შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016232
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
32
28/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
190020020.35.135.016232
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (31/12/2018 - 24/01/2019)

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32

2018 წლის 28 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი  თანდართული რედაქციით
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძედანართი

თავი I
 
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2017  წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 13355,233 10090,141 0,000 10090,141 10800,000 10800,000
გადასახადები 4983,110 5800,000 0,000 5800,000 6000,000 6000,000
გრანტები 7393,473 3833,679 0,000 3833,679 4500,000 4500,000
სხვა შემოსავლები 978,650 456,462 0,000 456,462 300,000 300,000
ხარჯები 4930,249 5582,644 0,000 5582,644 5481,514 5481,514
შრომის ანაზღაურება 1024,556 1292,530 0,000 1292,530 1333,200 1333,200
საქონელი და მომსახურება 996,358 913,723 0,000 913,723 923,800 923,800
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1818,325 2584,372 0,000 2584,372 2791,100 2791,100
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 430,099 313,019 0,000 313,019 363,414 363,414
სხვა ხარჯები 660,911 479,000 0,000 479,000 70,000 70,000
საოპრაციო სალდო 8424,984 4507,497 0,000 4507,497 5318,486 5318,486
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8241,224 6167,356 0,000 6167,356 5606,610 5606,610
ზრდა 8241,224 6167,356 0,000 6167,356 5606,610 5606,610
კლება 0,000 0,000     0,000  
მთლიანი სალდო 183,760 -1659,859 0,000 -1659,859 -288,124 -288,124
ფინანსური აქტივების ცვლილება -1406,608 -1659,859 0,000 -1659,859 -288,124 -288,124
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000     0,000  
სესხები 0,000 0,000     0,000  
კლება 1406,608 1659,859 0,000 1659,859 288,124 288,124
ვალუტა და დეპოზიტი 1406,608 1659,859   1659,859 288,124 288,124
სესხები 0,000 0,000     0,000  
ვალდებულებების ცვლილება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000
კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000
საგარეო 0,000 0,000     0,000  
ბალანსი 1590,368 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 13 355,233 10 090,141 0,000 10 090,141 10 800,000 10 800,000
შემოსავლები 13 355,233 10 090,141 0,000 10 090,141 10 800,000 10 800,000
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000
გადასახდელები 13 171,473 11 750,000 0,000 11 750,000 11 088,124 11 088,124
ხარჯები 4 930,249 5 582,644 0,000 5 582,644 5 481,514 5 481,514
არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 241,224 6 167,356 0,000 6 167,356 5 606,610 5 606,610
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ნაშთის ცვლელება 183,760 -1 659,859 0,000 -1 659,859 -288,124 -288,124

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები   10 800 000 ლარის ოდენობით :

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13 355,233

10 090,141

 

10 090,141

10 800,000

 

10 800,000

გადასახადები

4 983,110

5 800,000

 

5 800,000

6 000,000

 

6 000,000

გრანტები

7 393,473

3 833,679

 

3 833,679

4 500,000

 

4 500,000

სხვა შემოსავლები

978,650

456,462

 

456,462

300,000

 

300,000

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 6000 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-

ბიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

 

გადასახადები

4 983,110

5 800,000

 

5 800,000

6 000,000

 

6 000,000

 

ქონების გადასახადი

4 825,140

5 600,000

 

5 600,000

5 750,000

 

5 750,000

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 825,140

5 600,000

 

5 600,000

5 750,000

 

5 750,000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

საშემოსავლო გადასახადი

157,970

200,000

 

200,000

250,000

 

250,000

 

სხვა გადასახადი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2019  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 4500 000  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7 393,473

3 833,679

 

3 833,679

4 500,000

 

4 500,000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი

3 722,281

3 833,679

 

3 833,679

4 500,000

 

4 500,000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 671,192

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 627,200

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 627,200

0,000

 

 

0,000

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 043,992

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

2 043,992

0,000

 

 

