„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“

„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 254-რ/ს
დოკუმენტის მიმღები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 28/12/2018
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.30.060.016046
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
254-რ/ს
28/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
190020020.30.060.016046
„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (23/08/2019 - 03/10/2019)

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის

კანონი

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

თავი I
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

15931614

14940 303

15522620

გადასახადები

6953821

6600000

7222620

გრანტები

8679024

8040303

8000000

სხვა შემოსავლები

298769

300000

300000

 

ხარჯები

13883200

15136753

17253500

შრომის ანაზღაურება

7577335

7402050

8395050

საქონელი და მომსახურება

2399604

3172293

3335650

სუბსიდიები

2495730

2 757 845

3166800

გრანტები

3550

4520

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1035374

1173 460

1628020

სხვა ხარჯები

371607

626585

727980

 

საოპერაციო სალდო

2048414

  - 196450

  - 1730880

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

213373

290250

-976400

ზრდა

213373

290250

-976400

კლება

0

0

0

მთლიანი სალდო

1835041

- 486700

- 2707280

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1829222

-486700

-2707280

ზრდა

1829222

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1829222

0

0

კლება

0

486700

2707280

ვალუტა და დეპოზიტები

0

486700

2707280

ვალდებულებების ცვლილება

-5819

0

0

კლება

5819

0

0

ბალანსი

0

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

თავი II
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები - 15522620 ლარის ოდენობით.

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

ლარებში

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

15931614

14940303

15522620

გადასახადები

6953821

6600000

7222620

გრანტები

8679024

8040303

8000000

სხვა შემოსავლები

298769

300000

300000

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

მუხლი 3. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 7222620 ლარის ოდენობით.

ლარებში

შემოსულობების

კოდები

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 

გადასახადები

6953821

6600000

7222620

11111

საშემოსავლო გადასახადი

6953821

6600000

7222620

113

ქონების გადასახადი

0

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.


მუხლი 4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები
ფინანსური დახმარება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს 8000000 ლარი.

გრანტი

ლარებში

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

13

გრანტი

8679024

8040303

8000000

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

1321

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

0

0

0

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8679024

8040303

8000000

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

8679024

8040303

8000000

1332

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

0

0

 0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

მუხლი 5. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
 განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 300000 ლარის ოდენობით.

  სხვა შემოსავლები

ლარებში

შემოსულობების

კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავალი

298769

300000

300000

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

293459

300000

300000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1380

0

0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები )

0

0

0

144

ნებაყოფილებითი ტრანსფერები

0

0

0

145

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3930

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

თავი III
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 17253500 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ლარებში

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მ .შ . კრედიტები და გრანტები

ხარჯები

13883200

15136753

17253500

0

შრომის ანაზღაურება

7577335

7402050

8395050

0

საქონელი და მომსახურება

2399604

3172293

3335650

0

სუბსიდიები

2495730

2757845

3166800

0

გრანტები

3550

4520

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1035374

1173460

1628020

0

სხვა ხარჯები

371607

626585

727980

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში

 ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

.. კრედიტები და გრანტები

01 00

უმაღლესი საბჭო

1750678

1983900

2022990

0

02 00

მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

1660668

1755100

2034870

0

03 00

ფინანსთა სამინისტრო

0

0

0

0

04 00

ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

0

0

0

0

05 00

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

890459

1009000

1478100

0

06 00

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

3114208

3801130

4194510

0

07 00

მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში

0

0

0

0

08 00

ზემო აფხაზეთში - აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობა

192195

193800

210880

0

09 00

მინისტრის აპარატი რეგიონული მართვის საკითხებში

0

0

0

0

10 00

იუსტიციის დეპარტამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

461646

471000

544780

0

11 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო

857966

671960

895780

0

12 00

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

1031370

875600

969560

0

13 00

მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში

718609

757100

856810

0

14 00

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

435592

467000

495620

0

15 00

მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში

814517

933500

1067700

0

16 00

საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები(ფონდები)

0

100000

100000

0

17 00

სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატიდა მასთან არსებული ორგანიზაცია

0

0

0

0

18 00

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

1579317

1593000

1942550

0

19 00

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის აპარატი

375975

524663

439350

0

 

სულ:

13883200

15136753

17253500

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

მუხლი 7. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 976400 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 976400 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ლარებში

პროგრამულიკოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

.. კრედიტები და გრანტები

01 00

უმაღლესი საბჭო

91594

10100

159050

0

02 00

მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

11407

34300

200800

0

03 00

ფინანსთა სამინისტრო

0

0

0

0

04 00

ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

0

0

0

0

05 00

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

3470

0

57000

0

06 00

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

16879

57400

56500

0

07 00

მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში

0

0

0

0

08 00

ზემო აფხაზეთში - აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობა

0

0

2000

0

09 00

მინისტრის აპარატი რეგიონული მართვის საკითხებში

0

0

0

0

10 00

იუსტიციის დეპარტამენტიდა მასთან არსებული ორგანიზაციები

9558

7000

48000

0

11 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო

4637

47100

6600

0

12 00

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

11159

53350

74800

0

13 00

მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში

2293

2500

334300

0

14 00

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

2000

3000

5700

0

15 00

მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში

4618

5500

6300

0

17 00

სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა/რ მინისტრის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაცია

0

0

0

0

18 00

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

53361

17000

22350

0

19 00

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის აპარატი

2397

53000

3000

0

 

სულ

213373

290250

976400

0

ბ) განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:

ლარებში

შემოსულობების

კოდები

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მ .შ . კრედიტები და გრანტები

31

არაფინანსური აქტივები

0

0

0

0

311

ძირითადი აქტივები

0

0

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

მუხლი 8. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები 18229900 ლარის ოდენობით.   

ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მ .შ . კრედიტები და გრანტები

01 00

უმაღლესი საბჭო

1842272

1994000

2182040

0

02 00

მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

1672105

1789400

2235670

0

03 00

ფინანსთა სამინისტრო

0

0

0

0

04 00

ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

0

0

0

0

05 00

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

893929

1009000

1535100

0

06 00

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

3133586

3858530

4251010

0

07 00

მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში

0

0

0

0

08 00

ზემო აფხაზეთში - აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობა

192195

193800

212880

0

09 00

მინისტრის აპარატი რეგიონული მართვის საკითხებში

0

0

0

0

10 00

იუსტიციის დეპარტამენტიდა მასთან არსებული ორგანიზაციები

471203

478000

592780

0

11 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო

862603

719060

902380

0

12 00

სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

1042639

928950

1044360

0

13 00

მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში

720902

759600

1191110

0

14 00

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის , გურიის , რაჭა -ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

437592

470000

501320

0

15 00

მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში

819135

939000

1074000

0

16 00

საერთო -რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები (ფონდები )

0

100000

100000

0

17 00

სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში აფხაზეთის ა /რ მინისტრის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაცია

0

0

0

0

18 00

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

1635858

1610000

1964900

0

 

19 00

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის აპარატი

378372

577663

442350

0

 

სულ :

14102391

15427003

18229900

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

მუხლი 9. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ლარებში

ფუნქციონალური
კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

მ .შ . კრედიტები და გრანტები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

10787442

11414773

12787780

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები

10787442

11414773

12787780

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა

10787442

11314773

12687780

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

100000

100000

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

199023

80000

151550

0

7042

სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა

199023

20000

67300

0

70421

სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან , ვეტერინარული ,
მცენარეთა დაავ . საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება

199023

20000

67300

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

60000

84250

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

348878

430000

875000

0

7071

სამედიცინო პროდუქცია , მოწყობ . და აპარატები

0

0

0

0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

213384

250000

490000

0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

25695

40000

140000

0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

59799

60000

60000

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

50000

80000

185000

0

708

დასვენება , კულტურა და რელიგია

2059920

2340375

2676300

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

188794

264705

255600

0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1205060

1654270

1999300

0

7083

ტელე -რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

365427

250000

250000

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება

179030

171400

171400

0

7086

სხვა სახის არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

121609

0

0

0

709

განათლება

324006

581355

645470

0

7093

პროფესიული განათლება

0

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

324006

581355

645470

0

710

სოციალური დაცვა

383122

580500

1093800

0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0

0

0

0

71012

შეზღუდული შესაძლებ . მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0

0

0

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

383122

580500

1093800

0

 

 სულ :

14102391

15427003

18229900

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

თავი IV
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,  ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების  ცვლილება

მუხლი 10. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - -2707280 ლარი.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

მუხლი 11. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივები
  1. განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -2707280 ლარის ოდენობით.

ლარებში

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ზრდა

1829222

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1829222

0

0

კლება

0

486700

2707280

ვალუტა და დეპოზიტები

0

486700

2707280

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

მუხლი 12. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება
 ლარებში

ვალდებულებების ცვლილება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

5819

0

0

საშინაო

5819

0

0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

5819

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

თავი V
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და მესამისშემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანდაცვა

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პრიორიტეტია აფხაზეთის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა, მის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა.

1.1.აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, აგრეთვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა - (პროგრამული კოდი 05 02) (ამოღებულია)

1.2. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეთა ამბულატორიული დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

სამინისტროს მიერ აფხაზეთის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მრავალწლიანი შესწავლისა და დასაბუთებული ანალიზის შედეგების საფუძველზე განსაზღვრულია ის ძირითადი აუცილებლობები, რაც ამბულატორიულ-საკონსულტაციო და სადიაგნოსტიკო სფეროში მოქალაქეთათვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.

ის გარემოება, რომ დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობა, რიგი ობიექტური მიზეზების გამო, პროგნოზულად ჯანმრთელობის შემდგომი გაუარესების მაღალი რისკის კატეგორიას განეკუთვნება, განსაზღვრავს გაცილებით მეტ მოთხოვნას სამედიცინო სერვისის იმ ცალკეულ სახეებზე, რაც სახელმწიფოს მიერ დღეისდღეობით ჯერ კიდევ არ ფინანსდება.

 დადგენილია, რომ აფხაზეთის მოსახლეობის სამედიცინო აქტივობა ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია (არაუმეტეს 45-50%). ე.წ. „დევნილთა სოციალური თვითიზოლაციის ფენომენთან“ ერთად ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამედიცინო სერვისის ცალკეულ სახეებზე (მათ შორის, ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დონეზეც) მოქალაქეთა ფინანსური ხელმიუწვდომლობა. ეს გარემოება გარკვეული რისკების შემცველია, რადგან მასზეა დამოკიდებული დაავადებათა გამოვლინების ვადები, დიაგნოზის ვერიფიცირება და მკურნალობის სწორი ტაქტიკა, ვინაიდან, დაგვიანებულ შემთხვევებში კონკრეტული პაციენტის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის პროგნოზი, ხშირ შემთხვევებში არაკეთილსაიმედო ხდება.

ასეთ ვითარებაში და აფხაზეთის მოსახლეობის დაბალი სამედიცინო აქტივობის გათვალისწინებით, არსებით მნიშვნელობას იძენს მოსახლეობის სასიცოცხლოდ აუცილებელი სამედიცინო დახმარებით ეფექტური უზრუნველყოფა, რასაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს შესაბამის, დასაბუთებულ პროგრამულ ჯანდაცვით ღონისძიებათა შემუშავება და სწორი მენეჯმენტის პირობებში რეალიზაცია და რაც, საბოლოო ჯამში, მთავარ შედეგზე – ჩვენი დევნილი თანამემამულეების და ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაზე იქნება ორიენტირებული.

აფხაზეთის მოსახლეობის ამბულატორიულ-საკონსულტაციო და სადიაგნოსტიკო, ასევე, სამკურნალო დახმარების ცალკეული სახეებით უზრუნველყოფა გულისხმობს საპროგნოზო პერიოდში ამბულატორიული დახმარების მრავალკომპონენტიანი პროგრამის რეალიზებას კვალიფიციური, სპეციალიზებული და მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების და მკურნალობის იმ სახეებით, რაც ჯერ კიდევ დარჩენილია ცენტრალური (სახელმწიფო) ჯანდაცვითი პროგრამების მიღმა.

პროგრამის კომპონენტების განსაზღვრისას მნიშვნელობა ენიჭება მათ ეფექტურობას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე/სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე მათი რეალური პოზიტიური ზემოქმედების ხარისხს და სხვა იმ დადებით მომენტებს, რაც ვითარების კონტროლირებად სივრცეში მოქცევისთვის და დინამიკაში გაუმჯობესებისთვისაა აუცილებელი.

პროგრამის კომპონენტებად რეალიზებული იქნება:

 * ბირთვული მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია (სხვადასხვა სახეები);

 * ენდოსკოპიური გამოკვლევების ცალკეული სახეები;

 * დოპლეროგრაფია;

 * მხედველობის ორგანოს და სისხლის მიმოქცევის სისტემის ორგანოთა სკრინინგული გამოკვლევები;

 * სტომატოლოგიური ორთოპედიული პროთეზირება;

 * სამკურნალო რეაბილიტაცია და აბილიტაცია;

 *მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიულ-სადიაგნოსტიკო კომპონენტი; რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა;

 * ამბულატორიული პროფილის სხვა მიმართულებები /კომპონენტები.

 პროგრამის სიახლეა ის, რომ მასში განსაზღვრული სერვისები გავრცელდება ოკუპირებულ აფხაზეთში ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეებზე, მიუხედავად ეთნიკური კუთვნილებისა.

პროგრამის რეალიზაციის ფარგლებში, სამინისტროს მრავალმხრივ ანალიზზე დაფუძნებული პროგნოზით, დადებითი შედეგები იქნება გამოხატული აფხაზეთის მოსახლეობის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური პროფილის მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების სფეროში, ასევე, მკურნალობის ცალკეულ სახეებში.

შესაძლებელი გახდება აფხაზეთის მოსახლეობისთვის ეფექტური, მაღალშედეგიანი და, მნიშვნელოვანწილად, საბოლოო შედეგზე ორიენტირებული სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და ადეკვატური, დროული მკურნალობისთვის მყარი საფუძვლების შექმნა, რაც, საბოლოო ჯამში, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გაუმჯობესების წანამძღვარი იქნება.

კერძოდ, პროგრამით მოცულ ბენეფიციარებს პროფილური გამოკვლევების საფუძველზე დაესმებათ და დაუზუსტდებათ დიაგნოზი. სწორი, ვერიფიცირებული დიაგნოზის პირობებში გაადვილდება მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა და გაცილებით ეფექტური იქნება მისი შედეგები.

მკურნალობის დროულობა კეთილსასურველ შედეგს მოახდენს დაავადების გამოსავალზე. შესაძლებელი გახდება გართულებების, მათ შორის, ხშირად, სიცოცხლისათვის საშიშის, დროული პრევენცია.

გაუმჯობესდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ამსახველი ინდიკატორები.

მოსახლეობაში კიდევ უფრო განმტკიცდება სახელმწიფოს მხრიდან მათზე ზრუნვის შეგნება.

გარდა ამისა, დევნილ და ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ საზოგადოებაში დადებითისკენ შეიცვლება საკუთარი ჯანმრთელობისადმი დამოკიდებულების და პასუხისმგებლობის ვექტორი.

1.3.  აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეთა ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა- (პროგრამული კოდი 05 04)

სამინისტროს მიერ აფხაზეთის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი პარამეტრების მრავალწლიანი შესწავლის შედეგები და მისი დინამიკური ანალიზი აჩვენებს ქვეყნის მოსახლეობის ამ ნაწილის ზოგადი და კერძო ავადობის, ასევე, დემოგრაფიული მაჩვენებლების არცთუ სახარბიელო მდგომარეობას. საკმარისია აღინიშნოს, რომ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის (დსკ) მე-10 გადახედვის კლასიფიკატორის ჯგუფების ნაწილში დევნილთა ავადობა 1.3-1.5-ჯერ და მეტადაც აღემატება ქვეყნის საშუალო პარამეტრებს.

დამაფიქრებელია, რომ ადგილი აქვს მოსახლეობის დაბერების, დაავადებათა (მათ შორის, სიმსივნური და სისხლის მიმოქცევის სისტემის პათოლოგიების) და მოკვდაობის „გაახალგაზრდავების“ შემაშფოთებელ ტენდენციებს, რაც, საბოლოო ჯამში, უარყოფითად აისახება როგორც აფხაზეთის მოსახლეობის, ისე, ზოგადად, ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მაჩვენებლებზეც.

ვითარების დეტალური ანალიზი ადასტურებს, რომ სამინისტროს მიზნობრივი ჯანდაცვითი პროგრამების სახით აფხაზეთის მოსახლეობისთვის პროფილური სამედიცინო საქმიანობის სწორი დაგეგმვა-რეალიზაციის პირობებში შესაძლებელი ხდება მდგომარეობის მეტ-ნაკლები სტაბილიზაცია და, რიგ შემთხვევებში, დადებითი ტენდენციების მიღწევა.

ამ პირობებში სამინისტრო არსებით მნიშვნელობას ანიჭებს მოსახლეობის ჰოსპიტალური სამედიცინო დახმარების იმ ცალკეული სახეებით უზრუნველყოფას, რაც ჯერ კიდევ არ ფინანსდება ფართო სპექტრის ცენტრალური (სახელმწიფო) ჯანდაცვითი პროგრამებით და რაც ორიენტირებულია მოქალაქეთათვის ამ სახის მკურნალობის ხელმისაწვდომობაზე, მათი სამედიცინო აქტივობის ამაღლებაზე.

შესაბამისად, ამ პროგრამის განხორციელება, დამატებითი ღონისძიების სახით, ემსახურება დიაგნოზების ვერიფიცირებას კორონაროგრაფიული გამოკვლევების სახით, რაც აუცილებლად მოითხოვს სტაციონარულ პირობებში განხორციელებას და, ასევე, ჰოსპიტალური დახმარების სხვა ცალკეულ სახეებს, მათ შორის, მეტად ეფექტურ, პაციენტის ცხოვრების ხარისხისთვის დიდი მნიშვნელობის მქონე ოპერაციულ მკურნალობას - მენჯ-ბარძაყის სახსრის ტოტალურ ენდოპროთეზირებას.

პროგრამის სიახლეა ის, რომ მასში განსაზღვრული სერვისები გავრცელდება ოკუპირებულ აფხაზეთში ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეებზე, მიუხედავად ეთნიკური კუთვნილებისა.

პროგრამის რეალიზაციის ფარგლებში განსაზღვრულია საპროგნოზო პერიოდში დადებითი შედეგების მიღწევა აფხაზეთის მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო დახმარების სფეროში, კერძოდ, გავრცელების მაღალი სიხშირით წარმოდგენილი გულის იშემიური დაავადებების მიზანმიმართული, მაღალკვალიფიციური გამოკვლევების გზით შესაძლო სერიოზულ გართულებათა პრევენცია და კონკრეტული პაციენტების ჯანმრთელობის რეალური გაუმჯობესების მიღწევა დროული მკურნალობით; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პარამეტრების დადებითი დინამიკის ტენდენციის ფორმირების ხელშეწყობა და შემდგომი განვითარება. სამედიცინო სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის პირობებში საკუთარი ჯანმრთელობისადმი მოსახლეობაში ჯერ კიდევ მყარად დამკვიდრებული ინდიფერენტული მიდგომის შეცვლა ობიექტური შეფასების ასპექტში და, ამ მხრივ, სამედიცინო აქტივობის ამაღლების პრიორიტეტულობის შეგნების მიღწევა.

1.4. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების პროგრამა - (პროგრამული კოდი 05 05)

დევნილთათვის ამბულატორიულ-საკონსულტაციო პროფილის დახმარების მიახლოების მიზნით, აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ფორმირებული სამედიცინო ჯგუფების მიერ რეალიზებული მრავალპროფილიანი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების სისტემა წლების მანძილზე დადებითადაა აპრობირებული და მას პოზიტიური შედეგები მოაქვს როგორც იგპ-თა სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესების, ისე, ახლო პერიოდსა და პერსპექტივაზე გათვლილ ოპტიმალურ ღონისძიებათა კომპლექსის განსაზღვრისა და ფორმირების თვალსაზრისით.

პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების ძირითადი მიზანია ავადობის აქტიური გამოვლინება, ჯანმრთელობის ფორმირებისა და განმტკიცებისათვის მიმართული დროული სამედიცინო გამოკვლევები, დაავადებათა პრევენცია და გაუვრცელებლობის ხელშეწყობა.

ამ სახის ღონისძიებები საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია დევნილი თანამემამულეების სამედიცინო აქტივობის ამაღლების კუთხითაც და, ამასთან, იგი საფუძველს ქმნის იმისათვის, რომ შემდგომში დევნილთა და ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებების მიერ განხორციელდეს დინამიკური მეთვალყურეობა პაციენტებზე.

პროფსამედიცინო ღონისძიების ეფექტურობას ბევრი ფაქტორი განსაზღვრავს, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარია ის გარემოება, რომ იგი მოიცავს (მართალია, ერთჯერადად) ბევრ ისეთ მოქალაქეს, რომლებიც, გარკვეული მიზეზების გამო, არ ან ვერ მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებას. იგპ-თა შორის ამ აქციის მსვლელობისას საკმაოდ მაღალია მწვავე დაავადებათა გამოვლენის ხვედრითი წილიც, რაც კიდევ ერთი დადასტურებაა ამ პროფილის ღონისძიებათა აუცილებლობისა. 

დევნილებში მასობრივი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების კამპანიისას არცთუ იშვიათად ვლინდება ისეთი სერიოზული პათოლოგიებიც კი, როგორიცაა გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტი, ავთვისებიანი წარმონაქმნები და სხვ. ხშირია ქრონიკული და კომბინირებული დაავადებებიც, რომლებიც ხშირ შემთხვევებში ადრე პაციენტისთვის ცნობილი არ იყო, ან, იცოდა მათ შესახებ, მაგრამ აქტიურად არ მიმართავდა სამედიცინო დაწესებულებას (ე.წ. „აისბერგი“).

სამინისტრო მნიშვნელოვან აქცენტს აკეთებს მობილური ბრიგადების აღჭურვაზეც. ამ მხრივ საყურადღებოა, რომ აქციების პროცესში ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე სადიაგნოსტიკო აპარატურა (პორტატული ულტრასონოგრაფები, ელექტროკარდიოგრაფები, გლუკომეტრები, ასევე, კოლპოსკოპი და სხვ.). ამასთანავე, სათანადო მედიკამენტური ბაზის ქონის პირობებში პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვები არამარტო უფრო ეფექტური, არამედ გაცილებით აქტიურიც ხდება. ამის გათვალისწინებით და რეალურ მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე, სამინისტრო არსებით ყურადღებას უთმობს პროგრამის ბიუჯეტში აუცილებელი მედიკამენტების ფართო სპექტრით წარმოდგენის თემას.

სამინისტროს მიერ მოსახლეობის მრავალპროფილიანი პროფსამედიცინო გასინჯვების სერვისით უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით, რეგიონებში, პირველადი, ხარისხიანი ჯანდაცვის რეალური ხელმისაწვდომობის ფაქტორია და ორიენტირებულია პაციენტთა დაავადებათა ადრეულ გამოვლენაზე, სწორ დიაგნოსტირებაზე, რაც ეფექტური მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევის აუცილებელი პირობაა, აგრეთვე, მოქალაქეთა სამედიცინო აქტივობის ამაღლებაზეც. არანაკლებ მნიშვნელოვანია დაავადებათა და მათი გართულებების პრევენციის სერიოზული შესაძლებლობაც.

პროგრამის რეალიზაციის ფარგლებში, დადებით შედეგებს მივიღებთ აფხაზეთის მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის პროფილის ღონისძიებების მიახლოების სფეროში. შესაძლებელი გახდება აფხაზეთის მოსახლეობისთვის საკმაოდ ეფექტური, მოქნილი, მასობრივი და შედარებით რესურსდამზოგველი სერვისის ადგილზე მიწოდების გზით დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და ადეკვატური, დროული მკურნალობისთვის საფუძვლების შექმნა, რაც, საბოლოო ჯამში, მოსახლეობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გაუმჯობესების წანამძღვარი იქნება.

1.5. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარეაბილიტაციო მკურნალობის პროგრამა - (პროგრამული კოდი 05 09) (ამოღებულია)

 1.6. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მიზნობრივი პროგრამა - (პროგრამული კოდი 05 10) (ამოღებულია)

1.7. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა - (პროგრამული კოდი 05 06)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში დევნილ მოქალაქეთა მიმართვების/განცხადებების ანალიზი აჩვენებს, რომ, ხშირ შემთხვევებში:

  1. დევნილი პაციენტების დიდი ნაწილისთვის გადაუჭრელი პრობლემაა სტაციონარული/ჰოსპიტალური მკურნალობის ღირებულების თანადაფინანსების თანხების მოძიება;
  2. მედიკამენტების შესაძენი თანხების უქონლობის გამო, მკურნალობა დაგვიანებით ან არასრულფასოვნად ტარდება;
  3.  პრობლემურია ტუბერკულოზით დაავადებულ ბავშვთა სანატორიულ-კურორტული რეაბილიტაციის საკითხი.

პროგრამა ორიენტირებულ იქნება ზემოაღნიშნული და სხვა, შესაძლო მიმართულებებით მუშაობის გააქტიურებაზე.

პროგრამის კომპონენტები მოიცავს:

* სტაციონარული/ჰოსპიტალური მკურნალობის ღირებულების თანაგადახდის თანხების ნაწილობრივ ანაზღაურებას, სავარაუდოდ, არაუმეტეს 1000 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე 1 კალენდარული წლის განმავლობაში (ბენეფიციართა კატეგორიების მიხედვით).

* მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურებას (ბენეფიციართა კატეგორიების მიხედვით).

* აფხაზეთიდან დევნილ, აგრეთვე, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ ტუბერკულოზით დაავადებულ ბავშვთა დამატებითი სამედიცინო-სარეაბილიტაციო დახმარებას, რაც სრული გაჯანსაღებისთვის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ამასთან, ბავშვის მკურნალობის სრულფასოვან, დასრულებულ მკურნალობაზეა დამოკიდებული საბოლოო განკურნება და ოჯახის დანარჩენი წევრების უსაფრთხოება.

* დევნილთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშემწყობ სხვა შესაძლო ღონისძიებებს.

პროგრამის რეალიზაცია ხელს შეუწყობს დევნილი მოსახლეობის სტაციონარული/ჰოსპიტალური მკურნალობის მეტ ოპერატიულობას და ხარისხს; ავადმყოფთა მედიკამენტურ დახმარებას, რაც დროულ, ადეკვატურ მკურნალობაზე და, შესაბამისად, პოზიტიურ შედეგზე იქნება ორიენტირებული; სახელმწიფო პროგრამებს მიღმა დარჩენილი ტუბსაწინააღმდეგო ღონისძიებების (ბავშვთა ასაკის ტუბერკულოზით დაავადებულთა სანატორიულ-კურორტული რეაბილიტაცია) დამატებით ჩართვას ამ მიმართულებით არსებულ მკურნალობის არსებულ ფართო სპექტრში, რაც დააჩქარებს ბენეფიციართა გაჯანსაღებას და სამედიცინო რეაბილიტაციას, ასევე, სოციალურ-ფსიქოლოგიური სტატუსის აღდგენას.

პროგრამა მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება, პირველ რიგში, სოციალურად დაუცველი, ასევე, მცირე ფინანსური შესაძლებლობების მქონე დევნილთა ოჯახებისთვის.

2. სოციალური უზრუნველყოფა

სოციალური დახმარების ზრდა ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის, სოციალური დახმარება დაეფუძნება ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებას და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფს მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს, როგორც მიზნობრიობის სიზუსტე, ისე დახმარების ეფექტიანობა.

2.1. დევნილთა სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა -(პროგრამული კოდი 13 02, 14 02, 15 02)

პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ერთჯერადი დახმარებების გაცემას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ გამოცემული წესის შესაბამისად შემდეგი კატეგორიებისათვის:

– მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე – 150 ლარი;

– მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე – 150 ლარი;

– მარჩენალდაკარგულებზე – 150 ლარი;

– დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანებზე (თითოეულზე) – 150 ლარი;

– ოთხ და მეტ არასრულწლოვანშვილიან ოჯახებზე – 150 ლარი;

– 100 წელს გადაცილებულებზე – 150 ლარი;

– შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებზე და ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებზე – 150 ლარი;

– სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე – კომისიური გადაწყვეტილებით არაუმეტეს 200 ლარისა.

2.2. გალის რაიონის (კონფლიქტის ზონა) სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარების პროგრამა - (პროგრამული კოდი 06 09)

პროგრამის მიზანია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ, გალის რაიონში მცხოვრები და მოღვაწე სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური მხარდაჭერა, რაც თავის მხრივ გააუმჯობესებს მათ სოციალურ - ეკონომიკურ მდგომარეობას.

2.3. დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 13 03, 14 03, 15 03 )

ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირე და გადაუდებელი სარემონტო-აღდგენითი სახის სამუშაოების ჩატარება.

2.4. დევნილთა ჩასახლების ობიექტებში სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 11 02 )

 ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში სარემონტო აღდგენითი სახის სამუშაოების ჩატარება.

2.5. საბავშვო ბაღის მშენებლობა(პროგრამული კოდი 13 05 )

აფხაზეთიდან დევნილი 90-მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვების განვითარების და განათლების ხელშეწყობის მიზნით ქალაქ ზუგდიდში აშენდება ახალი საბავშვო ბაღი.

3. განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

წარმატებული სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანეს საყრდენს განათლებული საზოგადოება წარმოადგენს. სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტი სწორედ მომავალი თაობის ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა და ქვეყნის მომავალში რესურსების ინვესტირებაა. შესაბამისად, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო ატარებს ერთიან სახელმწიფო პოლიტიკას და ხელს უწყობს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების დანერგვას აფხაზეთის 13 საჯარო და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე - გალის რაიონში განთავსებულ 31 საშუალო სკოლაში. სამინისტრო მოწოდებულია აფხაზეთიდან ახალგაზრდებს შეუქმნას ხარისხიანი განათლების მიღებისათვის სათანადო სასწავლო პირობები და გარემო, ხელი შეუწყოს მათ წარმოჩენას, მათი საზოგადოებრივი ინტეგრაციის პროცესს და სხვ.

3.1. განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 06 04)

განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ძირითად მიმართულებასა და მიზანს წარმოადგენს სამშვიდობო კულტურის დანერგვისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარება, აფხაზეთის საჯარო სკოლებში სკოლების ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, გალის რაიონში მცხოვრები სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური მხარდაჭერა. მოსწავლეებისა და პედაგოგების პრობლემების იდენტიფიცირება, განათლების პოლიტიკის შემუშავებისა და გატარების პროცესებში მონაწილეობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტივობისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით, პროგრამების შემუშავება და სათანადო ღონისძიებების გატარება და სხვ.

3.1.1.სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 01)

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება სკოლების სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი ტექნიკური აღჭურვილობისა და ასევე, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის საჭირო მასალების შეძენა.

3.1.2. „ წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 02)

ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი ნიჭიერი ახალგაზრდების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ საკუთრი ნიჭისა და შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა, რეალიზება და ღირსეული ადგილის დამკვიდრება ქვეყნის მშენებლობისა და განვითარების საქმეში თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად.

3.1.3. ,,კარიერის დაგეგმვა, პროფესიული ორიენტაცია და სახელობო სწავლება სკოლებში“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 03)

ქვეყანაში პროფესიული განათლების შესაძლებლობების შესახებ უფროსკლასელთა ინფორმირებულობის ამაღლება, აღნიშნული მიმართულებით სწავლის მოტივაციის შექმნა, სხვადასხვა რეგიონებში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სპეციალობების პოპულარიზაციისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ქვეპროგრამის მიზანია უფროსკლასელ მოსწავლეთა პროფესიულ ორიენტაციაში გარკვევა, მათთვის დახმარების გაწევა მომავალი პროფესიული საქმიანობის გააზრებულად არჩევასა და კარიერის სწორად დაგეგმვაში.

3.1.4. „აფხაზური ენის პედაგოგთა გადამზადება“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 04)

(ამოღებულია )

3.1.5. ,,სამოქალაქო ცნობიერებისა და კულტურის განათლების ხელშეწყობა“ (ქვეპროგრამისკოდი 06 04 05) ( ამოღებულია )

3.1.6. „შემეცნებით - საგანმანათლებლო პროგრამები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდებისათვის“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 06) ( ამოღებულია )

3.1.7. „საზაფხულო ბანაკი“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 07)

პროექტი ითვალისწინებს სამოქალაქო განათლების, ფიზიკური, ინტელექტუალური და შემეცნებითი ხასიათის სხვადასხვა აქტივობებს, რაც ავითარებს მოზარდების გონებრივ და ფიზიკურ უნარ-ჩვევებს, აძლევს სათანადო ცოდნას ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე, მოსწავლეებს აზიარებს დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას.

