„სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების“ ფორმისა და მისი შევსების/დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ

„სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების“ ფორმისა და მისი შევსების/დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 224
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 17/07/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/07/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 20/07/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 13/07/2021
სარეგისტრაციო კოდი 330010040.22.033.017223
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
224
17/07/2019
ვებგვერდი, 18/07/2019
330010040.22.033.017223
„სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების“ ფორმისა და მისი შევსების/დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (18/07/2019 - 03/01/2020)

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის

ერთობლივი ბრძანება №224/№1-1/349

2019 წლის 17 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების“ ფორმისა და მისი შევსების/დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-9 მუხლისა და „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 ოქტომბრის №476 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 ივნისის №292 დადგენილების მე-2 მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებთ:

მუხლი 1. დამტკიცდეს:
1. „სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების“ ელექტრონულად შესავსები ფორმა (დანართი №1).
2. „სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების“ საბეჭდი ფორმა (დანართი №2).
3. „სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინების“ ფორმის შევსებისა და დადასტურების წესი (დანართი №3).

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2019 წლის 20 ივლისიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრინათელა თურნავა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.