,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/07/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016287
5
05/07/2019
ვებგვერდი, 09/07/2019
190020020.35.131.016287
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2019 წლის 5 ივლისი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის  №60 დადგენილებაში (სსმ, 31/12/2018 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.131.016282) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილი.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქობულეთის   მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით:

(ლარი)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

33 480 307

32 049 447

32,521,860

32,521,860

0

გადასახადები

4 824 791

4 230 661

12,504,000

12,504,000

 

გრანტები

26 155 292

25 069 092

17,336,800

17,336,800

 

სხვა შემოსავლები

2 500 224

2 749 694

2,681,060

2,681,060

 

ხარჯები

13 666 985

15 540 838

15,771,494

15,771,494

0

შრომის ანაზღაურება

6 318 819

7 235 789

7,980,395

7,980,395

-

საქონელი და მომსახურება

3 868 744

4 036 967

4,663,646

4,663,646

-

პროცენტი

314 458

298 786

327,708

327,708

-

სუბსიდიები

491 294

1 075 880

921,540

921,540

-

გრანტები

                  -   

-

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

865 671

751 683

636,060

636,060

-

სხვა ხარჯები

1 807 999

2 141 734

1,242,145

1,242,145

-

საოპერაციო სალდო

19 813 322

16 508 609

16,750,366

16,750,366

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

20 263 154

15 526 403

15,858,309

15,858,309

0

ზრდა

   20 289 406 

15 727 627

15,896,709

15,896,709

-

კლება

26 252

201 224

38,400

38,400

 

მთლიანი სალდო

-449 832

982 205

892,057

892,057

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 496 251

-202 973

-   467,740

-467,740

0

ზრდა

          52 100 

44 200

-

-

-

ვალუტა, დეპოზიტები

 

 

-

   

აქციები და სხვა კაპიტალი

          52 100 

44 200

-

-

-

კლება

     1 548 351 

247 173

467,740

467,740

-

ვალუტა, დეპოზიტები

     1 548 351 

247 173

467,740

467,740

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1 046 419

-1 185 178

-1,359,797

-1,359,797

0

ზრდა

 

 

-

   

კლება

1 046 419

1 185 178

1,359,797

1,359,797

-

ბალანსი

             -  

-

-

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

   33 506  559 

32 250 671

   32 560 260 

   32 560 260

 -   

შემოსავლები

33 480 307

32 049 447

  32 521 860 

  32 521 860 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

26 252

201 224

38 400 

38 400 

 

 ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

-

-

                              -   

                              -   

 

გადასახდელები

   35 054  910 

32 497 844

   33 28 000 

   33 28 000 

              -   

   ხარჯები

13 666 985

15 540 838

  15 771 494 

  15 771 494 

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 289 406

15 727 627

   15 896 709 

   15 896 709 

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

52 100

44 200

  

 -   

 

ვალდებულებების კლება

1 046 419

1 185 178

    1 359 797 

    1 359 797 

 

ნაშთის ცვლილება

-  1 548 351 

-        247 173

-       467 740 

-        467 740 

       -   

 


თავი II
.

 


მუხლი 3. ქობულეთის   მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  32 521 860  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

33 480 307

32 049 447

             32 521 860

გადასახადები

4 824 791

4 230 661

        12 504 000

გრანტები

26 155 292

25 069 092

        17 336 800

სხვა შემოსავლები

2 500 224

2 749 694

         2 681 060

 

 


მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 12 504 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 გადასახადები

4 824 791

4 230 661

12 504 000

საშემოსავლო გადასახადი

1 829 672

772 658

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

   

            9 304 000

ქონების გადასახადი

2 995 119

3 458 003

3 200 000

 


მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  17 336 800  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

26 155 292

25 069 092

         17 336 800

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

26 155 292

25 069 092

      17 336 800

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 894 300

6 443 200

 

სპეციალური ტრანსფერი

1 700 270

4 260 910

        1 583 700

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

   

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

303 971

2 894 928

   1 583 700

მ.შ .აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 396 299

1 365 982

 

კაპიტალური ტრანსფერი

19 560 722

14 364 982

 15 753 100

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

19 560 722

14 364 982

        15 753 100

 


მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 681 060  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 500 224

2 749 694

2 681 060

შემოსავლები საკუთრებიდან

459 143

513 868

458 540

პროცენტები

122 766

93 622

70 600

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

122 766

93 622

70 600

რენტა

336 377

420 246

387 940

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84 111

84 882

78 060

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

252 266

335 364

309 880

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

671 661

789 513

719 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

591 070

629 152

634 000

სანებართვო მოსაკრებელი

194 002

173 599

150 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

194 002

173 599

150 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

40

6

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

129 072

162 192

184 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

267 956

293 355

300 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

80 591

160 361

85 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

80 591

160 361

85 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1 086 028

1 249 831

1 165 000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

283 392

196 482

338 520

 


თავი III
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 15 771 494  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

  13 666 985

15 540 839

15 771 494

15 771 494

-

შრომის ანაზღაურება

6 318 819

7 235 789

7 980 395

7 980 395

-

საქონელი და მომსახურება

3 868 744

4 036 967

4 663 646

4 663 646

-

პროცენტი

314 458

298 786

327 708

327 708

-

სუბსიდიები

491 294

1 075 880

921 540

921 540

-

სოციალური უზრუნველყოფა

865 671

751 683

636 060

636 060

-

სხვა ხარჯი

1 807 999

2 141 734

1242145

1242145

-

 


მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 896 709 ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 896 709 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

324 979

1,276,130

21,310

21,310

-

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

-

1189

7,450

7450

-

მუნიციპალიტეტის მერია

7,209

3,861

13,860

13860

-

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

317,770

1,271,080

-

-

-

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობის დასაფარი თანხა

317,770

1,271,080

-

-

-

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

17,768,228

12,834,712

15,348,839

15,348,839

-

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

8,317,720

7,213,014

7,883,610

7,883,610

-

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

7,861,256

6,428,521

7,287,080

7,287,080

-

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

2,238

629,749

450,000

450,000

-

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

454,226

154,744

37,961

37,961

-

გარე განათების ღონისძიებები

-

-

108,569

108,569

-

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,241,086

4,018,053

2,293,357

2,293,357

-

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

120,000

226,245

-

-

-

გარე განათების ღონისძიებები

73,400

-

-

-

-

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

998,472

275,739

232,500

232,500

-

გამწვანების ღონისძიებები

8,555

13,937

42,105

42,105

-

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

4,785,802

3,161,326

1,123,435

1,123,435

-

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,254,857

340,806

370,537

370,537

-

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული არხმწმენდი და 1 ერთეული ნაგავმზიდი) შეძენა

-

-

524,780

524,780

-

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

949,140

1,603,646

5,171,872

5,171,872

-

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

573,176

67,598

4,239,880

4,239,880

-

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

133,672

302,028

781,992

781,992

-

დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90

-

1,189,276

-

-

-

ქ. ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

37,012

-

-

-

-

სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოწყობა

99,170

-

-

-

-

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

106,110

44,744

150,000

150,000

-

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

260,282

-

-

-

-

განათლება

1,638,370

1,192,532

94,236

94,236

-

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

14,280

6,720

10,000

10,000

-

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1,624,090

1,185,812

84,236

84,236

-

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

552,492

421,222

431,169

431,169

-

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

550,992

421,222

404,688

404,688

-

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

-

1,000

1,910

1,910

-

სპორტული მოედნების მოწყობა

549,855

420,222

402,778

402,778

-

ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"

1,137

-

-

-

-

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,500

-

26,481

26,481

-

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

1,500

-

2,700

2,700

-

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

-

-

23,781

23,781

-

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5,337

3,030

1,155

1,155

-

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

1,137

730

1,155

1,155

-

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

1,137

730

1,155

1,155

-

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

4,200

2,300

-

-

-

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

4,200

2,300

-

-

-

ჯამი

20 289 406

15 727 626

 15,896,709

 15,896,709

        -  

ბ) განისაზღვროს ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 38 400 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

