„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 დეკემბრის №540 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 დეკემბრის №540 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 681
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/12/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 040030000.10.003.020997
681
31/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
040030000.10.003.020997
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 დეკემბრის №540 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №681

2018 წლის 31 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 11 დეკემბრის №540 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების  თაობაზე“  საქართველოს  მთავრობის  2017 წლის  11 დეკემბრის №540 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 14/12/2017, 040030000.10.003.020249) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„კ) კანონმდებლობის შესაბამისად, გამოსცემს ნორმატიულ და ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს − ბრძანებებს;“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე