„ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №82 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №82 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 93
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/04/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/04/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016397
93
11/04/2019
ვებგვერდი, 12/04/2019
190020020.35.119.016397
„ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №82 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №93

2019 წლის 11 აპრილი

ქ. ხონი

 

,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N82 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 02 აპრილის  №705  განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო  185,8 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 მარტის №675 განკარგულებით „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ – 12,3 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 28 მარტის №674 განკარგულებით „ამბულატორიული მომსახურების მიწოდების მიზნით შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის“ – 182,0 ათასი ლარი. შესაბამისად გაიზარდა გადასახდელები:  „გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები“ (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01)  185,8 ათასი ლარით,  „ზოგადი განათლების ხელშეწყობა“ (ორგანიზაციული კოდი 04 05) – 12,3 ათასი ლარით და „ამბულატორიული შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია“ (ორგანიზაციული კოდი 06 03 01) – 182,0 ათასი ლარით.

ნაშთის ცვლილებით გადასახდელები გაიზარდა:  50,0 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 01 02)  „ხონის მუნიციპალიტეტის მერია“, და „გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები“ (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01) – 35,0 ათასი ლარით.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 62-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების, 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების  საფუძველზე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
„ხონის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26  დეკემბრის №82  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, ს/კ: 190020020.35.119.016386, 28/12/2018 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება დანართის  შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძედანართი

თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,351.2

2,756.7

6,594.5

11,532.4

4,511.8

7,020.6

11,031.7

4,079.7

6,952.0

გადასახადები

599.5

0.0

599.5

632.9

0.0

632.9

6,674.0

0.0

6,674.0

გრანტები

7,990.9

2,545.0

5,445.9

10,181.5

4,261.4

5,920.1

4,079.7

4,079.7

0.0

სხვა შემოსავლები

760.8

211.6

549.1

718.0

250.5

467.6

278.0

0.0

278.0

ხარჯები

6,112.3

333.4

5,778.9

6,598.3

174.7

6,423.7

7,565.6

771.4

6,794.2

შრომის ანაზღაურება

1,305.7

63.2

1,242.5

1,412.0

63.2

1,348.8

1,532.0

62.0

1,470.0

საქონელი და მომსახურება

693.0

4.9

688.1

731.9

8.2

723.6

895.1

25.4

869.7

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

48.6

0.0

48.6

46.1

0.0

46.1

სუბსიდიები

3,195.3

86.0

3,109.3

3,493.9

86.3

3,407.6

3,565.6

89.7

3,475.9

გრანტები

0.4

0.0

0.4

0.5

0.0

0.5

2.5

0.0

2.5

სოციალური უზრუნველყოფა

615.9

4.0

611.9

750.8

2.5

748.3

733.0

3.0

730.0

სხვა ხარჯები

302.0

175.4

126.7

160.7

14.5

146.2

791.3

591.3

200.0

საოპერაციო სალდო

3,238.9

2,423.2

815.6

4,934.1

4,337.2

596.9

3,466.0

3,308.2

157.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,739.8

2,172.0

567.9

2,622.9

2,297.5

325.4

5,627.6

5,347.8

279.8

ზრდა

3,001.7

2,172.0

829.8

2,654.4

2,297.5

356.9

5,657.6

5,347.8

309.8

კლება

261.9

0.0

261.9

31.5

0.0

31.5

30.0

0.0

30.0

მთლიანი სალდო

499.1

251.3

247.8

2,311.2

2,039.6

271.5

-2,161.6

-2,039.6

-122.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

480.7

250.4

230.2

2,311.2

2,039.6

271.5

-2,161.6

-2,039.6

-122.0

ზრდა

480.7

250.4

230.2

2,311.2

2,039.6

271.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

480.7

250.4

230.2

2,311.2

2,039.6

271.5

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,161.6

2,039.6

122.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

0.0

 

 

2,161.6

2,039.6

122.0

ვალდებულებების ცვლილება

-18.4

-0.9

-17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

18.4

0.9

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

18.4

0.9

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

480.7

250.428

230.244

2311.2

2039.6

271.5

-2161.6

-2039.6

-122.0

 


მუხლი 2. ხონის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9,613.1

2,756.7

6,856.4

11,563.9

4,511.8

7,052.1

11,061.7

4,079.7

6,982.0

შემოსავლები

9,351.2

2,756.7

6,594.5

11,532.4

4,511.8

7,020.6

11,031.7

4,079.7

6,952.0

არაფინანსური აქტივების კლება

261.9

0.0

261.9

31.5

0.0

31.5

30.0

0.0

30.0

ფინანსური აქტივების კლება

 

 

 

 

 

 

2,161.6

2,039.6

122.0

გადასახდელები

9,132.4

2,506.3

6,626.2

9,252.7

2,472.2

6,780.5

13,223.3

6,119.266

7,104.0

ხარჯები

6,112.3

333.4

5,778.9

6,598.3

174.7

6,423.7

7,565.6

771.4

6,794.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,014.9

2,185.2

829.8

2,654.4

2,297.5

356.9

5,657.6

5,347.8

309.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

449.3

237.3

212.0

2,311.2

2,039.6

271.6

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

18.4

0.9

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

449.3

237.3

212.0

2311.2

2039.6

271.6

-2161.6

-2039.6

-122.0

 


მუხლი 3. ხონის   მუნიციპალიტეტის    2019    წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 061.7 ათასი ლარით.

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსულობები

 

9,613.1

2,756.7

6,856.4

11,563.9

4,511.8

7,052.1

11,061.7

4,079.651

6,982.0

შემოსავლები

 

9,351.2

2,756.7

6,594.5

11,532.4

4,511.8

7,020.6

11,031.7

4,079.7

6,952.0

არაფინანსური აქტივების კლება

 

261.9

0.0

261.9

31.5

0.0

31.5

30.0

0.0

30.0

შემოსავლები

 

9,351.2

2,756.7

6,594.5

11,532.4

4,511.8

7,020.6

11,031.7

4,079.7

6,952.0

გადასახადები

 

599.5

0.0

599.5

632.9

0.0

632.9

6,674.0

0.0

6,674.0

დღგ

 

0.0

 

 

0.0

 

 

6,524.0

 

6,524.0

ქონების გადასახადი

 

117.7

0.0

117.7

192.8

0.0

192.8

150.0

0.0

150.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

 

117.7

 

117.7

192.8

 

192.8

150.0

 

150.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

481.8

 

481.8

440.1

 

440.1

0.0

 

 

გრანტები

 

7,990.9

2,545.0

5,445.9

10,181.5

4,261.4

5,920.1

4,079.7

4,079.7

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

7,990.9

2,545.0

5,445.9

10,181.5

4,261.4

5,920.1

4,079.7

4,079.7

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

 

5,605.9

160.0

5,445.9

6,080.1

160.0

5,920.1

784.7

784.7

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

5,445.9

 

5,445.9

5,920.1

 

5,920.1

0.0

 

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

160.0

160.0

 

160.0

160.0

 

160.0

160.0

0.0

დელეგირებული ტრანსფერი საგანმანათლებლო ღონისძიებებისათვის

 

0.0

 

 

0.0

 

 

442.7

442.7

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

182.0

182.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

2,385.0

2,385.0

0.0

4,101.4

4,101.4

0.0

3,294.9

3,294.9

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

2,205.0

2,205.0

 

3,988.6

3,988.6

 

2,824.9

2,824.9

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

470.0

470.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

 

180.0

180.0

 

112.8

112.8

 

0.0

0.0

 

სხვა შემოსავლები

 

760.8

211.6

549.1

718.0

250.5

467.6

278.0

0.0

278.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

 

80.8

0.0

80.8

91.3

0.0

91.3

95.0

0.0

95.0

პროცენტები

 

30.4

 

30.4

33.2

 

33.2

35.0

 

35.0

რენტა

 

50.3

0.0

50.3

58.1

0.0

58.1

60.0

0.0

60.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

 

44.7

 

44.7

48.7

 

48.7

50.0

 

50.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

5.6

 

5.6

9.4

 

9.4

10.0

 

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 

111.9

0.0

111.9

81.0

0.0

81.0

93.0

0.0

93.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 

96.4

0.0

96.4

43.2

0.0

43.2

33.0

0.0

33.0

სანებართვო მოსაკრებელი

 

65.8

 

65.8

10.6

 

10.6

1.0

 

1.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 

30.6

 

30.6

32.7

 

32.7

32.0

 

32.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 

15.5

0.0

15.5

37.8

0.0

37.8

60.0

0.0

60.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან.(იჯარა)

 

15.5

 

15.5

37.8

 

37.8

60.0

 

60.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

 

54.5

 

54.5

53.0

 

53.0

80.0

 

80.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

239.3

 

239.3

12.0

 

12.0

10.0

 

10.0

ნაშთი წლის დასაწყისისთვის

 

274.3

211.6

62.7

480.7

250.5

230.2

0.000

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

 

261.9

0.0

261.9

31.5

0.0

31.5

30.0

0.0

30.0

ძირითადი აქტივები

 

212.9

 

212.9

31.5

 

31.5

30.0

 

30.0

არაწარმოებული აქტივები

 

49.0

0.0

49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 4. ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები 6674,0 ათასი ლარით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

599.5

0.0

599.5

632.9

0.0

632.9

6,674.0

0.0

6,674.0

დღგ

0.0

 

 

0.0

 

 

6,524.0

 

6,524.0

ქონების გადასახადი

117.7

0.0

117.7

192.8

0.0

192.8

150.0

0.0

150.0

საშემოსავლო გადასახადი

481.8

 

481.8

440.1

 

440.1

0.0

 

 

 


მუხლი 5. ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის   2019  წლის ბიუჯეტის გრანტები 4,079.7 ათასი ლარით

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

 

7,990.9

2,545.0

5,445.9

10,181.5

4,261.4

5,920.1

4,079.7

4,079.7

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

7,990.9

2,545.0

5,445.9

10,181.5

4,261.4

5,920.1

4,079.7

4,079.7

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

 

5,605.9

160.0

5,445.9

6,080.1

160.0

5,920.1

784.7

784.7

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

5,445.9

 

5,445.9

5,920.1

 

5,920.1

0.0

 

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

160.0

160.0

 

160.0

160.0

 

160.0

160.0

0.0

დელეგირებული ტრანსფერი საგანმანათლებლო ღონისძიებებისათვის

 

0.0

 

 

0.0

 

 

442.7

442.7

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

182.0

182.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

2,385.0

2,385.0

0.0

4,101.4

4,101.4

0.0

3,294.9

3,294.9

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

2,205.0

2,205.0

 

3,988.6

3,988.6

 

2,824.9

2,824.9

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

470.0

470.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

 

180.0

180.0

 

112.8

112.8

 

0.0

0.0

 

 


მუხლი 6. ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 278.0 ათასი ლარით

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

 

760.8

211.7

549.1

746.8

250.5

496.3

278.0

0.0

278.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

 

80.8

0.0

80.8

96.0

0.0

96.0

95.0

0.0

95.0

პროცენტები

 

30.4

 

30.4

40.0

 

40.0

35.0

 

35.0

რენტა

 

50.3

0.0

50.3

56.0

0.0

56.0

60.0

0.0

60.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

 

44.7

 

44.7

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

5.6

 

5.6

6.0

 

6.0

10.0

 

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 

111.9

0.0

111.9

87.0

0.0

87.0

93.0

0.0

93.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 

96.4

0.0

96.4

52.0

0.0

52.0

33.0

0.0

33.0

სანებართვო მოსაკრებელი

 

65.8

 

65.8

20.0

 

20.0

1.0

 

1.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 

30.6

 

30.6

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 

15.5

0.0

15.5

35.0

0.0

35.0

60.0

0.0

60.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან.(იჯარა)

 

15.5

 

15.5

35.0

 

35.0

60.0

 

60.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

 

54.5

 

54.5

73.1

 

73.1

80.0

 

80.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 

239.3

 

239.3

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

ნაშთი წლის დასაწყისისთვის

 

274.3

211.7

62.6

480.7

250.5

230.2

0.000

 

 

 


მუხლი 7. ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 13 223.3ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

ხონის მუნიციპალიტეტი

2017 წლის ფაქტი

2018 ფაქტი წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხონის მუნიციპალიტეტი

9,132.4

2,506.3

6,626.2

9,252.7

2,472.2

6,780.5

13,223.3

6,119.266

7,104.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

800.0

0.0

800.0

791.0

0.0

791.0

790.0

0.0

790.0

 

ხარჯები

6,112.3

333.4

5,778.9

6,598.3

174.7

6,423.7

7,565.6

771.4

6,794.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,305.7

63.2

1,242.5

1,412.0

63.2

1,348.8

1,532.0

62.0

1,470.0

 

საქონელი და მომსახურება

693.0

4.9

688.1

731.9

8.2

723.6

895.1

25.4

869.7

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

48.6

0.0

48.6

46.1

0.0

46.1

 

სუბსიდიები

3,195.3

86.0

3,109.3

3,493.9

86.3

3,407.6

3,565.6

89.7

3,475.9

 

გრანტები

0.4

0.0

0.4

0.5

0.0

0.5

2.5

0.0

2.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

615.9

4.0

611.9

750.8

2.5

748.3

733.0

3.0

730.0

 

სხვა ხარჯები

302.0

175.4

126.7

160.7

14.5

146.2

791.3

591.3

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,001.7

2,172.0

829.8

2,654.4

2,297.5

356.9

5,657.6

5,347.8

309.8

 

ვალდებულებების კლება

18.4

0.9

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 8. განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

261.9

0.0

261.9

31.5

0.0

31.5

30.0

0.0

30.0

ძირითადი აქტივები

212.9

 

212.9

31.5

 

31.5

30.0

 

30.0

არაწარმოებული აქტივები

49.0

0.0

49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის   2019   წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,796.4   

0.0   

1,796.4   

1,968.8   

0.0   

1,968.8   

2,218.3   

0.0   

2,218.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,796.4   

0.0   

1,796.4   

1,920.3   

0.0   

1,920.3   

2,172.2   

0.0   

2,172.2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,782.3   

0.0   

1,782.3   

1,920.3   

0.0   

1,920.3   

2,172.2   

0.0   

2,172.2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

14.1   

0.0   

14.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

48.6   

0.0   

48.6   

46.1   

0.0   

46.1   

702

თავდაცვა

70.2   

68.1   

2.1   

83.3   

71.4   

11.9   

88.0   

67.0   

21.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,559.7   

2,049.7   

509.9   

2,038.8   

1,870.1   

168.7   

5,297.5   

5,100.5   

197.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

66.1   

63.7   

2.4   

105.9   

75.9   

30.0   

57.9   

15.9   

42.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

66.1   

63.7   

2.4   

105.9   

75.9   

30.0   

57.9   

15.9   

42.0   

7045

ტრანსპორტი

2,418.1   

1,930.3   

487.8   

1,932.9   

1,794.2   

138.7   

4,699.8   

4,604.8   

95.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,418.1   

1,930.3   

487.8   

1,932.9   

1,794.2   

138.7   

4,699.8   

4,604.8   

95.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

75.6   

55.8   

19.7   

0.0   

0.0   

0.0   

539.8   

479.8   

60.0   

705

გარემოს დაცვა

511.9   

0.0   

511.9   

566.5   

0.0   

566.5   

580.0   

0.0   

580.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

511.9   

0.0   

511.9   

566.5   

0.0   

566.5   

580.0   

0.0   

580.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

928.6   

297.6   

631.1   

961.0   

441.2   

519.7   

690.7   

230.7   

460.0   

7061

ბინათმშენებლობა

514.4    

297.6   

216.8   

519.4   

441.2   

78.2   

270.7   

230.7   

40.0   

7064

გარე განათება

191.1   

0.0   

191.1   

210.5   

0.0   

210.5   

210.0   

0.0   

210.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

223.1   

0.0   

223.1   

231.0   

0.0   

231.0   

210.0   

0.0   

210.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

86.0   

86.0   

0.0   

87.0   

87.0   

0.0   

273.0   

273.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

182.0   

182.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

86.0   

86.0   

0.0   

87.0   

87.0   

0.0   

91.0   

91.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,110.5   

0.0   

1,110.5   

1,259.3   

0.0   

1,259.3    

1,250.0   

2.3   

1,247.7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

207.6   

0.0   

207.6   

259.1   

0.0   

259.1   

261.0   

0.0   

261.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

632.3   

0.0   

632.3   

679.9   

0.0   

679.9    

671.0   

2.3   

668.7   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

51.8   

0.0   

51.8   

45.0   

0.0   

45.0   

53.0   

0.0   

53.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

218.9   

0.0   

218.9   

275.3   

0.0   

275.3   

265.0   

0.0   

265.0   

709

განათლება

1,223.0   

0.0   

1,223.0   

1,301.2   

0.0   

1,301.2   

1,828.7   

442.7   

1,386.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

931.5   

0.0   

931.5   

985.6   

0.0   

985.6   

1,065.0   

0.0    

1,065.0   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

442.7   

442.7   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

291.4   

0.0   

291.4   

315.6   

0.0   

315.6   

315.6   

0.0   

321.0    

710

სოციალური დაცვა

827.8   

4.0   

823.8   

986.8   

2.5   

984.3   

997.0   

3.0   

994.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

9.0   

0.0   

9.0   

12.0   

0.0   

12.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

782.1   

0.0   

782.1   

936.5   

0.0   

936.5   

942.0   

0.0   

942.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

45.7   

4.0   

41.7   

41.4   

2.5   

38.9   

43.0    

3.0   

40.0   

 

სულ

9,114.0   

2,505.4   

6,608.7   

9,252.7   

2,472.2   

6,780.5   

13,223.3   

6,119.3   

7,104.0   

 


მუხლი 10. ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის ბიუჯეტის საოპერაციო  სალდო  

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

3,238.9

2,423.2

815.6

4,934.1

4,337.2

596.9

3,466.0

3,308.2

157.8

 


მუხლი 11. ხონის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ლარით.

მუხლი 12. ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ხონის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

მუხლი 13. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას  ფონდი  0,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 68-ე მუხლის პირველი ნაწილის  შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი 160,0 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 91.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 66.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 3.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ხონის   მუნიციპალიტეტის   2019   წლის   ბიუჯეტის   პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პროგრამები:

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევის და წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრანსპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე. 2019 წლის ბიუჯეტით ქვეპროგრამის განხორციელებისათვის გამოყოფილია 68,0 ათასი ლარი დელეგირებული ტრანსფერიდან 12,0 ათასი ლარი.

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

4. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, მუნიციპალიტეტის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგები:

 საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა; მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; მუნიციპალიტეტში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება; გამართული სანიაღვრე სისტემა; ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა; ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება და მნიშვნელოვანი კაპიტალური სამუშაოების განხორციელება.

შეფასების კრიტერიუმები:

 გაზრდილი რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; რეაბილიტირებული სანიაღვრე სისტემების რაოდენობა.

5. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, შენობა-ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალური სერვისცენტრის უზრუნველყოფა, სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შედეგები: განათებული ქუჩები, მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება; მოსახლეობისთვის, ტურისტებისათვის კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა; მათი კომფორტულად დასვენებისა და გართობისათვის არეალის გაზრდა, ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება და მნიშვნელოვანი კაპიტალური სამუშაოების განხორციელება, მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, საფეხმავლო ბილიკები, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა; კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, კეთილმოწყობილი შენობა ნაგებობები.

6. დასუფთავების ღონისძიებები ააიპ კომუნალური სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა და მათი იზოლირება. კომუნალური სერვისცენტრი ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციას, ახდენს დაზიანებული სანათების შეცვლას და მასთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევას. კომუნალური სერვისცენტრი ახორციელებს ქალაქის გამწვანების სამუშაოების უზრუნველყოფას. შესაბამის პერიოდში დაზიანებული ხეების შეკაფვის სამუშაოებს. ასევე, საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმებას, ნაძვის ხის დადგმას და ქუჩების კეთილმოწყობას. ღონისძიებების დასრულების შემდგომ, მათ დემონტაჟს.

მოსალოდნელი შედეგები:

- ჰიგიენურად და ესთეტიურად მოწესრიგებული ქალაქი;

- თოვლის საფარის გაწმენდის შედეგად ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება.

7. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

 მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოწყობა .

მოსალოდნელი შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

- უზრუნველყოფილი უსაფრთხო გადაადგილება ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებებისათვის დღე-ღამის ნებისმიერ დროს.

8. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობისათვის ესთეტიკურად კეთილმოწყობილი გარემოს შექნა;

9. ააიპსასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება ააიპ – სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას.

10. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

 საქართველოს მთავრობის დადგენილებებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 

11. საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

 მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

12. სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

 2019 წელს პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი არის 10,0 ათასი ლარი, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია მოსახლეობისა და ფერმერთა ცოდნის ამაღლება აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში, სოფლის მეურნეობის საკითხებში სპეციალისტების მოწვევა, მუნიციპალიტეტის ფერმერებისათვის და დაინტერესებული პირებისათვის ტრენინგების მოწყობა. ფერმერებისათვის დამხმარე ბუკლეტებისა და ბროშურების გამოშვება. საპროგნოზო პერიოდში დაგეგმილია კენკროვანი კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

 სოფლის მეურნეობაში დაინტერესებული პირების გაზრდილი ინფორმირებულობა.

13. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შესაბამისად, ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და სრულყოფისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში სასწავლო-შემოქმედებითი მუშაობის ორგანიზება;

14. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01, 04 06)

სკოლამდელი განათლების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

 პროგრამის აღწერა და მიზანი:

 საბავშვო ბაღი წარმოადგენს დაწესებულებას სკოლამდელი ასაკის ბავშვების საზოგადოებრივი აღზრდისათვის. საბავშვო ბაღი, როგორც დაწესებულების ტიპი, წარმოადგენს პირველ რგოლს განათლების სისტემაში. მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაღების 850-ზე მეტი აღსაზრდელისთვის შეიქმნება ყველა პირობა გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისათვის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, რომელსაც სრულად აფინანსებს მუნიციპალიტეტის მერია.

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვის უფლებებსა და ინტერესებზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა, ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის ჩამოყალიბება, სააღმზრდელო პროცესის მონიტორინგის მოქნილი სისტემის უზრუნველყოფა და აღმზრდელთა პროფესიული ზრდა .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

სააღმზრდელო პროცესიის ორგანიზება:

- საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა:

- საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება:

მოსალოდნელი შედეგები:

- ბავშვის ინტერესებსა და უფლებებზე ორიენტირებული ფიზიკური და სოციალური გარემო;

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 20 ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 850-მდე. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ კვების ხარჯს, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საბავშვო ბაღებში რეაბილიტირების ჩატარების შემდეგ დაგეგმილია დამატებითი ჯგუფის გახსნა, რის შედეგადაც ბავშვების რაოდენობა გაიზრდება.

15. ააიპ – ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი (პროგრამული კოდი 04 02)

 მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი, სადაც მუშაობს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის დაწყებით განათლებას ტექნიკურ მოდელირებაში.

უნვითარებს მოსწავლე-ახალგაზრდობას ინტერესს მეცნიერების, ტექნიკის, საწარმოო საქმიანობისა და გამომგონებლობისადმი; უყალიბებს მოზარდებს ტექნიკურ-შემოქმედებით აზროვნებას, ხელს უწყოს მათ შრომით აღზრდას და პროფესიულ ორიენტაციას; ამზადებს მოსწავლეებს ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო კონკურსებში, ოლიმპიადებში, კვირეულებსა და გამოფენებში მონაწილეობისათვის; ატარებს შიდა კონკურსებს, ოლიმპიადებს, კვირეულებსა და გამოფენებს; თანამშრომლობს საქართველოში მოქმედ სკოლისგარეშე დაწესებულებებთან; სასკოლო მზაობის პროგრამის ფარგლებში ამზადებს შესაბამის ასაკის ბავშვებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

ზოგადი განათლების გაზრდილი ხელმისაწვდომობა.

16. ()იპ ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 03)

ააიპ – ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრში ხორციელდება, კომპიუტერული პროგრამებისა და ინგლისური ენის სწავლება.

მოსალოდნელი შედეგები:

ზოგადი განათლების გაზრდილი ხელმისაწვდომობა.

17. ()იპვეტა ჩხენკელის სახ. ხონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 04)

ააიპ – მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრში ფუნქციონირებს სასწავლო და შემოქმედებითი წრეები, კლუბები, ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლები და სახელოვნებო სტუდიები. სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შესაბამისად, ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და სრულყოფისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში სასწავლო-შემოქმედებითი მუშაობის ორგანიზებას, ბავშვებში და ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღრმავებისა და მათი პრობლემების გადაჭრისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებაზე, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის თავისუფალი დროის ორგანიზება, ბავშვთა და ახალგაზრდული ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშეწყობა; ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენისათვის ხელშეწყობა; ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირებისათვის ხელშეწყობა, სოციალურად დაუცველი, აგრეთვე სწავლაში და ხელოვნებაში განსაკუთრებით გამორჩეული ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის ტრენინგ-სემინარების, კონფერენციების, კონცერტების, ფესტივალების, კონკურსების, გამოფენების, ოლიმპიადების, საქველმოქმედო აქციებისა და სხვა ღონისძიებათა მოწყობა; ბავშვებისა და ახალგაზრდების საერთაშორისო ურთიერთობებისა და თანამშრომლობისათვის.

მოსალოდნელი შედეგები:

ზოგადი განათლების გაზრდილი ხელმისაწვდომობა.

18.ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 05)

 „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით ხონის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 430,4 ათ. ლარი.

19. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების, კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

20. ()იპ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ფეხბურთელთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნას, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისებას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციას. აღნიშნული ა(ა)იპ-ის ფარგლებში შექმნილია საფეხბურთო გუნდი „იმერეთი“, რომელიც მონაწილეობას იღებს ეროვნული ჩემპიონატის პირველ ლიგაში.

21. ააიპ – კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსებას. სადაც ფუნქციონირებს ფეხბურთის, კალათბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობის, რაგბის, ჭადრაკის, კარატის, კრივის სექციები და უზრუნველყოფს ფედერაციების ეგიდით განხორციელებულ სხვადასხვა ტურნირებში მათი მივლინებასა და კვების ხარჯების დაფინანსებას, საწვრთნელი პირობების შექმნას. ხელს უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩენას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას. სხვადასხვა სპორტული წრეებში დაკავებულია 293 აღსაზრდელი.

მოსალოდნელი შედეგები:

- საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატება;

- ხონის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მოხვედრა სხვადასხვა რანგის ნაკრებში;

- მოსახლეობის გაზრდილი ინტერესი სპორტის სახეობების მიმართ.

22. ააიპ მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით, არსებული ფონდების დამუშავება სპეციალური მეთოდოლოგიით, სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა, ინოვაციური პროცესების დანერგვა, საქალაქო და საბავშვო ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება თანამედროვე საბიბლიოთეკო სტანდარტების შესაბამისად. 

მოსალოდნელი შედეგები:

ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობის და მასში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდა; საბიბლიოთეკო ფონდში არსებული წიგნების რაოდენობის გაზრდა, მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა ბიბლიოთეკებში;

23. ()იპ სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ხონის“ სამუსიკო სკოლა“. სკოლაში სწავლობს 249 -მდე მოსწავლე, ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და თეორიული განყოფილება, სოლფეჯიოს, მუსიკის ლიტერატურის და რითმიკის ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიებები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

24. ააიპ – კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ააიპ – კულტურის ცენტრში შექმნილია წრეები, ფუნქციონირებს თეატრალური დასი, სასულე ორკესტრი, ფოლკლორული ანსამბლები, ასევე იდგმება სპექტაკლები, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას.

25. ააიპ – სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს ბავშვებისა და მოზარდების სკოლისგარეშე მუშაობაში ჩართვას, ესთეტიკურ აღზრდას, და მხატვრული გემოვნების ჩამოყალიბებას.

26. ააიპ – ხონის ისტორიული მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

 ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ხონის ისტორიული მუზეუმის“ დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ მუზეუმებს. სისტემატურად მოიძიებს ისტორიულ წყაროებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ექსპონატებს. მუზეუმი აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით.

27. ტელერადიო და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და გაზეთის გამოცემის, საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება.

28. ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.

29. ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ტრადიციული სახალხო დღესასწაულებისა და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მომზადება, მწერლების, საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეების, კულტურის მოღვაწეების მოწვევა და ღონისძიების მოწყობა.

კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში ეროვნული თუ ადგილობრივი დღესასწაულების ორგანიზება და სხვადასხვა სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა; ღონისძიებების გამართვით მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების, ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელოვნების სკოლების მოსწავლეთა შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა.

30. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

31. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;

ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;

გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება;

ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.

ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება.

მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება-გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;

 თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;

 ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;

კ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;

ლ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა.

32. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

33. ()იპ – მადლიერების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ეს პროგრამა გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი 120 ბენეფიციარისათვის, რომელთაც ყოველდღიურად შეუძლიათ ისადილონ და მიიღონ საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურება.

34. უფასო სასადილოს მომსახურება სათნოების სახლში (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ამ პროგრამით განსაზღვრულია სოციალურად დაუცველი 130 ბენეფიციარისათვის ყოველდღიური სადილი და საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურეობა.

35. ერთჯერადი და ყოველთვიური სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით, ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით:

ა) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ბ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე/მხარდამჭერზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

გ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლის ასაკის ზემოთ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებული პირების მეურვე/მზრუნველზე/მხარდამჭერზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

დ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ე) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი (18 წლის ასაკამდე ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ვ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა;

ზ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანა/დაფინანსების პროგრამა;

თ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის“ სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე (ტრანსპორტირებისათვის) ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა;

ი) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ლეიკემიით დაავადებული პირების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა;

კ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ლ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უდედმამო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

მ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ნ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაინვალიდებული ვეტერანების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ო) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ვეტერანების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

პ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ჟ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

რ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უნგრეთისა და ავღანეთის ომის ვეტერანების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ს) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპული ოჯახის (მარჩენალზე) ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ტ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლო პირების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა;

უ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის შშმ პირების სასმენი აპარატის (აპარატის სადენის, კვების წყაროს და საშრობი ტაბლეტის) თანადაფინანსების პროგრამა;

ფ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახის გაძლიერების პროგრამა;

ქ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახებში ძალადობის მსხვერპლის დახმარება, მათი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა;

ღ) ხონის მუნიციპალიტეტში 15 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებული შშმ პირების (მშობელთან) ერთად საკურორტო-სარეაბილიტაციო მომსახურების პროგრამა;

ყ) ხონის მუნიციპალიტეტში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა „დღის ცენტრების“ ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა;

შ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების პროგრამა;

ჩ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომის ვეტერანთა, მასთან გათანაბრებულ პირთა, მარჩენალდაკარგულთა, რეპრესირებულთა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა ოჯახებზე საკანალიზაციო, წყალმომარაგების სააბონენტო ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა;

ც) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ქალაქ ხონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებზე, რომელთაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 65001 ქულაზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა, წყალმომარაგების და კანალიზაციის ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა;

ძ) ხონში სამხედრო დასახლებაში დროებით, კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების წყალმომარაგების და კანალიზაციის ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა.

36. წყლის შეღავათები (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა წყალმომარაგების მომსახურების ხარჯების გადახდა. ასევე პროგრამა ემსახურება დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობასა და სოციალურად დაუცველ იმ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 57 ათასს.

37. დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ამ პროგრამით ხორციელდება მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (დევნილთა, ომის ვეტერანთა და მარტოხელა მიცვალებულთა) – 250.0 ლარი.

38. ამბულატორიული შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 03 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხონის მუნიციპალიტეტში მდებარე საჯარო შენობების აშენება და რეაბილიტაცია ამბულატორიული მომსახურების მიწოდების მიზნით.

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

ხონის მუნიციპალიტეტი

2017 წლის ფაქტი

2018 ფაქტი წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხონის მუნიციპალიტეტი

9,132.4

2,506.3

6,626.2

9,252.7

2,472.2

6,780.5

13,223.3

6,119.266

7,104.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

800.0

0.0

800.0

791.0

0.0

791.0

790.0

0.0

790.0

 

ხარჯები

6,112.3

333.4

5,778.9

6,598.3

174.7

6,423.7

7,565.6

771.4

6,794.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,305.7

63.2

1,242.5

1,412.0

63.2

1,348.8

1,532.0

62.0

1,470.0

 

საქონელი და მომსახურება

693.0

4.9

688.1

731.9

8.2

723.6

895.1

25.4

869.7

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

48.6

0.0

48.6

46.1

0.0

46.1

 

სუბსიდიები

3,195.3

86.0

3,109.3

3,493.9

86.3

3,407.6

3,565.6

89.7

3,475.9

 

გრანტები

0.4

0.0

0.4

0.5

0.0

0.5

2.5

0.0

2.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

615.9

4.0

611.9

750.8

2.5

748.3

733.0

3.0

730.0

 

სხვა ხარჯები

302.0

175.4

126.7

160.7

14.5

146.2

791.3

591.3

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,001.7

2,172.0

829.8

2,654.4

2,297.5

356.9

5,657.6

5,347.8

309.8

 

ვალდებულებების კლება

18.4

0.9

17.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,796.7

0.0

1,796.7

1,968.8

0.0

1,968.8

2,218.3

0.0

2,218.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

145.0

0.0

145.0

 

ხარჯები

1,758.0

0.0

1,758.0

1,951.5

0.0

1,951.5

2,192.3

0.0

2,192.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,240.4

0.0

1,240.4

1,336.9

0.0

1,336.9

1,455.0

0.0

1,455.0

 

საქონელი და მომსახურება

464.2

0.0

464.2

490.5

0.0

490.5

570.7

0.0

570.7

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

48.6

0.0

48.6

46.1

0.0

46.1

 

სუბსიდიები

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.4

0.0

0.4

0.5

0.0

0.5

2.5

0.0

2.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.4

0.0

21.4

26.8

0.0

26.8

8.0

0.0

8.0

 

სხვა ხარჯები

20.1

0.0

20.1

48.1

0.0

48.1

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.4

0.0

38.4

17.3

0.0

17.3

26.0

0.0

26.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

496.0

0.0

496.0

588.9

0.0

588.9

635.0

0.0

635.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

 

28.0

28.0

 

28.0

33.0

 

33.0

 

ხარჯები

494.0

0.0

494.0

583.4

0.0

583.4

625.0

0.0

625.0

 

შრომის ანაზღაურება

352.0

0.0

352.0

455.6

0.0

455.6

465.0

0.0

465.0

 

საქონელი და მომსახურება

141.7

0.0

141.7

83.7

0.0

83.7

110.0

0.0

110.0

 

სხვა ხარჯები

0.4

0.0

0.4

44.1

0.0

44.1

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.0

1.9

5.5

0.0

5.5

10.0

0.0

10.0

01 02

ხონის მუნიციპალიტეტის მერია

1,234.6

0.0

1,234.6

1,331.4

0.0

1,331.4

1,487.2

0.0

1,487.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112.0

 

112.0

112.0

 

112.0

112.0

 

112.0

 

ხარჯები

1,212.2

0.0

1,212.2

1,319.5

0.0

1,319.5

1,471.2

0.0

1,471.2

 

შრომის ანაზღაურება

887.1

0.0

887.1

881.3

0.0

881.3

990.0

0.0

990.0

 

საქონელი და მომსახურება

322.5

0.0

322.5

406.9

0.0

406.9

460.7

0.0

460.7

 

გრანტები

0.4

0.0

0.4

0.5

0.0

0.5

2.5

0.0

2.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

0.0

1.3

26.8

0.0

26.8

8.0

0.0

8.0

 

სხვა ხარჯები

0.8

0.0

0.8

4.1

0.0

4.1

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.3

0.0

22.3

11.9

0.0

11.9

16.0

0.0

16.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

54.4

0.0

54.4

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

40.3

0.0

40.3

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

შრომის ანაზღაურება

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.1

0.0

20.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

18.9

0.0

18.9

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.1

0.0

14.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წელს წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

ააიპ – ხონის მუნიციპალური არქივი

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

11.5

 

11.5

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

01 06

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

48.6

0.0

48.6

46.1

0.0

46.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

48.6

0.0

48.6

46.1

0.0

46.1

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

48.6

0.0

48.6

46.1

0.0

46.1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

70.2

68.1

2.1

83.3

71.4

11.9

88.0

67.0

21.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

0.0

39.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

70.2

68.1

2.1

83.3

71.4

11.9

88.0

67.0

21.0

 

შრომის ანაზღაურება

65.4

63.2

2.1

75.1

63.2

11.9

77.0

62.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

4.9

0.0

8.2

8.2

0.0

9.0

5.0

4.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

02 02

ხონის მუნიციპალიტეტის  მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

70.2

68.1

2.1

83.3

71.4

11.9

88.0

67.0

21.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

70.2

68.1

2.1

83.3

71.4

11.9

88.0

67.0

21.0

 

შრომის ანაზღაურება

65.4

63.2

2.1

75.1

63.2

11.9

77.0

62.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

4.9

0.0

8.2

8.2

0.0

9.0

5.0

4.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,001.1

2,348.2

1,652.9

3,566.3

2,311.3

1,255.0

6,568.2

5,331.2

1,237.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102.0

0.0

102.0

111.0

0.0

111.0

112.0

0.0

112.0

 

ხარჯები

1,072.4

175.4

897.0

956.2

14.5

941.8

1,139.0

169.0

970.0

 

საქონელი და მომსახურება

170.3

0.0

170.3

180.0

0.0

180.0

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

697.3

0.0

697.3

761.8

0.0

761.8

760.0

0.0

760.0

 

სხვა ხარჯები

204.9

175.4

29.5

14.5

14.5

0.0

179.0

169.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,927.8

2,172.0

755.9

2,610.0

2,296.8

313.2

5,429.2

5,162.2

267.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,418.1

1,930.3

487.8

1,932.9

1,794.2

138.7

4,699.8

4,604.8

95.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,418.1

1,930.3

487.8

1,932.9

1,794.2

138.7

4,699.8

4,604.8

95.0

03 01 01

 გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები

2,418.1

1,930.3

487.8

1,932.9

1,794.2

138.7

4,699.8

4,604.813

95.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,418.1

1,930.3

487.8

1,932.9

1,794.2

138.7

4,699.8

4,604.8

95.0

03 02

კომუნალური, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,353.5

361.2

992.3

1,477.4

517.1

960.2

1,173.6

246.6

927.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80.0

0.0

80.0

82.0

0.0

87.0

88.0

0.0

88.0

 

ხარჯები

956.4

175.4

781.1

833.9

14.5

819.4

900.0

60.0

840.0

 

საქონელი და მომსახურება

170.3

0.0

170.3

180.0

0.0

180.0

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

581.3

0.0

581.3

639.4

0.0

639.4

640.0

0.0

640.0

 

სხვა ხარჯები

204.9

175.4

29.5

14.5

14.5

0.0

60.0

60.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

397.1

185.9

211.2

643.5

502.7

140.8

273.6

186.6

87.0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

66.1

63.7

2.4

105.9

75.9

30.0

47.9

15.9

32.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.1

63.7

2.4

105.9

75.9

30.0

47.9

15.9

32.0

03 02 02

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის-ცენტრი

511.9

0.0

511.9

566.5

0.0

566.5

580.0

0.0

580.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80.0

 

80.0

87.0

 

87.0

88.0

 

88.0

 

ხარჯები

511.3

0.0

511.3

564.4

0.0

564.4

575.0

0.0

575.0

 

სუბსიდიები

511.3

 0.0

511.3

564.4

0.0

564.4

575.0

 0.0

575.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

2.1

0.0

2.1

5.0

0.0

5.0

03 02 03

შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები

514.4

297.6

216.8

519.4

441.2

78.2

270.7

230.7

40.0

 

ხარჯები

204.9

175.4

29.5

14.5

14.5

0.0

60.0

60.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

204.9

175.4

29.5

14.5

14.5

0.0

60.0

60.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309.5

122.2

187.3

504.9

426.8

78.2

210.7

170.7

40.0

03 02 06

ადმინისტრაციული შენობის მოვლა დასუფთავება

70.0

0.0

70.0

75.0

0.0

75.0

65.0

0.0

65.0

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

75.0

0.0

75.0

65.0

0.0

65.0

 

სუბსიდიები

70.0

 

70.0

75.0

 

75.0

65.0

 

65.0

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

191.1

0.0

191.1

210.5

0.0

210.5

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

170.3

0.0

170.3

180.0

0.0

180.0

200.0

0.0

200.0

 

საქონელი და მომსახურება

170.3

0.0

170.3

180.0

0.0

180.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.9

0.0

20.9

30.6

0.0

30.6

10.0

0.0

10.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

153.1

0.0

153.1

156.0

0.0

156.0

145.0

0.0

145.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

0.0

22.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

116.0

0.0

116.0

122.3

0.0

122.3

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

116.0

0.0

116.0

122.3

0.0

122.3

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.1

0.0

37.1

33.7

0.0

33.7

25.0

0.0

25.0

03 03 01

ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა

37.1

0.0

37.1

33.7

0.0

33.7

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.1

0.0

37.1

33.7

0.0

33.7

25.0

0.0

25.0

03 03 02

ააიპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური

116.0

0.0

116.0

122.3

0.0

122.3

120.0

0.0

120.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

 

22.0

24.0

 

24.0

24.0

 

24.0

 

ხარჯები

116.0

0.0

116.0

122.3

0.0

122.3

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

116.0

 0.0

116.0

122.3

0.0

122.3

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

56.7

56.7

0.0

0.0

0.0

0.0

479.8

479.839

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

109.0

109.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

109.0

109.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.8

55.8

0.0

0.0

0.0

0.0

370.8

370.8

0.0

03 05

საქართველოს რეგიონებისთვის გამოყოფილი თანხა საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა

19.7

0.0

19.7

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.7

0.0

19.7

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

03 06

სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

04 00

განათლება

1,223.0

0.0

1,223.0

1,301.2

0.0

1,301.2

1,828.7

442.7

1,386.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

286.0

0.0

286.0

299.0

0.0

299.0

286.0

0.0

286.0

 

ხარჯები

1,209.4

0.0

1,209.4

1,290.0

0.0

1,290.0

1,822.1

442.7

1,379.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

0.0

 

სუბსიდიები

1,206.7

0.0

1,206.7

1,290.0

0.0

1,290.0

1,379.4

0.0

1,379.4

 

სხვა ხარჯები

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

422.3

422.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

0.0

13.6

11.2

0.0

11.2

6.6

0.0

6.6

04 01

ააიპ ხონის  საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

928.9

0.0

928.9

985.6

0.0

985.6

1,065.0

0.0

1,065.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211.0

 

211.0

220.0

 

220.0

220.0

 

220.0

 

ხარჯები

922.2

0.0

922.2

974.4

0.0

974.4

1,058.4

0.0

1,058.4

 

სუბსიდიები

922.2

0.0

922.2

974.4

0.0

974.4

1,058.4

0.0

1,058.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.6

0.0

6.6

11.2

0.0

11.2

6.6

0.0

6.6

04 06

დამატებითი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო მომსახურების პროგრამა

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

ააიპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი

119.4

0.0

119.4

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

 

35.0

36.0

 

36.0

36.0

 

36.0

 

ხარჯები

112.4

0.0

112.4

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

112.4

0.0

112.4

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ააიპ ხონის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი

47.9

0.0

47.9

53.8

0.0

53.8

55.0

0.0

55.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

47.9

0.0

47.9

53.8

0.0

53.8

55.0

0.0

55.0

 

სუბსიდიები

47.9

0.0

47.9

53.8

 0.0

53.8

55.0

0.0

55.0

04 04

ააიპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

124.1

0.0

124.1

141.8

0.0

141.8

146.0

0.0

146.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

 

30.0

33.0

 

33.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

124.1

0.0

124.1

141.8

0.0

141.8

146.0

0.0

146.0

 

სუბსიდიები

124.1

0.0

124.1

141.8

0.0

141.8

146.0

 0.0

146.0

04 05

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

442.7

442.7

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

442.7

442.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

422.3

422.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,126.1

0.0

1,126.1

1,259.3

0.0

1,259.3

1,250.0

2.3

1,247.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

197.0

0.0

197.0

197.0

0.0

197.0

202.0

0.0

202.0

 

ხარჯები

1,088.6

0.0

1,088.6

1,244.5

0.0

1,244.5

1,238.5

0.0

1,238.5

 

საქონელი და მომსახურება

53.6

0.0

53.6

53.1

0.0

53.1

95.0

0.0

95.0

 

სუბსიდიები

1,001.8

0.0

1,001.8

1,132.2

0.0

1,132.2

1,103.5

0.0

1,103.5

 

სხვა ხარჯები

33.2

0.0

33.2

59.2

0.0

59.2

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.9

0.0

21.9

14.8

0.0

14.8

11.5

2.3

9.2

 

ვალდებულებების კლება

15.6

0.0

15.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

223.2

0.0

223.2

259.1

0.0

259.1

261.0

0.0

261.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

0.0

44.0

46.0

0.0

46.0

48.0

0.0

48.0

 

ხარჯები

207.6

0.0

207.6

259.1

0.0

259.1

261.0

0.0

261.0

 

სუბსიდიები

207.6

0.0

207.6

259.1

0.0

259.1

261.0

0.0

261.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15.6

0.0

15.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხონის „იმერეთი“

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

6.3

 

6.3

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

15.6

0.0

15.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

201.2

0.0

201.2

259.1

0.0

259.1

261.0

0.0

261.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

 

44.0

46.0

 

46.0

48.0

 

48.0

 

ხარჯები

201.2

0.0

201.2

259.1

0.0

259.1

261.0

0.0

261.0

 

სუბსიდიები

201.2

 0.0

201.2

259.1

 0.0

259.1

261.0

0.0

261.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

632.3

0.0

632.3

679.9

0.0

679.9

671.0

2.3

668.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146.0

0.0

146.0

144.0

0.0

144.0

147.0

0.0

147.0

 

ხარჯები

610.4

0.0

610.4

665.1

0.0

665.1

659.5

0.0

659.5

 

სუბსიდიები

610.4

0.0

610.4

665.1

0.0

665.1

659.5

0.0

659.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.9

0.0

21.9

14.8

0.0

14.8

11.5

2.3

9.2

05 02 02

სამუსიკო სახლის რებილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

2.3

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

2.3

0.2

05 02 03

ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა

113.6

0.0

113.6

122.2

0.0

122.2

122.5

0.0

122.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

 

33.0

31.0

 

31.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

109.1

0.0

109.1

117.7

0.0

117.7

118.0

0.0

118.0

 

სუბსიდიები

109.1

 

109.1

117.7

 

117.7

118.0

 

118.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

0.0

4.5

4.5

0.0

4.5

4.5

0.0

4.5

05 02 04

ა(ა)იპ ხონის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

217.0

0.0

217.0

238.9

0.0

238.9

235.0

0.0

235.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46.0

 

