„ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/07/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.142.016238
14
08/07/2019
ვებგვერდი, 10/07/2019
190020020.35.142.016238
„ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №14

2019 წლის 8 ივლისი

ქ. ნინოწმინდა

 

,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის  №47 დადგენილებით დამტკიცებულ დანართში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2019, 190020020.35.142.016224 და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარესუმბატ კიურეღიანიდანართი
ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი  

თავი I
ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი  

მუხლი 1. ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი  ბალანს

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7.194.8

8,308,1

2.181,9

6,121,1

10,624.0

4,985.6

5,638,4

გადასახადები

2.832.4

3,106,7

0.0

3,106,7

5.288.4

0.0

5.288.4

გრანტები

3.942.1

4.737,5

2.181,9

2.555,6

5,150.6

     4.985.6

165.0

სხვა შემოსავლები

420.3

463,8

0.0

463,8

185.0

0.0

185.0

ხარჯები

3.914.8

4.069,4

0.0

4.069,4

4.947,6

73.3

4.874,4

შრომის ანაზღაურება

1.193.7

1.466,7

0.0

1.466,7

1.500.7

0.0

1.500.7

საქონელი და მომსახურება

778.1

686,9

0.0

686,9

1.049.7

73.3

976.4

პროცენტი

0,0

46,7

0,0

46,7

50,0

0,0

50,0

სუბსიდიები

1,339.2

 

1.431,7

0.0

1.431,7

1,650.4

0.0

1,650.4

გრანტები

0.0

20,0

0.0

20,0

35.0

0.0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

299.2

285,4

0.0

285,4

377.0

0.0

377.0

სხვა ხარჯები

304.7

132,1

0.0

132,1

284,9

0.0

284,9

საოპერაციო სალდო

3.280.0

4,238,7

2.181,9

2,056,7

5,676,4

4,912.4

764,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3.589.4

3,351,4

2,173,6

1.177,7

 7,907,2

4,917.4

2,989,8

ზრდა

3.624.6

3,415,8

2.173,6

1.242,2

 7,927.2

4.917.4

     3,009.8

კლება

35.2

64,4

0.0

64,4

20,0

0.0

20,0

მთლიანი სალდო

-309.4

887,3

8,3

879,0

-2,230,8

       -5.0

-2,225,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-310.0

887,3

8,3

879,0

-2,230,8

-5.0

-2,225,8

ზრდა

0.0

887,3

8,3

879,0

0.0

0.0

0.0

კლება

310.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

310.0

887,3

8,3

879,0

0,0

0.0

0,0

კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

2,230,8

5.0

      2,225,8

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0.0

0.0

0.0

2,230,8

5.0

2,225,8

ვალდებულების  ცვლილება

 

-0.6

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0.6

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0.6

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7.230.1

8,372,5

2.181,9

6,190,6

10,644.0

     4,985.6

5,658,4

      შემოსავლები

7.194.8

8,308,1

2.181,9

6,126,2

10,624.0

      4,985.6

5,638,4

      არაფინანსური აქტივების კლება

35.2

64,4

0.0

64,4

20,0

0.0

20,0

      ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7.540.1

7,485,2

2.173,6

5,311,6

12,874.8

        4,990.6

      7.884,2

       ხარჯები

3.914.8

4.069,4

0.0

4.069,4

4,947,6

        73.3

4,874,3

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.624.6

3,415,8

2.173,6

1.242,2

   7,927,2

4,917.4

3,009,8

      ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.0

0.00

      ფინანსური აქტივების  კლება

0.00

0.0

0.0

0.0

2,230,8

5.0

2,225,8

      ვალდებულებების კლება

0.0

0,6

0.0

0,6

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-310.0

887,3

8,3

879,0

-2,230,8

-5.0

     -2,225,8

 

 


მუხლი 3. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10.644.0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7.230.1

8,308,1

2.181,9

6,126,2

10,624.0

4,985.6

5,638,4

გადასახადები

2.832.4

3,106,7

 0.0

3,106,7

5.288.4

0.0

5.288.4

გრანტები

3.942.1

4.737,5

2.181,9

2.555,6

5,150.6

4,985.6

165.0

სხვა შემოსავლები

420.3

463,8

0.0

463,8

185,0

0.0

185.0

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2.832.4 

3,106,7

0.0

3,106,7

5,288,4

0.0

5,288,4

საშემოსავლო გადასახადი

338.5

395,8

0.0

395,8

0,0

0.0

0,0

დ.ღ.გ.

0,0

0,0

0,0

0,0

2,788,4

0,0

2,788,4

ქონების გადასახადი

2.493.9

2.710,9

0.0

2,710,9

2,500,0

0.0

2,500,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1.558.6

1.825,6

0.0

1.825,6

1,790,0

0.0

1,790,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.0

2,9

0.0

2,9

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

548.6

499,0

0.0

499,0

509,0

0.0

509,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

381.8

383,4

0.0

383,4

201,0

0.0

201,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  5,150.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

3.942.1

4,737,5

5,150.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3.942.1

4,737,5

     5,150.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1.897.3

2,555,6

4,379,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1.732.3

1,930,7

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

165,0

165.0

771.3

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის  და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების  დასაფინანსებლად

0,0

459,9

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2.44.8

2,181,9

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2.044.8

2,181,9

3,935,3

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

       444.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

0,0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 185.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის    გეგმა

სხვა შემოსავლები

420.3

463,8

185,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

148.9

148,0

85,0

პროცენტები

84.0

85,5

0.0

რენტა

64.9

62,5

85,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

46.3

47,6

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

18.6

14,9

15,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

203.5

185,6

52,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

164.3

152,6

37,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

8.4

9,1

6,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4,2

3,8

3,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

150,0

120,0

25,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1,7

19,7

3,0

არასაბაზრო  წესით გაყიდული  საქონელი და მომსახერება

39.2

33,0

15,0

შემოსავლები საქონელის  რეალიზაციიდან

0,0

0,0

15,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

39.2

33.0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

68.0

130,3

48,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4,947,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3.914.8

4.069,4

0.0

4.069,4

4,947,6

73.3

4,874,3

შრომის ანაზღაურება

1.193.7

1.466,7

0.0

1.466,7

1,500.7

0,0

1,500.7

საქონელი და მომსახურება

778.1

686,9

0.0

686,9

1049,7

73.3

976,4

სუბსიდიები

1,339.2

1.431,7

0.0

1.431,7

1,650.4

0,0

1,650.4

პროცენტი

0,0

46,7

0,0

46,7

50,0

0,0

50,0

გრანტები

0.0

20

0.0

20,0

35.0

0,0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

299.2

285,4

0.0

285,4

377.0

0,0

377.0

სხვა ხარჯები

304.7

132,1

0.0

132,1

284,9

0,0

284,9

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,907,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა       7,927,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის   გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

49.3

118,2

325.1

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

1.8

1.8

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3.575.3

3.295,7

7,600,3

განათლება

0.0

0.0

0,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

0.0

0,0

სულ ჯამი

3.624.6

3,415,7

7,927,2

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა  

არაფინანსური აქტივების კლება

35.2

64,4

20,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,2

0,0

არაწარმოებული აქტივები

35.2

64,2

20,0

მიწა

35.2

64,2

20,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0.0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1.802.4

2.110,2

2,624,3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1757.4

2.092,0

2,438,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1.757.4

2.092,0

2.350,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0,0

88.3

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

44.9

18,2

185.7

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

0.0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0,0

702

თავდაცვა

57.0

65,5

72.5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2.507.8

2.599,0

4,757,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

44.0

0.0

444.0

70421

სოფლის მეურნეობა

44.0

0.0

444.0

7045

ტრანსპორტი

2.463.8

2.599,0

4,313,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2.463.8

2.599,0

4,313,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0,0

705

გარემოს დაცვა

468.3

349,2

383.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

207.0

260.0

333.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

261.3

89,2

50.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1.254.3

873,8

3,245,1

7061

ბინათმშენებლობა

79.4

1,3

70.0

7063

წყალმომარაგება

131.9

40,0

50,1

7064

გარე განათება

102.2

139,5

187,2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

921.9

693,1

2.937,8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

109.0

109.0

109.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0,0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

109.0

109.0

109.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

663.2

654,2

724,4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

290.5

269,8

305,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

247.0

265,7

266.4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

69.0

69.0

69,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

35.3

31,7

40,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

21.5

18,1

44,0

709

განათლება

400.0

458,4

592.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

365.0

416,4

550.0

7092

ზოგადი განათლება

35.0

42.0

42.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

35.0

42.0

42,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

0.0

0,0

710

სოციალური დაცვა

296.3

265,9

367,7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

116.1

88,5

145,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

108.3

84,3

130,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7.8

4,2

15,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

130.3

124,9

170,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

34.2

37,0

30.7

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

15.7

15,6

22.0

 

სულ

7.540.1

7,485,2

12,874.8

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2,230,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების  ცვლილება  -2,230,8   ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2,230,8 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო   ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 771.3 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 105,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 60.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

3. „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ ,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 63-ე მუხლის საფუძველზე „ზოგიერთი  მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების  შესახებ“.

ა) საჯარო სკოლების მოსწავლების ტრანსპორტით  უზრუნველობა – 46.2 ათასი ლარი;

ბ) სსიპ – საგანმანათლებლო  და  სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება – 550,3 ათასი ლარი.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური  უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით

 


თავი II
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019 -2021 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

 


მუხლი 16. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
 • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
 • განათლება;
 • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა;
 • მმართველობა და თავდაცვა.

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა.

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

პროგრამის აღწერა: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ადგილობრივი მნიშვნელობის დაახლოებით 125 კმ. გზა. საიდანაც მხოლოდ15 პროცენტი აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს, ხოლო დანარჩენი ექვემდებარება შემდგომ რეაბილიტაციას. აღნიშნულიდან გამომდინარე ასეთ გზებზე გადაადგილებისას მოსახლეობას უწევს არაკოფორტულად და ხანგრძლევი დროით მგზავრობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება ადგილობრივი გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და არსებულის მოვლა შენახვა.

 • მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
 • შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტებთან შეასაბამისობაში არსებული გზების ხვედრითი წილი მთლიან ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო მოცულობაში. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1. 1.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 01 01

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

პროგრამის აღწერა:  ამ პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, გზების მოვლა–შენახვისა და ზამთრის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 90 კმ სიგრძის ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე  გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოები:

 • ქ. ნინოწმინდის  საბავშვო ბაღამდე, საავადმყოფომდე, მუსიკალურ სკოლამდე (თავისუფლების ჩიხი) მისასვლელი  გზების და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი  სახლების ეზოების მოასფალტება. 
 • სოფ. ოროჯალარის გზის მოასფალტება.
 • სათხა-სპასოვკა  გზის მოასფალტება.
 • სოფ. ეშტიის  გზის მოასფალტება.
 • სევაკის და 26 კომისარის ქუჩების  მოასფალტება.
 •  ქ. ნინოწმინდის  მოასფალტებული ქუჩების ორმოაზის  შეკეთება. 
 •  ქ. ნინოწმინდის ქუჩების (გოგოლის შესახვევის, ისაჰაკიანის,წერეთელის, მაშტოცის, ერევნის ქუჩის დარჩენელი ნაწილის, კამოს, აბოვიანის, ქუჩების, კარლ მარქსის ქუჩის დარჩენელი ნაწილის, ტოლსტოის,  შაუმიანის ქუჩის დარჩენელი ნაწილის,სომხეთის ქუჩის დარჩენელი ნაწილის, ჯაფარიძის   და ხოჯაბეკის ქუჩების ) მოასფალტება.
 • ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  გზების მოასფალტების  საექსპერტიზო მომსახურება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტებთან შეასაბამისობაში არსებული გზების ხვედრითი წილი მთლიან ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო მოცულობაში. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1. 1. 2 ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს წყლის სისტემების, საკანალიზაციო სისტემის, გარე-განათების, და დასუფთავების სერვისების მიწოდებას, გარე-განათების რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია.  არსებული სიტუაციით, მუნიციპალიტეტში სრულად ვერ ხდება აღნიშნული სერვისების ხარისხიანი მიწოდება მოსახლეობისათვის. რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული მიმართულებებით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.1 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: საკანალიზაციო სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უშუალოდ ქალაქ ნინოწმინდის  საკანალიზაციო სისტემის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

- ქ. ნინოწმინდის  საკანალიზაციო სისტემის  მშენებლობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ხარისხიანი საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტების შესაბამისი საკანალიზაციო სისტემით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.2  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია–ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, სოფ. სათხა,  განძა, ფოკა პატარა გონდრიო ჯიგრაშენ.    რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  პირუტყვის სასმელი წყლის  აბაზანების  რეაბილიტაცია. სოფ. სპასოვკის  წყალსადენის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის(6500 მ3)  და ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლების სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება-გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის დასუფთავება.

მოსალოდნელი შედეგი: დასუფთავებული ტერიტორია და გაუმჯობესებული სანიტარიული მდგომარეობა.

შეფასების ინდიკატორები: გატანილი ნარჩენების საერთო რაოდენობა. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.4 გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე  არსებული გარე განათების სტრუქტურის მოვლა-პატრონობა მთელი წლის განმავლობაში .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:  განათებული ტერიტორია.

შეფასების ინდიკატორები: სანათი წერტილების რაოდენობა, რომელთაც გაეწია მომსახურება. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.5 გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯების უზრუნველყოფა     ქ. ნინოწმინდა,  სოფ.ფოკა ,  სოფ.გორილოვკა, სოფ. ჟდანოვაკან, სოფ.ტამბოვკა, სოფ.ვლადიმიროვკა, სოფ.დიდი ხანჩალი, სოფ. კატნატუ,  სოფ. განძა,სოფ. პ. გონდრიო,პ. ხორენია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:  განათებული ტერიტორია.

შეფასების ინდიკატორები: სანათი წერტილების რაოდენობა, რომელთაც გაეწია მომსახურება. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2.2.6  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი: მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ნინოშმინდაში არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი  სახლების (თავისუფლების ქუჩა №54,  თავისუფლების ქუჩა №56,   თავისუფლების ქუჩა №12,  კამოს ქუჩა №29, პუშკინის ქუჩა №96   და  პუშკინის ქუჩა №96 ა. )     სახურავების  რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:  კომფორტით უზრუნველყოფილი საცხოვრებელი ტერიტორია.

შეფასების ინდიკატორები: მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების რაოდენობა, რომელთაც გაეწია მომსახურება. მოსახლეობის კმაყოფილება.

2. 2.   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  03 03)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი და განხორციელებული კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარისხიანობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, ინფრასტრუქტურული ობიექტების. სოფლებში რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია,   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ხარისხიანი ჩატარებული კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

შეფასების ინდიკატორები: შესწავლილი კეთილმოწყობის ღონისძიებების რაოდენობა.

2.3.1 რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია, სპორტული დარბაზის და სხვა ობიექტების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა,

- სოფ. განძის ,სოფ. ჟდანოვაკანის,სოფ. უჩმანის,სოფ. ოროჯალარის რიტუალების სახლების მშენებლობა-რეობილიტაცია.

- სოფ. სპასოვკის  რიტუალის სახლის ინვენტარის შეძენა.

- ქ. ნინოწმინდის 1 სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია.

- ქ. ნინოწმინდის  სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია.

- ქ. ნინოწმინდის  სპორტული სკოლის ინვენტარის შეძენა.

-  სოფ. სპასოვკის, სოფ.გორილოვკის და   დ. ხანჩალის   მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

- სოფ.საღამოს სპორტული მოედნის  მშენებლობა.

- დ. არაგიალის, სპორტული მოედნის  მშენებლობა.

- სოფ. სათხის,სპორტული დარბაზის  რეაბილიტაცია.

- სოფ. განძის სპორტული დარბაზის  მშენებლობა.

- სოფ.განძის  საბავშო ბაღის გაზაფიკაცია და გათბობის სისტემის მშენებლობა.

 - ქ. ნინოწმინდის , სოფ. დილიფის და სოფ. განძის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია.

- სოფ. ეშტის რიტუალური სახლის რეაბილიტაცია.

 -  სოფ. ჯიგრაშენის  საბავშვო ბაღის  რეაბილიტაცია.

-  სოფ. გორილოვკის №3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია.

 - ქ. ნინოწმინდის  ძველი ბაზარის  მშენებლობა.

- სოფ. პ. არაგიალის,  განძის,ქ. ნინოწმინდის მინი სპორტული მოედნის  მშენებლობა.

-სოფ. ჟდანოვაკანის რიტუალური სახლის მშენებლობა.

 - სპორტული სკოლის გაზის ბოილერები  შეძენა და მანტაჟი.

  - ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია.

 -  სოფ. კაურმის  სპორტული დარბაზის  მშენებლობა.

- სოფ. სპასოვკის  კლუბის მშენებლობა.

  - სოფ. საღამოს გაზის შეძენა და მონტაჟი.

- სოფ. ორლოვკის საჯარო  სკოლის დემონტაჟი და ტერიტორიის გასუფთავება.

- ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმის რეაბილიტაცია.

-  ქ. ნინოწმინდის №3   საჯარო სკოლის  კარ-ფანჯრის  რეაბილიტაცია, გათბობის სისტემის  რეაბილიტაცია,   სველი წერტილის მშენებლობა.

-  სოფელ   ოროჯალარის  საჯარო სკოლის  სველი წერტილის მშენებლობა.

-  სოფელ   ფოკის  საჯარო სკოლის  სველი წერტილის მშენებლობა  და გათბობის სისტემის მშენებლობა.

-  სოფელ   გორელოვკის №2  საჯარო სკოლის  სველი წერტილის მშენებლობა.

-  სოფელ   დილითის  საჯარო სკოლის  სველი წერტილის მშენებლობა.

-  სოფელ   საღამოს  საჯარო სკოლის  სახურავების  რეაბილიტაცია,  სველი წერტილის მშენებლობა.

- სოფელ   პ. კონდურის  საჯარო სკოლის  სველი წერტილის მშენებლობა.

- სოფელ   ჯიგრაშენის  საჯარო სკოლის  სველი წერტილის მშენებლობა.

-  ქ. ნინოწმინდის №4  საჯარო სკოლის  სახურავების რეაბილიტაცია, გათბობის სისტემის რებილიტაცია, სველი წერტილის მშენებლობა.

-  სოფ. სათხის ამბულატორიის   რეაბილიტაცია .

-ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტს - სასწრაფო-სამედიცინო  დახმარების ცენტრის  მშენებლობა.

 - სოფ. მამწვარის   ამბულატორიის   რეაბილიტაცია.

 - სოფ. ჟდანოვის  ამბულატორიის   რეაბილიტაცია.

 - სოფ. დიდი ხანჩალის  ამბულატორიის   რეაბილიტაცია.

 - სოფ. ჯიგრაშენის   ამბულატორიის   რეაბილიტაცია.

-  სოფ. დიდი კონდურის ამბულატორიის   რეაბილიტაცია.

 - სოფ. დიდი არაქალის ამბულატორიის   რეაბილიტაცია.

-  სოფ. ტამბოვკის  ამბულატორიის   რეაბილიტაცია.

 - სოფ. თორის  ამბულატორიის   რეაბილიტაცია.

-  სოფ. პატარა ხანჩალის ამბულატორიის   რეაბილიტაცია.

- სოფ. დიდი კონდურის  ჩამდინარე წყლების აცილებისათვის  შეძენელი მილები.

- დაუმთავრებელი    ადმინისტრაციული შენობის  დემონტაჟი.

- ქ. ნინოწმინდის  რიტუალი სახლის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:  კეთილმოწყობილი  საყოფაცხოვრებო პირობები და მოსახლეობის დაკმაყოფილების დონის ამაღლება.

შეფასების ინდიკატორები:  ინფრასტრუქტურული ობიექტები მსახურების დონის ამაღლება მოსახლეობისათვის.

2.3.2 ადმინისტრაციული   შენობების  რეაბილიტაცია  და   კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა ადმინისტრაციული შენობების, რაც ითვალისწინებს სარემონტო საქმიანობას.

მოსალოდნელი შედეგი: ხარისხიანი ჩატარებული კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

შეფასების ინდიკატორები: შესწავლილი კეთილმოწყობის ღონისძიებების რაოდენობა.