0,000

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

სხვა ტრანსფერები

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 300 000  ლარის ოდენობით :
დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 978,650 456,462 0,000 456,462 300,000 300,000
შემოსავლები საკუთრებიდან 323,359 254,400 0,000 254,400 230,000 230,000
პროცენტები 215,767 150,000 0,000 150,000 120,000 120,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 215,767 150,000   150,000 120,000 120,000
რენტა 107,592 104,400 0,000 104,400 110,000 110,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 106,545 104,400   104,400 100,000 100,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 1,047 0,000     10,000 10,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 30,919 40,000 0,000 40,000 40,000 40,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 9,973 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000
სანებართვო მოსაკრებელი 3,022 0,000   0,000 0,000 0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 3,022 0,000     0,000  
სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000     0,000  
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000  
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000  
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6,951 10,000   10,000 10,000 10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 20,946 30,000 0,000 30,000 30,000 30,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 20,946 30,000 0,000 30,000 30,000 30,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000     0,000  
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 20,946 30,000 0,000 30,000 30,000 30,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
20,946 30,000   30,000 30,000 30,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,000 0,000     0,000  
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 302,279 155,000   155,000 30,000 30,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 268,737 7,062   7,062 0,000  
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 53,356 0,000     0,000  

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  5 481 514 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 4 930,249 5 582,644 0,000 5 582,644 5 481,514 0,000 5 481,514
შრომის ანაზღაურება 1 024,556 1 292,530 0,000 1 292,530 1 333,200 0,000 1 333,200
საქონელი და მომსახურება 996,358 913,723 0,000 913,723 923,800 0,000 923,800
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1 818,325 2 584,372 0,000 2 584,372 2 791,100 0,000 2 791,100
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 430,099 313,019 0,000 313,019 363,414 0,000 363,414
სხვა ხარჯი 660,911 479,000 0,000 479,000 70,000 0,000 70,000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 606 610 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5 606 610   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 168,400 255,500 0,000 255,500 5,601 0,000 5,601
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  6899,941 4358,926 0,000 4358,926 5127,856 0,000 5127,856
განათლება 589,246 593,273 0,000 593,273 445,753 0,000 445,753
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 84,605 168,720 0,000 168,720 12,000 0,000 12,000
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 499,032 790,937 0,000 790,937 15,400 0,000 15,400
ჯამი 8241,224 6167,356 0,000 6167,356 5606,610 0,000 5606,610

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000     0,000    
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 746,407

2 093,620

0,000

2 093,620

1 837,801

0,000

1 837,801

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 746,407

2 093,620

0,000

2 093,620

1 837,801

0,000

1 837,801

  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 746,407

1 993,620

 

1 993,620

1 767,801

 

1 767,801

  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,000

100,000

 

100,000

70,000

 

70,000

   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

თავდაცვა

67,938

78,260

0,000

78,260

82,200

0,000

82,200

სამოქალაქო თავდაცვა

67,938

78,260

 

78,260

82,200

 

82,200

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

სახანძრო სამსახური

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ეკონომიკური საქმიანობა

1 213,734

1 056,484

0,000

1 056,484

1 926,943

0,000

1 926,943

სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

 

 

 

 

ტრანსპორტი

1 213,734

1 056,484

 

1 056,484

1 926,943

 

1 926,943

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

გარემოს დაცვა

104,854

158,921

0,000

158,921

63,549

0,000

63,549

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

79,550

52,760

 

52,760

45,000

 

45,000

ჩამდინარე წყლების მართვა

25,304

106,161

 

106,161

18,549

 

18,549

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6 201,316

3 849,161

0,000

3 849,161

3 741,664

0,000

3 741,664

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

334,054

325,934

 

325,934

366,064

 

366,064

წყალმომარაგება

5 125,401

3 146,587

 

3 146,587

2 416,400

 

2 416,400

გარე განათება

576,594

221,640

 

221,640

844,200

 

844,200

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

165,267

155,000

 

155,000

115,000

 

115,000

ჯამრთელობის დაცვა

347,382

452,869

0,000

452,869

512,688

0,000

512,688

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

347,382

452,869

 

452,869

512,688

 

512,688

დასვენება, კულტურა და რელიგია

700,987

1 016,075

0,000

1 016,075

845,300

0,000

845,300

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

205,525

331,720

 

331,720

157,700

 

157,700

მომსახურება კულტურის სფეროში

478,750

665,355

 

665,355

668,600

 

668,600

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

16,712

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

განათლება

1 490,290

1 873,163

0,000

1 873,163

1 921,153

0,000

1 921,153

სკოლამდელი აღზრდა

1 208,574

1 599,653

 

1 599,653

1 610,153

 

1 610,153

ზოგადი განათლება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

281,716

273,510

 

273,510

311,000

 

311,000

სოციალური დაცვა

1 298,565

1 171,447

0,000

1 171,447

156,826

0,000

156,826

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

39,400

35,690

 

35,690

45,000

 

45,000

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 259,165

1 135,757

 

1 135,757

111,826

 

111,826

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13 171,473

11 750,000

0,000

11 750,000

11 088,124

0,000

11 088,124

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -288124 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 288124 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება        -  288124 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0   ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის meris გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

      შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.  

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

2.2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები   (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და  ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.

2.2.4   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)                         

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  400  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2019  წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 1 ბაღი.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას  სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 185 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 70 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ააიპ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 80 ბავშვი, ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  06 01 02)

ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.  

5.1.3   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.3  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება.  

5.2.4  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

13171,473

11750,000

11750,000

11088,124

0,000

11088,124

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105

71

71

102

0

102

 

ხარჯები

4930,249

5582,644

5582,644

5481,514

0,000

5481,514

 

შრომის ანაზღაურება

1024,556

1292,530

1292,530

1333,200

0,000

1333,200

 

საქონელი და მომსახურეობა

996,358

913,723

913,723

923,800

0,000

923,800

 

სუბსიდიები

1818,325

2584,372

2584,372

2791,100

0,000

2791,100

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

430,099

313,019

313,019

363,414

0,000

363,414

 

სხვა ხარჯები

660,911

479,000

479,000

70,000

0,000

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8241,224

6167,356

6167,356

5606,610

0,000

5606,610

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1746,407

2093,620

2093,620

1837,801

0,000

1837,801

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100,000

66

66

97

0

97

 

ხარჯები

1578,007

1838,120

1838,120

1832,200

0,000

1832,200

 

შრომის ანაზღაურება

980,301

1238,530

1238,530

1279,200

0,000

1279,200

 

საქონელი და მომსახურეობა

550,406

479,980

479,980

483,000

0,000

483,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,050

3,610

3,610

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

40,250

116,000

116,000

70,000

0,000

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168,400

255,500

255,500

5,601

0,000

5,601

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

444,826

519,480

519,480

521,000

0,000

521,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,000

21,000

21,000

21,000

 

21,000

 

ხარჯები

444,826

519,480

519,480

521,000

0,000

521,000

 

შრომის ანაზღაურება

320,983

381,600

381,600

381,600

 

381,600

 

საქონელი და მომსახურეობა

123,843

137,880

137,880

139,400

0,000

139,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02

 მუნიციპალიტეტის მერია

1281,331

1474,140

1474,140

1246,801

0,000

1246,801

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

45

0

0

76

 

ხარჯები

1112,931

1218,640

1218,640

1241,200

0,000

1241,200

 

შრომის ანაზღაურება

659,318

856,930

856,930

897,600

0,000

897,600

 

საქონელი და მომსახურეობა

426,563

342,100

342,100

343,600

0,000

343,600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,050

3,610

3,610

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

20,000

16,000

16,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168,400

255,500

255,500

5,601

0,000

5,601

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,000

100,000

100,000

70,000

0,000

70,000

 

ხარჯები

0,000

100,000

100,000

70,000

0,000

70,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

100,000

100,000

70,000

 

70,000

01 04

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

67,938

78,260

78,260

82,200

0,000

82,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

67,938

78,260

78,260

82,200

0,000

82,200

 

შრომის ანაზღაურება

44,255

54,000

54,000

54,000

0,000

54,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

21,503

24,260

24,260

28,200

0,000

28,200

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,180

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

67,938

78,260

78,260

82,200

0,000

82,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,000

5,000

5,000

5,000

 

5,000

 

ხარჯები

67,938

78,260

78,260

82,200

0,000

82,200

 

შრომის ანაზღაურება

44,255

54,000

54,000

54,000

 

54,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

21,503

24,260

24,260

28,200

0,000

28,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,180

0,000

0,000

0,000

 

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7519,904

5064,566

5064,566

5732,156

0,000

5732,156

 

ხარჯები

619,963

705,640

705,640

604,300

0,000

604,300

 

საქონელი და მომსახურეობა

310,062

229,350

229,350

240,000

0,000

240,000

 

სუბსიდიები

158,168

357,300

357,300

364,300

0,000

364,300

 

სხვა ხარჯები

151,733

118,990

118,990

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6899,941

4358,926

4358,926

5127,856

0,000

5127,856

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1213,734

1056,484

1056,484

1926,943

0,000

1926,943

 

ხარჯები

60,495

30,000

30,000

35,000

0,000

35,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

28,460

30,000

30,000

35,000

0,000

35,000

 

სხვა ხარჯები

32,035

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1153,239

1026,484

1026,484

1891,943

0,000

1891,943

03 01 01

შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა

825,280

992,984

992,984

191,943

0,000

191,943

 

ხარჯები

32,035

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

32,035

0,000

0,000

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

793,245

992,984

992,984

191,943

 

191,943

03 01 02

ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 65-66 კილომეტრზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საფეხმავლო ტროტუარის მოწყობა 1150000 ლარი. შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა 550000 ლარი

359,994

33,500

33,500

1700,000

0,000

1700,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359,994

33,500

33,500

1700,000

 

1700,000

03 01 03

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

28,460

30,000

30,000

35,000

0,000

35,000

 

ხარჯები

28,460

30,000

30,000

35,000

0,000

35,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

28,460

30,000

30,000

35,000

0,000

35,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6298,170

4008,082

4008,082

3805,213

0,000

3805,213

 

ხარჯები

551,468

675,640

675,640

569,300

0,000

569,300

 

საქონელი და მომსახურეობა

273,602

199,350

199,350

205,000

0,000

205,000

 

სუბსიდიები

158,168

357,300

357,300

364,300

0,000

364,300

 

სხვა ხარჯები

119,698

118,990

118,990

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5746,702

3332,442

3332,442

3235,913

0,000

3235,913

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

576,594

221,640

221,640

844,200

0,000

844,200

 

ხარჯები

155,572

137,700

137,700

145,000

0,000

145,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

155,572

137,700

137,700

145,000

0,000

145,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421,022

83,940

83,940

699,200

0,000

699,200

03 02 01 01

 შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 145000 ლარი ფურტიოში გარე განათების მოწყობა 14200 ლარი

155,572

137,700

137,700

159,200

0,000

159,200

 

ხარჯები

155,572

137,700

137,700

145,000

0,000

145,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

155,572

137,700

137,700

145,000

0,000

145,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

14,200

 

14,200

03 02 01 02

სამთო იალაღებზე შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

421,022

83,940

83,940

685,000

0,000

685,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421,022

83,940

83,940

685,000

 

685,000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

89,450

67,760

67,760

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

89,450

58,700

58,700

60,000

0,000

60,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

89,450

58,700

58,700

60,000

0,000

60,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

9,060

9,060

0,000

0,000

0,000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

79,550

37,760

37,760

45,000

0,000

45,000

 

ხარჯები

79,550

37,760

37,760

45,000

0,000

45,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

79,550

37,760

37,760

45,000

0,000

45,000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

9,900

15,000

15,000

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

9,900

15,000

15,000

15,000

0,000

15,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9,900

15,000

15,000

15,000

0,000

15,000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0,000

15,000

15,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

9,060

9,060

0,000

 

0,000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

5125,401

3146,587

3146,587

2416,400

0,000

2416,400

 

ხარჯები

186,748

357,300

357,300

364,300

0,000

364,300

 

საქონელი და მომსახურეობა

28,580

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

158,168

357,300

357,300

364,300

0,000

364,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4938,653

2789,287

2789,287

2052,100

0,000

2052,100

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა

3075,018

799,997

799,997

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 075,018

799,997

799,997

0,000

 

0,000

03 02 03 02

აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“

158,168

357,300

357,300

364,300

0,000

364,300

 

ხარჯები

158,168

357,300

357,300

364,300

0,000

364,300

 

სუბსიდიები

158,168

357,300

357,300

364,300

 

364,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

03 02 03 03

სოფელ ჩანჩხალოში და ნიგაზეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა 890000 ლარი, ფურტიო ბუთურაული ნენიის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა 830000 ლარი, სოფელ გორში სასმელი წყლის მოყვანა150000 ლარი

1499,925

1748,073

1748,073

1870,000

0,000

1870,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1499,925

1748,073

1748,073

1870,000

 

1870,000

03 02 03 04

სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0

0

0,000

0

0

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0,000

0

0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

03 02 03 05

რაბათის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა-10800 ლარი. კვესაური დარჩიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია-39800 ლარი. ცეკვაში სასმელი წყლის მოყვანა 60500 ლარი. წყაროთაში სასმელი წყლის აუზის შეძენა-4000 ლარი.  სხეფში სასმელი წყლის მოყვანა-67000 ლარი.

