო შეიცავს ნორბოქსინს -  ბიქსინის ჰიდროლიზის პროდუქტებს, ნატრიუმის და კალიუმის მარილების სახით, როგორც ძირითად მღებავებს, შეიძლება  არსებობდეს როგორც ცის-, ისე ტრანს-იზომერის სახით.

საღებავის ინდექსი N

75120

EINECS 

ანატო: 215-73-4, ანატოს თესლის ექსტრაქტი: 289-561-2; ბიქსინი: 230-248-7

ქიმიური დასახელება

 

ბიქსინი

6′-მეთილჰიდროგენ-9′-ცის- 6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′-დიოატი

6′-მეთილჰიდროგენ-9′-ტრანს- 6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′-დიოატი

ნორბიქსინი

9′-ცის-6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′- დიოიკის მჟავა

9′-ტრანს-6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′- დიოიკის მჟავა

ქიმიური ფორმულა

 

ბიქსინი : C 25 H 30 O 4

ნორბიქსინი : C 24 H 28 O 4

მოლეკულური წონა

ბიქსინი : 394,51

ნორბიქსინი : 380,48

შეფასება

არანაკლებ 0,1% კაროტინოიდების საერთო რაოდენობისა, გამოსახული, როგორც ნორბოქსინი

 

ნორბიქსინი:  E 1სმ1%    2870  დაახლოებით  482  nm    KOH -ის ხსნარში

აღწერა

მოწითალო-ყავისფერი ფხვნილი, სუსპენზია ან ხსნარი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

ბიქსინი: მაქსიმალური ქლოროფორმში დაახლოებით 502 nm

ნორბიქსინი: მაქსიმალური  KOH -ის განზავებულ ხსნარში დაახლოებით 482   nm

სისუფთავე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

(iii)      ზეთით ექსტრაგირებული ანატო  (OIL EXTRACTED ANNATTO)

სინონიმი

CI ნატურალური (ბუნებრივი) ფორთოხლისფერი 4

განმარტება

ზეთით ექსტრაგირებული ანატოს მიღება, ხსნარის ან სუსპენზიის სახით, ხდება  ორლეანის ხის (Bixa orellana L.) თესლის გარე საფარველის  საკვები მცენარეული ზეთების ექსტრაქციით. ზეთში გახსნილი ანატო შეიცავს რამოდენიმე შეფერილ კომპონენტს, რომელთაგან ძირიტადია ბიქსინი, რომელიც შეიძლება არსებობდეს როგორც ცის-, ისე ტრანს-იზომერის სახით. შესაძლებელია შეიცავდეს ასევე ბიქსინის თერმული დეგრადაციის პროდუქტებსაც.

საღებავის ინდექსი N

75120

EINECS 

ანატო: 215-735-4, ანატოს თესლის ექსტრაქტი: 289-561-2; ბიქსინი: 230-248-7

ქიმიური დასახელება

 

 

ბიქსინი

6′-მეთილჰიდროგენ-9′-ცის- 6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′-დიოატი

6′-მეთილჰიდროგენ-9′-ტრანს- 6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′-დიოატი

ნორბიქსინი

9′-ცის-6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′- დიოიკის მჟავა

9′-ტრანს-6,6′-დიაპოკაროტინ-6,6′- დიოიკის მჟავა

ქიმიური ფორმულა

 

ბიქსინი : C 25 H 30 O 4

ნორბიქსინი : C 24 H 28 O 4

მოლეკულური წონა

ბიქსინი : 394,51

ნორბიქსინი : 380,48

შეფასება

არანაკლებ 0,1% კაროტინოიდების საერთო რაოდენობაში, გამოსახული როგორც ბიქსინი

 

ბიქსინი:  E 1სმ1%    2870  დაახლოებით  502  nm    ქლოროფორმში

აღწერა

მოწითალო-ყავისფერი ფხვნილი, სუსპენზია ან ხსნარი

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

ბიქსინი: მაქსიმალური ქლოროფორმში დაახლოებით 502 nm

ნორბიქსინი: მაქსიმალური  KOH -ის განზავებულ ხსნარში დაახლოებით 482   nm

სისუფთავე

-

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 E 160 c წიწაკის ექსტრაქტი, კაპსანტინი, კაპსორუბინი

(PAPRIKA EXTRACT, CAPSANTHIN, CAPSORUBIN)

სინონიმი

პაპრიკა ოლეორესინი

განმარტება

წიწაკის ექტრაქტის მიღება ხდება  წიწაკიდან Capsicum annuum L. დაფქვილი ნაყოფის (თესლით ან თესლის გარეშე)  გამხსნელით ექსტრაქციით. ძირითადი მრებავი ნივთიერებებია კაპსანტინი და კაპსორუბინი. ცნობილია, რომ არსებობს მღებავი ნივთიერებების ფართო სპექტრი. ექსტრაქციისათვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ შემდეგი გამხსნელები: მეთანოლი, ეთანოლი, აცეტონი, ჰექსანი, დიქლორმეთანი, ეთილაცეტატი, პროპან-2-ოლი და ნახშირბადის დიოქსიდი

საღებავის ინდექსი N

 

EINECS 

კაპსანტინი: 207-364-1, კაპსორუბინი: 207-425-2

ქიმიური დასახელება

კაპსანტინი: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-დიჰიდროქსი-β,κ-კაროტინ-6-ონი

კაპსორუბინი: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-დიჰიდროქსი-κ,κ-კაროტინ-6,6′- დიონი

ქიმიური ფორმულა

კაპსანტინი: C 40 H 56 O 3

კაპსორუბინი: C 40 H 56 O 4

მოლეკულური წონა

კაპსანტინი: 584,85

კაპსორუბინი: 600,85

შეფასება

წიწაკის ექსტრაქტი: შეიცავს არანაკლებ 7,0% კაროტინოიდებს

კაპსანტინი/კაპსორუბინი: საერთო კაროტინოიდების არანაკლებ 30% -ს

ბიქსინი:  E 1სმ1%    2100  დაახლოებით  462  nm    აცეტონში

აღწერა

მუქი წითელი ბლანტი სითხე

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური აცეტონში დაახლოებით 462  nm   

შეფერვის რეაქცია

მუქი ლურჯი შეფერვა მიიღება ერთი წვეთი მარილმჟავას დამატებით 1 წვეთ ნიმუშზე, რომელსაც დამატებული აქვს 2-3 წვეთი ქლოროფორმი

სისუფთავე

-

გამხსნელის ნარჩენები

-

ეთილაცეტატი

 

 

არაუმეტეს 50 მგ/კგ ცალკე ან კომბინაციაში

მეთანოლი

ეთანოლი

აცეტონი

ჰექსანი

პროპან-2-ოლი

დიქლორმეთანი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

კაპსაცინი

არაუმეტეს 250 მგ/კგ

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

160 d    ლიკოპინი    (LYCOPENE), (i) სინთეზური ლიკოპინი  (SYNTHETIC  LYCOPENE)

სინონიმი

ქიმიური სინთეზური ლიკოპინი

განმარტება

სინთეზური ლიკოპინი წარმოადგენს ლიკოპინების გეომეტრიული იზომერების ნარევს და მიიღება  სურსათში გამოსაყენებელი სხვა კაროტინოიდების წარმოებისას შუალედური სინთეზური პროდუქტებისაგან ვიტიგის რეაქციით (კონდენსაციით).  სინთეზური ლიკოპინი შედგება უპირატესად ყველა სახის  ტრანს-ლიკოპენისაგან, 5-ცის-ლიკოპენის და მცირე რაოდენობით სხვა იზომერებისაგან. კომერციული ლიკოპინპრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება სურსათში, წარმოდგენილია საკვები ზეთების სუსპენზიის ან წყალშიდისპერგირებადი ან წყალში ხსნადი ფხვნილების სახით.

საღებავის ინდექსი N

75125

EINECS 

207-949-1

ქიმიური დასახელება

ψ,ψ-კაროტინი, ყველა-ტრანს-ლიკოპინი, (ყველა-E)-ლიკოპინი,(ყველა-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-ოქტამეთილ-2,6,8,10,12,14 ,16,18,20,22,24,26, 30-დოტრიაკონტატრიდეკანი

ქიმიური ფორმულა

C 40 H 56

მოლეკულური წონა

536,85

შეფასება

ლიკოპინების საერთო რაოდენობის არანაკლებ 96% (არანაკლებ 70% საერთო ტრანს-ლიკოპენებისა)

 

E 1სმ1%    465-475 nm    ჰექსანში (100%-იანი სუფთა ყველა ტრანს-ლიკოპენისათვის არის 3450)

 

 

აღწერა

წითელი კრისტალური ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

ჰექსანის ხსნარში შთანთქმის მაქსიმუმი შეადგენს დაახლოებით 470 nm-ს

ტესტი კაროტინოიდებზე

აცეტონში გახსნილი ნიმუშის ფერი ქრება 5%-იანი ნატრიუმის ნიტრუტისა და  1N გოგირდმჟავას თანდათანაბითი დამატებით.

ხსნადობა

წყალში უხსნადი, კარგად (თავისუფლად)  იხსნება ქლოროფორმში

 1%-იანი  ქლოროფორმის ხსნარის თვისებები

მკაფიო და ინტენსიური მოწითალო-ფორთოხლისფერი შეფერვით

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,5% (40 0 C  4 სთ განმავლობაში 20 მმ. ვერცხლისწყლ. სვეტ.)

აპო -12’- ლიკოპენალი

არაუმეტეს  0,15 %

ტრიფენილფოსფინის ჟანგი (ოქსიდი)

არაუმეტეს  0,01 %

გამხსნელის ნარჩენები

 

მეთანოლი

არაუმეტეს 200 მგ/კგ

ჰექსანი

 

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

პროპან-2-ოლი

დიქლირმეთანი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ (მხოლოდ კომერციულ პრეპარატებში)

ტყვია

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

  (ii)      ლიკოპინი წითელი პომიდორიდან  (LYCOPENE FROM RED TOMATOES)

სინონიმი

ნატურალური (ბუნებრივი)  ყვითელი 27

განმარტება

ლიკოპინის მიღება ხდება წითელი პომიდორიდან (Lycopersicon esculentum L.) გამხსნელით ექსტრაქციით, შემდგომში გამხსნელის მოცილებით. გამოიყენება მხოლოდ შემდეგი გამხსნელები: ნახშირბადის დიოქსიდი, ეთილაცეტატი, აცეტონი, პროპან-2-ოლი, მეთანოლი, ეთანოლი და ჰექსანი. ძირითადი მღებავი ნივთიერებაა ლიკოპინი. შესაძლებელია ასევე სხვა კაროტინოიდული პიგმენტების თანაობაც. ფერადი პიგმენტების გარდა შესაძლებელია შეიცავდეს ცხიმებს, ზეთებს და ცვილებს, რომელიც ბუნებრივადაა პომიდორში.

საღებავის ინდექსი N

75125

EINECS 

207-949-1

ქიმიური დასახელება

Ψ,Ψ-კაროტინი, ყველა ტრანს-ლიკოპინი, (ყველა-E)-ლიკოპინი, (ყველა-E)- 2,6,10,14,19,23,27,31-ოქტამეთილ-2,6,8,10,12,14,16,18,2 0,22,24,26, 30-დოტრიაკონტატრიდეკანი

ქიმიური ფორმულა

C 40 H 56

მოლეკულური წონა

536,85

შეფასება

ლიკოპინების საერთო რაოდენობის არანაკლებ 96% (არანაკლებ 70% საერთო ტრანს-ლიკოპენებისა)

 

E 1სმ1%    465-475 nm    ჰექსანში (100%-იანი სუფთა ყველა ტრანს-ლიკოპენისათვის არის 3450)

 

არანაკლებ 5% შემცველობა საერთო მღებავ ნივთიერებებში

 

აღწერა

მუქი წითელი ბლანტი სითხე

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ჰექსანში დაახლოებით 472 nm

სისუფთავე

-

გამხსნელის ნარჩენები

-

ეთილაცეტატი

 

 

არაუმეტეს 50 მგ/კგ ცალკე ან კომბინაციაში

მეთანოლი

ეთანოლი

აცეტონი

ჰექსანი

პროპან-2-ოლი

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 1%

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

(iii)      ლიკოპინი Blakeslea trispora-დან (LYCOPENE FROM BLAKESLEA TRISPORA)

სინონიმი

ნატურალური (ბუნებრივი)  ყვითელი 27

განმარტება

ლიკოპინი Blakeslea trispora-დან მიიღება სოკოს ბიომასიდან ექსტრაქციით და შემდეგომში კრისტალიზაციით გასუფთავებით და ფილტრაციით. იგი ძირითადად შედგება ყველა სახის ტრანს-ლიკოპენისაგან, შეიცავს ასევე უმნიშვნელო რაოდენობით სხვა კაროტინოიდებსაც. წარმოებაში გამხსნელად გამოიყენება მხოლოდ პროპან-2-ოლი და იზობუთილაცეტატი. სურსათში გამოსაყენებლად განკუთვნილი ლიკოპენის კომერციული პრეპარატები წარმოდგენილია საკვებ ზეთების სუსპენზიის სახით, ან წყალშიდისლერგირებული ან წყალში ხსნადი ფხვნილის სახით.

საღებავის ინდექსი N

75125

EINECS 

207-949-1

ქიმიური დასახელება

Ψ,Ψ-კაროტინი, ყველა ტრანს-ლიკოპინი, (ყველა-E)-ლიკოპინი, (ყველა-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-ოქტამეთილ-2,6,8,10,12,14,16,18,2 0,22,24,26, 30-დოტრიაკონტატრიდეკანი

ქიმიური ფორმულა

C 40 H 56

მოლეკულური წონა

536,85

შეფასება

ლიკოპინების საერთო რაოდენობის არანაკლებ 95% და არანაკლებ 90%-ისა  ყველა ტრანს-ლიკოპენებისა საერთო მღებავ ნივთიერებაში

 

E 1სმ1%    465-475 nm    ჰექსანში (100%-იანი სუფთა ყველა ტრანს-ლიკოპენისათვის არის 3450)

აღწერა

წითელი კრისტალური ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

აბსორბციის მაქსიმუმი  ჰექსანის ხსნარში  დაახლოებით 470nm

ტესტი კაროტინოიდებზე

აცეტონში გახსნილი ნიმუშის ფერი ქრება 5%-იანი ნატრიუმის ნიტრუტისა და  1N გოგირდმჟავას თანდათანაბითი დამატებით.

ხსნადობა

წყალში უხსნადი, კარგად (თავისუფლად)  იხსნება ქლოროფორმში

 1%-იანი  ქლოროფორმის ხსნარის თვისებები

მკაფიო და ინტენსიური მოწითალო-ფორთოხლისფერი შეფერვით

სისუფთავე

-

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,5% (40 0 C  4 სთ განმავლობაში 20 მმ. ვერცხლისწყლ. სვეტ.)

სხვა კაროტინოიდები

არაუმეტეს 5%

გამხსნელის ნარჩენები

-

პროპან-2-ოლი

არაუმეტეს 0,1 %

იზობუთილის აცეტატი

არაუმეტეს 1%

დიქლორმეთანი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ (მხოლოდ კომერციულ პრეპარატებში)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,3 %

 ტყვია

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 160 e   ბეტა-აპო-8 ‘ - კაროტენალი (C 30) (BETA-APO-8′-CAROTENAL (C30))

სინონიმი

CI სურსათის ფორთოხლისფერი 6

განმარტება

ეს მახასიათებლები გამოიყენება უპირატესად   β-აპო-8'-კაროტინალის  ყველა ტრანს- იზომერის მიმართ, უმნიშვნელო რაოდენობიტ სხვა კაროტინოიდებთან ერთად. განზავებული და სტაბილიზირებული ფორმები მიიღება  β-აპო-8'- კაროტინალიდან, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს და მოიცავს საკვებ ზეთების ხსნარებს ან  ემულსიებს ან წყალში ხსნად დისპერგირებულ ფხვნილებს. ამ პრეპარატებს შესაძლებელია ჰქონდეთ ცის/ტრანს იზომერების სხვადასხვა თანაფარდობა

საღებავის ინდექსი N

40820

EINECS 

214-171-6

ქიმიური დასახელება

β-აპო-8′-კაროტენალი; ტრანს-β-Aაპო-8′ კაროტენალ-ალდეჰიდი

ქიმიური ფორმულა

C 30 H 40 O

მოლეკულური წონა

416,65

შეფასება

მღებავი ნივთიერების საერთო რაოდენობის  შემცველობა არანაკლებ 96%

E 1სმ1%    2640 დაახლოებით 460-462 nm    ციკლოჰექსანში

 

აღწერა

მუქი იისფერი კრისტალები მეტალური სიბრჭყვიალით ან კრისტალური ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ციკლოჰექსანში 460-462  nm

სისუფთავე

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

კაროტინოიდები, გარდა  β-აპო-8'-კაროტინალისა: საერთო მღებავი ნივთიერებების არაუმეტეს  3,0%

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 E 161 b ლუტეინი  (LUTEIN)

სინონიმი

კაროტინოიდების ნარევი; ქსანტოფილები

განმარტება

ლუტეინი მიიღება მცენარეების საკვებად ვარგისი ნაყოფებისგან, ბალახებისაგან, ლუცერნისა და Tagetes erecta  გამხსნელით ექსტრაქციით. ძირითადი მღებავი ნივთიერებები კაროტინოიდებია, რომელთაგან ძირითადია ლუტეინი და მისი ცხიმოვანი მჟავების ფუძე ეთერები. შესაძლებელია შეიცავდეს კაროტინის ცვალებად რაოდენობას. ლუტეინი შეიძლება შეიცავდეს ასევე ცხიმებს, ზეთებს და ცვილებს, რომლებიც ბუნებრივად არსებობს მცენარეულ ნედლეულში. ექსტრაქციისათვის შესაძლებელია  გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ შემდეგი გამხსნელები: მეთანოლი, ეთანოლი, პროპან-2-ოლი, ჰექსანი, აცეტონი, მეთილეთილკეტონი და ნახშირბადის დიოქსიდი