2.3.3 ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 03)

- საგზაო კამერების შეძენა.

2.3.4 ქ. ნინოწმინდაში შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ნიშნების და შუქნიშნების რეაბილიტაცია.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ადგილობრივი გზების დამონტაჟება  შუქნიშნებით. რადგან ქალაქში შეუფერხებელი იყოს მგზავრობა და გადაადგილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების უზრუნველყოფა.

შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების რაოდენობა.

2.3.5 . ნინოწმინდაში ტროტუარების კეთილმოწყობა და ძველი ბაზრის შეკეთება (პროგრამული კოდი 03 03 05

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტროტუარების   შეკეთება.

- დავით აღმაშენენებლის  ქუჩის ტროტუარების  მოასფალტება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ადგილობრივი გზების ტროტუარების რეაბილიტაცია, და ასევე ბაზრის შეკეთება. რადგან ქალაქში შეუფერხებელი იყოს მგზავრობა და პრდუქტების ყიდვა/გაყიდვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების და ბაზრის უზრუნველყოფა.

შეფასების ინდიკატორები: სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების, ბაზრის რაოდენობა.

2. 3 სოფლების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია სოფლის მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური დონის ამაღლება.

სოფელი   სამება –  სასმელი წყლის ქსელის  რეაბილიტაცია.

სოფელი   ჟდანოვაკან –  პირუტყვის სასმელი  წყლის   ავზების  რეაბილიტაცია.

სოფელი   გორელოვკა –  სასმელი წყლის  ქსელის  რეაბილიტაცია.

სოფელი  სპასოვკა  – სასმელი წყლის  ქსელის  რეაბილიტაცია.

სოფელი   ორლოვკა  – სასმელი წყლის  ქსელის   რეაბილიტაცია.

სოფელი   ეფრემოვკა  –  სოფლის  სახლისათვის ინვენტარის შეძენა .

სოფელი   დიდი გონდრიო  – სარწყავი  სისტემის  რეაბილიტაცია.

სოფელი   პატარა გონდრიო  – სასმელი წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია.

სოფელი   დილითი –  სოფლის  სასაფლაოსათვის   ინვენტარის შესანახი  შენობის  მშენებლობა.

სოფელი   ყულალისი  –  სპორტული მოედნის  რეაბილიტაცია.

სოფელი   ყულალისი  –  სასაფლაოს შემოღობვა.

სოფელი   მამწვარა  –   თავშეყრის  ადგილის  მოწყობა.

სოფელი   მამწვარა  –  შიდა გზების რეაბილიტაცია.

სოფელი   სათხა  –   სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია.

სოფელი   პატარა არაქალი – სასმელი  წყლის  ქსელის  რეაბილიტაცია.

სოფელი   ოროჯალარი  –  სკოლის ეზოს   მოწყობა.

სოფელი   ოროჯალარი  –   გარე განათების მოწყობა.

სოფელი   დიდი  არაქალი  –   გარე განათების მოწყობა.

სოფელი   დიდი  ხანჩალი – სასაფლაოს  შემოღობვა.

სოფელი   პატარა ხანჩალი –  შიდა გზების რეაბილიტაცია.

სოფელი   პატარა  ხანჩალი –  გარე განათების მოწყობა.

სოფელი   კათნატუ – პირუტყვის  სასმელი  წყლის  დასალევი  ავზების  რეაბილიტაცია.

სოფელი   ფოკა – წყალსადენის  სისტემისათვის  ტუმბოს შეძენა.

სოფელი   ფოკა – გარე განათების მოწყობა.

სოფელი   ვლადიმიროვკა  –  შიდა გზების რეაბილიტაცია.

სოფელი   განძა  –   შიდა  გზების რეაბილიტაცია.

სოფელი   განძა –   სასმელი  წყლის  აბაზანების  რეაბილიტაცია.

სოფელი   საღამო –  სასმელი  წყლის  ტუმბოს შეძენა.

სოფელი   საღამო – სოფლის ხიდების რეაბილიტაცია.

სოფელი   თორია –  სპორტული  მოედნის  რეაბილიტაცია.

სოფელი   ეშტია –  ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია.

სოფელი   ეშტია – სოფლის  ხიდების   რეაბილიტაცია.

სოფელი   ყაურმა  –   სპორტული  დარბაზის მშენებლობა.

სოფელი   უჩმანა  –   სანიარღვე არხის მოწყობა.

სოფელი   როდიონოვკა  – სპორტული ინვენტარის შეძენა.

სოფელი   როდიონოვკა – კულტურის  სახლის  სახურავის  რეაბილიტაცია.

სოფელი   ტამბოვკა  – შიდა გზების რეაბილიტაცია.

სოფელი   ასპარა  –  შიდა გზების რეაბილიტაცია.

სოფელი   ჯიგრაშენი  –  შიდა  გზების რეაბილიტაცია.

სოფელი   პატარა ხორენია – წყალსადენის  სისტემის რეაბილიტაცია .

სოფელი   პატარა ხორენია – სპორტული  დარბაზისათის  ინვენტარის შეძენა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამით გათვალისწინებულია სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა, წყალსადენი სისტემების და გარე განათების მოწყობა, სპორტული და სხვა ინვენტარის შეძენა, სპორტლი მოედნების, კულტურის ობიექტების და ადმინისტრაციული შენობების მოწყობა ადგილობრივი მოსახლეობის სურვილით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება.

შეფასების ინდიკატორები: რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემები, ნათელი მუნიციპალიტეტი, ახალგაზრდობის დაკავების ადგილები.

 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდისთვის მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

3.1. სკოლამდელი განათლება – საბავშვო ბაღი „წიწერნაკ“ (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა-ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც ბაღების გახსნისთვის შესაბამისი კონტინგენტი არის და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ – ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებს  საბავშვო ბაღთა გაერთიანება, სადაც შედის 9 სოფლის ბაღი, სკოლამდელ განათლებას იღებს 735 ბავშვი. ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების გადატვირთვის თავიდან აცილების მიზნით ბაღების მშენებლობა. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასების და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

შეფასების ინდიკატორები: სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი. კმაყოფილი მოსახლეობა.

3.2  საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“ (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა-ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც ბაღების გახსნისთვის შესაბამისი კონტიგენტი არის და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.

პროგრამის აღწერა: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძაში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 140 ბავშვი.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების გადატვირთვის თავიდან აცილების მიზნით ბაღების მშენებლობა. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების  მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

შეფასების ინდიკატორები: სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი. კმაყოფილი მოსახლეობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა,  რელიგიისა და საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა. 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის  ასპარეზობებში. 2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორცელდება სტადიონის მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

შეფასების ინდიკატორები: სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: ფრენბურთი, მ. ჩოგბურთი, სასკოლო ოლიმპიადა, კარატე, ფუტსალი, მკლავჭიდი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, სათხი, ჭიდაობა,  მასობრივი ღონისძიება, ბილიარდი, ათლეტიკა, რაგბი, სრულად სომხური  სპორტული თამაშები.               