111,815

94,317

94,317

182,100

0,000

182,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,815

94,317

94,317

182,100

 

182,100

03 02 03 06

სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია

28,580

29,800

29,800

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

28,580

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

28,580

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 03 07

სოფელ ინწკირვეთში რუსათაოს უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 12 ოჯახზე

53,895

21,800

21,800

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,895

21,800

21,800

0,000

 

0,000

03 02 03 08

სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

198,000

14,900

14,900

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198,000

14,900

14,900

0,000

 

0,000

03 02 03 09

დაბის ცენტრალური რეზერვუალის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება

0,000

30,000

30,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

30,000

30,000

0,000

 

0,000

03 02 03 10

ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა

0,000

27,000

27,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

27,000

27,000

0,000

 

0,000

03 02 03 11

მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა

0,000

23,400

23,400

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

23,400

23,400

0,000

 

0,000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

481,421

465,934

465,934

466,064

0,000

466,064

 

ხარჯები

119,698

121,940

121,940

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

2,950

2,950

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

119,698

118,990

118,990

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361,723

343,994

343,994

466,064

0,000

466,064

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

119,698

118,990

118,990

56,564

0,000

56,564

 

ხარჯები

119,698

118,990

118,990

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

119,698

118,990

118,990

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

56,564

 

56,564

03 02 04 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

7,106

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,106

0,000

0,000

0,000

 

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

03 02 04 03

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

78,799

105,000

105,000

100,000

0,000

100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,799

102,050

102,050

100,000

 

100,000

03 02 04 04

 გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა

138,185

37,230

37,230

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,185

37,230

37,230

0,000

 

0,000

03 02 04 05

სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა

15,962

15,000

15,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,962

15,000

15,000

0,000

 

0,000

03 02 04 06

გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება

45,500

20,000

20,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,500

20,000

20,000

0,000

 

0,000

03 02 04 07

  გარე ფასადების შეღებვა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

03 02 04 08

გოგაძეების სოფლის სახლის მოწყობა-34500 ლარი. კობალთის სოფლის სახლის მშენებლობა-30000 ლარი.

27,793

77,500

77,500

64,500

0,000

64,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,793

77,500

77,500

64,500

 

64,500

03 02 04 09

სოფლების და ადმინისტრაციული ცენტრების კეთილმოწყობა

48,378

92,214

92,214

245,000

0,000

245,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,378

92,214

92,214

245,000

 

245,000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

25,304

106,161

106,161

18,549

0,000

18,549

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,304

106,161

106,161

18,549

0,000

18,549

03 02 05 01

ჟანივრში სანიაღვრე არხის მოწყობა 8800 ლარი, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და კიბის მოწობა 4678 ლარი

20,391

101,161

101,161

13,478

0,000

13,478

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,391

101,161

101,161

13,478

 

13,478

03 02 05 02

ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი 4807 ლარი, დაბის სველი წერთილის რემონტის დასრულება 264 ლარი,

4,913

5,000

5,000

5,071

0,000

5,071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,913

5,000

5,000

5,071

 

5,071

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 04

2019  წლის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 00

განათლება

1270,220

1616,313

1616,313

1652,153

0,000

1652,153

 

ხარჯები

680,974

1023,040

1023,040

1206,400

0,000

1206,400

 

სუბსიდიები

680,974

1023,040

1023,040

1206,400

0,000

1206,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

589,246

593,273

593,273

445,753

0,000

445,753

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1208,574

1599,653

1599,653

1610,153

0,000

1610,153

 

ხარჯები

671,974

1011,040

1011,040

1194,400

0,000

1194,400

 

სუბსიდიები

671,974

1011,040

1011,040

1194,400

0,000

1194,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

536,600

588,613

588,613

415,753

0,000

415,753

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

680,141

1011,040

1011,040

1194,400

0,000

1194,400

 

ხარჯები

671,974

1011,040

1011,040

1194,400

0,000

1194,400

 

სუბსიდიები

671,974

1011,040

1011,040

1194,400

 

1194,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,167

0,000

0,000

0,000

 

