„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 316
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/07/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.021334
316
05/07/2019
ვებგვერდი, 05/07/2019
240140000.10.003.021334
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №316

2019 წლის 5 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 03/06/2014, 240140000.10.003.017985) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“:

1.  129  მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ლ1“ ქვეპუნქტი:

„ლ1) მაღალბიუჯეტიანი საბოლოო პროდუქტი − ამ პროგრამის მიმართულებების შესაბამისად ნაწარმოები აუდიოვიზუალური პროდუქცია, რომლის ნაწილობრივ ან მთლიანად საქართველოში განსახორციელებლად ამ პროგრამის 1213 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად საჭირო მთლიანი კვალიფიციური ხარჯის მაქსიმალური მოცულობა აღემატება 30,000,000 (ოცდაათი მილიონი) ლარს და სააგენტოში წარდგენილია აღნიშნული საბოლოო პროდუქტის საქართველოს ფარგლებს გარეთ 10 (ათი) ქვეყანაში საჯარო ჩვენების შესახებ დოკუმენტაცია;“.

2. 1212  მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“ ქვეპუნქტი:

„გ1) პროგრამის ბენეფიციარისთვის ამ პროგრამის 129 მუხლის „ლ1“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მაღალბიუჯეტიანი საბოლოო პროდუქტისა და ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების შესაბამისად, მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯის ანაზღაურებას 25 (ოცდახუთი) პროცენტის ოდენობით;“.

3. 1213 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 91 პუნქტი:

„91. სააგენტო, ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუკი სახეზე იქნება პროგრამის 129 მუხლის „ლ1“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პროდუქტი (მაღალბიუჯეტიანი საბოლოო პროდუქტი), განახორციელებს მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯის 25 (ოცდახუთი) პროცენტის ანაზღაურებას.“.

4.  დანართ №2-ს  დაემატოს შემდეგი შინაარსის 241 პუნქტი:

 

„241

0241

საქართველოში ცხოვრების, ღამისთევის ხარჯები (მ. შ. სასტუმროს ხარჯები) პერსონალისთვის, ამ პროგრამის 129 მუხლის „ლ1“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში

30%.“.

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე