„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6/9
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/03/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/03/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016418
6/9
14/03/2019
ვებგვერდი, 15/03/2019
190020020.35.111.016418
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის #24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №6/9

2019 წლის 14 მარტი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27.12.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016407) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1

ა) განისაზღვროს:

ა.) შემოსულობები 20 895.5 ათ. ლარით;

ა.) გადასახდელები 25 073.3 ათ. ლარით;

ა.) გრანტები 5 212.0 ათ. ლარით;

ა..) საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 33.0 ათ. ლარით;

ა..) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5 179.0 ათ. ლარით;

ა...) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა...) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4 919.0 ათ. ლარით;

ა.) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით“;

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ. ) პირველი , მე -2 და მე -3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

20,595.5

4,919.0

15,676.5

გადასახადები

11,101.7

0.0

11,101.7

10,570.2

0.0

10,570.2

12,198.5

0.0

12,198.5

გრანტები

4,194.8

3,947.9

246.9

5,633.1

4,266.4

1,366.7

5,212.0

4,919.0

293.0

სხვა შემოსავლები

3,688.1

0.0

3,688.1

3,332.4

0.0

3,332.4

3,185.0

0.0

3,185.0

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,237.5

4,346.5

14,891.0

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,836.0

0.0

2,836.0

საქონელი და მომსახურება

3,818.7

0.0

3,818.7

1,815.3

0.0

1,815.3

2,146.8

26.3

2,120.5

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

49.6

0.0

49.6

სუბსიდიები

5,068.9

0.0

5,068.9

7,983.0

0.0

7,983.0

9,756.5

1,425.0

8,331.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,050.5

0.0

1,050.5

898.6

0.0

898.6

933.2

0.0

933.2

სხვა ხარჯები

1,738.2

943.5

794.7

447.2

237.3

209.9

3,480.4

2,895.2

585.2

საოპერაციო სალდო

4,828.0

3,004.4

1,823.6

5,581.0

4,029.1

1,551.9

1,358.0

572.5

785.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,223.3

2,733.1

1,490.2

2,291.9

1,950.0

341.9

5,377.3

3,436.4

1,940.9

ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

5,677.3

3,436.4

2,240.9

კლება

184.8

0.0

184.8

652.8

0.0

652.8

300.0

0.0

300.0

მთლიანი სალდო

604.7

271.3

333.4

3,289.1

2,079.1

1,210.0

-4,019.3

-2,863.9

-1,155.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

314.7

271.3

43.4

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

ზრდა

1,205.2

939.6

265.6

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,205.2

939.6

265.6

4,352.1

3,018.7

1,333.4

0.0

 

 

კლება

890.5

668.3

222.2

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

ვალუტა და დეპოზიტები

890.5

668.3

222.2

1,205.2

939.6

265.6

4,177.8

2,863.9

1,313.9

ვალდებულებების ცვლილება

-290.0

0.0

-290.0

-142.2

0.0

-142.2

-158.5

0.0

-158.5

კლება

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

საშინაო

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

“;

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19,169.4

3,947.9

15,221.5

20,188.5

4,266.4

15,922.1

20,895.5

4,919.0

15,976.5

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

20,595.5

4,919.0

15,676.5

არაფინანსური აქტივების კლება

184.8

 

184.8

652.8

 

652.8

300.0

 

300.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

18,854.7

3,676.6

15,178.1

17,041.6

2,187.3

14,854.3

25,073.3

7,782.9

17,290.4

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,237.5

4,346.5

14,891.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

5,677.3

3,436.4

2,240.9

ვალდებულებების კლება

290.0

 

290.0

142.2

 

142.2

158.5

 

158.5

ნაშთის ცვლილება

314.7

271.3

43.4

3,146.9

2,079.1

1,067.8

-4,177.8

-2,863.9

-1,313.9

 

“;

მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 595.5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18,984.6

3,947.9

15,036.7

19,535.7

4,266.4

15,269.3

20,595.5

4,919.0

15,676.5

გადასახადები

11,101.7

0.0

11,101.7

10,570.2

0.0

10,570.2

12,198.5

0.0

12,198.5

გრანტები

4,194.8

3,947.9

246.9

5,633.1

4,266.4

1,366.7

5,212.0

4,919.0

293.0

სხვა შემოსავლები

3,688.1

0.0

3,688.1

3,332.4

0.0

3,332.4

3,185.0

0.0

3,185.0

   

“;

ბ. ) მე -5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 212.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

გრანტები

4,194.8

5,633.1

5,212.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

33.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,194.8

5,633.1

5,179.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

246.9

1,366.7

260.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

1,118.8

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

246.9

247.9

260.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,947.9

4,266.4

4,919.0

“;

.გ) მე -7, მე -8 და მე -9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19 237.5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,237.5

4,346.5

14,891.0

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,836.0

0.0

2,836.0

საქონელი და მომსახურება

3,818.7

0.0

3,818.7

1,815.3

0.0

1,815.3

2,146.8

26.3

2,120.5

პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

49.6

0.0

49.6

სუბსიდიები

5,068.9

0.0

5,068.9

7,983.0

0.0

7,983.0

9,756.5

1,425.0

8,331.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,050.5

0.0

1,050.5

898.6

0.0

898.6

933.2

0.0

933.2

სხვა ხარჯები

1,738.2

943.5

794.7

447.2

237.3

209.9

3,480.4

2,895.2

585.2

 “;

  მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 377.3 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 677.3 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 408,1

2 944,7

5 677,3

ძირითადი აქტივები

4 408,1

2 944,7

5 677,3

 

) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

184,8

652,8

300,0

 

ძირითადი აქტივები

0,5

17,5

100,0

 

არაწარმოებული აქტივები

184,3

635,3

200,0

 

მიწა

184,3

635,3

200,0

 

 “;

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური

  კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,379.4 

3,695.0 

4,068.3  

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

3,324.5 

3,608.2 

3,998.7 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,324.5 

3,608.2 

3,848.7 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0 

0.0 

150.0 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

52.5 

86.8 

69.6 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო

დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2.4 

0.0 

0.0 

 

702

თავდაცვა

96.8 

93.3 

111.4 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

430.1 

486.3 

1,580.9 

 

7045

ტრანსპორტი

430.1 

486.3 

1,580.9 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

430.1 

486.3 

1,580.9 

 

705

გარემოს დაცვა

2,568.9 

233.5 

1,540.0 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება , გადამუშავება და განადგურება

1,001.5 

13.4 

0.0 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,567.4 

220.1 

40.0 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

1,500.0 

 

706

საბინაო - კომუნალური მეურნეობა

3,817.8 

5,036.1 

9,168.8 

 

7061

ბინათმშენებლობა

945.7 

224.8 

1,807.4 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,725.9 

1,479.6 

3,356.1 

 

7064

გარე განათება

962.4 

696.8 

871.8 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში

183.8 

2,634.9 

3,133.5 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

623.0 

623.4 

610.0 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

143.9 

165.0 

160.0 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

479.1 

458.4 

450.0 

 

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

4,375.8 

2,857.5 

2,939.0 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3,207.6 

1,576.1 

1,710.1 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

947.5 

945.6 

1,008.1 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

61.1 

165.0 

90.0 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

159.6 

170.8 

130.8 

 

709

განათლება

2,173.9 

2,643.5 

3,695.9 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,173.9 

2,643.5 

3,129.6 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0 

0.0 

566.3 

 

710

სოციალური დაცვა

1,099.0 

1,230.8 

1,200.5 

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

454.7 

456.5 

491.2 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

184.9  

11.6 

0.0 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

459.4 

762.7 

709.3 

 

 

სულ

18,564.7 

16,899.4 

24,914.8 

 

“;

ბ. ) მე -16 მუხლის პირველი პუნქტი და 1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ( პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. კერძოდ: ქუჩების ორმული შეკეთების, საგზაო ნიშნების პასპორტის შედგენის, საგზაო ნიშნების მოწყობის, ქალაქ ფოთში ცენტრალური ქუჩის ტროტუარის (კოსტავას ქუჩის ნაწილის) კეთილმოწყობის, საავტომობილო გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ობიექტებისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, მრავალბინიანი /სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის, მრავალბინიანი /სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის, მრავალბინიანი /სახლების სახურავების რემონტის, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი /სახლების სახურავების რეაბილიტაციის, აღმაშენებლის . N14, N16, N21 /სახლების ექსპერტიზის, გარე განათების ლედ ნათურებით მოწყობის, გარე განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურების, მაწანწალა ძაღლების იზოლირების, მრავალბინიანი /სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, უსახური შენობების დემონტაჟის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მალთაყვის სანაპირო ზოლის (ბულვარის) შემაერთებელი გზის მოწყობის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირების, მდინარე კაპარჭის გაწმენდის, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, მინი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობის, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟის, სახელმწიფო დროშების შეძენის, საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენის და სხვა. 1.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა ( გზები და ხიდები ) ( პროგრამული კოდი 03 01)

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციის, ორმული შეკეთების, საგზაო ნიშნების მოწყობის და ცენტრალური ქუჩის ტროტუარის (კოსტავას ქუჩის ნაწილის) კეთილმოწყობის სამუშაოები. ასევე, დაფინანსდება საგზაო ნიშნების პასპორტის შედგენის და საავტომობილო გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ობიექტებისა და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

 • მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                    

 • გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
 • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.“

ბ. ) მე -16 მუხლის 1.3 და 1.3.1 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, უსახური შენობების დემონტაჟის, მრავალბინიანი /სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მალთაყვის სანაპირო ზოლის (ბულვარის) შემაერთებელი გზის მოწყობის, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები.

  1.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები ( პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად, 2019 წელს განხორციელდება ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო-სადღესასწაულო განწყობის შექმნის მიზნით ინვენტარის შეძენა და ქუჩების მორთვა სხვადასხვა სადღესასწაულო აქსესუარებით. ასევე განხორციელდება სადღესასწაულო აქსესუარების დემონტაჟის, შენახვა-დასაწყობების, სახელმწიფო დროშების შეძენის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის, უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპიტალური შეკეთების, უსახური შენობების დემონტაჟის, მრავალბინიანი /სახლების ეზოების კეთილმოწყობის, მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის, ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მალთაყვის სანაპირო ზოლის (ბულვარის) შემაერთებელი გზის მოწყობის, კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირების, ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟის და მინი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
 • მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება.

  შედეგების შეფასების ინდიკატორი:                       

 • რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა. “

  ბ. ) დაემატოს მე -16 მუხლის პირველ პუნქტს 1.9 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.9 მდინარე კაპარჭის გაწმენდა , პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა ( პროგრამული კოდი 03 09)

მდინარე კაპარჭა წარმოადგენს პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის მთავარ წყაროს, რაც შესაძლებლობას ქმნის ეკოლოგიური თვალსაზრისით გამწმენდ საშუალებას. აღნიშნული მდინარის გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელება მნიშვნელოვნად შეუწყობს პალიასტომის ტბის შევსებასა და ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენას. პალიასტომის ტბა წარმოადგენს მტკნარი წყლის მთავარ წყალსაცავს, როგორც ქალაქ ფოთის, ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისათვის. მდინარე კაპარჭას გაწმენდითი სამუშაოები ხელშემწყობ პირობებს შექმნის ეკოსისტემის აღდგენით პროცესში და პალიასტომის ტბისათვის წარმოადგენს აუცილებელ და ერთადერთ შევსების არტერიას.

  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მდინარე კაპარჭას გაწმენდილი კალაპოტი;
 • პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა.

  შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

 • ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ბ. ) მე -16 მუხლის მე -3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

3.  განათლება ( პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მიმდინარე წელს ასევე განხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.“

ბ. ) დაემატოს მე -16 მუხლის მე -3 პუნქტს 3.3 და 3.4 ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.3   საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ( პროგრამული კოდი 04 04)

საჯარო სკოლების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება, სველი წერტილების მოწესრიგება, გადახურვითი სამუშაოების ჩატარება და ფანჯრებზე თბოიზოლაციის მოწყობა, ყოველივე ხელს შეუწყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო პირობების გაუმჯობესებას.

3.4 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 04 05)

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფს მოსწავლეთა დროულ გადაადგილებას საცხოვრებელი ადგილიდან სკოლამდე. აღნიშნული მომსახურება ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსწავლეთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
 • გაუმჯობესებული სასწავლო პროცესი.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                     

 • მოწესრიგებული სკოლების რაოდენობა.“ ;

ბ. ) მე -16 მუხლის 4.2.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.2.2 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ფინანსური რესურსი გადანაწილებულია:

ა) მოსახლეობის ერთჯერადი (70-ლარიანი) დახმარება 60.0 ათ. ლარი;

ბ) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა დახმარება – 40.0 ათ. ლარი.

პროგრამის მართვა:

მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №100, პირადობის მოწმობის ასლი, აფთიაქიდან წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა ან/და მედიკამენტის ღირებულების შესახებ ამონაწერი.

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფისგანმახორციელებელი სამუშაო ჯგუფის სხდომის მიერ. განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა.

აღნიშნული პროგრამით პაციენტებს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მედიკამენტის სახით, დახმარება შეიძლება გაეწიოთ ერთჯერადად 70 ლარის ფარგლებში, ასევე წელიწადში ერთჯერგანსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფებს, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, საერთო დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში.

თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის მომართვის, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე) საფუძველზე.

პროგრამის მომსახურე აფთიაქ(ებ)იდან ანგარიშის წარდგენა და შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურზე მოხდება თვეში სამჯერ. “

ბ. ) მე -16 მუხლის 4.3.1   ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.3.1   სარიტუალო მომსახურება ( პროგრამული კოდი 06 03 01)

აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება შეჭირვებული, მარტოხელა, უპატრონო და დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების, კერძოდ კუბოს (ჩასასვენებელის) დაფინანსება. აგრეთვე დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 300 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მართვა:

აღნიშნული პროგრამით დახმარების მისაღებად გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა ან მეურვემ უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი, გარდაცვალების მოწმობის ასლი, გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ.

უპატრონო მიცვალებულის შემთხვევაში, დაკრძალვის ორგანიზებას და კუბოს (ჩასასვენებელი) დამზადებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენას ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები (უბნების მიხედვით). “

ბ. ) მე -16 მუხლის 4.4 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.4   მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 04)

ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთში 2018 წლამდე, რომლებიც ზრდიან 3 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე), ბოლო შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება:

 • 3-შვილიან ოჯახს – 50 ლარი;
 • 4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი;
 • 5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი;
 • 6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი;
 • 7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი;
 • 8 და მეტ -შვილიან ოჯახს – 450 ლარი.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით 300-მდე ოჯახი.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით (მშობლების პირადობისა და ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები).

პროგრამის მართვა:

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ წარმოდგენილი დასკვნის, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. “

ბ. ) მე -16 მუხლის 4.8 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.8  ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 05)

ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთში 2018 წლამდე, რომელთაც ჰყავთ ხუთი და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე), მიზანშეწონილია წელიწადში ერთხელ გაეწიოს მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით (მშობლების პირადობისა და ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები).

პროგრამის მართვა:

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ წარმოდგენილი დასკვნის, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. “

ბ. ) მე -17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

org. kodi

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

18,854.7

3,676.6

15,178.1

17,041.6

2,187.3

14,854.3

25,073.3

7,782.9

17,290.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

146.0

0.0

146.0

147.0

0.0

147.0

147.0

0.0

147.0

 

ხარჯები

14,156.6

943.5

13,213.1

13,954.7

237.3

13,717.4

19,237.5

4,346.5

14,891.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,427.8

0.0

2,427.8

2,698.8

0.0

2,698.8

2,836.0

0.0

2,836.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,408.1

2,733.1

1,675.0

2,944.7

1,950.0

994.7

5,677.3

3,436.4

2,240.9

 

ვალდებულებების კლება

290.0

0.0

290.0

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,599.1

0.0

3,599.1

3,837.2

0.0

3,837.2

4,226.8

0.0

4,226.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141.0

0.0

141.0

142.0

0.0

142.0

142.0

0.0

142.0

 

ხარჯები

3,341.8

0.0

3,341.8

3,643.5

0.0

3,643.5

4,018.7

0.0

4,018.7

 

შრომის ანაზღაურება

2,351.0

0.0

2,351.0

2,618.9

0.0

2,618.9

2,752.0

0.0

2,752.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.6

0.0

37.6

51.5

0.0

51.5

49.6

0.0

49.6

 

ვალდებულებების კლება

219.7

0.0

219.7

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

900.6

0.0

900.6

1,134.3

0.0

1,134.3

1,249.0

0.0

1,249.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

 

33.0

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

896.9

0.0

896.9

1,129.2

0.0

1,129.2

1,224.4

0.0

1,224.4

 

შრომის ანაზღაურება

646.0

0.0

646.0

790.6

0.0

790.6

814.2

0.0

814.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

5.1

0.0

5.1

24.6

0.0

24.6

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2,517.4

0.0

2,517.4

2,473.9

0.0

2,473.9

2,599.7

0.0

2,599.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

 

108.0

110.0

 

110.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

2,390.0

0.0

2,390.0

2,427.5

0.0

2,427.5

2,574.7

0.0

2,574.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,705.0

0.0

1,705.0

1,828.3

0.0

1,828.3

1,937.8

0.0

1,937.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.1

0.0

34.1

46.4

0.0

46.4

25.0

0.0

25.0

 

ვალდებულებების კლება

93.3

0.0

93.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

178.5

0.0

178.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

01 04 02

  მგფ - ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

142.2

0.0

142.2

158.5

0.0

158.5

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად              ჩამოჭრილი თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

კრედიტის ( საბიუჯეტო სესხის ) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

49.6

0.0

49.6

 

ხარჯები

52.5

0.0

52.5

86.8

0.0

86.8

49.6

0.0

49.6

02 00

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

შრომის ანაზღაურება

76.8

0.0

76.8

79.9

0.0

79.9

84.0

0.0

84.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                    (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური)

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

96.8

0.0

96.8

93.3

0.0

93.3

111.4

0.0

111.4

 

შრომის ანაზღაურება

76.8

0.0

76.8

79.9

0.0

79.9

84.0

0.0

84.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,843.4

2,080.1

4,763.3

5,755.9

1,875.6

3,880.3

10,789.7

5,316.1

5,473.6

 

ხარჯები

4,563.7

943.5

3,620.2

3,545.6

237.3

3,308.3

6,114.6

2,355.2

3,759.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,253.1

1,136.6

1,116.5

2,210.3

1,638.3

572.0

4,675.1

2,960.9

1,714.2

 

ვალდებულებების კლება

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა ( გზები და ხიდები )

430.1

0.0

430.1

486.3

305.3

181.0

1,580.9

1,190.2

390.7

 

ხარჯები

142.9

0.0

142.9

19.9

0.0

19.9

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.2

0.0

287.2

466.4

305.3

161.1

1,560.9

1,190.2

370.7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,572.8

1,345.1

3,227.7

1,185.8

277.8

908.0

2,749.2

1,460.9

1,288.3

 

ხარჯები

3,922.4

943.5

2,978.9

972.4

143.4

829.0

2,527.4

1,460.9

1,066.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

623.8

401.6

222.2

213.4

134.4

79.0

221.8

0.0

221.8

 

ვალდებულებების კლება

26.6

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

945.7

514.1

431.6

224.8

143.4

81.4

1,807.4

1,460.9

346.5

 

ხარჯები

945.7

514.1

431.6

224.8

143.4

81.4

1,807.4

1,460.9

346.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

977.2

0.0

977.2

696.8

0.0

696.8

871.8

0.0

871.8

 

ხარჯები

894.3

0.0

894.3

669.3

0.0

669.3

650.0

0.0

650.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.1

0.0

68.1

27.5

0.0

27.5

221.8

0.0

221.8

 

ვალდებულებების კლება

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1,010.9

0.0

1,010.9

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,001.5

0.0

1,001.5

13.4

0.0

13.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

69.2

0.0

69.2

30.7

0.0

30.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

69.2

0.0

69.2

30.7

0.0

30.7

30.0

0.0

30.0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,569.8

831.0

738.8

220.1

134.4

85.7

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

1,011.7

429.4

582.3

34.2

0.0

34.2

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

555.7

401.6

154.1

185.9

134.4

51.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,725.9

697.6

1,028.3

1,479.6

1,285.4

194.2

3,356.1

2,665.0

691.1

 

ხარჯები

428.8

0.0

428.8

135.5

89.1

46.4

990.3

894.3

96.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,297.1

697.6

599.5

1,344.1

1,196.3

147.8

2,365.8

1,770.7

595.1

03 03 01

კეთილმოწყობის სამუშაოები

1,725.9

697.6

1,028.3

1,479.6

1,285.4

194.2

3,356.1

2,665.0

691.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

428.8

0.0

428.8

135.5

89.1

46.4

990.3

894.3

96.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,297.1

697.6

599.5

1,344.1

1,196.3

147.8

2,365.8

1,770.7

595.1

03 04

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106.3

0.0

106.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106.3

0.0

106.3

03 05

( ) იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

2,338.2

0.0

2,338.2

2,400.0

0.0

2,400.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2,320.5

0.0

2,320.5

2,388.0

0.0

2,388.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

17.7

0.0

17.7

12.0

0.0

12.0

03 06

( ) იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა - პატრონობის ცენტრი

72.6

0.0

72.6

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

69.6

0.0

69.6

82.8

0.0

82.8

85.0

0.0

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 07

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

144.9

0.0

144.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

144.9

0.0

144.9

03 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

42.0

37.4

4.6

183.2

7.1

176.1

367.3

0.0

367.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.5

4.8

9.7

103.9

0.0

103.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.0

37.4

4.6

168.7

2.3

166.4

263.4

0.0

263.4

03 09

მდინარე კაპარჭის გაწმენდა , პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,500.0

1,425.0

75.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,500.0

1,425.0

75.0

04 00

განათლება

2,173.9

0.0

2,173.9

2,643.5

2.1

2,641.4

3,695.9

1,017.7

2,678.2

 

ხარჯები

2,146.7

0.0

2,146.7

2,402.3

0.0

2,402.3

3,146.3

566.3

2,580.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.2

0.0

27.2

241.2

2.1

239.1

549.6

451.4

98.2

04 01

( ) იპ " თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება "

2,158.9

0.0

2,158.9

2,439.2

0.0

2,439.2

2,600.0

0.0

2,600.0

 

ხარჯები

2,146.7

0.0

2,146.7

2,402.3

0.0

2,402.3

2,580.0

0.0

2,580.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.2

0.0

12.2

36.9

0.0

36.9

20.0

0.0

20.0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

15.0

0.0

15.0

204.3

2.1

202.2

529.6

451.4

78.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

0.0

15.0

204.3

2.1

202.2

529.6

451.4

78.2

04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

540.0

540.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.3

26.3

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

26.3

26.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა , რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4,397.6

1,596.5

2,801.1

2,857.5

309.6

2,547.9

2,939.0

24.1

2,914.9

 

