,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №125 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №125 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ვანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/07/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.121.016373
18
10/07/2019
ვებგვერდი, 11/07/2019
010250050.35.121.016373
,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №125 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ვანის მუნიციპალიტეტი
 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2019 წლის 10 ივლისი

ქ. ვანი

 

,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №125 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის  და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №125 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდი, 31.12.2018 წელი, 010250050.35.121.016353) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდეს  დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ლილუაშვილიდანართი №1
ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,817.8

5,186.6

6,631.2

13,990.1

6,891.9

7,098.2

12,737.6

5,582.6

7,155.0

გადასახადები

927.4

0.0

927.4

654.7

0.0

654.7

6,681.8

0.0

6,681.8

გრანტები

10,407.5

5,186.6

5,220.9

12,821.2

6,891.9

5,929.3

5,582.6

5,582.6

0.0

სხვა შემოსავლები

482.9

0.0

482.9

514.2

0.0

514.2

473.2

0.0

473.2

ხარჯები

5,779.3

558.5

5,220.8

6,350.6

372.1

5,978.5

7,497.9

916.1

6,581.8

შრომის ანაზღაურება

1,432.3

57.8

1,374.5

1,726.0

56.5

1,669.5

1,835.6

65.8

1,769.8

საქონელი და მომსახურება

1,248.0

431.5

816.5

871.7

130.5

741.2

1,362.7

531.3

831.4

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

52.5

0.0

52.5

49.0

0.0

49.0

სუბსიდიები

2,380.9

65.0

2,315.9

2,771.7

65.0

2,706.7

3,235.7

65.0

3,170.7

გრანტები

5.3

0.0

5.3

0.5

0.0

0.5

0.6

0.0

0.6

სოციალური უზრუნველყოფა

608.2

4.2

604.0

614.1

0.0

614.1

628.2

0.0

628.2

სხვა ხარჯები

104.6

0.0

104.6

314.1

120.1

194.0

386.1

254.0

132.1

საოპერაციო სალდო

6,038.5

4,628.1

1,410.4

7,639.5

6,519.8

1,119.7

5,239.7

4,666.5

573.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,269.3

3,813.2

1,456.1

6,880.2

6,034.4

845.8

8,856.4

7,789.9

1,066.5

ზრდა

5,374.8

3,813.2

1,561.6

6,987.4

6,034.4

953.0

8,956.4

7,789.9

1,166.5

კლება

105.5

0.0

105.5

107.2

0.0

107.2

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

769.2

814.9

-45.7

759.3

485.4

273.9

-3,616.7

-3,123.4

-493.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

730.8

811.1

-80.3

759.3

485.4

273.9

-3,616.7

-3,123.4

-493.3

ზრდა

811.1

811.1

0.0

759.3

485.4

273.9

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

811.1

811.1

 

759.3

485.4

273.9

0.0

0.0

0.0

კლება

80.3

0.0

80.3

0.0

0.0

0.0

3,616.7

3,123.4

493.3

ვალუტა და დეპოზიტები

80.3

 

80.3

0.0

 

 

3,616.7

3,123.4

493.3

ვალდებულებების ცვლილება

-38.4

-3.8

-34.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

38.4

3.8

34.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

38.4

3.8

34.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2.   ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლებ

შემოსულობები

11,923.3

5,186.6

6,736.7

14,097.3

6,891.9

7,205.4

12,837.6

5,582.6

7,255.0

შემოსავლები

11,817.8

5,186.6

6,631.2

13,990.1

6,891.9

7,098.2

12,737.6

5,582.6

7,155.0

არაფინანსური აქტივების კლება

105.5

0.0

105.5

107.2

0.0

107.2

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

11,192.5

4,375.5

6,817.0

13,338.0

6,406.5

6,931.5

16,454.3

8,706.0

7,748.3

ხარჯები

5,779.3

558.5

5,220.8

6,350.6

372.1

5,978.5

7,497.9

916.1

6,581.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,374.8

3,813.2

1,561.6

6,987.4

6,034.4

953.0

8,956.4

7,789.9

1,166.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

38.4

3.8

34.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

730.8

811.1

-80.3

759.3

485.4

273.9

-3,616.7

-3,123.4

-493.3

 


მუხლი 3. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12737,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,817.8

5,186.6

6,631.2

13,990.1

6,891.9

7,098.2

12,737.6

5,582.6

7,155.0

გადასახადები

927.4

0.0

927.4

654.7

0.0

654.7

6,681.8

0.0

6,681.8

გრანტები

10,407.5

5,186.6

5,220.9

12,821.2

6,891.9

5,929.3

5,582.6

5,582.6

0.0

სხვა შემოსავლები

482.9

0.0

482.9

514.2

0.0

514.2

473.2

0.0

473.2

 


მუხლი 4. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6681,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გადასახადები

927.4

654.7

6681.8

საშემოსავლო გადასახადი

663.8

341.9

0.0

ქონების გადასახადი

263.6

312.8

300.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე

165.7

211.0

225.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

1.6

2.8

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1.6

2.8

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

62.1

71.5

50.0

ფიზიკურ პირებიდან

46.0

55.7

40.0

იურიდიულ პირებიდან

16.1

15.8

10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

34.2

27.5

25.0

ფიზიკურ პირებიდან

10.4

6.7

5.0

იურიდიულ პირებიდან

23.8

20.8

20.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0.0

0.0

6381.8

 


მუხლი 5. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5582,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლებ

გრანტები

10407.5

5186.6

5220.9

12821.2

6891.9

5929.3

5582.6

5582.6

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10407.5

5186.6

5220.9

12821.2

6891.9

5929.3

5582.6

5582.6

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,364.8

143.9

5,220.9

6,074.3

145.0

5,929.3

880.4

880.4

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,220.9

0.0

5,220.9

5,929.3

0.0

5,929.3

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

143.9

143.9

0.0

145.0

145.0

0.0

880.4

880.4

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,042.7

5,042.7

0.0

6,746.9

6,746.9

0.0

4,702.2

4,702.2

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

5,042.7

5,042.7

0.0

6,746.9

6,746.9

0.0

4,132.2

4,132.2

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

570.0

570.0

0.0

 


მუხლი 6. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 473,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

482.9

514.2

473.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

162.9

341.7

363.2

პროცენტები

20.3

28.4

25.0

რენტა

142.6

313.3

338.2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

140.0

309.1

328.2

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

2.6

4.2

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

49.1

44.5

40.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

34.8

30.9

30.0

სანებართვო მოსაკრებელი

6.1

2.5

5.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.8

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

27.9

28.4

25.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

14.3

13.6

10.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14.3

13.6

10.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

48.7

49.3

50.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

222.2

78.7

20.0

 


მუხლი 7. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7497,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5779.3

558.5

5220.8

6350.6

372.1

5978.5

7497.9

916.1

6581.8

შრომის ანაზღაურება

1432.3

57.8

1374.5

1726.0

56.5

1669.5

1835.6

65.8

1769.8

საქონელი და მომსახურება

1248.0

431.5

816.5

871.7

130.5

741.2

1362.7

531.3

831.4

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

52.5

0.0

52.5

49.0

0.0

49.0

სუბსიდიები

2380.9

65.0

2315.9

2771.7

65.0

2706.7

3235.7

65.0

3170.7

გრანტები

5.3

0.0

5.3

0.5

0.0

0.5

0.6

0.0

0.6

სოციალური უზრუნველყოფა

608.2

4.2

604.0

614.1

0.0

614.1

628.2

0.0

628.2

სხვა ხარჯები

104.6

0.0

104.6

314.1

120.1

194.0

386.1

254.0

132.1

 


მუხლი 8. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8856,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,269.3

3,813.2

1,456.1

6,880.2

6,034.4

845.8

8,856.4

7,789.9

1,066.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,374.8

3,813.2

1,561.6

6,987.4

6,034.4

953.0

8,956.4

7,789.9

1,166.5

არაფინანსური აქტივების კლება

105.5

0.0

105.5

107.2

0.0

107.2

100.0

0.0

100.0

 


მუხლი 9. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფ.კ.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,040.0   