  26 252

201 224

38 400

38 400

0

ძირითადი აქტივები

 

 

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები

26 252

201 224

38 400

38 400

0

მიწა

26 252

201 224

38 400

38 400

 

 


მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  31 668 203 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

  2 649 138

4 220 288

  3,933,350

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები                                

  2 015 290

2 649 391

  2,953,942

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

  1 886 843

2 643 157

  2,825,092

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

     128 447

6 234

     128,850

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

     632 228

1 570 897

     979,408

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

         1 620

-

               -  

702

თავდაცვა

     107 631

117 031

     119,010

7021

 შეიარაღებული ძალები

     107 631

117 031

     119,010

704

ეკონომიკური საქმიანობა

  9 238 297

9 137 605

  8,340,266

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

         1 669

-

               -  

70421

სოფლის მეურნეობა

         1 669

-

               -  

7045

ტრანსპორტი

  9 035 400

9 137 605

  8,340,266

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

  9 035 400

9 137 605

  8,340,266

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

     201 228

-

               -  

705

 გარემოს დაცვა

  5 127 454

2 578 317

  2,863,619

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

  2 832 597

2 237 511

  2,493,082

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

  2 254 857

340 806

     370,537

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

       40 000

-

               -  

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

  9 048 858

7 393 085

  9,362,894

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

  1 964 497

1 792 301

  5,565,652

7063

წყალმომარაგება

  5 527 484

4 513 236

  2,350,363

7064

 გარე განათება

     765 366

730 596

     888,569

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

     791 511

356 951

     558,310

707

ჯანმრთელობის დაცვა

     444 173

530 856

     518,900

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

     444 173

530 856

     518,900

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

  1 797 281

1 639 361

  1,861,628

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

     923 582

801 347

     868,628

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

     751 878

838 014

     993,000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

     121 821

-

               -  

709

განათლება

  4 753 273

4 930 272

  4,239,536

7091

სკოლამდელი აღზრდა

  2 407 032

3 048 505

  3,462,800

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

  2 346 241

1 881 767

     776,736

710

სოციალური დაცვა

     790 286

721 653

     429,000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

     156 848

208 628

     174,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

     633 438

513 025

     255,000

 

მთლიანი ხარჯები

  33 956 391

31 268 466

  31,668,203

 


თავი IV
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

 


მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

19 813 322

       16 508 609

   16 750 366

მთლიანი სალდო

-449 832

982 205

             892  057

 


მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (- 467 740) ლარის ოდენობით:

2. განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

                  52 100

     44 200

                -  

აქციები და სხვა კაპიტალი

  52 100

              44 200

                 -  

3.  განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 467 740 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

          1 548 351

247 173

467 740

ვალუტა და დეპოზიტები

                   1 548 351

              247 173

          467 740

 


მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -1359797 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

       -1 046 419

     -1 185 178

-1 359 797

ზრდა

     

საშინაო

     

კლება

       1 046 419

       1 185 178

       1 359 797

საშინაო

        1 046 419

       1 185 178

       1 359 797

 


მუხლი 13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 120 000 ლარის ოდენობით.

თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ ქვეპროგრამები

 


მუხლი 14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

* განათლების ხელშეწყობა;

* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;

* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

 პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

 პროგრამის აღწერა: აღნიშნული ხარჯები ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის

გამართულ მუშაობას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული

ერთეულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯები. ასევე, მოიცავს მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების დაფარვის ხარჯებს, წინა

წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის

ხარჯებს,დამოუკიდებელი აუდიტორიული დასკვნებისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯებს.

1.1

სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03)

პროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება.

პროგრამის აღწერა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებული

(სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციების), გადაუდებელი გადასახდელების

ეფექტური და შეუფერხებლად დაფინანსება.

1.2

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 04)

პროგრამის მიზანი

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა წლებში ინფრასტრუქტურული

პროექტების განხორციელებისას თანადაფინანსებისა და მიღებულ სესხებზე საქართველოს მუნიციპალური

განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულებების

მომსახურება და დაფარვა.

1.3

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 05)

პროგრამის მიზანი:

ქონების საწყისი საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა

პროგრამის აღწერა:

მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვა და განკარგვა

2

 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

(პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის მიზანი:

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა

 პროგრამის აღწერა:

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის მიზნით მუნიციპალიტეტში

რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება (ქ. თბილისში)

3

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური

ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს

წარმოადგენს, განხორციელდება ქალაქის, დაბებისა და სოფლების,მუნიციპალური ინფრასრტუქტურის

ობიექტების რეაბილიტაცია, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მის ექსპლოატაციასთან

დაკავშირებული ღონისძიებები.

3.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა

და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, სამგზავრო დროის შემცირება.

პროგრამის აღწერა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა, გარე განათების ქსელის

განვითარება და მოვლა-პატრონობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა;

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია,

ახალი მოსაცდელების მოწყობა;

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა

და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,);

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური

ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა;

გარე განათების ღონისძიებები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები.

3.1.1

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)

კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა

და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, სამგზავრო დროისა და სატრანსპორტო საშუალებების საოპერაციო

ხარჯების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების, გადასასვლელებისა და

ტროტუარების მოწყობას. კერძოდ: შიდა ქუჩების ტროტუარების, ველობილიკების, ავტობუსების

გაჩერებების შეჭრების მოწყობას. სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებსა და ქუჩების

მოასფალტების სამუშაოების განხორციელებას; დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებას, ასევე

შშმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

დაბა ჩაქვში «ოაზისის « მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს» უბნის კეთილმოწყობა (მესხიძის ქუჩის შესახვევები; ჩხეიძის ქუჩა; ხაბაზის ქუჩა; ჭონქაძის ქუჩა);

ქალაქ ქობულეთში, თბილისის, მეგობრობის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია;

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის უბნის კეთილმოწყობა: აბაშიძის ქუჩა; ბარათაშვილის ქუჩა; კინტრიშის მე-2 შესახვევი;

ქალაქ ქობულეთში კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (I – II უბანი);

ქალაქ ქობულთში თავისუფლების ქუჩაზე (ბაზრის მიმდებარედ) შესასვლელის მოწყობა;

სოფელ ხუცუბნის ცენტრის კეთილმოწყობა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი;

 ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე

ბეტონის საფარის მოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩის ტროტუატრების მოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, ლერმონტოვის ქუჩის ჩიხის კეთილმოწყობა.

3.1.2

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის

რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის სანაპიროს დაცვა ეროზიისაგან

ქვეპროგრამის აღწერა:

ამორტიზირებული ჯებირის რეკონსტრუქცია, სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში არსებული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის რეაბილიტაცია (I ეტაპი).

3.1.3

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების

რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 03)

 

ქვეპროგრამის მიზანი:

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში არსებული დაზიანებული (33 ერთეული)

მოსაცდელების რეაბილიტაციას, ასევე 5 ახალი მოსაცდელის მოწყობას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელების (5 ერთეული) მოწყობა;

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირზე არსებული მოსაცდელების (33 ერთეული) რეაბილიტაცია.

3.1.4

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა

და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების

გასწორხაზოვნება,) (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მდინარეების შესართავებთან ტერიტორიის მოწესრიგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ზამთარში ძლიერი შტორმის შედეგად მდინარეებმა კალაპოტი შეიცვალა და სანაპიროს

ტერიტორია დააზიანა. მდინარე კინტრიშის და მდინარე დეხვას შესართავთან ტერიტორიის

მოსაწესრიგებლად სამუშაოები გატარდება.