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

შეფასების ინდიკატორები: სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლის“  200-მდე სპორტსმენის დაფინანსებას. გაერთიანება მოიცავს სპორტის 12 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას, საფეხბურთო კლუბის განვითარებას.  

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

შეფასების ინდიკატორები: სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება და ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. 

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.1 კულტურის სახლები, ისტორიული ნაგებობები, მუზეუმები და კლუბებ(პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება და ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.2 ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა.მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ასევე  ბიბლიოთეკა, რომელიც ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას.

პროგრამის აღწერა:   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო  მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა. ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: საბიბლიოთეკო წიგნების ფონდის განახლების გზით მოსახლეობის წიგნებისადმი დაინტერესება.    

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის  სახლი  (პროგრამული კოდი 05 02 03)     

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება.

პროგრამის აღწერა: ქალაქ ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება, სადაც   ფუნქციონირებს   სხვადასხვა  წრე, მათ შორის სამხატვრო,  ქარგვის, ქსოვის, კერვის და სხვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.4 მუსიკალური კოლექტივები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება, მუსიკალური კუთხით განვითარება.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს  160 მოსწავლე. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუსიკის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: მუსიკალური ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.5 ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი(პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოფელ განძის ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და ტურიზმის განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.6 ქალაქის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება.

პროგრამის აღწერა: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ქ. ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს „ქალაქის მუზეუმი“ პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თანამშრომელთა ანაზაღაურება;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტ პორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება პრესა და ადგილობრივი ტელევიზია, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ცნობიერებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ინფორმაციის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.                 

შეფასების ინდიკატორები: საინფორმაციო პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.4 ტრადიციული და კალენდარული სადღესასწაულო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 04) 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება.

პროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

-  თხზულების კონკურსი ,,ჩემი სოფლის  ისტორიული ძეგლის“  თემაზე.

- საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვნილი  საქართველოს დედისა და საერთაშორისო ქალთა დღისადმი.  სახვითი ხელოვნებისა  და ხელსაქმის  გამოფენა,  თემატური კონცერტი, მხატვრული კითხვის კონკურსი. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების შეხვედრა მრავალშვილიან  დედებთან.  მრავალშვილიანი  დედების წახალისება  საჩუქრებით.

-   სომხური ნამცხვრის ,,ქადა“  ფესტივალი;

-   ჯანდაცვის  მსოფლიო დღე; ორგანიზებული  აქცია  ექიმებსა და ქალების შორის.

-   ,,ჩვენი ძალა ერთობაშია ‘’– საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვნილი საქართველოს  გაერთიანების  დღისადმი;

-   სვლა  გენოციდის მსხვერპლი სომეხ ხალხის ძეგლთან, ყვავილებისა და  გვირგვინებით შემკობა;

-  საქართველოს ბიბლიოთეკის მუშაკთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები - აქტიური მკითხველებისა და ბიბლიოთეკის  საუკეთესო მუშაკთა დაჯილდოება  საჩუქრებით, სიგელებით;

-  პრესის  თავისუფლების  დღესთან  დაკავშირებით ქალ ჟურნალისტებთან შეხვედრა;

-  სიმღერის ფესტივალი - (ფესტივალში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან, საუკეთესო მომღერლების დაჯილდოება  სიგელებით და საჩუქრებით);

-  „მშვიდობა ბავშვების თვალებით“   სახვითი  ხელოვნების გამოფენა  სკოლისგარეშე აღზრდის  დაწესებულებაში, მიძღვნილი გამარჯვების  დღესადმე (გამოფენაში  აკტიური მონაწილების დაჯილდოება  სიგელებით  და საჩუქრებით);

-  სამხედრო-პატრიოტული ღუნისძიებები, მიძღვნილი გამარჯვების დღისადმი  (მუნიციპალიტეტის  ახალგაზრდათა   შეხვედრა  სამხედრო  ძალებიდან  დემობილიზებულ  ჯარისკაცებთან, შრომის  ვეტერანებთან, თემატური კონცერტი);

-  ღონისძიებები, მიძღვნილი საქართველოს  დამოუკიდებლობის  დღისადმე - საზეიმო შეკრება და კონცერტი, სახვითი ხელოვნების კონკურს-გამოფენა, კონკურსში გამარჯვებულთა  დაჯილდოება სიგილებით და საჩუქრებით (სატრანსპორტო ხარჯი);

-   ,,სათხა – მამულის დაცვის  ციხე-სიმაგრეა“ სოფლის დღესასწაული სოფ.  სათხაში;

-  ბავშვთა  მფარველობის  საერთაშორისო დღესასწაულთან  დაკავშირებით ღონისძიებები (საზეიმო, გასართობი  ღონისძიებები  საბავშვო ბაღებში, საბავშვო ბაღების  აღზრდილების  კონცერტი კულტურის  ცენტრში, მრავალშვილიანი  ოჯახების  დახმარების აქციის ორგანიზება, სახვითი და გამოყენებითი  ხელოვნების  ნამუშევრების გამოფენა სკოლისგარეშე  აღზრდის დაწესებულებაში;

-  სოფლის დღესასწაული „ღორჯომობა“.

- ცეკვის ფესტივალი (ფესტივალში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან,  საუკეთესო მოცეკვევათა  დაჯილდოება  სიგელებით, დიპლომებით  და საჩუქრებით);

-   კონკურსში გამარჯვებულებისათვის  ექსკურსიის ორგანიზება ანანურში;

-   კონკურსის მეორე ეტაპი;

-   საინფორმაციო  დაფების მოწყობა;

-  შეხვედრები სოფლის ქალებთან;

-  ვ. ტერიანის პოეზიის ტრადიციული დღეები სოფელ განძაში - სოფლის საზეიმო გაფორმება , პოეტის სახელ მუზეუმის გასუფთავება და კეთილმოწყობა, ტერიანის პოეზიის მხატვრული კითხვის კონკურსი, ტერიანის  ლექსებზე სიმღერების კონკურსი, კონკურსი  ,,ვ. ტერიანი  სახვითი  ხელოვნებაში, ტერიანის ალბომის გამოცემა, ტერიანის სტატიების კრებულება. საქართველოს სხვა  მუნიციპალიტეტებიდან  და სომხეთიდან ჩამოსული  სტუმრების  გამასპინძლება, სატრანსპორტო ხარჯები;

-  ტრენინგები  სოფლების მცხოვრებ ქალებისთვის;

- ღონისძიება გაეროს კონვენციის  ,,ქალთა დისკრიმინაციის  ყველა ფორმის ლიკვიდაციის  შესახებ“ მიღებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების  მიერ;

-  ვიქტორ ჰოვსეფიანის პოეზიის დღე  სოფელ  ეშტიაში;

