„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 16/20
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/08/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/08/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.111.016428
16/20
06/08/2019
ვებგვერდი, 08/08/2019
010250050.35.111.016428
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №16/20

2019 წლის 6 აგვისტო

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04/08/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.111.016338) შეტანილ იქნეს ცვლილება, კერძოდ:     

დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „დანართი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგები, თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა

 

 თანამდებობის დასახელება

საშტატო რიცხოვნობა

თანამდებობრივი სარგო

პოლიტიკური თანამდებობის პირი

1

მერი

1

2750

2

მერის პირველი მოადგილე

1

2700

3

მერის მოადგილე

2

2600

სულ

          4

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი

4

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

1

2000

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

5

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

1800

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

    6

საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

1

1600

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)   

7

საქმისწარმოების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

8

საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

9

საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილების უფროსი

1

1600

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 10

 საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   

                        

2

                1300

II რანგ (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

11

იურიდიული განყოფილების უფროსი

 

1

 

1600

                                                   III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

12

იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

 

13

 

იურიდიული განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

14

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

 

 

1

 

1600

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

15

 

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

1

 

1200

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი

16

  ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

 

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

17

ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1200

სულ

        18

 

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

18

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური უფროსი

1

2000

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

19

შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

20

 შიდა აუდიტის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

 

1300

21

შიდა აუდიტის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1200

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

22

 

მონიტორინგის განყოფილების უფროსი

 

1

 

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

23

მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

 

სულ

         

6

 

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

24

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

 

1

 

2000

 

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილე

25

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

1

 

1800

 

 

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

26

 მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

 

 

 

1

 

 

1600

                                III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

27

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

2

1200

28

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

29

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

30

შესყიდვების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

31

შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

სულ

            11

 

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

32

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

 

1

 

            2000

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილე

 

 

33

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

1

 

1800

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

34

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილების უფროსი

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

35

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

2

 

1300

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

36

 

საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

 

 

1

 

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

37

საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

1

 

1200

38

საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1100

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

39

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

 

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

40

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

2

1300

41

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

3

1200

42

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1100

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

43

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

 

 

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

44

ქონების მართვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

1

 

1300

45

ქონების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

2

 

1200

                                    სულ

        19

 

 

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

46

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

 

1

 

2000

       

  II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილე

 

47

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

1800

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

48

 

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი

 

1

 

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

49

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

 

1300

 

50

 

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

 

1100

 

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

51

სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების უფროსი

 

1

 

1600

 

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

52

 

სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

2

 

 

1100

 

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

53

 

დევნილთა  განყოფილების უფროსი

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

54

დევნილთა განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

 

1200

55

დევნილთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

 

1100

სულ

         11

 

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

56

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი

 

1

 

2000

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილე

 

 57

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

1

 

1800

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

58

 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

 

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

59

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

1

1200

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

60

განათლების განყოფილების უფროსი

 

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

61

განათლების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

           1

1300

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

62

სპორტის განყოფილების უფროსი

 

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

63

 

სპორტის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

1

 

1300

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი

64

 

ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

65

ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

2

1100

სულ

        11

 

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

66

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

 

1

 

2000

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

67

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

2

 

1300

68

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

 

1200

სულ

           4

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

69

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

1

2000

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილე

 

 

70

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

1800

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

71

ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

 

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

72

 

ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

2

 

1200

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

 

73

მშენებლობის ნებართვებისა და ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

 

1

 

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

74

მშენებლობის ნებართვებისა და ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

2

 

1200

 

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

75

ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების უფროსი

 

1

 

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

76

ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1


1300

77

ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1


1200

 

78

ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

 

1100

                                                         სულ

        12

 

I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

79

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი

 

1

2000

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელის მოადგილე

 

 

80

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

1

 

1800

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

81

 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის  განყოფილების უფროსი

 

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

82

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

3

 

1200

 

 

83

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის  განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

2

 

1100

 

 

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

84

ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილების უფროსი

           1

              1600

 

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

85

 

ინფრასტრუქტურის, წყალარინებისა და მელიორაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი

 

1

 

1200

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

86

ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი

1

1600

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

87

 

ტრანსპორტის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1200

 

II რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

88

მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

1

1600

 

 

III რანგი (უფროსი სპეციალისტის დონე)

 

 

89

მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

სულ

15

 

III რანგი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის დონე)

90

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი კუნძულის უბანში

1

1300

91

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ნაბადის  უბანში

1

1300

92

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი მალთაყვის  უბანში

1

1300

93

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ცენტრის  უბანში

1

1300

                                                   სულ   

                              4

 

სულ ჯამი:

 

115

 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები

94

სპეციალისტი

3

 

95

მძღოლი

2

 

96

მერის თანაშემწე

3

 

   97

სამსახურის უფროსის თანაშემწე

3

 

   98

მდივან-რეფერენტი

1

 

  99

აიტის სპეციალისტი

1

 

სულ

          13

სულ ჯამი:

         128

“.

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 სექტემბრიდან.

ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კაკულია