3.1.8. ,,მწიგნობართა კლუბი“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 08)

წიგნიერების საერთაშორისო კვლევებიდან გამომდინარე, საქართველოში წიგნიერების დონე საშუალოზე დაბალია. წიგნიერების დონის ასამაღლებლად და წიგნიერების პოპულარიზაციის მიზნით, აფხაზეთის საჯარო სკოლებში შექმნილია ,,მწიგნობართა კლუბები,“ სადაც ეწყობა წიგნების კითხვა, იმართება დისკუსიები წაკითხული ნაწარმოების ირგვლივ. აღნიშნული კლუბების მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურით უზრუნველყოფა ხდება სკოლებისა და მობილური ბიბლიოთეკების მეშვეობით, რომელთა წიგნადი ფონდის განახლება ხორციელდება აღნიშნული პროექტის ფარგლებში. ეწყობა შეხვედრები საზოგადოების ცნობილ ადამიანებთან, მწერლებთან, მეცნიერებთან.

3.1.9. „წლის მოსწავლე“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 09) ( ამოღებულია )

3.1.10. „კონფერეციები, შეხვედრები“ ( ქვეპროგრამი კოდი 06 04 10 )

3.1.11. ,,აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 12 )

განათლებული ახალგაზრდობა ქვეყნის წარმატებისა და განვითარების საწინდარია. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ზუსტი, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მიმართულების საგნების შესწავლის მოტივაციის ამაღლებას, მათი ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარებას და პროფესიონალებად ჩამოყალიბებას. პროექტის განხორციელება წარმოადგენს ახალგაზრდების მხარდაჭერის მიმართულებით გადადგმულ ქმედით ღონისძიებას.

3.1.12.  ,,დიმიტრი (არზაყან)ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 11 )

აფხაზეთის საკითხის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია აფხაზეთის თემატიკა ზემო მუშავე ახალგაზრდების მხარდაჭერა .ამ კუთხით ერთ-ერთი ქმედითი ნაბიჯია დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის (პოლიტიკის მეცნიერების დარგში) და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების დანიშვნა. სტიპენდიები მიენიჭებათ აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებს.

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა (პოლიტიკის მეცნიერების დარგში) და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების მოსაპოვებლად ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს მოეთხოვებათ მაღალი აკადემიური მოსწრება, სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორობა ან თანაავტორობა, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა, მაღალი საზოგადოებრივი აქტიურობა.

 3.1.13. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს თანამშრომელთა პერსონალური და პროფესიული უნარების განვითარების ტრენინგები (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 13 ) ( ამოღებულია )

3.1.14. შეხვედრები (1. ღვაწლმოსილ პედაგოგებთან; 2. მედალოსან კურსდამთავრებულებთან;

3. წარმატებულ სტუდენტ -ახალგაზრდობასთან) (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 14 )

სამინისტრო მუდმივად ზრუნავს აფხაზეთის მკვიდრ ღვაწლმოსილ პედაგოგებზე. ამ მიზნით, გაიმართება დევნილ, გამოჩენილ მასწავლებლებთან შეხვედრა. ასევე დაგეგმილია შეხვედრები აფხაზეთის საჯარო და გალის ოკუპირებული ტერიტორიის საშუალო სკოლების მედალოსან კურსდამთვრებულებთან, წარმატებულ სტუდენტ -ახალგაზრდებთან. აღნიშნული აქტივობები ხელს უწყობს სწავლის მოტივაციის ამაღლებას.

 3.1.15. „თანაბარი შესაძლებლობები - თანაბარი მზრუნველობა“ ( ქვეპროგრამის კოდი 06 04 15 )

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდები საჭიროებენ სპეციალურ ფსიქო-სოციალურ აქტივობებში ჩართვას მათი ინტეგრირების მიზნით. მათი აღზრდა-განათლება მოითხოვს განსაკუთრებულ მიდგომას და ადაპტირებულ აქტივობებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ხელს უწყობს ძირითადი მიზნის მიღწევას - შშმ მოზარდების მაქსიმალურ ინტეგრირებას სოციუმთან, პიროვნული განვითარების რესურსების აქტივაციას. ასევე, არსებული კომუნიკაციური სირთულეების დაძლევას და სოციალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას.

3.1.16. საინფორმაციო ბანკი საზღვარგარეთ მცხოვრებ აფხაზეთიდან ლტოლვილ წარმატებულ ახალგაზრდებზე“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 16 ) ( ამოღებულია )

3.1.17. აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა (ქვეპროგრამის კოდი 06 04 17 )

საქართველოს კონსტიტუციით, აფხაზურ ენას, ქართულ ენასთან ერთად, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, აქვს სახელმწიფო ენის სტატუსი. აღნიშნული ავალდებულებს საქართველოს სახელმწიფოს ხელი შეუწყოს აფხაზური ენის შესწავლას, დაცვასა და განვითარებას.

აფხაზეთის ექვს საჯარო სკოლაში სწავლების საშუალო საფეხურზე არჩევითი საგნის სახით ისწავლება აფხაზური ენა. აფხაზური ენის სწავლება სკოლებში დაკავშირებულია რიგ სირთულეებთან: დაბალი ფინანსური ანაზღაურება, აფხაზური ენის სპეცილისტთა ნაკლებობა და სხვა.

3.1.18. ,,სამოქალაქო განათლება- აქტიურ მოქალაქეთა პროგრამა “ (06 04 18)

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში საგრანტო წინადადებაზე მუშაობის უნარ-ჩვევების შეძენა-განვითარება, პროექტების წერის სწავლება, საგრანტო წინადადების შემუშავება. პროგრამის მთავარი მიმართულებაა მოსწავლეთა მიერ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

3.1.19. ,, ვიცნობდეთ ქვეყნის გმირებს “ (06 04 19)

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება, საქართველოს ერთიანობისათვის თავდადებული გმირების წარმოჩენა, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში აფხაზეთის საჯარო და ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლების მოსწავლეების მიერ მოხდება ინფორმაციის მოძიება თანამედროვე ქართველ გმირებზე, საინტერესო ისტორიების ჩაწერა- წარმოჩენა, გმირების ოჯახის წევრებსა და ახლობლებთან შეხვედრები.

3.1.20.ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართულის ენის პედაგოგთა ტრენინგი“ (06 04 20)

აფხაზეთში მყოფი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების გადამზადების პროგრამა არის შემხვედრი ნაბიჯი აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართული ენის სწავლების გასაუმჯობესებლად , ხელშესაწყობად და ქართულ საგანმანათლებლო სივრცესთან დასაახლოვებლად. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ენის პედაგოგების გადამზადება, პროფესიული დონისა და უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა. აფხაზეთში მცხოვრები ქართული ენისა დალიტერატურის მასწავლებლები გაიუმჯობესებენ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს და დაეუფლებიან სწავლების ახალ მეთოდებს.

 3.2. აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამამ ხელი უნდა შეუწყოს აფხაზეთიდან დევნილ და აფხაზეთის საკითხზე მომუშავე მეცნიერებს თავიანთი შესაძლებლობების სრულად წარმოჩენაში, სრულფასოვანი სამეცნიერო კვლევების ჩატარებაში, ნაშრომების გამოცემაში, საზღვარგარეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ლაბორატორიებში გამოცდილების მიღებაში, ამ მუშაობის შედეგების გამოქვეყნებაში.

 3.3. სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 06 06)

3.3.1. „მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარება“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 06 01) (ამოღებულია)

3.3.2. „მობილური ბიბლიოთეკა“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 06 02) ( ამოღებულია )

3.3.3. „ლიტერატურულ - შემოქმედებითი კონკურსი“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 06 03) ( ამოღებულია )

3.3.4. „აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის საკითხები - გამოკვლევები და საჭიროებები“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 06 04) ( ამოღებულია )

3.3.5. „აფხაზეთის მოზარდთა ლიდერობის სკოლა“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 06 05) ( ამოღებულია )

3.3.6. „აფხაზეთის მოზარდები მედია-პროექტში ,,ეტალონი“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 06 06)

ქვეპროგრამა წარმოადგენს სამინისტროს სამოქმედო გეგმის ნაწილს. ქვეპროგრამის საშუალებით აფხაზეთის წარმატებულ მოსწავლეებს მიეცემათ შესაძლებობა მონაწილეობა მიიღონ ერთ-ერთ პოპულარულ ინტელექტუალურ მედია-პროექტში „ეტალონი“. აღნიშნული ხელს უწყობს მოზარდებში ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონის ამაღლებას.

3.3.7. „წინაპართა ნაკვალევზე“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 06 07) ( ამოღებულია )

3.3.8.  „საქმიანი არდადეგები“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 06 08) ( ამოღებულია )

3.3.9.  „სამოქალაქო აქტიურობის ამაღლება მოზარდებში“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 06 09) ( ამოღებულია )

3.4 . სამშვიდობო ინიციატივები, სამოქალაქო ინტეგრაცია, ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება ( პროგრამული კოდი 19 02 )

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის სტრატეგიის ნაწილია სამშვიდობო ინიციატივათა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ქართულ დააფხაზურ საზოგადოებას შორის ნდობის აღდგენი სხელშეწყობას, ტოლერანტობის უნარჩვევების განვითარებას, ადამიანის უფლებათა პატივისცემას, წიგნიერების დონის ამაღლების სტრატეგიების დაუფლებასა და დანერგვას პრაქტიკაში, ქართველი და აფხაზი მოსწავლე-ახალგაზრდების საგანმანათლებლო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობას ნდობის აღდგენისა და შერიგებისათვის.

3.4.1. სამშვიდობო რესურსები ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები და საქართველოს ევროპული მომავალი ( 19 02 01 )

ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესების ხელშეწყობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია სახელმწიფო ინსტიტუტების, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდა ლიდერების ძალისხმევით შესწავლილ და გაანალიზებულ იქნეს კონფლიქტი და შესაბამისი მექანიზმებით დაძლეულ იქნეს კონფლიქტის უარყოფითი შედეგები. სხვა სამშვიდობო რესურსებთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად არის მიჩნეული სახალხო დიპლომატია, რომელიც ხელს შეუწყობს ომით დაზარალებულ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენასა და შერიგების პროცესს.

3.4.2. ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და შერიგებისათვის (საერთაშორისო პროგრამა) ( 19 02 02 )

 ბოლო წლებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ მემკვიდრეობას განსაკუთრებით შეექმნა საფრთხე, რომელიც იწვევს არა მარტო ქართული მხარის, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობის აღშფოთებას. მნიშვნელოვანია არსებული რეალობა გაცნობიერებული იქნეს ქართულ-აფხაზური საზოგადოების მიერ, რათა მათ ერთად შეძლონ არსებული გამოწვევის დაძლევა და საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება, რადგან ევროინტეგრაციის საერთო კონტექსტში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია კულტურის სფეროში თანამშრომლობასა და დიალოგს, რაც დადებით გავლენას ახდენს პოლიტიკური პროცესების მართვაზე.

 სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობისათვის, სტრატეგიულად პრიორიტეტულია პროგრამებში ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების ჩართულობა, ვინაიდან საერთო კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე მსჯელობა, ანალიტიკური აზროვნებისა და აქტიური მოქალაქეობის განვითარება, მნიშვნელოვანია ნდობის მშენებლობისათვის, კონფლიქტით დაზარალებული საზოგადოების წინაშე არსებული გამოწვევების დასასაძლევად.

3.4.3. მშვიდობის ლაბარატორია ( 19 02 03 )

პროგრამაში ჩართული იქნება ქართული და აფხაზური საზოგადოებების წევრები. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქართულ-აფხაზური პარტნიორობის შემდგომ გაღრმავებას და ნდობის აღდგენის მოტივაციის ზრდას. 

სამშვიდობო ინიციატივათა პროგრამა და აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია და მათზე ზრუნვა ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

3.4.4. აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე პროფესორების, დოქტორანტების და მაგისტრანტების ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში (19 02 04 )

 წარმოდგენილი პროექტის მიზანია ქართული და აფხაზური საზოგადოების აკადემიური პერსონალის, სამთავრობო და არაამთავრობო ორგანიზაციების როლის გააქტიურება შერიგებისა და ნდობის მშენებლობის პროცესებში. დისკუსიების, მრგვალი მაგიდის შეხვედრის გამართვა (აფხაზური საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებზე, კულტურული მემკვიდრეობის, უსაფრთხოების საკითხებზე), დევნილებით დასახლებულ რეგიონებში კვლევის ჩატარება მნიშვნელოვანია არსებული ვითარების ობიექტური და სიღრმისეული ანალიზისა და სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისთვის. ინოვაციური მიდგომის ხელსშეწყობის მიზნით მოხდება რა სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილების ანალიზი და აკადემიური წრის წარმომადგენელთა მიერ რეკომენდაციების შემუშავება, ეს მნიშვნელოვანია სამშვიდობო ინიციატივების ხელშეწყობისა და მათი როლის გააქტიურებისთვის.

3.4.5. კვლევა - აფხაზეთიდან დევნილი საზოგადოების პოსტრავმული ადაპტაცია და მათი ჩართულობა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის პროცესში (19 02 05 )

პროგრამა ითვალისწინებს საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ექსპერტების, ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების ჩართულობის კუთხით თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა ხელი შეეწყოს სამშვიდობო პროცესებს, ნდობის აღდგენას და შერიგებას ქართულ- აფხაზურ საზოგადოებას შორის. 

3.4.6. დიასპორების ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში (19 02 06 )

თურქეთში მცხოვრები ქართული და აფხაზური დიასპორა იმ ადამიანურ რესურსთაგანია, რომელმაც შეიძლება დიდი როლი ითამაშოს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში, ამიტომ საჭიროა გააქტიურდეს მათი ჩართულობა სამშობლოში მიმდინარე საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროცესებში, განსაკუთრებით კი ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში.

 აღნიშნულ პროცესში დიასპორების მონაწილეობისათვის მნიშვნელოვანია მათი სწორად შერჩევა და მათი პოტენციალის მიზანმიმრთულად რეალიზება, რადგან ისინი წარმოადგენენ კატალიზატორებსა და ფასილიტატორებს სოციალური და პროფესიული პროდუქტიული კავშირების, ინფორმაციის გაცვლის, მხარდამჭერი აქტივობების კუთხით.

3.5. შევისწავლოთ აფხაზური ენა ( პროგრამული კოდი 19 03 ) ( ამოღებულია )

3.6. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული და ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე ექიმების და საშუალო სამედიცინო პერსონალის გადამზადების პროგრამა -(პროგრამული კოდი 05 07)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე განუხრელი ზრუნვის პირობებში, არსებით როლს იძენს სპეციალური სასწავლო-პრაქტიკული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე, დევნილთა სამედიცინო დაწესებულებების საკადრო პოტენციალისთვის, დევნილი ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის.

სპეციალისტებთან ურთიერთობებისას გამოიკვეთა, რომ ბევრი მათგანისთვის პრობლემურია ფასიანი სასწავლო პროგრამების გავლა, რადგან ის დაკავშირებულია მნიშვნელოვან ფინანსურ ხარჯებთან.

შესაბამისად, გადამზადების/კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნობრივი პროგრამის რეალიზების პირობებში სპეციალისტების დაინტერესების ხარისხი და ჩართულობა გაცილებით მაღალი იქნება.

აღსანიშნავია, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გააჩნია ხანგრძლივი გამოცდილება სპეციალისტების გადამზადებისთვის ეფექტური პროგრამის რეალიზებაში.

პროგრამა ორიენტირებულ იქნება ზემოაღნიშნული მიმართულებებით მუშაობის გააქტიურებაზე, რაც მოიცავს: ა) აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ, აგრეთვე, ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე სამედიცინო სფეროს სპეციალისტთა და ახალგაზრდა სპეციალისტთა მომზადება/გადამზადებას სხვადასხვა სასწავლო ციკლების საშუალებით კვალიფიკაციის ამაღლების, დახელოვნების სახით, რაც ხელს შეუწყობს მათი თეორიული ცოდნის ამაღლებას და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავებას; ბ) ბენეფიციარებისთვის საჭირო ლიტერატურზე (ნაბეჭდი მასალები, ელექტრონული ვერსიები) წვდომის ხელშეწყობას.

 პროგრამის რეალიზაცია ხელს შეუწყობს: ა) თანამედროვე მედიცინის აქტუალურ, პრაქტიკული მნიშვნელობის მქონე საკითხებში სამედიცინო კადრების თეორიული მომზადების დონის ამაღლებას, რაც აუცილებელია სამედიცინო დახმარების მოცულობის და ოპერატიულობის გაზრდის, მომსახურების დონის და ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ბ) პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ათვისება-გაღრმავებას.

ზემოაღნიშნული 2 ძირითადი მიმართულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოკუპირებული აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებების საკადრო რესურსებთან მიმართებაში, რადგან რეგიონში კვალიფიკაციის ამაღლების განხორციელების შესაძლებლობა პრაქტიკულად არ არსებობს.

3.7. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა, უსინათლოების სოციალური რეაბილიტაცია პროფესიული სწავლების გზით პროგრამა - (პროგრამული კოდი 05 08) ( ამოღებულია )

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალური ჩართულობისა და ინტეგრაციის მიზნით კულტურულ - გასართობი და შემეცნებითი პროექტების განხორციელება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი ჯგუფების მხარდაჭერა. დევნილ ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლების მხარდაჭერა, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა.

ლიტერატურული და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობისა და ამ მიზნით პროგრამების, წინადადებების, გეგმების შემუშავება. ხალხური ხელოვნების დარგების (ქორეოგრაფია, მუსიკა, თეატრი, სახვითი, ზეპირსიტყვობა, ხალხური რეწვა, ფოლკლორი) დაცვა-განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

აფხაზეთის ძირძველი მემკვიდრეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მისი პოპულარიზაცია, ამ მიზნით სპეციალური გამოცემების, ვებგვერდების, ფილმების მომზადება.

შესაძლებლობების ფარგლებში აფხაზეთში არსებული მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის, შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა, მისი შესწავლისა და მოვლა-პატრონობის მეთოდოლოგიის შემუშავება.

4.1. კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 06 07)

 პროგრამა ემსახურება ქვეყანაში არსებული აფხაზეთის შემოქმედებითი რესურსებისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის დაცვას, განვითარებას, პოპულარიზაციას, მათი სამშვიდობო როლის წარმოჩენას, აფხაზეთისა და საქართველოს შემოქმედებით ორგანიზაციებს შორის ტრადიციული კულტურული კავშირების აღდგენას, აფხაზეთის მოსახლეობისათვის სახელოვნებო ცხოვრების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, ხელოვნების სფეროში თავისუფალი, დაცული და კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, სახელოვნებო დაწესებულებების შედეგზე ორიენტირებული სამოქმედო პროგრამების ადეკვატურ დაფინანსებას, მათ მხარდაჭერაში არასახელმწიფო სექტორის როლის ზრდის ხელშეწყობას.

 პროგრამის მიზანია აგრეთვე მსოფლიოში აფხაზეთის კულტურის, როგორც ერთიანი ქართული კულტურის ორგანული ნაწილის წარმოჩენის ხელშეწყობა.

4.1.1. „ბეჭდვითი გამოცემა“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 01) (ამოღებულია )

4.1.2. „საიუბილეო საღამოები“ (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 02) ( ამოღებულია )

4.1.3. „საახალწლო ზეიმი დევნილი ბავშვებისათვის“(ქვეპროგრამის კოდი 06 07 03)

 ქვეპროგრამის მიზანია 4-დან 14 წლამდე ასაკის 1000 დევნილი ბავშვისათვის საახალწლო განწყობისა და მხიარული ატმოსფეროს შექმნა. სხვდასხვა შემოქმედებითი კოლექტივების მიერ წარმოდგენილი საახალწლო სპექტაკლის შემდეგ, რომელიც გათვლილია მოზარდების შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაზე დევნილ ბავშვებს გადაეცემათ სასაჩუქრე პაკეტი.

4.1.4. „ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა“(ქვეპროგრამის კოდი 06 07 04)( ამოღებულია)

4.1.5. „საღამოები“ ( ქვეპროგრამის კოდი 06 07 05 )

ყველა საიუბილეო თარიღს გამოკვეთილი სახე და შესაბამისი შინაარსობრივი დატვირთვა გააჩნია. ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა აფხაზეთის დამსახურებული ხელოვანების საიუბილეო, შემოქმედებითი და ხსოვნის საღამოები, რითაც საზოგადოება უფრო ახლოს ეცნობა მათ შემოქმედებას. პროექტის განხორციელება ხელს უწყობს ღვაწლმოსილი აფხაზეთის ხელოვანების შემოქმედების წარმოჩენას და მათ პოპულარიზაციას.

 4.1.6. ,,ქართულ - აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ ‘’ ( ქვეპროგრამის კოდი 06 07 06 )( ამოღებულია )

4.1.7. „გ. შარვაშიძის სახელობის პრემია’’ (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 07 ) _

კონკურსი გ. შარვაშიძის პრემიის შესახებ ორ წელიწადში ერთხელ ცხადდება და საშუალება ეძლევათ ხელოვნების, პუბლიცისტიკის, მეცნიერებისა და ლიტერატურის დარგში მოღვაწე პირებს წარმოადგინონ აფხაზეთის თემისადმი მიძღვნილი ნამუშევრები. პირებს, რომლებმაც პრემია მოიპოვეს, ენიჭებათ წოდება - „გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის ლაურეატი“ და გადაეცემათ პრემიის ლაურეატის დიპლომი, პრემიის ლაურეატის მოწმობა და ფულადი ჯილდო.

გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემია მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ლიტერატურის, მეცნიერების, პუბლიცისტიკისა და ხელოვნების დარგების შემდგომი განვითარებისა და სტიმულირებისათვის.

 4.1.8. „გამოფენები ‘’ ( ქვეპროგრამის კოდი 06 07 08 ) ( ამოღებულია )

4.1.9 ,, აფხაზეთის დღე ‘’ (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 09 )

 ტრადიციულად პატრიარქის ინიციატვით, 23 მაისს აფხაზეთის დღე აღინიშნება. ესაა დღე, როდესაც საზოგადოების წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ ეცნობიან აფხაზურ კულტურას, ტრადიციებს და აფხაზეთიდან დევნილ შემოქმედებით კოლექტივებსა თუ ინდივიდუალურ შემსრულებლებს.

 ქვეპროგრამის მიზანია აფხაზეთის დღის სახალხო ზეიმად ქცევა. აფხაზეთის დღის აღნიშვნა გააძლიერებს სამოქალაქო ერთიანობის შეგრძნებას, რაც ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას. ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზრდება აფხაზეთის კულტურით ნაზიარებ ადამიანთა რიცხვი.

4.1.10. „ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია ‘’( ქვეპროგრამის კოდი 06 07 10 )

 ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია ხელს უწყობს ქართულ-აფხაზური კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას. კულტურის სფეროში მოღვაწე ფიზიკურ პირებს და შემოქმედებით კოლექტივებს საშუალება ეძლევათ განახორციელონ საკონცერტო-საგასტროლო საქმიანობა საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ და მონაწილეობა მიიღონ კონკურსებში, ფესტივალებში, კულტურის დღეებში.

4.1.11. გამოყენებითი ხელოვნების სასწავლო პროგრამა (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 11)

 პროგრამა ითვალისწინებს სასწავლო კურსს, რომლის ფარგლებშიც აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდები შეძლებენ შეისწავლონ შემდეგი მიმართულებები: ა) მინანქარი; ბ) ტექსტილი (ბატიკა, თექა, ქვილთი და ტყავი); გ) შუშა; დ) ცივი ფაიფური.

 სასწავლო პროგრამის წარმატებით დასრულება ხელს შეუწყობს დევნილი ახალგაზრდების სამომავლოდ დასაქმებას. 

4.1.12. ქართულ-აფხაზური სამუსიკო დიალოგი (ქვეპროგრამის კოდი 06 07 12)

ქვეპროგრამის მიზანია ქ. სტამბოლში წარმატებით მოღვაწე აფხაზი მუსიკოს-შემსრულებლების საქართველოში ჩამოყვანა, ჩვენი ქვეყნის კულტურის გაცნობა და ერთობლივი მასტერკლასებისა და კონცერტების გამართვა. ერთკვირიანი კულტურული პროგრამის ფარგლებში მოწვეული სტუმრები დაათვალიერებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს, გაეცნობიან ადგილობრივ შემოქმედებით კოლექტივებს და ერთობლივ კონცერტებში მიიღებენ მონაწილობას.

ქართულ-აფხაზური კულტურათაშორისი დიალოგის გამართვა, ხელს შეუწყობს ქართველი და აფხაზი ხელოვანების დაახლოებას, ქართულ-აფხაზური ხალხური მუსიკის საერთო ნიშან-თვისებების წარმოჩენას, ქართველებსა და აფხაზებს შორის კულტურული კავშირების აღდგენასა და ქართულ-აფხაზური ფოლკლორის პოპულარიზაციას.

4.1.13. მნიშვნელოვანი თარიღებისადმი მიძღვნილი შეხვედრების ორგანიზება (06 07 13)

ქვეპროგრამის მიზანია ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდების მონაწილეობით, რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა შეხვედრების მოწყობას, საქართველოს რეგიონებსა და კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდობის დამეგობრებას. ღონისძიებების ფარგლებში მოსწავლე-ახალგაზრდები შეიმეცნებენ საკუთარი ქვეყნის ისტორიას, ლიტერატურას, კულტურას, ხელოვნებასა და ეთნოგრაფიას.

პროგრამის მიზანია დევნილ მოზარდებში მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის, ძალადობისა და ომის საპირისპირო ქმედებისადმი თავიანთი პოზიციის გამოხატვის მშვიდობიანი საშუალებების გამოყენების აუცილებლობის განვითარება.

4.2. სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 08)

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს აფხაზეთში პოპულარული და ტრადიციული სპორტის სახეობების (ფეხბურთის, კალათბურთის, ძალოსნობის, თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ფარიკაობის, აღმოსავლური ორთაბრძოლების და ჭადრაკის) ხელშეწყობა და სხვა სახეობების წარმატებული სპორტსმენების ინდივიდუალური მხარდაჭერა.

მთავრობის მიზანია ხელი შეუწყოს აფხაზეთის სპორტსმენების მონაწილეობას ეროვნულ თუ საერთაშორისო ტურნირებზე, სპორტული გუნდების (მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიიდან) უზრუნველყოფას შესაბამისი ინვენტარითა და ეკიპირებით.

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროსთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით გრძელვადიანი ხედვის ჩამოყალიბებას. მთავრობის მიზანია აფხაზეთის ახალგაზრდებს გაცნობიერებული ჰქონდეთ პასუხისმგებლობა ქვეყნისა და მისი მომავლის წინაშე, საკუთარი როლი საზოგადოებაში, განვითარებული ჰქონდეთ სწრაფვა, იყვნენ სასარგებლო ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის, პატივი სცენ სხვა ადამიანის პიროვნულ ღირებულებებს და ჰქონდეთ სურვილი იზრუნონ საზოგადოების სხვა წევრებზე, ჰქონდეთ მოტივაცია თავად გადაწყვიტონ მათ წინაშე არსებული ამოცანები, თავად შექმნან კონკრეტული ინიციატივები.

4.2.8 სპორტულ ინიციატივათა მხარდაჭერა (ქვეპროგრამის კოდი 06 08 01)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამმართველო ეხმარება სპორტსმენებს ქვეყნისფარგლებს შიგნით და ასევე საზღვარგარეთ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღებაში, სპორტული ინვენტარისა და ფორმების შეძენაში, სპორტსმენების რეგიონალურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობისათვის და საწვრთნო შეკრებების დროს მგზავრობის დაფინანსებაში. საქართველოში უახლოეს მომავალში დაგეგმილია საერთაშორისო მასშტაბის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარება ამ ქვეპროგრამის დახმარებით მოხდება აფხაზეთიდან დევნილი სპორტსმენების შეჯიბრებებში მონაწილეობა (მგზავრობა), მათთვის სპორტული ინვენტარის შესყიდვა, სპორტული პრიზების - თასების შესყიდვა, შეჯიბრებებში მონაწილეობისათვის საწევრო შენატანის გადახდა. ყველაფერი ეს ხელსშეუწყობს სპორტსმენებს სასწავლო-საწვრთნო პროცესის წარმართვაში, სხვადასხვა სახის რეგიონალურ და საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზობებში მონაწილეობის მიღებაში, რაც იქნება მოსამზადებელი ეტაპი, რათა აფხაზეთიდან დევნილი სპორტსმენები მოხვდნენ საქართველოს ნაკრებ გუნდებში და ღირსეულად წარმოაჩინონ ქვეყნის სახელი.

 4.2.2. ტურნირები და აფხაზეთის ღია პირველობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ქვეპროგრამის კოდი 06 08 02)

ქვეპროგრა წარმოადგენს აფხაზეთში პოპულარული და ტრადიციული სპორტის სახეობების (ფეხბურთის, კალათბურთის, მძლეოსნობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ფარიკაობის,ძიუდოს, ჭადრაკის) ხელშეწყობას.

4.2.3. ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა (ქვეპროგრამის კოდი 06 08 03 ) (ამოღებულია)

4.2.4. ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დაჯილდოება (ქვეპროგრამის კოდი 06 08 04 )

სპორტში მოქალაქეთა ვარჯიშისა და საქმიანობის უფლების სახელმწიფო უზრუნველყოფის შესაბამისი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნის მიზნით მნიშვნელოვანია სათანადო დახმარებისა და შეღავათების გაწევა სპორტში მოღვაწე პენსიონერების, ობლების, ხელმოკლე ოჯახებსა და ინვალიდებისათვის.

 პროგრამის მიზანია აფხაზეთის ვეტერანი სპორტსმენების, დამსახურებული მწვრთნელებისა და სპორტის მუშაკების სიგელებითა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვების ღონისძიების მოწყობა.

 4.2.5. აფხაზეთის სპორტის შესახებ წიგნის ბეჭდვა (ქვეპროგრამის კოდი 06 08 05)

ქვეპროგრამის მიზანია წარმოვაჩინოთ აფხაზეთიდან დევნილი გამოჩენილი, ვეტერანი და მოქმედი სპორტსმენების, სპორტის მუშაკების მიღწევები, დამსახურება, დიდი წვლილი ქართული სპორტის განვითარებაში. დაბეჭდილი ენციკლოპედია დაურიგდება სპორტულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ფედერაციებს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და საქართველოს სპორტული ორგანიზაციებს; გამოჩენილ სპორტსმენებს და სპორტის სფეროში მოღვაწე საზოგადოების წარმომადგენლებს.

 4.3. კულტურული ფასეულობათა დაცვისა და პოპულარიზაციის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 06 10 )

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროაცნობიერებს აფხაზეთის მრავალსაუკუნოვანი კულტურულიდა უნიკალური ბუნებრივი მემკვიდრეობის მრავალფეროვნებას, რომელსაცთავისი წვლილი აქვს შეტანილი ზოგადასაკაცობრიო ფასეულობათა შექმნაში. ვინაიდან, კულტურულ მემკვიდრეობას წვლილი შეაქვს ინდივიდუალურ და საერთო იდენტობის ფორმირებაში, ხელს უწყობს სოციალურ და ტერიტორიულ ერთიანობას და აქვს ეკონომიკური ღირებულება. შესაბამისად აუცილებელია შესაძლებლობების ფარგლებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული მრავალფეროვანი კულტურული მემკვიდრეობის სრულფასოვნად შესწავლა, შენარჩუნება და გადაცემა მომავალი თაობებისათვის. როგორც ვიცით, აფხაზეთის მატერიალურ- კულტურული მემკვიდრეობა მუდმივად კარგავს თავის ავთენტურობასა და უნიკალურობას, მასზედ განხორციელებული ვანდალური აქტების შედეგად. საფრთხის წინაშეა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც განსაკუთრებით აფხაზეთის მკვიდრ მოსახლეობაზე და დევნილ ახალგაზრდებზე ახდენს უარყოფით გავლენას.

 აღნიშნული პროგრამის ძირითადი მიზანია ყურადღება მიაპყროს და რეაგირება მოახდინოს აფხაზეთის კულტურისფასეულობათა დაცვის და პოპულარიზაციის საკითხებზე. გამოიჩინოს სიფხიზლე და არ დაუშვას საქართველოში-აფხაზეთის კულტურული ფასეულობების მიმართ ნიჰილიზმის დანერგვა. კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ ფასეულობათა დაცვისა და მომავალი თაობებისათვის გადაცემის საქმიანობაში. გააცნობიეროს კულტურისგანსაკუთრებული როლი სოციალური თანხმობის, ეკონომიკური ზრდის, განათლებისა და კულტურათაშორისი დიალოგის განვითარებისათვის და ამ მიზნების განსახორციელებლად უზრუნველყოს ფართო საზოგადოებისა და პროფესიული წრეების ჩართულობა.

