ქ. ახალქალაქში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორგანიზების შესახებ

ქ. ახალქალაქში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორგანიზების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/05/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.141.016289
14
24/05/2019
ვებგვერდი, 28/05/2019
010250050.35.141.016289
ქ. ახალქალაქში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორგანიზების შესახებ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №14

2019 წლის 24 მაისი

ქ. ახალქალაქი

 

ქ. ახალქალაქში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორგანიზების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქ. ახალქალაქში, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორგანიზებისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით,  „საგზაო ნიშნები“ და „საგზაო მონიშვნები“ დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებიდან 60 დღის ვადაში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ უზრუნველყოს ამ დადგენილების დანართით გათვალისწინებული საგზაო ნიშნების განთავსებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაირი ირიციანდანართი1
ქ. ახალქალაქში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორგანიზების შესახებ

ქ. ახალქალაქში განთავსდეს შემდეგი საგზაო ნიშნები.

1. თავისუფლების ქუჩაზე:

ა) თავისუფლების ქუჩაზე აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთაზე სოფელ ბავრაში შესასვლელი გზის მხრიდან - დაუთმე გზა (2.3   1 ცალი).

ბ) თავისუფლების ქუჩაზე დარბინიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა,  მოქმედების მიმართულება (2.1 - 1 ცალი 8.13 – 1 ცალი, მთავარი გზის მიმართულება აღნიშნულ მონაკვეთზე იქნება თავისუფლების ქუჩიდან ხელმარჯვნივ დარბინიანის ქუჩაზე) დარბინიანის ქუჩის გადაკვეთაზე წერეთლის ქუჩის მხრიდან - დაუთმე გზა (2.3   1 ცალი) დარბინიანის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1 );

გ) თავისუფლების ქუჩაზე დარბინიანის ქუჩის მხრიდან წერეთლის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 2 ცალი) ჯავახიშვილის ქუჩის მხრიდან წერეთლის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 2 ცალი) წერეთლის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

დ) თავისუფლების ქუჩაზე წერეთლის ქუჩის მხრიდან ჯავახიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 2 ცალი) ჩარენცის ქუჩის მხრიდან ჯავახიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 2 ცალი) ჯავახიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

ე) თავისუფლების ქუჩაზე ჯავახიშვილის ქუჩის მხრიდან ჩარენცის ქუჩის გადაკვეთაზე  მთავარი გზა   (2.1  - 2 ცალი) ჭავჭავაძის ქუჩის მხრიდან ჩარენცის ქუჩის გადაკვეთაზე  მთავარი გზა   (2.1  - 2 ცალი) ჩარენცის ქუჩის გადაკვეთაზე  ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

ვ) თავისუფლების ქუჩაზე ჩარენცის ქუჩის მხრიდან ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა  (2.1  - 2 ცალი) მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი) რუსთაველის ქუჩის მხრიდან ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა  (2.1  - 2 ცალი) მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი) ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

ზ) თავისუფლების ქუჩაზე ჭავჭავაძის ქუჩის მხრიდან რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1   - 2 ცალი) მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი) მიკოიანის ქუჩის მხრიდან რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1  - 2 ცალი) მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი) რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

თ) თავისუფლების ქუჩაზე რუსთაველის ქუჩის მხრიდან მიკოიანის ქუჩის გადაკვეთაზე   მთავარი გზა (2.1  - 2 ცალი) მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი) თელმანის ქუჩის მხრიდან მთავარი გზა (2.1  - 2 ცალი) მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი) მიკოიანის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

ი) თავისუფლების ქუჩაზე მიკოიანის ქუჩის მხრიდან თელმანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი) მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი) აშუღ ჰავასის ქუჩის მხრიდან თელმანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი) მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი) თელმანის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

კ) თავისუფლების ქუჩაზე აშუღ ჰავასის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 1 ცალი);

ლ) თავისუფლების ქუჩაზე ვაჩიანის გზატკეცილის გადაკვეთაზე „დაუთმე გზა" (2.3 – 1 ცალი).

