„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016433
1
08/01/2019
ვებგვერდი, 10/01/2019
190020020.35.137.016433
„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2019 წლის 8 იანვარი

დაბა ადიგენი

 

„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 24 დეკემბრის №80 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, 190020020.35.137.016430) დამტკიცებულ დანართში, კერძოდ:

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი (მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეიმედა მღებრიშვილიდანართი

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.


ორგ.

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის  ფაქტი

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

7 553.0

7 003,7

2 863,8

4 139,9

735,0

116,3

618,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

107.

0.0

107

108

0.0

108

 

ხარჯები

3 207.4

3 981,8

545,7

3 436,1

4 201,4

0.0

201,4

 

    შრომის ანაზღაურება

875.3

1 052,9

0.0

1 052,9

1 291.0

0.0

1 291.0

 

   საქონელი და მომსახურება

1 005.7

755,3

0.0

755,3

900,3

0.0

900,3

 

   პროცენტი

0.0

52,5

0.0

52,5

49.9

0.0

49.9

 

   სუბსიდია

820.7

969,5

0.0

969.6

1 309.2

0.0

1 309.2

 

  გრანტი

30.0

40.0

0.0

40.0

65.0

0.0

65.0

 

   სოციალური    უზრუნველყოდა

211.5

223.4

0.0

223.4

288,7

0.0

288,7

 

  სხვა ხარჯები

264.2

888.0

545.7

342.3

297.3

0.0

297.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 260.7

3 022.0

2 318.1

703.8

1 388,3

0.0

1 388,3

 

ვალდებულების კლება

84.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 521.7

1 582.9

0.0

1 582.9

962,9

0.0

1 962,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

101

 

101.

102

0.0

102

 

არჯები

1 444.6

1 569.0

0.0

1 569.0

1 959,9

0.0

1 959,9

 

შრომის ანაზღაურება

831.0

997.7

0.0

997.7

1 239.4

0.0

1 239.4

 

საქონელი და მომსახურება

582.4

441.2

0.0

441.2

482,2

0.0

482,2

 

პროცენტი

0.0

52.5

0.0

52.5

49.9

0.0

49.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

15.9

0.0

15.9

37.6

0.0

37.6

 

სხვა ხარჯბი

26.8

61.8

0.0

61.8

150.8

0.0

150.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

13.9

0.0

13.9

3.0

0.0

3.0

0.0

ვალდებულების კლება

73.5

 

 

 

0.0

0.0

0.0

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

439.9

491.0

0.0

491.0

558.7

0.0

558.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

27.0

0.0

27.0

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

424.3

484.8

0.0

484.8

555.7

0.0

555.7

 

შრომის ანაზღაურება

292.6

363.4

0.0

363.4

423.0

0.0

423.0

 

საქონელი და მომსახურება

131.3

55.5

0.0

55.5

60.1

0.0

60.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

8.1

0.0

8.1

11.8

0.0

11.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

57.8

0.0

57.8

60.8

0.0

60.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

6.3

0.0

6.3

3.0

0.0

3.0

 

ვალდებულები კლება

12.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია

1 022.2

1 038.6

0.0

1 038.6

274,3

0.0

274,3

 

მომუშავეტა რიცხოვნობა

 

74.0

0.0

74.0

74

0.0

74

 

ხარჯები

1 020.3

1 031.0

0.0

1 031.0

274,3

0.0

274,3

 

შრომის ანაზღაურება

538.4

634.3

0.0

634.3

816.4

0.0

816.4

 

საქონელი და მომსახურება

451.1

385.7

0.0

385.7

422,1

0.0

422,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

7.8

0.0

7.8

25.8

0.0

25.8

 

სხვა ხარჯები

26.8

3.2

0.0

3.2

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

7.6

0.0

7.6

0.0

0.0

0.0

 

ვალადებულების კლება

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

59.5

53.2

0.0

53.2

49.9

0.0

49.9

 

ხარჯები

0.0

53.2

0.0

53.2

49.9

0.0

49.9

 

პროცენტი

0.0

52.5

0.0

52.5

49.9

0.0

49.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

59.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04 01

მგფ. და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

 

0.0

53.1

0.0

53.1

49.9

0.0

49.9

 

ხარჯები

0.0

53.1

0.0

53.1

49.9

0.0

49.9

 

პროცენტი

0.0

52.5

0.0

52.5

49.9

0.0

49.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

 

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ხაჯები

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

60.7

70.2

0.0

70.2

71.8

0.0

71.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

60.7

70.2

0.0

70.2

71.8

0.0

71.8

 

შრომის ანაზღაურება

44.3

55.2

0.0

55.2

51.6

0.0

51.6

 

საქონელი და მომსახურება

16,3

14.9

0.0

14.9

19.1

0.0

19.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0.1

0.0

0.1

1.1

0.0

1.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 954,8

4 181.9

2 863.8

1 318.1

2 456,1

116,3

2 339,8

 

ხარჯები

691,2

1 174.4

545.7

628.7

925,5

0.0

925,5

 

საქონელი და მომსახურება

389,4

278.1

0.0

278.1

371,9

0.0

371,9

 

სუბსიდია

206,6

286.0

0.0

286.0

427.1

0.0

427.1

 

სხვა ხარჯები

95,2

610.2

545.7

64.5

126.5

0.0

126.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 256,1

3 007.6

2 318.1

689.4

1 385,3

0.0

1 385,3

 

ვალდებულების კლება

7,5

0.0

0.0

0.0

145,4

116,3

29,1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 496,9

2 524.8

2 274.9

 250.0

494,9

109,4

385,5

 

ხარჯები

62,5

39.6

0.0

39.6

144,9

0.0

145,0

 

საქონელი და მომსახურება

62,5

39.6

0.0

39.6

144,9

0.0

145,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 434,4

2 485.2

2 274.9

210.4

231,7

0.0

231,7

 

ვალდებულების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

118,2

109,4

8,8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 782,5

685.2

42.7

642.4

936,0

6,2

929,9

 

ხარჯები

584,0

512.0

0.0

512.0

680,5

0.0

680,5

 

საქონელი და მომსახურება

324,9

226.0

0.0

226.0

226,9

0.0

226,9

 

სუბსიდია

206,6

286.0

0.0

286.0

427.1

0.0

427.1

 

სხვა ხარჯები

52,5

0.0

0.0

0.0

26.5

0.0

26.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 191,0

173.1

42.7

130.4

245,6

0.0

245,6

 

ვალდებულების კლება

7,5

0.0

0.0

0.0

10,0

6,2

3,8

03 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია

558,6

90.3

0.0

90.3

125,0

6,2

118,8

 

ხარჯები

0,0

46.4

0.0

46.4

16.5

0.0

16.5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

46.4

0.0

46.4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

16,5

0,0

16,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

554,7

43.9

6.2

43.9

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულების კლება

3,9

0.0

0.0

0.0

8,4

6,2

2,3

03 02 02

საკანალიზაციო  სისტემების

0,0

1.3

0.0

1.3

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1.3

0.0

1.3

25,0

0,0

25,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

34,1

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

30,5

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

3,6

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

211,6

221.4

0.0

221.4

304,0

0,0

304,0

 

ხარჯები

154,9

160.7

0.0

160.7

226,9

0,0

226,9

 

საქონელი და მომსახურება

154,9

160.7

0.0

160.7

226,9

0,0

226,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,7

60.8

0.0

60.8

75,6

0,0

75,6

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

03 02 05

სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარიული ღონისძიებები

51,7

41.4

0.0

41.4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

18.9

0.0

18.9

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

18.9

0.0

18.9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,7

22.4

0.0

22.4

40,0

0,0

40,0

03 02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

715,1

42.7

42.7

0.0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

191,4

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

139,4

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

51,9

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

  

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,7

42.7

42.7

0.0

0,0

0,0

0,0

03 02  08

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

4,2

2.0

0.0

2.0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,2

2.0

0.0

2.0

5,0

0,0

5,0

03 02 09

ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური

137,7

217.4

0.0

217.4

324,7

0,0

324,7

 

ხარჯები

137,7

217,4

0,0

217,4

324,7

0,0

324,7

 

სუბსიდია

137,7

217,4

0,0

217,4

324,7

0,0

324,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 10

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება

69,5

68.6

0,0

68.6

102,4

0,0

102,4

 

ხარჯები

69,5

68.6

0,0

68.6

102,4

0,0

102,4

 

სუბსიდია

68,8

68.6

0,0

68.6

102,4

0,0

102,4

 

სხვა ხარჯები

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

567,8

972.0

546.2

425.7

1 025,2

0,7

1 024,5

 

ხარჯები

44,6

622.7

545.7

77.1

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,9

12.5

0,0

12.5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

42,7

610.2

545.7

64.5

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

523,2

349.2

0,5

348.7

908,0

0,0

908,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

17,1

0,7

16,4

03 03 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრება

223.7

679.2

545.7

133.5

280,7

0,7

280,0

 

ხარჯები

23.9

574.4

545.7

28.7

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

23.9

574.4

545.7

28.7

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199.9

104.8

0,0

104.8

166,0

0,0

166,0

03 03 02

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების

138.2

198.4

0,5

197.9

579,4

0,0

579,4

 

ხარჯები

9.9

32,6

0,0

32,6

0,0

0,0

0,0

 

სქონელი და მომსახურება

1.9

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8.0

30,6

0,0

30,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.2

165.8

0,5

165.3

579,2

0,0

579,2

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

03 03 03

მუნციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

205.9

94.4

0,0

94.4

165,1

0,0

165,1

 

ხარჯები

10.8

15.8

0,0

15.8

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.5

0,0

10.5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

10,8

5.2

0,0

5.2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195,1

78.6

0,0

78.6

162,9

0,0

162,9

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები

107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

366,6

428.5

0,0

428.5

508,4

0,0

508,4

 

ხარჯები

366,6

428.5

0,0

428.5

508,4

0,0

508,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდია

363,7

425.5

0,0

425.5

508,4

0,0

508,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

ააიპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება

363,7

425.5

0,0

425.5

508,4

0,0

508,4

 

ხარჯები

363,7

425.5

0,0

425.5

508,4

0,0

508,4

 

