მევენახეობა-მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნოლოგიური და ბუნებრივი დანაკარგების ზღვრული ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

მევენახეობა-მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნოლოგიური და ბუნებრივი დანაკარგების ზღვრული ოდენობების განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2-206
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიღების თარიღი 05/03/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/03/2019
ძალაში შესვლის თარიღი 03/04/2019
სარეგისტრაციო კოდი 340050000.22.023.016574
2-206
05/03/2019
ვებგვერდი, 05/03/2019
340050000.22.023.016574
მევენახეობა-მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნოლოგიური და ბუნებრივი დანაკარგების ზღვრული ოდენობების განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-206

2019 წლის 5 მარტი 

ქ. თბილისი

 

მევენახეობა-მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნოლოგიური და ბუნებრივი დანაკარგების ზღვრული ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

„ვაზისა და ღვინის  შესახებ“ საქართველოს კანონის 336  მუხლის 12  პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ :


მუხლი 1

დამტკიცდეს თანდართული „მევენახეობა-მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნოლოგიური და ბუნებრივი დანაკარგების ზღვრული ოდენობები“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს და გავრცელდეს მეღვინეობის პროდუქციის მიმართ ამ ბრძანების ამოქმედებამდე დაწყებულ ოპერაციებზე.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრილევან დავითაშვილიმევენახეობა-მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნილოგიური და ბუნებრივი  დანაკარგების ზღვრული ოდენობები

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
მევენახეობა-მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნოლოგიური და  ბუნებრივი  დანაკარგების  ზღვრული ოდენობები   ადგენს   მევენახეობა-მეღვინეობის პრაქტიკაში  შენახვისა და  ტექნოლოგიური პროცესების  ჩატარებისას მეღვინეობის პროდუქციის, აგრეთვე, შუშისა და კერამიკის ბოთლების, საცობის, ჩაჩის, ეტიკეტის, ყუთისა და ცვილის დანაკარგების მაქსიმალურ ზღვრულ ნორმებს, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ მათი ფაქტობრივი დანაკლისის გამოვლენის შემთხვევაში.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
ამ წესის მიზნებისათვის გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა)  მეღვინეობის პროდუქცია – მეღვინეობის პრაქტიკაში   ყურძნისგან წარმოებული პროდუქტები – ღვინო, ღვინისა და ჭაჭის დისტილატები, ყურძნისეული წარმოშობის სპირტი, ბრენდი,  ჭაჭის არაყი,  მაგარი სასმელი და კონცენტრირებული ყურძნის ტკბილი;

ბ) მეღვინეობის პროდუქციის მოცულობა – მეღვინეობის პროდუქციის მოცულობა დეკალიტრებში, 200 C ტემპერატურაზე გადაანგარიშებით;

) მეღვინეობის პროდუქციის ბუნებრივი  დანაკარგების  ნორმამეღვინეობის პროდუქციის დანაკარგის დასაშვები, ზღვრული ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია განხორციელებული ტექნოლოგიური პროცესებითა და ბუნებრივი აშრობა-დანაკარგებით და რომელიც განისაზღვრება პროცენტული მაჩვენებლით მეღვინეობის პროდუქციის საწყის მოცულობასთან მიმართებაში.


მუხლი 3. მეღვინეობის პროდუქციის დანაკარგის ჩამოწერა
1. ღვინის ფაქტობრივი გამოსავალი ერთი ტონა ყურძნიდან განისაზღვრება „მევენახეობა-მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვისა და შეტყობინების წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 24 იანვრის №2-78 ბრძანებით დამტკიცებული  „მევენახეობა მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნოლოგიური პროცესების აღრიცხვისა და შეტყობინების წესის“ დანართ №17-ში  მითითებული მონაცემებით.

2.  ღვინის შენახვისა და ტექნოლოგიური დამუშავების დროს  ბუნებრივი დანაკარგების ნორმების გამოყენება დასაშვებია მისი (ღვინის) ლექიდან მოხსნის შემდეგ.

3. მეღვინეობის პროდუქციის  ფაქტობრივი დანაკარგების გამოვლენა ხორციელდება  მხოლოდ დანაკლისის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში, ხოლო მათი ჩამოწერა  იმ დოკუმენტების შესაბამისად, რომლებიც ადასტურებენ ტექნოლოგიური პროცესების ჩატარებასა და ამ პროცესებში მონაწილე პროდუქციის მოცულობას.

4. ღვინის შენახვისა და დაძველების მთელი პერიოდის განმავლობაში დანაკარგის გაანგარიშებას აწარმოებენ ყოველთვიურად, ღვინის საშუალო თვიური რაოდენობის გათვალისწინებით. ღვინის საშუალო თვიური რაოდენობის გაანგარიშება ხდება მისი ყოველდღიური ნაშთების ჯამის გაყოფით მოცემული თვის კალენდარულ დღეთა რაოდენობაზე.

5. ღვინის ტექნოლოგიური კომპლექსური დამუშავების დროს საერთო დანაკარგი გამოითვლება ფაქტობრივად განხორციელებულ  თითოეულ ოპერაციაზე დანაკარგთა დაჯამებით.

6. ღვინის ფილტრაციისა და თბური დამუშავების დროს  ოპერაციათა დანაკარგს ემატება გადატუმბვის დანაკარგებიც 0,09%-ის ოდენობით.

7. მეღვინეობის პროდუქციის მათ შორის  სპირტებისა და დისტილატების დანაკარგების გაანგარიშება შენახვისა და დაძველებისას ხორციელდება ამ მუხლის შესაბამისად.


მუხლი 4. მეღვინეობის პროდუქციის აღწერა
ეღვინეობის პროდუქციის აღწერა ხდება:

ა) ღვინის – დეკალიტრებში,  200C  ტემპერატურაზე გადაანგარიშებით;

ბ) ღვინისა და ჭაჭის დისტილატების, ყურძნისეული წარმოშობის სპირტის, ბრენდის,  ჭაჭის არყის და  მაგარი სასმელის – დეკალიტრებში,  200C  ტემპერატურაზე გადაანგარიშებით და აგრეთვე, დეკალიტრებში, აბსოლუტურ ალკოჰოლზე (შემდგომში – ა.ა.) გადაანგარიშებით;

გ) კონცენტრირებული ყურძნის ტკბილის – დეკალიტრებში, 200C ტემპერატურაზე გადაანგარიშებით და კილოგრამებში;

დ) ბოთლების, ჩაჩის, ეტიკეტის, ყუთის – ცალებში;

ე) ცვილის – კილოგრამებში.


მუხლი 5. მეღვინეობის პრაქტიკაში ტექნოლოგიური და ბუნებრივი დანაკარგების  ზღვრული  ოდენობები

 

ოპერაცია

მოცემულ ოპერაციაზე გადაცემული მოცულობის (რაოდენობის) მიმართ დანაკარგის დასაშვები მაქსიმალური ოდენობა,

(%-ში)

 

1.

ღვინო

 

ა)

შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად)

0,05

ბ)

შენახვა ქვევრში (ყოველთვიურად)

0,075

გ)

დაძველება, შენახვა კასრებში (ყოველთვიურად)

0,2

დ)

კუპაჟის, ეგალიზაციის, ასამბლაჟის დროს ღვინის გადატუმბვა საკუპაჟე ჭურჭელში,  გადარევა და გადატუმბვა საკუპაჟე   ჭურჭლიდან                                                                                                                                                    (0,09%+0,06%+0,09%)

 

0,24

ე)

კუპაჟის დროს ღვინის გადატუმბვა საკუპაჟე ჭურჭელში,  გადარევა, გაწებვა და გადატუმბვა დასაწდომ  ჭურჭელში      (0,09%+0,06%+0,07%+0,09%)

 

0,31

ვ)

ფილტრაცია ფილტრკარტონის გამოყენებით                    (0,09%+0,15%)

0,24

ზ)

ფილტრაცია დიატომიტის გამოყენებით                            (0,09%+0,03%)

0,12

თ)

სიცივით დამუშავება დაყოვნებით                                     (0,09%+0,17%)

0,26

ი)

სითბოთი დამუშავება დაყოვნების გარეშე                           (0,09%+0,11%)

0,20

კ)

ჩამოსხმა

0,37

2.

სპირტები, დისტილატები

ა)

შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად, ა.ა.)

0,05

ბ)

დაძველება ცისტერნაში ტკეჩზე (ყოველთვიურად, ა.ა.)

0,08

გ)

დაძველება კასრში (ყოველთვიურად, ა.ა.)

0,33

დ)

გადატუმბვა სატრანსპორტო კონტეინერიდან სტაციონალურ ცისტერნაში და პირიქით – სტაციონალური ცისტერნიდან სატრანსპორტო კონტეინერში

 

0,16

3.

სპირტებისა და დისტილატების დანაკარგები სპირტიანი სასმელების დამზადებისას

 

ა)

გადატუმბვა ერთი ჭურჭლიდან მეორეში

0,16

ბ)

დარევა (ეგალიზაციის, კუპაჟის, გაწებვის დროს)

0,07

გ)

ფილტრაცია (შეწოვა საფილტრავი მასალის ფენის მიერ და უშუალოდ ფილტრზე)

0,09

დ)

გაწებვა

0,08

ე)

სიცივით დამუშავება დაყოვნებით

0,3

4.

 

სპირტიანი სასმელები

ა)

შენახვა რეზერვუარში (ყოველთვიურად)

0,04

ბ)

შენახვა კასრში (ყოველთვიურად)

0,23

გ)

ჩამოსხმა

0,54

5.

კონცენტრირებული ყურძნის ტკბილი

 

 

ა)

შენახვა კონტეინერში, კასრში, ცისტერნაში (ყოველთვიურად)

0,06

6.

შესაფუთი მასალები

 

ა)

შუშის ბოთლი (ჩამოსხმისას)

0.5

ბ)

კერამიკის  ბოთლი (ჩამოსხმისას)

0.5

გ)

საცობი (ჩამოსხმისას)

0,5

დ)

ჩაჩი (ჩამოსხმისას)

0,5

ე)

ეტიკეტი (გაფორმებისას)

0,5

ვ)

ყუთი (შეფუთვისას)

0,5

ზ)

ცვილი (გაფორმებისას)

0,5

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.