„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 106/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი
მიღების თარიღი 13/06/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/06/2019
სარეგისტრაციო კოდი 430030000.22.022.017730
106/ნ
13/06/2019
ვებგვერდი, 14/06/2019
430030000.22.022.017730
„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი
 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

ბრძანება №106/ნ

2019 წლის 13 ივნისი

ქ. თბილისი

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №99/ნ ბრძანებაში (სსმ III, 01.10.2010 წ., №126, მუხ. 1840) და ბრძანების მე-2 პუნქტით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საფასურის“ (დანართი №2):

1. მუხლი 13 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ავტორიზაციის საფასური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლისათვის

1. ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობის შემთხვევაში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება იხდის ავტორიზაციის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის (მინიმუმ 20 და მაქსიმუმ 42 კაც/დღე) მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და შინაარსობრივი/რაოდენობრივი ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ა) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახე – 1/10 წილი, საიდანაც:

ა.ა) კოლეჯი = 30%;

ა.ბ) სასწავლო უნივერსიტეტი = 50%;

ა.გ) უნივერსიტეტი =100%;

ბ) მდგომარეობა (არსებული/ახალი) – 1/20 წილი, საიდანაც:

ბ.ა) ახალი  =  70%;

ბ.ბ) არსებული = 100%;

გ) სტუდენტების მოთხოვნილი ზღვრული რაოდენობა – ¼ წილი, საიდანაც:

გ.ა) 1-500  =  60%;

გ.ბ) 501-1500 = 70%;

გ.გ) 1501-4500 = 80%;

გ.დ) 4501-13500 = 90%;

გ.ე) 13501-და მეტი = 100%;

დ) მითითებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა – ¼ წილი, საიდანაც:

დ.ა)  1-20  =  60%;

დ.ბ) 21-50 = 70%;

დ.გ) 51-100 = 80%;

დ.დ) 101-150 = 90%;

დ.ე) 151-და მეტი = 100%;

ე) აკადემიური პერსონალის რაოდენობა – 1/5 წილი, საიდანაც:

ე.ა)  1-50 = 45%;

ე.ბ) 51-100 = 60%;

ე.გ) 101-150 = 70%;

ე.დ) 151-200 = 80%;

ე.ე) 201-და მეტი = 100%;

ვ) ფართი – 1/20 წილი, საიდანაც:

ვ.ა) 1-5000 კვ.მ.= 50%;

ვ.ბ) 5001-15000 კვ.მ. = 60%;

ვ.გ) 15001-40000 კვ.მ. = 70%;

ვ.დ) 40001-80000 კვ.მ. = 80%;

ვ.ე) 80001-და მეტი კვ.მ. = 100%;

ზ) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/10 წილი, საიდანაც:

ზ.ა)  ერთ  მისამართზე  =  0%;

ზ.ბ) სხვადასხვა მისამართზე ერთ მუნიციპალიტეტში = 70%;

ზ.გ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში = 100%.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახისა და კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით:

ა) კოლეჯის სტატუსის მაძიებლისათვის:

კაც-დღე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

20

23340

27441

21

23858

28378

22

24376

29315

23

24893

30252

24

25411

31189

25

25929

32126

26

26447

33063

27

26965

34000

28

27483

  34937

29

28001

35874

30

28519

36811

31

29037

37748

32

29555

38685

33

30073

39622

34

30591

40559

35

31109

41496

36

31627

42433

37

32145

43370

38

32663

44307

39

33180

45244

40

33698

46181

41

34216

47118

42

34734

48055

 

ბ) სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსის მაძიებლისათვის:

კაც-დღე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

20

29948

34050

 

21

30466

34987

22

30984

35924

23

31502

36861

24

32020

37798

25

32538

38735

26

33056

39672

27

33574

40609

28

34092

41546

29

34610

42483

30

35128

43420

31

35646

44357

32

36163

45294

33

36681

46231

34

37199

47168

35

37717

48105

36

38235

49042

37

38753

49979

38

39271

50916

39

39789

51853

40

40307

52790

41

40825

53727

42

41343

54664

 