0,000

04 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი

528,433

257,904

257,904

415,753

0,000

415,753

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

528,433

257,904

257,904

415,753

 

415,753

04 01 03

დაბა შუახევის ბაგა-ბაღის კაპიტალური რემონტი 270000 ლარი შუბნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 60709 ლარი

0,000

330,709

330,709

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

330,709

330,709

0,000

 

0,000

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

61,646

16,660

16,660

42,000

0,000

42,000

 

ხარჯები

9,000

12,000

12,000

12,000

0,000

12,000

 

სუბსიდიები

9,000

12,000

12,000

12,000

0,000

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,646

4,660

4,660

30,000

0,000

30,000

04 02 01

 დაწყებითი სკოლების მშენებლობა რემონტი

52,646

4,660

4,660

30,000

0,000

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,646

4,660

4,660

30,000

 

30,000

04 02 02

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

9,000

12,000

12,000

12,000

0,000

12,000

 

ხარჯები

9,000

12,000

12,000

12,000

0,000

12,000

 

სუბსიდიები

9,000

12,000

12,000

12,000

 

12,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

921,057

1272,925

1272,925

1114,300

0,000

1114,300

 

ხარჯები

836,452

1104,205

1104,205

1102,300

0,000

1102,300

 

საქონელი და მომსახურეობა

114,387

180,133

180,133

172,600

0,000

172,600

 

სუბსიდიები

722,065

923,062

923,062

929,700

0,000

929,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,605

168,720

168,720

12,000

0,000

12,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

355,765

509,720

509,720

346,000

0,000

346,000

 

ხარჯები

271,160

341,000

341,000

334,000

0,000

334,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

37,223

71,990

71,990

70,000

0,000

70,000

 

სუბსიდიები

233,937

268,000

268,000

264,000

0,000

264,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,605

168,720

168,720

12,000

0,000

12,000

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

150,240

178,000

178,000

188,300

0,000

188,300

 

ხარჯები

150,240

178,000

178,000

176,300

0,000

176,300

 

სუბსიდიები

150,240

178,000

178,000

176,300

 

176,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

12,000

 

12,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

37,223

73,000

73,000

70,000

0,000

70,000

 

ხარჯები

37,223

73,000

73,000

70,000

0,000

70,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

37,223

71,990

71,990

70,000

0,000

70,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

37,223

71,990

71,990

70,000

 

70,000

 

სხვა ხარჯები

0

1

1,010

0

 

0,000

05 01 03

აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

83,697

90,000

90,000

87,700

0,000

87,700

 

ხარჯები

83,697

90,000

90,000

87,700

0,000

87,700

 

სუბსიდიები

83,697

90,000

90,000

87,700

 

87,700

05 01 04

დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი

84,605

20,000

20,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,605

20,000

20,000

0,000

 

0,000

05 01 05

დაბის მოედნის დასრულება 55923 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.

0,000

64,220

64,220

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

64,220

64,220

0,000

 

0,000

05 01 06

რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა

0,000

37,500

37,500

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

37,500

37,500

0,000

 

0,000

05 01 07

დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა)

0

47,000

47,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47,000

47,000

0,000

 

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

565,292

763,205

763,205

768,300

0,000

768,300

 

ხარჯები

565,292

763,205

763,205

768,300

0,000

768,300

 

საქონელი და მომსახურეობა

77,164

108,143

108,143

102,600

0,000

102,600

 

სუბსიდიები

488,128

655,062

655,062

665,700

0,000

665,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

418,298

576,212

576,212

585,000

0,000

585,000

 

ხარჯები

418,298

576,212

576,212

585,000

0,000

585,000

 

სუბსიდიები

418,298

576,212

576,212

585,000

 

585,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

69,830

78,850

78,850

80,700

0,000

80,700

 

ხარჯები

69,830

78,850

78,850

80,700

0,000

80,700

 

სუბსიდიები

69,830

78,850

78,850

80,700

 

80,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

60,452

89,143

89,143

83,600

0,000

83,600

 

ხარჯები

60,452

89,143

89,143

83,600

0,000

83,600

 

საქონელი და მომსახურეობა

60,452

89,143

89,143

83,600

0,000

83,600

05 02 04

ახალგაზრდული ღონისძიებები

16,712

19,000

19,000

19,000

0,000

19,000

 

