„ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 204
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 24/04/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 340030000.10.003.021225
204
24/04/2019
ვებგვერდი, 30/04/2019
340030000.10.003.021225
„ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №204

2019 წლის 24 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და  მათი გაცემის  წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 14/01/2011, 340030000.10.003.016172) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების  ფორმებსა და მათი გაცემის წესში“:     

1. მე-3 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჰ34“  ქვეპუნქტი:

„ჰ34) ვეტერინარული სერტიფიკატი ყაზახეთის რესპუბლიკაში ტრანზიტით მიმავალი და საქართველოში გადატვირთული სანაშენე და სამომხმარებლო მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის (დანართი №67);“.

2. დაემატოს თანდართული შინაარსის დანართი №67.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძედანართი №67

 


ვეტერინარული ერტიფიკატი

Veterinary Certificate

Ветеринарный сертификат

№ 000000

 

ყაზახეთის რესპუბლიკაში ტრანზიტით მიმავალი და საქართველოში გადატვირთული სანაშენე და სამომხმარებლო მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის

For large ruminants intended for breeding and consumption carried via transit to Republic of Kazakhstan and transshipped in Georgia

На племенной и пользовательный крупный рогатый скот, следующих транзитом в Республику Казахстан

и перегружаемых в Грузии

 

1. მიწოდების აღწერილობა/Description of commodity/Описание поставки

1.5. სერტიფიკატის №/Certificate №/Сертификат №

1.1. ტვირთის გამგზავნის დასახელება და მისამართი/The name and address of Consignee/Название и адрес грузоотправителя:

ყაზახეთის რესპუბლიკაში ტრანზიტით მიმავალი და საქართველოში გადატვირთული სანაშენე და სამომხმარებლო მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის

 

Veterinary certificate for large ruminants intended for breeding and consumption carried via transit to Republic of Kazakhstan and transshipped in Georgia

 

Ветеринарный сертификат На племенной и пользовательный крупный рогатый скот, следующих транзитом в Республику Казахстан и перегружаемых в Грузии

1.2. ტვირთის მიმღების დასახელება და მისამართი/The name and address of Consignor/Название и адрес грузополучателя:

1.3. ტრანსპორტის სახეობა/Means of transport/Вид транспорта: 

 

ა) იმ ვაგონის, ავტოტრანსპორტის, კონტეინერის, თვითმფრინავის რეისის №, გემის დასახელება, რომლითაც ტვირთი ქვეყანაში შემოვიდა/ a) number of the railway carriage, road vehicle, container, flight number and designation of the vessel on which consignment arrived in the country of transshipment/ а) № вагона, автомашины, контейнера, рейса самолёта, название судна, в котором груз прибыл в страну перегрузки:

1.6. წარმოშობის ქვეყანა/Country of origin/Страна происхождения животных:

1.7. სერტიფიკატის გამცემი ქვეყანა/Certifying country/Страна выдавшая сертификат

 

1.8.ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური უწყება/Competent authority of the exporting country/Компетентное ведомство страны-экспортера:

ბ) იმ ვაგონის, ავტოტრანსპორტის, კონტეინერის, თვითმფრინავის რეისის №, გემის დასახელება, რომელშიც ტვირთი გადაიტვირთა/b) number of the railway carriage, road vehicle, container, flight number and designation of the vessel on which goods have been transshipped/б) № вагона, автомашины, контейнера, рейса самолёта, название судна, на которое товар был перегружен:

 

1.9. სერტიფიკატის გამცემი ექსპორტიორი ქვეყნის დაწესებულება/Authority of the exporting country issuing the certificate/Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.4. ტრანზიტის ქვეყანა(ები)/Transit country(countries)/Страна(ы) транзита:

1.10. საბაჟო საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი/Border inspection point(BIP)/Пункт пропуска товаров через таможенную границу:

 