გ) უნივერსიტეტის სტატუსის მაძიებლისათვის:

კაც-დღე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

20

32624

36725

21

33142

37662

22

33660

38599

23

34178

39536

24

34695

40473

25

35213

41410

26

35731

42347

27

36249

43284

28

36767

44221

29

37285

45158

30

37803

46095

31

38321

47032

32

38839

47969

33

39357

48906

34

39875

49843

35

40393

50780

36

40911

51717

37

41429

52654

38

41947

53591

39

42465

54528

40

42982

55465

41

43500

56402

42

44018

57339

 

4. იმ შემთხვევაში, თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი საავტორიზაციო განაცხადში მიუთითებს, რომ სურს რეგულირებადი სამედიცინო აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ავტორიზაციის საფასურს დაემატება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ავტორიზაციის ექსპერტთა ანაზღაურებისა და მივლინების (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები, რაც გამოითვლება ამ მუხლის მე- 2 პუნქტის მიხედვით გაანგარიშებული კაც/დღის ნამრავლით შესაბამის კოეფიციენტზე, შემდეგი სახით:

კაც-დღე

კოეფიციენტი (მივლინების გარეშე)

კოეფიციენტი (მივლინების საჭიროების შემთხვევაში)

20

  913.90

964.00

21

875.2857

927.4761

22

840.1818

894.3181

23

808.1304

  864.00

24

778.7916

836.2083

25

751.76

810.64

26

726.8461

787.0384

27

703.7407

765.2222

28

682.2857

744.9285

29

662.3103

726.0344

30

643.6666

708.40

31

626.2258

691.9032

32

609.9062

676.4687

33

594.5454

661.9393

34

580.0882

648.2647

35

566.4571

635.3714

36

553.5833

623.2222

37

541.4054

611.7027

38

529.8684

600.7894

39

518.9487

590.4358

40

508.575

580.60

41

498.6829

571.2682

42

498.2619

562.3571

 

5. იმ შემთხვევაში, თუ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი საავტორიზაციო განაცხადში მიუთითებს, რომ სურს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაც, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ავტორიზაციის საფასურს დაემატება ამ დანართის 16 მუხლით გათვალისწინებული საფასური.“.

2. მუხლი 14 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. ავტორიზაციის საფასური პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლისათვის

1. ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობის შემთხვევაში, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება იხდის ავტორიზაციის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის (მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 64 კაც/დღე) მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის რაოდენობის შესაბამისად და საფასური შეადგენს:

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

კაც/დღეების რაოდენობა

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

1

6

               6,104.00

               8,507.00

2

8

               6,734.00

               9,502.00

3

10

               7,365.00

               10,556.00

4

12

               7,995.00

               11,635.00

5

14

               8,626.00

               12,725.00

6

16

               9,256.00

               13,822.00

7

18

               9,887.00

               14,924.00

8

20

               10,517.00

            16,028.00

9

22

               11,148.00

            17,135.00

10

24

               11,778.00

            18,243.00

11

26

               12,409.00

            19,352.00

12

28

               13,039.00

            20,461.00

13

30

            13,670.00

            21,572.00

14

32

            14,300.00

            22,683.00

15

34

            14,931.00

            23,794.00

16

36

            15,562.00

            24,906.00

17

38

            16,192.00

            26,018.00

18

40

            16,823.00

            27,130.00

19

42

            17,453.00

            28,242.00

20

44

            18,084.00

            29,355.00

21

46

            18,714.00

            30,468.00

22

48

            19,345.00

            31,581.00

23

50

            19,975.00

            32,694.00

24

52

            20,606.00

            33,807.00

25

54

            21,236.00

            34,920.00

26

56

            21,867.00

            36,034.00

27

58

            22,497.00

            37,147.00

28

60

            23,128.00

            38,261.00

29

62

            23,758.00

            39,374.00

30

64

            24,389.00

            40,488.00

 

3. მუხლი 15 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. ავტორიზაციის საფასური ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებლისათვის

1. ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობის შემთხვევაში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება იხდის ავტორიზაციის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და შინაარსობრივი/რაოდენობრივი ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ა) მდგომარეობა (არსებული/ახალი) – 1/20 წილი, საიდანაც:

ა.ა) ახალი = 70%;

ა.ბ) არსებული = 100%;

ბ) მოსწავლეთა მოთხოვნილი ზღვრული რაოდენობა – 1/3.33 წილი, საიდანაც:

ბ.ა) 1-50 = 50%;

ბ.ბ) 51-150 = 60%;

ბ.გ) 151-300 = 70%;

ბ.დ) 301-500 = 80%;

ბ.ე) 501-1000 = 90%;

ბ.ვ) 1001 და მეტი = 100%;

გ) ზოგადი განათლების საფეხურების რაოდენობა, რომელთა შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაც სურს დაწესებულებას – ½.5 წილი, საიდანაც:

გ.ა) 1 = 30%;

გ.ბ) 2 = 70%;

გ.გ) 3 = 100%;

დ) საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა – 1/20 წილი, საიდანაც:

დ.ა) 1-20 = 50%;

დ.ბ) 21-50 = 60%;

დ.გ) 51-100 = 70%;

დ.დ) 101-150 = 80%;

დ.ე) 151-და მეტი = 100%;

ე) ფართი – 1/10 წილი, საიდანაც:

ე.ა) 1-250 კვ.მ.= 45%;

ე.ბ) 251- 500 კვ.მ. = 60%;

ე.გ) 501-2000 კვ.მ. = 70%;

ე.დ) 2001-5000 კვ.მ. = 80%;

ე.ე) 5001-და მეტი კვ.მ. = 100%.

ვ) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/10 წილი, საიდანაც:

ვ.ა) ერთ  მისამართზე  =  0%;

ვ.ბ) სხვადასხვა მისამართზე ერთ მუნიციპალიტეტში = 70%;

ვ.გ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში = 100%.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით, ავტორიზაციის საფასური შეადგენს:

კაც/დღე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

ავტორიზაციის საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

6

5730

7056

9

6567

8378

12

7405

10651

15

8243

12925

 

4. მუხლი 16 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. საფასური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებისათვის

1. ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მაძიებელი ან ამ სტატუსის მფლობელი, რომელსაც ზოგადსაგანმანათლებლო/უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის გარდა, სურს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვება, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის (მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 64 კაც/დღე) მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის რაოდენობის შესაბამისად და საფასურის ოდენობა განისაზღვრება ამ დანართის 14 მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი ცხრილის შესაბამისად.

5. მუხლი 17 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. საფასური საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებისათვის

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს დაიმატოს შესაბამისი აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის რაოდენობის შესაბამისად და საფასური შეადგენს:

 

კაც/დღე

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

საფასური (ლარში) მივლინების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

9

1

2441

3217

12

2

2943

4334

15

3/4

3445

5451

3. საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს დაიმატოს შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები ან/და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის რაოდენობის შესაბამისად და საფასური შეადგენს:

კაც/დღე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების

საჭიროების შემთხვევაში

4

1

4686

5729

6

2

5182

6224

8

3

5677

7565

10

4

6172

8907

12

5

6668

10249

 

6. მუხლი 18 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 18. საფასური მოსწავლეთა/პროფესიულ სტუდენტთა/ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდისათვის

1. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს მოსწავლეთა ადგილების რაოდენობის გაზრდა, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და შინაარსობრივი/რაოდენობრივი ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ა)  მოსწავლეთა  მოთხოვნილი  რაოდენობა,  რომლითაც  დაწესებულებას  სურს  ადგილების  ზღვრული რაოდენობის გაზრდა – 1/3.33 წილი, საიდანაც:

ა.ა) 1-50 = 60%;

ა.ბ) 51-100 = 70%;

ა.გ) 101-200 = 80%;

ა.დ) 201-500 = 90%;

ა.ე) 501-და მეტი = 100%;

ბ) მოსწავლეთა არსებული ზღვრული რაოდენობა – 1/3.33 წილი, საიდანაც:

ბ.ა)  1-50  =  50%;

ბ.ბ) 51-150 = 60%;

ბ.გ) 151-300 =70%;

ბ.დ) 301-500 = 80%;

ბ.ე) 501-1000 = 90%;

ბ.ვ) 1001 და მეტი = 100%;

გ) საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა – 1/5   წილი, საიდანაც:

გ.ა) 1-20 = 40%;

გ.ბ) 21-50 = 60%;

გ.გ) 51-100 = 70%;

გ.დ) 101-150 = 80%;

გ.ე) 151-და მეტი = 100%;

დ) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/10 წილი, საიდანაც:

დ.ა)  ერთ  მისამართზე  =  30%;

დ.ბ) სხვადასხვა მისამართზე ერთ მუნიციპალიტეტში = 70%;

დ.გ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში = 100%;

ე) ფართი – 1/10 წილი, საიდანაც:

ე.ა) 0-250 კვ.მ.= 40%;

ე.ბ) 251-500 კვ.მ. = 60%;

ე.გ) 501-2000 კვ.მ. = 70%;

ე.დ) 2001-5000 კვ.მ. = 80%;

ე.ე) 5001-და მეტი კვ.მ. = 100%.

3. ამ  მუხლის  პირველი და  მე-2  პუნქტების  შესაბამისად,  კაც/დღეების  რაოდენობის  მიხედვით, ავტორიზაციის საფასური შეადგენს:

კაც/დღე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

4

2493

3062

6

2831

3861

8

3169

4660

4. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდა,  იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და  შინაარსობრივი/რაოდენობრივი  ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ა) სტუდენტების მოთხოვნილი რაოდენობა, რომლითაც დაწესებულებას სურს ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდა – 1/5 წილი, საიდანაც:

ა.ა) 1-100 = 60%;

ა.ბ) 101-150 = 70%;

ა.გ) 151-500 = 80%;

ა.დ) 501-1000 = 90%;

ა.ე) 1001-და მეტი = 100%;

ბ) საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა – 1/3.33 წილი, საიდანაც:

ბ.ა) 1-20 = 45%;

ბ.ბ) 21-50 = 60%;

ბ.გ) 51-100 = 70%;

ბ.დ) 101-150 = 80%;

ბ.ე) 151-და მეტი = 100%;

გ) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/3.33 წილი, საიდანაც:

გ.ა)  ერთ  მისამართზე  =  35%;

გ.ბ) სხვადასხვა მისამართზე ერთ მუნიციპალიტეტში = 70%;

გ.გ) სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში = 100%;

დ) ფართი – 1/5 წილი, საიდანაც:

დ.ა) 1-500 კვ.მ.= 50%;

დ.ბ) 501-1500 კვ.მ. = 60%;

დ.გ) 1501-3000 კვ.მ. = 70%;

დ.დ) 3001-5000 კვ.მ. = 80%;

დ.ე) 5001-და მეტი კვ.მ. = 100%.

6. ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად, კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით, საფასური შეადგენს:

კაც/დღე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

12

 

3844

4827

13

4013

5189

14

4182

5550

15

4351

5911

16

4520

6272

17

4689

6633

18

4857

6995

19

5026

7356

20

5195

7717

21

 

5364

8078

22

 

5533

8439

23

5702

8801

24

5871

9162

 

7. საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდა, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის რაოდენობის შესაბამისად და საფასური შეადგენს:

კაც/დღე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

4

1

4686

5729

6

2

5182

6224

8

3

5677

7565

10

4

6172

8907

12

5

6668

10249

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრიმიხეილ ბატიაშვილი