2. ჯავახეთის ქუჩაზე:

ა) ჯავახეთის ქუჩაზე დარბინიანის ქუჩის მხრიდან წერთლის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 2 ცალი) ჯავახიშვილის ქუჩის მხრიდან წერთლის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 2 ცალი);

ბ) ჯავახეთის ქუჩაზე წერეთლის ქუჩის მხრიდან ჯავახიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი) ჩარენცის ქუჩის მხრიდან ჯავახიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი);

გ) ჯავახეთის ქუჩაზე ჯავახიშვილის ქუჩის მხრიდან ჩარენცის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 2 ცალი) ჭავჭავაძის ქუჩის მხრიდან ჩარენცის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 2 ცალი);

დ) ჯავახეთის ქუჩაზე ჩარენცის ქუჩის მხრიდან ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი) რუსთაველის ქუჩის მხრიდან ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი);

ე) ჯავახეთის ქუჩაზე ჭავჭავაძის ქუჩის მხრიდან რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი) მიკოიანის ქუჩის მხრიდან რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი);

ვ) ჯავახეთის ქუჩაზე რუსთაველის ქუჩის მხრიდან მიკოიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა  (2.1 – 2 ცალი) მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი) თელმანის ქუჩის მხრიდან მთავარი გზა  (2.1 – 2 ცალი) მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი);

ზ) ჯავახეთის ქუჩაზე მიკოიანის ქუჩის მხრიდან თელმანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი)  ვაჩიანის გზატკეცილის მხრიდან მთავარი გზა (2.1 – 2 ცალი); 

თ) ჯავახეთის ქუჩაზე ვაჩიანის გზატკეცილის გადაკვეთაზე - „დაუთმე გზა" (2.3 - 1 ცალი).

3. ნალბანდიანის ქუჩაზე:

ა) ნალბანდიანის ქუჩაზე დარბინიანის ქუჩის მხრიდან ჩარენცის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი);

ბ) ნალბანდიანის ქუჩაზე ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი);

გ) ნალბანდიანის ქუჩაზე რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე  შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი);

დ) ნალბანდიანის ქუჩაზე მიკოიანის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი);

ე) ნალბანდიანის ქუჩაზე თელმანის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი);

ვ) ნალბანდიანის ქუჩაზე გუსან ჰავასის ქუჩის მხრიდან გუსან ჰავასის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა  (5.5  - 1 ცალი);

ზ)ნალბანდიანის ქუჩაზე თელმანის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა  (5.5  - 1 ცალი) მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი);

თ) ნალბანდიანის ქუჩაზე მიკოიანის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა  (5.5  - 1 ცალი) მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი);

ი) ნალბანდიანის ქუჩაზე რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა  (5.5  - 1 ცალი) მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი);

კ) ნალბანდიანის ქუჩაზე ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა  (5.5  - 1 ცალი) მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი);

ლ) ნალბანდიანის ქუჩაზე ჩარენცის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზის დასასრული (5.6 – 1 ცალი);

მ) ნალბანდიანის ქუჩაზე  აშუღ ჰავასის ქუჩის მხრიდან  ჩარენცის ქუჩის გადაკვეთამდე ნალბანდიანის ქუჩის მარჯვენა  მხარეს გაჩერება აკრძალულია (3.27 – 5 ცალი).

4. მიასნიკიანის ქუჩაზე:

ა) მიასნიკიანის ქუჩაზე აშუღ ჰავასის ქუჩის მხრიდან აშუღ ჰავასის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი) თელმანის ქუჩის მხრიდან დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი);

ბ) მიასნიკიანის ქუჩაზე მიკოიანის ქუჩის მხრიდან თელმანის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი) აშუღ ჰავასის ქუჩის მხრიდან თელმანის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა  (5.5  - 1 ცალი);

გ) მიასნიკიანის ქუჩაზე რუსთაველის ქუჩის მხრიდან მიკოიანის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი) თელმანის ქუჩის მხრიდან მიკოიანის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა  (5.5  - 1 ცალი);

დ) მიასნიკიანის ქუჩაზე ჭავჭავაძის ქუჩის მხრიდან რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი) მიკოიანის ქუჩის მხრიდან რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა  (5.5  - 1 ცალი);

ე) მიასნიკიანის ქუჩაზე ჩარენცის ქუჩის მხრიდან ჭავჭავაძის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი);

ვ) მიასნიკიანის ქუჩაზე დარბინიანის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი);

ზ) მიასნიკიანის ქუჩაზე  დარბინიანის  ქუჩის მხრიდან ჩარენცის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა  (5.5  - 1 ცალი).

5. აშუღ ჰავასის ქუჩაზე:

ა) აშუღ ჰავასის ქუჩაზე ვაჩიანის გზატკეცილის მხრიდან გამწვანების ზოლის წინა ნაწილში (ზოლის ორივე დასაწყისში )მარჯვენა მხრიდან დაბრკოლების შემოსვლა, მარჯვნიდან (4.2.1 – 2 ცალი) მარცხენა მხრიდან შევლა აკრძალულია ( 3.1 – 2 ცალი);

ბ) აშუღ ჰავასის ქუჩაზე ვაჩიანის გზატკეცილის მხრიდან მიასნიკიანის გადაკვეთაზე მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი ) თავისუფლების ქუჩის მხრიდან მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი);

გ) აშუღ ჰავასის ქუჩაზე თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი) საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

დ) აშუღ ჰავასის ქუჩაზე ქუჩის მარჯვენა მხარეს ვაჩიანის გზატკეცილის მხრიდან მიასნიკიანის გადაკვეთიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე გაჩერება აკრძალულია (3.27 – 2 ცალი).

6. თელმანის ქუჩაზე:

ა) თელმანის ქუჩაზე ჯავახეთის ქუჩის მხრიდან ჯავახეთის ქუჩიდან თავისუფლების ქუჩამდე ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 4 ცალი);

ბ) თელმანის ქუჩაზე ჯავახეთის ქუჩის მხრიდან მიასნიკიანის ქუჩის გადაკვეთაზე  მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი), თავისუფლების ქუჩის მხრიდან შევლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

გ) თელმანის ქუჩაზე ჯავახეთის ქუჩის მხრიდან ნალბანდიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მარჯვნივ მოხვევა კარძალულია (3.18.1 – 1 ცალი) თავისუფლების ქუჩის მხრიდან შევლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

დ) თელმანის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი) შესვლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი).

7. მიკოიანის ქუჩაზე:

ა) მიკოიანის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩიდან ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთამდე ცალმხრივი მოძრაობა. მიკოიანის ქუჩაზე თამარ მეფის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 1 ცალი);

ბ) მიკოიანის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთზე  ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 1 ცალი) ნალბანდიანის ქუჩის მხრიდან შევლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

გ) მიკოიანის ქუჩაზე თავისუფლების ქუჩის მხრიდან ნალბანდიანის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 1 ცალი)  მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან შევლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

დ) მიკოიანის ქუჩაზე ნალბანდიანის ქუჩის მხრიდან მიასნიკიანის ქუჩის გადაკვეთაზე ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 1 ცალი) ჯავახეთის ქუჩის მხრიდან შევლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

ე) მიკოიანის ქუჩაზე ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე  დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი) ცალმხრივი მოძრაობის გზის დასასრული (5.6 – 1 ცალი), ჯავახეთის ქუჩის მხრიდან შევლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

ვ) მიკოიანის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩიდან  მიკოიანის მე-2 შესახვევის  გადაკვეთამდე  გზის მარჯვენა მხარეს თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან გაჩერება აკრძალულია (3.27 -4 ცალი).

8. რუსთაველის ქუჩაზე:

ა) რუსთაველის ქუჩაზე მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან ცალმხრივი მოძრაობა. მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან მიასნიკიანის  ქუჩის გადაკვეთაზე  ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 1 ცალი);

ბ) რუსთაველის  ქუჩაზე ჯავახეთის ქუჩის მხრიდან მიასნიკიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი);

გ) რუსთაველის  ქუჩაზე ნალბანდიანის ქუჩის გადაკვეთაზე  მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი); ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 1 ცალი), ნალბანდიანის ქუჩის მხრიდან შესვლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

დ) რუსთაველის  ქუჩაზე თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე  დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი),  თამარ მეფის  ქუჩის მხრიდან შესვლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

ე) რუსთაველის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთაზე  ცალმხრივი მოძრაობის გზის დასასრული (5.5 – 1 ცალი), თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან შესვლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი).

9. ჭავჭავაძის ქუჩაზე:  

ა) ჭავჭავაძის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან, თამარ მეფის ქუჩიდან  მიასნიკიანის ქუჩის გადაკეთამდე ცალმხრივი მოძრაობა, ჭავჭავაძის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთაზე  ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 1 ცალი), თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1) თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთიდან მიასნიკიანის ქუჩის გადაკვეთამდე გზის მარჯვენა მხარეს გაჩერება აკრძალულია (3.27 - 3 ცალი);

ბ) ჭავჭავაძის ქუჩაზე ნალბანდიანის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი) ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 1 ცალი), თამარ მეფის  ქუჩის მხრიდან შევლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

გ) ჭავჭავაძის ქუჩაზე თვისუფლების ქუჩის მხრიდან ნალბანდიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი), ცალმხრივი მოძრაობის გზა (5.5 – 1 ცალი) მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან შევლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი);

დ) ჭავჭავაძის ქუჩაზე მიასნიკიანის  ქუჩის გადაკვეთაზე  მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი), ცალმხრივი მოძრაობის გზის დასასრული (5.6 – 1 ცალი), ჯავახეთის ქუჩის მხრიდან მიასნიკიანის  ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია ( 3.1 – 1 ცალი).

10. ჩარენცის ქუჩაზე:

ა) ჩარენცის ქუჩაზე თუმანიანის ქუჩის გადაკვეთზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

ბ) ჩარენცის ქუჩაზე მესროპ მაშტოცის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

გ)  ჩარენცის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩამდე ცალმხრივი მოძრაობის გზა, ჩარენცის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთაზე შესვლა აკრძალულია (3.1 – 1 ცალი), თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

დ) ჩარენცის ქუჩაზე თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან ცალმხრივი მოძრაობის გზის დასასრული (5.6 – 1 ცალი); დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი) ნალბანდიანის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი), ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

ე) ჩარენცის ქუჩაზე ნალბანდიანის ქუჩის გადაკვეთაზე თვისუფლების ქუჩის მხრიდან მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია (3.18.2 – 1 ცალი), მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან ნალბანდიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მარჯვნივ მოხვევა  აკრძალულია (3.18.1 – 1 ცალი), ნალბანდიანის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

ვ) ჩარენცის ქუჩაზე მიასნიკიანის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

ზ) ჩარენცის ქუჩაზე მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე  დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი), თბილისის ქუჩის მხრიდან ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი).

11. ჯავახიშვილის ქუჩაზე:

ა) ჯავახიშვილის ქუჩაზე თბილისის ქუჩის მხრიდან ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი), მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი);

ბ) ჯავახიშვილის ქუჩაზე ნალბანდიანის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი), თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი).

12. წერეთლის ქუჩაზე:

ა) წერეთლის ქუჩაზე თბილისის ქუჩის მხრიდან ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი), მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი);

ბ) წერეთლის ქუჩაზე ნალბანდიანის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი) თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი).