0.0   

2,040.0   

2,427.2   

0.0   

2,427.2   

2,653.3   

14.5   

2,638.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,040.0   

0.0   

2,040.0   

2,427.2   

0.0   

2,427.2   

2,653.3   

14.5   

2,638.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,036.9   

0.0   

2,036.9   

2,427.2   

0.0   

2,427.2   

2,553.3   

14.5   

2,538.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

3.1   

0.0   

0.0   

0.0   

100.0   

0.0   

100.0   

702

თავდაცვა

77.7   

77.7   

0.0   

83.0   

79.5   

3.5   

98.0   

80.0   

18.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4,201.2   

3,124.4   

1,076.8   

6,394.0   

5,570.0   

824.0   

7,458.1   

6,605.7   

852.4   

7045

ტრანსპორტი

4,201.2   

3,124.4   

1,076.8   

6,368.3   

5,570.0   

798.3   

7,383.1   

6,605.7   

777.4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,201.2   

3,124.4   

1,076.8   

6,368.3   

5,570.0   

798.3   

7,383.1   

6,605.7   

777.4   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

25.7   

0.0   

25.7   

75.0   

0.0   

75.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

25.7   

0.0   

25.7   

75.0   

0.0   

75.0   

705

გარემოს დაცვა

669.5   

243.8   

425.7   

558.7   

156.0   

402.7   

732.1   

277.1   

455.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

425.7   

0.0   

425.7   

402.7   

0.0   

402.7   

455.0   

0.0   

455.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

243.8   

243.8   

0.0   

156.0   

156.0   

0.0   

277.1   

277.1   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

456.4   

223.5   

232.9   

359.5   

191.2   

168.3   

347.2   

142.0   

205.2   

7063

წყალმომარაგება

14.1   

0.0   

14.1   

2.5   

0.0   

2.5   

16.0   

0.0   

16.0   

7064

გარე განათება

136.6   

0.0   

136.6   

128.3   

0.0   

128.3   

138.6   

0.0   

138.6   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

305.7   

223.5   

82.2   

228.7   

191.2   

37.5   

192.6   

142.0   

50.6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

65.5   

65.0   

0.5   

190.4   

183.3   

7.1   

106.0   

65.0   

41.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.5   

0.0   

0.5   

125.4   

118.3   

7.1   

37.0   

0.0   

37.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.5   

0.0   

0.5   

125.4   

118.3   

7.1   

37.0   

0.0   

37.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

65.0   

65.0   

0.0   

65.0   

65.0   

0.0   

69.0   

65.0   

4.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,190.7   

54.5    

1,136.2   

1,278.3   

0.0   

1,278.3   

1,520.3   

21.4   

1,498.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

425.5   

0.0   

425.5   

548.4   

0.0   

548.4   

656.1   

21.4   

634.7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

715.2    

54.5   

660.7   

679.9   

0.0   

679.9   

769.2   

0.0   

769.2   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0   

0.0   

50.0   

50.0   

0.0   

50.0   

95.0   

0.0   

95.0   

709

განათლება

1,788.4   

581.8   

1,206.6   

1,241.8   

106.5   

1,135.3   

2,681.6   

1,315.6   

1,366.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,788.4   

581.8   

1,206.6   

1,241.8   

106.5   

1,135.3   

1,923.7   

580.2   

1,343.5   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

757.9   

735.4   

22.5   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

757.9   

735.4   

22.5   

710

სოციალური დაცვა

698.5   

1.0   

697.5   

805.1   

120.0   

685.1   

857.7   

184.7   

673.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

351.7   

0.0   

351.7   

354.8   

0.0   

354.8   

365.0   

0.0   

365.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

284.6   

0.0   

284.6   

282.9   

0.0   

282.9   

291.0   

0.0   

291.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

67.1   

0.0   

67.1   

71.9   

0.0   

71.9   

74.0   

0.0   

74.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

9.0   

0.0   

9.0   

5.0   

0.0   

5.0   

7.0   

0.0    

7.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

10.6   

0.0   

10.6   

20.0   

0.0   

20.0   

25.0   

0.0   

25.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

113.4   

0.0   

113.4   

106.0   

0.0   

106.0   

100.0   

0.0   

100.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

10.0   

0.0   

10.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

21.4   

0.0   

21.4   

175.8   

120.0   

55.8   

257.7   

184.7   

73.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

192.4   

1.0   

191.4   

143.5   

0.0   

143.5   

93.0   

0.0   

93.0   

 

სულ

11,187.9   

4,371.7   

6,816.2   

13,338.0   

6,406.5   

6,931.5   

16,454.3   

8,706.0   

7,748.3   

 


მუხლი 10. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3616,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3616,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 717.4 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ”  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 65.0 ათასი ლარი; ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 80.0 ათასი ლარი; გ) საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად 460,0 ათასი ლარი; დ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრასნპორტირების უზრუნველყოფის მიზნით 275,4 ათასი ლარი.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორცილდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 16. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), 
მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და იგი ვანის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. აქედან გამომდინარე, 2019 წლის განმავლობაში გაგრძელდება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათებისა და წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
1.2 გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების, სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიღწევის მიზნით, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან რეაბილიტირდება − ზედავანი-გადიდის, ამაღლება-საპრასიის, ბზვანის, სულორის, ქ. ვანში ჩუგნაძის, სოლომონ მეორის ქუჩის მეორე შესახვევის, თავისუფლების ქუჩის ჩიხების, ისრითის ცენტრიდან დიხაშხო-ბზვანის გზამდე საავტომობილო გზები. დასრულდება შუაგორასა და ფერეთას შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაცია, დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდის მშენებლობა, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო, სანიტარიული და ჰიგიენური პირობები. დაფინანსდება სანიაღვრე საწრეტი არხების, გარე განათების ქსელის და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები.
1.2.1 სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
პროგრამის ფარგლებში დასრულდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები.
1.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული და ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა. სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
1.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწესრიგების მიზნით მომზადდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
1.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
გარე განათება წარმოადგენს ღამის პერიოდში საზოგადოების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების აუცილებელ პირობას. გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების მიზნით დაფინანსდება ქსელში მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება. ახალი სანათები დამონტაჟდება შუამთისა და ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულებში.
1.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დასრულდება ქალაქ ვანში სკვერების რეაბილიტაციის სამუშაოები, მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სკვერის შემორაგვა. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით განხორციელდება სულორსა და ქალაქ ვანში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოები, აგრეთვე საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის № 986 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით განხორციელდება ქ. ვანში სოლომონ მეორის ქ. № 35-ში მდებარე 12-ბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეცვლა.
1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 570,0 ათასი ლარი გამოიყო. მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილებების შესაბამისად განხორციელდება 130 სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი. ძირითადად გზების, მოსაცდელების, სანიაღვრე არხების, გარე განათების, სპორტული მოედნების და წყლის თვითდინებითი სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1.5 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 05)
2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
2.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ − ვანის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებას. გაერთიანება სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესს წარმართავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამების სტანდარტების და განათლების სფეროს ნორმატიული აქტების შესაბამისად. გაერთიანების მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ნორმალურ აღზრდას, მათ ჰარმონიულ განვითარებას და სკოლისთვის მომზადებას, ბავშვთა აზროვნების, ემოციური სამყაროს და ნებისყოფის ფორმირებას, ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 700-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს საბავშვო ბაღების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
2.2 სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)
საბავშვო ბაღების გამართულად და სათანადო დონეზე ფუნქციონირების მიზნით, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რეაბილიტაციას. 2019 წელს დასრულდება შუამთის საბავშვო ბაღის მშენებლობის მეორე ეტაპის სამუშაოები. რგპფ-ით შესარულდება ქ. ვანის ნომერ მეორე, ძულუხის, მთისძირისა და მიქელეფონის საბაშვო ბაღების რეაბილიტაცია.
2.3 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულების შესაბამისად, უფლებამოსილებების დელეგირების საფუძველზე, განხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურის და სპორტის დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურისა და სპორტის სფეროს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას და გაუმჯობესებას. გაგრძელდება ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა.
3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარაგბო კლუბ ვანის აიეტის, სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების, სპორტული ღონისძიებების, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება.
3.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდება ფეხბურთში, მძლეოსნობაში, ჭადრაკში, ჭიდაობასა და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებული სპორტული ღონისძიებები.
3.1.3 საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი (პროგრამული კოდი 05 01 03)
კლუბის მიზანია ბავშვთა, მოზარდთა, მოყვარულთა, პროფესიონალთა გუნდების ჩამოყალიბება, საფეხბურთო ტრადიციების შექმნა და განვითარება, მონაწილეობის მიღება ეროვნულ და საერთაშორისო ტურნირებში. საფეხბურთო კლუბის წევრ სპორტსმენთათვის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა.
3.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)
პროგრამის ფარგლებში დასრულდება შუაგორისა და დიხაშხოს მინი სტადიონების რეაბილიტაცია. მომზადდება საპროექტო დოკუმენტაცია ცენტრალური სტადიონისა და ჭადრაკის სახლის რეაბილიტაციის მიზნით. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის № 986 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით განხორციელდება ციხესულორის სპორტული სკოლის შენობის გადახურვის სამუშაოები.
3.1.5 სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამა გულისხმობს სარაგბო კლუბ ვანის აიეტის რაგბის ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას. კლუბის მიზანია იზრუნოს რაგბის, როგორც მნიშვნელოვანი სპორტული ფენომენის პოპულარიზაციისათვის.
3.1.6 სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ − ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსებას. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ჭიდაობის, ძიუდოს, სამბოს, მძლეოსნობის, რაგბის, კალათბურთის, ჭადრაკის და საბრძოლო ხელოვნების სექციები. ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, მასობრივი სპორტის განვითარება, სასპორტო სკოლის მოსწავლეთათვის შესაბამისი სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა.
3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურის დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას და ამ სფეროს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.
3.2.1 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ − კულტურული ღონისძებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის დაფინანსებას, რომლის მიზანია ითანამშრომლოს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, კულტურის სფეროს დაწესებულებებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან და ცალკეულ ხელოვანებთან. შეიმუშაოს კულტურული პროგრამები თავისი საქმიანობის სფეროში, უზრუნველყოს სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციისა და შენარჩუნების მიზნით დააფინანსოს ხალხური სიმღერის ანსამბლები.
3.2.2 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 02)
3.2.3 სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ − სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი ძიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს. ქვეპროგრამის მიზანია მიეცეს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს შესაბამისი საფეხურისა და სახელოვნებო პროფილის განათლება, ხელი შეუწყოს პიროვნების ინდივიდუალურ შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით შენარჩუნებას. ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულ მოსწავლეებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. ხელი შეუწყოს ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარებას, მივიწყებული, ტრადიციული დარგების აღორძინებას, ხალხური მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობას. უზრუნველყოფს ყოფიდან გამქრალი, მიტოვებული ფოლკლორის ნიმუშების გაცოცხლებას, აღდგენასა და კვლავ ხალხისათვის უკან დაბრუნებას. სამუზეუმო ფონდის შევსებისა და სრულყოფის მიზნით, შეიძინოს ან შემოწირულობა-საჩუქრის სახით, შეკრიბოს ნივთები, კულტურის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტალური, ეთნოგრაფიული მასალები, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები, ფოტოები და სხვა. ფართო საზოგადოებას გააცნოს სახვითი ხელოვნების მუზეუმში დაცული ხელოვნების ნიმუშები. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოს ყველა ასაკის მკითხველი საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიული მომსახურეობით. იზრუნოს საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებასა და ბიბლიოთეკებთან წიგნგაცვლითი ურთიერთობის დამყარებაზე.