ხარჯები

16,712

19,000

19,000

19,000

0,000

19,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

16,712

19,000

19,000

19,000

0,000

19,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1645,947

1624,316

1624,316

669,514

0,000

669,514

 

ხარჯები

1146,915

833,379

833,379

654,114

0,000

654,114

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

257,118

280,970

280,970

290,700

0,000

290,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

420,869

309,409

309,409

363,414

0,000

363,414

 

სხვა ხარჯები

468,928

243,000

243,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499,032

790,937

790,937

15,400

0,000

15,400

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

347,382

452,869

452,869

512,688

0,000

512,688

 

ხარჯები

347,382

452,869

452,869

512,688

0,000

512,688

 

სუბსიდიები

257,118

278,720

278,720

290,700

0,000

290,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

90,264

174,149

174,149

221,988

0,000

221,988

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

26,690

50,000

50,000

86,060

0,000

86,060

 

ხარჯები

26,690

50,000

50,000

86,060

0,000

86,060

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26,690

50,000

50,000

86,060

 

86,060

06 01 02

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

30,423

31,015

31,015

36,657

0,000

36,657

 

ხარჯები

30,423

31,015

31,015

36,657

0,000

36,657

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,423

31,015

31,015

36,657

 

36,657

06 01 03

 ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

257,118

278,720

278,720

290,700

0,000

290,700

 

ხარჯები

257,118

278,720

278,720

290,700

0,000

290,700

 

სუბსიდიები

257,118

278,720

278,720

290,700

 

290,700

06 01 04

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

25,800

77,400

77,400

85,200

0,000

85,200

 

ხარჯები

25,800

77,400

77,400

85,200

0,000

85,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25,800

77,400

77,400

85,200

 

85,200

06 01 05

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

7,351

15,734

15,734

14,071

0,000

14,071

 

ხარჯები

7,351

15,734

15,734

14,071

0,000

14,071

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,351

15,734

15,734

14,071

 

14,071

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1298,565

1171,447

1171,447

156,826

0,000

156,826

 

ხარჯები

799,533

380,510

380,510

141,426

0,000

141,426

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

2,250

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

330,605

135,260

135,260

141,426

0,000

141,426

 

სხვა ხარჯები

468,928

243,000

243,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499,032

790,937

790,937

15,400

0,000

15,400

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

39,400

35,690

35,690

45,000

0,000

45,000

 

ხარჯები

39,400

35,690

35,690

45,000

0,000

45,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,400

35,690

35,690

45,000

 

45,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

06 02 02

სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების რემონტი

40,131

67,437

67,437

15,400

0,000

15,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,131

67,437

67,437

15,400

 

15,400

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

52,000

60,000

60,000

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

52,000

60,000

60,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52,000

60,000

60,000

60,000

 

60,000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

8,400

15,050

15,050

16,000

0,000

16,000

 

ხარჯები

8,400

15,050

15,050

16,000

0,000

16,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,400

15,050

15,050

16,000

 

16,000

06 02 06

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა

118,100

165,000

165,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

118,100

165,000

165,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

118,100

165,000

165,000

0,000

 

0,000

06 02 07

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.

9,638

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,638

0,000

0,000

0,000

 

0,000

06 02 08

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,000

2,250

2,250

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

2,250

2,250

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0

2,250

2,250

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

06 02 09

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0,000

2,520

2,520

2,060

0,000

2,060

 

ხარჯები

0,000

2,520

2,520

2,060

0,000

2,060

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

2,520

2,520

2,060

 

2,060

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

5,250

7,000

7,000

6,510

0,000

6,510

 

ხარჯები

5,250

7,000

7,000

6,510

0,000

6,510

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,250

7,000

7,000

6,510

 

6,510

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

14,352

15,000

15,000

11,856

0,000

11,856

 

ხარჯები

14,352

15,000

15,000

11,856

0,000

11,856

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,352

15,000

15,000

11,856

 

11,856

06 02 12

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

50,000

50,000

0,000

 

0,000

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

308,845

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

0

 

 

 

ხარჯები

308,845

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

308,845

0,000

0,000

0,000

 

0,000

06 02 14

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

702,449

751,500

751,500

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

253,186

28,000

28,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

211,203

0,000

 

0,000

 

 

 

სხვა ხარჯები

41,983

28,000

28,000

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

449,263

723,500

723,500

0,000

 

0,000

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.