საღებავის ინდექსი N

 

EINECS

204-840-0

ქიმიური დასახელება

3,3′-დიჰიდროქსი-d-კაროტინი

ქიმიური ფორმულა

C 40 H 56 O 2

მოლეკულური წონა

568,88

შეფასება

საერთო მღებავი ნივთიერებების არანაკლებ 4%  ლუტეინზე  გადაანგარიშებით

 

E 1სმ1%    2550  დაახლოებით 445  nm  ქლოროფორმ/ეთანოლის ხსნარში ( 10 + 90)  ან  ჰექსან/ეთანოლ/აცეტონში  (80+10+10)

აღწერა

მუქი მოყვითალო-მოყავისფერო შეფერილობის სითხე

იდენტიფიკაცია

-

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური  445  nm  ქლოროფორმ/ეთანოლის  (1:9)  ხსნარში

სისუფთავე

-

გამხსნელის ნარჩენები

-

აცეტონი

 

 

არაუმეტეს 50 მგ/კგ ცალკე ან კომბინაციაში

 

მეთილეთილკეტონი

მეთანოლი

ეთანოლი

პროპან-2-ოლი

ჰექსანი

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 E 161 g   კანთაქსანტინი (*)  (CANTHAXANTHIN)

სინონიმი

CI სურსათის ფორთოხლისფერი 8

განმარტება

ეს მახასიათებლები გამოიყენება უპირატესად კანთაქსანტინის  ტრანს-იზომერების  მიმართ, უმნიშვნელო რაოდენობით სხვა კაროტინოიდებთან ერთად. განზავებული და სტაბილიზირებული ფორმები მიიღება კანთაქსანტინისაგან, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს და მოიცავს კანთაქსანტინის საკვებ ზეთების ხსნარებს ან  ემულსიებს ან წყალში ხსნად დისპერგირებულ ფხვნილებს. ამ პრეპარატებს შესაძლებელია ჰქონდეთ ცის/ტრანს იზომერების სხვადასხვა თანაფარდობა

საღებავის ინდექსი N

40850

EINECS 

208-187-2

ქიმიური დასახელება

β-კაროტინ-4,4′-დიონი; კანთაქსანტინი; 4,4′-დიოქსო-β-კაროტინი

ქიმიური ფორმულა

C 40 H 52 O2

მოლეკულური წონა

564,86

შეფასება

მღებავი ნივთიერების საერთო რაოდენობის  შემცველობა არანაკლებ 96% (კანთაქსანტინზე გადაანგარიშებით)

                            - დაახლოებით 485 nm    ქლოროფორმში

E 1სმ1%    2200      - დაახლოებით  468 - 472  nm    ციკლოჰექსანში

              - დაახლოებით 464-467  nm   პეტროლეინის ეთერში

 

აღწერა

მუქი იისფერი კრისტალები ან კრისტალური ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური ქლოროფორმში დაახლოებით  485 nm  

მაქსიმალური ციკლოჰექსანში   დაახლოებით   468-472nm

მაქსიმალური პეტროლეინის ეთერში

  • დაახლოებით     464-467  nm  

 

სისუფთავე

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

კაროტინოიდები, გარდა კანთაქსანტინისა: საერთო მღებავი ნივთიერებების არაუმეტეს  5,0%

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 E 162 ჭარხლის წითელი, ბეტანინი   (BEETROOT RED, BETANIN)

სინონიმი

ჭარხლის წითელი

განმარტება

ჭარხლის წითელი საღებავი მიიღება წითელი ჭარხლის (Beta vulgaris L. var. Rubra) თალგამიდან, მისი დაქუცმაცებით, დაწნეხით წვენის გამოცლით ან დაქუცმაცებული ჭარხლის თალგამიდან წყლით ექსტრაქციით და  შემდეგომში მისი აქტიური პრინციპით გამდიდრებით. საღებავი შედგება ბეტალაინის კლასის სხვადასხვა პიგმენტებისაგან. ძირითადი მღებავი ნივთიერებაა ბეტანინი (წითელი), რომელიც ბეტაციანის (წითელი) 75-95%-ს შეადგენს. შესაძლებელია უმნიშვნელო რაოდენობით ბეტაქსანტინის (ყვითელი) და ბეტალაინის (ღია ყავისფერი შეფერილობა)  დაშლის პროდუტების შემცველობა.

 

გარდა შეფერილი პიგმენტებისა, ექსტრაქტის წვენი  შეიცავს შაქრებს, მარილებს და/ან ცილებს, რომლებიც ბუნებრივადაა წითელ ჭარხალში.  ხსნარი შესაძლებელია დაექვემდებაროს კონცენტრირებას, ხოლო ზოგიერთი პროდუქტი გაწმენდას, რათა მოცილებულ იქნეს შაქრების, მარილების და ცილების მნიშვნელოვანი რაოდენობა

საღებავის ინდექსი N

 

EINECS 

231-628-5

ქიმიური დასახელება

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-კარბოქსი-5(β-D-გლუკოპირანოზილოქს)-2,3-დიჰიდრო-6- ჰიდროქსი-1H-ინდოლ-1-yl)ეთინილ)-2,3-დიჰიდრო-2,6-პირიდინ-დიკარბოქსილის მჟავა;

1-(2-(2,6-დიკარბოქსი-1,2,3,4-ტეტრაჰიდროლ-4-პირიდილიდინ)ეთილიდინ)- 5-β-D-გლუკოპირანოქსილოქს)-6-ჰიდროქსიინდოლიუმ-2-კარბოქსილატი

ქიმიური ფორმულა

ბეტანინი: C 24 H 26 N 2 O 13

მოლეკულური წონა

550,48

შეფასება

საერთო მღებავი ნივთიერებების არანაკლებ 0,4%  ბეტანინზე  გადაანგარიშებით

 

E 1სმ1%    1120  დაახლოებით 535  nm  წყალხსნარში,

რომლის pH 5-ია

აღწერა

წითელი ან მუქი წითელი სითხე, პასტა, ფხვნილი ან მყარი ნივთიერება

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური წყალში, რომლის  pH 5-ია დაახლოებით 535  nm 

სისუფთავე

 

ნიტრატი

არაუმეტეს 2 გ ნიტრატის ანიონი/გ წითელ საღებავში (საწყის ნივთიერებაში გადაანგარიშებით)

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 163    ანთოციანები   (ANTHOCYANINS)

სინონიმი

 

განმარტება

ანთოციანები მიიღება ბოსტნეულისა და საკვებად ვარგისი ნაყოფებისაგან მაცერაციით ან სულფიტური წყლით, შემჯავებული წყლით, ნახშირბადის ორჟანგით, მეთანოლით ან ეთანოლით ექსტრაქციით შემდგომი კონცენტრაციითა და/ან გაწმენდით, საჭიროების მიხედვით.  მიღებული პროდუქტები შესაძლებელია საწარმოო შრობის შედეგად ფხვნილის სახით იქნეს მიღებული. ანთოციანები შეიცავენ საწყისი ნედლეულის საერთო კომპონენტებს, კერძოდ, ანთოციანს, ორგანულ მჟავებს, ტანინებს, შაქრებს, მინერალებს და ა.შ. თუმცა შესაძლებელია არა იმ პროპორციით, როგორც საწყის ნედლეულში. ბუნებრივია, ეთანოლი შესაძლებელია არსებობდეს მაცერაციის პროცესის შედეგად. მღებავ ნივთიერებას წარმოადგენს ანთოციანი. პროდუქტები შესაძლებელია გაყიდვაში იყოს ფერის ინტენსივობის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრულია ანალიზით. საღებავის შემცველობა არ გამოისახება რაოდენობრივ ერთეულში

საღებავის ინდექსი N

 

EINECS 

208-438-6 (ციანიდინი); 205-125-6 (ფეონიდინი); 208-437-0 (დელფინიდინი); 211-403-8 (მალვიდინი); 205-127-7 (პელარგონიდინი); 215-849-4 (პეტუნიდინი)

ქიმიური დასახელება

3,3′,4′,5,7-პენტაჰიდროქსი-ფლავილიუმ ქლორიდი (ციანიდინი)

 3,4′,5,7-ტეტრაჰიდროქი-3′-მეთოქსიფლავილიუმ ქლორიდი (ფეონიდინი)

 3,4′,5,7-ტეტრაჰიდროქსი-3′,5′-დიმეთოქსიფლავილიუმ ქლორიდი (მალვიდინი)

3,5,7-ტრიჰიდროქსი-2-(3,4,5,ტრიჰიდროქსიფენილ)-1-ბენზოპირილიუმ ქლორიდი (დელფინიდინი)

 3,3′4′,5,7-პენტაჰიდროქი-5′-მეთოქსიფლავილიუმ ქლორიდი  (პეტუნიდინი)

3,5,7-ტრიჰიდროქსი-2-(4-ჰიდროქსიფენილ-1-ბენზოპირილიუმ ქლორიდი (პელარგონიდინი)

ქიმიური ფორმულა

ციანიდინი: C 15 H 11 O 6 Cl

ფეონიდინი: C 16 H 13 O 6 Cl

მალვიდინი: C 17 H 15 O 7 Cl

დელფინიდინი: C 15 H 11 O 7 Cl

პეტუნიდინი: C 16 H 13 O 7 Cl

პელარგონიდინი: C 15 H 11 O 5 Cl

მოლეკულური წონა

ციანიდინი: 322,6

ფეონიდინი: 336,7

მალვიდინი: 366,7

დელფინიდინი: 340,6

პეტუნიდინი: 352,7

პელარგონიდინი: 306,7

შეფასება

E 1სმ1%    300  წითელი პიგმენტადან, რომლის  pH 3,0-ია დაახლოებით 515-535  nm

 

აღწერა

მეწამული- წითელი შეფერილობის ხსნარი, ფხვნილი ან პასტა, უმნიშვნელოდ დამახასიათებელი სუნით

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური მეთანოლში 0,1 %-იან HCl-თან ერთად

ციანიდინი: 535 nm

ფეონიდინი: 532 nm

მალვიდინი: 542 nm

დელფინიდინი: 546 nm

პეტუნიდინი: 543 nm

პელარგონიდინი: 530 nm

სისუფთავე

 

გამხსნელის ნარჩენები

 

  • მეთანოლი
  • ეთანოლი

 

 

  • არაუმეტეს 50 მგ/კგ
  • არაუმეტეს 200 მგ/კგ

გოგირდის დიოქსიდი

პიგმენტის ყოველ ერთ პროცენტში არაუმეტეს 1000 მგ/კგ

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

 E 170 კალციუმის კარბონატი (ცარცი, ნახშირმჟავა, კალციუმი)

(CALCIUM CARBONATE)

სინონიმი

CI თეთრი პიგმენტი, ცარცი

განმარტება

კალციუმის კარბონატი მიიღება დაფქვილი კირქვისაგან ან კარბონატის იონებით კალციუმის იონების გამოლექვით

საღებავის ინდექსი N

77220

EINECS 

კალციუმის კარბონატი: 207-439-9

კირქვა: 215-279-6

ქიმიური დასახელება

კალციუმის კარბონატი

ქიმიური ფორმულა

CaCO 3

მოლეკულური წონა

100,1

შეფასება

არანაკლებ 98%  უწყლო საფუძველზე  გადაანგარიშებით

აღწერა

თეთრი კრისტალური ან ამორფული ფხვნილი, სუნისა და გემოს გარეშე

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

პრაქტიკულად წყალში და სპირტში უხსნადი. იხსნება დუღილისას განზავებულ ძმარმჟავაში, განზავებულ მარილმჟავაში და განზავებულ აზოტმჟავაში და მიღებულ ხსნარებს,  დუღილის შემდეგ აქვთ დადებითი შედეგები კალციუმის შემცველობაზე

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს  2,0% (200 ° C, 4 სთ)

მჟავაში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,2 %

მაგნიუმი და ტუტე მარილები

არაუმეტეს 1%

ფტორიდი

არაუმეტეს 50 მგ/კგ

სტიბიუმი (როგორც Sb)

 

 

არაუმეტეს 100 მგ/კგ ცალკე ან კომბინაციაში

სპილენძი (როგორც Cu)

ქრომი (როგორც Cr)

თუთია (როგორც Zn)

ბარიუმი (როგორც  (Ba)

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 171 ტიტანის დიოქსიდი   (TITANIUM DIOXIDE)

სინონიმი

CI თეთრი პიგმენტი 6

განმარტება

ტიტანის დიოქსიდი ძირითადად წარმოდგენილია სუფთა ანატაზით და ან რუტილით (ტიტანის დიოქსიდი), რომელიც, პროდუქტის ტექნოლოგიური თვისებების გაუმჯობესებისათვის,  შესაძლებელია ზემოდან დაფარული იყოს უმნიშვნელო რაოდენობით ალუმინის ჟანგით და/ან სილიციუმის დიოქსიდით.

 

ტიტანის დიოქსიდის - ანატაზის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სულფატური გზით, რომლის დროსაც როგორც გვერდითი პროდუქტი, წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით გოგირმჟავა. ტიტანის დიოქსიდი- რუტილი, როგორ წესი, მიიღება ქლორიდული გზით.

 

 ტიტანის დიოქსიდის- რუტილის მიღება ხდება ქარსის (რომელიც ცნობილია ასევე როგორც კალიუმალუმინის სილიკატი) გამოყენებით, რომელიც წარმოადგენს ძირითადი სტრუქტურის საფუძველს. ქარსის ზედაპირი დაფარულია ტიტანის დიოქსიდით, რისთვისაც გამოიყენება სპეციალური, დაპატენტებული პროცესი.

 

ტიტანის დიოქსიდის- რუტილის მიღება ხდება ქარსის ტიტანის დიოქსიდის სადაფისფერ პიგმენტის მჟავაში გახსნით და შემდგომში მისი ტუტით ექსტრაქციით. ამ პროცესში ხდება ქარსის სრულად მოცილება, მიღებული პროდუქტი წარმოადგენს ტიტანის დიოქსიდის - რუტილის  ფორმას

 

საღებავის ინდექსი N

77891

EINECS 

236-675-5

ქიმიური დასახელება

ტიტანის დიოქსიდი

ქიმიური ფორმულა

TiO2

მოლეკულური წონა

79,88

შეფასება

არანაკლებ 99% გადაანგარიშებულ ძირითად პროდუქტზე, რომელიც არ შეიცავს ალუმინის ოქსიდსა და სილიციუმის ოქსიდს

აღწერა

თეთრი, უმნიშვნელო (მსუბუქი) შეფერილობის ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

წყალში და ორგანულ გამხსნელებში უხსნადი. ნელა იხსნება ფტორწყალბადმჟავაში და ცხელ კონცენტრირებულ გოგირდმჟავაში

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,5% (105 0 C, 3 სთ)

დანაკარგი აალებისას

არაუმეტეს 1,0 % , აქროლადი ნივთიერებებისა, 800  0 C-ზე

ალუმინის ჟანგი(ოქსიდი)  და/ან სილიციუმის დიოქსიდი

სულ - არაუმეტეს   2,0%

 0,5 N HCl-ში ხსნადი ნივთიერება

 

არაუმეტეს 0,5% პროდუქტისათვის, რომელიც არ შეიცავს ალუმინის ჟანგს(ოქსიდი)  და/ან სილიციუმის დიოქსიდს, ხოლო გასაყიდი პროდუქტებისათვის, რომელიც შეიცავს ალუმინის ჟანგს(ოქსიდი)  და/ან სილიციუმის დიოქსიდს - არაუმეტეს 1,5%.