ხარჯები

2,286.5

0.0

2,286.5

2,421.3

0.0

2,421.3

2,544.0

0.0

2,544.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,089.3

1,596.5

492.8

436.2

309.6

126.6

395.0

24.1

370.9

 

ვალდებულებების კლება

21.8

0.0

21.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

3,219.2

1,596.5

1,622.7

1,576.1

309.6

1,266.5

1,710.1

24.1

1,686.0

 

ხარჯები

1,121.8

0.0

1,121.8

1,141.4

0.0

1,141.4

1,345.0

0.0

1,345.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,085.8

1,596.5

489.3

434.7

309.6

125.1

365.1

24.1

341.0

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული სკოლები

180.9

0.0

180.9

181.7

0.0

181.7

185.5

0.0

185.5

 

ხარჯები

180.9

0.0

180.9

178.0

0.0

178.0

181.3

0.0

181.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

4.2

0.0

4.2

05 01 01 07

( ) იპ " სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება რაგბის სასპორტო სკოლა "

113.0

0.0

113.0

113.9

0.0

113.9

115.5

0.0

115.5

 

ხარჯები

113.0

0.0

113.0

110.2

0.0

110.2

111.3

0.0

111.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.7

0.0

3.7

4.2

0.0

4.2

05 01 01 11

( ) იპ " თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი "

67.9

0.0

67.9

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

67.9

0.0

67.9

67.8

0.0

67.8

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

74.2

0.0

74.2

72.5

0.0

72.5

130.4

0.0

130.4

 

ხარჯები

62.6

0.0

62.6

72.5

0.0

72.5

130.4

0.0

130.4

 

ვალდებულებების კლება

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02 01

. . სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5.3

0.0

5.3

8.2

0.0

8.2

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

5.3

0.0

5.3

8.2

0.0

8.2

7.0

0.0

7.0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

1,885.5

1,521.0

364.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,883.0

1,521.0

362.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია - მშენებლობა

202.2

75.5

126.7

425.0

309.6

115.4

354.1

24.1

330.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202.2

75.5

126.7

425.0

309.6

115.4

354.1

24.1

330.0

05 01 06

( ) იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

876.4

0.0

876.4

896.9

0.0

896.9

1,040.1

0.0

1,040.1

 

ხარჯები

875.8

0.0

875.8

890.9

0.0

890.9

1,033.3

0.0

1,033.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

6.0

0.0

6.0

6.8

0.0

6.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

957.7

0.0

957.7

943.8

0.0

943.8

983.2

0.0

983.2

 

ხარჯები

944.0

0.0

944.0

942.4

0.0

942.4

978.2

0.0

978.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

1.4

0.0

1.4

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები ( სასწავლებლები )

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

05 02 01 02

( ) იპ " არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი "

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

206.0

0.0

206.0

210.6

0.0

210.6

210.0

0.0

210.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

99.1

0.0

99.1

119.4

0.0

119.4

153.2

0.0

153.2

 

ხარჯები

88.9

0.0

88.9

119.4

0.0

119.4

153.2

0.0

153.2

 

ვალდებულებების კლება

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

. . სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

05 02 03

. . . . " . ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

35.0

0.0

35.0

05 02 05

( ) იპ " თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება "

123.2

0.0

123.2

129.7

0.0

129.7

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

122.5

0.0

122.5

128.3

0.0

128.3

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.0

0.7

1.4

0.0

1.4

5.0

0.0

5.0

05 02 07

( ) იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი

529.4

0.0

529.4

459.1

0.0

459.1

450.0

0.0

450.0

 

ხარჯები

526.6

0.0

526.6

459.1

0.0

459.1

450.0

0.0

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

თეატრის შენობის რეაბილიტაციის პროექტირება

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

24.9

0.0

24.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

24.9

0.0

24.9

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

61.1

0.0

61.1

165.0

0.0

165.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

61.1

0.0

61.1

165.0

0.0

165.0

90.0

0.0

90.0

05 05

( ) იპ " ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი "

159.6

0.0

159.6

170.8

0.0

170.8

130.8

0.0

130.8