2. ცხოველების იდენტიფიკაცია/Identification of animals/Идентификация животных

ცხოველის სახეობა/Animal species/Вид животного

სქესი/Sex/Пол

ჯიში/Breed/Порода

ასაკი/Age/Возраст

საიდენტიფიკაციო ნომერი/Identification number/

Идентификационный номер

წონა/Weight/Вес

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

ხუთზე მეტი ცხოველის გადაყვანისას ხდება ცხოველთა აღწერა, რომელსაც ხელს აწერს ექსპორტიორი ქვეყნის სახელმწიფო/ოფიციალური ვეტერინარი ექიმი და წარმოადგენს სერტიფიკატის განუყოფელ ნაწილს/

 

When transporting more than 5 animals, an animal inventory is drawn up, signed by the state/official veterinarian of the exporting country and constituting an integral part of this certificate/

 

При перевозке более 5 животных составляется опись животных, которая подписывается государственным/официальным ветеринарным врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. ცხოველების წარმომავლობა/Origin of animals/Происхождение животных

 

3.1. კარანტინში განთავსების ადგილი და დრო/Place and date of quarantining/Место и время карантинирования:

 

3.2. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული/Administrative unit/Административно-территориальная единица:           

4.ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ/Health information/Информация о состоянии здоровья

 

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი სახელმწიფო/ოფიციალური ვეტერინარი ექიმი ვადასტურებ შემდეგს/I, the undersigned state/official veterinarian, certify that/Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

4.1. ყაზახეთის რესპუბლიკაში საექსპორტო კლინიკურად ჯანმრთელი ცხოველები გამოდიან ექსპორტიორი ქვეყნის მეურნეობიდან ან ადმინისტრაციული ტერიტორიებიდან, რომლებიც ოფიციალურად თავისუფალია ცხოველთა გადამდები დაავადებებისაგან/Clinically healthy animals exported to the Customs Territory of the Republic of Kazakhstan originate from a farm in the exporting country or its administrative territories that are officially free from following infectious animal diseases/Экспортируемые на таможенную территорию Республики Казахстан клинически здоровые животные, происходят из хозяйств или административных территорий страны-экспортера, официально свободных от заразных болезней животных:

- მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებური ენცეფალოპათია – ქვეყნის ან ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგიონალიზაციის მიხედვით აღნიშნული დაავადების უმნიშვნელო ან კონტროლირებადი რისკით ცხოველთა ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIE) ხმელეთის ცხოველების ჯანმრთელობის კოდექსის რეკომენდაციების შესაბამისად/Bovine spongiform encephalopathy (BSE) – territory of the country or the administrative territory in line with regionalization, with negligible or controlled risk with regards to the disease, in accordance with the recommendations of the Terrestrial Code of World Organisation for Animal Health (OIE)/губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота – на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией с незначительным или контролируемым риском по указанной болезни, в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ

- ლეპტოსპიროზი – ბოლო 3 თვის მანძილზე მეურნეობის ტერიტორიაზე/Leptospirosis –  the territory of the farm for the last 3 months/лептоспироза – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства;

- მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირი, კონტაგიოზური პლევროპნევმონია, ვეზიკულური სტომატიტი, ბლუთანგი – ბოლო 24 თვის განმავლობაში ქვეყნის ან ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგიონალიზაციის შესაბამისად/Rinderpest, Contagious bovine pleuropneumonia, Vesicular stomatitis, Bluetongue – territory of the country or the administrative territory in line with regionalization for the last 24 months/чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии, везикулярного стоматита, блутанга – в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

- ნოდულარული დერმატიტი – ბოლო სამი წლის განმავლობაში ქვეყნის ან ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგიონალიზაციის შესაბამისად/Lumpy skin disease(LSD) – territory of the country or the administrative territory in line with regionalization for the last 3 years/заразного узелкового дерматита – в течение последних трёх лет на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

 

- ენზოოტიური ლეიკოზი – ბოლო 12 თვის მანძილზე მეურნეობის ტერიტორიაზე/Enzootic bovine leukosis – the territory of the farm for the last 12 months/энзоотического лейкоза – в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;

- ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი, პარატუბერკულოზი – ბოლო 6 თვის მანძილზე მეურნეობის ტერიტორიაზე/Brucellosis, tuberculosis, paratuberculosis –  the territory of the farm for the last 12 months/бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза – в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства;

- ჯილეხი – ბოლო 20 დღის მანძილზე მეურნეობის ტერიტორიაზე/Anthrax – the territory of the farm for the last 20 days/сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства;

- თურქული – ბოლო 12 თვის განმავლობაში ქვეყნის ან ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე რეგიონალიზაციის შესაბამისად/ Foot-and-mouth disease – territory of the country or the administrative territory in line with regionalization for the last 12 months/ ящура – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией;

4.2 ყაზახეთის რესპუბლიკის საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტირებული ცხოველები არ აცრილან ბრუცელოზისა და თურქულის საწინააღმდეგოდ/Animals exported to the Customs Territory of the Republic of Kazakhstan have not been vaccinated on Brucellosis and Foot-and-mouth disease/Экспортируемые на таможенную территорию Республики Казахстан животные не вакцинированы против бруцеллеза, ящура.

4.3 ყაზახეთის რესპუბლიკის საბაჟო ტერიტორიაზე ექსპორტირებული ცხოველები გენეტიკურად არ არიან დაკავშირებულნი მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებურ ენცეფალოპათიაზე არაკეთილსაიმედო ქვეყნებიდან გამოსულ პირუტყვთან/Animals exported to the Customs Territory of the Republic of Kazakhstan are not genetically related to the animals originating from countries untrustworthy with regards  to Bovine spongiform encephalopathy (BSE)/Экспортируемые на таможенную территорию Республики Казахстан животные, генетически не связанные со скотом из неблагополучных по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота стран.

4.4. ცხოველებს არ მიუღიათ ცხოველური წარმოშობის საკვები, რომელთა საწარმოებლად გამოყენებული იქნა მცოხნავი ცხოველების ცილები, იმ კომპონენტების გამოკლებით, რომლებიც რეკომენდირებულია ცხოველთა ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIE) ხმელეთის ცხოველების ჯანმრთელობის კოდექსით/Animals have not received feed of animal origin, for the production of which ruminant proteins have been used, except for components recommended by the Terrestrial Code of World Organisation for Animal Health (OIE)/Животные не получали корма животного происхождения, при производстве которых использовались белки, полученные от жвачных животных, за исключением компонентов, использование которых допускается Кодексом МЭБ.

4.5. ცხოველები არ დაექვემდებარნენ ნატურალური და სინთეტიკური ესტროგენული, ჰორმონალური ნივთიერებების, თირეოსტატიკური პრეპარატების ზემოქმედებას, პროფილაქტიკური და სამკურნალო ღონისძიებების გამოკლებით/ Animals have not been exposed to natural or synthetic estrogenic and hormonal substances and thyreostatic drugs, with the exception of prophylactic or medical measures//Животные не подвергались воздействию натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ и тиреостатических препаратов, за исключением профилактических и лечебных мероприятий.

4.6. ცხოველები იმყოფებოდნენ კარანტინში არანაკლებ 21 დღის განმავლობაში ექსპორტიორი ქვეყნის სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახურის წარმომადგენლის მეთვალყურეობის ქვეშ და არ ჰქონდათ კონტაქტი სხვა ცხოველებთან. კარანტინის პერიოდში ტარდებოდა ყოველდღიური გარეგანი დათვალიერება. ცხოველები კლინიკურად ჯანმრთელნი არიან და გამოკვლეულნი არიან აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში სებ-ს მიერ რეკომენდირებული მეთოდებით, უარყოფითი შედეგებით (მიეთითოს ლაბორატორიის დასახელება თარიღი და გამოკვლევის მეთოდი) შემდეგ დაავადებებზე:/Animals have been quarantined for not less than 21 days under the surveillance of the representative of the state veterinary service of the exporting country and have not had contact with other animals. During quarantining daily external checks were performed. Animals are clinically healthy, have been examined at an accredited laboratory with methods recommended by OIE, with negative results for following diseases (indicate laboratory designation, date and method of testing)/Животные в течении не менее 21 дня находились в карантине под наблюдением представителя Государственной ветеринарной службы страны-экспортера и не имели контакта с другими животными. В период карантинирования проводилось ежедневное внешнее обследование. Животные клинически здоровы, исследованы в аккредитованной лаборатории методами рекомендованными МЭБ, с отрицательными результатами (указать название лаборатории, дату и метод исследования) на:

 

- ტუბერკულოზი/Tuberculosis/туберкулез                                                                                                                         

- ენზოოტიური ლეიკოზი/Enzootic bovine leukosis/энзоотический лейкоз                                                               

- პარატუბერკულოზი/ Paratuberculosis/паратуберкулез                                                                                                  

- ბრუცელოზი/Brucellosis/бруцеллез                                                                                                                                  

- კამპილობაქტერიოზი/Campylobacteriosis/кампилобактериоз (Campylobacter fetus venerealis)                              

- ტრიქომონოზი/Trichomonosis/трихомоноз (Trichomonas fetus)                                                                                    

- ქლამიდიოზი/Chlamydiosis/хламидиоз                                                                                                                               

 

- ლეპტოსპიროზი (თუ არ იყვნენ ვაქცინირებული ან დამუშავებული პროფილაქტიკის მიზნით დეჰიდროსტრეპტომიცინით ან ექსპორტიორ ქვეყანაში რეგისტრირებული ეკვივალენტური(ტოლი) ეფექტის მქონე ნივთიერებით/Leptospirosis (if they have not been vaccinated or treated for prophylactic purposes with dihydrostreptomycin or with a substance registered in the exporting country which has an equivalent effect/лептоспироз (если не были вакцинированы или обработаны с профилактической целью дегидрострептомицином или веществом, зарегистрированным в стране-экспортере веществом, дающим эквивалентный эффект)

 

- მრპ ინფექციური რინოტრაქეიტი და ვირუსული დიარეა (სანაშენე ცხოველებისთვის იმ პირობით, რომ ცხოველები წინასწარ არ იყვნენ ვაქცინირებული/Infectious bovine rhinotracheitis and Viral diarrhea(for breeding animals on the condition that animals have not undergone prior vaccination/инфекционный ринотрахеит и вирусная диарея КРС (для племенных животных, при условии, что животные не были предварительно вакцинированы)

კამპილობაქტერიოზზე და ტრიქომონოზზე კვლევა საჭიროა მხოლოდ ბუღებისთვის/Testing on Campylobacteriosis and Trichomonosis is required only for  bulls/Исследование на кампилобактериоз и трихомоноз требуется только для быков.

 

4.7. გაგზავნის წინ ცხოველები დაექვემდებარენ ვეტერინარულ დამუშავებას (მიეთითოს მეთოდი და დამუშავების თარიღი/Before dispatch animals have undergone  veterinary treatment (indicate method  and date of treatment)/Перед отправкой животные подвергнуты ветеринарным обработкам (указать метод, дату обработки):

4.8. ყაზახეთის რესპუბლიკაში საექსპორტო ცხოველები იდენტიფიცირებულია/Animals exported to the Customs Territory of the Republic of Kazakhstan have been identified/Экспортируемые на таможенную территорию Республики Казахстан  животные идентифицированы.

4.9.  სატრანსპორტო საშუალება დამუშავებულია და მომზადებულია ექსპორტიორ ქვეყანაში მიღებული წესების შესაბამისად/Means of transport have been treated and prepared in accordance with rules valid in the exporting country/Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране экспортере.

4.10. გადაადგილების მარშრუტი თან ერთვის/ The travel itinerary is hereby attached/Маршрут следования прилагается.

 

 

ადგილი/Place/Место_____________  თარიღი/Date/Дата______________  ბეჭედი/Stamp/Печать

 

უფლებამოსილი პირის/ვეტერინარის ხელმოწერა/Signature of the authorized person/veterinarian/

Подпись государственного/официального ветеринарного врача

 

სახელი, გვარი და თანამდებობა/

Full name and position/

Ф.И.О. и должность

 

შენიშვნა: ხელმოწერა და ბეჭდის ფერი უნდა განსხვავდებოდეს ბლანკისაგან/ Note: Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate/Примечание: Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.