სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 02-171/ო
დოკუმენტის მიმღები სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 01/05/2019
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი
02-171/ო
01/05/2019
ვებგვერდი, 15/05/2019
სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების

სააგენტოს უფროსის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა 02-1 71/ო

 

2019წლის 1 მაისი

 

სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

 

 საქართველოს კანონის „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ (მუხლი 9,  პუნქტი 16) და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ (მუხლი 2, პუნქტი 1, ,,დ“ ქვეპუნქტი) შესაბამისად ,ვბრძანებ:

1. მიეცეს სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ (ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თელავი, ალადაშვილის ქუჩა) „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების“ განხორციელების უფლება.

2. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხივანი, მე-12 კილომეტრი, 6).

    3. ბრძანება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.

 

საფუძველი: სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ დირექტორის ა. თალაკვაძის განცხადება: 47828, 04.04.2019წ. ადგილზე შემოწმების აქტი Nლ/ლნ-380-49, 20.04.2019წ.

 

სააგენტოს უფროსის მოვალეობის 

შემსრულებელი                                                                   თეიმურაზ პირველაშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.