ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 60
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016282
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
60
28/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
190020020.35.131.016282
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (31/12/2018 - 07/03/2019)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №60

2018 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული  კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ 20-ე  მუხლის მე-2 პუნქტისა და 25-ე მუხლის  პირველი პუნქტის  „ბ“ ქვეპუნქტის     შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი  პროგრამული ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის  №28 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019  წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილიქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

 


.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქობულეთის   მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

33 480 307

31 709 949

31 189 060

31 189 060

              -

გადასახადები

4 824 791

4 000 000

12 504 000

12 504 000

 

გრანტები

26 155 292

25 338 263

16 236 800

16 236 800

 

სხვა შემოსავლები

2 500 224

2 371 686

2 448 260

2 448 260

 

ხარჯები

13 666 985

14 007 929

14 368 604

14 368 604

              -

შრომის ანაზღაურება

6 318 819

7 285 073

      7 909 980 

       7 909 980 

              -   

საქონელი და მომსახურება

3 868 744

4 071 767

      4 317 208 

       4 317 208 

              -   

პროცენტი

314 458

306 381

         328 696 

          328 696 

              -   

სუბსიდიები

491 294

699 555

         885 000 

          885 000 

              -   

გრანტები

                  -   

                   -   

                  -   

                   -   

              -   

სოციალური უზრუნველყოფა

865 671

754 083

          597 700 

          597 700 

              -   

სხვა ხარჯები

1 807 999

891 070

         330 020 

          330 020 

              -   

საოპერაციო სალდო

19 813 322

17 702 020

16 828 256

16 820 456

              -

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

20 263 154

17 077 196

15 085 300

15 085 300

              -

ზრდა

   20 289 406 

     17 268 831 

    15 085 300 

     15 085 300 

              -   

კლება

26 252

191 635

      -   

 

 

მთლიანი სალდო

-449 832

-215 382

 1 742 956 

1 735 156

              -

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 496 251

-1 504 152

-      3 600 

-3 600

              -

ზრდა

          52 100 

            44 200 

           44 200 

            44 200 

              -   

ვალუტა, დეპოზიტები

 

 

                  -   

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

          52 100 

            44 200 

           44 200 

            44 200 

              -   

კლება

     1 548 351 

       1 548 352 

           47 800 

            47 800 

              -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     1 548 351 

       1 548 352 

           47 800 

            47 800 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1 046 419

-1 288 770

-1 738 756

-1 738 756

              -

ზრდა

 

 

                  -   

 

 

კლება

1 046 419

1 288 770

      1 738 756 

       1 738 756 

              -   

ბალანსი

             -  

              -  

             -  

              -  

          -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

   33 506 559 

     31 901 584 

    31 189 060 

     31 189 060 

              -   

შემოსავლები

33 480 307

31 709 949

  31 189 060 

     31 189 060 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

26 252

191 635

 -   

-   

 

 ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

-

-

      -   

 -   

 

გადასახდელები

   35 054 910 

     32 609 730 

    31 236 860 

     31 236 860 

              -   

   ხარჯები

13 666 985

14 007 929

14 368 604

14 368 604

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 289 406

17 268 831

15 085 300

15 085 300

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

52 100

44 200

44 200

44 200

 

      ვალდებულებების კლება

1 046 419

1 288 770

1 738 756

1 738 756

 

ნაშთის ცვლილება

-  1 548 351 

-  708 146 

-         47 800 

-          47 800 

              -   

 


თავი II
.

მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  31 189 060  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

33 480 307

31 709 949

             31 189 060

გადასახადები

4 824 791

4 000 000

           12 504 000

გრანტები

26 155 292

25 338 263

            16 236 800

სხვა შემოსავლები

2 500 224

2 371 686

              2 448 260


მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 12 504 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 გადასახადები

4 824 791

4 000 000

12 504 000

საშემოსავლო გადასახადი

1 829 672

1 000 000

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

   

            9 304 000

ქონების გადასახადი

2 995 119

3 000 000

3 200 000

 


მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  16 236 800  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

გრანტები

26 155 292

25 338 263

  16 236 800

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

26 155 292

25 338 263

    16 236 800

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 894 300

6 443 200

 

სპეციალური ტრანსფერი

1 700 270

2 984 263

   1 200 000

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

   

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

303 971

2 984 263

         1 200 000

მ.შ .აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 396 299

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

19 560 722

15 910 800

   15 036 800

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

19 560 722

15 910 800

     15 036 800

 


მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 448 260  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის  ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 500 224

2 371 686

     2 448 260

შემოსავლები საკუთრებიდან

459 143

546 380

    444 940

პროცენტები

122 766

169 580

 57 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

122 766

169 580

   57 000

რენტა

336 377

376 800

    387 940

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

84 111

70 000

 78 060

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

252 266

306 800

   309 880

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

671 661

662 181

       719 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

591 070

579 000

       634 000

სანებართვო მოსაკრებელი

194 002

105 000

       150 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

194 002

105 000

  150 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

40

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

129 072

184 000

   184 000

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

267 956

290 000

    300 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

80 591

83 181

     85 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

80 591

83 181

      85 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1 086 028

1 003 700

   1 100 000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

283 392

159 425

     184 320

 


თავი III
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 14 368 604  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

  13 666 985

 14 007 929

14 368 604

14 368 604

          -

შრომის ანაზღაურება

6 318 819

7 285 073

7 909 980

7 909 980

-

საქონელი და მომსახურება

3 868 744

4 071 767

4 317 208

4 317 208

-

პროცენტი

314 458

306 381

328 696

328 696

-

სუბსიდიები

491 294

699 555

885 000

885 000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

865 671

754 083

-

-

-

სხვა ხარჯი

1 807 999

891 070

597 700

597 700

-

 


მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 085 300 ლარის ოდენობით მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15085300 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

324 979

1 277 941

11 800

11 800

-

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

-

3000

4500

4500

-

მუნიციპალიტეტის მერია

7 209

3 861

7 300

7 300

-

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

317 770

1 271 080

-

-

-

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის ნაპირდაცვითი ნაგებობის რეაბილიტაცია-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობის დასაფარი თანხა

317 770

1 271 080

-

-

-

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

17 768 228

14 237 622

15 057 400

15 057 400

-

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

8 317 720

7 283 357

7 954 811

7 954 811

-

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

7 861 256

6 487 711

7 388 347

7 388 347

-

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

2 238

630 000

450 000

450 000

 

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

454 226

165 646

-

-

-

გარე განათების ღონისძიებები

-

-

116 464

116 464

-

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 241 086

4 580 205

1 099 187

1 099 187

-

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

120 000

230 106

-

-

-

გარე განათების ღონისძიებები

73 400

-

-

-

-

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

998 472

289 846

-

-

-

გამწვანების ღონისძიებები

8 555

13 975

16 700

16 700

-

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

4 785 802

3 683 915

482 487

482 487

-

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 254 857

362 363

-

-

-

სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული არხმწმენდი და 1 ერთეული ნაგავმზიდი) შეძენა

-

-

600000

600000

-

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

949 140

2 374 060

6 003 402

6 003 402

-

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

573 176

397 274

5 316 616

5 316 616

-

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

133 672

619 178

536 786

536 786

-

დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90

-

1 253 683

-

-

-

ქ. ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

37 012

-

-

-

-

სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოწყობა

99 170

-

-

-

-

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

106 110

103 925

150 000

150 000

-

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

260 282

-

-

-

-

განათლება

1 638 370

1 292 106

10 000

10 000

-

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

14 280

8 000

10 000

10 000

-

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1 624 090

1 284 106

-

-

-

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

552 492

458 132

6 100

6 100

-

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

550 992

458 132

-

-

-

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

-

1 000

-

-

-

სპორტული მოედნების მოწყობა

549 855

457 132

-

-

-

ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"

1 137

-

-

-

-

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 500

-

6 100

6 100

-

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

1 500

-

2 700

2 700

-

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

-

-

3 400

3 400

-

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5 337

3 030

-

-

-

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

1 137

730

-

-

-

ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

1 137

730

-

-

-

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

4 200

2 300

-

-

-

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

4 200

2 300

-

-

-

ჯამი

20 289 406

17 268 831

15 085 300

15 085 300

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) განისაზღვროს ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,;.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

       26 252

    191 635

              -   

               -  

            -  

ძირითადი აქტივები

       26 252

    191 635

              -   

               -  

            -  

 


მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების   ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  29 453 904 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

 2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

  2 649 138

  4 402 101

  3 172 519

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები                                

  2 015 290

  2 823 218

  2 842 823

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

  1 886 843

  2 699 440

  2 737 823

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

     128 447

     123 778

     105 000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

     632 228

  1 578 883

     329 696

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

         1 620

               -  

               -  

702

თავდაცვა

     107 631

     121 046

     115 900

7021

 შეიარაღებული ძალები

     107 631

     121 046

     115 900

704

ეკონომიკური საქმიანობა

  9 238 297

  8 069 193

  8 195 347

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

         1 669

               -  

               -  

70421

სოფლის მეურნეობა

         1 669

               -  

               -  

7045

ტრანსპორტი

  9 035 400

  8 069 193

  8 195 347

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

  9 035 400

  8 069 193

  8 195 347

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

     201 228

               -  

               -  

705

 გარემოს დაცვა

  5 127 454

  2 604 244

  2 059 925

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

  2 832 597

  2 241 881

  2 059 925

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

  2 254 857

     362 363

               -  

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

       40 000

               -  

               -  

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

  9 048 858

  8 294 858

  9 452 553

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

  1 964 497

  2 514 741

  6 462 402

7063

წყალმომარაგება

  5 527 484

  4 665 212

  1 619 187

7064

 გარე განათება

     765 366

     695 000

     896 464

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

     791 511

     419 905

     474 500

707

ჯანმრთელობის დაცვა

     444 173

     556 537

     502 900

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

     444 173

     556 537

     502 900

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

  1 797 281

  1 702 430

  1 399 660

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

     923 582

     847 840

     410 000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

     751 878

     854 590

     989 660

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

     121 821

 

               -  

709

განათლება

  4 753 273

  5 046 222

  4 138 300

7091

სკოლამდელი აღზრდა

  2 407 032

  3 061 316

  3 462 800

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

  2 346 241

  1 984 906

     675 500

710

სოციალური დაცვა

     790 286

     480 129

     416 800

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

     156 848

     208 629

     190 000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

     633 438

     271 500

     226 800

 

მთლიანი ხარჯები

  33 956 391

  31 276 760

  29 453 904

 


თავი IV
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

 


მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

19 813 322

17 702 020

    16 820 456

მთლიანი სალდო

-449 832

-215 382

      1 735 156

 


მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (- 3 600) ლარის ოდენობით:

 2. განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 44 200 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ზრდა

                  52 100

     44 200

     44 200

აქციები და სხვა კაპიტალი

                          52 100

              44 200

              44 200

3. განისაზღვრა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 47 800 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

          1 548 351

  708 146

47 800

ვალუტა და დეპოზიტები

                   1 548 351

          708 146

47 800

 


მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 738 756  ლარის ოდენობით.
 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

       1 046 419

       1 288 770

         1 738 756

ზრდა

     

საშინაო

     

კლება

       1 046 419

       1 288 770

       1 738 756

საშინაო

        1 046 419

        1 288 770

         1 738 756

 


მუხლი 13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 100 000 ლარის ოდენობით.

თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ ქვეპროგრამები

მუხლი 14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;

. განათლების ხელშეწყობა;

. კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროს ხელშეწყობა;

. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

 

  1

  წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

 პროგრამის მიზანი : წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა .

 პროგრამის აღწერა : აღნიშნული ხარჯები ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ მუშაობას , როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს , მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯები . ასევე , მოიცავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს , მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების დაფარვის ხარჯებს , წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის ხარჯებს ,დამოუკიდებელი აუდიტორიული დასკვნებისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯებს .

1.1

სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03)

პროგრამის მიზანი :

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსება .

პროგრამის აღწერა :

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საჭიროების შემთხვევაში გაუთვალისწინებული (სტიქიური მოვლენებისა და ფორსმაჟორული სიტუაციების ), გადაუდებელი გადასახდელების ეფექტური და შეუფერხებლად დაფინანსება .

1.2

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 04)

პროგრამის მიზანი :

მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა .

პროგრამის აღწერა :

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ , მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა წლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას მიღებულ სესხებზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა .

1.3

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 05)

პროგრამის მიზანი :

მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა

პროგრამის აღწერა :

მუნიციპალური ქონების ეფექტური მართვა და განკარგვა

2

  თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის მიზანი :

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა

 პროგრამის აღწერა :

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის მიზნით მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება ( . თბილისში )

3

პრიორიტეტი : ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება , რაც ბიუჯეტის ერთ -ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს , განხორციელდება ქალაქის , დაბებისა და სოფლების ,მუნიციპალური ინფრასრტუქტურის ობიექტების რეაბილიტაცია , არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ,მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები .

3.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი :

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა . გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა , სამგზავრო დროის შემცირება .

პროგრამის აღწერა :

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა , გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა -პატრონობა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

 ქუჩებისა და გადასასვლელების რეაბილიტაცია ;

 ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირის , სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია -მშენებელობა ;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით ) მომსახურეობა ;

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა -პატრონობა

3.1.1

 ქუჩების , ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების ) კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი :

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა . გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა , სამგზავრო დროის შემცირება .

ქვეპროგრამის აღწერა :

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების , გადასასვლელებისა და ტროტუარების მოწყობას . კერძოდ : შიდა ქუჩების ტროტუარების , ველობილიკების , ავტობუსების გაჩერებების შეჭრების მოწყობას . სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებსა და ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელებას ; დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებას , ასევე შშმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმას .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

დაბა ჩაქვში "ოაზისის " მიმდებარედ გზაგამტარის მოწყობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა ;

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს " უბნის კეთილმოწყობა (მესხიძის ქუჩის შესახვევები ; ჩხეიძის ქუჩა ; ხაბაზის ქუჩა ; ჭონქაძის ქუჩა );

ქალაქ ქობულეთში , თბილისის , მეგობრობის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია ;

ქალაქ ქობულეთი , გელაურის უბნის კეთილმოწყობა : (აბაშიძის ქუჩა ; ბარათაშვილის ქუჩა ; კინტრიშის მე -2 შესახვევი );

ქალაქ ქობულეთში კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (I - II უბანი );

ქალაქ ქობულთში თავისუფლების ქუჩაზე (ბაზრის მიმდებარედ ) შესასვლელის მოწყობა ;

სოფელ ხუცუბნის ცენტრის კეთილმოწყობა ;

 ვიდეოკამერების ექსპლუატაცია ;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა ;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა /მონტაჟი .

3.1.2

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა , სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია -მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ქობულეთის სანაპიროს დაცვა ეროზიისაგან

ქვეპროგრამის აღწერა :

ამორტიზირებული ჯებირის რეკონსტრუქცია , სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა :

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში არსებული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის რეაბილიტაცია (I ეტაპი ).

3.1.3

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით ) მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 03 01 05)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალური საატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა :

შპს " ქობულეთის ტრანსრეგულირება " მიმდინარე ეტაპზე მიმდინარე ეტაპზე უზრუნველყოფს მგზავრთა რეგულარულ გადაყვანას რაიონის სხვადასხვა მიმართულებით და ქალაქ ბათუმში . თვის განმავლობაში კომპანიის მიერ მოსახლეობისადმი გაწეული მომსახურეობა შეადგენს საშუალოდ 21000 მგზავრთა ბრუნვას , ჩვენ ვემსახურებით 7 სამარშუტო ხაზს . ესენია : ჯიხანჯური -ბათუმი , აჭყვისთავი -ბათუმი , ჩოლოქის მეურნეობა -ბათუმი , დაგვა -ქობულეთი , ზედა ხუცუბანი -ქობულეთი , რკინიგზის სადგური - აღმაშენებლის ქუჩა და რკინიგზის სადგური -რუსთაველის ქუჩა (ორი ავტობუსი ) ყოველდღიურად საშუალოდ 720-730 მგზავრს ვემსახურებით და შემოსავალი შეადგენს 425 ლარს , ხოლო ხარჯი 1238 ლარს .აქედან გამომდინარე ყოველდღიური ზარალი შეადგენს 813 ლარს . ამიტომ მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას შეინარჩუნოს მგზავრობის ფიქსირებული მინიმალური საფასური . არსებული ფინანსური გაანგარიშებით საწარმოს შემოსავლები არ არის საკმარისი შეუფერხებელი მუშაობისათვის . საწვავისა და სათა -დარიგო ნაწილების ფასის მზარდი ტენდენციიდან გამომდინარე საწარმოს შემოსავლები ხარჯებთან მიმარ -თებაში უარყოფითია . ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში ცალკეული თვეების მიხედვით სატრანსპორტო კომპანიის მიერ წარმოქმნილი საოპერაციო დეფიციტის დაფარვას .

3.1.4

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა -პატრონობა

(პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანი :

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება .

ქვეპროგრამის აღწერა :

გარე განათების წერტების (ქუჩები , მოედნები , პარკები , სკვერები , შენობა -ნაგებობები ) მოვლა -ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ . ენერგიის საფასურის დაფარვა ; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ . ენერგიის ქსელში ჩართვა .

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

გარე განათების მოწყობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ;

ქალაქ ქობულეთში (მესხიძის , კაიკაციშვილის , თავისუფლების ქუჩებზე ) გარე განათების არსებული წერტების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობის სამუშაოები .

3.2

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი :

 ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება .

პროგრამის აღწერა :

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები ;

გამწვანების ღონისძიებები ;

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია , ექსპოლუატაცია ;

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი ;

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები .

3.2.1

მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის

გამართული ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის აღწერა :

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა -დასუფთავება ; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა , ცალკეული ტერიტორიების , ქუჩების მორწყვა -მორეცხვა ; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა , მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება ; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა ; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

 დასუფთავების ღონისძიებები  

 ა ( )იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

3.2.2

  გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუციციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა -პატრონობა .

ქვეპროგრამის აღწერა :

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ქობულეთი , დაბა ჩაქვი ), ტროტუარების , სკვერებად და პარკებად დარეგისტრირებული ნაკვეთების მოვლაპატრონობა , გაცელვითი და დაწამლვითი სამუშაოები .მარად მწვანე ხე მცენარეების , კონკრეტულად : გასხვლა , შეღებვა და დაზიანებული ხეების მოჭრითი სამუშაოები . ყვავილებით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფ სკვერების განაშენიანება .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა :

( )იპ ქობულეთის გამწვანება

3.2.3

 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია , ექსპოლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წლით უზრუნველყოფა .

ქვეპროგრამის აღწერა :

პროგრამით მოხდება ყველა იმ აუცილებელი ხარჯის დაფინანსება , რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას , ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას , რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან . განხორციელდება მოსახლეობის სასმელი წყლის მიწოდებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვის მიზნით შპს "ქობულეთის წყალის " სუბსიდირება , პროგრამა დააფინანსებს სს " აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანს

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

შპს "ქობულეთის წყალი "

( )იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "

სს " აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანი .

სოფელ ქაქუთში , სოფელ შუაღელეში , სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია  

3.2.4

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაწმენდა უნებართვო , უსახური , ამორტიზირებული შენობა ნაგებობებისაგან .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უნებართვო , უსახური და ამორტიზირებული შენობა - ნაგებობების (მიშენებების ) სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელებას .

3.2.5

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის მიზანი :

სანიტარულ -ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა , გადამდები დაავადებების პრევენცია .

ქვეპროგრამის აღწერა :

პროფილაქტიკური სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება დაკავშირებულია მავნე მწერებისა და მღრნელების მაქსიმალურ შემცირებასთან მოსახლეობის ეპიდემოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით . სამუშაოები ჩატარდება შემდეგი მიმართულებით : მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებისა და სარდაფების დეზინფექცია და ქალაქის ტერიტორიების დეზინფექცია .

3.3

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 )

პროგრამის მიზანი :

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა , სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება .

პროგრამის აღწერა :

პროგრამა მოიცავს სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოებას , შენობა ნაგებობების მშენებლობას , რომლის ფარგლებში მოეწყობა სოფლებში ადმინისტრაციულ შენობები , . ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები ;

მუნიციპალიტეტის შენობა -ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები ;

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა ;

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი .

3.3.1

სკვერებისა , პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის მიზანი :

სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება

ქვეპროგრამის აღწერა :

პარკებისა და სკვერების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

 განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები :

დაბა ჩაქვში , აღმაშენებლის ქუჩა N 9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ . 4+90-პკ 10+63;

ქალაქ ქობულეთში , მუზეუმის მოპირდაპირედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია ;

ქალაქ ქობულეთში , აღმაშენებლის N610-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები ;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა (რუსთაველის II შესახვევი ბინა N17; );

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის მოწყობა (I ეტაპი );

3.3.2

მუნიციპალიტეტის შენობა -ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შენობა - ნაგებობების მშენებლობას , რომლის ფარგლებში მოეწყობა სოფლებში ადმინისტრაციულ შენობები . კერძოდ :

 სოფელ ზენითის ადმინისტრაციული შენობა ;

 დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობა ;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში ზურაბ გორგილაძის სახლმუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშოები

3.3.3

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება . ქობულეთის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

3.3.4

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტური მართვა

ქვეპროგრამის აღწერა :

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა -ნაგებობების , არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწების , ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

  პრიორიტეტი : განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია , როგორც დაწყებითი და ზოგადი განათლება , ასევე სკოლამდელი განათლება , რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებია და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს , რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები , სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა .

4.1

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი :

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა .

პროგრამის აღწერა :

 სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია . ბავშვს , რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის , გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ -ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვებში , არამედ საზოგადოებაში . სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით , ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს . როდესაც ბავშვი სათანადოთ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით , იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე . ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ერთ -ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს . სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულად პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს .

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის პრიორიტეტულია სახელნწიფო სტანდარტების შესაბამისი , საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი , ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქობულეთის მოსახლეობისთვის .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა :

( )იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

4.1.1

( )იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებებში განათლების სრულფასოვანი , გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს : სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწსებულებებში განათლების ხარისხის ამაღლებას , აღმზრდელ -პედაგოგთა გადამზადებას , სააღმზრდელო -საგანმანათლებლო პროცესის ორგანიზებას , კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების შესაბამისობაში მოყვანას შესაბამის სტანდარტებთან ; მეთოდური მიმართულებების გაუმჯობესების მიზნით საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებისთვის სხვადასხვა საბავშვო ლიტერატურისა და სათამაშოების შესყიდვას ; სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის შევსება -განათლების მიზნით ავეჯის , საოჯახო ტექნიკის , სამზარეულოს ჭურჭლის , სხვადასხვა ქსოვილის ნივთებისა და სხვა საჭირო ინვენტარის შესყიდვას ; სანიტარულ -ჰიგიენური ნორმების კონტროლის მიზნით საკვები პროდუქტებისა და სასმელი წყლის ლაბორატორიულ კვლევებს .

5

პრიორიტეტი : კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტის , ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას , ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში , ხელს უწყობს ტურიზმს , მეწარმეობას , ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას , დანაშაულის პრევენციას , კულტურული დიპლომატიის განვითარებას , ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის , რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში . მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ , კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში , განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები , რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას , საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით . ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ -ების მიერ .

5.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი :

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა :

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ -გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში . სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზდა და დაოსტატება . ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში , მასობრივი სპორტის განვითარება . სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება , სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვთნელი პროცესის ორგანიზება .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა :

( )იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

( )იპ " ფრენბურთის , ხელბურთის , კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი -ქობულეთი "

5.1.1

( )იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანი :

სპორტულ -გამაჯანსაღებელ , პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ -გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში . სასპორტო სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზდა და დაოსტატება . ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში , მასობრივი სპორტის განვითარება . სკოლაში არსებული სპორტის სახეობაში მომეცადინე სპორტსმენთაგან ეროვნული ნაკრები გუნდების რეზერვის მომზადება , სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება .

5.1.2

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდა ; საზოგადოების აქტიური ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში ; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზება

ქვეპროგრამის აღწერა :

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება : 1)მასობრივი სპორტის ხელმისაწვდომობის და განვითარების ხელშეწყობა . 2)სპორტული ტურნირებისა და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება . 3) ქობულეთელი სპორტსმენების /მწვრთნელების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა -წახალისება .

5.1.3

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანი :

სპორტულ -გამაჯანსაღებელ , პროფესიულ სასპორტო და სპორტულ მეთოდური საქმიანობა .

ქვეპროგრამის აღწერა :

რაგბის პოპულარიზაცია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მოზარდ ახალგაზრდებში . რაგბის ფედერაციის ეგიდით ორგანიზებული საერთაშორისო თუ რეგიონალურ ტურნირებში მონაწილეობა პროფესიონალი მორაგბეების გაწვრთნა და მათი დახელოვნება

5.1.4

( )იპ " ფრენბურთის , ხელბურთის , კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი -ქობულეთი " (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართულობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა , მუნიციპალური სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია : 1.მაღალი მიღწევების სპორტის ხელშეწყობა - დაგეგმილია კლუბის წევრების შრომის ანაზღაურება : სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა : მწვრთნელთა გადამზადება , სპორტულ ტურნირებში მონაწილეობის მიღება ქვეყნის შიგნით , ადგილზე სპორტული ტურნირებისა და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება 2. ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა - ღონისძიება მიზნად ისახავს ბავშვთა და მოზარდთათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდას სპორტის ისეთ სახეობებში , როგორიცაა ფრენბურთი , ხელბურთი , კალათბურთი , რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მომავალში ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას

5.2

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი :

 ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია , ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება , კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება , საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში . სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება . საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლება და მათი აკადემიური მოსწრების ზრდა , ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენა და წახალისება . წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება . ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენა , კულტურულ -შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა , საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში , შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან . პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე -ახალგაზრდების მუსიკალურ -ვოკალურ -ქორეოგრაფიული განათლებას , როგორც ფოლკლორის , ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით .

პროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი კულტურული აქტივობების ორგანიზება , როგორიცაა ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა , ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება , რომელიც აღინიშნება ქვეპროგრამის ფარგლებში , შეიცავს სხვადასხვა მასშტაბისა და ტიპის კულტურული ღონისძიების ორგანიზებას . ეს ღონისძიებებია : ,,ალილო ", ,,სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა ", ,,საზაფხულო ფესტივალი - ქობულეთი 2019", ,,ზაფხული სოფლად -2019", ,,საახალწლო დღეები ქობულეთში ", მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება , პროექტში ,,ეტალონი " მონაწილეობის მიღება , წლის წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება , ლიტერატურული კონკურსი , დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო , მუნიციპალური პირველობა სკოლის მოსწავლეებს შორის ინტელექტუალურ თამაშში ,,რა ? სად ? როდის ?", მუნიციპალური პირველობა მხიარულთა და საზრიანთა საჯარო სკოლის გუნდებს შორის ,,მოიწონე სკოლა ", შშმ პირების უფლებათა დაცვის დღე , გენდერული თანასწორობის დღე . საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფა , საკლუბო შეხვედრების , საიუბილეო საღამოებისა და გამოფენების მოწყობა , ქობულეთის პარკების , სკვერებისა და მათ ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა -პატრონობა და დალაგება -დასუფთავება . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლასა და მათ პოპულარიზაციას .

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა :

( )იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა "

( )იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

( )იპ ქობულეთის პარკი

გურამ თამაზაშვილის სახელობის ( )იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული "'

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

( )იპ ქობულეთის მუზეუმი

5.2.1

( )იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა " (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიცემა მოსწავლე -ახალგაზრდობისათვის .

ქვეპროგრამის აღწერა :

კლასიკური და საესტრადო მუსიკის სწავლება ; კლასიკური და თანამედროვე საესტრადო მუსიკის კომპოზიტორთა და მხატვართა შემოქმედების გაცნობა ; სხვადასხვა ხალხურ და საესტრადი ინსტრუმენტებზე დაკვრის ხელოვნების დაუფლება ; ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბება განათლებულ მსმენელად ; სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კლასიკური და ხალხური მუსიკის ფესტივალებსა და კონკურსებში . სარაიონო ღონისძიებებში .

5.2.2

( )იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანი :

საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა , კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფა , ანსამბლებისა და კლუბების ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის აღწერა :

საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფა - - საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება , აღრიცხვა დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად ,მათი დაცვის უზრუნველყოფა , საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნა და სრულყოფა , საბიბლიოთეკო ფონდების ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა . მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით , კატალოგებით , კარტოთეკებით , კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების , საკლუბო შეხვედრების ,გამოფენების მოწყობა , საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა , საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად , ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ქობულეთის კულტურის ცენტრი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებას , კულტურულ -საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონსძიებების , საკლუბო შეხვედრების ორგანიზებას - ლიტერატურული საღამოები , ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები , ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები , ბიბლიოთეკის კვირეული , საიუბილეო საღამოები , ფოლკლორის საღამოები , საშობაო საახალწლო შეხვედრები

5.2.3

( )იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ქობულეთის პარკებისა და სკვერების მოვლა პატრონობა , განაშნიანება

ქვეპროგრამის აღწერა :

მცენარეების მოვლა პატრონობა : ხე -მცენარეების დეკორატიული სხვლა , გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა , სასუქის და მიწის შეტანა , ხე -მცენარეების გადაბელვა , ხე -მცენარეების შეხვევა გახსნა სეზონურად , მწვანე ნარგავების მორწყვა , ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება , ხე -მცენარეების შეღებვა ჩაუმქრალი კირით , ხე -მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა -გაფხვიერება , სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება , მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა -გამოხილვა , მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით

მწვანე ზოლის მოვლა -პატრონობა : გაცელვითი სამუშაოები 66739 კვ . . დაფოცხვა გაწმენდა . არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა ,შენახვა პატრონობა (მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები ):

განათების სისტემის მიმდინარე შეკეთება , დაზიანებული ნათურების შეცვლა , სავალი ბილიკების და ბორდიურების შეკეთება გამოცვლა . შადრევნების (სულ 5 ერთეული ) მოვლა -პატრონობა , ღობეების , სკამების , განათების ბოძების , სანაგვე ურნების , ატრაქციონების , ტრენაჟორების , შენობა -ნაგებობების და . . მიმდინა -რე რემონტი , აღდგენა /შეღებვა . ტერიტორიების დალაგება -დასუფთავება : სავალი ტერიტორიის (სულ 17891 კვ . .) დახვეტა , დალაგება , ნაგვის ურნების დაცლა . საპირფარეშოების დალაგება (სულ 8 ერთეული )

5.2.4

გურამ თამაზაშვილის სახელობის ( )იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული "' (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვპროგრამის მიზანი :

ანსამბლში ღონისძიებებისა და კულტურული პროგრამების დაგეგმვა , ორგანიზება და განხორციელება ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურულ სფეროში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა ; კონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა ; ღვაწლმოსილ მუშაკთა საიუბილეო და შემოქმედებითი საღამოების ჩატარება , წახალისების სხვადასხვა ფორმებზე წარდგენა შესაბამის ზემდგომ ორგანოებში .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქართული ხალხური ცეკვებისა და სიმღერების საუკეთესო ნიმუშების დადგმა და რეპერტუარის განახლება .

