„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/04/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/04/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 12/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016505
16
05/04/2019
ვებგვერდი, 11/04/2019
010250050.35.105.016505
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2019 წლის 5 აპრილი

ქ. ზუგდიდი

 

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №3 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 17/11/2017, სარეგისტრაციო კოდი : 010250050.35.105.016355) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის :

) 15- მუხლის მე -7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„7. ბეჭედი გამოიყენება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის მიერ შედგენილ ცნობებზე , მერის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილ დოკუმენტებზე და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში .“;

) 30- მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 30. მერიის სამსახურების სამუშაო გეგმები

1. მერია თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძვლებითა და სამსახურების სამუშაო გეგმების საფუძველზე , სამუშაო გეგმა წარმოადგენს ორგანიზაციულ დოკუმენტს , რომლითაც დასაგეგმ პერიოდში განისაზღვრება განსახორიელებელ სამუშაოთა ნუსხა და სამუშაოთა შესრულების ვადები .

2. ყოველი სამუშაო გეგმა დგება დასაგეგმი პერიოდისათვის , მუნიციპალური სამსახურის და ადმინისტრაციული ერთეულის დასაგეგმი პერიოდებია 6 თვე და ერთი წელი .

3. მერიის სამსახურის სამუშაო გეგმას ამტკიცებს მერი .

4. სამუშაო გეგმების შესრულების კონტროლს ახორციელებს მერი მოადგილეების მეშვეობით .“;

) 36- მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის VI1 თავი :

 

თავი VI1

მოქალაქეთა  მონაწილეობა  ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში

მუხლი 361. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისა და მერიის თანამდებობის პირების მიერ მოქალაქეთა მიღების  წესი

1. მერი (მერიის თანამდებობის პირი ) უფლებამოსილია პერიოდულად მოაწყოს მოქალაქეების (ამომრჩევლების ) მიღება .

2. მერის (მერიის თანამდებობის პირის ) მიერ მოქალაქეების (ამომრჩევლების ) მიღების გრაფიკი , დღე , ადგილი და საათები ქვეყნდება მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ .

3. მერის (მერიის თანამდებობის პირის ) მიერ მოქალაქეთა (ამომრჩეველთა ) მიღებას აღრიცხავს და მიღების ოქმს ადგენს მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფლებამოსილი პირი . მოქალაქეთა მიღების ოქმში აღირიცხება მოქალაქეთა მიერ დასმული საკითხები .

4. მიღების საათების დამთავრების შემდეგ მერი (მერიის თანამდებობის პირი ) ეცნობა და ხელს აწერს მოქალაქეთა მიღების ოქმს . მოქალაქეთა მიღების ოქმი ინახება მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურში .

5. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფლებამოსილი პირი უზრუნველყოფს მოქალაქეთა მიღების ოქმში დაფიქსირებული საკითხების შესაბამისი სამსახურებისთვის გადანაწილებას .

მუხლი  362მერის (მერიის თანამდებობის პირის ) შეხვედრები  ამომრჩევლებთან

1. მერი (მერიის თანამდებობის პირი ) უფლებამოსილია პერიოდულად მოაწყოს შეხვედრები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობასთან როგორც საკუთარი ინიციატივით , ასევე მოქალაქეთა მოთხოვნის საფუძველზე .

2. მერის (მერიის თანამდებობის პირის ) მოსახლეობასთან შეხვედრა შეიძლება გაიმართოს წინასწარ შედგენილი დღის წესრიგით ან მის გარეშე . მოსახლეობასთან შეხვედრის მიზნით შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს მერიის დარბაზი , სხვა შენობა ან შეხვედრა ჩატარდეს შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე , ღია ცის ქვეშ .

3. მერის (მერიის თანამდებობის პირის ) მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრისას შეიძლება განხილულ იქნეს შესაბამის დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მათ ასახვამდე და წარმოდგენილ იქნას დასაბუთებული შენიშვნები და წინადადებები , ასევე შეიძლება განხილულ იქნეს მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური საკითხები , მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები . შეხვედრას შეიძლება ჰქონდეს ინფორმაციული ხასიათი ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებთან დაკავშირებით , მათ შორის , ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებისა და მნიშვნელობის , მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების შესახებ .

4. მერის (მერიის თანამდებობის პირის ) მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრის დღე , ადგილი , საათები , აგრეთვე დღის წესრიგი (მისი არსებობის შემთხვევაში ) ქვეყნდება მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე მაინც . გადაუდებელ შემთხვევაში შესაძლებელია მოსახლეობასთან შეხვედრა გამოქვეყნების გარეშეც .

5. მერის (მერიის თანამდებობის პირის ) მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრაზე მიღებული წინადადება , შენიშვნა ფორმდება  შეხვედრის  ოქმით .

6. მერის (მერიის თანამდებობის პირის ) მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს და ხელს აწერს მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში . ოქმი ინახება მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურში .

7. მერი , შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან , ტერიტორიულ ორგანოებთან და მერიის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებთან ერთად განიხილავს მოსახლეობასთან შეხვედრაზე გამოთქმულ წინადადებებს , დასაბუთებულ შენიშვნებს . განხილვის შედეგები ქვეყნდება მერიის ვებგვერდზე .

მუხლი 363. კარდაკარ საჭიროებებზე

1. მერი ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად პერიოდულად მოსახლეობის საჭიროებებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში კარდაკარ გაეცნობა .

2. მოსახლეობის საჭიროებების კარდაკარ გაცნობისას გამოთქმული წინადადებები , შენიშვნები ფორმდება ოქმით , რომელსაც ადგენს და ხელს აწერს მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში . ოქმი ინახება მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურში .

მუხლი 364. უფრო ახლოს ხალხთან

1. პერიოდულად , მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერი და მერიის სამსახურის უფროსები მოსახლეობასთან პირისპირ შეხვედრებს გამართავენ .

2. მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს და ხელს აწერს მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში . ოქმი ინახება მერიის ადმინისტრაციულ სამსახურში .

მუხლი 365. „ცხელი ხაზი

1. „ცხელი ხაზიგულისხმობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სატელეფონო მომსახურების პროცესს . მისი მიზანია ინფორმაციის ოპერატიულად და კვალიფიციურად მიღება /მიწოდება და მაღალი ხარისხის სატელეფონო მომსახურების შეთავაზება .

2. მოქალაქეთა სატელეფონო მომსახურების პროცესში განხორციელებული მომსახურების ზოგადი წესი და პირობები განისაზღვრება მერის ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტით .

მუხლი 366. იდეა მერს

1. „იდეა მერსგულისხმობს მერიის საქმიანობაში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის ჩართულობისა და მნიშვნელოვან საკითხებზე ინიციატივების ონლაინ წარდგენის მექანიზმს , რაც საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს მონაწილეობა მიიღონ მუნიციპალიტეტის განვითარებაში .

2. რეგისტრაცია შესაძლებელია სარეგისტრაციო ფორმაში პირადი მონაცემების , ელექტრონული ფოსტის , მომხმარებლის სახელისა და პაროლის შეყვანით , რომლითაც შემდგომ შეიძლება ვებგვერდზე ავტორიზაცია .

3. იდეის დასამატებლად აირჩევა იდეის ის კატეგორია , რომელსაც შეესაბამება იდეა . მიეთითება სასურველი სახელწოდება და იდეის აღწერა . შეიძლება ატვირთოს ფოტო ან სხვა ფაილი .

4. მიმდინარე იდეები , რომლებზეც ხმის მიცემა აქტიურია , ჩანს იდეების გვერდზე . ხმის მიცემის უფლებით სარგებლობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ნებისმიერი სრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქე .

5. დარეგისტრირებული იდეა პირველ ეტაპზე განიხილება მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფლებამოსილი პირის მიერ იდეის წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში , რომელიც ამოწმებს მის შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან . შეუსაბამობის შემთხვევაში ხარვეზის გამოსწორება შესაძლებელია 15 კალენდარული დღის განმავლობაში . ხარვეზის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში იდეა არ გავა ხმის მიცემის ეტაპზე . იდეამ ხმის მიცემის პერიოდში , რომელიც 60 კალენდარულ დღეს მოიცავს , უნდა მოაგროვოს 1000 ხმა . საჭირო რაოდენობის ხმების მოგროვების შემდეგ , 10 სამუშაო დღის ვადაში , მერი იღებს გადაწყვეტილებას იდეის განხილვის გაგრძელების , ან იდეის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე . თუ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება იდეის შემდგომი განხილვის თაობაზე , 60 კალენდარული დღის განმავლობაში მერი , შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან , ტერიტორიულ ორგანოებთან და მერიის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებთან ერთად განიხილავს იდეის განხორციელების შესაძლებლობას . განხილვის შედეგები ეცნობება იდეის ავტორს და ქვეყნდება ვებგვერდზე .

6. დაუშვებელია იდეა , თუ :

) ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონმდებლობას ;

) შეეხება მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე პირის პირად ინტერესს ;

) სახუმარო ან უცენზურო ვიზუალური მასალის ან /და შინაარსის მქონეა ;

) არ შედის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის კომპეტენციის ფარგლებში ან /და მისი გადაწყვეტა წარმოადგენს სხვა უწყების კომპეტენციას ;

) წარმოადგენს სასამართლოში ან ადმინისტრაციულ ორგანოში მიმდინარე დავის საგანს ან კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი საკითხის რეგულირების პროცედურა , რომელიც გამორიცხავს იდეის საფუძველზე მის გადაწყვეტას ;

) იდეის შინაარსი იდენტურია უკვე არსებული მიმდინარე იდეისა , ან იდეას ბოლო 6 თვის განმავლობაში მიღებული აქვს უარყოფითი რეკომენდაცია , ან იდეა ერხელ იყო ხმის მიცემის ეტაპზე და ვერ მოაგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა , ან იდეას მიღებული აქვს დადებითი რეკომენდაცია და მისი სავარაუდო შესრულების მითითებული ვადა ჯერ არ არის ამოწურული .

მუხლი 367. ერთი დღე მერთან

1. მერი პერიოდულად აწყობს შეხვედრას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აკრედიტებული სასწავლებლების სტუდენტებთან .

2. შეხვედრის ოქმს ადგენს მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფლებამოსილი პირი . ოქმში აღირიცხება სტუდენტთა მიერ დასმული საკითხები .

3. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფლებამოსილი პირი უზრუნველყოფს ოქმში დაფიქსირებული საკითხების შესაბამისი სამსახურისთვის გადაგზავნას .“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.