„მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 269
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/06/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/06/2019
სარეგისტრაციო კოდი 300310000.10.003.021286
269
07/06/2019
ვებგვერდი, 11/06/2019
300310000.10.003.021286
„მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №269

2019 წლის 7 ივნისი

   ქ. თბილისი

 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/05/2019, 300310000.10.003.021272) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების“:

1. მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი – თუ ნებართვის გაცემის თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს მათ მფლობელობაში არსებულ საავტომობილო გზაზე ან გზისპირა ზონებში ან/და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონაში;“.

2. მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) ეკოლოგიური კვლევა – ინფორმაცია გრუნტის წყლების, ნიადაგის ან/და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შესახებ, ინფორმაცია მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დამაბინძურებელი ობიექტების შესახებ (დასაბუთებული საჭიროების შემთხვევაში).“.

3. დანართი 1 − შენობა-ნაგებობის კლასები და მშენებლობის სახეები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„დანართი 1. შენობა-ნაგებობის კლასები და მშენებლობის სახეები

 

დასახელება

მახასიათებლები და პარამეტრები

კლასი

ფართობი

მოცულობა

სიმაღლე

ჩაღრმავება

მალის, ფერმის ან სხვა კონსტრუქციული ელემენტის

სიგრძე

დიამეტრი

სხვა მახასიათებელი

1. 

შენობები

50 მ2-მდე

-

5 მ-მდე

2 მ-მდე

6 მ-მდე

-

გარდა საცხოვრებელი ფუნქციისა

I

500 მ2-მდე

-

12 მ-მდე

4 მ-მდე

7 მ-მდე

-

მათ შორის, საცხოვრებელი ფუნქციის I კლასის შენობა

II

6000

2-მდე

-

22 მ-მდე

4 მ-ზე მეტი

12 მ-მდე

-

-

III

6000 მ2-ზე მეტი

-

22 მ-ზე მეტი

-

12 მ და მეტი

-

- გარდა 24 მ-ზე მეტი მალის მქონე ხიდებისა

IV

-

-

-

-

-

-

ხიმინჯიანი საძირკვლის მქონე

2. 

ნაგებობები

-

20 მ3-მდე

10 მ-მდე

10 მ-მდე

5 მ-მდე

-

-

I

-

60 მ3-მდე

15 მ-მდე

15 მ-მდე

7 მ-მდე

-

-

II

-

200

3-მდე

30 მ-მდე

20 მ-მდე

12 მ-მდე

-

-

III

-

1000

3-მდე

50 მ-მდე

30 მ-მდე

24 მ-მდე

-

-

IV

-

-

-

-

-

-

ხიმინჯიანი საძირკვლის მქონე

 

ხაზობრივი ნაგებობები

 

3.    

ნავთობსადენი

-

-

-

-

-

-

შიდასარეწაო ან/და შიდასაობიექტო

IV

4.          

გაზსადენი

-

-

-

-

-

-

დაბალი წნევის

I

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

საშუალო წნევის გაზსადენი, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლის გაზმომარაგებისთვის, წარმადობით 500 მ​3/სთ-მდე

 

მაღალი წნევის გაზსადენი,  რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლის გაზმომარაგებისთვის, 500 მ​3/სთ და ზევით წარმადობით

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

5.        

წყალსადენი

-

-

-

-

-

500

მმ-მდე

მუშა წნევის 10 ატმოსფერომდე

I

-

-

-

-

-

1400

მმ-მდე

მუშა წნევის 25 ატმოსფერომდე

III

6.     

წყალარინების მილი

-

-

-

-

-

600

მმ-მდე

-

I

-

-

-

-

-

1500

მმ-მდე

-

III

7.     

ელექტროგადამცემი ხაზი

-

-

-

-

-

-

35 კ ვოლტამდე

I

-

-

-

-

-

-

110 კ ვოლტამდე

III

-

-

-

-

-

-

220 კ ვოლტამდე

IV

8.      

კავშირგაბმულობის ხაზი

-

-

-

-

-

-

არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით

I

-

-

-

-

-

-

ტრანშეის/თხრილის მოწყობით

I

9.    

სამელიორაციო და საირიგაციო ნაგებობა

-

-

-

-

-

-

წარმადობა 1-დან 10 მ3-მდე წმ-ში

IV

10.    

ღობე

-

-

2,2 მ-მდე

-

-

-

-

I

-

-

4 მ-მდე

-

-

-

-

II

-

-

4 მ-ზე მეტი

-

-

-

-

III

11.     

საავტომობილო გზა

-

-

-

-

-

-

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზა

III

12.      

ქუჩა

-

-

-

-

-

-

ქუჩის ნაწილი, რომელიც არის ჩიხი/გასასვლელი

I

-

-

-

-

-

-

გამჭოლი ქუჩა, რომელიც არ არის გამზირი ან/და ბულვარი და არ არის დასახლების განვითარების დერეფნის შემადგენელი ნაწილი

III

-

-

-

-

-

-

გამჭოლი ქუჩა, რომელიც არის გამზირი ან/და ბულვარი და დასახლების განვითარების დერეფნის შემადგენელი ნაწილია

IV

13.     