3.3 ახალგაზრდული, კულტურული და ტურიზმის ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი და სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებები. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში.
3.4 ეპარქიის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა.
3.5 ტურიზმის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ − ვანის ტურიზმის ცენტრის დაფინანსება. ვანის ტურიზმის ცენტრი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში. ცენტრის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი და შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან და მერიასთან კოორდინაციით.
4. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პარალელურად, ვანის მუნიციპალიტეტი კვლავ უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დახმარებების მიწოდებას მოსახლეობისთვის. ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურ დაცვას.
4.1 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები(პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა გულისხმობს ქვეპროგრამების, ა(ა)იპ − საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა და ჯანდაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის დაფინანსებას.
4.1.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების შესრულების მიზნით ა(ა)იპ − ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლის ღონისძიებებს, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და განხორციელებას, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფას, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლას და დადგენას, პრევენციულ და კონტროლის ღონისძიებებს, პარაზიტული დაავადებების პირველად კვლევას, დაავადებების დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას, სანიტარიულ ღონისძიებებს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ზედამხედველობას და ხელშეწყობას.
4.1.2 ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვანის მუნიციპალიტეტის სასწრაფიო სამედიცინო ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობასა და შენობის სეპტიკის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსებას, ამბულატორიების რეაბილიტაციის პროექტის მომზადებას.
4.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
4.2.1 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფას.
4.2.2 სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის დახმარება 500 ლარის ოდენობით. ბ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის − დევნილის ოჯახის დახმარება 250 ლარის ოდენობით. გ) სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 1-70000-ის ჩათვლით, ხოლო არასრულწლოვან გარდაცვლილზე 1-100000-ის ჩათვლით) გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება 500 ლარის ოდენობით. დ) ჩერნობილის ავარიის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში 500 ლარის ოდენობით.
4.2.3 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შეძენისას 300 ლარის, მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 350 ლარის, მესამეზე 400, მეოთხეზე და ყოველ მომდევნო შვილის შეძენისას 500 ლარის, ხოლო ტყუპების შეძენისას თითოეულ ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით. თუ ახალშობილის ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 1 დან 70 000 მდე, მაშინ მისაღები ფინანსური დახმარების მოცულობა გაიზრდება 20-%-ით.
4.2.4 სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათა ცვენა, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი) დაზარალდნენ. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარისა, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით სამშენებლო მასალების გადაცემით დახმარება გაეწევა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის № 986 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით სამშენებლო მასალების გადაცემით დახმარება გაეწევა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას.
4.2.5 სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეკონომიკურად შეჭირვებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსება. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 750 ლარიანი ლიმიტით, პაციენტმა შეიძლება ისარგებლოს წლის განმავლობაში ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე შემდეგ შემთხვევაში: ა) მოქალაქეებმა, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1-დან-70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა. ბ)18 წლამდე ასაკის ბავშვებმა, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 1-დან 100 000-ის ჩათვლით. გ) 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები. გ) ონკოლოგიური (მხოლოდ ავთვისებიანი სიმსივნე) დაავადების მქონე პაციენტებმა. დ) გულის დაავადებათა მქონე პაციენტებმა. ე) C ქრონიკული ჰეპატიტით და ღვიძლის ციროზით დაავადებულებმა.
სხვა დანარჩენი კატეგორიის მოქალექეების დაფინანსება განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50 %-ის და არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. პროგრამა არ ითვალისწინებს იმ პეციენტების დაფინანსებას, რომელთაც გადახდილი აქვთ სამედიცინო მომსახურების თანხა და კლინიკაში დავალიანება არ ერიცხებათ, ასევე იმ პაციენტების დაფინანსებას, რომელთაც გადასახდელი აქვთ 200 ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხა.
4.2.6 დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული ბენეფიციარების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
4.2.7 საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებისა და საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე, სოციალურად დაუცველ ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა 500 ლარის ოდენობით და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ (100 000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები) ვეტერანთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 300 ლარის ოდენობით.
4.2.8 ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 18 წლამდე ასაკის არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევებით დაავადებული ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიურად დახმარების გაწევა 200 ლარის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 500 ლარის ოდენობით.
4.2.9 დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასი და მეტი წლის უხუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, თითოეულ ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით.
4.2.10 მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 500 ლარის, ჩერნობილის ტრაგედიის თარიღთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეთათვის 300 ლარის და 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულთათვის 500 ლარის ოდენობით ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.
4.2.11 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.
4.2.12 მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა: ა) სოციალურად დაუცველ მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებზე, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ამავე დროს რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა, ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. ბ) მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებზე, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით. გ) დედ-მამით ობლებს, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.
4.2.13 სხვა სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების დღის ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერა.
4.2.14 სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 14)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ერჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 1-დან -100000-ის ჩათვლით. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თითოეულ სტუდენტზე 500 ლარის ოდენობით. დახმარებით ასევე ისარგებლებენ პირველი ჯგუფის ინვალიდი სტუდენტები, მიუხედავად სარეიტინგო ქულისა, 1000 ლარის ოდენობით.
4.2.15 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით.
4.2.16 ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა − მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
4.2.17 უსახლკაროთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი“-ს საფუძველზე რეგისტრირებული პირების/ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფას. ბინის ქირის ოდენობა, უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, განისაზღვრება შემდეგნაირად: ა) ქ. ვანის ტერიტორიაზე − არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი თვეში; ბ) მთისძირის, შუამთის, ტობანიერის, ციხესულორის, ზედავანის, სალხინოს, დიხაშხოს, ბზვანის, ამაღლების, ზეინდრის, გორას ადმინისტრაციულ ერთეულებში − არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) ლარი თვეში; გ) ყუმურის, მუქედის, გადიდის, სულორის, ძულუხის, საპრასიის, ფერეთას, სალომინაოს, უხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში − არაუმეტეს 60 (სამოცი) ლარი თვეში;
5. თავდაცვა
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.
5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 16454,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი

საბიუჯეტო პროგრამა

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ვანის მუნიციპალიტეტი

11,192.5

4,375.5

6,817.0

13,338.0

6,406.5

6,931.5

16,454.3

8,706.0

7,748.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145.0

7.0

138.0

169.0

7.0

162.0

169.0

7.0

162.0

 

ხარჯები

5,779.3

558.5

5,220.8

6,350.6

372.1

5,978.5

7,497.9

916.1

6,581.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,432.3

57.8

1,374.5

1,726.0

56.5

1,669.5

1,835.6

65.8

1,769.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,374.8

3,813.2

1,561.6

6,987.4

6,034.4

953.0

8,956.4

7,789.9

1,166.5

 

ვალდებულებების კლება

38.4

3.8

34.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2,040.0

0.0

2,040.0

2,427.2

0.0

2,427.2

2,653.3

14.5

2,638.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

162.0

0.0

162.0

162.0

0.0

162.0

 

ხარჯები

2,009.3

0.0

2,009.3

2,404.5

0.0

2,404.5

2,553.1

0.0

2,553.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,374.5

0.0

1,374.5

1,668.0

0.0

1,668.0

1,769.8

0.0

1,769.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.9

0.0

26.9

22.7

0.0

22.7

100.2

14.5

85.7

 

ვალდებულებების კლება

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

580.3

0.0

580.3

701.7

0.0

701.7

724.0

0.0

724.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

 

28.0

33.0

 

33.0

33.0

 

33.0

 

ხარჯები

577.8

0.0

577.8

699.5

0.0

699.5

721.1

0.0

721.1

 

შრომის ანაზღაურება

387.5

0.0

387.5

489.4

0.0

489.4

510.0

0.0

510.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

2.5

2.2

0.0

2.2

2.9

0.0

2.9

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,456.6

0.0

1,456.6

1,725.5

0.0

1,725.5

1,829.3

14.5

1,814.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110.0

 

110.0

129.0

 

129.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

1,431.5

0.0

1,431.5

1,705.0

0.0

1,705.0

1,732.0

0.0

1,732.0

 

შრომის ანაზღაურება

987.0

0.0

987.0

1,178.6

0.0

1,178.6

1,259.8

0.0

1,259.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.4

0.0

24.4

20.5

0.0

20.5

97.3

14.5

82.8

 

ვალდებულებების კლება

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

01 04

დავალიანების დაფარვის ფონდი

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა

78.0

78.0

0.0

83.0

79.5

3.5

98.0

80.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

 

ხარჯები

77.7

77.7

0.0

81.8

79.5

2.3

98.0

80.0

18.0

 

შრომის ანაზღაურება

57.8

57.8

0.0

58.0

56.5

1.5

65.8

65.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

78.0

78.0

0.0

83.0

79.5

3.5

98.0

80.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

 

ხარჯები

77.7

77.7

0.0

81.8

79.5

2.3

98.0

80.0

18.0

 

შრომის ანაზღაურება

57.8

57.8

0.0

58.0

56.5

1.5

65.8

65.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,330.6

3,595.2

1,735.4

7,286.5

5,917.2

1,369.3

8,462.4

7,024.8

1,437.6

 

ხარჯები

952.2

414.8

537.4

650.9

107.6

543.3

901.0

311.0

590.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,344.9

3,176.9

1,168.0

6,635.6

5,809.6

826.0

7,561.4

6,713.8

847.6

 