3.1.5

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით

მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური საატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

შპს " ქობულეთის ტრანსრეგულირება" მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ

გადაყვანას რაიონის სხვადასხვა მიმართულებით და ქალაქ ბათუმში. თვის განმავლობაში კომპანიის

მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურეობა შეადგენს საშუალოდ 21000 მგზავრთა ბრუნვას,

7 სამარშუტო ხაზს. ესენია: ჯიხანჯური-ბათუმი, აჭყვისთავი -ბათუმი, ჩოლოქის მეურნეობა-ბათუმი,

დაგვა-ქობულეთი, ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი, რკინიგზის სადგური- აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის

სადგური -რუსთაველის ქუჩა (ორი ავტობუსი) ყოველდღიურად საშუალოდ 720-730 მგზავრს ემსახურება.

არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი შეუფერხებელი

მუშაობისათვის. საწვავისა და სათა-დარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოს

შემოსავლები ხარჯებთან მიმარ-თებაში უარყოფითია. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში

ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას.

3.1.6

გარე განათების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები)

მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების

განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

ქალაქ ქობულეთში (მესხიძის, კაიკაციშვილის, თავისუფლების ქუჩებზე) გარე განათების

არსებული წერტების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობის სამუშაოები;

ქობულეთიში, ცენტრალურ პარკსა და მეგობრობის ქუჩის სკვერის განათების

სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

3.1.7

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო

ღონისძიებების- სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 09)

ქვეპროგრამის მიზანი:

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის შედეგად გააქტიურებული

მეწყრული პროცესებით მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის მიზნით

განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშოების ჩატარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო

ღონისძიებების - სამუშაოები

3.2

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და

ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი:

 ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები;

გამწვანების ღონისძიებები;

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია;

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა;

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი;

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური;

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული არხმწმენდი და 1 ერთეული ნაგავმზიდი) შეძენა.

3.2.1

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

დასუფთავების ღონისძიებები; 

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება. 

სპეც. ტექნიკის (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი) შეძენა

3.2.2

 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუციციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნუციპალიტეტის ტერიტორიიის სეზონური და მრავალწლიანი დეკორატიული მცენარეებით გაფორმება. ასევე მუციციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ქობულეთი დაბა ჩაქვი), ტროტუარების, სკვერებად და პარკებად დარეგისტრირებული ნაკვეთების მოვლა–პატრონობა, გაცელვითი და დაწამლვითი სამუშაოები. ორგანიზაცია მოვლა–პატრონობას ახორციელებს მრავალწლოვანი ხეების და მარად მწვანე ხე მცენარეების, კონკრეტულად:

გასხვლა, შეღებვა და დაზიანებული ხეების მოჭრით და გადაბელვით სამუშაოებს. ერთწლიანი ყვავილებით ანაშენიანებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფ სკვერებს, ხდება მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით. ასევე ყოვეწლიურად მუნიციპალიტეტში ხორციელდებაა მრავაწლიანი ხე მცენარების დარგვის ამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

3.2.3

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წლით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამით მოხდება ყველა იმ აუცილებელი ხარჯის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან. განხორციელდება შპს „ქობულეთის წყალის“ სუბსიდირება, პროგრამა დააფინანსებს სს

„აჭარის წყლის ალიანს ". 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია;

 ზედა ლეღვას წყალსადენისათვის წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა;

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში ჭაბურღილების (2 ერთეული) მოწყობა;

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურში ჭაბურღილების (4 ერთეული) მოწყობა;

 სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოების (9 კომპლექტი) და ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის დანადგარის რეაქტორის (3 კომპლექტი) შეძება;

სასმელი წყლისს ხვადასხვა დიამეტრის პოლიეთილენის მილების შეძენა;

 შპს "ქობულეთის წყალი";

 ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი ";

 სს " აჭარის წყლის ალიანსი " საწესდებო კაპიტალის შენატანი.

3.2.4

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტოაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება,

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, მრავალბინიანი საცოხვრებელი სალის ეზოში ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის N45-ში საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;

დაბა ოჩხამურში ქ. წამებულის ქ N1 და ქობულეთში ტაბიძის ქუჩა N5-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

3.2.5

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

(პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა უნებართვო, უსახური, ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო, უსახური და ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების (მიშენებების) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას.

3.2.6

შპს ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მაღალი რისკის ზონებში დერატიზაცია-დეზინსექციის ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი პროფილაქტიკური სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით: 1. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ნოემბერი; 2. მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების

დერატიზაცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ნოემბერი.

3.3

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 03 )

პროგრამის მიზანი:

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა მოიცავს სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოებას, შენობა ნაგებობების მშენებლობას, რომლის ფარგლებში მოეწყობა სოფლებში ადმინისტრაციულ შენობები, ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები;

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა;

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი.

3.3.1

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება

ქვეპროგრამის აღწერა:

პარკებისა და სკვერების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

 განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N 9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ. 4+90-პკ 10+63;

ქალაქ ქობულეთში, მუზეუმის მოპირდაპირედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია;

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის N610-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა (რუსთაველის II შესახვევი N17; );

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობა (I ეტაპი);

3.3.2

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს შენობა ნაგებობების მშენებლობას, რომლის ფარგლებში მოეწყობა სოფლებში ადმინისტრაციულ შენობები, ასევე მოეწყობა ახალი საპირფარეშოები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ საზოგადოებრივ საპირფარეშოებს და პლაჟზე განთავსდება გასახდელები და საშხაპეები. კერძოდ:

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში ზურაბ გორგილაძის სახლ-მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშოები;

სოფელ ზენითის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა;

დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპირფარეშოს (3 ერთეული) მოწყობა;

ქობულეთის სანაპირო ზოლში გასახდელებისა (15 ერთეული) და საშხაპეების (15 ერთეული) მოწყობა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 6 ერთეული არსებული საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და 2 ერთეული ახალი საპირფარეშოს მოწყობა;

ქაქუთის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია;

სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის შენობის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები.

3.3.3

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

(პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

3.3.4

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

 

 

4

 პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია, როგორც დაწყებითი და ზოგადი განათლება, ასევე სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებია და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა.

4.1

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

 სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვებში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოთ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. საამღზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულად პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია სახელნწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქობულეთის მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.1.1

()იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში განათლების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვპროგრამა ითვალისწინებს: სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწსებულებებში განათლების ხარისხის ამაღლებას, აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადებას, საამღზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზებას, კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილებით განსაზღვრულ სტანდარტებთან; მეთოდური მიმართულებების გაუმჯობესების მიზნით საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის სხვადასხვა საბავშვო ლიტერატურისა შესყიდვას; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება-განახლების მიზნით ავეჯის, საოჯახო ტექნიკის, სამზარეულოს ჭურჭლის, სხვადასხვა ქსოვილის ნივთებისა და სხვა საჭირო ინვენტარის შესყიდვას; სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების კონტროლის მიზნით საკვები პროდუქტებისა და სასმელი წყლის ლაბორატორიულ კვლევებს.

 4.1.2

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროექტის ფარგლებში მოხდება ჩაისუბნის საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება;

საბავშვო ბაღების (სოფელ ლეღვა, ქალაქის N2 და N3 ) ეზოს რეაბილიტაცია.

5

პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებას. საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვთნელი პროცესის ორგანიზება, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა;

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება;

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა;

სპორტული მოედნების მოწყობა;

ა(ა)იპ « ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი».

5.1.1

()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში. სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზდა და დაოსტატება. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარება. სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება, სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვთნელი პროცესის ორგანიზება.

5.1.2

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

(პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა; საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზება

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1) მასობრივი სპორტის ხელმისაწვდომობის და განვითარების ხელშეწყობა. 2) სპორტული ტურნირებისა და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. 3)ქობულეთელი სპორტსმენის/მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება.

5.1.3

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

(პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტულ-გამაჯანსაღებელ, პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

რაგბის პოპულარიზაცია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მოზარდ-ახალგაზრდებში. რაგბის ფედერაციის ეგიდით ორგანიზებული საერთაშორისო თუ რეგიონალურ ტურნირებში მონაწილეობა, პროფესიონალი მორაგბეების გაწვრთვა და მათი დახელოვნება.

5.1.4

სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ქალაქ ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის "შუქურა"-ს სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

დაბა ჩაქვში, ბუკნარში სტადიონის მოწყობა;

ქობულეტის მუნიციპალიტეტში არსებული სტადიონების რეაბილიტაცია (ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქ N720-ის მოპირდაპირე, სოფელ ციხისძირში);

სოფელ ქვედა აჭყვას სტადიონის და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია.

5.1.5

()იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 1.მაღალი მიღწევების სპორტის ხელშეწყობა- დაგეგმილია კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება: სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა: მწვრთნელთა გადამზადება, სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობის მიღება ქვეყნის შიგნით, ადგილზე სპორტული ტურნირებისა და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება 2.ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა- ღონისძიება მიზნად ისახავს ბავშვთა და მოზარდთათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდას სპორტის ისეთ სახეობებში, როგორიცაა ფრენბურთი, ხელბურთი, კალათბურთი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მომავალში ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას

5.2

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

 ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება, საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლება და მათი აკადემიური მოსწრების ზრდა, ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენა და წახალისება. წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენა, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიული განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით.

პროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი კულტურული აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება, რომელიც აღინიშნება ქვეპროგრამის ფარგლებში, შეიცავს სხვადასხვა მასშტაბისა და ტიპის კულტურული ღონისძიების ორგანიზებას. საიუბილეო საღამოებისა და გამოფენების მოწყობა, ქობულეთის პარკების, სკვერებისა და მათ ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და დალაგება-დასუფთავება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლასა და მათ პოპულარიზაციას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა";

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი;

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი;

გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"';

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება;

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი.

5.2.1

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა" (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის.

ქვეპროგრამის აღწერა:

კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება; კლასიკური და თანამედროვე საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა შემოქმედების გაცნობა; სხვსდასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლება;ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად; სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სარაიონო ღონისძიებებში.

5.2.2

()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა, ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის აღწერა:

საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფა - - საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,მათი დაცვის უზრუნველყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნა და სრულყოფა, საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკქებით, კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, გამოფენების მოწყობა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონსძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას. ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოების, ბიბლიოთეკის კვირეულის და სხვა.

5.2.3

()იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა, განაშენიანება

ქვეპროგრამის აღწერა:

მცენარეების მოვლა პატრონობა: ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის და მიწის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, ხე-მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატე- მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა: გაცელვითი სამუშაოები 66739 კვ.მ. დაფოცხვა გაწმენდა. არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები): განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთებადაზიანებული ნათურების შეცვლა, სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა. შადრევნების (სულ 5 ერთეული) მოვლა-პატრონობა, ღობეების, სკამების, განათების ბოძების, სანაგვე ურნების, ატრაქციონების, ტრენაჟორების , შენობა-ნაგებობების და ა.შ. მიმდინარე რემონტი, აღდგენა/შეღებვა. ტერიტორიების დალაგება-დასუფთავება: სავალი ტერიტორიის დახვეტა, დალაგება, ნაგვის ურნების დაცლა. საპირფარეშოების დალაგება.

5.2.4

გურამ თამაზაშვილის სახელობის ()იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვპროგრამის მიზანი:

ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა,ორგანიზება და განხორციელება; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა;კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა; ღვაწმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა და რეპერტუარის განახლება.

5.2.5

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა ორგანიზება, საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება. საგანმანათლებლო პროგრამები ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლებას და მათი აკადემიურ ზრდას, ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენას, მათ წახალისებას და სამომავლოდ, მათი სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებას. წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება ხელს შეუწყობს სამომავლოდ წარმატებულთა რიცხვის გაზრდას, რაც მნიშვნელოვნად აისახება მოსწავლეთა წარმატებულობაზე. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენა, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა, საზოგგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის საშობაო ნუგბარის გადაცემა და ,,ალილო"-ს პროცესიის კულტურული ღონისძიებით უზრუნველყოფა, 9 აპრილის სახელობის სკვერში 9 აპრილს დაღუპულ გმირთა მემორიალური დაფის ყვავილებითა და გვირგვინით შემკობა. 26 მაისს დამოუკიდებლობის აღდგენისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიების ორგანიზება, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობები, როგორიცაა კონცერტები ცნობილი ბენდების და ეთნო-ჯაზ ჯგუფების მონაწილეობით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა საახალწლო აქტივობები და კულტურული ღონისძიებები. ინტელექტუალური და შემოქმედებითი კონკურსები გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სკოლის მოსწავლეებს შორის საუკეთესოების გამოვლენას. მოსწავლეებში სხვადასხვა უნარების აღმოჩენას და მათ მოტივირებას სამომავლოდ ამ კუთხით განვითარებაში, რაც ერთერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ხარისხიანი განათლების კუთხით.

5.2.6

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის ტურისტული პოტენციალის, წარმოჩენა, რეკლამირება, გავრცელება, ადგილობრივი ტრადიციების გაცნობა ტურისტებისთვის, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისთვის ღირშესანიშნავი ადგილების ცნობადობის ამაღლება, ქობულეთის საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ქვეპროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: 1) პრეზენტაციები : ა ) ტურისტული გარემოს შესახებ ქობულეთში, ბ) საინვესტიციო გარემოს შესახებ ქობულეთში ქალაქის ტერიტორიების აღწერილობით (რუსულ და ინგლისურ ენაზე) 2) საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა : ა) ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი-2019"-ში. ბ) აგრო სასურსათო გამოფენაში მონაწილეობა, საგამოფენო კუთხის მოწყობა, სარეკლამო მასალებით, ტკბილეულით და საგამოფენო ნივთებით, უცხოელი სტუმრებისთვის ქობულეთში არსებული ტურისტული პროდუქტის შეთავაზება 3) ტურიზმის სარეკლამო მასალების დამზადება: ტურისტული სეზონისთვის, გამოფენებისთვის და ქალაქის სტუმრების ინფორმირების მიზნით ბროშურების, სარეკლამო და სასაჩუქრე მასალების დამზადება. 4)ინფოტური - ტუროპერატორების, ფოტოგრაფების, ჟურნალისტების მოწვევა,განთავსებით და კვებით უზრუნველყფა, ექვსკურსიები ქობულეთის საინტერესო ადგილებში, ქობულეთის ტურისტული პოტენციალის გაცნობა 5)ღონისძიება "მზე სოფელში ანათებს" - ღონისძიების ორგანიზება სოფლად - ღონისძიებისთვის ტერიტორიის მოწყობა, მონაწილეთა და საჭირო ინვენტარის ტრანსპორტირება, სხვადასხვა სახის აქტივობების გამართვა, ქართული სამზარეულოს კუთხის მოწყობა და კულინარიული მასტერკლასის გამართვა, ბენდის მოწვევა , დაბინავება. განათებით, აპარატურით და ხმის რეჟისორით უზრუნველყოფა, წამყვანის და გიდის მოწვევა , ტურის ორგანიზება, (ღირსშესანიშნავი ადგილების მონახულება )

5.2.7

()იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულ–შემეცნებითი და საგანმანათლებლო–სამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას, მათ შორის: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას, მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობას, მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას, ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას.

6

პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

6.1

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა გაუმჯობესება; შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება

პროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის;

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი.

6.1.1

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა" (პროგრამული კოდი 06 00 01)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქრონიკული დაავადების (ეპილეფსია, ბრონქული ასთმა , შაქრიანი დიაბეტი და პარკინსონის დაავადება) მქონე პირები მუდმივად საჭიროებენ მკურნალობას ძვირადღირებული პრეპარატებით, რომელთა შეძენის საშუალებაც ხშირ შემთხვევაში, მათ ოჯახებს არ შეუძლიათ, რაც იწვევს დაავადებათა გამწვავებას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მედიკამენტები მიეწოდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ:

1) ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ 300 ბენეფიციარს;

2) პარკინსონით დაავადებულ 50 ბენეფიციარს;

3) ბრონქული ასთმით დაავადებულ 110 ბენეფიციარს;

4) მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ 300 ბენეფიციარს.

6.1.2

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მძიმე ფსიქიატრიული აშლილობის მქონე პირთა ჩართვა ფსიქიატრიულ სერვისებში, პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა:

წარმოდგენილი მიზნობრივი პროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში, ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც. პროგრამა ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურების. გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით.

6.1.3

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას,ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას; კვებას და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს. ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები, არ სარგებლობენ შეღავათებით. აღნიშნულის გათვალისწინებით წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული 2 ბენეფიციარს 2000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლამდე ასაკის 3 ბენეფიციარს 1000 ლარის ოდენობით

6.1.4

()იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში, განსაკუთრებით მთიან სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულვენყოფის მიზნით საჭირო გახდა:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ხელშეწყობა-კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში მომუშავე ექიმებისათვის ,,ექიმის ჩანთის" მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით შევსება.

პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს ბინაზე გამოძახების შესრულება დიდი დაბრკოლებებით ხშირად ფეხით უწევდათ. მაღალი იყო ჯანმრთელობის გაუარესების რისკები. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით- მაღალი გამავლობის ავტომანქანით;

მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

6.2

სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

გარკვეული კატეგორიის ბენეიციარების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა პროგრამა; და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

 

6.2.1

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქვეპროგრამის ირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება, მათთვის მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა, სტიმულის მიცემა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვთა) ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას, 35 ოჯახზე.

6.2.2

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ომის ინვალიდების, ომში დაღუპულთა ოჯახების, ომიის მონაწილეების, მათთან გათანაბრებული პირების და სამხედრო ძალების ვეტერანების სოციალური დაცვა. მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით, არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ მუხლი 14, პუნქტი „გ“, მუხლი 15, პუნქტი „გ“, მუხლი16,პუნქტი„გ“,მუხლი17,პუნქტი„ბ“.
საქართველოს კანონის “სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავსაყოფის შესახებ“ მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის“ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 

6.2.3

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვთა (12 ბენეფიციარი) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმამარებას 100 ლარის ოდენობით, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას.

6.2.4

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ ელემენტარული ხარჯები მიცვალებულთა დასამარხად. ასევე, პროგრამაში გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები, რომლების დასაფლავება ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას. ანალოგიური პროგრამა მუშაობდა 2017-2018 წლებში. გარდაცვლილთა ოჯახების უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია დაკრძალვისათვის საჭირო თანხა. ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს.

6.2.5

მუნიციპალური უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 280 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა კვირაში 7 დღეს, მათი მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა:

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს. ქ. ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 280 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად.

6.2.6

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის ცენტრების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 70 პაციენტისა და მათი თანმხლები პირების ქ. ბათუმისა და ქობულეთის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას (თანხა გაიცემა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით, პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13 დიალიზის სეანსს).

6.2.7

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/ რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე 130 ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. 

6.2.8

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის, ცხოვრების ხარისხის, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება. ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება. პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების - 75 ბენეფიციარის გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე).

6.2.9

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამის მიზანი:

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე-3, მე-4 მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით. მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა. სტიმულის მიცემა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას. კერძოდ, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით დარეგისტრირებული ოჯახებზე მე-3, მე-4, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევას. მე-3 შვილის დაბადებისას 600 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებისას 800 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი. ქვეპროგრამა ასევე დააფინანსებს 2018 წლის ვალდებულებებს შესაბამისი პერიოდისთვის მოქმედი ,,ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების “ პროგრამის კრიტერიუმებისა და ცალკეულ კატეგორიებზე შესაბამისი თანხების ოდენობების გათვალისწინებით.

 

 


თავი VI
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული  კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

  35,054,910

    32,497,844

 33,028,000

 33,028,000

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

           1,368

             1,420

       1,471.5

       1,471.5

                 -  

 

ხარჯები

  13,666,985

    15,540,838

 15,771,494

 15,771,494

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

    6,318,819

      7,235,789

   7,980,395

   7,980,395

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

    3,868,744

      4,036,967

   4,663,646

   4,663,646

                 -  

 

პროცენტი

       314,458

         298,786

      327,708

      327,708

                 -  

 

სუბსიდიები

       491,294

      1,075,880

      921,540

      921,540

                 -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       865,671

         751,683

      636,060

      636,060

                 -  

 

სხვა ხარჯები

    1,807,999

      2,141,734

   1,242,145

   1,242,145

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  20,289,406

    15,727,627

 15,896,709

 15,896,709

                 -  

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

         52,100

           44,200

               -  

               -  

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

    1,046,419

      1,185,178

   1,359,797

   1,359,797

                 -  

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    4,164,800

      5,405,463

   5,293,147

   5,293,147

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              117

                188

             188

             188

                 -  

 

ხარჯები

    2,833,225

      2,944,155

   3,912,040

   3,912,040

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

    1,658,208

      1,955,280

   2,047,980

   2,047,980

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

       848,795

         548,986

      633,472

      633,472

                 -  

 

პროცენტი

       314,458

         298,786

      327,708

      327,708

                 -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

           8,285

           17,057

          7,160

          7,160

                 -  

 

სხვა ხარჯები

           3,479

         124,046

      895,720

      895,720

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       324,979

      1,276,130

        21,310

        21,310

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

    1,006,596

      1,185,178

   1,359,797

   1,359,797

                 -  

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

       619,639

         722,543

      740,500

      740,500

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                25

                  29

               29

               29

                 -  

 

ხარჯები

       619,139

         721,354

      733,050

      733,050

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

       421,384

         468,240

      477,600

      477,600

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

       196,538

         124,569

      133,830

      133,830

                 -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

             8,234

               -  

               -  

                 -  

 

სხვა ხარჯები

           1,217

         120,311

      121,620

      121,620

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

             1,189

          7,450

          7,450

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

              500

 

               -  

               -  

                 -  

01. 02

მუნიციპალიტეტის მერია

    1,897,050

      1,920,611

   2,084,592

   2,084,592

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                92

                159

             159

             159

                 -  

 

ხარჯები

    1,889,841

      1,916,750

   2,070,732

   2,070,732

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

    1,236,824

      1,487,040

   1,570,380

   1,570,380

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

       642,470

         418,183

      490,792

      490,792

                 -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

           8,285

             8,823

          7,160

          7,160

                 -  

 

სხვა ხარჯები

           2,262

             2,704

          2,400

          2,400

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           7,209

             3,861

        13,860

        13,860

                 -  

01. 03

სარეზერვო ფონდი

                -  

                   -  

      120,000

      120,000

                 -  

 

ხარჯები

                -  

                   -  

      120,000

      120,000

                 -  

 

სხვა ხარჯები

 

 

      120,000

      120,000

                 -  

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

    1,638,324

      2,755,535

   1,688,205

   1,688,205

                 -  

 

ხარჯები

       314,458

         299,277

      328,408

      328,408

                 -  

 

პროცენტი

       314,458

         298,786

      327,708

      327,708

                 -  

 

სხვა ხარჯები

                -  

                491

             700

             700

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       317,770

      1,271,080

               -  

               -  

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

    1,006,096

      1,185,178

   1,359,797

   1,359,797

                 -  

01 04 01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

       618,722

         753,729

      859,458

      859,458

                 -  

 

ხარჯები

         49,960

           61,351

        65,700

        65,700

                 -  

 

პროცენტი

         49,960

           61,351

        65,700

        65,700

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

       568,762

         692,378

      793,758

      793,758

                 -  

01 04 02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

         96,576

           96,644

        96,632

        96,632

                 -  

 

ხარჯები

         25,239

           16,260

          6,038

          6,038

                 -  

 

პროცენტი

         25,239

           16,192

          5,999

          5,999

                 -  

 

სხვა ხარჯები

 

                  68

               39

               39

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

         71,337

           80,384

        90,594

        90,594

                 -  

01 04 03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

         83,052

           83,110

        83,086

        83,086

                 -  

 

ხარჯები

         26,950

           19,892

        11,852

        11,852

                 -  

 

პროცენტი

         26,950

           19,834

        11,818

        11,818

                 -  

 

სხვა ხარჯები

 

                  58

               34

               34

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

         56,102

           63,218

        71,234

        71,234

                 -  

01 04 04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

       522,204

         522,570

      522,413

      522,413

                 -  

 

ხარჯები

       212,309

         173,372

      128,924

      128,924

                 -  

 

პროცენტი

       212,309

         173,006

      128,715

      128,715

                 -  

 

სხვა ხარჯები

 

                366

             209

             209

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

       309,895

         349,198

      393,489

      393,489

                 -  

01 04 05

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

                -  

           28,403

        26,528

        26,528

                 -  

 

ხარჯები

                -  

           28,403

        15,806

        15,806

                 -  

 

პროცენტი

 

           28,403

        15,806

        15,806

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

 

 

        10,722

        10,722

                 -  

01 04 06

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობის დასაფარი თანხა

       317,770

      1,271,080

      100,088

      100,088

                 -  

 

ხარჯები

                -  

                   -  

      100,088

      100,088

                 -  

 

პროცენტი

 

 

        99,670

        99,670

                 -  

 

სხვა ხარჯები

 

 

             418

             418

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       317,770

      1,271,080

               -  

               -  

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

 

 

               -  

               -  

                 -  

01 05

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

           9,787

             6,234

          8,850

          8,850

                 -  

 

ხარჯები

           9,787

             6,234

          8,850

          8,850

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

           9,787

             6,234

          8,850

          8,850

                 -  

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

                -  

                540

      651,000

      651,000

                 -  

 

ხარჯები

                -  

                540

      651,000

      651,000

                 -  

 

სხვა ხარჯები

 

                540

      651,000

      651,000

                 -  

02  00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

       107,631

         117,031

      119,010

      119,010

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  8

                    8

                 8

                 8

                 -  

 

ხარჯები

       107,631

         117,031

      119,010

      119,010

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

         79,370

           79,168

        79,200

        79,200

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

         28,261

           37,863

        39,810

        39,810

                 -  

02  01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

       107,631

         117,031

      119,010

      119,010

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  8

                    8

                 8

                 8

                 -  

 

ხარჯები

       107,631

         117,031

      119,010

      119,010

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

         79,370

           79,168

        79,200

        79,200

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

         28,261

           37,863

        39,810

        39,810

                 -  

03  00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  23,141,423

    19,153,206

 20,566,779

 20,566,779

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              348

                347

             376

             376

                 -  

 

ხარჯები

    5,311,272

      6,274,293

   5,217,940

   5,217,940

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

    1,718,246

      1,826,005

   2,042,905

   2,042,905

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

    1,676,560

      1,749,751

   2,092,905

   2,092,905

                 -  

 

სუბსიდიები

       411,222

         991,555

      826,540

      826,540

                 -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                -  

                   -  

          3,000

          3,000

                 -  

 

სხვა ხარჯები

    1,505,244

      1,706,982

      252,590

      252,590

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  17,768,228

    12,834,712

 15,348,839

 15,348,839

                 -  

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

         22,100

           44,200

               -  

               -  

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

         39,823

                   -  

               -  

               -  

                 -  

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    9,035,400

      9,137,605

   9,228,835

   9,228,835

                 -  

 

ხარჯები

       717,680

      1,924,591

   1,345,225

   1,345,225

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

                -  

           23,040

      865,666

      865,666

                 -  

 

სუბსიდიები

       191,222

         219,878

      297,000

      297,000

                 -  

 

სხვა ხარჯები

       526,458

      1,681,673

      182,559

      182,559

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8,317,720

      7,213,014

   7,883,610

   7,883,610

                 -  

03 01 01

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

    7,861,256

      6,451,561

   7,344,580

   7,344,580

                 -  

 

ხარჯები

                -  

           23,040

        57,500

        57,500

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

                -  

           23,040

        57,500

        57,500

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7,861,256

      6,428,521

   7,287,080

   7,287,080

                 -  

03 01 01 01

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი)

                -  

      1,588,768

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

      1,588,768

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 02

დაბა ჩაქვში ,,ოაზისის" მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

                -  

                   -  

   1,324,840

   1,324,840

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   1,324,840

   1,324,840

                 -  

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში ,,მტს" უბნის კეთილმოწყობა (მესხიძის ქუჩის შესახვევები; ჩხეიძის ქუჩა; ხაბაზის ქუჩა; ჭონქაძის ქუჩა)

                -  

                   -  

   1,043,072

   1,043,072

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   1,043,072

   1,043,072

                 -  

03 01 01 04

გელაურის უბნის  (აჭარის ქუჩა, თხილაიშვილის ქუჩა,   წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა

                -  

      2,772,794

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

      2,772,794

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში, თბილისის, მეგობრობის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია

                -  

                   -  

   1,060,165

   1,060,165

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   1,060,165

   1,060,165

                 -  

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში, გელაურის უბნის კეთილმოწყობა: აბაშიძის ქუჩა; ბარათაშვილის ქუჩა; კინტრიშის მე-2 შესახვევი

                -  

                   -  

   1,517,654

   1,517,654

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   1,517,654

   1,517,654

                 -  

03 01 01 07

ქალაქ   ქობულეთში კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (I - II  უბანი)

                -  

                   -  

      799,366

      799,366

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      799,366

      799,366

                 -  

03 01 01 08

ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი)

                -  

         790,090

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         790,090

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 09

ქალაქ ქობულთში თავისუფლების ქუჩაზე (ბაზრის მიმდებარედ) შესასვლელის მოწყობა

                -  

                   -  

      130,000

      130,000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      130,000

      130,000

                 -  

03 01 01 10

ქ. ქობულეთში, ,,მტს" უბნის  (კლდიაშვილის ქუჩა,  ქიაჩელის ქუჩა, ქიაჩელის შესახვევი,  კლდიაშვილის შესახვევი, მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა

                -  

         889,777

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         889,777

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 11

დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ და ქ. ქობულეთში აღმაშნებელის ქუჩის N832-836 ის (ყოფილი ფაკელის) მიმდებარედ ტროტუარის და აღმაშენებელის ქუჩა  N307-ის მიმდებარედ თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა.

         52,200

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         52,200

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 12

სოფელ  ხუცუბნის ცენტრის კეთილმოწყობა

                -  

                   -  

      396,435

      396,435

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      396,435

      396,435

                 -  

03 01 01 13

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)

    1,714,180

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,714,180

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 14

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)

       687,827

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       687,827

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 15

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)

       754,761

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       754,761

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 16

ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის  (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა

    1,541,230

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,541,230

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 17

ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია

       273,489

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       273,489

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 18

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა

       740,759

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       740,759

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 19

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის  და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა

       191,708

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       191,708

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 20

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; N514-ის მოპირდაპირედ;  N520-ის მოპირდაპირედ;  N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ)

       731,287

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       731,287

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 21

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი

       107,850

           54,500

        32,140

        32,140

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       107,850

           54,500

        32,140

        32,140

                 -  

03 01 01 22

ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმაშებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

       171,466

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       171,466

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 23

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

       113,233

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       113,233

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 24

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

       107,709

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       107,709

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 25

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები

         15,966

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         15,966

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 26

ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

       174,357

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       174,357

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 27

ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან  რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

       140,434

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       140,434

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 28

ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის (დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის  ქუჩაზე  გადასასვლელი) კეთილმოწყობა.

       159,400

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       159,400

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 29

ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან   რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის)  კეთილმოწყობა.

       127,960

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       127,960

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 30

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N740  დან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა

         55,439

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         55,439

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 31

 ვიდეოკამერების ექსპლოატაცია

                -  

           23,040

        57,500

        57,500

                 -  

 

ხარჯები

                -  

           23,040

        57,500

        57,500

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

                -  

           23,040

        57,500

        57,500

                 -  

03 01 01 32

ქალაქ ქობულეთში, კლდიაშვილის ქუჩაზე (მარცხენა მხარეს) ტროტუარის მოწყობა

                -  

           72,175

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           72,175

               -  

               -  

                 -  

03 01 01 33

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა

                -  

         260,416

      818,994

      818,994

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         260,416

      818,994

      818,994

                 -  

03 01 01 34

ქალაქ ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩის ტროტუატრების მოწყობა

                -  

                   -  

        47,191

        47,191

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        47,191

        47,191

                 -  

03 01 01 35

ქალაქ ქობულეთში, ლერმონტოვის ქუჩის ჩიხის კეთილმოწყობა

                -  

                   -  

      117,223

      117,223

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      117,223

      117,223

                 -  

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

           2,238

         629,749

      450,000

      450,000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2,238

         629,749

      450,000

      450,000

                 -  

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის, დაზიანებული პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები)

           2,238

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2,238

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 02 02

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში არსებული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

                -  

         629,749

      450,000

      450,000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         629,749

      450,000

      450,000

                 -  

03 01 03

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

       454,226

         154,744

        37,961

        37,961

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       454,226

         154,744

        37,961

        37,961

                 -  

03 01 03 01

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა/ მოსაცდელების ირგვლივ ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა

           9,360

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           9,360

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 03 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და დაბა ჩაქვში და სოფელ ციხისძირში აგურის  მოსაცდელების (2 ერთეული)) მოწყობა.

         35,405

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         35,405

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 03 03

ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟი

       372,800

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       372,800

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 03 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი  და ერთი ერთეული არსებული მოსაცდელის და ქ. ქობულეთში მტს და კარიერის დასახლებაში აგურის მოსაცდელების (ორი ერთეული)) მოწყობა/რეაბილიტაცია 

         36,661

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         36,661

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 03 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 3 ერთეული არსებული და 21 ერთეული ახალი  მოსაცდელის მოწყობა/რეაბილიტაცია

                -  

           56,796

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           56,796

               -  

               -  

                 -  

03 01 03 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 1 ერთეული არსებული და 28 ერთეული ახალი  მოსაცდელის მოწყობა/რეაბილიტაცია

                -  

           97,948

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           97,948

               -  

               -  

                 -  

03 01 03 07

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელის (5 ერთეული) მოწყობა

                -  

                   -  

        21,250

        21,250

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        21,250

        21,250

                 -  

03 01 03 08

ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის გამზირზე არსებული მოსაცდელების (33 ერთეული) რეაბილიტაცია

                -  

                   -  

        16,711

        16,711

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        16,711

        16,711

                 -  

03 01 04

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,)

         77,723

           28,740

        28,166

        28,166

                 -  

 

ხარჯები

         77,723

           28,740

        28,166

        28,166

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

                -  

                   -  

        28,166

        28,166

                 -  

 

სხვა ხარჯები

         77,723

           28,740

               -  

               -  

                 -  

03 01 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობა

       191,222

         219,878

      297,000

      297,000

                 -  

 

ხარჯები

       191,222

         219,878

      297,000

      297,000

                 -  

 

სუბსიდიები

       191,222

         219,878

      297,000

      297,000

                 -  

03 01 06

გარე განათების ღონისძიებები

                -  

                   -  

      888,569

      888,569

                 -  

 

ხარჯები

                -  

                   -  

      780,000

      780,000

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

                -  

                   -  

      780,000

      780,000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                -  

                   -  

      108,569

      108,569

                 -  

03 01 06 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                -  

                   -  

      780,000

      780,000

                 -  

 

ხარჯები

                -  

                   -  

      780,000

      780,000

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

                -  

                   -  

      780,000

      780,000

                 -  

03 01 06 02

ქალაქ ქობულეთში (მესხიძის, კაიკაციშვილის, თავისუფლების ქუჩებზე) გარე განათების არსებული  წერტების  რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობის სამუშაოები

                -  

                   -  

        68,464

        68,464

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        68,464

        68,464

                 -  

03 01 06 03

ქობულეთიში, ცენტრალურ პარკსა და  მეგობრობის ქუჩის სკვერის განათების  სარეაბილიტაციო სამუშაოები

                -  

                   -  

        40,105

        40,105

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        40,105

        40,105

                 -  

03 01 07

სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა

         46,500

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

ხარჯები

         46,500

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

სხვა ხარჯები

         46,500

 

               -  

               -  

                 -  

03 01 08

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობის სამუშაოები

       240,965

      1,365,982

               -  

               -  

                 -  

 

ხარჯები

       240,965

      1,365,982

               -  

               -  

                 -  

 

სხვა ხარჯები

       240,965

      1,365,982

               -  

               -  

                 -  

03 01 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

       161,270

         286,951

      182,559

      182,559

                 -  

 

ხარჯები

       161,270

         286,951

      182,559

      182,559

                 -  

 

სხვა ხარჯები

       161,270

         286,951

      182,559

      182,559

                 -  

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

  12,800,718

      8,362,195

   6,143,072

   6,143,072

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              348

                347

             376

             376

                 -  

 

ხარჯები

    4,497,709

      4,299,942

   3,849,715

   3,849,715

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

    1,718,246

      1,826,005

   2,042,905

   2,042,905

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

    1,586,346

      1,700,459

   1,224,239

   1,224,239

                 -  

 

სუბსიდიები

       220,000

         771,677

      529,540

      529,540

                 -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                -  

                   -  

          3,000

          3,000

                 -  

 

სხვა ხარჯები

       973,117

             1,801

        50,031

        50,031

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8,241,086

      4,018,053

   2,293,357

   2,293,357

                 -  

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

         22,100

           44,200

               -  

               -  

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

         39,823

                   -  

               -  

               -  

                 -  

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

    1,093,117

         226,245

               -  

               -  

                 -  

 

ხარჯები

       973,117

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

სხვა ხარჯები

       973,117

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       120,000

         226,245

               -  

               -  

                 -  

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

       515,585

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

ხარჯები

       515,585

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

სხვა ხარჯები

       515,585

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 01 02

დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში  მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

       120,000

         145,806

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       120,000

         145,806

               -  

               -  

                 -  

03 02 01 03

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში (8 სადარბაზო) ლიფტების მოწყობა

       457,532

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

ხარჯები

       457,532

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

სხვა ხარჯები

       457,532

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 01 05

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N121-ა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

                -  

           32,726

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           32,726

               -  

               -  

                 -  

03 02 01 06

სოფელ ხუცუბანში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

                -  

           47,712

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           47,712

               -  

               -  

                 -  

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

       765,366

         730,596

               -  

               -  

                 -  

 

ხარჯები

       691,966

         730,596

               -  

               -  

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

       691,966

         730,596

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         73,400

                   -  

               -  

               -  

                 -  

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

       692,366

         730,596

               -  

               -  

                 -  

 

ხარჯები

       691,966

         730,596

               -  

               -  

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

       691,966

         730,596

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              400

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 02 02

ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და მიმდებარე ტერიტორიების გარე განათების მოწყობა

         73,000

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         73,000

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 03

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

    2,833,839

      2,237,511

   2,493,082

   2,493,082

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              211

                211

             219

             219

                 -  

 

ხარჯები

    1,834,125

      1,961,772

   2,260,582

   2,260,582

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

    1,290,098

      1,356,369

   1,495,000

   1,495,000

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

       544,027

         605,001

      757,459

      757,459

                 -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                -  

                   -  

          3,000

          3,000

                 -  

 

სხვა ხარჯები

                -  

                401

          5,123

          5,123

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       998,472

         275,739

      232,500

      232,500

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

           1,242

                   -  

               -  

               -  

                 -  

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

         47,475

           28,425

        40,000

        40,000

                 -  

 

ხარჯები

         47,475

           28,425

        40,000

        40,000

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

         47,475

           28,425

        40,000

        40,000

                 -  

03 02 03 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

    1,791,364

      1,933,346

   2,220,582

   2,220,582

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              211

                211

             219

             219

                 -  

 

ხარჯები

    1,786,650

      1,933,346

   2,220,582

   2,220,582

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

    1,290,098

      1,356,369

   1,495,000

   1,495,000

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

       496,552

         576,576

      717,459

      717,459

                 -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

          3,000

          3,000

                 -  

 

სხვა ხარჯები

 

                401

          5,123

          5,123

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           3,472

 

               -  

               -  

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

           1,242

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 03 03

სანდასუფთავებისათვის სპეც. ტექნიკის შეძენა (6 ერთეული).