წყალში ხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,5%

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ  0,5 N HCl-ით ექსტრაქციის შემდეგ

სტიბიუმი (სურმა)

არაუმეტეს 2 მგ/კგ  0,5 N HCl-ით ექსტრაქციის შემდეგ

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ  0,5 N HCl-ით ექსტრაქციის შემდეგ

 ტყვია

არაუმეტეს 10 მგ/კგ  0,5 N HCl-ით ექსტრაქციის შემდეგ

ვერცხლისწყალი

 

არაუმეტეს 1 მგ/კგ  0,5 N HCl-ით ექსტრაქციის შემდეგ

E 172  რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები  (IRON OXIDES AND IRON HYDROXIDES)

სინონიმი

რკინის ოქსიდი ყვითელი:  CI ყვითელი პიგმენტი 42 და 43

რკინის ოქსიდი წითელი: CI წითელი პიგმენტი 101 და 102

რკინის ოქსიდი შავი: CI შავი პიგმენტი 11

განმარტება

რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები მიიღება სინთეზური გზით და ძირითადად შედგებიან რკინის უწყლო და/ან ჰიდრატირებული ოქსიდებისაგან. შეფერვის დიაპაზონია ღია ყვითელიდან, წითელი, ყავისფერი და შავი. სურსათში გამოსაყენებლი რკინის ოქსიდები ტექნიკური მიზნებისათვის გამოსაყენებელ რკინის ოქსიდებისაგან განსხვავდებიან სხვა მეტალებით დაბინძურების დაბალი დონით. ეს მიიღწევა რკინის წყაროს შერჩევით და კონტროლით და/ან  წარმოების პროცესში მათი ქიმიური გაწმენდა- გასუფთავების ხარისხით

საღებავის ინდექსი N

რკინის ოქსიდი ყვითელი: 77492

რკინის ოქსიდი წითელი: 77491

რკინის ოქსიდი შავი: 77499

EINECS 

რკინის ოქსიდი ყვითელი: 257-098-5

რკინის ოქსიდი წითელი: 215-168-2

რკინის ოქსიდი შავი: 235-442-5

ქიმიური დასახელება

რკინის ოქსიდი ყვითელი: რკინის (III) ოქსიდის ჰიდრატი,

რკინის ოქსიდი წითელი: რკინის (III) ოქსიდის ანჰიდრიდი

რკინის ოქსიდი შავი: ორვალენტიანი რკინის ოქსიდი (II);  რკინის (II,  III) ოქსიდი

ქიმიური ფორმულა

რკინის ოქსიდი ყვითელი : FeO(OH) · H 2 O

რკინის ოქსიდი წითელი : Fe 2 O 3

რკინის ოქსიდი შავი : FeO . Fe 2 O 3

 

მოლეკულური წონა

88,85: FeO(OH)

159,70: Fe 2 O 3

231,55: FeO . Fe 2 O 3

შეფასება

ყვითელი არანაკლებ 60%, წითელი და შავი არანაკლებ 68%-სა რკინის საერთო შემცველობის,  გადაანგარიშებული რკინაზე

აღწერა

ფხვნილი, ყვითელი, წითელი, ყავისფერი ან მოშავო ელფერით

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

წყალში და ორგანულ გამხსნელებში უხსნადი,

ხსნადია კონცენტრირებულ არაორგანულ მჟავებში

სისუფთავე

 

წყალში ხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1,0%

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

ქრომი

არაუმეტეს 100 მგ/კგ

სპილენძი

არაუმეტეს 50 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

 ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

ნიკელი

არაუმეტეს 200 მგ/კგ

თუთია

არაუმეტეს 100 მგ/კგ

 

 

E 173    ალუმინი   (ALUMINIUM)

სინონიმი

CI  მეტალური პიგმენტი

განმარტება

ალუმინის ფხვნილი შედგება ალუმინის წვრილადისპერგირებული ნაწილაკებისაგან. დაქუცმაცება(დანაწევრება) შესაძლებელია განხორციელებულ იქნეს მცენარეული საკვები ზეთების და/ან საკვები ცხიმოვანი მჟავების დამატებით. იგი არ შეიცავს  სხვა ნივთიერებებს, რომელიც განსხვავდება  მცენარეული საკვები ზეთების და/ან საკვები ცხიმოვანი მჟავებისაგან

საღებავის ინდექსი N

77000

EINECS 

231-072-3

ქიმიური დასახელება

ალუმინი

ქიმიური ფორმულა

Al

ატომური წონა

26,98

შეფასება

არანაკლებ 99% , გადაანგარიშებული  Al  (უზეთო, ზეთისგან თავისუფალი)

აღწერა

მოვერცხლისფერო-ნაცრისფერი ფხვნილი ამ მცირე ზომის ფირფიტები  

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

უხსნადია წყალში და ორგანულ გამხსნელებში.

ხსნადია განზავებულ მარილმჟავაში

ალუმინზე ტესტი

გამოკლვეული უნდა იქნეს განზავებულ მარილმჟავაში გახსნილი ნიმუში

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,5% (105 0 C, მუდმივ წონამდე)

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

 ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 174 ვერცხლი

სინონიმი

 ვერცხლი (Argentum)

განმარტება

 

საღებავის ინდექსი N

77820

EINECS 

231-131-3

ქიმიური დასახელება

ვერცხლი

ქიმიური ფორმულა

Ag

ატომური წონა

107,87

შეფასება

შემადგენლობა არანაკლებ 99,5 % Ag

აღწერა

ვერცხლისფერი შეფერილობის ფხვნილი ან თხელი ფირფიტები. 

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

 

E 175  ოქრო

სინონიმი

მეტალური პიგმენტი 3; ოქრო (Aurum)

განმარტება

 

საღებავის ინდექსი N

77480

EINECS 

231-165-9

ქიმიური დასახელება

ოქრო

ქიმიური ფორმულა

Au

ატომური წონა

197,0

შეფასება

შემადგენლობა არანაკლებ 90 % Au

აღწერა

ოქროსფერი ფხვნილი ან თხელი ფირფიტები

იდენტიფიკაცია

 

სისუფთავე

 

ვერცხლი

არაუმეტეს 7%   სრულად გახსნის შემდეგ

სპილენძი

არაუმეტეს 4%    სრულად გახსნის შემდეგ

E 180  ლიტოლის ლალისფერი BK   ( LITHOLRUBINE BK )             

სინონიმი

CI  წითელი პიგმენტი 57; ლალისფერი პიგმენტი, კარმინი 6B

განმარტება

ლიტოლის ლალისფერი BK   ძირითადად შედგება კალციუმის  3-ჰიდროქსი -4- (4-მეთილ-2-სულფონატოფენილაზო) -2-ნაფტალენკარბოქსილატისა და დამხმარე მღებავი ნივთიერებებისაგან, წყლის,   ქლორიდის და/ან ნატრიუმის სულფატისაგან,   როგორც ძირითად შეუღებავი  კომპონენტებისაგან.

საღებავის ინდექსი N

15850:1

EINECS 

226-109-5

ქიმიური დასახელება

კალციუმის  3 -  ჰიდროქსი -4-(4-მეთილ-2-სულფონატოფენილაზო)-2-ნაფტალენ- კარბოქსილატი

ქიმიური ფორმულა

C 18 H 12 CaN 2 O 6 S

მოლეკულური წონა

424,45

შეფასება

საერთო  მღებავი ნივთიერების არანაკლებ 90%

E 1სმ1%   დაახლოებით 200  nm  დიმეთილფორმამიდში

აღწერა

წითელი ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

სპექტრომეტრია

მაქსიმალური დიმეთილფორმამიდში დაახლოებით 442  nm

სისუფთავე

 

დამხმარე მღებავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,5%

ორგანული ნაერთები, გარდა მღებავი ნივთიერებებისა

 

2-ამინო-5-მეთილბენზენსულფონის მჟავა, კალციუმის მარილი

არაუმეტეს 0,2%

3-ჰიდროქსი-2-ნაფტალენკარბოქსილის მჟავა, კალციუმის მარილი

არაუმეტეს 0,4%

არასულფონური პირველადი არომატული ამინები

არაუმეტრეს 0,01 % (ანილინზე გადაანგარიშებით)

ნივთიერებები, რომელთა ექსტრაქცია ხდება ეთერებით

ხსნარში, რომლის pH 7,0-ია, არაუმეტეს 0,2%

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ საღებავის ალუმინის შემცველი ზედაპირის დამფარავი ლაქი

E 200  სორბინის მჟავა  (SORBIC ACID)

სინონიმი

 

განმარტება

 

EINECS 

203-768-7

ქიმიური დასახელება

სორბინის მჟავა, ტრანს, ტრანს -2,4-ჰექსადიენის მჟავა

ქიმიური ფორმულა

C 6 H 8 O 2

მოლეკულური წონა

112,12

შეფასება

არანაკლებ  99% შემცველობა უწყლო საფუძველზე

აღწერა

უფერო ან თეთრი შეფერილობის ფხვიერი ფხვნილი, სუსტად დამახასიათებელი სუნით. არ განიცდის ფერის ცვლილებას 90 წუთის განმავლობაში 105 °C  ტემპერატურაზე გაცხელებისას 

იდენტიფიკაცია

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი

 133 ° С  და  135 ° С ტემპერატურებს შორის, ვაკუუმშრობის შემდეგ, 4 საათის განმავლობაში,  გოგირდმჟავიან ექსიკატორში  

სპექტომეტრია

პროპან-2-ოლის ხსნარში  (1-ი   4 000 000-ში ) მაქსიმალური შთანთქმა  254 ± 2 nm-ზე

ტესტი ორმაგ ბმაზე

 დადებითი (გაიარა ტესტი)

ხსნადობა

სუსტად იხსნება წყალში, იხსნება ეთანოლში

სისუფთავე

 

წყლის შემცველობა

არაუმეტეს  0,5% (კარლ ფიშერის მეთოდი)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,2 %

ალდეჰიდები

არაუმეტეს 0,1 % (როგორც ფორმალდეჰიდი)

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 202    კალიუმის სორბატი  (POTASSIUM SORBATE)

სინონიმი

 

განმარტება

 

საღებავის ინდექსი N

 

EINECS 

246-376-1

ქიმიური დასახელება

კალიუმის სორბატი, კალიუმი (E,E)-2,4 - ჰექსადიენატი; კალიუმის მარილი ტრანს, ტრანს 2,4 - ჰექსადიენის მჟავა

ქიმიური ფორმულა

C 6 H 7 O 2 K

მოლეკულური წონა

150,22

შეფასება

არანაკლებ 99% მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით

აღწერა

თეთრი კრისტალური ფხვნილი, არ განიცდის ფერის ცვლილებას 90 წუთის განმავლობაში 105 °C  ტემპერატურაზე გაცხელებისას 

იდენტიფიკაცია

 

ლღობის ტემპერეტურული დიაპაზონი  სორბინის მჟავისთვის

სორბინის მჟავისთვის, რომელიც გამოყოფილია შემჟავებით და არ არის რეკრისტალიზებული,  გოგირდმჟავიან ექსიკატორში ვაკუუმ-შრობის შემდეგ ლღობის წერტილის  დიაპაზონი 133 °C – 135 °C  შეადგენს

ტესტი კალიუმისთვის

დადებითი (გაიარა ტესტი)

ტესტი ორმაგ ბმაზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 1,0 % (105 0 C, 3 სთ განმავლობაში)

წყლის შემცველობა

არაუმეტეს დაახლოებით 1,0 % (როგორც სორბის მჟავა ან K2CO3)

ალდეჰიდები

არაუმეტეს 0,1 % ფორმალდეჰიდზე გადაანგარიშებით 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 210 ბენზოინის მჟავა   (BENZOIC ACID)

სინონიმი

 

განმარტება

 

საღებავის ინდექსი N

 

EINECS 

200-618-2

ქიმიური დასახელება

ბენზოინის მჟავა;  ბენზოკარბოქსილის მჟავა, ფენილკარბოქსილის  მჟავა

ქიმიური ფორმულა

C 7 H 6 O 2

მოლეკულური წონა

122,12

შეფასება

არანაკლებ 99,5%  მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით

აღწერა

თეთრი კრისტალური ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

ლღობის ტემპერეტურული დიაპაზონი

121,5 0  C- 123,5 0  C

ტესტი სუბლიმაციაზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

ტესტი ბენზოატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

pH

დაახლოებით 4,0 (წყალხსნარში)

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,5 % (3 სთ განმავლობაში, გოგირდმჟავაზე)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,05%

ქლორორგანული ნაერთები

არაუმეტეს 0,07%, გამოსახული ქლორიდში, რაც შეესაბამება 0,3%,  გამოსახული როგორც მონოქლორბენზოინის მჟავა

 

ადვილად ჟანგვადი ნივთიერებები

1,5 ნლ გოგირდმჟავას დაუმატეთ 100 მლ წყალი,გააცხელეთ ადუღების ტემპერეტურამდე და წვეთობით დაუმატეთ 0,1 N KMnO 4 , ვიდრე ვარდისფერი შეფერილობა არ იქნება შენარჩუნებული 30 წმ-ის განმავლობაში. 1 გ ნიმუში, რომელიც აწონილია მგ სიზუსტით, გახსენით გაცხელებულ ხსნარში და გატიტრეთ 0,1 N KMnO 4 -ით ვარდისფერი შეფერილობის მიღებამდე, რომელიც შენარჩუნებული იქნება 15 წმ-ის განმავლობაში. საჭიროა არაუმეტეს 0,5 მლ.

ადვილად კარბონიზირებადი ნივთიერებები

0,5 გ ბენზოინის მჟავის 5 მლ 94,5-დან 95,5 %- მდე  გოგირდმჟავის ცივი ხსნარი არ უნდა ხასიათდებოდეს უფრო მუქი შეფერვით, ვიდრე ეტალონური(სტანდარტული)  ხსნარი, რომელიც შეიცავს 0,2 მლ კობალტის ქლორიდს   TSC (1), 0,3 მლ რკინის ქლორიდს  TSC (2), 0,1 მლ სპილენძის სულფატს  TSC (3) და 4,4, მლ წყალს

პოლიციკლური მჟავები

ბენზოინის მჟავის ნეიტრალური ხსნარის ფრაქციული შემჟავებისას პირველი ნალექის ლღობის ტემპერატურის დიაპაზონი არ უნდა განსხვავდებოდეს ბენზოინის მჟავის ლღობის ტემპერატურის დიაპაზონისაგან

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

  (1 )კობალტის ქლორიდი  TSC:  დაახლოებით 65 გ  კობალტის ქლორიდი CoCl 2 · 6H 2 O გახსნებით საკმარისი რაოდენობით ნარევში, რომელიც შედეგბა 25 მლ მარილმჟავისაგან და 975 მლ წყლისაგან,რათა მიღებული მოცულობა შეადგენდეს 1 ლ. ამ ხსნარის ზუსტად 5 მლ მოათავსეთ მრგვალძირიან კოლბაში, რომელიც შეიცავს 250 მლ იოდის ხსნარს, დაუმატეთ 5 მლ 3%-იანი წყალბადის ზეჟანგი, შემდეგ 15 მლ 20%-იანი ნატრიუმის ჰიდროქსიდი. ადუღეთ 10 წთ განმავლობაში, გააგრილეთ, დაუმატეთ 2 გ კალიუმის იოდიდი და 20 მლ 25 %-იანი გოგირდმჟავა. ნალექის სრულად გახსნის შემდეგ, გამოთავისუფლებული  იოდი გატიტრეთ 0,1 N  ნატრიუმის თიოსულფატით,  TS სახამებლის თანაობისას. 0,1 N  ნატრიუმის თიოსულფატი შეესაბამება  23,80 მგ    CoCl 2 · 6H 2 O-ს. დაარეგულირეთ ხსნარის საბოლოო მოცულობა მარილმჟავისა და წყლის დამატებით ისე, რომ მიღებულ იქნეს ხსნარი, რომლის ყოველი მილილიტრი  შეიცავს 59,5 მგ  CoCl 2 · 6H 2 O-ს;

(2)   რკინის ქლორიდი TSC: გახსენით დაახლოებით 55გ რკინის ქლორიდი საკმარისი რაოდენობის 25 მლ  მარილმჟავის და 975 მლ წყლის ნარევში, 1 ლიტრის მოცულობის მისაღებად. 10 მლ აღნიშნული ხსნარი მოათავსეთ მრგვალძირიან კოლბაში, რომელიც შეიცავს 250 მლ იოდის ხსნარს, დაამატეთ 15 მლ წყალი და 3 გ კალიუმის იოდი; დააყოვნეთ  ნარევი 15 წუთის განმავლობაში. გააზავეთ 100 მლ წყალში და გამოთავისუფლებული  იოდი გატიტრეთ 0,1 N  ნატრიუმის თიოსულფატით,  TS სახამებლის თანაობისას. 1 მლ ნატრიუმის თიოსულფატი (0,1 N) შეესაბამება 27,03 მგ   FeCl 3 · 6H2O.  დაარეგულირეთ ხსნარის საბოლოო მოცულობა საკმარისი რაოდენობის მარილმჟავასა  და  წყლის ნარევის დამატებით ისე, რომ  მიიღებულ იქნეს  ხსნარი, რომლის ყოველი მილილიტრი  შეიცავს   რომელიც შეიცავს 45,0 მლ FeCl3·6H2O-ს;

 (3)   სპილენძის სულფატი TSC: გახსენით დაახლოებით 65 გ სპილენძის სულფატი CuSO4·5H2O საკმარისი რაოდენობის 25 მლ მარილმჟავას და და 975 მლ წყლის ნარევში 1 ლიტრის მოცულობის მისაღებად.  10 მლ აღნიშნული ხსნარი მოათავსეთ მრგვალძირიან კოლბაში, რომელიც შეიცავს 250 მლ იოდის ხსნარს, დაამატეთ 40 მლ წყალი, 4 მლ ძმარმჟავა და 3 გ კალიუმის იოდიდი; გამოთავისუფლებული  იოდი გატიტრეთ 0,1 N  ნატრიუმის თიოსულფატით,  TS სახამებლის (*) თანაობისას.   1 მლ ნატრიუმის თიოსულფატი (0,1 N) შეესაბამება 24,97 მგ CuSO4·5H2O. დაარეგულირეთ ხსნარის საბოლოო მოცულობა საკმარისი რაოდენობის მარილმჟავას / წყლის ნარევის დამატებით, იმისათვის, რომ მიიღოთ ხსნარი, რომლის ყოველი 1 მლ  შეიცავს CuSO4·5H2O -ს;

 (*)   სახამებელი TS: 0,5 გ სახამებელი (კარტოფილის სახამებელი, სიმინდის სახამებელი, ხსნადი სახამებელი) დასრისეთ 5 მლ წყალში, მიღებულ პასტას დაამატეთ საკმარისი რაოდენობის წყალი ისე, რომ მიღებული იქნას 100 მლ  საერთო მოცულობა და მუდმივად მოურიეთ. ხარშეთ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში, დააყოვნეთ,გააცივეთ,  გაფილტრეთ. სახამებელი უნდა იყოს ახლადმომზადებული.

E 211 ნატრიუმის ბენზოატი   (SODIUM BENZOATE)

სინონიმი

 

განმარტება

 

საღებავის ინდექსი N

 

EINECS 

208-534-8

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ბენზოატი, ბენზოლკარბონის მჟავას ნატრიუმის მარილი;  ფენილკარბოქსილ მჟავას ნატრიუმის მარილი.

 

ქიმიური ფორმულა

C7H5O2Na

 

მოლეკულური წონა

144,11

შეფასება

არანაკლებ 99%   C7H5O2Na , 4 საათის განმავლობაში 105 0  C გამოშრობის შემდეგ

 

აღწერა

თეთრი, თითქმის უსუნო, კრისტალური ფხვნილი ან გრანულები

 

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

თავისუფლად იხნება წყალში,  ძნელად იხსნება ეთანოლში

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი ბენზოინის მჟავისათვის

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი ბენზოინის მჟავისათვის, რომელიც გამოყოფილია შემჟავებით და არ არის რეკრისტალიზებული, გოგირდმჟავიან ექსიკატორში შრობის შემდეგ ლღობის წერტილის  დიაპაზონი 121,5 °C – 123,5 °C  შეადგენს 

ტესტი ბენზოატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 1,5% (4 საათის განმავლობაში 105 0  C)

ადვილად ჟანგვადი ნივთიერებები

დაამატეთ 1,5 მლ გოგირდმჟავა 100 მლ წყალს, გააცხელეთ ადუღებამდე და დაამატეთ 0,1 N KMnO4  წვეთები, ვიდრე ვარდისფერ შეფერილობა არ იქნება  შენარჩუნებული 30 წამის განმავლობაში.  1 გ ნიმუში, აწონილი  მგ-მდე სიზუსტით გახსენით  გამთბარ ხსნარში, და გატიტრეთ  0,1 N KMnO4-ით ვარდისფერ შეფრილობამდე, რომლიც შენარჩუნდება 15 წამის განმავლობაში; საჭიროა  არაუმეტეს 0,5 მლ.

პოლიციკლური მჟავები

ნატრიუმის ბენზოატის ნეიტრალური ხსნარის ფრაქციული შემჟავებისას პირველი ნალექის ლღობის ტემპერატურის დიაპაზონი არ უნდა განსხვავდებოდეს ბენზოინის მჟავის ლღობის ტემპერატურის დიაპაზონისაგან

ქლორორგანული ნაერთები

არაუმეტეს 0,06%, გამოსახული ქლორიდში, რაც შეესაბამება 0,25%,  გამოსახული როგორც მონოქლორბენზოინის მჟავა

 

მჟავიანობა და ტუტიანობა

1 გ ნატრიუმის ბენზოატის ნეიტრალიზაციისათვის ფენოლფტალეინის თანაობისას საჭიროა არაუმეტეს 0,25 მლ 0,1 N NaOH ან 0,1 N HCl

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 212    კალიუმის ბენზოატი  (POTASSIUM BENZOATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

საღებავის ინდექსი N

 

 

EINECS 

209-481-3

 

ქიმიური დასახელება

კალიუმის ბენზოატი, ბენზოლკარბონის მჟავას კალიუმის  მარილი;  ფენილკარბოქსილ მჟავას კალიუმის  მარილი.

 

ქიმიური ფორმულა

C7H5KO2 . 3 H2O

 

მოლეკულური წონა

214,27

 

შეფასება

არანაკლებ 99%   C7H5KO2 , 4 საათის განმავლობაში 105 0  C  მუდმივ წონამდე

 

 

აღწერა

თეთრი,  კრისტალური ფხვნილი

 

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი ბენზოინის მჟავისათვის

ლღობის ტემპერეტურული დიაპაზონი ბენზოინის მჟავისათვის, რომელიც გამოყოფილია შემჟავებით და არ არის რეკრისტალიზებული, გოგირდმჟავიან ექსიკატორში ვაკუუმშრობის შემდეგ ლღობის წერტილის  დიაპაზონი 121,5 °C – 123,5 °C  შეადგენს 

 

ტესტი ბენზოატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 26,5% (4 საათის განმავლობაში 105 0  C)

 

ქლორორგანული ნაერთები

არაუმეტეს 0,06%, გამოსახული ქლორიდში, რაც შეესაბამება 0,25%,  გამოსახული როგორც მონოქლორბენზოინის მჟავა

 

 

ადვილად ჟანგვადი ნივთიერებები

დაამატეთ 1,5 მლ გოგირდმჟავა 100 მლ წყალს, გააცხელეთ ადუღებამდე და დაამატეთ 0,1 N KMnO4  წვეთები, ვიდრე ვარდისფერ შეფერილობა არ იქნება  შენარჩუნებული 30 წამის განმავლობაში.  1 გ ნიმუში, აწონილი  მგ-მდე სიზუსტით გახსენით  გამთბარ ხსნარში და გატიტრეთ  0,1 N KMnO4-ით ვარდისფერ შეფრილობამდე, რომლიც შენარჩუნდება 15 წამის განმავლობაში; საჭიროა  არაუმეტეს 0,5 მლ.

 

ადვილად კარბოქსილებადი ნივთიერებები

5 მლ 94,5%-დან 95,5%-მდე გოგირმჟავას 5 მლ და 0,5 გ ბენზოინის მჟავას ცივი ხსნარი არ უნდა იყოს უფრო მუქი შეფერვის, ვიდრე ეტალონური (სტანდარტული) ხსნარი, რომელიც შეიცავს 0,2 მლ კობალტის ქლორიდს   TSC, 0,3 მლ რკინის ქლორიდს TSC, 0,1 მლ სპილენძის სულფიტს TSC და  4,4 მლ წყალს

 

პოლიციკლური მჟავები

კალიუმის  ბენზოატის ნეიტრალური ხსნარის ფრაქციული შემჟავებისას პირველი ნალექის ლღობის ტემპერატურის დიაპაზონი არ უნდა განსხვავდებოდეს ბენზოინის მჟავის ლღობის ტემპერატურის დიაპაზონისაგან

 

მჟავიანობა და ტუტიანობა

1 კალიუმის ბენზოატის ნეიტრალიზაციისათვის ფენოლფტალეინის თანაობისას საჭიროა არაუმეტეს 0,25 მლ 0,1 N   NaOH ან 0,1 N   HCl

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 213 კალციუმის ბენზოატი   (CALCIUM BENZOATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

საღებავის ინდექსი N

 

 

EINECS 

218-235-4

 

ქიმიური დასახელება

კალციუმის ბენზოატი, კალციუმის დიბენზოატი

 

ქიმიური ფორმულა

 უწყლო: C 14 H 10 O 4 Ca

მონოჰიდრატი : C 14 H 10 O 4 Ca·H 2 O

ტრიჰიდრატი  : C 14 H 10 O 4 Ca·3H 2 O

 

მოლეკულური წონა

 

 

 

უწყლო :  282,31

მონოჰიდრატი : 300,32

ტრიჰიდრატი  : 336,36

 

შეფასება

არანაკლებ 99% , 105 0  C  გამოშრობის შემდეგ

 

 

აღწერა

თეთრი ან უფერული კრისტალები ან თეთრი ფხვნილი

 

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი ბენზოინის მჟავისათვის

ლღობის ტემპერეტურული დიაპაზონი ბენზოინის მჟავისათვის, რომელიც გამოყოფილია შემჟავებით და არ არის რეკრისტალიზებული, გოგირდმჟავიან ექსიკატორში ვაკუუმშრობის შემდეგ ლღობის წერტილის  დიაპაზონი 121,5 °C – 123,5 °C  შეადგენს 

 

ტესტი ბენზოატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 17,5% ( 105 0  C, მუდმივ წონამდე)

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,3%

 

ქლორორგანული ნაერთები

არაუმეტეს 0,06%, გამოსახული ქლორიდში, რაც შეესაბამება 0,25%,  გამოსახული როგორც მონოქლორბენზოინის მჟავა

 

 

ადვილად ჟანგვადი ნივთიერებები

დაამატეთ 1,5 მლ გოგირდმჟავა 100 მლ წყალს, გააცხელეთ ადუღებამდე და დაამატეთ 0,1 N KMnO4  წვეთები, ვიდრე ვარდისფერ შეფერილობა არ იქნება  შენარჩუნებული 30 წამის განმავლობაში.  1 გ ნიმუში, აწონილი  მგ-მდე სიზუსტით გახსენით  გამთბარ ხსნარში და გატიტრეთ  0,1 N KMnO4-ით ვარდისფერ შეფრილობამდე, რომლიც შენარჩუნდება 15 წამის განმავლობაში; საჭიროა  არაუმეტეს 0,5 მლ.

 

ადვილად კარბოქსილებადი ნივთიერებები

5 მლ 94,5%-დან 95,5%-მდე გოგირმჟავას 5 მლ და 0,5 გ ბენზოინის მჟავას ცივი ხსნარი არ უნდა იყოს უფრო მუქი შეფერვის, ვიდრე ეტალონური (სტანდარტული) ხსნარი, რომელიც შეიცავს 0,2 მლ კობალტის ქლორიდს   TSC, 0,3 მლ რკინის ქლორიდს TSC, 0,1 მლ სპილენძის სულფიტს TSC და  4,4 მლ წყალს

 

პოლიციკლური მჟავები

კალიუმის  ბენზოატის ნეიტრალური ხსნარის ფრაქციული შემჟავებისას პირველი ნალექის ლღობის ტემპერატურის დიაპაზონი არ უნდა განსხვავდებოდეს ბენზოინის მჟავის ლღობის ტემპერატურის დიაპაზონისაგან

 

მჟავიანობა და ტუტიანობა

1 კალიუმის ბენზოატის ნეიტრალიზაციისათვის ფენოლფტალეინის თანაობისას საჭიროა არაუმეტეს 0,25 მლ 0,1 N   NaOH ან 0,1 N   HCl

 

ფტორიდები

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 214    პარა-ჰიდროქსიბენზოინის მჟავას ეთილის ეთერი

(ETHYL p-HYDROXYBENZOATE)

 

სინონიმი

ეთილპარაბენი; ეთილ  p -  ოქსიბენზოატი

 

განმარტება

 

 

საღებავის ინდექსი N

 

 

EINECS 

204-399-4

 

ქიმიური დასახელება

ეთილ -   p -  ჰიდროქსიბენზოატი; პარა-ჰიდროქსიბენზოინის მჟავას ეთილის ეთერი

 

ქიმიური ფორმულა

C 9 H 10 O 3

 

მოლეკულური წონა

166,8

 

შეფასება

არანაკლებ 99,5% , 80 0  C  -ზე ორი საათის განმავლობაში გამოშრობის შემდეგ

 

აღწერა

მცირე ზომის უფერო კრისტალები ან თეთრი, კრისტალური, თითქმის უსუნო  ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი 

115- 118 0  C 

 

ტესტი

 p -ჰიდროქსიბენზოატზე

ლღობის ტემპერეტურული დიაპაზონი   p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავისათვის, რომელიც გამოყოფილია შემჟავებით და არ არის რეკრისტალიზებული, გოგირდმჟავიან ექსიკატორში ვაკუუმშრობის შემდეგ ლღობის წერტილის  დიაპაზონი 213 °C – 217 °C  შეადგენს 

 

ტესტი  სპირტზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,5% ( 80 0  C,  2 სთ-ის განმავლობაში)

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,05%

 

p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავა და სალიცილის მჟავა

არაუმეტეს 0,35%, გამოსახული როგორც  p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავა

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 215    პარა-ჰიდროქსიბენზოინის მჟავას ეთილის ეთერის ნატრიუმის მარილი

(SODIUM ETHYL p-HYDROXYBENZOATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

საღებავის ინდექსი N

 

 

EINECS 

252-487-6

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ეთილ p- ჰიდროქსიბენზოატი;  p- ჰიდროქსიბენზოინის მჟავის ეთილის ეთერის ნატრიუმის ნაერთი;

 

ქიმიური ფორმულა

C 9 H 9 O 3 Na

 

მოლეკულური წონა

188,8

 

შეფასება

p- ჰიდროქსიბენზოინის მჟავის ეთილის ეთერის შემცველობა არანაკლებ 83% უწყლო საფუძველზე

 

აღწერა

თეთრი, კრისტალური, ჰიგროსკოპული ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი 

115- 118 0  C  , ვაკუუმ-შრობის შემდეგ გოგირდმჟავიან ექსიკატორში

 

ტესტი p-ჰიდროქსიბენზოატზე

ლღობის ტემპერეტურული დიაპაზონი ნიმუშიდან აღებული   p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავისათვის შეადგენს  213 °C – 217 °C  შეადგენს 

 

ტესტი  ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

9,9-10,3 (0,1 % -  იანი წყალხსნარის)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 5% (ვაკუუმ-შრობის შემდეგ გოგირდმჟავიან ექსიკატორში)

 

სულფატური ნაცარი

37- 39 %

 

p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავა და სალიცილის მჟავა

არაუმეტეს 0,35%, გამოსახული როგორც  p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავა

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 218 პარა-ჰიდროქსიბენზოინის მჟავას მეთილის ეთერი

(METHYL p-HYDROXYBENZOATE)

 

სინონიმი

მეთილპარაბენი, მეთილ-p - ოქსიბენზოატი

 

განმარტება

 

 

საღებავის ინდექსი N

 

 

EINECS 

243-171-5

 

ქიმიური დასახელება

 მეთილ p- ჰიდროქსიბენზოატი;  p- ჰიდროქსიბენზოინის მჟავის მეთილის ეთერი

 

ქიმიური ფორმულა

C 8 H 8 O 3

 

მოლეკულური წონა

152,15

 

შეფასება

არანაკლებ 99 %,  80 0  C  -ზე ორი საათის განმავლობაში გამოშრობის შემდეგ

 

აღწერა

მცირე ზომის უფერული კრისტალები ან თეთრი, კრისტალური  ფხვნილი,

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი 

1250  C  - 128 0  C 

 

ტესტი

p-ჰიდროქსიბენზოატზე

ლღობის ტემპერეტურული დიაპაზონი ნიმუშიდან აღებული   p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავისათვის შეადგენს  213 °C – 217 °C  შეადგენს 

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,5% ( 80 0  C  -ზე ორი საათის განმავლობაში გამოშრობის შემდეგ)

 

სულფატური ნაცარი

0,05 %

 

p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავა და სალიცილის მჟავა

არაუმეტეს 0,35%, გამოსახული როგორც  p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავა

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 219  პარა-ჰიდროქსიბენზოინის მჟავას მეთილის ეთერის ნატრიუმის მარილი

(SODIUM METHYL p-HYDROXYBENZOATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

საღებავის ინდექსი N

 

 

EINECS 

 

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის მეთილ p - ჰიდროქსიბენზოატი;  p- ჰიდროქსიბენზოინის მჟავის მეთილის ეთერის ნატრიუმის ნაერთი;

 

ქიმიური ფორმულა

C 8 H 7 O 3 Na

 

მოლეკულური წონა

174,15

 

შეფასება

არანაკლებ 99,5% უწყლო საფუძველზე

 

აღწერა

თეთრი,  ჰიგროსკოპული ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი 

თეთრი ნალექის ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი,    რომელიც წარმოიქმნება   მეთილ p- ჰიდროქსიბენზოატის ნატრიუმის დერივატივის 10 % (w/v) წყალხსნარში მარილმჟავათი ჟანგვით (ლაკმუსის ქაღალდის გამოყენებით ინდიკატორის სახით), წყლით გარეცხვის და ორი საათის განმავლობაში 80 °C ტემპერატურაზე გაშრობის შემდეგ, უნდა შეადგენდეს 125 °C–128 °C ;

 

ტესტი p-ჰიდროქსიბენზოატზე

ლღობის ტემპერეტურული დიაპაზონი ნიმუშიდან აღებული   p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავისათვის შეადგენს  213 °C – 217°C  შეადგენს 

 

ტესტი  ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

9,7-10,3 (0,1 % -  იანი, ნახშირორჟანგისაგან თავისუფალი  წყალხსნარისათვის)

 

სისუფთავე

 

 

წყლის  შემცველობა

არაუმეტეს 5% (კარლ ფიშერის მეთოდი)

 

სულფატური ნაცარი

40 % - 44,5 % უწყლო ფუზეძე

 

p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავა და სალიცილის მჟავა

არაუმეტეს 0,35%, გამოსახული როგორც  p-ჰიდროქსიბენზოატის  მჟავა

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 220 გოგირდის დიოქსიდი   (SULPHUR DIOXIDE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

231-195-2

 

ქიმიური დასახელება

გოგირდის დიოქსიდი, გოგირდმჟავას ანჰიდრიდი

 

ქიმიური ფორმულა

SO 2

 

მოლეკულური წონა

64,07

 

შეფასება

არანაკლებ 99% შემცველობა

 

აღწერა

უფერო, მძაფრი, მხუთავი სუნის მქონე, არააალებადი აირი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი გოგირშემცველ ნივთიერებებზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

წყლის შემცველობა

არაუმეტეს 0,05% (კარლ ფიშერის მეთოდი)

 

არააქროლადი ნარჩენები

არაუმეტეს 0,01%

 

გოგირდის ტრიოქსიდი

არაუმეტეს 0,1%

 

სელენი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

 

სხვა აირები, რომლებიც, ჩვეულებრივ, არ არსებობენ ჰაერში

 კვალის გარეშე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 5 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 221 ნატრიუმის სულფიტი  (SODIUM SULPHITE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

231-821-4

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის სულფიტი (ანჰიდრიდი (უწყლო) ან ჰეპტაჰიდრატი)

 

ქიმიური ფორმულა

უწყლო: Na 2 SO 3

ჰეპტაჰიდრატი: Na 2 SO 3 . 7H 2 O

 

მოლეკულური წონა

უწყლო: 126,4

ჰეპტაჰიდრატი: 252,16

 

შეფასება

უწყლო: არანაკლებ 95%  - Na 2 SO 3 და არანაკლებ 48% -  SO 2

ჰეპტაჰიდრატი: არანაკლებ 48%  - Na 2 SO 3 და არანაკლებ 24%- SO 2

 

აღწერა

თეთრი კრისტალური ფხვნილი ან უფერული კრისტალები

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი სულფიტებზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

8,5-11,5 (უწყლო: 10% ხსნარი, ჰეპტაჰიდრატი: 20% ხსნარი)

 

სისუფთავე

 

 

თიოსულფატი

არაუმეტეს 0,1 % SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

რკინა

არაუმეტეს 10 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

სელენი

არაუმეტეს 5 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 222 ნატრიუმის ჰიდროსულფიტი  (SODIUM HYDROGEN SULPHITE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

231-921-4

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ბისულფიტი, ნატრიუმის ჰიდროსულფიტი

 

ქიმიური ფორმულა

NaHSO3  – წყალხსნარში

 

მოლეკულური წონა

104,06

 

შეფასება

არანაკლებ 32% შემცველობა  NaHSO3- ის წონის

 

აღწერა

უფეროდან ყვითელ შეფერვამდე გამჭვირვალე ხსნარი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი სულფიტებზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

2,5-5,5 ( 10% წყალხსნარი)

 

სისუფთავე

 

 

რკინა

არაუმეტეს 10 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

სელენი

არაუმეტეს 5 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 223  ნატრიუმის მეტაბისულფიტი  (SODIUM METABISULPHITE)

 

სინონიმი

პიროსულფიტი; ნატრიუმის პიროსულფიტი

 

განმარტება

 

 

EINECS 

231-673-0

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის დისულფიტი; დინატრიუმ პენტაოქსიდისულფატი

 

ქიმიური ფორმულა

Na 2 S 2 O 5

 

მოლეკულური წონა

190,11

 

შეფასება

არანაკლებ  95 % შემცველობა   Na 2 S 2 O 5   და  არანაკლებ 64 % შემცველობა    S O 2   

 

აღწერა

თეთრი კრისტალები ან კრისტალური ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი სულფიტზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

4,0-5,5 ( 10% წყალხსნარი)

 

სისუფთავე

 

 

თიოსულფატი

არაუმეტეს 0,1 % SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

რკინა

არაუმეტეს 10 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

სელენი

არაუმეტეს 5 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 224 კალიუმის მეტაბისულფიტი  (POTASSIUM METABISULPHITE)

 

სინონიმი

კალიუმის პიროსულფიტი

 

განმარტება

 

 

EINECS 

240-795-3

 

ქიმიური დასახელება

კალიუმის დისულფიტი; კალიუმის  პენტაოქსიდისულფატი

 

ქიმიური ფორმულა

K 2 S 2 O 5

 

მოლეკულური წონა

222,33

 

შეფასება

არანაკლებ  90 % შემცველობა   K 2 S 2 O 5   და  არანაკლებ 51,8 % შემცველობა    S O 2,  დანარჩენი ნაწილი მთლიანად შედგება კალიუმის სულფატისაგან   

 

აღწერა

უფერული კრისტალები ან თეთრი კრისტალური ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი სულფიტზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

4,0-5,5 ( 10% წყალხსნარი)

 

სისუფთავე

 

 

თიოსულფატი

არაუმეტეს 0,1 % SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

რკინა

არაუმეტეს 10 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

სელენი

არაუმეტეს 5 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 226 კალციუმის სულფატი  (CALCIUM SULPHITE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

218-235-4

 

ქიმიური დასახელება

კალციუმის სულფიტი

 

ქიმიური ფორმულა

CaSO 3 ·2H 2 O

 

მოლეკულური წონა

156,7

 

შეფასება

არანაკლებ 95%   CaSO 3 ·2H 2 O   და არანაკლებ 39% -  SO 2

 

 

აღწერა

თეთრი კრისტალური ფხვნილი ან თეთრი  კრისტალები

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი სულფიტებზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალციუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

რკინა

არაუმეტეს 10 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

სელენი

არაუმეტეს 5 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 227  კალციუმის ჰიდროსულფიტი  (CALCIUM HYDROGEN SULPHITE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

237-423-7

 

ქიმიური დასახელება

კალციუმის ბისულფიტი, კალციუმის ჰიდროსულფიტი

 

ქიმიური ფორმულა

Ca(HSO3 )2

 

მოლეკულური წონა

202,22

 

შეფასება

 6-დან 8 % (წონა/მოცულობა)  გოგირდის დიოქსიდის და   2,5 -დან 3,5 % (წონა/მოცულობა) კალციუმის დიოქსიდის შეესაბამება  10 – 14 %–მდე (წონა/მოცულობა) კალციუმის ბისულფიტს [Ca(HSO3)2 ]

 

აღწერა

გამჭვირვალე მომწვანო – ყვითელი წყალხსნარში,  გოგირდის დიოქსიდის დამახასიათებელი სუნით

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი სულფიტებზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალციუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

2,5-5,5 ( 10% წყალხსნარი)

 

სისუფთავე

 

 

რკინა

არაუმეტეს 10 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

სელენი

არაუმეტეს 5 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 228    კალიუმის  ჰიდროსულფიტი (POTASSIUM HYDROGEN SULPHITE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

231-870-1

 

ქიმიური დასახელება

კალიუმის ბისულფიტი, კალიუმის ჰიდროსულფიტი

 

ქიმიური ფორმულა

KHSO3  წყალხსნარში

 

მოლეკულური წონა

120,17

 

შეფასება

არანაკლებ 280 გ შემცველობა  KHSO3 თითოეულ ლიტრში (ან 150 გ SO2 თითოეულ ლიტრში)

 

აღწერა

გამჭვირვალე უფერული წყალხსნარი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი სულფიტებზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

რკინა

არაუმეტეს 10 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

სელენი

არაუმეტეს 5 მგ/კგ SO2 შემცველობის საფუძველზე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 234    ნიზინი   (NISIN)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

ნიზინი შედგება რამდენიმე მსგავსი პოლიპეპტიდისაგან, რომლის პროდუქცენტების არიან  Lactococcus lactis შტამები subsp.  lactis

 

EINECS 

215-807-5

 

ქიმიური დასახელება

 

 

ქიმიური ფორმულა

C 143 H 230 N 42 O 37 S 7

 

მოლეკულური წონა

3 354,12

 

შეფასება

ნიზინის კონცენტრატი  გაუცხიმოებული მშრალი რძის ნარევში შეიცავს არანაკლებ 900 ერთეულს  და სულ მცირე 50% ნატრიუმის ქლორიდს მგ-ში

 

აღწერა

თეთრი ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 3% (102°C -დან 103 ° C -მდე ტემპერატურაზე მუდმივ წონამდე)

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 235    ნატამიცინი  (NATAMYCIN)

 

სინონიმი

პიმარიცინი

 

განმარტება

ნატამიცინი წარმოადგენს პოლიენური მაკროლიდური ჯფუფის ფუნგიციდს და მიიღება  Streptomyces natalensis და სხვა შესაბამის შტამების სახეობებისაგან

 

საღებავის ინდექსი N

 

 

EINECS 

231-683-5

 

ქიმიური დასახელება

 22-(3 -ამინო-3,6-დიდეზოქსი-β-D-მანოპირალოზილოქსი)-1,3,26-ტრიჰიდროქსი-12-მეთილ-10-ოქსო-6,11,28-ტრიოქსატრიციკლო[22.3.1.0 5,7 ]ოქტაკოზა-8,14,16,18,20-პანტენ -25-კარბოქსილის მჟავის სტერეოიზომერი

 

ქიმიური ფორმულა

C 33 H 47 O 13 N

 

მოლეკულური წონა

665,74

 

შეფასება

არანაკლებ 95%,  მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით

 

აღწერა

თეთრიდან მოთეთო-კრემისფერი კრისტალური ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

შეფერვის რეაქციები

ნატამიცინის რამდენიმე კრისტალის დამატება წერტილოვან ფირფიტაზე, რომელშიც არის:

-კონცენტრირებული მარლიმჟავა - წარმოიქმნება ლურჯი შეფერვა;

- კონცენტრირებული ფოსფორმჟავა - წარმოიქმნება მწვანე შეფერვა, რომელიც რამდენიმე წუთის შემდეგ გარდაიქმნება ღია წითელ შეფერილობად.

 

სპექტრომეტრია

A 0,0005 % მას/ მოც.   1 %-იან  ძმარმჟავას მეთანოლის ხსნარში,    მაქსიმალური შთანთქმა დაახლოებით 290 nm, 303 nm და 318 nm,  და მხარი   280 nm-ზე და  მინიმალური შთანთქმა დაახლოებით 250 nm, 295,5 nm და 311 nm.

 

pH

5,5-7,5 (1% მას/მოცულობა ხსნარი წინასწარნეიტრალიზებულ ხსნარისათვის, , რომელიც შედგება 20 წილი დიმეთილფორმამიდისა და 80 წილი წყლისაგან) 

 

კუთრი ბრუნვა

[ɑ]D 20   + 250°C და  - 295°C  (1% მას / მოც. ყინულოვან ძმარმჟავას ხსნარში,  20 ° C, მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით)   

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 8% (60 0  C-ზე  P2O5 -ით, ვაკუუმში მუდმივ წონამდე)

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,5%

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები

არაუმეტეს 100 კოლონია 1გ-ში

 

E 239  ჰექსამეთილენტეტრამინი (HEXAMETHYLENE TETRAMINE)

 

სინონიმი

ჰექსამინი, მეთენამინი

 

განმარტება

 

 

EINECS 

202-905-8

 

ქიმიური დასახელება

1,3,5,7-ტეტრააზატრიციკლო  [3.3.1.1 3,7 ]-დეკან, ჰექსამეთილენტეტრამინი

 

ქიმიური ფორმულა

C 6 H 12 N 4

 

მოლეკულური წონა

140,19

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99%-ისა უწყლო საფუძველზე

 

აღწერა

უფერო ან თეთრი კრისტალური ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი ფორმალდეჰიდზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი  ამიაკზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სუბლიმაციის წერტილი

დაახლოებით 260 0 C

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,5 % (105 0  C-ზე  P2O5 -ით, ვაკუუმში 2 სთ-ის განმავლობაში)

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,05% 

 

სულფატები

არაუმეტეს 0,005% , გამოსახული როგორც SO4

 

ქლორიდები

არაუმეტეს 0,005% , გამოსახული როგორც Cl

 

ამონიუმის მარილები

არ აღმოჩნდა

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 242    დიმეთილდიკარბონატი  (DIMETHYL DICARBONATE)

 

სინონიმი

დმდკ (დიმეთილდიკარბონატი), დიმეთილპიროკარბონატი

 

განმარტება

 

 

EINECS 

224-859-8

 

ქიმიური დასახელება

დიმეთილდიკარბონატი; პიროკარბონის მჟავის დიმეთილის ეთერი

 

ქიმიური ფორმულა

C 4 H 6 O 5

 

მოლეკულური წონა

134,09

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99,8%

 

აღწერა

უფერო სითხე, იხსნება წყალხსნაში, რაც იწვევს კანის და თვალის კოროზიას და ტოქსიკურის ჩასუნთქვისა და ყლაპვისას

 

იდენტიფიკაცია

 

 

დაშლა

გაზავების შემდეგ  CO2 და მეთანოლზე დადებითი შედეგი

 

ლღობის ტემპერატურა

17 0  C

 

დუღილის ტემპერატურა

172 0  C, რასაც თან ახლავს დაშლა

 

სიმკვრივე 20 0  C -ზე

დაახლოებით 1,25 გ/სმ3

 

ინფრაწითელი სპექტროსკოპია

მაქიმალური 1 156 -დან 1 832 სმ -1

 

სისუფთავე

 

 

დიმეთილკარბონატი

არაუმეტეს 0,2 %

 

ქლორი, საერთო

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 243 დიეთილპიროკარბონატი  (ETHYL LAUROYL ARGINATE)

 

სინონიმი

ლაურინის მჟავის ეთილის ეთერის არგინატი; არგინინის ლაურამიდის ეთილის ეთერი, ეთილ-α-ლაუროილ-L-არგინატი · HCl; LAE;

 

განმარტება

ეთილაუროილ არგინატის სინთეზი ხდება არგინინის ეთანოლით ეთერიფიკაციით, შემდეგში, წლიან არეში  ეთერის ლაუროილქლორიდთან ურთიერთქმედებით, კონტროლირებადი ტემპერატურის  10 -დან  15 ° С -მდე  და рН  6,7 -დან   6,9 -მდე პირობებში. მიღებული ეთილაუროილ არგინატის გამოყოფა ხდება ჰიდროქლორიდის მარილების სახით, რომელსაც ფილტრავენ და აშრობენ

 

EINECS 

434-630-6

 

ქიმიური დასახელება

ეთილ-Να- დოდეკანოილ-L-არგინატი·HCl

 

ქიმიური ფორმულა

C20H41N4O3Cl

 

მოლეკულური წონა

421,02

 

შეფასება

არანაკლებ 85 % და არაუმეტეს 95 %

 

აღწერა

თეთრი ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ხსნადობა

თავისუფლად იხსნება წყალში, ეთნოლი, პროპილენგლიკოლი, და გლიცერინში

 

სისუფთავე

 

 

Να-ლაუროილ-L-არგინინი

არაუმეტეს 3%

 

ლაურინის მჟავა

არაუმეტეს 5%

 

ეთილლაურატი

არაუმეტეს 3%

 

L-არგინინი · HCl

 

არაუმეტეს 1%

 

ეთილარგინატი · 2HCl

არაუმეტეს 1%

 

ტყვია

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

კადმიუმი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 249 კალიუმის ნიტრიტი  (POTASSIUM NITRITE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

231-832-4

 

ქიმიური დასახელება

კალიუმის ნიტრიტი 

 

ქიმიური ფორმულა

KNO 2

 

მოლეკულური წონა

85,11

 

შეფასება

არაუმეტეს 95%, უწყლო საფუძველზე  

 

აღწერა

თეთრი ან უმნიშვნელოდ მოყვითალო შეფერილობის მქონე გრანულები

 

იდენტიფიკაცია

 

 

სისუფთავე

 

 

ტესტი ნიტრიტზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

6,0-9,0 (5 % ხსნარი)

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 3 % (4 სთ, სილიკოგელზე)

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 250 ნატრიუმის ნიტრიტი (SODIUM NITRITE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

231-555-9

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ნიტრიტი 

 

ქიმიური ფორმულა

NaNO 2

 

მოლეკულური წონა

69,00

 

შეფასება

არაუმეტეს  97%, უწყლო საფუძველზე  

 

აღწერა

თეთრი ან უმნიშვნელოდ მოყვითალო შეფერილობის მქონე გოროხები

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი ნიტრიტზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,25 % (4 სთ, სილიკოგელზე)

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 251 ნატრიუმის ნიტრატი (SODIUM NITRATE)

 (i)   ნატრიუმის  ნიტრატი მყარი (SOLID SODIUM NITRATE)

 

სინონიმი

ჩილეს გვარჯილა, რომბული გვარჯილა

 

განმარტება

 

 

EINECS 

231-554-3

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ნიტრატი 

 

ქიმიური ფორმულა

NaNO 3

 

მოლეკულური წონა

85,00

 

შეფასება

არაუმეტეს 99%, უწყლო საფუძველზე  

 

აღწერა

თეთრი კრისტალები, სუსტად ჰიგროსკოპული ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი ნიტრატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

5,5-8,3(5 % ხსნარი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს  2 % (4 სთ, 105 0  C-ზე  )

 

ნიტრიტები

არაუმეტეს  30 მგ/კგ გამოსახული  როგორც  NaNO 2

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

(ii)       ნატრიუმის ნიტრატი თხევადი (LIQUID SODIUM NITRATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

ნატრიუმის ნიტრატი თხევადი  წარმოადგენს ნატრიუმის ნიტრატის წყალხსნარს, რომელიც მიიღება  ნატიუმის ჰიდროქსიდისა და აზოტის მჟავის სტერეოქიმიური რაოდენობის ქიმიური რეაქციის  შედეგად, შემდგომი კრისტრალიზაციის გარეშე. სტანდარტული ფორმები, დამზადებული თხევადი  ნატრიუმის ნიტრატისაგან,  რომელიც აკმაყოფილება აღნიშნულ სპეციფიკაციებს,  შესაძლებელია შეიცავდნენ აზოტის მჟავის ჭარბ რაოდენობას,  იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესახებ არსებობს ეტიკეტზე მკაფიო მინიშნება.

 

EINECS 

231-554-3

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ნიტრატი 

 

ქიმიური ფორმულა

NaNO 3

 

მოლეკულური წონა

85,00

 

შეფასება

შემცველობა 33,5 %-  დან  40 % -მდე,   NaNO 3

 

აღწერა

უფერო, გამჭვირვალე სითხე

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი ნიტრატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

1,5- 3,5

 

სისუფთავე

 

 

თავისუფალი აზოტმჟავა

არაუმეტეს 0,01 %

 

ნიტრიტები

არაუმეტეს  10 მგ/კგ გამოსახული  როგორც  NaNO 2

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 0,3 მგ/კგ

 

ეს სპეციფიკაციები განსაზღვრულია 35%-იანი წყალხსნარისათვის

 

E252  კალიუმის ნიტრატი (POTASSIUM NITRATE)

 

სინონიმი

ჩილეს გვარჯილა, რომბული გვარჯილა

 

განმარტება

 

 

EINECS 

231-818-8

 

ქიმიური დასახელება

კალიუმის ნიტრატი 

 

ქიმიური ფორმულა

KNO 3

 

მოლეკულური წონა

101,11

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99%, უწყლო საფუძველზე

 

აღწერა

თეთრი კრისტალური ფხვნილი ან გამჭვირვალე პროზმები, რომელსაც აქვს გამაგრილებელი, მარილის მძაფრი გემო

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი ნიტრატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

4,5- 8,5 (5%-იან ხსნარში)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს  1 % (4 სთ, 105 0  C-ზე  )

 

ნიტრიტები

არაუმეტეს  20 მგ/კგ გამოსახული  როგორც  KNO 2

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 260    ძმარმჟავა (ACETIC ACID)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

200-580-7

 

ქიმიური დასახელება

ძმარმჟავა, ეთანმჟავა

 

ქიმიური ფორმულა

C 2 H 4 O 2

 

მოლეკულური წონა

60,5

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99,8%

 

აღწერა

გამჭვირვალე უფერო სითხე, მძაფრი დამახასიათებელი სუნით

 

იდენტიფიკაცია

 

 

დუღილის წერტილი

118 ° C   760 მმ (ვერცხლისწყლ. სვეტ.)

 

კუთრი წონა

დაახლოებით 1,049

 

ტესტი აცეტატზე

სამიდან ერთი ხსნარი იძლევა დადებითი რეაქციას  აცეტატზე

 

გამყარების წერტილი

არანაკლებ 14,5 ° С

 

სისუფთავე

 

 

არააქროლადი ნალექი

არაუმეტეს 100 მგ/კგ

 

ჭიანჭველამჟავა, ფორმიატები და სხვა მჟანგავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1000მგ/კგ. ჭიანჭველამჟავაზე გადაანგარიშებით

 

ადვილად მჟანგავი ნივთიერებები

მინის საცობიან ჭურჭელში გააზავეთ 2 მლ ნიმუში 10 მლ წყლით და დაამატეთ  0,1 მლ 0,1 N კალიუმის პერმანგანატი. ვარდისფერი შეფერილობა არ შეიცვლება ყავისფერ სეფერილობამდე  30 წუთის განმავლობაში. 

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 0,5 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 261  (i)  კალიუმის აცეტატი (POTASSIUM ACETATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

204-882-2

 

ქიმიური დასახელება

კალიუმის აცეტატი

 

ქიმიური ფორმულა

C 2 H 3 O 2 K

 

მოლეკულური წონა

98,14

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99 %, უწყლო საფუძველზე

 

აღწერა

უფერო, ხსნადი კრისტალები ან თეთრი კრისტალური ფხვნილი, უსუნო ან  სუსტი ძმრის სუნით

 

იდენტიფიკაცია

 

 

pH

7,5-9,0 (5% წყალხსნარში)

 

ტესტი აცეტატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს  8% (2სთ, 150 C-ზე) 

 

ჭიანჭველამჟავა, ფორმიატები და სხვა მჟანგავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1000მგ/კგ. ჭიანჭველამჟავაზე გადაანგარიშებით

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 261(ii)  კალიუმის დიაცეტატი (POTASSIUM DIACETATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

კალიუმის დიაცეტატი წარმოადგენს კალიუმის აცეტატისა და ძმარმჟავას მოლეკულურ ნაერთს

 

EINECS 

224-217-7

 

ქიმიური დასახელება

კალიუმის ჰიდროაცეტატი

 

ქიმიური ფორმულა

C 4 H 7 KO 4

 

მოლეკულური წონა

158,2

 

შეფასება

შემცველობა 36 %-დან 38 %-მდე თავისუფალ ძმარმჟავაზე და 61%-დან 64%-მდე კალიუმის აცეტატზე

 

აღწერა

თეთრი კრისტალები

 

იდენტიფიკაცია

 

 

pH

4,5-5  (10% წყალხსნარში)

 

ტესტი აცეტატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

წყლის შემცველობა

არაუმეტეს 1% (კარლ ფიშერის მეთოდი)

 

ჭიანჭველამჟავა, ფორმიატები და სხვა მჟანგავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1000მგ/კგ. ჭიანჭველამჟავაზე გადაანგარიშებით

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 262 (i) ნატრიუმის აცეტატი (SODIUM ACETATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

204-823-8

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის აცეტატი

 

ქიმიური ფორმულა

C 2 H 3 NaO 2 ·nH 2 O (n = 0 ან  3)

 

მოლეკულური წონა

ანჰიდრიდი - 82,3

ტრიჰიდრატი - 136,08

 

შეფასება

შემცველობა  (როგორც ანჰიდრიდის ასევე ტრიჰიდრატის ფორმისთვის) არანაკლებ 98,5 % საფუძველზე)

 

აღწერა

ანჰიდრიდები - თეთრი, უსუნო, გრანულები,ჰიგროსკოპული ფხვნილი

 

ტრიჰიდტრატები - უსუნო, გამჭვირვალე კრისტალები ან გრანულოვანი კრისტალური ფხვნილი, უსუნო ან უმნიშვნელო  ძმრის სუნით. ფერს კარგავს  თბილ, მშრალ ჰაერზე

 

იდენტიფიკაცია

 

 

pH

8,0-9,5  (1% წყალხსნარში)

 

ტესტი აცეტატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

ანჰიდრიდები - არაუმეტეს 2% (120 0 C  4 სთ)

ტრიჰიდრატები - 36 და 42 % შორის   (120 0 C  4 სთ)

 

ჭიანჭველამჟავა, ფორმიატები და სხვა მჟანგავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1000მგ/კგ. ჭიანჭველამჟავაზე გადაანგარიშებით

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E  262 (ii)          ნატრიუმის დიაცეტატი ( SODIUM DIACETATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

ნატრიუმის დიაცეტატი წარმოადგენს ნატრიუმის აცეტატისა და ძმარმჟავას მოლეკულურ ნაერთს

 

EINECS 

204-823-8

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ჰიდროაცეტატი

 

ქიმიური ფორმულა

C 2 H 7 NaO 4 ·nH 2 O (n = 0 ან  3)

 

მოლეკულური წონა

ანჰიდრიდისთვის - 142,09

 

შეფასება

შემცველობა 39 %-დან 41 %-მდე თავისუფალ ძმარმჟავაზე და 58%-დან 60%-მდე კალიუმის აცეტატზე

 

აღწერა

თეთრი, ჰიგროსკოპული, კრისტალური მყარი ნივთიერება, ძმრის სუნით

 

იდენტიფიკაცია

 

 

pH

4,5-5,0  (10% წყალხსნარში)

 

ტესტი აცეტატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

წყლის შემცველობა

არაუმეტე 2% (კარლ ფიშერის მეთოდი)

 

ჭიანჭველამჟავა, ფორმიატები და სხვა მჟანგავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1000მგ/კგ. ჭიანჭველამჟავაზე გადაანგარიშებით

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 263    კალციუმის აცეტატი (CALCIUM ACETATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

200-540-9

 

ქიმიური დასახელება

კალციუმის  აცეტატი

 

 

ქიმიური ფორმულა

 

 

ანჰიდრიდი - C 4 H 6 O 4 Ca

მონოჰიდრატი -   C 4 H 6 O 4 Ca·H 2 O

 

მოლეკულური წონა

ანჰიდრიდი - 158,17

ტრიჰიდრატი - 176,18

 

შეფასება

შემცველობა  არანაკლებ 98 %  ანჰიდრიდის საფუძველზე

 

აღწერა

უწყლო (ანჰიდრიდი)  კალციუმის აცეტატი არის თეთრი, ჰიგროსკოპული,  მოცულობითი, კრისტალური მყარი ნივთიერება უმნიშვნელო მომწარო გემოთი. შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს ძმარმჟავას მსუბუქი სუნით. მონოჰიდრატი შესაძლოა იყოს ნემსისებური კრისტალები, გრანულები ან ფხვნილი  

 

იდენტიფიკაცია

 

 

pH

6,0-9,0  (10% წყალხსნარში)

 

ტესტი აცეტატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალციუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

ანჰიდრიდები - არაუმეტეს 11% (155 0 C,  მუდმივ წონამდე,  მონოჰიდრატისთვის) )

 

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს 0,3%

 

ჭიანჭველამჟავა, ფორმიატები და სხვა მჟანგავი ნივთიერებები

არაუმეტეს 1000მგ/კგ. ჭიანჭველამჟავაზე გადაანგარიშებით

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 270    რძის მჟავა  (LACTIC ACID)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

წარმოადგენს რძემჟავას (C3H6O3) რძემჟავას ლაქტატის (C6H10O5) ნარევს. მიიღება შაქრების რძემჟავას ფერმენტაციით ან  სინთეზური გზით. 

რძემჟავა არის ჰიგროსკოპული და როდესაც კონცეტრირებულია დუღილით, კონდენსირდება და წარმოქმნის რძემჟავა ლაქტატს, რომელიც გაზავებისას და გათბობისას ჰიდროლიზდება რძემჟავაში.  

 

EINECS 

200-018-0

 

ქიმიური დასახელება

რძის მჟავა, 2-ჰიდროქსიპროპიონის მჟავა; 1-ჰიდროქსიეთან-1-კარბოქისლის მჟავა

 

ქიმიური ფორმულა

C 3 H 6 O 3

 

მოლეკულური წონა

90,08

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 76%

 

აღწერა

უფეროდან მოყვითალო შეფერილობამდე, თითქმის უსუნო, სიროფის მსგავსიდან  მყარ ნივთიერებამდე

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი  ლაქტატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

სულფატური ნაცარი

ქლორიდები

არაუმეტეს  0,1 %

არაუმეტეს  0,2 %

 

სულფატები

არაუმეტეს  0,25 %

 

რკინა

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 280 პროპიონმჟავა (PROPIONIC ACID)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

201-176-3

 

ქიმიური დასახელება

პროპიონმჟავა, პროპანის მჟავა

 

ქიმიური ფორმულა

C 3 H 6 O 2

 

მოლეკულური წონა

74,08

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99,5%

 

აღწერა

უფერო ან უმნიშვნელო მოყვითალო ზეთისებური სითხე მსუბუქად მკვეთრი სუნით

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ლღობის ტემპერატურა

-22 0 C

 

დისტილაციის დიაპაზონი

138,5 0C - დან 142,5 0C -მდე

 

სისუფთავე

 

 

არააქროლადი ნარჩენები

არაუმეტეს 0,01 % 140 ° С -ზე მუდმივ წონამდე

 

ალდეჰიდები

არაუმეტეს 0,01 %,  გამოსახული ფორმალდეჰიდში

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 281    ნატრიუმის პროპიონატი  (SODIUM PROPIONATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS   

205-290-4

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის პროპიონატი, ნატრიუმის პროპანატი

 

ქიმიური ფორმულა

C 3 H 5 O 2 Na

 

მოლეკულური წონა

96,06

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99% ორი საათის განმავლობაში 105 0 C-ზე გამოშრობის შემდეგ

 

აღწერა

თეთრი კრისტალური ჰიგროსკოპული ფხვნილი ან სუფთა თეთრი ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი პროპიონატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

7,5-10,5 (10%-იან წყალხსნარი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 4% (105 0C,  2 სთ)

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს  0,1 %

 

რკინა

არაუმეტეს 50 მგ/კგ

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 282    კალციუმის პროპიონატი (CALCIUM PROPIONATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

223-795-8

 

ქიმიური დასახელება

კალციუმის პროპიონატი

 

ქიმიური ფორმულა

C 6 H 10 O 4 Ca

 

მოლეკულური წონა

186,22

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99% ორი საათის განმავლობაში 105 0 C-ზე გამოშრობის შემდეგ

 

აღწერა

თეთრი კრისტალური ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი პროპიონატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

pH

6,0-9,0 (10%-იან წყალხსნარი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 4% (105 0C,  2 სთ)

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს  0,3 %

 

რკინა

არაუმეტეს 50 მგ/კგ

 

ფტორი

არაუმეტეს 20 მგ/კგ

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 5 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 283    კალიუმის პროპიონატი  (POTASSIUM PROPIONATE)

 

სინონიმი

 

 

განმარტება

 

 

EINECS 

206-323-5

 

ქიმიური დასახელება

კალიუმის პროპიონატი, კალიუმის პროპანატი

 

ქიმიური ფორმულა

C 3H 5 KO2

 

მოლეკულური წონა

112,17

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99% ორი საათის განმავლობაში 105 0 C-ზე გამოშრობის შემდეგ

 

აღწერა

თეთრი კრისტალური ფხვნილი

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ტესტი პროპიონატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

ტესტი კალიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

 

სისუფთავე

 

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 4% (105 0C,  2 სთ)

 

წყალში უხსნადი ნივთიერებები

არაუმეტეს  0,1 %

 

რკინა

არაუმეტეს 30 მგ/კგ

 

ფტორი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 3 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 5 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 284    ბორის მჟავა (BORIC ACID)

 

სინონიმი

ბორის მჟავა, ორთობორის მჟავა, ბოროფაქსი

 

განმარტება

 

 

EINECS 

233-139-2

 

ქიმიური დასახელება

 

 

ქიმიური ფორმულა

H3BO3

 

მოლეკულური წონა

61,84

 

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99,5%

 

აღწერა

უფერო, უსუნო, გამჭირვალე კრისტალები ან თეთრი გრანულები ან ფხვნილი, ოდნავ ზეთიანი შეხებისას; გვხვდება ბუნებაში მინერალის -   სასოლიტის სახით.

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ლღობის წერტილი

დაახლოებით 171 0C

 

ტესტი წვაზე

იწვის ღია მწვანე ალით

 

pH

3,8-4,8 (3,3% წყლახსნარი)

 

სისუფთავე

 

 

ზეჟანგები

KI-ის ხსნარი დამატებისას არ წარმოიქმნება შეფერვა

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 5 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 285    ნატრიუმის ტეტრაბორატი  (ბორაქსი)  (SODIUM TETRABORATE (BORAX)

 

სინონიმი

ნატრიუმის ბორატი

 

განმარტება

 

 

EINECS 

215-540-4

 

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ტეტრაბორატი, ნატრიუმის ბიბორატი, ნატრიუმის პირობორატი, ტეტრაბორატის ანჰიდრიდი

 

ქიმიური ფორმულა

Na 2 B 4 O 7

 Na 2 B 4 O 7 ·10 H 2 O

 

მოლეკულური წონა

201,27

 

შეფასება

 

 

აღწერა

ფხვნილისებური ან მინისებური ფირფიტები რომლებიც ჰაერზე გაუმჭვირვალე ხდება. წყალში იხსნება თანდატანობით, ნელა

 

იდენტიფიკაცია

 

 

ლღობის წერტილი

 171 - დან  175 ° С -მდე, დაშლით

 

ტესტი წვაზე

 

 

სისუფთავე

 

 

ზეჟანგები

KI-ის ხსნარი დამატებისას არ წარმოიქმნება შეფერვა

 

დარიშხანი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

ტყვია

არაუმეტეს 5 მგ/კგ

 

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

 

E 290    ნახშირბადის დიოქსიდი  (CARBON DIOXIDE)

სინონიმი

ნახშირორჟანგი; მშრალი ყინული (მყარი ფორმა); ნახშირის ანჰიდრიდი 

განმარტება

 

EINECS 

204-696-9

ქიმიური დასახელება

ნახშირბადის დიოქსიდი

ქიმიური ფორმულა

CO2

მოლეკულური წონა

44,01

შეფასება

შემადგენლობა არანაკლებ 99 % v/v აირის საფუძველზე

აღწერა

უფერო ჩვეულებრივ გარემო პირობებში ოდნავ მწვავე სუნით. კომერციული ნახშირბადის დიოქსიდის  ჩატვირთვა და  და დამუშავება ხდება სიტხის სახით ჰერმეტულ ცილინდრებში ან მასიურ შესანახ სისტემებში ან „მშრალი ყინულის“ სახით  დაპრესილ მყარ ბლოკებად. მყარი (მშრალი ყინული) ფორმები ჩვეულებრივ მოიცავს ასევე დამატებულ ნივთიერებებს -  პროპილინის გლიკოლი ან მინერალური ზეთი,  როგორც შემაკავშირებელ  ნივთიერებებს.

იდენტიფიკაცია

 

ნალექის წარმოქმნა

ნიმუშის ნაკადის  ბარიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარში გატარებისას, წარმოიქმნება თეთრი ნალექი, რომელიც გაზავებულ ძმარმჟავაში იხსნება შუშხუნით

სისუფთავე

 

მჟავიანობა

 

915 მლ აირის ბუშტუკებმა, რომელიც წარმოიქმნება 50 მლ ადუღებული წლით, არ უნდა წარმოქმნას მეთილორანჟით უფრო მეტი მჟავიანობა, ვიდრე ვიდრე 50 მლ  ადუღებული წყლის შემთხვევაში, რომელსაც ემატება 1მლ  მარილმჟავა  (0,01 N).

აღმდგენი ნივთიერებები, გოგირდწყალბადი ( H2S)  და ფოსფორწყალბადი (H3P)

915 მლ აირის ბუშტუკებმა, რომელიც წარმოიქმნება 25 მლ ვერცხლის ნიტრატიან ამიაკის რეაგენტში , რომელსაც დამატებული აქვს 3 მლ ამიაკი, არ უნდა გამოიწვიოს ამ ხსნარის შემღვრევა ან გამუქება

ნახშირბადის მონოოქსიდი

არაუმეტეს 10 მკლ/ლ

 

ზეთის შემცველობა

არაუმეტეს 5 მგ/კგ

E 296    ვაშლის მჟავა (MALIC ACID)

სინონიმი

პომოლის მჟავა

განმარტება

 

EINECS 

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

ქიმიური დასახელება

ჰიდროქსილბუტადინის მჟავა

ოქსიქარვის მჟავა

ქიმიური ფორმულა

C 4 H 6 O 5

მოლეკულური წონა

134,09

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99,0%

აღწერა

თეთრი ან თითქმის თეთრი კრისტალური ფხვნილი ან გრანულები

იდენტიფიკაცია

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი

127-132 °C  (დახშული კაპილარი, სწრაფი გაცხელება)

ტესტი მალატზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

სისუფთავე

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1%

ფუმარის მჟავა

არაუმეტეს 1,0%

მალეინმჟავა

არაუმეტეს 0,05%

დარიშხანი                                                                                    

 

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 297    ფუმარის მჟავა  (FUMARIC ACID)

სინონიმი

 

განმარტება

 

EINECS 

203-743-0

ქიმიური დასახელება

ტრანს-ბუტენდინის მჟავა; ტრანს-1,2-ეთილენ-დიკარბონის მჟავა

ქიმიური ფორმულა

C 4 H 4 O 4

მოლეკულური წონა

116,7

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99%, უწყლო საფუძველზე

აღწერა

თეთრი კრისტალური ფხვნილი ან გრანულები

იდენტიფიკაცია

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი

286-302 0C (დახშული კაპილარი, სწრაფი გაცხელება)

ტესტი ორმაგ ბმაზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

ტესტი 1,2-დიკარბონის მჟავისთვის

დადებითი (გაიარა ტესტი)

pH

3,0-3,2 (0,05 % ხსნარი 25 0C)

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,5% (120 0C, 4 სთ)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1%

მალეინმჟავა

არაუმეტეს 0,1%

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

                                                                               

E 300    ასკორბინის მჟავა, L – ასკორბინის მჟავა   (ASCORBIC ACID, L-ASCORBIC ACID)

სინონიმი

L-xylo-ასკორბინმჟავა; L(+)- ასკორბინმჟავა

განმარტება

 

EINECS 

200-066-2

ქიმიური დასახელება

L-ასკორბინმჟავა; ასკორბინმჟავა; 2,3-დიდეჰიდრო -L-ტრეო-ჰექსონო-1,4-ლაქტონი; 3-კეტო-L-გულოფურანოლაქტონი

ქიმიური ფორმულა

C6H8O6

მოლეკულური წონა

176,13

შეფასება

შეიცავს  არანაკლებ 99 % C6H8O6 გაშრობის შემდეგ, ვაკუუმ- საშრობში (გოგირდმჟავათი, 24 სთ)

აღწერა

თეთრიდან ღია ყვითლამდე შეფერილობის, უსუნო კრისტალური ფხვნილი

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი

189 და 193 0C შორის, დაშლით

იდენტიფიკაცია

 

ტესტი ასკორბინის მჟავისთვის

გაიარა ტესტი (დადებითი)

pH

2,4 -2,8 (2% წყალხსნარი)

კუთრი ბრუნვა

[α] D 20 + 20,5° და + 21,5° შორის (10 % w/v  წყალხსნარი)

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,4 % ( ვაკუუმ - საშრობში გოგირდმჟავას თანაობისას , 24 სთ)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 301    ნატრიუმის ასკორბატი (SODIUM ASCORBATE)

სინონიმი

ნატრიუმის  L-ასკორბატი; L-ასკორბინის მჟავის  მონონატრიუმის მარილი

განმარტება

 

EINECS 

205-126-1

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ასკორბატი, ნატრიუმის  L-ასკორბატი; 2,3-დიდეჰიდრო-L-ტრეო-ჰექსონო-1,4-ლაქტონის ნატრიუმის ენოლატი; 3-კეტო-L-გულოფურანოლაქტონი-ლაქტონი

ნატრიუმის ენოლატი

ქიმიური ფორმულა

C6H7O6Na

მოლეკულური წონა

198,11

შეფასება

ნატრიუმის ასკორბატი, ვაკუუმურ- საშრობში გაშრობის შემდეგ (გოგირდმჟავაში 24 სთ)  შეიცავს არანაკლებ 99 % C6H7O6Na

აღწერა

თეთრი ან თითქმის თეთრი, უსუნო, კრისტალური ფხვნილი რომელიც მუქდება სინათლის ზემოქმედებით.

იდენტიფიკაცია

 

ტესტი ასკორბატზე

გაიარა ტესტი (დადებითი)

ტესტი ნატრიუმზე

გაიარა ტესტი (დადებითი)

pH

6,5 -8,0 შორის  (10 % წყალხსნარი)

კუთრი ბრუნვა

[α] D 20 + 103° და + 106° შორის (10 % w/v  წყალხსნარი)

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 0,25 % ( ვაკუუმ - საშრობში გოგირდმჟავას თანაობისას , 24 სთ)

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 302    კალციუმის ასკორბატი ( CALCIUM ASCORBATE)

სინონიმი

კალციუმის ასკორბატი დიჰიდრატი (ორჩანაცვლებული)

განმარტება

 

EINECS 

227-261-5

ქიმიური დასახელება

კალციუმის ასკორბატი დიჰიდრატი (ორჩანაცვლებული),  2,3-დიდეჰიდრო-L-ტრეო- ჰექსონ-1,4-ლაქტონის დიჰიდრატის  კალციუმის მარილი

ქიმიური ფორმულა

C 12 H 14 O 12 Ca·2H 2 O

მოლეკულური წონა

426,35

შეფასება

შეიცავს  არანაკლებ 98 % აქროლადი ნივთიერების გარეშე.

აღწერა

თეთრიდან ღია მონაცრისფრო-ყვითელი უსუნო კრისტალური ფხვნილი

იდენტიფიკაცია

 

ტესტი ასკორბატზე

გაიარა ტესტი (დადებითი)

ტესტი კალციუმზე

გაიარა ტესტი (დადებითი)

pH

6,0 და 7,5 შორის (10 % წყლალხსნარში)

კუთრი ბრუნვა

[α] D 20 + 95° და + 97° შორის (5 % w/v  წყალხსნარი)

სისუფთავე

 

ფტორიდი

არაუმეტეს 10 მგ/კგ (გამოსახული როგორც ფტორი)

აქროლადი ნივთიერება

არაუმეტეს 0,3 % ,  ოთახის ტემპერატურაზე შრობით 24 სთ-ის განმავლობაში, ვაკუუმ-ექსიკატორში (გოგირდმჟავით ან ფოსფორის ხუთჟანგით)  

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 304 (i)  ასკორბილპალმიტატი (ASCORBYL PALMITATE)

სინონიმი

L-ასკორბილპალმირტატი

განმარტება

 

EINECS 

205-305-4

ქიმიური დასახელება

ასკორბილპალმიტატი, L-ასკორბილპალმირტატი; 2-3-დიდეჰიდრო- L - ტრეო-ჰექსონო-1,2 -ლაქტონ-6- პალმიტატი; 6-პალმიტოილ-3-კეტო- L- გულოფურანოლაქტონი

ქიმიური ფორმულა

C22H38O7

მოლეკულური წონა

414,55

შეფასება

შეიცავს  არანაკლებ 98 % მშრალ საფუძველზე

აღწერა

თეთრი ან მოყვითალო-თეთრი ფხვნილი ციტრუსის სუნით

იდენტიფიკაცია

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი

107 0C და 117 0C შორის

კუთრი ბრუნვა

[α] D 20 + 21° და + 24° შორის (5 % w/v  წყალხსნარი)

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 2,0 % ( ვაკუუმ - საშრობში , 56-60 0C, 1 სთ)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 304 (ii) ასკორბილსტეარატი (ASCORBYL STEARATE)

სინონიმი

 

განმარტება

 

EINECS 

246-944-9

ქიმიური დასახელება

ასკორბილსტერეატი; L-ასკორბილსტერეატი; 2,3-დიდეჰიდრო-L-ტრეო-

ჰექსონო-1,4-ლაქტონი-6-სტერეატი; 6-სტეაროილი-3-კეტო-L-გულაფურანოლაქტონი

ქიმიური ფორმულა

C24H42O7

მოლეკულური წონა

442,6

შეფასება

შეიცავს  არანაკლებ 98 %

აღწერა

თეთრი ან მოყვითალო-თეთრი ფხვნილი ციტრუსის სუნით

იდენტიფიკაცია

 

ლღობის ტემპერატურული დიაპაზონი

დაახლოებით 116 0C

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 2,0 % ( ვაკუუმ - საშრობში , 56-60 0C, 1 სთ)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 306 ტოკოფეროლი-მდიდარი ექსტრაქტი   (TOCOPHEROL-RICH EXTRACT)

სინონიმი

 

განმარტება

პროდუქტი, მიღებული საკვები ბოსტნეულის ზეთის ვაკუუმ-ორთქლის დისტილაციით, რომელიც შედგება კონცენტრირებული ტოკოფეროლებისგან და ტოკოტრიენოლებისგან.   

 მოიცავს ტოკოფეროლებს, როგორიცაა  d-α-, d-β-, d-γ- და d-δ-ტოკოფეროლები.

EINECS 

 

ქიმიური დასახელება

 

ქიმიური ფორმულა

 

მოლეკულური წონა

430,71 (d-α-ტოკოფეროლი)

შეფასება

შეიცავს  საერთო ტოკოფეროლების არანაკლებ 34 %

აღწერა

მოყავისფრო - წითელიდან  წითელი, გამჭვირვალე, ბლანტი ზეთი, მსუბუქი, დამახასიათებელი სუნით და გემოთი. შესაძლოა გამოავლინოს უმნიშვნელო ცვილისებრ კომპონენტებად  გამოყოფა მიკროკრისტალურ ფორმაში. 

იდენტიფიკაცია

 

სათანადო აირ-თხევადი ქრომატოგრაფიული მეთოდი

 

კუთრი ბრუნვა

[α] D 20  არაუმეტეს + 20°

ხსნადობა

წყალში უხსნადი, იხსნება ეთანოლში, შერევადი ეთერში

სისუფთავე

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 307    ალფა (α) - ტოკოფეროლი  (ALPHA-TOCOPHEROL)

სინონიმი

dl-α-ტოკოფეროლი; (all rac)-α-ტოკოფეროლი

განმარტება

 

EINECS 

233-466-0

ქიმიური დასახელება

DL-5,7,8-ტრიმეთილტოკოლ; DL-2,5,7,8-ტეტრამეთილ-2-(4′,8′,12′-ტრიმეთილტრიდეცილ)-6-ქრომანოლი

ქიმიური ფორმულა

C29H50O2

მოლეკულური წონა

430,71

შეფასება

შეიცავს  არანაკლებ 96 %

აღწერა

ღია ყვითელი ქარვისფერში, თითქმის უსუნო, გამჭვირვალე, წებოვანი ზეთი, რომელიც იჟანგება და მუქდება ჰაერის ან სინათლის ზემოქმედებით.

იდენტიფიკაცია

 

კუთრი ბრუნვა

[α]D25 0°± 0,05° (1 /10 ხსნარი ქლოროფორმში)

ხსნადობა

უხსნადი წყალში, კარგად ხსნადი ეთანოლში, შერევადი ეთერში

სპექტროფოტომეტრი

აბსოლოტურ ეთანოლში მაქსიმალური აბსორბცია  -  დაახლოებით 292 nm

სისუფთავე

 

რეფრაქციის ინდექსი

[α]D20 1,503-1,507

სპეციფიკური აბსორბცია ეთანოლში

E 1% 1 სმ  (292 nm) 71-76 (0,01 გ 200 მლ აბსოლუტურ  ეთანოლში

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

ტყვია

არაუმეტეს  2 მგ/კგ

E 308 გამა ( β) - ტოკოფეროლი ( GAMMA-TOCOPHEROL)

სინონიმი

dl-γ-ტოკოფეროლი

განმარტება

 

EINECS 

231-523-4

ქიმიური დასახელება

2,7,8-ტრიმეთილ-2-(4′,8′,12′-ტრიმეთილტრიდეცილ)-6-ქრომანოლი

ქიმიური ფორმულა

C28H48O2

მოლეკულური წონა

416,69

შეფასება

შეიცავს  არანაკლებ 97 %

აღწერა

გამჭვირვალე, ბლანტი, ღია ყვითელი ზეთი, რომელიც იჟანგება და მუქდება ჰაერის ან სინათლის ზემოქმედებით.

იდენტიფიკაცია

 

სპექტროფოტომეტრი

მაქსიმალური აბსორბცია აბსოლოტურ ეთანოლში დაახლოებით 298 nm და  257 nm

სისუფთავე

 

რეფრაქციის ინდექსი

[n]D20 1,503-1,507

სპეციფიკური აბსორბცია ეთანოლში

E 1% 1 სმ  (298 nm) 91 და 97  შორის

E 1% 1 სმ  (257 nm) 5,0 და 8,0  შორის

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 309    დელტა (δ) - ტოკოფეროლი (DELTA-TOCOPHEROL)

სინონიმი

 

განმარტება

 

EINECS 

204-299-0

ქიმიური დასახელება

2,8-დიმეთილ-2-(4′,8′,12′-ტრიმეთილტრიდეცილი)-6-ქრომანოლი

ქიმიური ფორმულა

C 27 H 46 O 2

მოლეკულური წონა

402,7

შეფასება

შეიცავს  არანაკლებ 97 %

აღწერა

გამჭვირვალე, ბლანტი, ღია ყვითელი ან ნარინჯისფერი ზეთი, რომელიც იჟანგება და მუქდება ჰაერის ან სინათლის ზემოქმედებით

იდენტიფიკაცია

 

სპექტროფოტომეტრი

მაქსიმალური აბსორბცია აბსოლოტურ ეთანოლში დაახლოებით 298 nm და  257 nm

სისუფთავე

 

რეფრაქციის ინდექსი

[n]D20 1,500-1,504

სპეციფიკური აბსორბცია E 1% 1 სმ  ეთანოლში

E 1% 1 სმ  (298 nm) 89 და 95  შორის

E 1% 1 სმ  (257 nm) 3,0 და 6,0  შორის

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 310    პროპილგალატი (PROPYL GALLATE)

სინონიმი

 

განმარტება

 

EINECS 

204-498-2

ქიმიური დასახელება

პროპილგალატი; გალის მჟავას პროპილის ეთერი; n-პროპილ ეთერი 3,4,5-ტრიჰიდროქსიბენზომჟავა

ქიმიური ფორმულა

C10H12O5

მოლეკულური წონა

212,20

შეფასება

შეიცავს  არანაკლებ 97 % უწყლო საფუძველზე

აღწერა

თეთრი - ნაღებისფერ თეთრი კრისტალური უსუნო, მყარი ნივთიერება

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

სუსტად ხსნადი წყალში, თავისუფლად ხსნადი ეთანოლში, ეთერში და პროპან-1,2-დიოლში

დნობის ტემპერატურული ინტერვალი

146 °C და 150 °C შორის 110 °C ტემპერატურაზე ოთხი საათის განმავლობაში გაშრობის შემდეგ

სისუფთავე

 

დანაკარგი გაშრობისას

არაუმეტეს 0,5 % (110 °C, 4 საათი)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,1 %

თავისუფალი მჟავა

არაუმეტეს 0,5 % (როგორც გალის მჟავა)

ქლორირებული ორგანული ნაერთები

არაუმეტეს 100 მგ/კგ (როგორც Cl)

სპეციფიკური აბსორბცია  ეთანოლში

E 1% 1 სმ  (275 nm) არანაკლებ 485  და არაუმეტეს 520  შორის

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 315    D- იზოასკორბინის მჟავა, L – ასკორბინის მჟავა (ერითორბის მჟავა)

(ERYTHORBIC ACID)

სინონიმი

იზოასკორბინმჟავა, D-არაბოასკორბინმჟავა

განმარტება

 

EINECS 

201-928-0

ქიმიური დასახელება

D-ერითრო-ჰექს-2-ენოლის მჟავა  γ-ლაქტონი, იზოასკორბინმჟავა, D-იზოასკორბინმჟავა

ქიმიური ფორმულა

C6H8O6

მოლეკულური წონა

176,13

შეფასება

შეიცავს  არანაკლებ 98 % უწყლო საფუძველზე

აღწერა

თეთრიდან ღია მოყვითალო სეფერილობის მქონე კრისტალური მყარი ნივთიერება, რომელიც თანდათანობით მუქდება სინათლის ზემოქმედებით 

იდენტიფიკაცია

 

დნობის ტემპერატურული ინტერვალი

დაახლოებით 164 °C - 172 °C დაშლით

ტესტი ასკორბინის მჟავაზე/შეფერვის  რეაქცია

დადებითი (გაიარა ტესტი)

კუთრი ბრუნვა

[α] D 25 10 % w/v  წყალხსნარი -16,5° და - 18,0° შორის

სისუფთავე

 

დანაკარგი გაშრობისას

არაუმეტეს 0,4% გაშრობის სემდეგ (შემცირებული წნევით, სილიკოგელზე, 3 სთ-ის განმავლობაში)

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,3 %

ოქსალატი

1 გ-ს 10 მლ წყალხსნარს უმატებენ 2 წვეთ ყინულოვან ძმარმჟავას და 5 მლ 10%-იან კალციუმის აცეტატის ხსნარს. ხნარი უნდა დარჩეს გამჭვირვალე

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

E 316    ნატრიუმის     D - იზოასკორბინატი ( ნატრიუმის ერითორბატი)

(SODIUM ERYTHORBATE)

სინონიმი

ნატრიუმის იზოასკორბატი

განმარტება

 

EINECS 

228-973-9

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის იზოასკორბატი, ნატრიუმის D-იზოასკორბინმჟავა, 2,3-დიდეჰიდრო-D-ერითრო-ჰექსონო-1,4-ლაქტონის ნატრიუმის მარილი;

 3-კეტო-D-გულოფურანოლაქტონი-

ლაქტონი ნატრიუმის ენოლატის მონოჰიდრატი

ქიმიური ფორმულა

C6H7O6Na·H2O

მოლეკულური წონა

216,13

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 98 % გაშრობის შემდეგ ვაკუუმ-საშრობ მოწყობილობაში გოგირდმჟავას თანაობისას 24 საათის განმავლობაში, გამოსახული  მონოჰიდრატის საფუძველზე

აღწერა

თეთრი კრისტალური მყარი ნივთიერება

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

თავისუფლად ხსნადი წყალში, სუსტად ხსნადი ეთანოლში

ტესტი ასკორბინის მჟავაზე/შეფერვის  რეაქცია

დადებითი (გაიარა ტესტი)

ტესტი ნატრიუმზე

დადებითი (გაიარა ტესტი)

pH

5,5-დან 8,0-მდე (10% წყალხსნარი)

კუთრი ბრუნვა

[α] D 2510 % w/v  წყალხსნარი +95° და +98° შორის

სისუფთავე

 

დანაკარგი გაშრობისას

არაუმეტეს 0,25 % გაშრობის შემდეგ (ვაკუუმში,  გოგირდმჟავას თანაობისას, 24 საათი)

ოქსალატი

1 გ-ს 10 მლ წყალხსნარს უმატებენ 2 წვეთ ყინულოვან ძმარმჟავას და 5 მლ 10%-იან კალციუმის აცეტატის ხსნარს. ხნარი უნდა დარჩეს გამჭვირვალე

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 319    ტერტ-ბუთილჰიდროქინონი (TBHQ)  TERTIARY-BUTYLHYDROQUINONE (TBHQ)

სინონიმი

(TBHQ)

განმარტება

 

EINECS 

217-752-2

ქიმიური დასახელება

ტერტ-ბუთილ-1,4--ბენზოლდიოლი; 2-(1,1-დიმეთილეთილ)-1,4-ბენზოლდიოლი

 

ქიმიური ფორმულა

C10H14O2

მოლეკულური წონა

166,22

შეფასება

შემადგენლობა არანაკლებ 99 % - C10H14O2

აღწერა

თეთრი კრისტალური მყარი ნივთიერება, დამახასიათებელი სუნით.

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

პრაქტიკულად წყალში უხსნადი, ხსნადი ეთანოლში

ლღობის წერტილი

არანაკლებ 126,5 °C

ფენოლები

5 გ ნიმუში იხსნება 10 მლ მეთანოლში და ემატება 10,5 მლ დიმეთილამინის ხსნარი (1 : 4 თანაფარდობით).  წითელი შეფერვიდან ვარდისფერამდე

სისუფთავე

 

ტრეტ-ბუთილ-p-ბენზოქინონი

არაუმეტეს  0,2%

2,5-დი-ტრეტ-ბუთილ ჰიდროქინონი

არაუმეტეს 0,2%

ჰიდროქსიქინონი

არაუმეტეს 0,1%

ტოლუოლი

არაუმეტეს  25 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

E 320    ბუთილჰიდროქსიანიზოლი (BHA)  (BUTYLATED HYDROXYANISOLE (BHA)

სინონიმი

(BHA) 

განმარტება

 

EINECS 

246-563-8

ქიმიური დასახელება

3-ტრეტ-ბუთილ-4-ჰიდროქსიანიზოლი; 2-ტრეტ-ბუთილ-4-ჰიდროქსიანიზოლის და 3-ტრეტ-ბუთილ-4-ჰიდროქსიანიზოლის ნარევი.

ქიმიური ფორმულა

C11H16O2

მოლეკულური წონა

180,25

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 98,5 % - C11H16O2 და არანაკლებ 85 % 3-ტრეტ-ბუთილ-4-ჰიდროქსიანიზოლის იზომერი

აღწერა

თეთრი ან მოყვითალო ფანტელები ან ცვილისებრი მყარი ნივთიერება სუსტი  აროამატული სუნით 

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

უხსნადი წყალში, თავისუფლად ხსნადი ეთანოლში

ლღობის  ტემპერატურული ინტერვალი

48 0 C  და 63  0C შორის

შეფერვის  რეაქცია

გაიარა ტესტი ფენოლის ჯგუფისთვის

სისუფთავე

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,05 % ,    800 ± 25 °C ტემპერატურაზე გახურების შემდეგ

ფენოლის მინარევები

არაუმეტეს 0,5%

სპეციფიკური აბსორბცია

E 1% 1 სმ  (290 nm) არანაკლებ 190 და არაუმეტეს 210

E 1% 1 სმ  (228 nm) არანაკლებ 326 და არაუმეტეს 345

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 321    ბუთილჰიდროქსიტოლუოლი, “იონოლი” (BHT)

(BUTYLATED HYDROXYTOLUENE (BHT)

სინონიმი

BHA

განმარტება

 

EINECS 

204-881-4

ქიმიური დასახელება

2,6-დიტრეტ-ბუთილ-p-კრეზოლი; 4-მეთილ-2,6-დიტრეტბუთილფენოლი

ქიმიური ფორმულა

C15H24O

მოლეკულური წონა

220,36

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 99 %

აღწერა

თეთრი, კრისტალური ან ფანტელისებრი მყარი ნივთიერება, უსუნო ან დამახასიათებელი სუსტი არომატული სუნით. 

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

უხსნადი წყალში და პროპან- 1,2-დიოლში, ადვილად ხსნადი ეთანოლში

ლღობის  ტემპერატურული ინტერვალი

70 °C-ზე

სპექტროფოტომეტრი

230 nm-დან 320 nm-მდე დიაპაზონში, 2 სმ ფენაში, ნიმუშის გაზავებით თანაფარდობით 1:100 000; დეჰიდრატირებულ ეთანოლში აბსორბციის მაქსიმიმი 278 nm-ია

სისუფთავე

 

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,005 %

ფენოლის მინარევები

არაუმეტეს 0,5 %

სპეციფიკური აბსორბცია ეთანოლში

E 1% 1 სმ  (278 nm) არანაკლებ 81 და არაუმეტეს 88

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 322    ლეციტინები  (LECITHINS)

სინონიმი

ფოსფატიდები, ფოსფოლიპიდები

განმარტება

ლეციტინები  წარმოადგენს  ფოსფატიდების ნარევებს ან  ფრაქციებს, რომელიც მიიღება სასურსათო დანიშნულების მცენარეული და ცხოველური პროდუქტებიდან ფიზიკური მეთოდებით,ისინი მოიცავენ ასევე უვნებელი და შესაბამისი ფერმენტების მოქმედებით მიღებულ ჰიდროლიზებულ პროდუქტებსაც. საბოლოო პროდუქტი არ უნდა ავლენდეს ფერმენტის ნარცენ აქტივობას.

ლიცეტინები შესაძლოა ოდნავ გათეთრდეს წყლიან გარემოში წყალბადის ზეჟანგის  საშუალებებით. ამ დაჟანგვამ არ უნდა შეცვალოს ლეციტინის   ფოსფატიდები

EINECS 

232-307-2

ქიმიური დასახელება

 

ქიმიური ფორმულა

 

მოლეკულური წონა

 

შეფასება

-ლეციტინები: არანაკლებ 60,0 % ნივთიერებებისა, რომელიც უხსნადია აცეტონში

-ჰიდროლიზებულ ლეციტინები: არანაკლებ 56,0 % ნივთიერებებისა, რომელიც უხსნადია აცეტონში.

აღწერა

-ლეციტინები: ყავისფერი სითხე ან ბლანტი ნახევრად თხევადი ნივთიერება ან ფხვნილი.

- ჰიდროლიზებული ლეციტინები: ღია ყავისფერი ან ყავისფერი ბლანტი სითხე ან პასტა

იდენტიფიკაცია

 

ტესტი ქოლინზე

გაიარა ტესტი

ტესტი ფოსფორზე

გაიარა ტესტი

ტესტი ცხიმოვან მჟავებზე

გაიარა ტესტი

ტესტი ჰიდროლიზებულ ლეციტინზე

800 მლ-იან ქიმიურ ჭიქაში  500 მლ წყალს (30-35 °C)  ნელ-ნელა ემატება 50 მლ ნიმუში უწყვეტი შერევით.  ჰიდროლიზებული ლეციტინი წარმოქმნის ერთგვაროვან(ჰომოგენურ) ემულსიას. არაჰიდროლიზებული ლეციტინი წარმოქმნის დაახლოებით 50 გ განსხვავებულ მასას. 

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

არაუმეტეს 2,0% (105 0 C, 1 სთ)

ტოლუოლში უხსნადი ნივთიერება

არაუმეტეს 0,3 %

მჟავიანობის კოეფიციენტი

ლეციტინები: არაუმეტეს 35 მგ კალიუმის ჰიდროქსიდი ყოველ გრამზე. 

ჰიდროლიზებული ლეციტინები: არაუმეტეს 45 მგ  კალიუმის ჰიდროქსიდი ყოველ გრამზე. 

პეროქსიდის მაჩვენებელი

ტოლია ან ნაკლებია 10-ის

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

E 325    ნატრიუმის ლაქტატი (SODIUM LACTATE)

სინონიმი

 

განმარტება

 

EINECS 

200-772-0

ქიმიური დასახელება

ნატრიუმის ლაქტატი. ნატრიუმის 2-ჰიდროქსიპროპანატი

ქიმიური ფორმულა

C3H5NaO3

მოლეკულური წონა

112,06 (უწყლო)

შეფასება

არანაკლებ 57% და არაუმეტეს 66%

აღწერა

უფერო, გამჭვირვალე სითხე. უსუნო, სუსტი დამახასიათებელი სუნით.

იდენტიფიკაცია

 

ტესტი ლაქტატზე

გაიარა ტესტი

ტესტი ნატრიუმზე

გაიარა ტესტი

pH

6,5-დან 7,5-მდე (20% წყალხსნაში)

სისუფთავე

 

მჟავიანობა

არაუმეტეს 0,5 % გაშრობის შემდეგ, გამოსახული როგორც რძემჟავა

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

აღმდგენი ნივთიერებები

არ აღადგენს ფელინგის ხსნარს

შენიშვნა: ეს სპეციფიკაციები განსაზღვულია 60%-იანი წყალხსნარისათვის

E 326    კალიუმის ლაქტატი   (POTASSIUM LACTATE)  

სინონიმი

 

განმარტება

 

EINECS 

213-631-3

ქიმიური დასახელება

კალიუმის ლაქტატი, კალიუმის 2-ჰიდროქსიპროპანატი

ქიმიური ფორმულა

C3H5O3K

მოლეკულური წონა

128,17 (უწყლო)

შეფასება

არანაკლებ 57% და არაუმეტეს 66%

აღწერა

უმნიშვნელოდ ბლანტი, თითქმის უფერო, გამჭვირვალე სითხე.  უსუნო ან მსუბუქი დამახასიათებელი სუნით.

იდენტიფიკაცია

 

წვა

ლაქტატის ხსნარის წვა ხდება დანაცრებამდე. ნაცარი ტუტეა, მჟავად დამატებისას წარმოიქმნება ქაფი

შეფერვის რეაქცია

 

2 მლ კალიუმის ლაქტატის ხსნარის დამატებით კატეხინის 1/100 ხნარის 5 მლ-ზე გოგირდმჟავაში, კონტაქტის ზონაში წარმოიქმნება მუქი წითელი ფერი.

ტესტი ლაქტატზე

გაიარა ტესტი

ტესტი კალიუმზე

გაიარა ტესტი

სისუფთავე

 

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

მჟავიანობა

გახსენით 1 გ ლაქტატის ხსნარი 20 მლ წყალში, დაუმატეთ 3 წვეთი ფენოლფტალეინი TS  და გატიტრეთ 0,1 N NaOH-ით. საჭიროა არაუმეტეს 0,2 მლ.

აღმდგენი ნივთიერებები

არ აღადგენს ფელინგის ხსნარს

შენიშვნა: ეს სპეციფიკაციები განსაზღვულია 60%-იანი წყალხსნარისათვის

E 327    კალციუმის ლაქტატი  (CALCIUM LACTATE)

სინონიმი

 

განმარტება

 

EINECS 

212-406-7

ქიმიური დასახელება

კალციუმის დილაქტატი; კალციუმის დილაქტატის ჰიდრატი; 2-ჰიდროქსიპროპანის მჟავას კალციუმის მარილი

ქიმიური ფორმულა

(C 3 H 5 O 2 ) 2 Ca·nH 2 O (n = 0 - 5)

მოლეკულური წონა

218,22 (უწყლო)

შეფასება

შემცველობა არანაკლებ 98 % უწყლო საფუძველზე

აღწერა

თითქმის უსუნო, თეთრი, კრისტალური ფხვნილი ან გრანულები

იდენტიფიკაცია

 

ტესტი ლაქტატზე

გაიარა ტესტი

ტესტი კალციუმზე

გაიარა ტესტი

ხსნადობა

წყალში ხსნადი  და პრაქტიკულად უხსნადი ეთანოლში

pH

6,0 და 8,0 შორის (5 % ხსნარი)

სისუფთავე

 

დანაკარგი გამოშრობისას

უწყლო: არაუმეტეს 3,0 % (120 °C, 4 საათი)

წყლის 1 მოლეკულით: არაუმეტეს 8,0 % (120 °C, 4 საათი)

წყლის 3 მოლეკულით: არაუმეტეს 20,0 % (120 °C, 4 საათი)

წყლის 4,5 მოლეკულით: არაუმეტეს 27,0 % (120 °C,

4 საათი)

მჟავიანობა

არაუმეტეს 0,5 % მშრალი ნივთიერებისა, გამოსახული როგორც რძემჟავა

ფტორი

არაუმეტეს 30 მგ/კგ (გამოსახული როგორც ფტორი)

დარიშხანი

არაუმეტეს  3 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 2 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

აღმდგენი ნივთიერებები

არ აღადგენს ფელინგის ხსნარს

E 330    ლიმონმჟავა (CITRIC ACID)

სინონიმი

 

განმარტება

ლიმონმჟავა მიიღება ლიმონის ან ანანასის წვენის ნახშირწყლების ან სხვა შესაბამისი არეების Candida spp. ან Aspergillus niger არატოქსიკური შტამებით ფერმენტაციის გზით

EINECS 

201-069-1

ქიმიური დასახელება

ლიმონმჟავა; 2-ჰიდროქსი-1,2,3-პროპანეტრიკარბოქსილის მჟავა; β-ჰიდროქსი­ტრიკარბოლის მჟავა

ქიმიური ფორმულა

ა) C6H8O7 (უწყლო)

ბ) C6H8O7·H2O (მონოჰიდრატი)

მოლეკულური წონა

ა) 192,13 (უწყლო)

ბ) 210,15 (მონოჰიდრატი)

შეფასება

ლიმონმჟავა შეიძლება იყოს უწყლო ან  შეიცავდეს წყლის 1 მოლეკულას. 

ლიმონმჟავა მოიცავს არანაკლებ 99,5 % - C6H8O7, რომელიც გამოთვლილია უწყლო საფუძველზე.

აღწერა

ლიმონმჟავა   თეთრი ან უფერო, კრისტალური, მყარი ნივთიერებაა, რომელსაც ძლიერი მჟავას გემო აქვს.

მონოჰიდრატი ფერს იცვლის გამომშრალ ჰაერზე. 

იდენტიფიკაცია

 

ხსნადობა

კარგად ხსნადი წყალში; თავისუფლად ხსნადი ეთანოლში; ხსნადი ეთერში.

სისუფთავე

 

წყლის შემცველობა

უწყლო ლიმონმჟავა შეიცავს არაუმეტეს 0,5 % წყალს; ლიმონმჟავას მონოჰიდრატი შეიცავს არაუმეტეს 8,8 % წყალს (კარლ ფიშერის მეთოდი).

სულფატური ნაცარი

არაუმეტეს 0,05 %,  დანაცრების შემდეგ 800 ± 25 °C ტემპერატურაზე

დარიშხანი

არაუმეტეს  1 მგ/კგ

ტყვია

არაუმეტეს 0,5 მგ/კგ

ვერცხლისწყალი

არაუმეტეს 1 მგ/კგ

ოქსალატები

არაუმეტეს 100 მგ/კგ, გაშრობის შემდეგ,  გამოსახული როგორც მჟაუნმჟავა

ადვილად კარბონიზირებადი ნივთიერებები

გაათბეთ 1 გ ფხნილისებური ნიმუში 10 მლ არანაკლებ 98%-იან გოგირდმჟავასთან ერთად წყლის აბაზანაზე, 90 ° С ტემპერატურაზე სიბნელეში, 1 სთ-ის განმავლობაში, უნდა წარმოიქმნას არაუმეტეს ღია ყავისფერი შეფერილობა 

E 331(i) ნატრიუმის ციტრატი  ერთჩანაცვლებული  (MONOSODIUM CITRATE)

სინონიმი

ნატრიუმის ციტრატი  ერთფუძიანი 

განმარტება

 

EINECS 

242-734-6

ქიმიური დასახელება

მონონატრიუმის ციტრატი;  2-ჰიდროქსი-1,2,3 -პროპან­ტრიკარბოქსილმჟავის მონონატრიუმის მარილი

ქიმიური ფორმულა

ა) C6H7O7Na (უწყლო)

ბ) C6H7O7Na·H2O (მონოჰიდრატი)

მოლეკულური წონა

ა) 214,11(უწყლო)

ბ)  232,23(მონოჰიდრატი)

შეფასება

შემადგენლობა არანაკლებ 99 % უწყლო საფუძველზე

აღწერა

კრისტალური თეთრი ფხვნილი ან უფერო კრისტალები

იდენტიფიკაცია

 

ტესტი ციტრატეზე

გაიარა ტესტი

ტესტი ნატრიუმზე

გაიარა ტესტი

pH

3,5 და 3,8-ს შორის (1% წყალხსნარი)

სისუფთავე