მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/02/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/02/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016358
6
08/02/2019
ვებგვერდი, 12/02/2019
190020020.35.159.016358
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №6

2019 წლის 8 თებერვალი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №33 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის   „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №33  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 31/12/2018, №190020020.35.159.016352) დანართ №1-ში და

 

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

21988.3

25986.7

22668.1

3318.6

28604.5

23873.2

4731.3

გადასახადები

9188.7

9965.0

9965.0

0.0

17129.8

17129.8

0.0

გრანტები

8629.0

9322.4

6003.8

3318.6

4731.3

0.0

4731.3

სხვა შემოსავლები

4170.6

6699.2

6699.2

0.0

6743.4

6743.4

0.0

ხარჯები

13192.8

15363.6

15115.7

247.9

17781.3

17015.5

765.8

შრომის ანაზღაურება

2511.4

3389.9

3255.6

134.3

3765.5

3600.5

165.0

საქონელი და მომსახურება

3082.8

2957.3

2950.2

7.0

3492.1

2976.3

515.8

პროცენტი

64.5

102.1

102.1

0.0

53.2

53.2

0.0

სუბსიდიები

5946.8

7455.7

7350.9

104.8

8819.5

8739.5

80.0

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1075.8

1162.5

1160.8

1.8

1189.8

1184.8

5.0

სხვა ხარჯები

466.6

251.1

251.1

0.0

416.2

416.2

0.0

საოპერაციო სალდო

8795.4

10623.1

7552.4

3070.8

10823.2

6857.6

3965.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8719.2

5144.8

3210.4

1934.4

18835.1

13336.1

5499.1

ზრდა

8938.2

5937.2

4002.9

1934.4

19235.1

13736.1

5499.1

კლება

219.0

792.5

792.5

0.0

400.0

400.0

0.0

მთლიანი სალდო

76.3

5478.4

4342.0

1136.4

-8012.0

-6478.4

-1533.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-198.5

5294.3

4158.0

1136.4

-8203.1

-6669.6

-1533.5

ზრდა

368.8

5294.3

4158.0

1136.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

368.8

5294.3

4158.0

1136.4

0.0

0.0

0.0

კლება

567.4

0.0

0.0

0.0

8203.1

6669.6

1533.5

ვალუტა და დეპოზიტები

567.4

0.0

0.0

0.0

8203.1

6669.6

1533.5

ვალდებულებების ცვლილება

-274.8

-184.0

-184.0

0.0

-191.2

-191.2

0.0

კლება

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

საშინაო

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

22207.3

26779.1

23460.5

3318.6

29004.5

24273.2

4731.3

შემოსავლები

21988.3

25986.7

22668.1

3318.6

28604.5

23873.2

4731.3

არაფინანსური აქტივების კლება

219.0

792.4

792.4

0.0

400.0

400.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

22405.8

21484,8

19302,6

2182,3

37207.6

30942.8

6264.8

ხარჯები

13192.8

15363.6

15115.7

247.9

17781.3

17015.5

765.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8938.2

5937.2

4002.9

1934.4

19235.1

13736.1

5499.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

ნაშთის ცვლილება

-198.5

5294.3

4158.0

1136.4

-8203.1

-6669.6

-1533.5

"

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28604.5 ათასი ლარის ოდენობით:“

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

21988.3

25986.7

22668.1

3318.6

28604.5

23873.2

4731.3

გადასახადები

9188.7

9965.0

9965.0

0.0

17129.8

17129.8

0.0

გრანტები

8629.0

9322.4

6003.8

3318.6

4731.3

0.0

4731.3

სხვა შემოსავლები

4170.6

6699.2

6699.2

0.0

6743.4

6743.4

0.0

"

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4,731.3 ათასი ლარის ოდენობით.“

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 
 

გრანტები

8629.0

9322.4

4,731.3

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8629.0

9322.4

4,731.3

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5499.9

6253.8

1,675.8

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5253.7

6003.8

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

246.2

250.0

1,675.8

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3129.0

3068.6

3,055.5

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

3129.0

3068.6

3,055.5

 

"

5. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6,743.4 ათასი ლარის ოდენობით.“

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

4170.6

6699.2

6,743.4

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

904.6

1275.9

1,148.0

 

პროცენტები

227.9

517.6

455.0

 

რენტა

676.7

758.4

693.0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

521.08

619.1

523.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

155.7

139.3

170.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1963.5

2520.5

2,621.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1959.4

2516.1

2,616.0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

73.21

85.8

100.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

8.60

13.8

8.0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1756.6

2224.5

2,308.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

121.01

192.0

200.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.1

4.4

5.0

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.1

4.4

5.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1247.0

2852.3

2,974.4

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

55.6

50.6

0.0

 

"

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18835,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19235,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

127.7

133.4

273.2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

42.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8124.3

5008.4

14788.5

04 00

განათლება

610.6

433,6

1341.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

75.6

358.9

2789.9

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

2.9

0.0

 

სულ ჯამი

8938.2

5937.2

19235.1

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

219.0

792.5

400.0

ძირითადი აქტივები

37.8

415.7

200.0

მატერიალური მარაგები

0.0

143.8

0.0

არაწარმოებული აქტივები

181.2

233.0

200.0

მიწა

181.2

233.0

200.0

 

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4255.7

5243.2

6014.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4013.7

4957.1

5767.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4013.7

4957.1

5617.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

150.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

242.1

286.17

247.36

702

თავდაცვა

162.1

203.0

259.4

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

162.1

203.0

259.4

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7526.1

4292.1

9195.3

70421

სოფლის მეურნეობა

483.9

306.8

2760.9

7045

ტრანსპორტი

7042.3

3979.9

5787.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7042.3

3979.9

5787.4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0.0

5.5

647.0

705

გარემოს დაცვა

1159.2

1387.5

2385.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1147.5

1370.3

2109.3

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11.7

17.1

275.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3284.6

3851.1

8041.3

7061

ბინათმშენებლობა

26.6

0.5

216.8

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

145.6

206.5

1345.7

7063

წყალმომარაგება

2024.9

2497.1

5392.1

7064

გარე განათება

1024.5

1070.7

1051.9

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

62.9

76.3

34.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

139.2

161.0

180.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139.2

161.0

180.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2183.2

2639.2

5478.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1039.5

1342.8

2743.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

874.1

852.4

2288.3

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

57.6

71.7

86.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

212.1

372.2

360.0

709

განათლება

2653.3

2605.2

4529.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2581.7

2531.9

2991.5

7092

ზოგადი განათლება

71.6

73.4

1537.8

710

სოციალური დაცვა

1042.4

1102.5

1124.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

717.0

743.1

813.3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

320.9

354.7

306.7

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4.5

4.8

5.0

 

სულ

22405.8

21484.8

37207.6

 

8. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (ორგანიზაციული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება;

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა კვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ, სოფელ სეითგოჯალოს მისასვლელი გზის, ქვემო სარალის შიდა გზების, სოფელ ახლოლალოს შიდა გზების, სოფელ ოფრეთში მისასვლელი გზის, სოფელ ალგეთის ღვინის ქარხნის შიდა გზების სოფელ კაჩაგანის შიდა გზების,სოფ. დამია-გეურარხის შიდა გზების, სოფ.კიროვკაში მისასვლელი გზის, სოფ. ხოჯორნიში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, სოფ.წერაქვში შიდა გზებზე ალმირებული ბეტონის მოწყობა. სოფელ იმირში „გადაჭრილი გორის“ ტერიტორიაზე ცენტრალური ტრასიდან მისასვლელი გზის მოასფალტება. ასევე დაგეგმილია სოფელ შაუმიანში და ქ.მარნეულში ესმპ-ს დასახლებაში ხიდის რეაბილიტაცია და სხვა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 149,5 ათასი ლარი, მათ შორის:

·  სოფლების აღმამედლო-ულაშლო-კასუმლოს დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება – 82,0 ათ.ლარი

· სოფ. ამბაროვკის გზის მოასფალტება – 20,0 ათ.ლარი

·  სოფ. ილმაზლოს გზის მოასფალტება – 20,0 ათ.ლარი

·   სოფ.წერაქვში შიდა გზებზე არმირებული ბეტონის მოწყობა – 12,5 ათ.ლარი

·    სოფ. კაჩაგანის შიდა გზების მოასფალტება – 15,0 ათ.ლარი

7.1 ათ. ლარი – საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის №78 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, მიღებული  ტრანსფერის ნაშთი გათვალისწინებულია სოფელ შაუმიანში ხიდის რეაბილიტაციისათვის.".

9. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ორგანიზაციულიკოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების  სოფლებისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით შ.პ.ს „მარნეულის სოფწყალი“–ს სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა– რეაბილიტაცია მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, კერძოდ სოფ.სიონის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, სოფ.ბურმაში ჭაბურღილის მოწყობა, სოფ.შაუმიანის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია და სხვა.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31  დეკემბრის №2577 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“,  მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის  გამოყოფილი  ტრანსფერი  – 1027,8 ათასი ლარი მოხმარდება დანართი №27–ით განსაზღვრული პროექტების განხორციელებას:

  • სოფ. სადახლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია II ეტაპი –  394,5 ათ.ლარი;
  • სოფ. აღმამედლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია II ეტაპი – 213,3 ათ.ლარი;
  • ულაშლოს შიდა ქსელისა და რეზერვუარის მოწყობა –  420,0 ათ.ლარი.

თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 821,4 ათასი ლარი, მათ შორის:

  • სოფ. სადახლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია II ეტაპი– 263,0 ათ.ლარი;
  • სოფ. აღმამედლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია II ეტაპი–142,2 ათ.ლარი;
  • სოფ. ულაშლოში შიდა ქსელისა და რეზერვუარის მოწყობა – 416,2 ათ.ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18  იანვრის №136 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“,  მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის  გამოყოფილი  ტრანსფერის ნაშთი  – 511,1 ათასი ლარი მოხმარდება შემდეგი პროექტების განხორციელებას:

  • სოფ. სადახლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია II ეტაპი – 266,9 ათ.ლარი;
  • სოფ. აღმამედლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია II ეტაპი – 3,3 ათ.ლარი;
  • სოფ. კირაჩ-მუღანლოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია – 320,6 ათ.ლარი.“
10. მე-13 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს  „ე“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                  

„ე) სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება (ორგანიზაციული კოდი 0305)

2019  წელს „სოფლის     მხარდაჭერის     პროგრამის“    ფარგლებში     საქართველოს  მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“,   გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი თანხა –31,0  ათასი  ლარი  მოხმარდება  სოფლის ხელშეწყობის   პროექტების განხორციელებას.

საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა   616,0 ათ.ლარი მოხმარდება  სოფლის ხელშეწყობის   პროექტების განხორციელებას.“.

11. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

22,405.8

21,484.8

19,302.6

2,182.3

37,207.6

30,942.8

6,264.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

213.0

240.0

240.0

0.0

240.0

240.0

0.0

 

ხარჯები

13,192.8

15,363.6

15,115.7

247.9

17,781.3

17,015.5

765.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,511.4

3,389.9

3,255.6

134.3

3,765.5

3,600.5

165.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,938.2

5,937.2

4,002.9

1,934.4

19,235.1

13,736.1

5,499.1

 

ვალდებულებების კლება

274.8

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,497.8

5,243.2

5,199.0

44.3

6,014.4

5,914.3

100.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

228.0

228.0

0.0

228.0

228.0

0.0

 

ხარჯები

3,999.7

4,925.8

4,925.8

0.0

5,550.0

5,550.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,384.1

3,232.7

3,232.7

0.0

3,600.5

3,600.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.7

133.4

89.1

44.3

273.2

173.1

100.1

 

ვალდებულებების კლება

370.4

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

771.9

1,089.8

1,089.8

0.0

1,187.4

1,187.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

21.0

28.0

29.0

0.0

28.0

29.0

0.0

 

ხარჯები

769.6

1,087.4

1,087.4

0.0

1,182.4

1,182.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

449.3

635.6

635.6

0.0

676.3

676.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

2.4

2.4

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3,241.8

3,867.2

3,823.0

44.3

4,429.7

4,329.6

100.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

180.0

200.0

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

 

ხარჯები

3,101.1

3,736.2

3,736.2

0.0

4,161.4

4,161.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,934.8

2,597.1

2,597.1

0.0

2,924.3

2,924.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.1

131.0

86.7

44.3

268.2

168.1

100.1

 

ვალდებულებების კლება

13.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

242.1

286.1

286.1

0.0

244.4

244.4

0.0

 

ხარჯები

64.5

102.1

102.1

0.0

53.2

53.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

177.6

184.0

184.0

0.0

191.2

191.2

0.0

01 05

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.1

0.1

0.0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.1

0.1

0.0

3.0

3.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

162.1

203.0

67.2

135.8

259.4

94.4

165.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

162.1

203.0

67.2

135.8

217.4

52.4

165.0

 

შრომის ანაზღაურება

127.3

157.2

22.9

134.3

165.0

0.0

165.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

42.0

42.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

162.1

203.0

67.2

135.8

259.4

94.4

165.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

162.1

203.0

67.2

135.8

217.4

52.4

165.0

 

შრომის ანაზღაურება

127.3

157.2

22.9

134.3

165.0

0.0

165.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

42.0

42.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12,023.3

9,530.7

7,635.1

1,895.6

19,621.6

15,132.7

4,488.9

 

ხარჯები

3,845.0

4,522.4

4,516.9

5.5

4,833.1

4,833.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,124.3

5,008.4

3,118.2

1,890.1

14,788.5

10,299.6

4,488.9

 

ვალდებულებების კლება

54.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

6,494.4

3,366.9

2,084.3

1,282.6

5,207.4

5,200.3

7.1

 

ხარჯები

484.3

368.1

368.1

0.0

456.8

456.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,010.1

2,998.8

1,716.2

1,282.6

4,750.6

4,743.5

7.1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,352.2

5,338.8

4,751.7

587.2

11,841.5

8,468.3

3,373.1

 

ხარჯები

2,852.6

3,535.8

3,535.8

0.0

3,796.3

3,796.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,496.0

1,803.0

1,215.9

587.2

8,045.2

4,672.1

3,373.1

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,024.9

2,497.1

2,076.0

421.2

5,392.1

3,853.1

1,539.0

 

ხარჯები

4.3

1,215.8

1,215.8

0.0

1,205.0

1,205.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,152.2

1,281.4

860.2

421.2

4,187.1

2,648.1

1,539.0

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54.0

306.8

140.7

166.0

2,760.9

926.7

1,834.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.0

306.8

140.7

166.0

2,760.9

926.7

1,834.2

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

11.7

17.1

17.1

0.0

275.7

275.7

0.0

 

ხარჯები

11.7

17.1

17.1

0.0

25.0

25.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

250.7

250.7

0.0

03 02 04

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

26.6

0.5

0.5

0.0

216.8

216.8

0.0

 

ხარჯები

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.5

0.5

0.0

216.8

216.8

0.0

03 02 05

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,024.5

1,070.7

1,070.7

0.0

1,051.9

1,051.9

0.0

 

ხარჯები

796.3

934.6

934.6

0.0

630.0

630.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.2

136.1

136.1

0.0

421.9

421.9

0.0

03 02 06

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

121.6

110.6

110.6

0.0

309.3

309.3

0.0

 

ხარჯები

101.6

110.6

110.6

0.0

139.3

139.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

0.0

0.0

170.0

170.0

0.0

03 02 07

"ააიპ სუფთა მარნეული"-ს დაფინანსება

1,025.9

1,259.7

1,259.7

0.0

1,800.0

1,800.0

0.0

 

ხარჯები

1,025.9

1,257.7

1,257.7

0.0

1,797.0

1,797.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

2.0

0.0

3.0

3.0

0.0

03 02 08

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

62.9

76.3

76.3

0.0

34.8

34.8

0.0

 

ხარჯები

21.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.7

76.3

76.3

0.0

34.8

34.8

0.0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

345.5

206.5

186.2

20.3

1,345.7

884.0

461.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.5

206.5

186.2

20.3

1,345.7

884.0

461.8

03 03 01

სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები

86.5

161.8

141.5

20.3

1,285.7

824.0

461.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.5

161.8

141.5

20.3

1,285.7

824.0

461.8

03 03 02

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი

 

59.1

44.7

44.7

0.0

60.0

60.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

   59.1

44.7

44.7

0.0

60.0

60.0

0.0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

547.9

613.0

613.0

0.0

580.0

580.0

0.0

 

ხარჯები

470.0

613.0

613.0

0.0

580.0

580.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

483.3

5.5

0.0

5.5

647.0

0.0

647.0

 

ხარჯები

38.1

5.5

0.0

5.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394.7

0.0

0.0

0.0

647.0

0.0

647.0

 

ვალდებულებების კლება

50.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2,653.3

2,605.2

2,605.2

0.0

4,529.2

3,103.5

1,425.8

 

ხარჯები

2,031.3

2,171.6

2,171.6

0.0

3,187.8

2,672.0

515.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610.6

433.6

433.6

0.0

1,341.5

431.5

910.0

 

ვალდებულებების კლება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“-ს დაფინანსება

1,692.2

2,072.3

2,072.3

0.0

2,620.0

2,620.0

0.0

 

ხარჯები

1,692.2

2,066.2

2,066.2

0.0

2,600.0

2,600.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.0

6.0

0.0

20.0

20.0

0.0

04 02

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

889.5

459.6

459.6

0.0

371.5

371.5

0.0

 

ხარჯები

267.6

32.1

32.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610.6

427.6

427.6

0.0

371.5

371.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

71.6

73.4

73.4

0.0

1,537.8

112.0

1,425.8

 

ხარჯები

71.6

73.4

73.4

0.0

587.8

72.0

515.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

950.0

40.0

910.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

2,183.2

2,639.2

2,639.2

0.0

5,478.0

5,478.0

0.0

 

ხარჯები

2,092.2

2,280.2

2,280.2

0.0

2,688.1

2,688.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.6

358.9

358.9

0.0

2,789.9

2,789.9

0.0

 

ვალდებულებების კლება

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,039.5

1,342.8

1,342.8

0.0

2,743.7

2,743.7

0.0

 

ხარჯები

1,007.7

1,012.8

1,012.8

0.0

1,168.0

1,168.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.3

330.0

330.0

0.0

1,575.7

1,575.7

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

5.8

16.8

16.8

0.0

18.0

18.0

0.0

 

ხარჯები

5.8

16.8

16.8

0.0

18.0

18.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

1,028.3

997.8

997.8

0.0

1,186.4

1,186.4

0.0

 

ხარჯები

1,001.9

996.0

996.0

0.0

1,150.0

1,150.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.9

1.8

1.8

0.0

36.4

36.4

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია

5.4

328.1

328.1

0.0

1,539.3

1,539.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

328.1

328.1

0.0

1,539.3

1,539.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

874.1

852.4

852.4

0.0

2,288.3

2,288.3

0.0

 

ხარჯები

815.1

823.4

823.4

0.0

1,074.1

1,074.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

29.0

29.0

0.0

1,214.2

1,214.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

13.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

215.1

140.8

140.8

0.0

214.6

214.6

0.0

 

ხარჯები

206.8

140.8

140.8

0.0

214.6

214.6

0.0

 

ვალდებულებების კლება

8.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

561.1

709.1

709.1

0.0

877.0

877.0

0.0

 

ხარჯები

555.5

682.7

682.7

0.0

859.5

859.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

26.4

26.4

0.0

17.5

17.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

44.5

2.6

2.6

0.0

1,196.7

1,196.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.9

2.6

2.6

0.0

1,196.7

1,196.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

57.6

71.7

71.7

0.0

86.0

86.0

0.0

 

ხარჯები

57.6

71.7

71.7

0.0

86.0

86.0

0.0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

212.1

372.2

372.2

0.0

360.0

360.0

0.0

 

ხარჯები

211.8

372.2

372.2

0.0

360.0

360.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1,189.2

1,263.5

1,156.9

106.5

1,304.9

1,219.9

85.0

 

ხარჯები

1,187.4

1,260.5

1,154.0

106.5

1,304.9

1,219.9

85.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

146.8

161.0

56.2

104.8

180.0

100.0

80.0

 

ხარჯები

146.8

158.1

53.3

104.8

180.0

100.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,042.4

1,102.5

1,100.7

1.8

1,124.9

1,119.9

5.0

 

ხარჯები

1,040.7

1,102.5

1,100.7

1.8

1,124.9

1,119.9

5.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

717.0

743.1

743.1

0.0

813.3

813.3

0.0

 

ხარჯები

717.0

743.1

743.1

0.0

813.3

813.3

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

320.9

354.7

354.7

0.0

306.7

306.7

0.0

 

ხარჯები

319.2

354.7

354.7

0.0

306.7

306.7

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

4.5

4.8

3.0

1.8

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

4.5

4.8

3.0

1.8

5.0

0.0

5.0

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.