„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13/15
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/06/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/07/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016423
13/15
26/06/2019
ვებგვერდი, 01/07/2019
190020020.35.111.016423
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №13/15

2019 წლის 26 ივნისი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016407) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 21 918.5 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 26 096.3 ათ. ლარით;

ა.გ) გრანტები 6 235.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ა) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 33.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6 202.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ.ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5 942.0 ათ. ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

21,618.5

5,942.0

15,676.5

გადასახადები

11,101.7

0.0

11,101.7

10,570.2

0.0

10,570.2

12,198.5

0.0

12,198.5

გრანტები

4,194.8

3,947.9

246.9

5,633.1

4,266.4

1,366.7

6,235.0

5,942.0

293.0

სხვა შემოსავლები

3,688.1

0.0

3,688.1

3,332.4

0.0

3,332.4

3,185.0

0.0

3,185.0

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

18,566.0

3,902.2

14,663.8

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,836.0

0.0

2,836.0

საქონელი და მომსახურება

3,818.7

0.0

3,818.7

1,815.3

0.0

1,815.3

2,095.7

35.8

2,059.9

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

49.6

0.0

49.6

სუბსიდიები

5,068.9

0.0

5,068.9

7,983.0

0.0

7,983.0

9,759.4

1,425.0

8,334.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,050.5

0.0

1,050.5

898.6

0.0

898.6

933.2

0.0

933.2

სხვა ხარჯები

1,738.2

943.5

794.7

447.2

237.3

209.9

2,857.1

2,441.4

415.7

საოპერაციო სალდო

4,828.0

3,004.4

1,823.6

5,581.0

4,029.1

1,551.9

3,052.5

2,039.8

1,012.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,223.3

2,733.1

1,490.2

2,291.9

1,950.0

341.9

7,071.8

4,903.7

2,168.1

ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

7,371.8

4,903.7

2,468.1

კლება

184.8

0.0

184.8

652.8

0.0

652.8

300.0

0.0

300.0

მთლიანი სალდო

604.7

271.3

333.4

3,289.1

2,079.1

1,210.0

-4,019.3

-2,863.9

-1,155.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

314.7

271.3

43.4

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

ზრდა

1,205.2

939.6

265.6

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,205.2

939.6

265.6

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

 

 

კლება

890.5

668.3

222.2

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

ვალუტა და დეპოზიტები

890.5

668.3

222.2

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

ვალდებულებების ცვლილება

-290.0

0.0

-290.0

-142.2

0.0

-142.2

-158.5

0.0

-158.5

კლება

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

საშინაო

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19,169.4

3,947.9

15,221.5

20,188.5

4,266.4

15,922.1

21,918.5

5,942.0

15,976.5

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

21,618.5

5,942.0

15,676.5

არაფინანსური აქტივების კლება

184.8

 

184.8

652.8

 

652.8

300.0

 

300.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

18,854.7

3,676.6

15,178.1

17,041.6

2,187.3

14,854.3

26,096.3

8,805.9

17,290.4

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

18,566.0

3,902.2

14,663.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

7,371.8

4,903.7

2,468.1

ვალდებულებების კლება

290.0

 

290.0

142.2

 

142.2

158.5

 

158.5

ნაშთის ცვლილება

314.7

271.3

43.4

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

“;

ბ.ბ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 18 566.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

18,566.0

3,902.2

14,663.8

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,836.0

0.0

2,836.0

საქონელი და მომსახურება

3,818.7

0.0

3,818.7

1,815.3

0.0

1,815.3

2,095.7

35.8

2,059.9

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

49.6

0.0

49.6

სუბსიდიები

5,068.9

0.0

5,068.9

7,983.0

0.0

7,983.0

9,759.4

1,425.0

8,334.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,050.5

0.0

1,050.5

898.6

0.0

898.6

933.2

0.0

933.2

სხვა ხარჯები

1,738.2

943.5

794.7

447.2

237.3

209.9

2,857.1

2,441.4

415.7

 

