შპს „ინდექსის” საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრეები - ვახტანგი ჯგერენაია, თეა გოროზია, რამაზ ჯგერენაია

შპს „ინდექსის” საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრეები - ვახტანგი ჯგერენაია, თეა გოროზია, რამაზ ჯგერენაია
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს „ინდექსი“
მიღების თარიღი 11/04/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
11/04/2019
ვებგვერდი, 15/04/2019
შპს „ინდექსის” საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრეები - ვახტანგი ჯგერენაია, თეა გოროზია, რამაზ ჯგერენაია
შპს „ინდექსი“

საჯარო განცხადება

აუქციონის დანიშვნის შესახებ

 

2019 წლის 11 აპრილი

 

სპეციალისტი:  შპს „ინდექსი“ ( ს/ 202463342

აღმასრულებელი დირექტორ გიორგი გოგშელიძე; მისამართი: ქ. თბილისი, ტეტელაშვილის 8

ელფოსტა: specialist@mali.ge ,  სადეპოზიტო ანგარიში: GE61TB7600136020100002

სპეციალისტი აცხადებს პირველ საჯარო აუქციონს მესაკუთრის  სახელზე რიცხულ, სს „თიბისი ბანკის“ სასარგებლოდ იპოთეკით დატვირთულ უძრავ ქონებაზე.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 3062 მუხლის მე-3 ნაწილის, ასევე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ვინაიდან მესაკუთრეს ორჯერ გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინება აუქციონის დანიშვნის შესახებ , რისი ჩაბარებაც მესაკუთრეზე ვერ მოხერხდა, აუქციონატორი იყენებს შესაძლებლობას შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

პუბლიკაცია  გამოქვეყნებულია გაზეთ რეზონანსში, ხოლო მეორე საჯარო შეტყობინების საშუალებად გამოყენებულია „საკანონმდებლო მაცნე“. საჯარო შეტყობინება მესაკუთრ სათვის ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების გაზეთში ან აკანონმდებლო მაცნეში“ გამოქვეყნებიდან მე -7 დღეს .

საჯარო აუქციონის საიდენტიფიკაციო ნომერი: M669

უძრავი ნივთის მესაკუთრ ს სახელი და მისამართი: ვახტანგი ჯგერენაია , პ/ნ 29701041123, მის .: მარტვილი, სოფ. გურძემი მე-6 ქ. 6; თეა გოროზია , პ/ნ 29001033664, მის: მარტვილი, სოფ. გურძემი მე-6 ქ. 6; რამაზ ჯგერენაია პ/ნ 29001012313, მის: მარტვილი, სოფ. გურძემი მე-6 ქ. 6

აუქციონის ჩატარების დრო:   22/04/2019  წლის 14:00 სთ -დან 25/04/2019 წლის 12:30 სთ -მდე

აუქციონის ჩატარების ადგილი:

eAuction. ge , განმკარგავი ორგანიზაცია შპს „ინდექსი”

უძრავი ნივთის საწყისი ფასი:  29533.05 ლარი  

უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა და აღწერა:  რაიონი მარტვილი, საკრებულო გურძელი; ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: თანასაკუთრება, ნაკვეთის დანიშნულება: სასოფლო-სამეურნეო; დაზუსტებული ფართობი: 3221.00 კვ.მ; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: შენობა N01/2 საერთო ფართით 200 კვ.მ; ( I სართული 100 კვ.მ; და II სართული 100 კვ.მ); შენობა N02 საერთო ფართით 102 კვ.მ; საკადასტრო კოდი: 41.17.32.053

გარდამავალი უფლება: არა

სხვა უფლება: საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა, განცხადების /თარიღი 102018115799: 05 აპრ 2018 18:52, გადაწყვეტილების /თარიღი 102018115799/3: 05 აპრ 2018 18:52, მესაკუთრე/მოსარგებლე

რამაზ ჯგერენაია ს/ნ 777777772 პ/ნ 29001012313, საგანი: მთელი ქონება , საფუძველი: შეტყობინება, N057514, 05.04.2018, შემოსავლების სამსახური

აუქციონის პირობები:

ა) აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირს, მათ შორის კრედიტორს (სს „თიბისი ბანკი“),  მოვალეს ან/და უძრავი ქონების მესაკუთრეს;

ბ) eAuction.ge აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და   გადაიხადოს საგარანტიო თანხა შემდეგი ფორმით : 1. ნაღდი ანგარიშსწორებით ლიბერთი ბანკში განაცხადის ნომრითა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთით; 2. უნაღდო ანგარიშსწორებით eAuction.ge- ს ვებგვერდზე მითითებული დანიშნულებით მითითებულ ანგარიშზე; 3. eAuction.ge- ს ვებგვერდიდან პლასტიკური ბარათით; 4. ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით; გაცემული სს „თიბისი ბანკის“ (ბენეფიციარის) სასარგებლოდ, უძრავი ნივთის საწყისი ფასის არანაკლებ ერთი მეათედის ოდენობით და გარანტიის მინიმალური ვადით არანაკლებ აუქციონის დასრულების თარიღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღე. პირს, რომელიც ვერ წარმოადგენს შესაბამის საბანკო გარანტიას აუქციონის მითითებული ფორმით, ეკრძალება აუქციონში მონაწილეობა;

გ) აუქციონი მიმდინარეობს მონაწილეთათვის  1% - იანი ბიჯის ოდენობით. შემოთავაზებული ბიჯი შეიძლება იყოს მხოლოდ მზარდი. აუქციონი გრძელდება ბოლო შემოთავაზებამდე. აუქციონზე გამარჯვებულია ის პირი, ვინც უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებს;

დ) აუქციონში გამარჯვებულმა აუქციონის თანხა სრულად უნდა შეიტანოს სპეციალისტის სადეპოზიტო ანგარიშზე აუქციონის დასრულების დღიდან 1 (ერთი)  კვირის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს მის მიერ საბანკო გარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას და უქმდება მისი, როგორც აუქციონზე გამარჯვებულის სტატუსი;

ე) აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ვადაში აუქციონის თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში  შპს „ინდექსი“ მასზე გასცემს განკარგულებას ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესახებ.

ყურადღება: ყველა პირი, რომელსაც აქვს რაიმე სახის უფლებები უძრავ ქონებაზე, ვალდებულია ამ უფლებათა დამადასტურებელი მტკიცებულებანი წარმოადგინოს აუქციონის დაწყებამდე წერილობითი ფორმით, სპეციალისტთან.

 

სპეციალისტი: შპს „ინდექსი“,

აღმასრულებელი დირექტორ გიორგი გოგშელიძე

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.