რკინიგზა

-

-

-

-

-

-

ჩიხები და შიდა საწარმოო

IV

14.    

გვირაბი

 

 

 

 

 

 

გარდა V კლასის გვირაბისა

IV

 

სხვა ნაგებობები და დანადგარები

 

15.    

ელექტროქვესადგური

-

-

-

-

-

-

35 კ.ვოლტი და 110 კ.ვოლტი

III

-

-

-

-

-

-

220 კ.ვოლტი

IV

16.     

მზისა და ბიოგაზის დანადგარი

-

-

-

-

-

-

-

I

17.     

ჰიდროელექტროსადგური

-

-

-

-

-

-

50 კვტ-მდე (V კატეგორიის)

I

-

-

-

-

-

-

10000 კვტ-მდე (III და IV კატეგორიის)

III

-

-

-

-

-

-

10 მვტ-იდან

50 მვტ-მდე (II კატეგორიის)

IV

18.     

ქარის ელექტროსადგური

-

-

-

-

-

-

-

III

19.     

გეოთერმული ელექტროსადგური

-

-

-

-

-

-

-

III

20.    

ღია სათამაშო ან/და სპორტული მოედნები

-

-

-

-

-

-

მაყურებელთა ტრიბუნების ან/და დამხმარე შენობა-ნაგებობების გარეშე

I

21.   

ღია ავტოსადგომები

-

-

-

-

-

-

სხვა შენობა-ნაგებობების გარეშე

I

22.    

წყალსაცავი

-

1000

3-მდე

-

-

-

-

-

II

-

10 000

3-მდე

-

-

-

-

-

III

-

100 000 მ3-მდე

-

-

-

-

-

IV

23.      

თხევადი ნივთიერების საცავი/ტერმინალი

-

ავზების ჯამური მოცულობით 100 მ3-მდე

-

-

-

-

-

II

-

ავზების ჯამური მოცულობით 500 მ3-მდე

-

-

-

-

-

III

-

ავზების ჯამური მოცულობით 1000 მ3-მდე

-

-

-

-

-

IV

24.      

ვერტიკალური, დახრილი ან/და ჰორიზონტალური გადაადგილების მექანიკური საშუალება

-

-

-

-

-

-

-

III

25.     

 ბუნებრივი ან/და გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი სადგური

-

-

-

-

-

-

გარდა მოძრავი სადგურისა

IV

26.      

ავტოგასამართი სადგურები/ავტოგასამართი კომპლექსები

-

-

-

-

-

-

-

IV

27.    

მაგისტრალური გაზსადენის გაზგამანაწილებელი სადგური

-

-

-

-

-

-

წარმადობით 3000 მ კბ/სთ-მდე

IV

28.   

აეროდრომი

-

-

-

-

-

-

კოდური აღნიშვნით 4D-ზე ქვევით (ასაფრენი ზოლის სიგრძე 1800 მ-მდე და თვითმფრინავის ფრთების გაშლის სიგანე 36 მ-მდე) და მზიდუნარიანობით PCN 25-მდე

IV

 

მშენებლობის სახეები

 

29.       

ახალი მშენებლობა (მათ შორის, მონტაჟი)

-

-

-

-

-

-

-

I-IV

30.   

შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქცია

-

-

-

-

-

-

-

I-IV

31.    

ექსტერიერის რეკონსტრუქცია 

-

-

-

-

-

-

შენობა-ნაგებობებზე აბრებისა და რეკლამების განთავსება/მოწყობა

I

-

-

-

-

-

-

გარდა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისა

I

32.      

მზიდი ელემენტების რეკონსტრუქცია

-

-

-

-

-

-

-

I-IV

33.    

ქსელების რეკონსტრუქცია

-

-

-

-

-

-

-

I-IV

34.    

დემონტაჟი

-

-

-

-

-

-

-

I-IV

35.     

გარე რეკლამის განთავსების ნებართვით გათვალისწინებული ნაგებობა

-

-

-

-

-

-

-

I-IV

36.      

ლანდშაფტური მშენებლობა

-

-

-

-

-

-

-

I

37.         

მიწის სამუშაოები (მათ შორის, რელიეფის ცვლილებაც)

 

30მ3 და მეტი

 

 

 

 

 

I

38.     

კონდიციონერის, ბანკომატის, საჩრდილობლის, სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე წყალსარინი არხებისა და დრენაჟების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების, აბრების, რეკლამების ან/და სავენტილაციო მილის მონტაჟი

-

-

-

-

-

-

-

I

39.      

კიბის, 

ვიტრინის, 

კარის, ფანჯრისა და სხვა ღიობების მოწყობა

/დემონტაჟი, თუ აღნიშნული სამუშაოები ეხება შენობა-ნაგებობის მზიდ კონსტრუქციებს

-

-

-

-

-

-

-

I.“.

 

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე