„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი ნ-7
დოკუმენტის მიმღები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
მიღების თარიღი 24/05/2019
დოკუმენტის ტიპი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი 350090000.64.076.016060
ნ-7
24/05/2019
ვებგვერდი, 28/05/2019
350090000.64.076.016060
„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-7
2019 წლის 24 მაისი
ქ. თბილისი

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის №ნ-9 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის №ნ-9 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის" 5.8. მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.8. ა(ა)იპ-მა ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში ინფორმაცია უნდა გაამჟღავნოს საანგარიშგებო პერიოდის საქმიანობის შედეგების შესახებ ანგარიშგებაში ასახული საკურსო სხვაობების ოდენობის შესახებ“.

2. ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის" 7.4. მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7.4. ფინანსური ანგარიშგება, წინა საანგარიშგებო პერიოდების შესადარისი ინფორმაციის ჩათვლით, წარმოდგენილ უნდა იქნეს ისეთნაირად, თითქოს შეცდომა გასწორდა იმავე საანგარიშგებო პერიოდში, რომელშიც იყო დაშვებული. შესაბამისად, თითოეულ საანგარიშგებო პერიოდთან დაკავშირებული შესწორების თანხა უნდა ჩაირთოს ამავე პერიოდის წმინდა შედეგის (ფონდის ზრდა/შემცირება) თანხაში. იმ საანგარიშგებო პერიოდებთან დაკავშირებული შესწორების თანხა, რომლებიც წინ უსწრებს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულ პერიოდს, უნდა შესწორდეს უფრო ადრეული საანგარიშგებო პერიოდების წმინდა შემოსავლების საწყის ნაშთში. ნებისმიერი წინა საანგარიშგებო პერიოდების სხვა ინფორმაცია, როგორიცაა ფინანსური მონაცემების საწყისი ჯამები, აგრეთვე ხელახლა უნდა ფორმულირდეს“. 

3. ბრძანებით დამტკიცებული „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის" 7.16. მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7.16. წინამდებარე სტანდარტის მიღებასთან დაკავშირებით, სააღრიცხვო პოლიტიკაში მომხდარი ცვლილება უნდა აისახოს გარდამავალი დებულებების მოთხოვნების შესაბამისად, თუ ასეთი დებულებები დაერთვის ახალ სტანდარტს. თუ სტანდარტი არ შეიცავს დანერგვის წესებს, სააღრიცხვო პოლიტიკაში ცვლილება უნდა განხორციელდეს რეტროსპექტულად ან პერსპექტიულად, ქვემოთ აღწერილი მეთოდის შესაბამისად“.

4. დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი).

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსიიური დოლიძე
დანართი №2

ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის კომ­პო­ნენ­ტე­ბის ნი­მუ­შე­ბი

წი­ნამ­დე­ბა­რე და­ნარ­თი გან­კუთ­ვნი­ლია თვალ­სა­ჩი­ნო­ე­ბი­სათ­ვის და არ წარ­მო­ად­გენს სტან­დარ­ტის გა­ნუ­ყო­ფელ ნა­წილს. და­ნარ­თში მო­ტა­ნი­ლი ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის კომპო­ნენ­ტე­ბის მუხ­ლე­ბი და მა­თი თან­მიმ­დევ­რო­ბა შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოს ცალ­კე­უ­ლი ა(ა)იპ-ის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით. და­ნარ­თის მი­ზა­ნია გვიჩ­ვე­ნოს სტანდარ­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბა და ხე­ლი შე­უწ­ყოს მის უკეთ გა­გე­ბას.

                                 ა(ა)იპ

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დე­კემ­ბრის მდგო­მა­რე­ო­ბით

--------------------------------------------------------------------------------------------------20X2  20X1

აქ­ტი­ვე­ბი

 

 

გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბი

XX

XX

ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი

X

X

ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბი

X

X

სხვა გრძელ­ვა­დი­ა­ნი აქ­ტი­ვე­ბი

X

X

 

 

 

მიმ­დი­ნა­რე აქ­ტი­ვე­ბი

XX

XX

მარაგები

X

X

დე­ბი­ტო­რე­ბი

X

X

ავან­სე­ბი

X

X

ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი

X

X

 

 

 

სულ აქ­ტი­ვე­ბი

XX

XX

 

 

 

ფონ­დე­ბი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი

 