ვალდებულებების კლება

33.5

3.5

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

3,912.4

2,835.6

1,076.8

6,320.1

5,521.8

798.3

6,792.1

6,028.7

763.4

 

ხარჯები

278.9

237.5

41.4

58.1

25.2

32.9

47.7

27.7

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,633.5

2,598.1

1,035.4

6,262.0

5,496.6

765.4

6,744.4

6,001.0

743.4

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

820.2

243.8

576.4

689.5

156.0

533.5

886.7

277.1

609.6

 

ხარჯები

586.0

90.2

495.8

546.2

40.4

505.8

566.9

1.9

565.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204.2

153.6

50.6

143.3

115.6

27.7

319.8

275.2

44.6

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

243.8

243.8

0.0

156.0

156.0

0.0

277.1

277.1

0.0

 

ხარჯები

90.2

90.2

0.0

40.4

40.4

0.0

1.9

1.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.6

153.6

0.0

115.6

115.6

0.0

275.2

275.2

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

425.7

0.0

425.7

402.7

0.0

402.7

455.0

0.0

455.0

 

ხარჯები

387.0

0.0

387.0

402.7

0.0

402.7

455.0

0.0

455.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

14.1

0.0

14.1

2.5

0.0

2.5

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

14.1

0.0

14.1

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

2.3

16.0

0.0

16.0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

136.6

0.0

136.6

128.3

0.0

128.3

138.6

0.0

138.6

 

ხარჯები

94.7

0.0

94.7

102.9

0.0

102.9

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.9

0.0

41.9

25.4

0.0

25.4

28.6

0.0

28.6

03 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა

305.7

223.5

82.2

228.7

191.2

37.5

192.6

142.0

50.6

 

ხარჯები

13.0

12.8

0.2

4.7

0.1

4.6

69.3

69.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

292.7

210.7

82.0

224.0

191.1

32.9

123.3

72.7

50.6

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

292.3

292.3

0.0

48.2

48.2

0.0

591.0

577.0

14.0

 

ხარჯები

74.3

74.3

0.0

41.9

41.9

0.0

217.1

212.1

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214.5

214.5

0.0

6.3

6.3

0.0

373.9

364.9

9.0

 

ვალდებულებების კლება

3.5

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,788.4

581.8

1,206.6

1,241.8

106.5

1,135.3

2,681.6

1,315.6

1,366.0

 

ხარჯები

888.1

0.0

888.1

1,108.2

0.0

1,108.2

1,570.4

275.4

1,295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900.3

581.8

318.5

133.6

106.5

27.1

1,111.2

1,040.2

71.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

904.7

0.0

904.7

1,111.7

0.0

1,111.7

1,305.0

0.0

1,305.0

 

ხარჯები

886.8

0.0

886.8

1,108.2

0.0

1,108.2

1,295.0

0.0

1,295.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

0.0

17.9

3.5

0.0

3.5

10.0

0.0

10.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

883.7

581.8

301.9

130.1

106.5

23.6

618.7

580.2

38.5

 

ხარჯები

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

882.4

581.8

300.6

130.1

106.5

23.6

618.7

580.2

38.5

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

757.9

735.4

22.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

275.4

275.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

482.5

460.0

22.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,191.5

54.5

1,137.0

1,304.0

0.0

1,304.0

1,595.3

21.4

1,573.9

 

ხარჯები

1,088.5

0.0

1,088.5

1,235.1

0.0

1,235.1

1,448.7

0.0

1,448.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.2

54.5

47.7

68.9

0.0

68.9

146.6

21.4

125.2

 

ვალდებულებების კლება

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

425.5

0.0

425.5

548.4

0.0

548.4

656.1

21.4

634.7

 

ხარჯები

409.2

0.0

409.2

490.1

0.0

490.1

560.0

0.0

560.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

0.0

16.3

58.3

0.0

58.3

96.1

21.4

74.7

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

4.7

0.0

4.7

11.7

0.0

11.7

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

4.7

0.0

4.7

11.7

0.0

11.7

10.0

0.0

10.0

05 01 02

სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი სულორი - ვანი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

9.4

0.0

9.4

52.8

0.0

52.8

96.1

21.4

74.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.4

0.0

9.4

52.8

0.0

52.8

96.1

21.4

74.7

05 01 05

სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი

70.0

0.0

70.0

128.0

0.0

128.0

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

67.2

0.0

67.2

125.1

0.0

125.1

135.0

0.0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

2.8

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

05 01 06

სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება

300.4

0.0

300.4

355.9

0.0

355.9

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

296.3

0.0

296.3

353.3

0.0

353.3

270.0

0.0

270.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

0.0

4.1

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

677.5

54.5

623.0

650.8

0.0

650.8

744.2

0.0

744.2

 