46.0

46.0

 

46.0

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

217.0

0.0

217.0

237.7

0.0

237.7

235.0

0.0

235.0

 

სუბსიდიები

217.0

 0.0

217.0

237.7

0.0

237.7

235.0

0.0

235.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

05 02 05

ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრი

182.0

0.0

182.0

185.4

0.0

185.4

180.0

0.0

180.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

46.0

 

46.0

 

ხარჯები

164.6

0.0

164.6

180.6

0.0

180.6

180.0

0.0

180.0

 

სუბსიდიები

164.6

 0.0

164.6

180.6

0.0

180.6

180.0

0.0

180.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.4

0.0

17.4

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

05 02 06

ააიპ ხონის სამხატვრო სკოლა

56.8

0.0

56.8

66.4

0.0

66.4

62.0

0.0

62.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

56.8

0.0

56.8

63.4

0.0

63.4

62.0

0.0

62.0

 

სუბსიდიები

56.8

0.0

56.8

63.4

 0.0

63.4

62.0

 0.0

62.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

05 02 07

ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი

62.9

0.0

62.9

67.0

0.0

67.0

69.0

0.0

69.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

 

12.0

12.0

 

12.0

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

62.9

0.0

62.9

65.7

0.0

65.7

64.5

0.0

64.5

 

სუბსიდიები

62.9

 

62.9

65.7

 

65.7

64.5

 

64.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

1.3

4.5

0.0

4.5

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

51.8

0.0

51.8

45.0

0.0

45.0

53.0

0.0

53.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

51.8

0.0

51.8

45.0

0.0

45.0

53.0

0.0

53.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.9

0.0

17.9

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

სუბსიდიები

33.9

0.0

33.9

30.0

0.0

30.0

33.0

0.0

33.0

05 03 01

ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯები

9.4

0.0

9.4

7.9

0.0

7.9

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.4

0.0

9.4

7.9

0.0

7.9

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.4

0.0

9.4

7.9

0.0

7.9

10.0

0.0

10.0

05 03 04

საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება

8.5

0.0

8.5

7.1

0.0

7.1

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.5

0.0

8.5

7.1

0.0

7.1

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.5

0.0

8.5

7.1

0.0

7.1

10.0

0.0

10.0

05 03 05

ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი ხონი

33.9

0.0

33.9

30.0

0.0

30.0

33.0

0.0

33.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

33.9

0.0

33.9

30.0

0.0

30.0

33.0

0.0

33.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

33.9

 

33.9

30.0

 

30.0

33.0

 

33.0

05 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროგრამების დაფინანსება

28.8

0.0

28.8

30.9

0.0

30.9

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

28.8

0.0

28.8

30.9

0.0

30.9

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.5

0.0

12.5

12.2

0.0

12.2

25.0

0.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

16.3

0.0

16.3

18.8

0.0

18.8

10.0

0.0

10.0

05 05

ეპარქია, სახალხო დღესასწაულებისა და ღონისძიებების  დაფინანსება

190.1

0.0

190.1

244.4

0.0

244.4

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

190.1

0.0

190.1

244.4

0.0

244.4

230.0

0.0

230.0

 

საქონელი და მომსახურება

23.2

0.0

23.2

26.0

0.0

26.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

150.0

 0.0

150.0

178.0

 0.0

178.0

150.0

0.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

16.9

0.0

16.9

40.5

0.0

40.5

30.0

0.0

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

915.4

90.0

825.4

1,073.8

89.5

984.3

1,270.0

276.0

994.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

0.0

36.0

36.0

0.0

36.0

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

913.8

90.0

823.8

1,072.8

88.8

984.0

1,085.7

92.7

993.0

 

სუბსიდიები

278.1

86.0

192.1

309.9

86.3

223.6

322.7

89.7

233.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

594.5

4.0

590.5

724.0

2.5

721.5

723.0

3.0

720.0

 

სხვა ხარჯები

41.2

0.0

41.2

38.9

0.0

38.9

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1.1

0.7

0.4

184.3

183.3

1.0

 

ვალდებულებების კლება

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სამსახური

86.0

86.0

0.0

87.0

87.0

0.0

91.0

91.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

 0.0

16.0

16.0

0.0 

16.0

16.0

0.0 

16.0

 

ხარჯები

86.0

86.0

0.0

86.3

86.3

0.0

89.7

89.7

0.0

 

სუბსიდიები

86.0

86.0

0.0

86.3

86.3

 

89.7

89.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.7

0.7

0.0

1.3

1.3

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

829.4

4.0

825.4

986.8

2.5

984.3

997.0

3.0

994.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

827.8

4.0

823.8

986.5

2.5

984.0

996.0

3.0

993.0

 

სუბსიდიები

192.1

0.0

192.1

223.6

0.0

223.6

233.0

0.0

233.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

594.5

4.0

590.5

724.0

2.5

721.5

723.0

3.0

720.0

 

სხვა ხარჯები

41.2

0.0

41.2

38.9

0.0

38.9

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შშმ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

12.0

0.0

12.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

9.0

 0.0

9.0

12.0

0.0

12.0

06 02 02

ა(ა)იპ მადლიერების სახლი

92.0

0.0

92.0

97.5

0.0

97.5

104.0

0.0

104.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

92.0

0.0

92.0

97.5

0.0

97.5

103.0

0.0

103.0

 

სუბსიდიები

92.0

 

92.0

97.5

 

97.5

103.0

 

103.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 02 03

უფასო სასადილოთ მომსახურება სათნოების სახლში

100.1

0.0

100.1

117.4

0.0

117.4

118.0

0.0

118.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

100.1

0.0

100.1

117.0

0.0

117.0

118.0

0.0

118.0

 

სუბსიდიები

100.1

 

100.1

117.0

 

117.0

118.0

 

118.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

06 02 04

 სოციალური (ერთჯერადი დახმარება)

591.5

0.0

591.5

721.5

0.0

721.5

720.0

0.0

720.0

 

ხარჯები

590.0

0.0

590.0

721.5

0.0

721.5

720.0

0.0

720.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

590.0

0.0

590.0

721.5

0.0

721.5

720.0

0.0

720.0

 

ვალდებულებების კლება

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

წყლის  შეღავათი

41.2

0.0

41.2

38.9

0.0

38.9

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

41.2

0.0

41.2

38.9

0.0

38.9

40.0

0.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

41.2

0.0

41.2

38.9

0.0

38.9

40.0

0.0

40.0

06 02 07

 დაკრძალვის ხარჯი

4.5

4.0

0.5

2.5

2.5

0.0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

4.5

4.0

0.5

2.5

2.5

0.0

3.0

3.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.5

4.0

0.5

2.5

2.5

0.0

3.0

3.0

0.0

06 03

ჯანმრთელობისა დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

182.0

182.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

182.0

182.0

0.0

06 03 01

ამბულატორიული შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

182.0

182.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

182.0

182.0

0.0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.