 

ფონდები

XX

XX

შე­უზ­ღუ­და­ვი ფონ­დი

X

X

დრო­ე­ბით შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დი

X

X

მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დი

X

X

 

 

 

გრძელ­ვა­დი­ა­ნი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი

XX

XX

გრძელ­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხე­ბი

X

X

სა­პენ­სიო ანა­რიც­ხე­ბი

X

X

 

 

 

მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი

XX

XX

კრე­დი­ტო­რე­ბი

X

X

მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხე­ბი

X

X

გრძელ­ვა­დი­ა­ნი სეს­ხე­ბის მიმ­დი­ნა­რე ნა­წი­ლი

X

X

 

 

 

სულ ფონ­დე­ბი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი

XX

XX


საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­დე­გე­ბის ან­გა­რიშ­გე­ბა 20X2 წლის 31 დე­კემ­ბერს
დამ­თავ­რე­ბუ­ლი წლი­სათ­ვის

I. შე­უზ­ღუ­და­ვი ფონ­დე­ბის ნა­წილ­ში

20X2

20X1

შე­მო­სავ­ლე­ბი

 

 

 

 

სა­წევ­რო შე­ნა­ტა­ნე­ბი

X

X

საპ­რო­ცენ­ტო შე­მო­სავ­ლე­ბი

X

X

დი­ვი­დენ­დე­ბი

X

X

გრან­ტი

X

X

შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბი

X

X

სხვა შე­მო­სავ­ლე­ბი

X

X

სულ შე­მო­სავ­ლე­ბი

XX

XX

 

 

 

ხარ­ჯე­ბი

 

 

I პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

II პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

III პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

პრო­ექ­ტე­ბის მხარ­და­ჭე­რის ხარ­ჯი

X

X

ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი და სხვა ხარ­ჯი

X

X

სულ ხარ­ჯე­ბი

XX

XX

 

 

 

 

 

 

წმინ­და შე­დე­გი (ფონ­დის ზრდა/შემ­ცი­რე­ბა)

XX

XX

 

 

 

II. დრო­ე­ბით შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბის ნა­წილ­ში

 

 

შე­მო­სავ­ლე­ბი

 

 

შე­მო­სა­ვა­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ი­დან

X

X

შეზ­ღუდ­ვი­სა­გან გან­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი ფონ­დი

X

X

სხვა შე­მო­სა­ვა­ლი

X

X

სულ შე­მო­სა­ვა­ლი

XX

XX

 

 

 

ხარ­ჯე­ბი

 

 

I პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

II პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

III პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

სულ ხარ­ჯე­ბი

XX

XX

წმინ­და შე­დე­გი (ფონ­დის ზრდა/შემ­ცი­რე­ბა)

XX

XX

III. მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბის ნა­წილ­ში

   

შე­მო­სავ­ლე­ბი

 

 

შე­მო­სა­ვა­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ი­დან

X

X

შეზ­ღუდ­ვი­სა­გან გან­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი ფონ­დი

X

X

სხვა შე­მო­სა­ვა­ლი

X

X

სულ შე­მო­სა­ვა­ლი

XX

XX

 

 

 

ხარ­ჯე­ბი

 

 

I პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

II პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

III პრო­ექ­ტის ხარ­ჯი

X

X

სულ ხარ­ჯე­ბი

XX

XX

წმინ­და შე­დე­გი (ფონ­დის ზრდა/შემ­ცი­რე­ბა)

XX

XX

ხარჯების ეკონომიკური შინაარსი 20X2 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისათვის

ხარ­ჯე­ბის ელე­მენ­ტე­ბი

I პრო­ექტის ხარ­ჯი

II პრო­ექტის ხარ­ჯი

III პრო­ექტის ხარ­ჯი

პრო­ექ­ტე­ბის მხარ­და­ჭე­რის ხარ­ჯი

ად­მინის­ტრა­ცი­უ­ლი და სხვა ხარ­ჯი

სულ

პერ­სო­ნა­ლის ხელ­ფა­სი

X

X

X

X

X

XX

 

X

X

X

X

X

XX

ტრან­სპორ­ტის ხარ­ჯი

 

 

X

 

X

XX

სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბი

X

 

 

X

X

XX

სხვა მარაგები

 

 

 

 