4.3.1. სამეცნიერო კონფერენცია ( ქვეპროგრამის კოდი 06 10 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომზადდება კონფერენციის დებულება, მონაწილეობის მსურველთა სარეგისტრაციო ანკეტა დასამტკიცებლად წარედგინება აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მინისტრს, რის შემდეგაც განთავსდება სამინისტროს ვებგვერდზე. სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ მეცნიერები/მომხსენებლები, რომლებიც წარმოადგენენ თავიანთ უახლეს შრომებს აფხაზეთის თემატიკასა და აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის მიმართულებით, ამ კუთხით, ამჟამად არსებული მდგომარეობის აღწერითა და შეფასებებით. კონფერენციაზე მოწვეული იქნებიან ამ მიმართულებით მომუშავე სამთავრობო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამეცნიერო დაწესებულებები და სხვა.

4.3.2. აფხაზეთის კულტურულ ფასეულობათა პოპულარიზაცია ( ქვეპროგრამის კოდი 06 10 02 ) ( ამოღებულია )

4.3.3. 27 ოქტომბერი - აფხაზური ენის დღე ( ქვეპროგრამის კოდი 06 10 03 ) ( ამოღებულია )

4.3.4. აფხაზეთის კულტურულ ფასეულობათა პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ ( ქვეპროგრამის კოდი 06 10 04 ) ( ამოღებულია )

4.3.5. ალექსანდრე შერვაშიძის ნამუშევრების გამოფენა და კატალოგის გამოცემა (06 10 05)

( ამოღებულია )

4.3.6. აფხაზეთის კულტურული მომკვიდრეობის ელექტრონული/ონლაინ მუზეუმი (06 10 06) ( ამოღებულია )

4.3.7. აფხაზეთის ტაძრების დეტალური რუკა (06 10 07) ( ამოღებულია )

4.3.8. ,,საგანმანათლებლო - საველე ბანაკი აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდებისათვის“ (06 10 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდებისათვის საქართველოს რეგიონებში შემეცნებითი ტურების განხორციელებას, რომელიც ითვალისწინებს ისტორიული ადგილების მონახულება-გაცნობას, რაც ხელს შეუწყობს ისტორიულ-არქიტექტურული სტილის აღქმას, ეთნოგრაფიული და გეოგრაფიული ცოდნის ამაღლებას კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში.___________

4.3.9. ფოტოკონკურსი ,, აფხაზეთის ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლები“ (06 10 09)

(ამოღებულია)

4.3.10. ,,აფხაზეთის ისტორიულ-არქიტექტურული ნაგებობების ონლაინ რუკა“ (06 10 10)

( ამოღებულია)

4.3.11. ,,გავიღრმავოთ ცოდნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ“ (06 10 18)

ლექციების ციკლი მოიცავს საქართველოს ისტორიას აფხაზეთის ჭრილში - ანტიკური პერიოდიდან დღემდე. პროექტის მიზანია ქ. თბილისის საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის - აფხაზეთის ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცოდნის გაღრმავება. საელქციო კურსის ფარლგებში თემები თემატურად და თანმიმდევრულად იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის განხორციელების მიზნით ყოველწლიურად უზრუნველყოფს ქ. თბილისის 5 (ხუთი) საჯარო სკოლის შერჩევას. ქვეპროგრამის განხორციელების მხარდამჭერები არიან სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორები.

4.3.12. ,,ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის პრემია“ (06 26 02)

ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის პრემიის გაცემა ხელს შეუწყობს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების (ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა) დარგების განვითარებას და აფხაზეთის თემატიკისა და ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების პოპულარიზაციას.

5.სოფლის მეურნეობა

5.1. მცენარეთა დაცვითი და ინვაზიურ დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროგრამები (პროგრამის კოდი 12 02 )

 აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და გალის რაიონის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა სასოფლო–სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებაში, შესაძლებლობის ფარგლებში მათი უზრუნველყოფა სათანადო მატერიალური საშუალებებით, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებლი დევნილი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა ბიზნეს პროექტების შემუშავებაში, საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან და ფონდებთან მჭიდრო ურთიერთობების დამყარება, აგროსასურსათო სექტორში, მოსალოდნელი პროექტების შესახებ დევნილთა ინფორმირება, გალის რაიონის მოსახლეობისათვის ვეტერინარული მომსახურების გაწევა, მცენარეთა დაცვის საშუალებების კონტროლი და საკარანტინო ზედამხედველობის გატარება, სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელთა წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების ჩატარება.

 გალის რაიონის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სოფლის მეურნეობა, მათ შორის მეცხოველეობის და მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება-რეალიზაცია, რაც პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ვეტერინარული მომსახურების გარეშე.

 დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, აუცილებელია პროგრამის განხორციელება რათა გაგრძელდეს ბრძოლა შინაური ცხოველებისა და ფუტკართა იმ დაავადებათა საპროფილაქტიკო-სამკურნალო ღონისძიებების ჩატარება როგორიცაა: ინვაზიური, გარე პარაზიტების, პიროპლაზმოზის, მასტიტების, ენდომეტრიტების, კუჭ-ნაწლავის სხვადასხვა დაავადებების, ემკარის, ჰემორაგიული სეპტიცემიის, ღორის კლასიკური ჭირის, წითელი ქარის.

 5.1.1. „ინვაზიური და სხვა სახის დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებები“(12 02 01)

 გალის რ–ნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვეტღონისძიებების დროულად და სრულყოფილად განხორციელების შედეგად საგრძნობლად შემცირდება საშიში ინფექციური დაავადებათა წარმოშობისა და გავრცელების რისკი, რის შედეგადაც არამარტო შენარჩუნდება, არამედ გაიზრდება შინაურ ცხოველთა რაოდენობა. განხორციელებული პროგრამით ხელი შეეწყობა მეცხოველეობისა და მეფუტკრეობის განვითარებას. აქედან გამომდინარე, რაც მთავარია, გაუმჯობესდება გალის რაიონის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე მოსახლეობა დაცული იქნება ინვაზიური და ცხოველიდან ადამიანზე გადამდებ საშიშ ინფექციური დაავადებებისაგან. პროგრამის ეფექტურად განხორციელება თავის მხრივ ქვეყანაში ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის შენარჩუნებას ხელს შეუწყობს.

5.1.2.  მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობა“ (12 02 02)

პროგრამის მიზანია გალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა თანამედროვე და ეფექტური მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ხელშეწყობის შედეგად, რაც ითვალისწინებს ღონისძიებების ორგანიზებას, საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას და პერმანენტულ მონიტორინგს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები ხელს შეუწყობს მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების ეფექტურ განხორციელებას, რაც, შესაბამისად, შეამცირებს მავნებლებისა და დაავადებების გავრცელების ხარისხსა და მიყენებული ზიანის რაოდენობას. შედეგად, გაიზრდება მოსავლიანობის მაჩვენებელი მოსახლეობაში, რაც, საბოლოო ჯამში, ემსახურება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკურ-სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.1.3. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები - (პროგრამული კოდი 12 02 03) ( ამოღებულია )

5.1.4. მდ. ენგურის ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეზე მცხოვრებ დევნილ ფერმერთა შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა (12 02 04)

პროგრამის ფარგლებში ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მდებარე ადმინისტრაციული რაიონებში - გალი, ზუგდიდი, წალენჯიხა მოძიებული და შერჩეულ იქნება 10 ფერმერი (5-5 ორივე მხარეს), რომლებსაც გააჩნიათ სურვილი ჩაანაცვლონ თხილის ძველი ნარგავები მაღალშემოსავლიანი („ინტენსიური“) ჯიშის ნერგებით. პროგრამით მათ გადაეცემათ უსასყიდლოდ თხილის ნერგები, მცენარეთა დაცვის საშუალებები და სასუქი, მათ ჩაუტარდებათ სათანადო ტრენინგები. ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მოეწყობა 10 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, რაც მისცემს დაინტერესებულ ადგილობრივ ფერმერებს საშუალებას უშუალოდ ნახონ ახალი ჯიშის უპირატესობა.

პროგრამის განხორციელების შედეგად:

1. მდ. ენგურის ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მდებარე ადმინისტრაციული რაიონებში მოეწყობა 10 სადემონსტრაციო ნაკვეთი.

2.გაუმჯობესდება გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის, ზუგდიდისა და წალენჯიხის რაიონებში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილ ფერმერთა პროფესიული უნარ-ჩვევები.

3. მდ. ენგურის ე.წ. „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მცხოვრები ფერმერთა შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა მეთხილეობაში ინოვაციური მიდგომების პოპულარიზაციის მეშვეობით.

6. ინსტიტუციური განვითარება, სამოქალაქო ინტეგრაცია და ქვეყნის ინტერესების მხარდაჭერა(პროგრამების ადმინისტრირება და მართვა)\

6.1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო - (პროგრამული კოდი 01 00)

კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გააქტიურება. აუცილებელი ბაზის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა სახელისუფლებო სტრუქტურის გამართულ ფუნქციონირებას, აფხაზეთის მომავლის პოლიტიკური სტატუსისა და კონსტიტუციური საფუძვლების შემუშავებას. მჭიდრო საქმიანი კავშირების დამყარება ქვეყნის საკანონმდებლო და ცენტრალურ აღმასრულებელ სტრუქტურებთან. საკონსტიტუციო ცვლილებების მომზადება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. აფხაზეთში მიმდინარე პროცესების შესახებ მსოფლიოს პროგრესული საზოგადოებისათვის სწორი, ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების აღრიცხვა, ამ უფლებების დაცვისკენ მიმართული ღონისძიებების გატარება ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო არენაზე. აფხაზეთში განხორციელებული ეთნიკური წმენდისა და გენოციდის პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება. აფხაზეთში კონფლიქტის დარეგულირების და აფხაზეთიდან დევნილთა პრობლემების გადაწყვეტაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ჩართულობის ხარისხის ამაღლება. შერიგებისა და ნდობის აღდგენისაკენ მიმართული ღონისძიებების გატარებაში აქტიური მონაწილეობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გრძელდება ქართველთა ეთნიკირი წმენდა, იკრძალება სწავლა ქართულ ენაზე, ნადგურდება ქართული ისტორიული და კულტურული ძეგლები, გასააქტიურებელია მუშაობა საერთაშორისო კომპეტენტურ ორგანოებთან (გაერო, ევროსაბჭო, ევროკავშირი...) რუსეთის მიერ აფხაზეთის ტერიტორიის ანექსიის მამხილებელი მასალების მოძიება, ობიექტური სინამდვილის გასაჯარისება, სისტემური კონტაქტების უზრუნველყოფა და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება მეგობარი და წამყვანი სახელმწიფოების ხელმძღვანელებისათვის, მათ პოლიტიკურ და აკადემიურ წრეებში, სამოქალაქო სექტორში მხარდამჭერთა მოძიება და მათი დახმარებით სეპარატისტული რეჟიმის არაღიარების პოლიტიკის გააქტიურება. დეოკუპაციის თემის საერთაშორისო პოლიტიკური პროპაგანდის მიზნობრივი პროგრამების განხორციელება.

6.2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი -(პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის უზრუნველსაყოფად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის კიდევ უფრო გააქტიურება და დევნილი საზოგადოების ინტელექტუალური და პოლიტიკურ-ეკონომიკური რესურსების მობილიზება;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმური სტრუქტურების აქტიური ჩართულობა კონფლიქტის სრულმასშტაბიან პოლიტიკურ დარეგულირებაში;

აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასა და მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება;

საერთაშორისო თანამეგობრობის, პოლიტიკური და სამეცნიერო-აკადემიური წრეებისათვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, საერთაშორისო კონფერენციებისა და მედიაფორუმების ორგანიზება, სამუშაო პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეცნიერებისა და ექსპერტების ფართო სპექტრის მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მონაწილეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში სახელმწიფო სტრატეგიის „ჩართულობა თანამშრომლობის გზით“ იმპლემენტაციის პროცესში;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობა დევნილთა სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიმართულებით.

აფხაზეთის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება _ ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველო (პროგრამული კოდი 02 02) (ლიკვიდაცია 2019 წლის 1 სექტემბრიდან)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ფუნქციონირებისა და სახელისუფლებო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა;

აფხაზეთის მთავრობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების ორგანიზება და უზრუნველყოფა;

აფხაზეთის მთავრობის სტუმრების და ოფიციალური დელეგაციების მიღების ორგანიზება და სხვა მომსახურებების გაწევა.

6.3. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტრო (პროგრამული კოდი 03 00) ლიკვიდირებულია.

6.4. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო (პროგრამული კოდი 04 00 ) ლიკვიდირებულია.

6.5. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (პროგრამული კოდი 05 01)

– დევნილი მოსახლეობის სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი განათლების რეჟიმში გადამზადების პროგრამებსა და სხვადასხვა სამედიცინო ტრენინგებში ჩართვის ხელშეწყობა;

– ქვეყანაში აღიარებული პრიორიტეტული მიმართულებებით პროგრამების შემუშავება და შესაბამისად, დევნილი მოსახლეობისათვის პროგრამით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

– სამედიცინო დაწესებულებათა მოქმედ ფედერალურ პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა და ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

– დევნილი მოსახლეობის სამედიცინო აქტივობის (სამედიცინო ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ) დაწესებულებებში მიმართვები) ამაღლება;

– მოსახლეობაში სამედიცინო (სანიტარიულ-ჰიგიენური) განათლების გავრცელების ხელშეწყობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა;

– ინტენსიური თანამშრომლობა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დევნილთა სამედიცინო და სოციალური დახმარების ასპექტში;

– დევნილი მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა მათი უფლებებისა (ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში) და მოქმედი სამედიცინო და სოციალური დახმარების შესახებ.

6.6. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო (პროგრამული კოდი 06 01)

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება ზოგადი განათლების სფეროში და სამშვიდობო განათლების პოლიტიკის განხორციელება აფხაზეთის საჯარო სკოლებში და დევნილ ახალგაზრდებში, ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვის ორგანიზება, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ხელშეწყობა ეროვნული შეფასებების განხორციელებაში. ოკუპირებული ტერიტორიის პედაგოგებისათვის საგნობრივი ტრენინგების პროგრამების განხორციელება, საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

სამშვიდობო განათლების, პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის, პროფესიული განათლების და მთელი ცხოვრების განმავლობაში საბაზო კომპეტენციების დაუფლების პროგრამების განხორციელებაზე ხელშეწყობა;

ინოვაციური პროგრამების განხორციელებისათვის დამატებითი სახსრების მოზიდვის მიზნით, სახელმწიფო, არასამთავრობო, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საზოგადოებრივ ასოციაციებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება;

პროფესიული ხელოვნების დარგების (თეატრი, მუსიკა, სახვითი ხელოვნება, კინო, ქორეოგრაფია) განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, პროფესიონალ შემოქმედთა, ინდივიდუალურ შემსრულებელთა და შემოქმედებითი კოლექტივების (საგასტროლო და საკონცერტო, საკონკურსო და საფესტივალო, საგამოფენო და ა.შ.) მოღვაწეობა, ხელშეწყობა და მოღვაწეობის პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა;

კულტურულ - გასართობი და შემეცნებითი პროექტების განხორციელება აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალური ჩართულობისა და ინტეგრაციის მიზნით. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი ჯგუფების მხარდაჭერა. დევნილ ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლების მხარდაჭერა, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა;

ლიტერატურული და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობისა და ამ მიზნით პროგრამების, წინადადებების, გეგმების შემუშავება, ხალხური ხელოვნების დანერგვის (ქორეოგრაფია, მუსიკა, თეატრი, სახვითი ხელოვნება, ზეპირსიტყვობა, ხალხური რეწვა, ფოლკლორი) დაცვა-განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;

აფხაზეთის ძირძველი მემკვიდრეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მისი პოპულარიზაცია, ამ მიზნით სპეციალური გამოცემების, ვებგვერდების, ფილმების მომზადება;

შესაძლებლობების ფარგლებში აფხაზეთში არსებული მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის, შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი ხელშეწყობა.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა, მისი შესწავლისა და მოვლა-პატრონობის მეთოდოლოგიის შემუშავება;

სამშვიდობო განათლებისა და კულტურის უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის ორგანიზება-კოორდინაციაზე ზრუნვა;

სამინისტროს მართვის სფეროში ინფორმაციული სისტემების დანერგვის ხელშემწყობი პროგრამებისა და პროექტების შემუშავება და განხორციელება;

ბავშვთა და ახალგაზრდების საქმეთა სფეროში სამთავრობო პოლიტიკის განხორციელების კოორდინაცია;

სამინისტროს საინფორმაციო საჭიროებებიდან გამომდინარე, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზის დადგენა.

6.6.1. ზემო აფხაზეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02)

6.6.2. გალის რაიონის საგანამანათლებლო რესურსცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03)

რესურსცენტრების მიზანია განათლების სფეროში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობა ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაში.

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში რესურსცენტრი ახორციელებს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მიმდინარე პროცესების კვლევასა და ზედამხედველობას;

კონტროლს უწევს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმების, სტანდარტების და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულებას მის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, პროფესიულ და საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებში;

წარუდგენს აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს რეკომენდაციებს და წინადადებებს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის, აგრეთვე საჯარო სკოლების, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფუძნების შესახებ;

ხელს უწყობს აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო ენების –ქართულისა და აფხაზურის- განვითარებისა და გავრცელების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების, სპეციალური პროგრამებისა და პროექტების განხორციელებას სამოქმედო ტერიტორიაზე;

ახორცილებს სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ-საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური, ადამიანური და ფინანსური რესურსების შესახებ მონაცემთა შეგროვებას და დამუშავებას;

 ასრულებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ და აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მიერ კანომდებლობის საფუძველზე დაკისრებულ სხვა ფუნქციებს.

6.7 მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში (პროგრამული კოდი 07 00) ლიკვიდირებულია.

6.8 რეგიონული მართვის საკითხებში მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 09 00) ლიკვიდირებულია

6.9 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 10 01)

- აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამართალშემოქმედებითი საქმიანობისთვის სამართლებრივი ხელშეწყობის უზრუნველყოფა;

- სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის სრულყოფის მიზნით ორგანიზაციული, მეთოდიკური და სამართლებრივი ხასიათის ღონისძიებების გატარება. ამავე მიზნით კოორდინირებული მუშაობის წარმართვა აფხაზეთის დაწესებულებებს შორის.

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მოქმედი ნორმატიული აქტების გადასინჯვა და შესაბამისი პროექტების (წინადადებების, შენიშვნების) მომზადება და წარდგენა შესაბამის ორგანოებში.

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა;

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა, კანონით დადგენილ შემთხვევებში და წესით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების მოქმედების შეჩერების ან გაუქმების მოთხოვნა;

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვადასხვა პრიორიტეტული მიმართულებებით რეფორმის გატარების მიზნით რეკომენდაციების, წინადადებებისა და საკანონმდებლო აქტების პროექტების მომზადება;

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“-ში გამოსაქვეყნებლად წარდგენა;

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან (აფხაზეთიდან) იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სამართლებრივი კონსულტაციების გაწევა და მათი უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის ხელშეწყობა;

- ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა საქმიანობის კოორდინაცია;

- კომპეტენციის ფარგლებში ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ინიციატივების განხორციელების ფარგლებში მონაწილეობის მიღება;

- ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები - პირადობის ნეიტრალური მოწმობისა და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მიმღებ პირებზე ფოტოიდენტურობის დადასტურება,

- აფხაზეთის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებში სამართლებრივი საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლებაში ხელშეწყობა;

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. დეპარტამენტის ოფიციალური ვებგვერდის პერიოდული განახლება, დეპარტამენტის სხვადასხვა ასპექტების, მათ შორის სისტემატიზირებული აფხაზეთის კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების განახლებული და კოდიფიცირებული ვერსიების განთავსება. ხელმისაწვდომობისა და პრაქტიკაში ეფექტური გამოყენების მიზნით აფხაზეთის ნორმატიული აქტების (სისტემატიზებული ვერსიების) ბეჭდური სახით გამოცემა.

6.9.1 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველო (პროგრამული კოდი 10 02)

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო საქმის მართვის, საქმის წარმოების სრულყოფისა და საარქივო ფონდის განვითარების მიზნით:

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო ფონდის შევსება დოკუმენტებით მატერიალური სახით, საარქივო ფონდის დოკუმენტების ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება;

- აფხაზეთის საარქივო ფონდის დოკუმენტების, განურჩევლად მათი შენახვის ადგილისა (მათ შორის აფხაზეთის საარქივო ფონდში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების), აღრიცხვის, დაცვისა და შენახვის, აგრეთვე საქმისწარმოებაში არსებული წესების დაცვის კონტროლი და ზედამხედველობა;

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო ფონდის დოკუმენტებით სარგებლობა;

- აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დაწესებულებათა არქივებისა და საქმისწარმოებაში დოკუმენტების ორგანიზაციის სრულყოფა, კოორდინაცია, ნორმატიული და მეთოდიკური უზრუნველყოფა;

- აფხაზეთის საარქივო საქმის განვითარების საკითხებზე პერსპექტიულ-მიზნობრივი პროგრამებისა და მიმდინარე გეგმების შემუშავება.

6.10 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი (პროგრამული კოდები 11 01, 08 00, 13 01, 14 01, 15 01 )

-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა, შეფასება და მათთვის შესაძლებლობის ფარგლებში დახმარების გაწევა მიზნად ისახავს დევნილი მოსახლეობის სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის, მათი ფსიქოლოგიური ფონის გაუმჯობესებას, პროფესიული განათლების დონის განვითარება –ამაღლებას.

კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში განსახლებულ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის, საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლისა და ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნასთან დაკავშირებული სამუშაოების მონიტორინგი;

დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მიმდინარე სარემონტო – სარეაბილიტაციო სამუშაოების ადგილზე შესწავლა, ინფორმაციის დამუშავება-ანალიზი და ზემდგომი ორგანოებისთვის მიწოდება;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობებში აფხაზეთიდან დევნილ, სოციალურად დაუცველ კატეგორიებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გამცემი კომისიების საქმინობის კოორდინაცია;

აფხაზეთიდან დევნილი და აფხაზეთის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი მოქალაქეების სამხედრო-სავალდებულო და სამხედრო-სარეზერვო სამსახურში აღრიცხვა-გაწვევის ორგანიზაციების მოქცევა კანონმდებლობის ჩარჩოში.

6.11 აფხაზეთის ავტონომიური სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპატრამენტი (პროგრამული კოდი 12 01)

– გალის რაიონის და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში განსახლებული, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული დევნილი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებაში, მათი უზრუნველყოფა აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით, შესაძლებლობის ფარგლებში;

 – დევნილი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა მცირე ბიზნეს პროექტების შემუშავებაში და მათი პრაქტიკული განხორციელება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ფონდების ფინანსური ხელშეწყობით. აგროსასურსათო სექტორში მოსალოდნელი პროექტების შესახებ დევნილთა ინფორმირება, დევნილ მოსახლეობაში არსებული ბიზნეს საქმიანობის მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი სტიმულირება.

– გალის რაიონში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობისათვის ვეტერინარული მომსახურების გაწევა, მცენარეთა დაცვის საშუალებების კონტროლი და საკარანტინო ზედამხედველობის გატარება, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელთა წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება.

_ კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ეკოლოგიური პრობლემების მონიტორინგი, გეოინფორმაციული სისტემის პროგრამისათვის მასალების მოძიება.

6.11.1 სსიპ "გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტო" (პროგრამული კოდი 12 03)

მერიის მიერ გადმოცემულ მიწის ფართობზე გამოყვანილი სანერგე მასალები შემდგომში გამოყენებული იქნება გამწვანება-გატყევების მიზნით. იგეგმება ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე ეკოლოგიური პროექტების აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გარემოსდაცვითი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელება. მათ მიერ 2012-2016 წლებში გამწვანება -გატყევების პროექტის ფარგლებში განაშენიანებული იქნება 7 ჰა ფართობი , რაც საჭირო და აუცილებელი ღონისძიებაა ეკოლოგიური თვალსაზრისით.

6.12 სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის და რეგულირების საკითხებში მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 17 00) ლიკვიდირებულია.

6.13 აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო(პროგრამული კოდი 18 01)

- საფინანსო-საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფა და გამჭვირვალობა;

–საბიუჯეტო დაწესებულებებში საფინანსო-საბიუჯეტო დისციპლინის გამკაცრება;

– აღებული ვალდებულებების სრულყოფილად დაფინანსება;

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობა შემოსავლების დამატებითი წყაროების მოძიების მიზნით, რათა ბიუჯეტში გაიზარდოს სოციალური პროგრამების დაფინანსების ხვედრითი წილი;

– ხაზინის მეშვეობით აფხაზეთის ბიუჯეტიდან სახსრების გაცემა, შემოსავლებისა და ხარჯების ოპერატიული კონტროლის დაწესება კანონმდებლობის შესაბამისად;

– დაწესებულებათა საფინანსო სამსახურებისათვის შესაბამისი მეთოდური მითითებებისა და ლიტერატურის მიწოდება, კონსულტაციებისა და ტრენინგების ჩატარება;

– მხარჯავი დაწესებულებების მიერ შესყიდვების განხორციელებისას კონტროლის დაწესება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

სტატისტიკური ანგარიშების მიღება - დამუშავება, სტატისტიკური ბიულეტენებისა და კრებულების გამოშვება, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შესახებ ყოველკვარტალური და წლიური ანალიტიკური ბარათების მომზადება დარგთა ჭრილში;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კუთვნილი ქონებისა (უძრავ-მოძრავი) და წილების - აქციების მართვა, განკარგვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ფონდებთან ურთიერთობის გაღრმავება იგპ-თა სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით;

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა.

6.13.1 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი (პროგრამული კოდი 18 02)

აფხაზეთის ეკონომიკის დარგების მდგომარეობის ანალიზი, ურბანული დაგეგმარების, სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმვის, არქიტექტურული და სამშენებლო-საინჟინრო საქმიანობის ზედამხედველობის განხორციელების მეთოდური ხელმძღვანელობა, აფხაზეთიდან დევნილებში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეკონომიკის დარგების განვითარების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი.

6.13.2 სსიპ - „აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო“- (პროგრამული კოდი 18 03)

აფხაზეთის სანაპირო ზოლის გეოეკოლოგიური მონიტორინგი;

აფხაზეთის გეოლოგიური ფონდური მასალის სისტემატიზაცია და ანალიზი;

 მინერალური რესურსების საბადოების ეკონომიკური შეფასება;

გეოინფორმაციული პაკეტების შექმნა და მინერალური რესურსების უკანონო მოპოვების მონიტორინგი თანამედროვე დისტანციური მეთოდებით.

6.13. 3 სსიპ„ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი“ – (პროგრამული კოდი 18 04 )

სამოქალაქო ინტეგრაცია და ქვეყნის ინტერესების მხარდაჭერა;

აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი, ეკონომიკური, სოციალური, საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული პროცესების შესახებ ტელე-რადიო და ელექტრონული ინფორმაციების მოპოვება, დამუშავება, გავრცელება. საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების მედიის საშუალებით; ქართველთა და აფხაზთა შორის დიალოგის, სახალხო დიპლომატიის, საგანმანათლებლო და სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების მხარდაჭერა.

6.13.4 სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო–სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 18 06)

მეწარმე სუბიექტების კოორდინაცია, სამეწარმეო საქმიანობის განვითარება, ინვესტიციების მოზიდვა, მეწარმეთა ინტერესების დაცვისა და მათი საქმიანობისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა. საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების საწარმოებს შორის სავაჭრო, სამრეწველო, სამეცნიერო-ტექნიკური კავშირების დამყარებისა და განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

6.14 ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის აპარატი ( პროგრამული კოდი 19 01 )

 გამყოფი ხაზებით დაშორიშორებულ მოსახლეობას შორის ურთიერთობების აღდგენის, დიალოგის დაწყების, სახალხო დიპლომატიის ხელშეწყობისა და სოციალური კომუნიკაციის მიზნით, შესაბამისი პროექტებისა და მექანიზმების შემუშავება, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, უცხოურ სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან მოლაპარაკებისა და კონსულტაციების წარმართვა უწყების მიზნების მისაღწევად;

საერთო ინტერესების განსაზღვრისა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ერთობლივი თემთაშორისი პროექტებისა და საქმიანობების მხარდაჭერა, ასევე გამყოფ ხაზებს მიღმა მცხოვრებთა შორის კონტაქტებისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

ინფორმაციისა და პლურალისტური თვალსაზრისების თავისუფალი გაცვლა–გამოცვლის წახალისებისა და ხელშეწყობის მიზნით, გამყოფი ხაზებით დაშორიშორებულ მოსახლეობის კომუნიკაციისათვის ხელსაყრელი პლატფორმის და მექანიზმების შემუშავება.

საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის გაერთიანებული ერების, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის (იუნესკო) მხარდაჭერის მოპოვება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ისტორიული და კულტურული ძეგლების რეგისტრაციისა და შენარჩუნებისათვის.

 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და საზღვარგარეთ მოქმედი შესაბამისი დიასპორული ორგანიზაციებისათვის ქართულ-აფხაზური ისტორიის, კულტურისა და ტრადიციების გაცნობა-შესწავლის ხელშეწყობა. გამყოფ ხაზებს შორის პროექტების განმახორციელებელ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. ნდობის აღდგენისა და შერიგების სფეროში არსებული საერთაშორისო, სამთავრობო, საზოგადოებრივი და აკადემიური გამოცდილების, პროგრამებისა და ინიციატივების, კვლევებისა და მოსაზრებების შეგროვება, გაანალიზება და შეჯერება. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარისა და მთავრობის წევრებისათვის წინადადებებისა და შესაბამისი დასკვნების წარდგენა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

თავი VI
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ლარებში

პროგრამული

კოდი

დასახელება

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის

გეგმა

მ .შ . კრედიტები და გრანტები

 

ჯამი :

14102391

15427003

18229900

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

575

573

551

0

 

ხარჯები

13883200

15136753

17253500

0

21

შრომის ანაზღაურება

7577335

7402050

8395050

0

22

საქონელი და მომსახურება

2399604

3172293

3335650

0

25

სუბსიდიები

2495730

2757845

3166800

0

26

გრანტები

3550

4520

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1035374

1173460

1628020

0

28

სხვა ხარჯები

371607

626585

727980

0

 

არაფინანსური აქტივები

213372

290250

976400

0

 

ვალდებულების კლება

5819

0

0

0

01 00

უმაღლესი საბჭო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

1842272

1994000

2182040

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

65

66

0

 

ხარჯები

1750678

1983900

2022990

0

21

შრომის ანაზღაურება

1412414

1407000

1436040

0

22

საქონელი და მომსახურება

327907

555740

548950

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4800

5160

0

0

28

სხვა ხარჯები

5557

16000

38000

0

 

არაფინანსური აქტივები

91594

10100

159050

0

01 01

უმაღლესი საბჭო

1842272

1994000

2182040

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

65

66

0

 

ხარჯები

1750678

1983900

2022990

0

21

შრომის ანაზღაურება

1412414

1407000

1436040

0

22

საქონელი და მომსახურება

327907

555740

548950

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4800

5160

0

0

28

სხვა ხარჯები

5557

16000

38000

0

 

არაფინანსური აქტივები

91594

10100

159050

0

02 00

მთავრობის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაცია სულ

1672105

1789400

2235670

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85

83

70

0

 

ხარჯები

1660668

1755100

2034870

0

21

შრომის ანაზღაურება

1213876

1179970

1304850

0

22

საქონელი და მომსახურება

407529

512130

723070

0

25

სუბსიდიები

33104

57700

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4954

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

1205

5300

6950

0

 

არაფინანსური აქტივები

11407

34300

200800

0

 

ვალდებულების კლება

30

0

0

0

02 01

მთავრობის აპარატი

1012377

1028400

1664700

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62

60

48

0

 

ხარჯები

1012377

1028400

1557900

0

21

შრომის ანაზღაურება

902217

902210

1089520

0

22

საქონელი და მომსახურება

105206

126190

465130

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4954

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

3250

 

 

არაფინანსური აქტივები

0

0

106800

0

02 02

მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება –ადმინისტრაციულ –სამეურნეო სამმართ . აპარატი

619761

701000

570970

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

22

0

 

ხარჯები

615187

669000

476970

0

21

შრომის ანაზღაურება

311659

277760

215330

0

22

საქონელი და მომსახურება

302323

385940

257940

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

1205

5300

3700

0

 

არაფინანსური აქტივები

4544

32000

94000

0

 

ვალდებულების კლება

30

0

0

0

02 03

 სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო –სამრეწველო პალატა

39967

60000

0

0

 

ხარჯები

33104

57700

0

0

25

სუბსიდიები

33104

57700

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

6863

2300

0

0

03 00

ფინანსთა სამინისტრო

0

0

0

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

0

0

0

0

04 00

ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

0

0

0

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

0

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყო ფა

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

0

0

0

0

04 01

ეკონომიკის სამინისტრო

0

0

0

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

0

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

0

0

0

0

05 00

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სულ

893929

1009000

1535100

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

30

0

 

ხარჯები

890459

1009000

1478100

0

21

შრომის ანაზღაურება

384402

391100

453600

0

22

საქონელი და მომსახურება

147777

186900

175000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

291131

335000

678500

0

28

სხვა ხარჯები

67149

96000

171000

 

 

არაფინანსური აქტივები

3470

0

57000

0

05 01

 ჯანმრთ . და სოც . დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

545051

579000

660100

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

30

30

0

 

ხარჯები

541581

579000

603100

0

21

შრომის ანაზღაურება

384402

391100

453600

0

22

საქონელი და მომსახურება

147777

186900

145000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

7251

0

3500

0

28

სხვა ხარჯები

2151

1000

1000

 

 

არაფინანსური აქტივები

3470

0

57000

0

05 02

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა , აგრეთვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

05 03

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეთა ამბულატორიული დახმარების პროგრამა

213385

250000

490000

0

 

ხარჯები

213385

250000

490000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

213385

250000

490000

0

05 04

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრებ მოქალაქეთა ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა

25695

40000

140000

0

 

ხარჯები

25695

40000

140000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

25695

40000

140000

0

05 05

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების პროგრამა

59799

60000

60000

0

 

ხარჯები

59799

60000

60000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

44800

45000

45000

0

28

სხვა ხარჯები

14999

15000

15000

0

05 06

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მხარდაჭერის პროგრამა

50000

80000

155000

0

 

ხარჯები

50000

80000

155000

0

28

სხვა ხარჯები

50000

80000

155000

0

05 07

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული და ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომუშავე ექიმების და საშუალო სამედიცინო პერსონალის გადამზადების პროგრამა

0

0

30000

0

 

ხარჯები

0

0

30000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

30000

0

06 00

განათლებისა და კულტურის სამინისტრო სულ

3133586

3858530

4251010

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63

64

64

0

 

ხარჯები

3114208

3801130

4194510

0

21

შრომის ანაზღაურება

731290

713560

863700

0

22

საქონელი და მომსახურება

284711

488830

434920

0

25

სუბსიდიები

1719957

1965745

2348750

0

26

გრანტები

3550

4520

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

146896

287200

344520

0

28

სხვა ხარჯები

227804

341275

202620

0

 

არაფინანსური აქტივები

16879

57400

56500

0

 

ვალდებულების კლება

2499

0

0

0

06 01

განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი

847256

1059800

1008300

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

51

51

0

 

ხარჯები

842557

1013700

958300

0

21

შრომის ანაზღაურება

617422

601100

728100

0

22

საქონელი და მომსახურება

220534

411750

229400

0

26

გრანტები

1200

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

601

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

2800

850

800

0

 

არაფინანსური აქტივები

2200

46100

50000

0

 

ვალდებულების კლება

2499

0

0

0

06 02

ზემო აფხაზეთის რესურსცენტრი

43732

45000

55070

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

0

 

ხარჯები

43732

45000

55070

0

21

შრომის ანაზღაურება

42754

42730

52800

0

22

საქონელი და მომსახურება

978

2270

2270

0

 

არაფინანსური აქტივები

0

0

0

0

06 03

გალის რაიონის რესურსცენტრი

119304

119000

137870

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

0

 

ხარჯები

118156

119000

137870

0

21

შრომის ანაზღაურება

71114

69730

82800

0

22

საქონელი და მომსახურება

46359

49150

54950

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

575

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

108

120

120

0

 

არაფინანსური აქტივები

1148

0

0

0

06 04

განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

149961

230595

271950

0

 

ხარჯები

146831

230595

271950

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

36600

0

25

სუბსიდიები

0

56445

56650

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

6400

21000

0

28

სხვა ხარჯები

146831

167750

157700

0

 

არაფინანსური აქტივები

3130

0

0

0

06 04 01

სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება

40485

79445

52650

0

 

ხარჯები

37355

79445

52650

0

25

სუბსიდიები

37355

56445

52650

0

28

სხვა ხარჯები

3130

23000

0

0

06 04 02

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა

82329

90000

150000

0

 

ხარჯები

82329

90000

150000

0

28

სხვა ხარჯები

82329

90000

150000

0

06 04 03

,,კარიერის დაგეგმვა , პროფესიული ორიენტაცია და სახელობო სწავლება სკოლებში “

1747

2000

4000

0

 

ხარჯები

1747

2000

4000

0

28

სხვა ხარჯები

1747

2000

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

4000

0

06 04 04

აფხაზური ენის პედაგოგთა გადამზადება

2200

15000

0

0

 

ხარჯები

2200

15000

0

0

28

სხვა ხარჯები

2200

15000

0

0

06 04 05

სამოქალაქო ცნობიერებისა და კულტურის განათლების ხელშეწყობა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

0

0

0

0

06 04 06

შემეცნებით - საგანმანათლებლო პროგრამები შშმ მოზარდებისათვის

8200

0

0

0

 

ხარჯები

8200

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

8200

0

0

0

06 04 07

საზაფხულო ბანაკი “

11900

15000

16000

0

 

ხარჯები

11900

15000

16000

0

28

სხვა ხარჯები

11900

15000

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

16000

0

06 04 08

,,მწიგნობართა კლუბი “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 04 09

,,წლის მოსწავლე “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 04 10

კონფერენციები /შეხვედრები

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 04 11

,,დიმიტრი (არზაყან ) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები “

3100

5550

5100

0

 

ხარჯები

3100

5550

5100

0

28

სხვა ხარჯები

3100

5550

5100

0

06 04 12

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდია

0

1230

2600

0

 

ხარჯები

0

1230

2600

0

28

სხვა ხარჯები

0

1230

2600

0

06 04 13

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს თანამშრომელთა პერსონალური და პროფესიული უნარების განვითარების ტრენინგები

0

8000

0

0

 

ხარჯები

0

8000

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

8000

0

0

06 04 14

შეხვედრები : 1. ღვაწლმოსილ პედაგოგებთა 2. მედალოსან კურსდამთავრებულებთან 3. წარმატებულ სტუდენტ - ახალგაზრდობასთან

0

970

1200

0

 

ხარჯები

0

970

1200

0

28

სხვა ხარჯები

0

970

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

1200

0

06 04 15

თანაბარი შესაძლებლობები თანაბარი მზრუნველობა

0

4000

6000

0

 

ხარჯები

0

4000

6000

0

28

სხვა ხარჯები

0

4000

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

6000

0

06 04 16

საინფორმაციო ბანკი საზღვარგარეთ მცხოვრებ აფხაზეთიდან ლტოლვილ წარმატებულ ახალგაზრდებზე

0

3000

0

0

 

ხარჯები

0

3000

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

3000

0

0

06 04 17

აფხაზური ენის პედაგოგთა ფინანსური მხარდაჭერა

0

6400

21000

0

 

ხარჯები

0

6400

21000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

6400

21000

0

06 04 18

სამოქალაქო განათლება - აქტიურ მოქალაქეთა პროგრამა

0

0

4000

0

 

ხარჯები

0

0

4000

0

25

სუბსიდიები

0

0

4000

0

06 04 19

ვიცნობდეთ ქვეყნის გმირებს

0

0

4500

0

 

ხარჯები

0

0

4500

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

4500

0

06 04 20

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართულის ენის პედაგოგთა ტრენინგი

0

0

4900

0

 

ხარჯები

0

0

4900

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

4900

0

06 05

აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა

14732

30000

25000

0

 

ხარჯები

14732

30000

25000

0

28

სხვა ხარჯები

14732

30000

25000

0

06 06

სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა

2960

2960

3000

0

 

ხარჯები

2960

2960

3000

0

22

საქონელი და მომსახურება

2960

2960

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

3000

0

06 06 01

მოზარდებში (მოსწავლეთა ) ინტელექტუალური და შემოქმედებითი განვითარების მხრადაჭერა “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 06 02

მობილური ბიბლიოთეკა “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 06 03

ლიტერატურულ -შემოქმედებითი კონკურსი “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 06 04

აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის საკითხები : გამოკვლევებიდა საჭიროებები “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 06 05

აფხაზეთის მოზარდთა ლიდერობის სკოლა “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 06 06

აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდები მედიაპროექტში ,,ეტალონი “

2960

2960

3000

0

 

ხარჯები

2960

2960

3000

0

22

საქონელი და მომსახურება

2960

2960

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

3000

0

06 06 07

,,წინაპართა ნაკვალევზე “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 06 08

საქმიანი არდადეგები “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 06 09

სამოქალაქო აქტიურობის ამაღლება მოზარდებში ”

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 07

კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამა

46032

62640

114200

0

 

ხარჯები

46032

62640

114200

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

60700

 

25

სუბსიდიები

0

2500

39500

0

26

გრანტები

2350

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

43682

60140

14000

0

06 07 01

ბეჭდვითი გამოცემა “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 07 02

საიუბილეო საღამოები “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 07 03

საახალწლო ზეიმი დევნილი ბავშვებისათვის “

7500

7500

8000

0

 

ხარჯები

7500

7500

8000

0

28

სხვა ხარჯები

7500

7500

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

8000

0

06 07 04

ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოვებული დევნილი ახალგაზრდების მხარდაჭერა “

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 07 05

საღამოები

492

3800

14000

0

 

ხარჯები

492

3800

14000

0

28

სხვა ხარჯები

492

3800

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

14000

0

06 07 06

ქართულ -აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 07 07

გ .შარვაშიძის სახელობის პრემია “

9906

0

14000

0

 

ხარჯები

9906

0

14000

0

28

სხვა ხარჯები

9906

0

14000

0

06 07 08

აფხაზეთის მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა და პერსონალური კატალოგების გამოცემა “ (გამოფენები )

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 07 09

აფხაზეთის დღე

0

16680

20000

0

 

ხარჯები

0

16680

20000

0

28

სხვა ხარჯები

0

16680

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

20000

0

06 07 10

ქართულ –აფხაზური კულტურის პოპულარიზაცია

28135

34660

31500

0

 

ხარჯები

28135

34660

31500

0

25

სუბსიდიები

0

2500

31500

0

26

გრანტები

2350

4520

0

0

28

სხვა ხარჯები

25785

27640

0

0

06 07 11

გამოყენებითი ხელოვნების სასწავლო პროგრამა

0

0

8000

0

 

ხარჯები

0

0

8000

0

25

სუბსიდიები

0

0

8000

0

06 07 12

ქართულ -აფხაზური სამუსიკო დიალოგი

0

0

15000

0

 

ხარჯები

0

0

15000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

15000

0

06 07 13

მნიშვნელოვანი თარიღებისადმი მიძღვნილი შეხვედრების ორგანიზება

0

0

3700

0

 

ხარჯები

0

0

3700

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

3700

0

06 08

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა

22401

92905

86000

0

 

ხარჯები

22401

92905

86000

0

22

საქონელი და მომსახურება

13880

22700

41000

0

25

სუბსიდიები

0

0

45000

0

28

სხვა ხარჯები

8521

70205

0

0

06 08 01

სპორტულ ინიციატივათა მხარდაჭერა “

7400

67780

45000

0

 

ხარჯები

7400

67780

45000

0

25

სუბსიდიები

0

0

45000

0

28

სხვა ხარჯები

7400

67780

0

0

06 08 02

ტურნირები და ღია პირველობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში “

13880

22700

31000

0

 

ხარჯები

13880

22700

31000

0

22

საქონელი და მომსახურება

13880

22700

31000

0

06 08 03

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 08 04

ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დაჯილდოვება

1121

2425

2000

0

 

ხარჯები

1121

2425

2000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

2000

0

28

სხვა ხარჯები

1121

2425

0

 

06 08 05

აფხაზეთის სპორტის შესახებ წიგნის ბეჭდვა

0

0

8000

0

 

ხარჯები

0

0

8000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

8000

0

06 09

გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელ . ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება

145720

280800

323520

0

 

ხარჯები

145720

280800

323520

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

145720

280800

323520

0

06 10

კულტურული ფასეულობათა დაცვისა და პოპულარიზაციის პროგრამა

9195

16730

13000

0

 

ხარჯები

7295

16730

13000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

10000

0

25

სუბსიდიები

0

0

3000

0

28

სხვა ხარჯები

7295

16730

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

1900

0

0

0

06 10 01

სამეცნიერო კონფერენცია

0

3500

3000

0

 

ხარჯები

0

3500

3000

0

28

სხვა ხარჯები

0

3500

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

3000

0

06 10 02

აფხაზეთის კულტურულ ფასეულობათა პოპულარიზაცია

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 10 03

27 ოქტომბერი - აფხაზური ენის დღე

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

06 10 04

აფხაზეთის კულტურულ ფასეულობათა პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ

0

6000

0

0

 

ხარჯები

0

6000

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

6000

0

0

06 10 05

ალექსანდრე შერვაშიძის ნამუშევრების გამოფენა და კატალოგის გამოცემა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

06 10 06

აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის ელექტრონული ონლაინ /მუზეუმი

3000

0

0

0

 

ხარჯები

3000

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

3000

0

0

0

06 10 07

აფხაზეთის ტაძრების დეტალური რუკა

2235

0

0

0

 

ხარჯები

2235

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

2235

0

0

0

06 10 08

"საველე ბანაკი (შემეცნებითი ტურები , ექსკურსიები , არქელოგიური ბანაკი )

0

3530

7000

0

 

ხარჯები

0

3530

7000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

7000

0

28

სხვა ხარჯები

0

3530

0

0

06 10 09

ფოტოკონკურსი ,, აფხაზეთის ისტორიულ -არქიტექტურული ძეგლები “

1460

2700

0

0

 

ხარჯები

1460

2700

0

0

28

სხვა ხარჯები

1460

2700

0

0

06 10 10

აფხაზეთის ისტორიულ -არქიტექტურული ნაგებობების ონლაინ რუკა “

2500

1000

0

 

 

ხარჯები

600

1000

0

0

28

სხვა ხარჯები

600

1000

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

1900

0

0

0

06 10 11

გავიღრმავოთ ცოდნა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ

0

0

3000

0

 

ხარჯები

0

0

3000

0

25

სუბსიდიები

0

0

3000

0

06 11

სსიპ აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრი

166394

171800

169600

0

 

ხარჯები

165394

171800

169600

0

25

სუბსიდიები

165394

171800

169600

0

 

არაფინანსური აქტივები

1000

0

0

0

06 12

სსიპ ქ . სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

328482

418600

433800

0

 

ხარჯები

326091

418600

433800

0

25

სუბსიდიები

326091

418600

433800

0

 

არაფინანსური აქტივები

2391

0

0

0

06 13

სსიპ ქ . სოხუმის მოზარდმაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „თეთრი ტალღა “

204692

228800

278800

0

 

ხარჯები

204692

228800

278800

0

25

სუბსიდიები

204692

228800

278800

0

06 14

სსიპ -აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახ . აკადემიური ანსამბლი ,,აფხაზეთი ”

376920

354000

425000

0

 

ხარჯები

374670

354000

425000

0

25

სუბსიდიები

374670

354000

425000

0

 

არაფინანსური აქტივები

2250

0

0

0

06 15

სსიპ სულიერებისა და კულტურის ცენტრი

179030

171400

171400

0

 

ხარჯები

178530

171400

169400

0

25

სუბსიდიები

178530

171400

169400

0

 

არაფინანსური აქტივები

500

0

2000

0

06 16

ა (ა )იპ აფხაზეთის ლიტერატურისა და ხელოვანთა შემოქმედებითი გაერთიანება

121609

0

0

0

 

ხარჯები

121609

0

0

0

25

სუბსიდიები

117774

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

3835

0

0

0

06 20

სსიპ ''გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა ''

210342

239000

325000

0

 

ხარჯები

210242

232600

325000

0

25

სუბსიდიები

210242

232600

325000

0

 

არაფინანსური

100

6400

0

0

06 21

სსიპ აფხაზეთის მოზარდ - ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

29397

0

0

0

 

ხარჯები

29397

0

0

0

25

სუბსიდიები

29397

0

0

0

06 22

სსიპ აფხაზეთის საგამომცემლო ცენტრი

115427

0

0

0

 

ხარჯები

113167

0

0

0

25

სუბსიდიები

113167

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

2260

0

0

0

06 26

სსიპ აფხაზეთის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი სულ

0

334500

409500

0

 

ხარჯები

0

329600

405000

0

25

სუბსიდიები

0

329600

403000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

2000

 

 

არაფინანსური აქტივები

0

4900

4500

0

06 26 01

სსიპ აფხაზეთის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0

334500

407400

0

 