-  მხატვრული კითხვის ფესტივალი  (ფესტივალში მონაწილეთა ტეანსპორტირება სოფლებიდან,  საუკეთესო მოცეკვევათა  დაჯილდოება  სიგელებით, დიპლომებით  და საჩუქრებით);

- ქალაქის დღესასწაული, - სატრანსპორტო ხარჯები, ქალაქის საზეიმო  გაფორმება, სხვადასხვა  გამოფენების  ორგანიზება, კულტურულ  და სპორტულ ღონისძიებებში აქტიურ  მონაწილეთა  დაჯილდოება, საპატაო  სტუმრების  გამასპინძლება და სხვა);

-  სოფლებში მცხოვრებ ქალთა  საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

-   სომხურ ნაციონალურ კერძი „დოლმის“ ფესტივალი;

-   ნაციონალური  სამზარეულოს  ფესტივალი - საუკეთესო  ნიმუშების  დაჯილდოება საჩუქრებით, სიგელებით  და დიპლომებით;

- საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვანილი მასწავლებელის  დღისადმი;

-  მშვიდობისათვის  ქალთა ბრძოლის  საერთაშორისო  დღის მიღძვანილ კონკურსი ,,არასდროს  არ იყოს ომი“ თემაზე უფროსკლასელ გოგოებს შორის;

- შეხვედრა  სხვადასხვა  პროფესიების  წარმატებულ  ქალებთან;

- ძალადობის  საწინააღმდეგ  ღონისძიება;

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების   შეხვედრა  წარმატებულ  დამამთავრებელ კლასის მოსწავლეებთან;

-  საახალწლო და საშობაო  ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის, სპორტის, გენდერული თანასწორობის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და განვითარება.  

შეფასების ინდიკატორები: კულტურული, სპორტის, გენდერული თანასწორობის ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.5 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში ჩატარებული სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის:

- თოვლის ფიგურების კონკურს-ფესტივალი „ზღაპრების გმირები თოვლში“ (კონკურსში გამარჯვებულ მონაწილეთა დაჯილდოება);

- ,,უკეთესად გავიცნობთ ჩვენს  სამშობლოს“  – ვიქტორინა  მუნიციპალიტეტების საჯარო სკოლების მოსწავლეთა შორის;

-   ინტელექტუალური თამაში „რა? სად? როდის?“ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების უფროსკლასელთა  შორის, (კონკურსში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან,  გამარჯვებული გუნდების  დაჯილდოება  სიგელებით, დიპლომებით  და საჩუქრებით);

- ანიმაციური  ფილმების  საერთაშორისო  ფესტივალი ,,თოპუზი“ (2 ტურად); პირველი ტური ნინოწმინდაში, მეორე ტური – ბათუმში;

-  რაიონული ახალგაზრდული აქცია „ისტორიულ და კულტურულ ძეგლთა გასუფთავებისა და კეთილმოწყობის კვირა“;

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები (მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დარგის წარმატებული  ახალგაზრდების შეკრება, მათი წახალისება, ახალგაზრდულ-გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება კულტურის ცენტრში და სხვადასხვა დარგის წარმატებული  ახალგაზრდების წახალისება  სუვენირებით და სიგელებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. 

კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.6 ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“(პროგრამული კოდი 05 06)              

პროგრამის მიზანი: სკოლის მოსწავეთა დაინტერესება აღნიშნული თამაშით

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა თამაშში მონაწილეობის ხარჯების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: განათლების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა;            

შეფასების ინდიკატორები: განათლების ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.7 რელიგია  (პროგრამული კოდი 05 07)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია-მონასტრების დახმარება გამართული ფუნქციონირებისათვის.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია- მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაფინანსდება სოფელ ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის ელ.ენერგიისა და გათბობის საწვავის ხარჯები,რომელიც სოფ. ფოკის და ქ. ნინოწმინდის მონასტრებს სუბსიდიის სახით მიეცემათ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ეკლესია-მონასტრების ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

შეფასების ინდიკატორები: კმაყოფილი მოსახლეობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)  

პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფას და მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუნიციპლიტეტის  ტერიტორიაზე გადამდები დაავადების პრევენციის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვა. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შეფასების ინდიკატორები: დაავადებების პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა, დაცული სანიტარიული ღონისძიებების მქონე ობიექტების რაოდენობა.

5.1.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნციების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების მდებარეობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუნიციპლიტეტის  ტერიტორიაზე გადამდები დაავადების პრევენციის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვა. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შეფასების ინდიკატორები: დაავადებების პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა, დაცული სანიტარიული ღონისძიებების მქონე ობიექტების რაოდენობა.

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი  ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 01)  

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები

-სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირები, რომელთა სტაციონარული და ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებით და არიან სახელმწიფო მხარდაჭერით, დარჩენილი თანხის  50 % -ით თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000 -ს მაგრამ არაუმეტეს 3000 (სამი ათასი) ლარისა.

პირები რომლებიც ერთიან ბაზაში არ არიან რეგისტრირებული როგორც სოციალურად დაუცველი ოჯახი და საჭიროებენ ამბულატორიულ - და სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურეობა  დაფინასდებიან დანარჩენი თანხის 40%-ით, მაგრამ არაუმეტეს  2000 (ორი ათასს) ლარისა.

- დიალიზის პროგრამაში ჩართულ ავადმყოფების  ერთჯერადი  დახმარება  1000 ლარის ოდენობით  სარეიტენგო  ქულების  გარეშე.

- ონკოლოგიური პაციენტების (1 და 2 ჯგუფი) ქიმიოთერაპიის რადიოთერაპიისა და წამლების მკურნალობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულების გარეშე.

- პირებს, რომლებსაც აქვთ გენეტიკური გადახრები და ესაჭიროებათ  სპეციალური სამედიცინო კვება გაეწიოთ ფინანსური დახმარება 100% -ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.2  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ  ოჯახებს (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები

 • მეურვედაკარგული ოჯახებისათვის – თითოეულ არასრულწლოვან წევრს  150 ლარი, სარეიტინგო ქულის გარეშე.
 • მარჩენალდაკარგული  სტუდენტებისათვის  რომლებიც სახელმწიფო  განათლების  დაწესებულებაში  სწავლობენ  ერთჯერადად  500  ლარის ოდენობით  სარეიტინგო  ქულების  გარეშე.
 •    მრავალწევრიან ოჯახებზე (7 და მეტი),  ოჯახის თითოეულ წევრს  20ლარი, თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 160 000-ს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.3 ინვალიდების ფინანსური დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

- პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის, თითოეულს – 50 ლარი; არასრულწლოვანი ინვალიდებისათვის, თითოეულს  150 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე;

 • დანარჩენი კატეგორიის ინვალიდებს –  სარეიტინგო ქულების  გარეშე  50-100   ლარამდე   (განცხადების საფუძველზე).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.4  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხავა კატეგორიის ადამიანთა დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

– მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მონაწილეების სარიტუალო ხარჯების დასაფარად 500 ლარამდე სარეიტინგო ქულების გარეშე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.5 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამულ კოდი 06 02 05)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

– ახალშობილი  დედების, რომლებიც  რეგისტრირებულია ნინოწმინდის მუნიციპოლიტეტის ტერიტორიაზე,  ერთჯერადად  – 300 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.6  მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06  02 06)      

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მრავალშვილიანი ოჯახებს ერთჯერადად;

თუ 4 ბავშვია – 300 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე;

თუ 4-ზე მეტია – თითოეულს 50 ლარი სარეიტინგო ქულების გარეშე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:  მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.7  გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები:

– ოჯახების, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს, ერთჯერადად 100 – 300 ლარამდე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.8 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები:

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება – თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000 -150 000-ს 100–300-ლარამდე  განსაკუთრებულ  შემთხვებისათვის;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2.9 ვეტერანებისათვის  ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები:

– მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე თითოეულს – 500 ლარი; დანარჩენი კატეგორიებს – 150 ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულების გარეშე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:  მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.     

6. მმართველობა და თავდაცვა (პროგრამული კოდი 01 00, 02 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება.

6.1. მმართველობა

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა.

 პროგრამის აღწერა: პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა: მუნიციპალიტეტის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.   

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების მაღალხარისხიანი განხორციელება.

შეფასების ინდიკატორები: საჯარო მმართველობის შეფასებისას მაღალი ქულა. კმაყოფილი მოსახლეობა.

6.2. თავდაცვა

პროგრამის მიზანი: კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნციების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების მაღალხარისხიანი განხორციელება.

შეფასების ინდიკატორები: დელეგირებული ფუნქციის ზედამხედველი ორგანოს შეფასება.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

7.540.1

7,485,2

2.173,6

5,311,6

12.874.8

4.990.6

    7,884.2

 

ხარჯები

3.914.8

4.069,4

0.0

4.069,4

4,947,6

73.3

4,874,3

 

  შრომის ანაზღაურება

1.193.7

1.466,7

0.0

1.466,7

1,500,7

0,0

1,500,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.624.6

3,415,8

2.173,6

1.242,2

7.927,2

4.917.4

3.009,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1.803.0

2.110,2

0.0

2.110,2

2.624,3

56.0

2,568,3

 

ხარჯები

1.753.0

1,991,9

0.0

1,991,9

2,299,2

46.3

2,252,9

 

შრომის ანაზღაურება

1.149.1

1.415,2

0.0

1.415,2

1,446,6

0,0

1,446,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.3

118,2

0.0

118,2

325.1

9.7

315.4

01 01

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

460.3

542,5

0.0

542,5

585,0

0,0

585,0

 

ხარჯები

458.0

542,5

0.0

542,5

583,0

0,0

583,0

 

შრომის ანაზღაურება

316.2

397,8

0.0

397.8

410,4

0,0

410,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

2,0

0,0

2,0

01 02

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

1.297.7

1.549,4

0.0

1.549,4

1,745.2

46.2

1,699.0

 

ხარჯები

1.286.1

1.449,4

0.0

1.449,4

1,627,9

46.2

1,581,6

 

შრომის ანაზღაურება

833.0

1.017,4

0.0

1.017,4

1,036,2

0,0

1,036,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

100,0

0.0

100,0

137,4

0,0

137,4

 

ვალდებულების კლება

0.6

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0.0

0.0

88,3

0,0

88,3

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

    88,3

0,0

     88,3

01 04

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ექსპერტიზა, შესრულებული სამშენებლო  სამუშაოების მიღებისათვის

44.9

18,2

0.0

18,2

185.7

9.7

176,0

 

ხარჯები

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

18,2

0.0

18,2

185.7

9.7

176,0

01 06

წინა წლებში წარმოქშნილი დავალიანებებისი  სისამართლო გადაწყვეტილებითი აღსრულების ფონდი

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

01 07

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

57.0

65.5

0.0

65.5

72,5

0,0

72,5

 

ხარჯები

57.0

63,6

0.0

63,6

70,7

0,0

70,7

 

შრომის ანაზღაურება

45.4

51.6

0.0

51.6

54,1

0,0

54,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.8

0.0

1.8

1,8

0,0

1,8

02 01

სსიპ სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

57.0

65.5

0.0

65.5

72,5

0,0

72,5

 

ხარჯები

57.0

63,6

0.0

63,6

70,7

0,0

70,7

 

შრომის ანაზღაურება

45.4

51.6

0.0

51.6

54,1

0,0

54,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.8

0.0

1.8

1,8

0,0

1,8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.107.1

3,742,7

2.173,6

1,122,1

8.295,0

4.934.7

3,360,3

 

ხარჯები

531.8

447,0

0.0

447,0

694.7

27.0

667.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.575.3

3,295,7

2.173,6

1.122,1

  7.600,3

4.907.7

2,692,6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2.459.3

2.596,5

2.173,6

422,9

4.291,5

3.095.0

1.196,4

 

ხარჯები

140.0

105,1

0.0

105,1

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.319.3

2.491,4

2.173,6

317,8

4.141,5

3.095.0

     1.046,4

03 01 01

გზების მშნებელობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვის ხარჯი

2.435.0

2.576.5

2.173.6

402.9

4.291,4

3.095.0

1.196,4

 

ხარჯები

140.0

105.1

0.0

105.1

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.295.0

2.471.4

2.173.6

297.8

4.141,5

3.095.0

1.046,4

03 01 02

ხიდების რეაბილიტაცია

24.3

20.0

0.0

20.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.3

20.0

0.0

20.0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

781.8

530.0

0.0

530.0

640,3

0,0

640,3

 

ხარჯები

286.4

320.7

0.0

320.7

433,0

0,0

433,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

495.4

209.2

0.0

209.2

207.3

0,0

207.3

03 02 01

საკანალიზაციო  სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

261.3

89.2

0.0

89.2

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.3

89.2

0.0

89.2

50,0

0,0

50,0

03 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

131.9

40.0

      0.0

40.0

50,1

    0,0

50,1

 

ხარჯები

0.0

0,0

0.0

     0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.9

40.0

0.0

40.0

50,1

0,0

50,1

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები და გარე განათების ექსპლოატაცია

142.0

185.0

0.0

185.0

258,0

0,0

258,0

 

ხარჯები

142.0

185.0

0.0

185.0

258,0

0,0

258,0

03 02 04

გარე განათებ

65.0

75.0

0.0

75.0

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

65.0

75.0

0.0

75.0

75,0

0,0

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია

102.2

139.5

0.0

139.5

187,2

0,0

187,2

 

ხარჯები

0,0

59.4

0.0

59.4

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.2

80.1

0.0

80.1

107,2

0,0

107,2

03 02 06

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

79.4

1.3

0.0

1.3

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

79.4

1.3

0.0

1.3

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

822.0

616.3

0.0

616.3

2,919,3

 1.395.7

1.523,6

 

ხარჯები

105.4

21.1

0.0

     21.1

84.7

0,0

     84.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

716.6

595.2

0.0

595.2

2.834,5

1.395.7

1.438,8

03 03 01

რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია,  სპორტული დარბაზის და სხვა ობიექტების მშენებლობა

 

625.6

600.1

0.0

600.1

2.847,1

1.395.7

1.451,4

 

ხარჯები

100.9

16.0

0.0

16.0

62.6

0,0

62.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

524.7

584.1

0.0

584.1

    2.784,4

1.395.7

1.388,7

03 03 02

 ადმინისტრაციული შენობების კეთილმოწყობა

155.9

11.0

0.0

11.0

0.1

0,0

0.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.9

11.0

0.0

11.0

0.1

0,0

0.1

03 03 03

ქ. ნინოწმინდაში რადარების მონტაძი

36.0

2.6

0,0

2.6

0.6

0,0

0.6

 

ხარჯები

0,0

2.6

0,0

2.6

0.6

0,0

0,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

0.0

0,0

0.0

 

0,0

 

03 03 04

ქ. ნინოწმინდაში შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება

4.5

2.5

0.0

       2.5

21,5

0,0

21,5

 

ხარჯები

4.5

2.5

0.0

2.5

21,5

0,0

21,5

03 03 05

ქ. ნინოწმინდაში ტროტუარების კეთილმოწყობა  შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

50,0

0,0

50,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

44.0

0.0

0.0

0.0

444,0

444,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

27.0

27.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.0

0.0

0.0

0.0

    417.0

      417.0

0,0

04 00

განათლება

400.0

458.4

0.0

458.4

592,0

0,0

592,0

 

ხარჯები

400.0

458.4

0.0

458.4

592,0

0,0

592,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

04 01

საბავშვო ბაღი „წიწერნაკ“

365.0

416.4

0.0

416.4

550,0

0,0

550,0

 

ხარჯები

365.0

416.4

0.0

416.4

550,0

0,0

550,0

04 02

საბავშვო ბაღი „ძნწაღიკ“

35.0

42.0

0.0

42.0

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

35.0

42.0

0.0

42.0

42,0

0,0

42,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

767.7

733.5

0.0

733.5

 814,4

0,0

814,4

 

ხარჯები

767.7

733.5

0.0

733.5

814,4

0,0

814,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

290.5

269.8

0.0

269.8

     305.0

0,0

305.0

 

ხარჯები

290.5

269.8

0.0

269.8

305.0

0,0

305.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

95.4

89.8

0.0

   89.8

125.0

0,0

125.0

 

ხარჯები

95.4

89.8

0.0

89.8

125.0

0,0

125.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

195.1

180.0

0.0

180.0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

195.1

180.0

0.0

180.0

180,0

0,0

180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

323.9

323.6

0.0

323.6

327,4

0,0

327,4

 

ხარჯები

323.9

323.6

0.0

323.6

327,4

0,0

327,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სახლების, ისტორიული ნაგებობების, მუზეუმების და კლუბებ

105.0

109.7

0.0

109.7

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

105.0

109.7

0.0

109.7

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ბიბლიოთეკები

67.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

 

ხარჯები

67.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

05 02 03

მოსწავლე ახალგზარდობის სახლი

63.9

43.9

0.0

43.9

47,0

0,0

47,0

 

ხარჯები

63.9

43.9

0.0

43.9

47,0

0,0

47,0

05 02 04

მუსიკალური კოლექტივები

57.0

67.0

0.0

67.0

67,4

0,0

67,4

 

ხარჯები

57.0

67.0

0.0

67.0

67,4

0,0

67,4

05 02 05

ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი და ქალაქის მუზეუმი

13.0

14.0

0.0

14.0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

13.0

14.0

0.0

14.0

14,0

0,0

14,0

05 02 06

ქალაქის მუზეუმი

18.0

20.0

0.0

20.0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

18.0

20.0

0.0

20.0

20,0

0,0

20,0

05 03

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

69.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

 

ხარჯები

69.0

69.0

0.0

69.0

69,0

0,0

69,0

05 04

ტრადიციული და კალენდარული სადღესასწაულო ღონისძიებები

24.6

18.4

0.0

18.4

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

24.6

18.4

0.0

18.4

26,0

0,0

26,0

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

21.5

18.1

0.0

18.1

44,0

      0,0

44,0

 

ხარჯები

21.5

18.1

0.0

18.1

44,0

0,0

44,0

05 06

ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“

3.0

3.0

0.0

3.0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3.0

3.0

0.0

3.0

3,0

      0,0

3,0

05 07

რელიგია

35.3

31.7

0.0

31.7

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

35.3

31.7

0.0     

31.7

40,0

0,0

40,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

405.3

374.9

0.0

374.9

476,7

0,0

476,7

 

ხარჯები

405.3

374.9

0.0

374.9

476,7

0,0

476,7

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

109.0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

109.0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

109.0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

109.0

109.0

0.0

109.0

109,0

0,0

109,0

06 02

სოციალური პროგრამები

296.3

265.9

0.0

265.9

367,7

0,0

367,7

 

ხარჯები

296.3

265.9

0.0

265.9

367,7

0,0

367,7

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები

108.3

84.3

0.0

84.3

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

108.3

84.3

0.0

84.3

130,0

0,0

130,0

06 02 02

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად  ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს

10.7

6.1

0.0

6.1

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

10.7

6.1

0.0

6.1

25,0

0,0

25,0

06 02 03

ინვალიდების ფინანსური დახმარება

7.8

4.2

0.0

4.2

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

7.8

4.2

0.0

4.2

15,0

0,0

15,0

06 02 04

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯები

0.5

1.0

0.0

1.0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0.5

1.0

0.0

1.0

2,0

0,0

2,0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

99.8

96.9

0.0

96.9

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

99.8

96.9

0.0

96.9

110,0

0,0

110,0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

9.0

8.5

0.0

8.5

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

9.0

8.5

0.0

8.5

15,0

0,0

15,0

06 02 07

გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შესაძენად

10.9

13.5

0.0

13.5

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

10.9

13.5

0.0

13.5

20,0

0,0

20,0

06 02 08

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის

34.2

37.0

0.0

37.0

30,7

0,0

30,7

 

ხარჯები

34.2

37.0

0.0

37.0

30,7

0,0

30,7

06 02 09

   ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება

15.2

14.6

0.0

14.6

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

15,2

14.6

0.0

14.6

20,0

0,0

20,0

06 02 10

სტუდენტების ქირის და გრანტის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 


თავი III
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 18
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 19
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 20
2019 წლის განმავლობაში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 21
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 22
1. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 24
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით  დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით  დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით  ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 

მუხლი 25
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 26
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 165,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

 

მუხლი 27
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.