„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 90
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.160.016526
90
08/01/2019
ვებგვერდი, 10/01/2019
010260020.35.160.016526
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №90

2019 წლის 8 იანვარი

ქ. რუსთავი

 

,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს  ცვლილება ,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 1 თებერვლის №13 დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 08/02/2018; 010260020.35.160.016449) პირველი მუხლით დამტკიცებულ დანართში  და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელევანი ონიანიდანართი
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოები და საშტატო ნუსხა

რანგი

 თანამდებობის დასახელება

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

თანამდებობრივი სარგო

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

1

 

მერი

1

4500

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

4000

3

 

მერის  მოადგილე

2

3750

4

III

მერის წარმომადგენელი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

10

1700

მერიის აპარატი

5

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

იურიდიული განყოფილება

6

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

7

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

8

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1000

9

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

საორგანიზაციო განყოფილება

10

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

11

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

12

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

1200

13

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

14

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1800

15

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

39

750

სერვისების განვითარებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

16

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

17

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

10

800

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

18

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

19

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

ტექნიკური  უზრუნველყოფის განყოფილება

20

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილება

21

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

22

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

800

ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

23

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

24

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

ქონების მართვის განყოფილება

25

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

26

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1000

27

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

800

ეკონომიკური განვითარების განყოფილება

28

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

29

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1000

30

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

31

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

32

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

33

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

გაწვევის განყოფილება

34

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

35

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

850

36

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

პირველადი აღრიცხვის განყოფილება

37

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

38

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

39

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

750

სამობილიზაციო განყოფილება

40

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

41

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

42

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

შიდა აუდიტის სამსახური

43

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილება

44

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

45

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1300

46

III

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

შიდა კონტროლის და  მონიტორინგის განყოფილება

47

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

48

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

49

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახური

50

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება

51

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

52

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

53

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

4

800

54

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

55

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

56

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

57

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

800

58

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

750

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

59

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

60

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილება

61

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

62

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1000

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

63

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

64

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1000

შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილება

65

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

66

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

67

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება

68

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

69

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

800

ინფრასტრუქტურის განვითარების  და ტრანსპორტის სამსახური

70

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

71

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

2

2000

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილება

72

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

73

III

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

74

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

900

75

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილება

76

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

77

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

78

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

900

79

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

850

ტრანსპორტის  მართვისა და კონტროლის განყოფილება

80

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

81

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

800

82

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

850

არქიტექტურისა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური

83

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

არქიტექტურის განყოფილება

84

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

85

III

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1000

86

III

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

800

87

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება

88

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

89

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

90

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

91

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

750

ჯანდაცვის,  სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული

განვითარების  სამსახური

92

I

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

1

2600

93

II

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელის მოადგილე

1

2000

სოციალური მომსახურების განყოფილება

94

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

95

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

900

96

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

800

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

97

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

98

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

5

800

99

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

3

750

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდული განვითარების კოორდინაციის განყოფილება

100

II

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1600

101

IV

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

2

800

102

IV

მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

1

650

 

 

 

სულ 220

 

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.