„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/07/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016516
27
25/07/2019
ვებგვერდი, 30/07/2019
010250050.35.105.016516
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2019 წლის 25 ივლისი

ქ. ზუგდიდი

 

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; მიღების თარიღი: 14/11/2017; სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.105.016358) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით (დანართი თან ერთვის).

 

მუხლი 2
დადგენილების დანარჩენი ნაწილი დარჩეს უცვლელი.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე, აქტის მოქმედება გავრცელდეს 2019 წლის 12 სექტემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერიადანართი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირება, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობა და საშტატო ნუსხა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

 

რანგი

 

კატეგორია

 

საშტატო ერთეული

 

სარგო

 

თვიური სარგო

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

1

 

მერი

1

2750

2750

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

2500

2500

3

 

მერის  მოადგილე

1

2400

2400

ადმინისტრაციული სამსახური

4

I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

5

II რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

საქმისწარმოების განყოფილება

6

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

7

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1300

9100

8

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1000

4000

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილება

9

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

10

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

იურიდიული განყოფილება

11

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

12

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

13

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

14

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

15

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

16

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

17

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

18

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

19

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის კოორდინაციის განყოფილება

20

II რანგი   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

21

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

22

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

23

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ადმინისტრაციული ერთეულები

 

/მერის წარმომადგენელი/

24

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

53

1300

68900

/წარმომადგენლის ასისტენტი/

25

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

35

900

31500

საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

26

I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

27

II რანგი   პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

28

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

29

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

30

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სახაზინო მომსახურების, ქონებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

31

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

32

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

შემოსულობების განყოფილება

33

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

34

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

35

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სამშენებლო პროექტების და სამუშაოების შესყიდვის განყოფილება

36

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

37

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

38

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1000

2000

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის განყოფილება

39

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

40

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური

41

I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

42

II რანგი პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება

43

II რანგი   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

44

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

45

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

46

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილება

47

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

48

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

49

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

არქიტექტურის განყოფილება

50

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

51

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

52

I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

53

II რანგი   პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

ქონების მართვის განყოფილება

54

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

55

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

56

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

57

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების მართვის განყოფილება

58

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

59

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

60

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ტრანსპორტის განყოფილება

61

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

62

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

საინვესტიციო პროექტების და დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება

63

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

64

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

65

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

66

I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

67

II რანგი პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

განათლების განყოფილება

68

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

69

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

70

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

ძეგლთა დაცვის განყოფილება

71

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

72

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

73

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

74

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

75

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

1300

76

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

კულტურის განყოფილება

77

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

78

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

79

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახური

80

I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

81

II რანგი   პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

82

II რანგი   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

83

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

84

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

85

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

სოციალური დაცვის და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

86

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

87

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1300

6500

88

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

89

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

ზედამხედველობის სამსახური

90

I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

91

II რანგი პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2000

4000

რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

92

II რანგი   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

93

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1300

7800

94

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება

95

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

96

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

საორგანიზაციო განყოფილება

97

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

98

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

99

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური

100

I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

101

II რანგი პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

შიდა აუდიტის განყოფილება

102

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

103

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1300

3900

ინსპექტირების განყოფილება

104

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

105

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1300

5200

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

106

I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2300

2300

107

II რანგი პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2000

2000

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

108

II რანგი   მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

109

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

110

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

111

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

900

900

რეზერვის რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება

112

II რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

1800

1800

უფროსი სპეციალისტები

113

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1300

2600

114

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

1000

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.