X

XX

აქ­ტი­ვის ცვე­თა

 

 

 

X

X

XX

იჯა­რა

 

X

X

X

X

XX

ელექ­ტრო­ე­ნერ­გია

 

X

X

X

X

XX

სხვა კო­მუ­ნა­ლუ­რი ხარ­ჯი

X

X

X

X

X

XX

კავ­შირ­გაბ­მუ­ლო­ბა

X

X

X

X

X

XX

კონ­სულ­ტა­ცია და აუ­დი­ტი

 

 

 

X

X

XX

მივ­ლი­ნე­ბა

X

 

X

X

X

XX

შეხ­ვედ­რე­ბი და პრე­ზენ­ტა­ცია

X

X

X

X

X

XX

გან­ცხა­დე­ბა და რეკ­ლა­მა

X

X

X

X

X

XX

და­ნარ­ჩე­ნი ხარ­ჯე­ბი

X

X

X

X

X

XX

ხარ­ჯე­ბის ჯა­მი

XX

XX

XX

XX

XX

XX

ფონდებში ცვლილების ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისათვის

 

 

შე­უზ­ღუ­და­ვი ფონ­დე­ბი

დრო­ე­ბით შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბი

მუდ­მი­ვად შეზ­ღუ­დუ­ლი ფონ­დე­ბი

სულ

20X0 წლის 31 დე­კემ­ბრის ნაშ­თი

X

X

X

XX

გრან­ტი და შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბი

X

X

X

XX

ფონ­დის რეკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბა

 

X

X

XX

ხარ­ჯე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა

X

X

 

XX

ფონდის ზრდა (შემცირება)

 

 

X

XX

20X1 წლის 31 დე­კემ­ბრის ნაშ­თი

X

X

X

XX

გრან­ტი და შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბი

X

X

X

XX

ფონ­დის რეკ­ლა­სი­ფი­ცი­რე­ბა

 

X

X

XX

ხარ­ჯე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა

X

X

 

XX

ფონდის ზრდა (შემცირება)

 

 

X

XX

20X2 წლის 31 დე­კემ­ბრის ნაშ­თი

X

X

X

XX

 

 

 

 

 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 20X2 წლის 31 დეკემბერს დამთავრებული წლისათვის

 

20X2

ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

 

 

სა­წევ­როს სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

შე­მო­წი­რუ­ლო­ბის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

გრან­ტის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

მომ­წო­დებ­ლებ­სა და თა­ნამ­შრომ­ლებ­ზე გა­ცე­მუ­ლი ფუ­ლი

X

 

სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან შე­მო­სუ­ლი თან­ხე­ბი

X

 

გა­დახ­დი­ლი პრო­ცენ­ტე­ბი

X

 

გა­დახ­დი­ლი გა­და­სა­ხა­დე­ბი

X

 

წმინ­და ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი სა­ო­პე­რა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

XX

 

 

 

 

ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი სა­ინ­ვეს­ტი­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

 

 

ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის შე­ძე­ნა

X

 

ძი­რი­თა­დი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის გა­ყიდ­ვით მი­ღე­ბუ­ლი ნა­მე­ტი

X

 

მი­ღე­ბუ­ლი პრო­ცენ­ტე­ბი

X

 

მი­ღე­ბუ­ლი დი­ვი­დენ­დე­ბი

X

 

წმინ­და ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი სა­ინ­ვეს­ტი­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

XX

 

 

 

 

ფუ­ლა­დი ნა­კა­დე­ბი სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

 

 

თა­მა­სუ­ქის გა­ცე­მით მი­ღე­ბუ­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

სეს­ხის და­სა­ფა­რა­ვად გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

ფი­ნან­სუ­რი იჯა­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის და­სა­ფა­რა­ვად გა­დახ­დი­ლი ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი

X

 

წმინ­და ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი სა­ფი­ნან­სო საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან

XX

 

ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი­სა და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბის წმინ­და ზრდა

XX

 

ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის

და­საწ­ყი­სი­სათ­ვის

X

 

ფულადი სახსრების სავალუტო კურსის ცვლილების ეფექტი

X

 

ფუ­ლა­დი სახ­სრე­ბი და მა­თი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტე­ბი სა­ან­გა­რიშ­გე­ბო პე­რი­ო­დის ბო­ლო­სათ­ვის

XX

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.