„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 159
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 30/05/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017201
159
30/05/2019
ვებგვერდი, 30/05/2019
190040000.22.033.017201
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №159

2019 წლის 30 მაისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., N169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ:
1. დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

420

4060

ა(ა)იპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქალაქ ახალციხის სამუსიკო სკოლა

1180

4820

 ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტი სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება – ვალის სამუსიკო სკოლა

1179

4819

 ა(ა)იპ – ახალციხის მუნიციპალიტეტი სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება – აწყურის სამუსიკო სკოლა

1421

5061

ა(ა) იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება“

1424

5064

ა(ა) იპ – მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი „სვეტი “

 

ბ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 1461 ა(ა)იპ   „სამეგრელო-ზემო  სვანეთის   დანიშნულების   ადგილის მართვის ორგანიზაციას“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

1462

5102

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“

1463

5103

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“

 

2. დანართი №3-ში 9100 – „ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული საპენსიო აქტივი“ – სახაზინო კოდის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდი:

სსიპ – ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“

     9200

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.