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 071.8 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 371.8 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 408,1

2 944,7

7 371,8

ძირითადი აქტივები

4 408,1

2 944,7

7 371,8

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

184,8

652,8

300,0

ძირითადი აქტივები

0,5

17,5

100,0

არაწარმოებული აქტივები

184,3

635,3

200,0

მიწა

184,3

635,3

200,0

 

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

       

  ფუნქციონალური კოდი

 

  დასახელება 

  2017 წლის ფაქტი 

  2018 წლის ფაქტი 

  2019 წლის გეგმა

 

  701 

  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

  3,379.4     

  3,695.0     

  4,083.3     

  7011 

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 

  3,324.5     

  3,608.2     

  4,013.7     

  70111 

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 

  3,324.5     

  3,608.2     

  3,863.7     

  70112 

  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 

  0.0     

  0.0     

  150.0     

  7016 

  ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  

  52.5     

  86.8     

  69.6     

  7018 

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 

  2.4     

  0.0     

  0.0     

  702 

  თავდაცვა 

  96.8     

  93.3     

  111.4     

  704 

  ეკონომიკური საქმიანობა 

  430.1     

  486.3     

  1,539.2     

  7045 

  ტრანსპორტი 

  430.1     

  486.3     

  1,539.2     

  70451 

  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 

  430.1     

  486.3     

  1,539.2     

  705 

  გარემოს დაცვა 

  2,568.9     

  233.5     

  1,587.2     

  7051 

  ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 

  1,001.5     

  13.4     

  0.0     

  7052 

  ჩამდინარე წყლების მართვა 

  1,567.4     

  220.1     

  87.2     

  7056 

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 

  0.0     

  0.0     

  1,500.0     

  706 

  საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 

  3,817.8     

  5,036.1     

  9,377.6     

  7061 

  ბინათმშენებლობა 

  945.7     

  224.8     

  1,765.6     

  7062 

  კომუნალური მეურნეობის განვითარება 

  1,725.9     

  1,479.6     

  3,492.7     

  7064 

  გარე განათება 

  962.4     

  696.8     

  1,026.3     

  7066 

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 

  183.8     

  2,634.9     

  3,093.0     

  707 

  ჯანმრთელობის დაცვა 

  623.0     

  623.4     

  610.0     

  7074 

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 

  143.9     

  165.0     

  160.0     

  7076 

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 

  479.1     

  458.4     

  450.0     

  708 

  დასვენება, კულტურა და რელიგია 

  4,375.8     

  2,857.5     

  3,745.8     

  7081 

  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 

  3,207.6     

  1,576.1     

  1,774.7     

  7082 

  მომსახურება კულტურის სფეროში 

  947.5     

  945.6     

  1,750.3     

  7084 

  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 

  61.1     

  165.0     

  90.0     

  7086 

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 

  159.6     

  170.8     

  130.8     

  709 

  განათლება 

  2,173.9     

  2,643.5     

  3,682.8     

  7091 

  სკოლამდელი აღზრდა 

  2,173.9     

  2,643.5     

  3,107.0     

  7098 

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 

  0.0     

  0.0     

  575.8     

  710 

  სოციალური დაცვა 

  1,099.0     

  1,230.8     

  1,200.5     

  7104 

  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 

  454.7     

  456.5     

  491.2     

  7107 

  სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 

  184.9     

  11.6     

  0.0     

  7109 

  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 

  459.4     

  762.7     

  709.3     

 

  სულ 

  18,564.7     

  16,899.4     

  25,937.8     

“;

ბ.გ) მე-16 მუხლის  4.2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.2.1 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების, ძვირადღირებული ოპერაციების და  ძვირადღირებული გამოკვლევების თანადაფინანსებას.

განცხადების წარდგენა

დახმარების მიღების მიზნით მოქალაქემ განცხადებით უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

 ა) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა № IV-100/ა - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

ბ) სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ინვოისი/ანგარიშ-ფაქტურა;

გ) სამედიცინო მომსახურების ღირებულების კალკულაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამების ან/და კერძო დაზღვევის ფარგლებში გაცემული მიმართვის/დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (თუ მოქალაქის სარეიტინგო ქულა 70 000 -ს არ აღემატება); 

ვ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ზ) იძულებით გადაადგილებული პირის  სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

გადაწყვეტილების მიღება დახმარების გაცემის წესი

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის“ პროგრამის განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ, სამშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს).

განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შევსებული აქტი ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ (თუ ოჯახი არ არის რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში), ინვოისით/ანგარიშ-ფაქტურით მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, პაციენტს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს ერთხელ.

სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს და სამედიცინო დაწესებულებას წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ, სამედიცინო დაწესებულებიდან  წარმოდგენილი ინვოისის/ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით. დაფინანსების შესახებ გაცემული წერილობითი თანხმობა ძალაშია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან არაუმეტეს სამი თვის (90 კალენდარული დღის) განმავლობაში.

პროგრამის ფარგლებში პირი არ დაფინანსდება, თუ:

ა) იგი არ არის რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში;

ბ) განცხადების განხილვისას დადგინდა, რომ პირს წლის განმავლობაში დაუფინანსდა აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება;

გ) პირს უკვე გაეწია სამედიცინო მომსახურება და მომსახურების გამწევ ორგანიზაციას აუნაზღაურდა მომსახურების ხარჯი პაციენტის მიერ;

დ) განცხადების შესწავლისას ან წერილობითი ინფორმაციის გაცემამდე ცნობილი გახდება დაინტერესებული პირის გარდაცვალების შესახებ.

პროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება შემდეგი სამედიცინო მომსახურებები:

ა) სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მკურნალობა;

ბ) ესთეტიკური ქირურგია და პლასტიკური ან კოსმეტიკური მიზნით მკურნალობა;

გ) სტომატოლოგიური მომსახურება და დენტალური იმპლანტაცია;

დ) სამედიცინო დანიშნულების ინვენტარის შეძენა (იმპლანტი, სუპინატორები და ორთოპედიული ფეხსაცმელი, პროთეზი, სამედიცინო აპარატურა და მისთვის განკუთვნილი სახარჯი მასალები);

ე) საექსპერტო მომსახურება.

დაფინანსების ოდენობა

1. მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს (მათ შორის, თუ პროგრამით მოსარგებლე პირი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დარეგისტრირებული იყო სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში და სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს და გადამოწმების მიზნით შეჩერებულ იქნა დახმარება), ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის (მკვეთრად გამოხატული) სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ ინვოისით/ანგარიშ-ფაქტურით წარმოდგენილი თანხის 100%-მდე, არაუმეტეს 1000 ლარისა.

2. მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 70 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, ან არ არიან დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ ინვოისით/ანგარიშ-ფაქტურით წარმოდგენილი თანხის 50%-მდე – არაუმეტეს 1000 ლარისა.

თანხები გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფის შესაბამისი გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

ანგარიშსწორების წესი:

ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 დღის ვადაში.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტები:

1. გაწეული სამედიცინო მომსახურების  დამადასტურებელი დოკუმენტი (ანგარიშ-ფაქტურა);

2. ფორმა N100/ა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულების მიერ მომსახურების გაცემის ფაქტს;

3. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. “

 

ბ.დ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

18,854.7

3,676.6

15,178.1

17,041.6

2,187.3

14,854.3

26,096.3

8,805.9

17,290.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146.0

0.0

146.0

147.0

0.0

147.0

147.0

0.0

147.0

 

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

18,566.0

3,902.2

14,663.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,836.0

0.0

2,836.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

7,371.8

4,903.7

2,468.1

 

ვალდებულებების კლება

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,599.1

0.0

3,599.1

3,837.2

0.0

3,837.2

4,241.8

0.0

4,241.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141.0

0.0

141.0

142.0

0.0

142.0

142.0

0.0

142.0

 

ხარჯები

3,341.8

0.0

3,341.8

3,643.5

0.0

3,643.5

4,017.6

0.0

4,017.6

 

შრომის ანაზღაურება

2,351.0

0.0

2,351.0

2,618.9

0.0

2,618.9

2,752.0

0.0

2,752.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.6

0.0

37.6

51.5

0.0

51.5

65.7

0.0

65.7

 

ვალდებულებების კლება

219.7

0.0

219.7

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

900.6

0.0

900.6

1,134.3

0.0

1,134.3

1,249.0

0.0

1,249.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

 

33.0

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

896.9

0.0

896.9

1,129.2

0.0

1,129.2

1,225.6

0.0

1,225.6

 

შრომის ანაზღაურება

646.0

0.0

646.0

790.6

0.0

790.6

814.2

0.0

814.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

5.1

0.0

5.1

23.4

0.0

23.4

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2,517.4

0.0

2,517.4

2,473.9

0.0

2,473.9

2,614.7

0.0

2,614.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

 

108.0

110.0

 

110.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

2,390.0

0.0

2,390.0

2,427.5

0.0

2,427.5

2,572.4

0.0

2,572.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,705.0

0.0

1,705.0

1,828.3

0.0

1,828.3

1,937.8

0.0

1,937.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.1

0.0

34.1

46.4

0.0

46.4

42.3

0.0

42.3

 

ვალდებულებების კლება

93.3

0.0

93.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

178.5

0.0

178.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

01 04 02

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

49.6

0.0

49.6

 

ხარჯები

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

49.6

0.0

49.6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

შრომის ანაზღაურება

76.8

0.0

76.8

79.9

0.0

79.9

84.0

0.0

84.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური)

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

შრომის ანაზღაურება

76.8

0.0

76.8

79.9

0.0

79.9

84.0

0.0

84.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,843.4

2,080.1

4,763.3

5,755.9

1,875.6

3,880.3

12,504.0

7,103.6

5,400.4

 

ხარჯები

4,563.7

943.5

3,620.2

3,545.6

237.3

3,308.3

5,968.8

3,866.4

3,602.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,253.1

1,136.6

1,116.5

2,210.3

1,638.3

572.0

5,035.2

3,237.2

1,798.0

 

ვალდებულებების კლება

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

430.1

0.0

430.1

486.3

305.3

181.0

1,539.2

1,110.8

428.4

 

ხარჯები

142.9

0.0

142.9

19.9

0.0

19.9

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.2

0.0

287.2

466.4

305.3

161.1

1,519.2

1,110.8

408.4

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,572.8

1,345.1

3,227.7

1,185.8

277.8

908.0

2,909.1

1,979.9

929.2

 

ხარჯები

3,922.4

943.5

2,978.9

972.4

143.4

829.0

2,485.6

1,624.2

861.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.8

401.6

222.2

213.4

134.4

79.0

423.5

355.7

67.8

 

ვალდებულებების კლება

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

945.7

514.1

431.6

224.8

143.4

81.4

1,765.6

1,624.2

141.4

 

ხარჯები

945.7

514.1

431.6

224.8

143.4

81.4

1,765.6

1,624.2

141.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

977.2

0.0

977.2

696.8

0.0

696.8

1,026.3

355.7

670.6

 

ხარჯები

894.3

0.0

894.3

669.3

0.0

669.3

650.0

0.0

650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.1

0.0

68.1

27.5

0.0

27.5

376.3

355.7

20.6

 

ვალდებულებების კლება

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1,010.9

0.0

1,010.9

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,001.5

0.0

1,001.5

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

69.2

0.0

69.2

30.7

0.0

30.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

69.2

0.0

69.2

30.7

0.0

30.7

30.0

0.0

30.0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,569.8

831.0

738.8

220.1

134.4

85.7

87.2

0.0

87.2

 

ხარჯები

1,011.7

429.4

582.3

34.2

0.0

34.2

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

555.7

401.6

154.1

185.9

134.4

51.5

47.2

0.0

47.2

 

ვალდებულებების კლება

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,725.9

697.6

1,028.3

1,479.6

1,285.4

194.2

3,492.7

2,587.9

904.8

 

ხარჯები

428.8

0.0

428.8

135.5

89.1

46.4

861.3

817.2

44.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,297.1

697.6

599.5

1,344.1

1,196.3

147.8

2,631.4

1,770.7

860.7

03 03 01

კეთილმოწყობის სამუშაოები

1,725.9

697.6

1,028.3

1,479.6

1,285.4

194.2

3,492.7

2,587.9

904.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

428.8

0.0

428.8

135.5

89.1

46.4

861.3

817.2

44.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,297.1

697.6

599.5

1,344.1

1,196.3

147.8

2,631.4

1,770.7

860.7

03 04

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.4

0.0

63.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.4

0.0

63.4

03 05

()იპქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

2,338.2

0.0

2,338.2

2,425.0

0.0

2,425.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2,320.5

0.0

2,320.5

2,413.0

0.0

2,413.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

17.7

0.0

17.7

12.0

0.0

12.0

03 06

()იპქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

72.6

0.0

72.6

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

69.6

0.0

69.6

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 07

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

52.3

0.0

52.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

52.3

0.0

52.3

03 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

42.0

37.4

4.6

183.2

7.1

176.1

437.3

0.0

437.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.5

4.8

9.7

103.9

0.0

103.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.0

37.4

4.6

168.7

2.3

166.4

333.4

0.0

333.4

03 09

მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიკური რეჟიმის აღდგენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,500.0

1,425.0

75.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,500.0

1,425.0

75.0

04 00

განათლება

2,173.9

0.0

2,173.9

2,643.5

2.1

2,641.4

3,682.8

990.5

2,692.3

 

ხარჯები

2,146.7

0.0

2,146.7

2,402.3

0.0

2,402.3

2,595.8

35.8

2,560.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.2

0.0

27.2

241.2

2.1

239.1

1,087.0

954.7

132.3

04 01

()იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

2,158.9

0.0

2,158.9

2,439.2

0.0

2,439.2

2,600.0

0.0

2,600.0

 

ხარჯები

2,146.7

0.0

2,146.7

2,402.3

0.0

2,402.3

2,560.0

0.0

2,560.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

0.0

12.2

36.9

0.0

36.9

40.0

0.0

40.0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

15.0

0.0

15.0

204.3

2.1

202.2

507.0

414.7

92.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

0.0

15.0

204.3

2.1

202.2

507.0

414.7

92.3

04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.8

35.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4,397.6

1,596.5

2,801.1

2,857.5

309.6

2,547.9

3,745.8

711.8

3,034.0

 

ხარჯები

2,286.5

0.0

2,286.5

2,421.3

0.0

2,421.3

2,566.2

0.0

2,566.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,089.3

1,596.5

492.8

436.2

309.6

126.6

1,179.6

711.8

467.8

 

ვალდებულებების კლება

21.8

0.0

21.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,219.2

1,596.5

1,622.7

1,576.1

309.6

1,266.5

1,774.7

24.1

1,750.6

 

ხარჯები

1,121.8

0.0

1,121.8

1,141.4

0.0

1,141.4

1,361.1

0.0

1,361.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,085.8

1,596.5

489.3

434.7

309.6

125.1

413.6

24.1

389.5

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული სკოლები

180.9

0.0

180.9

181.7

0.0

181.7

185.5

0.0

185.5

 

ხარჯები

180.9

0.0

180.9

178.0

0.0

178.0

181.3

0.0

181.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

4.2

0.0

4.2

05 01 01 07

()იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"

113.0

0.0

113.0

113.9

0.0

113.9

115.5

0.0

115.5

 

ხარჯები

113.0

0.0

113.0

110.2

0.0

110.2

111.3

0.0

111.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

4.2

0.0

4.2

05 01 01 11

()იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

67.9

0.0

67.9

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

67.9

0.0

67.9

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

74.2

0.0

74.2

72.5

0.0

72.5

127.5

0.0

127.5

 

ხარჯები

62.6

0.0

62.6

72.5

0.0

72.5

127.5

0.0

127.5

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02 01

.. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5.3

0.0

5.3

8.2

0.0

8.2

4.1

0.0

4.1

 

ხარჯები

5.3

0.0

5.3

8.2

0.0

8.2

4.1

0.0

4.1

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

1,885.5

1,521.0

364.5

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,883.0

1,521.0

362.0

0.0

0.0

0.0

86.0

0.0

86.0

05 01 05

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა

202.2

75.5

126.7

425.0

309.6

115.4

315.6

24.1

291.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202.2

75.5

126.7

425.0

309.6

115.4

315.6

24.1

291.5

05 01 06

()იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

876.4

0.0

876.4

896.9

0.0

896.9

1,060.1

0.0

1,060.1

 

ხარჯები

875.8

0.0

875.8

890.9

0.0

890.9

1,052.3

0.0

1,052.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

6.0

0.0

6.0

7.8

0.0

7.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

957.7

0.0

957.7

943.8

0.0

943.8

992.5

0.0

992.5

 

ხარჯები

944.0

0.0

944.0

942.4

0.0

942.4

984.3

0.0

984.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

1.4

0.0

1.4

8.2

0.0

8.2

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

05 02 01 02

()იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

99.1

0.0

99.1

119.4

0.0

119.4

151.2

0.0

151.2

 

ხარჯები

88.9

0.0

88.9

119.4

0.0

119.4

151.2

0.0

151.2

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

.. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

05 02 03

. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

05 02 05

()იპ თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

123.2

0.0

123.2

129.7

0.0

129.7

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

122.5

0.0

122.5

128.3

0.0

128.3

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.0

0.7

1.4

0.0

1.4

5.0

0.0

5.0

05 02 07

()იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი

529.4

0.0

529.4

459.1

0.0

459.1

461.3

0.0

461.3

 

ხარჯები

526.6

0.0

526.6

459.1

0.0

459.1

458.1

0.0

458.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

05 03

ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

757.8

687.7

70.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

757.8

687.7

70.1

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

61.1

0.0

61.1

165.0

0.0

165.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

61.1

0.0

61.1

165.0

0.0

165.0

90.0

0.0

90.0

05 05

()იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

159.6

0.0

159.6

170.8

0.0

170.8

130.8

0.0

130.8

 

ხარჯები

159.6

0.0

159.6

170.7

0.0

170.7

130.8

0.0

130.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,743.9

0.0

1,743.9

1,854.2

0.0

1,854.2

1,810.5

0.0

1,810.5

 

ხარჯები

1,721.1

0.0

1,721.1

1,848.7

0.0

1,848.7

1,806.2

0.0

1,806.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

5.5

0.0

5.5

4.3

0.0

4.3

 

ვალდებულებების კლება

21.9

0.0

21.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

143.9

0.0

143.9

165.0

0.0

165.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

143.0

0.0

143.0

162.6

0.0

162.6

158.7

0.0

158.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

2.4

0.0

2.4

1.3

0.0

1.3

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

479.1

0.0

479.1

458.4

0.0

458.4

450.0

0.0

450.0

 

ხარჯები

479.1

0.0

479.1

458.4

0.0

458.4

450.0

0.0

450.0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

321.9

0.0

321.9

268.1

0.0

268.1

260.0

0.0

260.0

 

ხარჯები

321.9

0.0

321.9

268.1

0.0

268.1

260.0

0.0

260.0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

79.5

0.0

79.5

85.9

0.0

85.9

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

79.5

0.0

79.5

85.9

0.0

85.9

100.0

0.0

100.0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

34.8

0.0

34.8

45.5

0.0

45.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

34.8

0.0

34.8

45.5

0.0

45.5

0.0

0.0

0.0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

9.0

0.0

9.0

9.5

0.0

9.5

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.0

0.0

9.0

9.5

0.0

9.5

10.0

0.0

10.0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარიულ-ქიმიური გამოკვლევა

33.9

0.0

33.9

33.9

0.0

33.9

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

33.9

0.0

33.9

33.9

0.0

33.9

40.0

0.0

40.0

06 02 06

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

15.5

0.0

15.5

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

15.5

0.0

15.5

37.0

0.0

37.0

06 02 07

ფენილკეტონურიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

538.3

0.0

538.3

378.0

0.0

378.0

391.2

0.0

391.2

 

ხარჯები

517.1

0.0

517.1

378.0

0.0

378.0

391.2

0.0

391.2

 

ვალდებულებების კლება

21.2

0.0

21.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

41.7

0.0

41.7

30.5

0.0

30.5

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

40.3

0.0

40.3

30.5

0.0

30.5

40.0

0.0

40.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

42.5

0.0

42.5

56.5

0.0

56.5

58.0

0.0

58.0

 

ხარჯები

42.5

0.0

42.5

56.5

0.0

56.5

58.0

0.0

58.0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140.8

0.0

140.8

181.5

0.0

181.5

192.2

0.0

192.2

 

ხარჯები

139.8

0.0

139.8

181.5

0.0

181.5

192.2

0.0

192.2

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03 01

()იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

95.8

0.0

95.8

90.9

0.0

90.9

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

94.8

0.0

94.8

90.9

0.0

90.9

90.0

0.0

90.0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03 02

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46.0

0.0

46.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46.0

0.0

46.0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

12.1

0.0

12.1

12.7

0.0

12.7

15.5

0.0

15.5

 

ხარჯები

12.1

0.0

12.1

12.7

0.0

12.7

15.5

0.0

15.5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

8.0

0.0

8.0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

8.0

0.0

8.0

43.8

0.0

43.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

43.8

0.0

43.8

0.0

0.0

0.0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

14.9

0.0

14.9

23.0

0.0

23.0

27.1

0.0

27.1

 

ხარჯები

14.9

0.0

14.9

23.0

0.0

23.0

27.1

0.0

27.1

06 03 03 07

უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

06 03 03 08

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

4.6

0.0

4.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

4.6

0.0

4.6

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

203.2

0.0

203.2

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

184.9

0.0

184.9

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

18.3

0.0

18.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

30.1

0.0

30.1

17.9

0.0

17.9

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

29.6

0.0

29.6

17.9

0.0

17.9

21.0

0.0

21.0

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

209.0

0.0

209.0

166.6

0.0

166.6

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

208.8

0.0

208.8

166.6

0.0

166.6

180.0

0.0

180.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

40.0

0.0

40.0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

42.2

0.0

42.2

39.9

0.0

39.9

51.6

0.0

51.6

 

ხარჯები

41.7

0.0

41.7

39.9

0.0

39.9

51.6

0.0

51.6

 

ვალდებულებების კლება

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 07

()იპქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი

262.4

0.0

262.4

322.7

0.0

322.7

238.1

0.0

238.1

 

ხარჯები

262.4

0.0

262.4

322.7

0.0

322.7

238.1

0.0

238.1

06 08

()იპქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი

35.0

0.0

35.0

289.6

0.0

289.6

299.6

0.0

299.6

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

286.5

0.0

286.5

296.6

0.0

296.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

3.0

0.0

3.0

 “.

მუხლი 2
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2019 წლის  26  ივნისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კაკულია