ხარჯები

591.6

0.0

591.6

643.8

0.0

643.8

697.0

0.0

697.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.9

54.5

31.4

7.0

0.0

7.0

47.2

0.0

47.2

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი

329.4

0.0

329.4

327.4

0.0

327.4

375.0

0.0

375.0

 

ხარჯები

326.4

0.0

326.4

324.4

0.0

324.4

375.0

0.0

375.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

87.5

54.5

33.0

0.0

0.0

0.0

42.2

0.0

42.2

 

ხარჯები

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.7

54.5

28.2

0.0

0.0

0.0

42.2

0.0

42.2

05 02 03

სახელოვნებოგანათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

260.6

0.0

260.6

323.4

0.0

323.4

327.0

0.0

327.0

 

ხარჯები

260.4

0.0

260.4

319.4

0.0

319.4

322.0

0.0

322.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

0.0

0.2

4.0

0.0

4.0

5.0

0.0

5.0

05 03

ახალგაზრდული, კულტურული და  ტურიზმის ღონისძიებების ხელშეწყობა

38.5

0.0

38.5

29.1

0.0

29.1

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

37.7

0.0

37.7

29.1

0.0

29.1

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ეპარქიის მხარდაჭერა

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

95.0

0.0

95.0

05 05

ვანის ტურიზმის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

25.7

0.0

25.7

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

22.1

0.0

22.1

71.7

0.0

71.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

3.3

0.0

3.3

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

764.0

66.0

698.0

995.5

303.3

692.2

963.7

249.7

714.0

 

ხარჯები

763.5

66.0

697.5

870.1

185.0

685.1

926.7

249.7

677.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.0

0.5

125.4

118.3

7.1

37.0

0.0

37.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები

65.5

65.0

0.5

190.4

183.3

7.1

106.0

65.0

41.0

 

ხარჯები

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

69.0

65.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.0

0.5

125.4

118.3

7.1

37.0

0.0

37.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

69.0

65.0

4.0

 

ხარჯები

65.0

65.0

0.0

65.0

65.0

0.0

69.0

65.0

4.0

06 01 02

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0.5

0.0

0.5

125.4

118.3

7.1

37.0

0.0

37.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

0.0

0.5

125.4

118.3

7.1

37.0

0.0

37.0

06 02

სოციალური პროგრამები

698.5

1.0

697.5

805.1

120.0

685.1

857.7

184.7

673.0

 

ხარჯები

698.5

1.0

697.5

805.1

120.0

685.1

857.7

184.7

673.0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

21.4

0.0

21.4

21.0

0.0

21.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

21.4

0.0

21.4

21.0

0.0

21.0

33.0

0.0

33.0

06 02 02

სარიტუალო დახმარება

39.7

1.0

38.7

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

39.7

1.0

38.7

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

06 02 03

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

113.4

0.0

113.4

106.0

0.0

106.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

113.4

0.0

113.4

106.0

0.0

106.0

100.0

0.0

100.0

06 02 04

სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

154.8

120.0

34.8

224.7

184.7

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

154.8

120.0

34.8

224.7

184.7

40.0

06 02 05

სამედიცინო დახმარება

242.4

0.0

242.4

244.1

0.0

244.1

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

242.4

0.0

242.4

244.1

0.0

244.1

250.0

0.0

250.0

06 02 06

დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება

42.2

0.0

42.2

38.8

0.0

38.8

41.0

0.0

41.0

 

ხარჯები

42.2

0.0

42.2

38.8

0.0

38.8

41.0

0.0

41.0

06 02 07

საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე სოციალურად დაუცვლელ ვეტერანთა დახმარება

6.0

0.0

6.0

9.7

0.0

9.7

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

9.7

0.0

9.7

11.0

0.0

11.0

06 02 08

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება

34.0

0.0

34.0

71.9

0.0

71.9

34.0

0.0

34.0

 

ხარჯები

34.0

0.0

34.0

71.9

0.0

71.9

34.0

0.0

34.0

06 02 09

დღეგრძელთა დახმარება

9.0

0.0

9.0

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

9.0

0.0

9.0

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

06 02 10

მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება

7.0

0.0

7.0

6.7

0.0

6.7

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

6.7

0.0

6.7

6.0

0.0

6.0

06 02 11

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

25.5

0.0

25.5

21.5

0.0

21.5

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

25.5

0.0

25.5

21.5

0.0

21.5

25.0

0.0

25.0

06 02 12

მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება

10.6

0.0

10.6

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

10.6

0.0

10.6

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

06 02 13

სხვა სოციალური ღონისძიებები

110.2

0.0

110.2

59.1

0.0

59.1

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

110.2

0.0

110.2

59.1

0.0

59.1

3.0

0.0

3.0

06 02 14

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა დახმარება

4.0

0.0

4.0

14.5

0.0

14.5

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

4.0

0.0

4.0

14.5

0.0

14.5

15.0

0.0

15.0

06 02 15

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება

33.1

0.0

33.1

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

33.1

0.0

33.1

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

06 02 16

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

06 02 17

უსახლკაროთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.