13. დარბინიანის ქუჩაზე:

ა) დარბინიანის ქუჩაზე თბილისის ქუჩის მხრიდან ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი);

ბ) დარბინიანის ქუჩაზე მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან ჯავახეთის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), მთავარი გზის მიმართულება( 8.13 – 1 ცალი);

გ) დარბინიანის ქუჩაზე ჯავახეთის ქუჩის მხრიდან მიასნიკიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი); ნალბანდიანის ქუჩის მხრიდან მიასნიკიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი);

დ) დარბინიანის ქუჩაზე მიასნიკიანის ქუჩის მხრიდან ნალბანდიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი);თავისუფლების ქუჩის მხრიდან ნალბანდიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი).;

ე) დარბინიანის ქუჩაზე ნალბანდიანის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზის მიმართულება( 8.13 – 1 ცალი),  თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი);

ვ) დარბინიანის ქუჩაზე თავისუფლების ქუჩის მხრიდან თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), მ. მაშტოცის ქუჩის მხრიდან თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი);

ზ) დარბინიანის ქუჩაზე თამარ მეფის ქუჩის მხრიდან მესროპ მაშტოცის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), მ. სარქსიანის ქუჩის მხრიდან მესროპ მაშტოცის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), მესროპ მაშტოცის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

თ) დარბინიანის ქუჩაზე მესროპ მაშტოცის ქუჩის მხრიდან მ. სარქსიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), ბორის ლომსაძის ქუჩის მხრიდან მ. სარქსიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი);

ი) დარბინიანის ქუჩაზე მ. სარქსიანის ქუჩის მხრიდან ბორის ლომსაძის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), კეცხოველის ქუჩის მხრიდან ბორის ლომსაძის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი);

კ) დარბინიანის ქუჩაზე ბორის ლომსაძის ქუჩის მხრიდან კეცხოველის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), ვანციანის ქუჩის მხრიდან კეცხოველის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი);

ლ) დარბინიანის ქუჩაზე კეცხოველის ქუჩის მხრიდან ვანციანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), ა. მარგარიანის ქუჩის მხრიდან ვანციანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი).

14. დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე:

ა) დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მალხასიანის ქუჩის გადაკვეთაზე თავისუფლების ქუჩის მხრიდან მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), ვაზგენ სარქისიანის ქუჩის მხრიდან მალხასიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი);

ბ) დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე ვაზგენ სარქისიანის ქუჩის გადაკვეთაზე თავისუფლების ქუჩის მხრიდან მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), ერევნის ქუჩის მხრიდან ვაზგენ სარქისიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), ვაზგენ სარქისიანის ქუჩის გადაკვეთაზე სამივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

გ) დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე ვაზგენ სარქისიანის ქუჩის მხრიდან ერევნის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), აგაბალიანის ქუჩის მხიდან ერევნის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი);

დ) დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე ერევნის ქუჩის მხრიდან აგაბალიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), უკმერის ქუჩის მხრიდან აგაბალიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი);

ე) დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე აგაბალიანის ქუჩის მხიდან უკმერის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი), ნინოწმინდის მხრიდან უკმერის ქუჩის გადაკვეთაზე მთავარი გზა (2.1 - 1 ცალი).

15. უკმერის ქუჩაზე:

ა) უკმერის ქუჩაზე ბორის ლომსაძის ქუჩის მხრიდან დავით აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი).

16. აგაბალიანის ქუჩაზე:

ა) აგაბალიანის ქუჩაზე ბორის ლომსაძის ქუჩის მხრიდან დავით აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი).

17. ერევნის ქუჩაზე:

ა) ერევნის ქუჩაზე ბორის ლომსაძის ქუჩის მხრიდან დავით აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი).

18. ვაზგენ სარქსიანის ქუჩაზე:  

ა) ვაზგენ სარქსიანის ქუჩაზე მესროპ მაშტოცის ქუჩის მხრიდან დავით აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი).

19. მალხასიანის ქუჩაზე:

ა) მალხასიანის ქუჩაზე მესროპ მაშტოცის ქუჩის მხრიდან დავით აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთაზე დაუთმე გზა (2.3 – 1 ცალი), დავით აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთაზე სამივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1);

ბ) მალხასიანის ქუჩაზე მესროპ მაშტოცის ქუჩის გადაკვეთაზე ოთხივე მხრიდან საგზაო მონიშვნა ქვეითთა არარეგულირებული გადასასვლელი (ზებრა) (1.14.1).


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.