ხარჯები

0

329600

402900

0

25

სუბსიდიები

0

329600

402900

0

 

არაფინანსური აქტივები

0

4900

4500

0

06 26 02

ნიკოლოზ თაბუკაშვილის სახელობის პრემია

0

0

2100

0

 

ხარჯები

0

0

2100

0

25

სუბსიდიები

0

0

100

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

2000

0

07 00

მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში

0

0

0

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

0

0

0

0

08 00

ზემო აფხაზეთში - აფხაზეთის ა /მთავრობის წარმომადგენლობა

192195

193800

212880

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

10

10

0

 

ხარჯები

192195

193800

210880

0

21

შრომის ანაზღაურება

149870

135320

152400

0

22

საქონელი და მომსახურება

42325

58480

58480

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

0

0

2000

0

09 00

მინისტრის აპარატი რეგიონული მართვის საკითხებში

0

0

0

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

21

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

10 00

იუსტიციის დეპარტამენტიდა მასთან არსებული ორგანიზაცია სულ

471203

478000

592780

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

31

0

 

ხარჯები

461646

471000

544780

0

21

შრომის ანაზღაურება

380656

361550

436080

0

22

საქონელი და მომსახურება

80258

108650

107900

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

732

800

800

0

 

არაფინანსური აქტივები

9558

7000

48000

0

10 01

იუსტიციის დეპარტამენტი

367865

378000

477600

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

0

 

ხარჯები

363725

373000

429600

0

21

შრომის ანაზღაურება

291093

276730

334080

0

22

საქონელი და მომსახურება

71901

95470

94720

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

732

800

800

0

 

არაფინანსური აქტივები

4140

5000

48000

0

10 02

იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის ა /საარქივო სამმართველო

103338

100000

115180

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

0

 

ხარჯები

97920

98000

115180

0

21

შრომის ანაზღაურება

89563

84820

102000

0

22

საქონელი და მომსახურება

8357

13180

13180

0

 

არაფინანსური აქტივები

5418

2000

0

0

11 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო სულ

862603

719060

902380

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

46

45

0

 

ხარჯები

857966

671960

895780

0

21

შრომის ანაზღაურება

516480

500660

570480

0

22

საქონელი და მომსახურება

131530

165800

169800

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

204927

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

5029

5500

155500

0

 

არაფინანსური აქტივები

4637

47100

6600

0

11 01

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო

862603

719060

752380

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

46

45

0

 

ხარჯები

857966

671960

745780

0

21

შრომის ანაზღაურება

516480

500660

570480

0

22

საქონელი და მომსახურება

131530

165800

169800

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

204927

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

5029

5500

5500

0

 

არაფინანსური აქტივები

4637

47100

6600

0

11 02

დევნილთა ჩასახლების ობიექტებში სარემონტო -აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

150000

0

 

ხარჯები

0

0

150000

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

150000

0

12 00

სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი სულ

1042639

928950

1044360

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

27

0

 

ხარჯები

1031370

875600

969560

0

21

შრომის ანაზღაურება

332222

346710

397980

0

22

საქონელი და მომსახურება

283318

142290

176080

0

25

სუბსიდიები

393168

366100

358500

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2360

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

20302

20500

37000

0

 

არაფინანსური აქტივები

11159

53350

74800

0

 

ვალდებულების კლება

110

0

0

0

12 01

სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

446277

494300

598560

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

27

0

 

ხარჯები

439179

489500

543760

0

21

შრომის ანაზღაურება

332222

346710

397980

0

22

საქონელი და მომსახურება

104295

142290

145280

0

28

სხვა ხარჯები

302

500

500

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2360

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

7098

4800

54800

0

12 02

 

მცენარეთა დაცვითი და ინვაზიურ დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროგრამები

179023

20000

67300

0

 

ხარჯები

179023

20000

67300

0

22

საქონელი და მომსახურება

179023

0

30800

0

28

სხვა ხარჯები

0

20000

36500

0

12 02 01

ინვაზიური და სხვა სახის დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებები “

0

20000

30000

0

 

ხარჯები

0

20000

30000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

20000

30000

0

12 02 02

მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობა

0

0

30800

0

 

ხარჯები

0

0

30800

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

0

30800

0

12 02 03

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები

179023

0

0

0

 

ხარჯები

179023

0

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

179023

0

0

0

12 02 04

მდ . ენგურის ე .წ . „გამყოფი ხაზის “ ორივე მხარეზე მცხოვრებ დევნილ ფერმერთა შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა

0

0

6500

0

 

ხარჯები

0

0

6500

0

28

სხვა ხარჯები

0

0

6500

0

12 03

სსიპ "გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტო "

397339

414650

378500

0

 

ხარჯები

393168

366100

358500

0

25

სუბსიდიები

393168

366100

358500

 

 

არაფინანსური აქტივები

4061

48550

20000

0

 

ვალდებულების კლება

110

0

0

0

12 04

ინვაზიური და სხვა სახის დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროგრამა

20000

0

0

0

 

ხარჯები

20000

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

20000

0

0

0

13 00

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო –ზემო სვანეთის რეგიონში

720902

759600

1191110

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

47

40

0

 

ხარჯები

718609

757100

856810

0

21

შრომის ანაზღაურება

477356

455040

526800

0

22

საქონელი და მომსახურება

112117

147160

175510

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

112950

145100

150000

0

28

სხვა ხარჯები

16186

9800

4500

0

 

არაფინანსური აქტივები

2293

2500

334300

0

13 01

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო -ზემო სვანეთის რეგიონში

601602

604700

706310

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47

47

40

0

 

ხარჯები

599309

602200

702310

0

21

შრომის ანაზღაურება

477356

455040

526800

0

22

საქონელი და მომსახურება

112117

147160

175510

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3450

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

6386

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივები

2293

2500

4000

0

13 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

109500

145100

150000

0

 

ხარჯები

109500

145100

150000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

109500

145100

150000

0

13 03

დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუველყოფა

9800

9800

4500

0

 

ხარჯები

9800

9800

4500

0

28

სხვა ხარჯები

9800

9800

4500

0

13 05

 

საბავშვო ბაღის მშენებლობა

 

 

0

0

330300

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივები

0

0

330300

0

14 00

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის , გურიის , რაჭა -ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

437592

470000

501320

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

25

0

 

ხარჯები

435592

467000

495620

0

21

შრომის ანაზღაურება

268768

272280

302400

0

22

საქონელი და მომსახურება

67200

67920

67920

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

90025

117000

120000

0

28

სხვა ხარჯები

9599

9800

5300

0

 

არაფინანსური აქტივები

2000

3000

5700

0

14 01

მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის , გურიის , რაჭა -ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

341492

343200

376820

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

25

0

 

ხარჯები

339492

340200

371120

0

21

შრომის ანაზღაურება

268768

272280

302400

0

22

საქონელი და მომსახურება

67200

67920

67920

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3400

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

124

0

800

0

 

არაფინანსური აქტივები

2000

3000

5700

0

14 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

86625

117000

120000

0

 

ხარჯები

86625

117000

120000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

86625

117000

120000

0

14 03

დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუველყოფა

9475

9800

4500

0

 

ხარჯები

9475

9800

4500

0

28

სხვა ხარჯები

9475

9800

4500

0

15 00

მთავრობის წარმომადგენლობა აღ . საქართველოში

819135

939000

1074000

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

50

48

0

 

ხარჯები

814517

933500

1067700

0

21

შრომის ანაზღაურება

515483

496140

580800

0

22

საქონელი და მომსახურება

113393

138060

151900

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

168903

279000

330000

0

28

სხვა ხარჯები

16738

20300

5000

0

 

არაფინანსური აქტივები

4618

5500

6300

0

15 01

მთავრობის წარმომადგენლობა აღ . საქართველოში

651413

640200

739500

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

50

48

0

 

ხარჯები

646795

634700

733200

0

21

შრომის ანაზღაურება

515483

496140

580800

0

22

საქონელი და მომსახურება

113393

138060

151900

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

10653

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

7266

500

500

 

 

არაფინანსური აქტივები

4618

5500

6300

0

15 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

158250

279000

330000

0

 

ხარჯები

158250

279000

330000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

158250

279000

330000

0

15 03

დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუველყოფა

9472

19800

4500

0

 

ხარჯები

9472

19800

4500

0

28

სხვა ხარჯები

9472

19800

4500

0

16 00

საერთო -რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები

(ფონდები )

0

100000

100000

0

 

ხარჯები

0

100000

100000

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

28

სხვა ხარჯები

0

100000

100000

0

16 01

 სარეზერვო ფონდი

0

100000

100000

0

 

ხარჯები

0

100000

100000

0

28

სხვა ხარჯები

0

100000

100000

0

16 02

კომპენსაციები და დავალიანებები (მ .შ . სასამართლო გადაწყვეტილება ) და მიმდინარე რეორგანიზაციის ხარჯები

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

18 00

აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

1635858

1610000

1964900

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77

77

79

0

 

ხარჯები

1579317

1593000

1942550

0

21

შრომის ანაზღაურება

960146

918330

1115820

0

22

საქონელი და მომსახურება

260284

300410

361220

0

25

სუბსიდიები

349500

368300

459550

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

8427

5000

5000

0

28

სხვა ხარჯები

960

960

960

0

 

არაფინანსური აქტივები

53361

17000

22350

0

 

ვალდებულების კლება

3180

0

0

0

18 01

აფხაზეთის ა /ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

1002903

993000

1219830

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

64

66

0

 

ხარჯები

988710

988000

1206480

0

21

შრომის ანაზღაურება

803296

781390

938220

0

22

საქონელი და მომსახურება

176027

200650

262300

0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

8427

5000

5000

0

28

სხვა ხარჯები

960

960

960

0

 

არაფინანსური აქტივები

11013

5000

13350

0

 

ვალდებულების კლება

3180

0

0

0

18 02

აფხაზეთის ა /ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი

243836

240000

279820

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

13

0

 

ხარჯები

241107

236700

276520

0

21

შრომის ანაზღაურება

156850

136940

177600

0

22

საქონელი და მომსახურება

84257

99760

98920

0

 

არაფინანსური აქტივები

2729

3300

3300

0

18 03

სსიპ გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო

139119

127000

131000

0

 

ხარჯები

135275

126300

131000

0

25

სუბსიდიები

135275

126300

131000

0

 

არაფინანსური აქტივები

3844

700

0

0

18 04

სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი

250000

250000

250000

0

 

ხარჯები

214225

242000

246800

0

25

სუბსიდიები

214225

242000

246800

0

 

არაფინანსური აქტივები

35775

8000

3200

0

18 06

სსიპ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო –სამრეწველო პალატა

0

0

84250

0

 

ხარჯები

0

0

81750

0

25

სუბსიდიები

0

0

81750

0

 

არაფინანსური აქტივები

0

0

2500

0

19 00

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის აპარატი სულ

378372

577663

442350

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

0

 

ხარჯები

375975

524663

439350

0

21

შრომის ანაზღაურება

234373

224390

254100

0

22

საქონელი და მომსახურება

141256

299923

184900

0

28

სხვა ხარჯები

346

350

350

0

 

არაფინანსური აქტივები

2397

53000

3000

0

19 01

ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის აპარატი სულ

367739

540663

420350

0

ეკ . კლ .

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

0

 

ხარჯები

365342

487663

417350

0

21

შრომის ანაზღაურება

234373

224390

254100

0

22

საქონელი და მომსახურება

130623

262923

162900

0

28

სხვა ხარჯები

346

350

350

0

 

არაფინანსური აქტივები

2397

53000

3000

0

19 02

სამშვიდობო ინიციატივები , სამოქალაქო ინტეგრაცია , ნდობის აღდგენის მხარდაჭერა და დიალოგისაკენ მიმართული შესაძლებლობების გაძლიერება

10633

22000

22000

0

 

ხარჯები

10633

22000

22000

0

22

საქონელი და მომსახურება

10633

22000

22000

0

19 02 01

სამშვიდობო რესურსები ქართულ -აფხაზური ურთიერთობები და საქართველოს ევროპული მომავალი

2912

2000

2000

0

 

ხარჯები

2912

2000

2000

0

22

საქონელი და მომსახურება

2912

2000

2000

0

19 02 02

ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და შერიგებისათვის (საერთაშორისო პროგრამა )

850

6150

6150

0

 

ხარჯები

850

6150

6150

0

22

საქონელი და მომსახურება

850

6150

6150

0

19 02 03

მშვიდობის ლაბარატორია

1196

3700

3700

0

 

ხარჯები

1196

3700

3700

0

22

საქონელი და მომსახურება

1196

3700

3700

0

19 02 04

აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე პროფესორების , დოქტორანტების და მაგისტრანტების ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში

1175

6150

6150

0

 

ხარჯები

1175

6150

6150

0

22

საქონელი და მომსახურება

1175

6150

6150

0

19 02 05

კვლევა - აფხაზეთიდან დევნილი საზოგადოების პოსტრავმული ადაპტაცია და მათი ჩართულობა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის პროცესში

4500

2000

2000

0

 

ხარჯები

4500

2000

2000

0

22

საქონელი და მომსახურება

4500

2000

2000

0

19 02 06

დიასპორების ჩართულობა ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესებში

0

2000

2000

0

 

ხარჯები

0

2000

2000

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

2000

2000

0

19 03

შევისწავლოთ აფხაზური ენა

0

15000

0

0

 

ხარჯები

0

15000

0

0

22

საქონელი და მომსახურება

0

15000

0

0

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 19 აპრილის კანონი №13 -  ვებგვერდი, 24.04.2019 წ.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 23 აგვისტოს კანონი №27 -  ვებგვერდი, 29.08.2019 წ.

თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. სარეზერვო ფონდი
1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მთავრობის სარეზერვო ფონდი  100000(ასი ათასი) ლარის ოდენობით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დასაფინანსებლად.

2. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხების ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა დაეკონომიკის  სამინისტრო.


მუხლი 16. თანამდებობრივი სარგოები, ფულადი ჯილდო, დანამატები და დახმარებები
1. უფლება მიეცეთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრებსა და დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების, აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებების, ტერიტორიული ორგანოებისა  და აგრეთვე წარმომადგენლობების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  მთავრობასთან შეთანხმებით, აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს მთავრობის თავმჯდომარე. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ხოლო უმაღლეს საბჭოსთან არსებული ორგანიზაციები – უმაღლეს საბჭოსთან შეთანხმებით.

2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს აგრეთვე ცვლილებები დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც განხორციელებული ცვლილებების შედეგად უცვლელი რჩება საშტატო რიცხოვნება, თანამდებობათა დასახელებები და თანამდებობრივი სარგოები.

3. 2019 წლის განმავლობაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე ფულადი ჯილდოს, კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

4. ამასთანავე მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტით განსაზღვრული შრომის ანაზღაურების მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თანხმობით;

5. დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში ბიუჯეტის დამტკიცებამდე აღმასრულებელი ხელისუფლება უფლებამოსილია მხარჯავ დაწესებულებებზე ყოველთვიურად გასცეს თანხები არა უმეტეს გასული წლის ასიგნებების 1/12 –ის ოდენობისა;

დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე.


მუხლი 17. წლის განმავლობაში მიღებული ფულადი გრანტები და მიზნობრივი დაფინანსება
სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტებისა და მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვა და ხარჯვა განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული წესით.

მუხლი 18. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა  და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
აღნიშნული ფონდიდან ხორციელდება წინა წლების სახელფასო და სხვა კრედიტორული დავალიანებების, კომპენსაციების და სასამართლო გადაწყვეტილებათა საფუძველზე წარმოქმნილი ვალდებულებებისა და მიმდინარე რეორგანიზაციის დაფინანსება, რომლის განკარგვა განხორციელდება ფინანსთა და ეკონომიკის  მინისტრის ბრძანების საფუძველზე დავალიანების დასაფარავად.

წინა წლების დავალიანებების დაფარვისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებებიდან თანხების გამოყოფის მიზნით სამინისტროებმა და უწყებებმა 2019 წლის განმავლობაში უზრუნველყონ მათ ბალანსზე რიცხული წინა წლების კრედიტორული დავალიანების დაზუსტებული ინფორმაციის წარდგენა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში.

ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან შეთანხმებით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ახალი დავალიანებების წარმოშობა, რაზედაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას, დაწესებულებას.


თავი VIII
დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 19. კანონის ამოქმედება
1. კანონი ძალაშია 2019 წლის 1 იანვრიდან.

2.ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, 190020020.30.060.016041, 12 /01/2018წ).აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელივახტანგ ყოლბაია

 

 

28 დეკემბერი 2018 წ.

ქ. თბილისი

N254-რ/ს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.