       799,400

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       799,400

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 03 04

 ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერის  შეძენა (200 ერთეული) 

       195,600

         144,990

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       195,600

         144,990

               -  

               -  

                 -  

03 02 03 05

ნაგავშემკრები კონტეინერის (150 ერთეული)  შეძენა

                -  

         105,900

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         105,900

               -  

               -  

                 -  

03 02 03 06

მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები

                -  

           24,849

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           24,849

               -  

               -  

                 -  

03 02 03 07

სპეც. ტექნიკის (ერთი ერთეული  ნაგავმზიდი) შეძენა

                -  

                   -  

      232,500

      232,500

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      232,500

      232,500

                 -  

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

       265,374

         262,447

      367,310

      367,310

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                33

                  33

               34

               34

                 -  

 

ხარჯები

       256,819

         248,511

      325,205

      325,205

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

       161,698

         168,676

      179,205

      179,205

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

         95,121

           79,835

      146,000

      146,000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           8,555

           13,937

        42,105

        42,105

                 -  

03 02 04 01

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

       265,374

         262,447

      367,310

      367,310

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                33

                  33

               34

               34

                 -  

 

ხარჯები

       256,819

         248,511

      325,205

      325,205

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

       161,698

         168,676

      179,205

      179,205

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

         95,121

           79,835

      146,000

      146,000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           8,555

           13,937

        42,105

        42,105

                 -  

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

    5,549,584

      4,557,436

   2,350,363

   2,350,363

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              104

                103

             123

             123

                 -  

 

ხარჯები

       741,682

      1,351,910

   1,226,928

   1,226,928

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

       266,450

         300,960

      368,700

      368,700

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

       255,232

         277,873

      301,780

      301,780

                 -  

 

სუბსიდიები

       220,000

         771,677

      511,540

      511,540

                 -  

 

სხვა ხარჯები

                -  

             1,400

        44,908

        44,908

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,785,802

      3,161,326

   1,123,435

   1,123,435

                 -  

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

         22,100

           44,200

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    4,780,301

      3,161,326

   1,107,335

   1,107,335

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,780,301

      3,161,326

   1,107,335

   1,107,335

                 -  

03 02 05 01 01

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი) მოწყობა

                -  

         842,697

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         842,697

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 02

სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა

                -  

         371,656

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         371,656

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 03

სოფელ გვარაში,  ხუცუბანში,  ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოები

                -  

         619,776

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         619,776

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 04

სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

           2,400

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2,400

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 05

სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია 

                -  

         116,046

      478,587

      478,587

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         116,046

      478,587

      478,587

                 -  

03 02 05 01 06

სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები

         47,967

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         47,967

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 07

სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები

       165,883

         195,819

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       165,883

         195,819

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 08

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენებისათვის, ჩაძირული ტუმბოს, სხვადასხვა დიამეტრის მილების და ფასონური ნაწილების  შეძენა.

         54,225

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         54,225

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 09

ქალაქ  ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)

         29,877

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         29,877

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

       162,690

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       162,690

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

       358,939

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       358,939

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 12

ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

       124,542

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       124,542

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 13

ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

       288,973

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       288,973

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა

    1,390,579

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,390,579

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

    1,123,197

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,123,197

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 16

სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები

       106,848

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       106,848

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 17

საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)

       381,345

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       381,345

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 18

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის  7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი

       172,791

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       172,791

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 19

ქ. ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი  ჭაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა

       316,524

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       316,524

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 20

დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

         47,382

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         47,382

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 21

სოფელ ქვედა აჭყვაში არებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

           6,139

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           6,139

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 22

სოფელ ბობოყვათში წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა

                -  

         977,870

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         977,870

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 23

წყალანირების სარეზერვო ტუმბოს  შეძენა

                -  

             9,772

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

             9,772

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 24

წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ტექნიკური საშუალებების შეძენა (პოლიეთილენის მილის შესადუღებელი უთო და ქურო, წნევის რეგულატორები)

                -  

           27,689

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

           27,689

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 01 25

ზედა ლეღვას წყალსადენისათვის წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა

                -  

                   -  

        15,975

        15,975

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        15,975

        15,975

                 -  

03 02 05 01 26

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში ჭაბურღილების (2 ერთეული)  მოწყობა

                -  

                   -  

      218,826

      218,826

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      218,826

      218,826

                 -  

03 02 05 01 27

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურში ჭაბურღილების (4 ერთეული)  მოწყობა

                -  

                   -  

      207,947

      207,947

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      207,947

      207,947

                 -  

03 02 05 01 28

სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოების (9 კომპლექტი) და ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის დანადგარის რეაქტორის (3 კომპლექტი) შეძება

                -  

                   -  

      126,200

      126,200

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      126,200

      126,200

                 -  

03 02 05 01 29

სასმელი წყლისს ხვადასხვა დიამეტრის  პოლიეთილენის მილების  შეძენა

                -  

                   -  

        59,800

        59,800

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        59,800

        59,800

                 -  

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის წყალი"

       220,000

         771,677

      511,540

      511,540

                 -  

 

ხარჯები

       220,000

         771,677

      511,540

      511,540

                 -  

 

სუბსიდიები

       220,000

         771,677

      511,540

      511,540

                 -  

03 02 05 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

       521,682

         580,233

      687,288

      687,288

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              104

                103

             123

             123

                 -  

 

ხარჯები

       521,682

         580,233

      671,188

      671,188

                 -  

 

შრომის ანაზღაურება

       266,450

         300,960

      368,700

      368,700

                 -  

 

საქონელი და მომსახურება

       255,232

         277,873

      301,780

      301,780

                 -  

 

სხვა ხარჯები

 

             1,400

             708

             708

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

        16,100

        16,100

                 -  

03 02 05 04

ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობა

           5,501

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           5,501

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 05 05

სს " აჭარის წყლის ალიანსი "

         22,100

           44,200

        44,200

        44,200

                 -  

 

ხარჯები

                -  

                   -  

        44,200

        44,200

                 -  

 

სხვა ხარჯები

 

 

        44,200

        44,200

                 -  

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

         22,100

           44,200

               -  

               -  

                 -  

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    2,293,438

         340,806

      370,537

      370,537

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,254,857

         340,806

      370,537

      370,537

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

         38,581

                   -  

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები 
(III ეტაპი)

    1,500,838

             3,500

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,500,838

             3,500

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 02

დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები

         35,085

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         35,085

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

         38,581

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

ვალდებულებების კლება

         38,581

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 04

ქალაქ ქობულეთში "მტს "დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

         58,077

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         58,077

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 05

ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და  ქ. ქობულეთში  მემედ აბაშიძის N82 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის  მოწყობის  სამუშაოები

         31,624

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         31,624

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 06

დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩაზე  სანიაღვრე სისტემის მოწყობა

         25,100

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         25,100

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 07

დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქუჩა N18-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები

         30,150

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         30,150

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 08

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი

           7,050

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           7,050

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 09

ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

       383,214

                   -  

               -  

               -  

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       383,214

 

               -  

               -  

                 -  

03 02 06 10

 ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა

         87,338

                   -  

               -  

               -  

                 -