„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 207
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 04/07/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/07/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017216
207
04/07/2019
ვებგვერდი, 05/07/2019
190040000.22.033.017216
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №207

2019 წლის 4 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:
1. დანართი N2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ამოღებულ იქნას შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

149

0760

სსიპ – მწერალთა სახლი

318

0930

სსიპ – ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი

 

ბ) ბიუჯეტის განმკარგველის –  0970 – სსიპ „სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველი:

 

359

0971

სსიპ –  „ქართული ლიტერატურის ეროვნული ფონდი“

 

გ) ამოღებულ იქნას შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

958

4598

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

959

4599

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრი

960

4600

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისკულტურის ცენტრი

961

4601

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

963

4603

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

1317

4957

ა(ა)იპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

 

 

დ) ბიუჯეტის განმკარგველი –  1463 – „ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

1463

5103

ა(ა)იპ „გიორგი კარანაძის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია“

 

ე) ბიუჯეტის განმკარგველის - 1463 „ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“ - ს შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

1464

5104

ა(ა)იპ „მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო“

1465

5105

ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

 

2. დანართი N3-ში:
ა) 3551 – „შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სსიპ – კონკურენციის სააგენტოს მიერ გამოვლენილ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ დარღვევებზე“ – სახაზინო კოდის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდები:

 

„შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ზოლში („BUS LANE“) სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გარდა სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის, გაჩერების ან დგომისათვის“

     3552

 

„შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ველოსიპედის ბილიკზე ან ველოსიპედის მოძრაობის ზოლზე ველოსიპედის გარდა სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალების (გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული გამონაკლისებისა) მოძრაობის, გაჩერების ან დგომისათვის ან წინასწარი შეცნობით სატრანსპორტო საშუალების გზაზე გაჩერების ან დგომისათვის სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ან ნიშნების), შიდა ტრანზიტის, ტრანზიტული ნომრის ან „TEST“ ნომრის გარეშე.

3553

 

ბ) ამოღებულ იქნას შემდეგი სახაზინო კოდები:

 

სსიპ მწერალთა სახლის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7110

სსიპ – ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური

7311

 

 

გ) 7336 – „სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულეტეტის ირაკლი ჯორბენაძის სახელობის კლინიკური სამედიცინო პრაქტიკული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური“ – სახაზინო კოდის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდი:

 

სსიპ „112“-ის მიერ „კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მცველის მოწმობის გაცემის საფასური

7337

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.