სუბსიდია

363,7

425.5

0,0

425.5

508,4

0,0

508,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სასკოლო ღონისძიებები

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

335,7

406.4

0,0

406.4

394,1

0,0

394,1

 

ხარჯები

331,0

405.9

0,0

405.9

394,1

0,0

394,1

 

საქონელი და მომსახურება

17,5

18.2

0,0

18.2

27,1

0,0

27,1

 

სუბსიდია

185,4

186.6

0,0

186.6

302,0

0,0

302,0

 

გრანტები

30,0

40,0

0,0

40,0

65,0

0,0

65,0

 

სხვა ხარჯები

98,0

161,2

0,0

161,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

ააიპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება

57,8

53.6

0,0

53.6

96,7

0,0

96,7

 

ხარჯები

57,8

53.6

0,0

53.6

96,7

0,0

96,7

 

სუბსიდია

57,8

53.6

0,0

53.6

96,7

0,0

96,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპროტის განვითარების ხელშეწყობა

28,0

40,0

0,0

40,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

28,0

40,0

0,0

40,0

65,0

0,0

65,0

 

გრანტები

28,0

40,0

0,0

40,0

65,0

0,0

65,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

128,6

133,5

0,0

133,5

205,3

0,0

205,3

 

ხარჯები

127,6

133,0

0,0

133,0

205,3

0,0

205,3

 

სუბსიდია

127,6

133,0

0,0

133,0

205,3

0,0

205,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

45,6

48,0

0,0

48,0

72,3

0,0

72,3

 

ხარჯები

44,6

47,5

0,0

47,5

72,3

0,0

72,3

 

სუბსიდია

44,6

47,5

0,0

47,5

72,3

0,0

72,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის დაფინანსება

38,8

40,3

0,0

40,3

65,3

0,0

65,3

 

ხარჯები

38,,8

40,3

0,0

40,3

65,3

0,0

65,3

 

სუბსიდია

38,8

40,3

0,0

40,3

65,3

0,0

65,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

44,1

45,2

0,0

45,2

67,7

0,0

67,7

 

ხარჯები

44,1

45,2

0,0

45,2

67,7

0,0

67,7

 

სუბსიდია

44,1

45,2

0,0

45,2

67,7

0,0

67,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

21,2

19.3

0,0

19.3

27,1

0,0

27,1

 

ხარჯები

17,5

19.3

0,0

19.3

27,1

0,0

27,1

 

საქონელი და მომსახურება

17,5

18.2

0,0

18.2

27,1

0,0

27,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

 

100,0

160,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

100,0

160,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

98,0

160,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

313,6

333.8

0,0

333.8

341,7

0,0

341,7

 

ხარჯები

313,4

333.8

0,0

333.8

341,7

0,0

341,7

 

სუბსიდია

65,0

71,5

0,0

71,5

71,7

0,0

71,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

207,2

207.4

0,0

207.4

250,0

0,0

250,0

 

სხვა ხარჯები

41,2

54.8

0,0

54.8

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულების კლება

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

65,0

71,5

0,0

71,5

71,7

0,0

71,7

 

ხარჯები

65,0

71,5

0,0

71,5

71,7

0,0

71,7

 

სუბსიდია

65,0

71,5

0,0

71,5

71,7

0,0

71,7

06 02

სოციალური პროგრამები

248,6

262.3

0,0

262.3

270,0

0,0

270,0

 

ხარჯები

248,4

262.3

0,0

262.3

270,0

0,0

270,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

207,2

207.4

0,0

207.4

250,0

0,0

250,0

 

სხვა ხარჯები

41,2

54.8

0,0

54.8

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულების კლება

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება

150,9

149.5

0,0

149.5

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

150,7

149.5

0,0

149.5

180,0

0,0

180,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

150,7

149.5

0,0

149.5

180,0

0,0

180,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

20,9

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

20,9

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,9

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 03

ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის

0,2

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,2

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

06 02 04

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

0,8

0.5

0,0

0.5

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,8

0.5

0,0

0.5

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0.5

0,0

0.5

1,0

0,0

1,0

06 02 05

ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

ხარჯები

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,6

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

06 02 06

სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი

20,0

17.9

0,0

17.9

27,6

0,0

27,6

 

ხარჯები

20,0

17.9

0,0

17.9

27,6

0,0

27,6

 

სოცილური უზრუნველყოფა

20,0

17.9

0,0

17.9

27,6

0,0

27,6

06 02 07

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

42,9

58.8

0,0

58.8

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

42,9

58.8

0,0

58.8

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,7

3.9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

41,2

54.8

0,0

54.8

20,0

0,0

20,0

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

10,0

10.6

0,0

10.6

16,0

0,0

16,0

 

ხარჯები

10,0

10.6

0,0

10.6

16,0

0,0

16,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,0

10.6

0,0

10.6

16,0

0,0

16,0

06 02 09

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

1,4

1.4

0,0

1.4

2,8

0,0

2,8

 

ხარჯები

1,4

1.4

0,0

1.4

2,8

0,0

2,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,4

1.4

0,0

1.4

2,8

0,0

2,8

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.