5.2.5

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ჩვენი ქვეყნის ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია , ქალაქის კულტურული ცხოცრების გამრავალფეროვნება , კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება , საახალწლო განწყობის შექმნა ქალაქში . სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაცია და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგება . საგანმანათლებლო პროგრამები ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლებას და მათი აკადემიურ ზრდას , ასევე შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენას , მათ წახალისებას და სამომავლოდ , მათი სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებას . წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება ხელს შეუწყობს სამომავლოდ წარმატებულთა რიცხვის გაზრდას , რაც მნიშვნელოვნად აისახება მოსწავლეთა წარმატებულობაზე . ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენა , კულტურულ -შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა , საზოგგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირება გენდერული თანასწორობის საკითხებში , შშმ პირების ინტეგრირება საზოგადოებასთან .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის საშობაო ნუგბარის გადაცემა და ,,ალილო "- პროცესიის კულტურული ღონისძიებით უზრუნველყოფა , 9 აპრილის სახელობის სკვერში 9 აპრილს დაღუპულ გმირთა მემორიალური დაფის ყვავილებითა და გვირგვინით შემკობა . 26 მაისს დამოუკიდებლობის აღდგენისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიების ორგანიზება , ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობები , როგორიცაა კონცერტები ცნობილი ბენდების და ეთნო -ჯაზ ჯგუფების მონაწილეობით , ცნობილი დიზაინერების საზაფხულო კოლექციების წარმოდგენა , ტრადიციული კულინარიული კერძების ფესტივალი და მასტერკლასი , ახალგაზრდა მხატვრების ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა , ფეიერვერკი , ფრანები , სცენის შადრევნები . ღონისძიებას წაუძღვება საქართველოს სატელევიზიო სივრცეში რეიტინგული გადაცემის ცნობადი ტელეწამყვანი . ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა საახალწლო აქტივობები და კულტურული ღონისძიებები , რაც საახალწლო განწყობას შეუქმნის და აუმაღლებს . მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასა . ტრადიციულად განხორციელდება წლის წარმატებულების გამოვლინება და დაჯილდოვება . საზეიმოდ მოხდება ქალაქის მთავარი საახალწლო ნაძვის ხის განათება . საახალწლო კონცერტებს წარმართავენ როგორც ადგილობრივი შემსრულებლები და ქორეოგრაფიული ანსამბლები , ასევე მოწვეული ბენდები . ინტელექტუალური და შემოქმედებითი კონკურსები გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სკოლის მოსწავლეებს შორის საუკეთესოების გამოვლენას . მოსწავლეებში სხვადასხვა უნარების აღმოჩენას და მათ მოტივირებას სამომავლოდ ამ კუთხით განვითარებაში , რაც ერთერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ხარისხიანი განათლების კუთხით . ასევე მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოება გაზრდის მოტივაციას მომავალ თაობაში მედალოსნის სტატუსის მოპოვებისთვის და ხელს შეუწყობს სამომავლოდ მათი რიცხვის გაზრდას . წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება გაზრდის მათ რიცხვის , რაც მნიშვნელოვნად აისახება მოსწავლეთა წარმატებულობაზე .

5.2.6

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ქობულეთის ტურისტული პოტენციალის , წარმოჩენა , რეკლამირება , გავრცელება , ადგილობრივი ტრადიციების გაცნობა ტურისტებისთვის , ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისთვის ღირშესანიშნავი ადგილების ცნობადობის ამაღლება .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება : 1)პრეზენტაციები ქობულეთის შესახებ ტურისტული და სოფლის მეორნეობის მიმართულებით , აგრეთვე პრეზენტაცია საინვესტიციოდ მიმზიდველი ქალაქის ტერიტორიების აღწერილობით (რუსულ და ინგლისურ ენაზე ) 2) ბათუმის ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის საერთაშორისო გამოფენა " ექსპო ბათუმი -2019"-ში და აგრო სასურსათო გამოფენაში მონაწილეობა , ქობულეთის ტურისტული პოტენციალის , საინტერესო ადგილების წარმოჩენის მიზნით , ასევე სააგენტოებისთვის და უცხოელი სტუმრებისთვის ქობულეთში არსებული ტურისტული პროდუქტის შეთავაზება 3)ტურისტული სეზონისთვის , გამოფენებისთვის და ქალაქის სტუმრების იფორმირების მიზნით ბროშურების და სარეკლამო და სასაჩუქრე მასალების დამზადება , ტურისტებისთვის ღირშესანიშნავი ადგილების გაცნობის მიზნით . 4) ტუროპერატორების , ფოტოგრაფების , ჟურნალისტების მოწვევა სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით , ინფო ტური ქობულეთის საინტერესო ადგილებში , ქობულეთის ტურისტული პოტენციალის გაცნობის მიზნით ქვეყნის გარეთ 5)სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით ღონისძიების ორგანიზება - ინფო ტურის მოწყობა , ტურისტების ტრანსპორტირება , კონცერტის ორგანიზება სპორტული და კულტურული აქტივობების ორგანიზება , ქობულეთის ტრადიციების და ტურისტული პოტენციალის გაცნობა , ქობულეთური სტუმრათმასპინძლობის წარმოჩენა .

5.2.7

( )იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპრ პროგრამის მიზანი :

კულტურულშემეცნებითი და საგანმანათლებლოსამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამის ფარგლკებში ქობულეთის მუზეუმი განახორციელებს სხვადასხვა კულტურულშემეცნებითი და საგანმანათლებლოსამეცნიერო აქტივობების ორგანიზებას , მათ შორის : ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების შესწავლისა და კვლევის მიზნით მუნიციპალიტეტის მკვიდრებისა და სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზებას , მუზეუმის ინფრასტრუქტურის მოვლაპატრონობას , მუზეუმში დაცული სამუზეუმო მნიშვნელობის მქონე ნივთების დაცვას , ინტერპრეტაციას და პოპულარიზაციას .

6

პრიორიტეტი : მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

6.1

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი :

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის (უპირატესად მოწყვლადი კატეგორიის ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა გაუმჯობესება ; შესაძლებლობის შეზღუდვის რისკის შემცირება

პროგრამის აღწერა :

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია . ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის ქვეპროგრამები და ღონისძიებები . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა :

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა "

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

( )იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

6.1.1

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა " (პროგრამული კოდი 06 00 01)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და სოციალური პირობების გაუმჯობესება .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქრონიკული დაავადების (ეპილეფსია , ბრონქული ასთმა , შაქრიანი დიაბეტი და პარკინსონის დაავადება ) მქონე პირები მუდმივად საჭიროებენ მკურნალობას ძვირადღირებული პრეპარატებით , რომელთა შეძენის საშუალებაც ხშირ შემთხვევაში , მათ ოჯახებს არ შეუძლიათ , რაც იწვევს დაავადებათა გამწვავებას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას .

ქვეპროგრამის ფარგლებში მედიკამენტები მიეწოდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ :

1) ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ 300 ბენეფიციარს ;

2) პარკინსონით დაავადებულ 50 ბენეფიციარს ;

3) ბრონქული ასთმით დაავადებულ 110 ბენეფიციარს : 100 001-დან 200 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს ; შშმ პირებს ; ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს (მშობელი , მეუღლე , შვილი ).

4) მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ 300 ბენეფიციარს : 100 001-დან 200 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პირებს ; შშმ პირებს ; ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს (მშობელი , მეუღლე , შვილი ).

6.1.2

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მძიმე ფსიქიატრიული აშლილობის მქონე პირთა ჩართვა ფსიქიატრიულ სერვისებში , პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა :

წარმოდგენილი მიზნობრივი პროგრამა განაპირობებს მძიმე ფსიკური აშლილობის მქონე პირთა ჩართულობას ფსიქიატრიულ სერვისებში , ასევე ხელს შეუწყობს პაციენტთა ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც . პროგრამა ითვალისწინებს ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით . გუნდის მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული , სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით , რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი , კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები ) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები ) შესაბამისად .

6.1.3

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთათვის მატერიალური დახმარების გაწევა

ქვეპროგრამის აღწერა :

ფენილკეტონურია წარმოადგენს თანდაყოლილ იშვიათ გენეტიკურ დაავადებას ,ამ დაავადების მქონე პირები მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებენ დიეტოთერაპიას ; კვებას კაზეინის ჰიდროლიზატის შემცველი ნარევებითა და მკურნალობას სხვადასხვა მედიკამენტებით , 18 წლამდე ასაკის ბავშვები ფედერალური პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად მარაგდებიან მათთვის საჭირო დიეტური სამკურნალო ნარევებით , რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნილებებს . ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირები , არ სარგებლობენ შეღავათებით . აღნიშნულის გათვალისწინებით წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული 2 ბენეფიციარს 2000 ლარის ოდენობით , ხოლო 18 წლამდე ასაკის 3 ბენეფიციარს 1000 ლარის ოდენობით

6.1.4

( )იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანი :

სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის დასახლებულ ადგილებში , განსაკუთრებით მთიან სოფლებში , გეოგრაფიული მდებარეობის და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია . აღნიშნულის გათვალისწინებით , სოფლის მოსახლეობის ადგილზე სამედიცინო მომსახურებით უზრულველყოფის მიზნით საჭირო გახდა :

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 12 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ხელშეწყობა -კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა ;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში მომუშავე 33 ექიმისათვის ,,ექიმის ჩანთის " მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით შევსება თანახმად საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის N01-63/ ბრძანებისა .

პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს ბინაზე გამოძახების შესრულება დიდი დაბრკოლებებით ხშირად ფეხით უწევდათ . მაღალი იყო ჯანმრთელობის გაუარესების რისკები . აღნიშნულის გათვალისწინებით ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ამბულატორიის მედპერსონალის უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებით - მაღალი გამავლობის ავტომანქანით ;

მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზება და პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

6.2

სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი :

გარკვეული კატეგორიის ბენეიციარების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა :

პროგრამა ითვალისწინებს მოწყვლადი კატეგორიის ბენეფიციარების ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას , დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ბავშვთა აბილიტაციის /რეაბილიტაციის პროგრაამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა პროგრამა ; და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს , რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას .

 

 

6.2.1

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ქვეპროგრამის ირითადი მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელება , მათთვის მორალური და მატერიალური მხარდაჭერა , სტიმულის მიცემა .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები )

ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას , 35 ოჯახზე 1000 ლარის ოდენობით , ასევე პროგრამაში გათვალისწინებულ იქნება ის ოჯახები , რომელთა შვილებსაც შეუსრულდება 2019 წელს 18 წელი .

6.2.2

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ომის ინვალიდების , ომში დაღუპულთა ოჯახების , ომების მონაწილეების , მათთან გათანაბრებული პირების და სამხედრო ძალების ვეტერანების სოციალური დაცვა . მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამას კანონმდებლობით დადგენილი წესით , არეგულირებს 2000 წლის საქართველოს კანონისამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებდა ასევე 1995 წლის საქართველოს კანონიომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებმუხლი 14, პუნქტი “, მუხლი 15, პუნქტი “, მუხლი 16, პუნქტი “, მუხლი 17, პუნქტი “. საქართველოს კანონის
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავსაყოფის შესახებმე -11 მუხლის პირველი პუნქტისა დაომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 1995 წლის კანონის “ 21 მუხლის თანახმად გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახებზე გამოიყოფა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით .

6.2.3

დედ -მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ -მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარებას თვითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით . მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ -მამით ობოლ ბავშვთა (12 ბენეფიციარი ) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით , მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის , ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს არ აქვს ელემენტარული სახსრები , რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას .

6.2.4

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი :

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მატერიალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისთვის , რომლებსაც არ გააჩნიათ ელემენტარული ხარჯები მიცვალებულთა დასამარხად . ასევე , პროგრამაში გათვალისწინებულია უპატრონო გარდაცვლილი მოქალაქეები , რომლების დასაფლავება ხშირ შემთხვევებში ქმნის სერიოზულ პრობლემას . ანალოგიური პროგრამა მუშაობდა 2017-2018 წლებში . გარდაცვლილთა ოჯახების უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია დაკრძალვისათვის საჭირო თანხა . ერთ ოჯახზე გასაცემი თანხა შეადგენს 400 ლარს .

6.2.5

მუნიციპალური უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 280 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფა კვირაში 7 დღეს , მათი მორალური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის აღწერა :

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარება წარმოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტს . . ქობულეთში მუნიციპალური უფასო სასადილო ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 280 ბენეფიციარს ერთჯერადი ცხელი საკვებით კვირაში 7-ჯერ (წელიწადში 365 დღის ) განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებულ მენიუს შესაბამისად .

6.2.6

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის ცენტრების ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 70 პაციენტისა და მათი თანმხლები პირების . ბათუმისა და ქობულეთის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას (თანხა გაიცემა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით , პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13 დიალიზის სეანსს ).

6.2.7

ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის / რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის მიზანი :

ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე 130 ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას . ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებულ რეაბილიტაციის ცენტრებში რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ბენეფიციარებისათვის თანხა გაიცემა საცხოვრებელი ადგილის გათვალისწინებით , ხოლო ყველა სხვა შემთხვევაში თანხა გაიცემა მოჭრით - ერთ ბენეფიციარზე (თანმხლებ პირთან ერთად ) 8 ლარი ერთ ვიზიტზე .

6.2.8

ცალკეული სოციალური კატეგორიის ოჯახების გაზიფიცირება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის მიზანი :

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის , ცხოვრების ხარისხის , ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში წვლილის შეტანა . საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა .

ქვეპროგრამის აღწერა :

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის , რომელთა შემოსავალი მეტად მწირია , დიდ პრობლემას წარმოადგენს ბუნებრივი აირის შეყვანისათვის თანხის გაღება . ასევე მნიშვნელოვანი მორალური და მატერიალური მხარდაჭერაა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების გაზიფიცირება . პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული ოჯახებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებული საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპული მეომრების ოჯახების - 75 ბენეფიციარის გაზიფიცირებას - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე ) არაუმეტეს 400 (ოთხასი ) ლარით . ანალოგიური პროგრამა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მოქმედებდა 2015 წლიდან . 2015 წელს პროგრამით ისარგებლა 27 ბენეფიციარმა , 2016 წელს 75 ბენეფიციარმა , 2017 წელს 75 ბენეფიციარმა , ხოლო 2018 წელს 60 ბენეფიციარმა .

6.2.9

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამის მიზანი :

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება მე -3, მე -4 მე -5 და მომდევნო შვილის დაბადებასთან დაკავშირებით . მათთვის მორალური და მატერიალური მახარდაჭერა . სტიმულის მიცემა .

ქვეპროგრამის აღწერა :

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას . კერძოდ , მე -3, მე -4, მე -5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას მატერიალური დახმარების გაწევა . მე -3 შვილის დაბადებისას 600 ლარი , მე -4 შვილის დაბადებისას 800 ლარი , მე -5 და მომდევნო შვილის დაბადებისას 1000 ლარი .

 


თავი VI
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული   კოდი

დასახელება

 2017 წლის ფაქტი

 2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

35 054 910

32 609 730

 31 236 860

 31 236 860

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

         1 368

         1 420

          1 433

          1 433

               -  

 

ხარჯები

13 666 985

14 007 929

 14 368 604

 14 368 604

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

  6 318 819

  7 285 073

   7 909 980

   7 909 980

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

  3 868 744

  4 071 767

   4 317 208

   4 317 208

               -  

 

პროცენტი

     314 458

     306 381

      328 696

      328 696

               -  

 

სუბსიდიები

     491 294

     699 555

      885 000

      885 000

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

     865 671

     754 083

      597 700

      597 700

               -  

 

სხვა ხარჯები

  1 807 999

     891 070

      330 020

      330 020

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 289 406

17 268 831

 15 085 300

 15 085 300

               -  

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

       52 100

       44 200

        44 200

        44 200

               -  

 

ვალდებულებების კლება

  1 046 419

  1 288 770

   1 738 756

   1 738 756

               -  

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი

ორგანოების დაფინანსება

  4 164 800

  5 690 871

   4 911 275

   4 911 275

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

            117

            188

             188

             188

               -  

 

ხარჯები

  2 833 225

  3 124 160

   3 160 719

   3 160 719

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

  1 658 208

  1 983 650

   2 056 200

   2 056 200

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

     848 795

     571 444

      550 803

      550 803

               -  

 

პროცენტი

     314 458

     306 381

      328 696

      328 696

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

         8 285

       17 255

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

         3 479

     245 430

      225 020

      225 020

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     324 979

  1 277 941

        11 800

        11 800

               -  

 

ვალდებულებების კლება

  1 006 596

  1 288 770

   1 738 756

   1 738 756

               -  

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

     619 639

     735 603

      734 000

      734 000

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              25

              29

               29

               29

 

 

ხარჯები

     619 139

     732 603

      729 500

      729 500

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

     421 384

     469 200

      477 600

      477 600

 

 

საქონელი და მომსახურება

     196 538

     134 162

      130 280

      130 280

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

         8 355

               -  

 

 

 

სხვა ხარჯები

         1 217

     120 886

      121 620

      121 620

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

         3 000

          4 500

          4 500

 

 

ვალდებულებების კლება

            500

 

               -  

 

 

01. 02

მუნიციპალიტეტის მერია

  1 897 050

  1 963 837

   2 003 823

   2 003 823

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              92

            159

             159

             159

               -  

 

ხარჯები

  1 889 841

  1 959 976

   1 996 523

   1 996 523

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

  1 236 824

  1 514 450

   1 578 600

   1 578 600

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

     642 470

     433 504

      415 523

      415 523

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

         8 285

         8 900

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

         2 262

         3 122

          2 400

          2 400

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         7 209

         3 861

          7 300

          7 300

               -  

01. 03

სარეზერვო ფონდი

               -  

     120 000

      100 000

      100 000

               -  

 

ხარჯები

               -  

     120 000

      100 000

      100 000

               -  

 

სხვა ხარჯები

 

     120 000

      100 000

      100 000

 

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების

მომსახურეობა და დაფარვა

  1 638 324

  2 866 653

   2 067 452

   2 067 452

               -  

 

ხარჯები

     314 458

     306 803

      328 696

      328 696

               -  

 

პროცენტი

     314 458

     306 381

      328 696

      328 696

               -  

 

სხვა ხარჯები

               -  

            422

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     317 770

  1 271 080

               -  

               -  

               -  

 

ვალდებულებების კლება

  1 006 096

  1 288 770

   1 738 756

   1 738 756

               -  

01 04 01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

     618 722

     864 378

   1 222 700

   1 222 700

               -  

 

ხარჯები

       49 960

       68 458

        65 700

        65 700

               -  

 

პროცენტი

       49 960

       68 458

        65 700

        65 700

 

 

ვალდებულებების კლება

     568 762

     795 920

   1 157 000

   1 157 000

 

01 04 02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

       96 576

       96 650

        96 600

        96 600

               -  

 

ხარჯები

       25 239

       16 258

          6 000

          6 000

               -  

 

პროცენტი

       25 239

       16 200

          6 000

          6 000

 

 

სხვა ხარჯები

 

              58

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

       71 337

       80 392

        90 600

        90 600

 

01 04 03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის

რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

       83 052

       83 158

        83 080

        83 080

               -  

 

ხარჯები

       26 950

       19 900

        11 820

        11 820

               -  

 

პროცენტი

       26 950

       19 850

        11 820

        11 820

 

 

სხვა ხარჯები

 

              50

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

       56 102

       63 258

        71 260

        71 260

 

01 04 04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.

აღმაშენებლის რეაბილიტაცია

(ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00

გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

     522 204

     522 520

      522 220

      522 220

               -  

 

ხარჯები

     212 309

     173 320

      128 730

      128 730

               -  

 

პროცენტი

     212 309

     173 006

      128 730

      128 730

 

 

სხვა ხარჯები

 

            314

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

     309 895

     349 200

      393 490

      393 490

 

01 04 05

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის"

ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში,

მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი

თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.

               -  

       28 867

        27 177

        27 177

               -  

 

ხარჯები

               -  

       28 867

        16 776

        16 776

               -  

 

პროცენტი

 

       28 867

        16 776

        16 776

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

        10 401

        10 401

 

01 04 06

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლის

ნაპირდაცვითი ნაგებობის

რეაბილიტაცია-ქობულეთის

მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობის

დასაფარი თანხა

     317 770

  1 271 080

      115 675

      115 675

               -  

 

ხარჯები

               -  

               -  

        99 670

        99 670

               -  

 

პროცენტი

 

 

        99 670

        99 670

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     317 770

  1 271 080

               -  

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

        16 005

        16 005

 

01 05

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა 

და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

         9 787

         3 778

          5 000

          5 000

               -  

 

ხარჯები

         9 787

         3 778

          5 000

          5 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

         9 787

         3 778

          5 000

          5 000

               -  

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების

დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების

აღსრულების ფონდი

               -  

         1 000

          1 000

          1 000

               -  

 

ხარჯები

               -  

         1 000

          1 000

          1 000

               -  

 

სხვა ხარჯები

 

         1 000

          1 000

          1 000

 

02  00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

     107 631

     121 046

      115 900

      115 900

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                8

                8

                 8

                 8

               -  

 

ხარჯები

     107 631

     121 046

      115 900

      115 900

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

       79 370

       79 200

        79 200

        79 200

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

       28 261

       41 846

        36 700

        36 700

               -  

02  01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა

და მობილიზაციის სამსახური

     107 631

     121 046

      115 900

      115 900

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                8

                8

                 8

                 8

 

 

ხარჯები

     107 631

     121 046

      115 900

      115 900

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

       79 370

       79 200

        79 200

        79 200

 

 

საქონელი და მომსახურება

       28 261

       41 846

        36 700

        36 700

               -  

03  00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

23 141 423

19 012 495

 19 752 025

 19 752 025

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

            348

            347

             347

             347

               -  

 

ხარჯები

  5 311 272

  4 730 673

   4 650 425

   4 650 425

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

  1 718 246

  1 832 063

   1 962 660

   1 962 660

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

  1 676 560

  1 720 295

   1 870 765

   1 870 765

               -  

 

სუბსიდიები

     411 222

     612 555

      797 000

      797 000

               -  

 

სხვა ხარჯები

  1 505 244

     565 760

        20 000

        20 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 768 228

14 237 622

 15 057 400

 15 057 400

               -  

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

       22 100

       44 200

        44 200

        44 200

               -  

 

ვალდებულებების კლება

       39 823

               -  

               -  

               -  

               -  

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

  9 035 400

  8 069 193

   9 091 811

   9 091 811

               -  

 

ხარჯები

     717 680

     785 836

   1 137 000

   1 137 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

       27 000

      840 000

      840 000

               -  

 

სუბსიდიები

     191 222

     219 878

      297 000

      297 000

               -  

 

სხვა ხარჯები

     526 458

     538 958

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  8 317 720

  7 283 357

   7 954 811

   7 954 811

               -  

03 01 01

 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების

(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) 

კეთილმოწყობა

  7 861 256

  6 514 711

   7 448 347

   7 448 347

               -  

 

ხარჯები

               -  

       27 000

        60 000

        60 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

       27 000

        60 000

        60 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  7 861 256

  6 487 711

   7 388 347

   7 388 347

               -  

03 01 01 01

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის

მოასფალტება და სანიაღვრე არხების

მოწყობა (II ეტაპი)

               -  

  1 588 773

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

  1 588 773

               -  

 

 

03 01 01 02

დაბა ჩაქვში ,,ოაზისის" მიმდებარედ

გზაგამტარის მოწყობადა მიმდებარე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

               -  

               -  

   1 424 840

   1 424 840

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   1 424 840

   1 424 840

 

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში ,,მტს" უბნის კეთილმოწყობა

(მესხიძის ქუჩის შესახვევები; ჩხეიძის

ქუჩა; ხაბაზის ქუჩა; ჭონქაძის ქუჩა)

               -  

               -  

   1 171 507

   1 171 507

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   1 171 507

   1 171 507

 

03 01 01 04

გელაურის უბნის  (აჭარის ქუჩა,

თხილაიშვილის ქუჩა,   წერეთლის ქუჩა)

კეთილმოწყობა

               -  

  2 776 946

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

  2 776 946

               -  

 

 

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში, თბილისის,

მეგობრობის და კოსტავას

ქუჩების რეაბილიტაცია

               -  

               -  

   1 341 695

   1 341 695

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   1 341 695

   1 341 695

 

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთი, გელაურის უბნის

კეთილმოწყობა: (აბაშიძის ქუჩა;

ბარათაშვილის ქუჩა; კინტრიშის მე-2 შესახვევი)

               -  

               -  

   1 556 890

   1 556 890

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   1 556 890

   1 556 890

 

03 01 01 07

ქალაქ   ქობულეთში კარიერის

უბნის კეთილმოწყობა (I - II  უბანი)

               -  

               -  

      873 716

      873 716

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      873 716

      873 716

 

03 01 01 08

ქ. ქობულეთში, კარიერი

უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი)

               -  

     800 608

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

     800 608

               -  

 

 

03 01 01 09

ქალაქ ქობულთში თავისუფლების ქუჩაზე

(ბაზრის მიმდებარედ) შესასვლელის მოწყობა

               -  

               -  

      130 000

      130 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      130 000

      130 000

 

03 01 01 10

ქ. ქობულეთში, ,,მტს" უბნის 

(კლდიაშვილის ქუჩა,  ქიაჩელის ქუჩა,

ქიაჩელის შესახვევი,  კლდიაშვილის შესახვევი,

მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა

               -  

     890 779

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

     890 779

               -  

 

 

03 01 01 11

დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ

და ქ. ქობულეთში აღმაშნებელის

ქუჩის N832-836 ის (ყოფილი ფაკელის)

მიმდებარედ ტროტუარის და აღმაშენებელის

ქუჩა  N307-ის მიმდებარედ თამარ

მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო

გადასასვლელის მოწყობა.

       52 200

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       52 200

 

               -  

 

 

03 01 01 12

სოფელ  ხუცუბნის ცენტრის კეთილმოწყობა

               -  

               -  

      470 000

      470 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      470 000

      470 000

 

03 01 01 13

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის

ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის

ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის

პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)

  1 714 180

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 714 180

 

               -  

 

 

03 01 01 14

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის

მოასფალტება და სანიაღვრე არხების

მოწყობა (I ეტაპი)

     687 827

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     687 827

 

               -  

 

 

03 01 01 15

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა

ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი

გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)

     754 761

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     754 761

 

               -  

 

 

03 01 01 16

ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის

  (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა;

პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა

  1 541 230

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  1 541 230

 

               -  

 

 

03 01 01 17

ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან

აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია

     273 489

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     273 489

 

               -  

 

 

03 01 01 18

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II

შესახვევის კეთილმოწყობა

     740 759

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     740 759

 

               -  

 

 

03 01 01 19

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა

(საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის  და ყოფილი

სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა

     191 708

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     191 708

 

               -  

 

 

03 01 01 20

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ

მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების

კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლაჟის

ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; N514-ის

მოპირდაპირედ;  N520-ის მოპირდაპირედ; 

N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ)

     731 287

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     731 287

 

               -  

 

 

03 01 01 21

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი

     107 850

       86 640

        32 140

        32 140

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     107 850

       86 640

        32 140

        32 140

 

03 01 01 22

ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის

(აღმაშებლის ქუჩიდან რუსთაველის

ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

     171 466

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     171 466

 

               -  

 

 

03 01 01 23

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის

ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ

(აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის

ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

     113 233

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     113 233

 

               -  

 

 

03 01 01 24

ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის

ჩიხი N644-ის მიმდებარედ

(აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის

ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა

     107 709

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     107 709

 

               -  

 

 

03 01 01 25

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის

და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული

შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან

მისასვლელი შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები

       15 966

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       15 966

 

               -  

 

 

03 01 01 26

ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის

ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის

ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

     174 357

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     174 357

 

               -  

 

 

03 01 01 27

ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის

(აღმაშენებლის ქუჩიდან  რუსთაველის

ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

     140 434

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     140 434

 

               -  

 

 

03 01 01 28

ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის

(დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის

ქუჩიდან რუსთაველის  ქუჩაზე  გადასასვლელი)

კეთილმოწყობა.

     159 400

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     159 400

 

               -  

 

 

03 01 01 29

ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის

(აღმაშენებლის ქუჩიდან   რუსთაველის

ქუჩაზე გადასასვლელის)  კეთილმოწყობა.

     127 960

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     127 960

 

               -  

 

 

03 01 01 30

ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N740

  დან რუსთაველის ქუჩაზე

გადასასვლელის კეთილმოწყობა

       55 439

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       55 439

 

               -  

 

 

03 01 01 31

 ვიდეოკამერების ექსპლუატაცია

               -  

       27 000

        60 000

        60 000

               -  

 

ხარჯები

               -  

       27 000

        60 000

        60 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

       27 000

        60 000

        60 000

               -  

03 01 01 32

ქალაქ ქობულეთში, კლდიაშვილის

ქუჩაზე (მარცხენა მხარეს) ტროტუარის მოწყობა

               -  

       80 013

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

       80 013

               -  

 

 

03 01 01 33

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის

საფარის მოწყობა

               -  

     263 952

      387 559

      387 559

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

     263 952

      387 559

      387 559

 

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს

ჯებირისა, სანაპიროს სავალი

ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

         2 238

     630 000

      450 000

      450 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2 238

     630 000

      450 000

      450 000

               -  

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე

ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის

სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი

საფეხურებიანი კედლის, დაზიანებული

პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები)

         2 238

               -  

               -  

               -  

               -   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2 238

 

               -  

 

 

03 01 02 02

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში

არსებული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი

კედლის რეაბილიტაცია (I ეტაპი)

               -  

     630 000

      450 000

      450 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

     630 000

      450 000

      450 000

 

03 01 03

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია,

ახალი მოსაცდელების მოწყობა

     454 226

     165 646

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     454 226

     165 646

               -  

               -  

               -  

03 01 03 01

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

მოსაცდელების მოწყობა/ მოსაცდელების ირგვლივ

ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა

         9 360

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         9 360

 

               -  

 

 

03 01 03 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების

(სოფლებში 11 ერთეული ახალი და დაბა ჩაქვში

და სოფელ ციხისძირში აგურის  მოსაცდელების

(2 ერთეული)) მოწყობა.

       35 405

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       35 405

 

               -  

 

 

03 01 03 03

ქ. ქობულეთში განსათავსებლად

მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების

შეძენა-მონტაჟი

     372 800

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     372 800

 

               -  

 

 

03 01 03 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების

(სოფლებში 11 ერთეული ახალი  და ერთი

ერთეული არსებული მოსაცდელის და ქ. ქობულეთში

მტს და კარიერის დასახლებაში აგურის მოსაცდელების

(ორი ერთეული)) მოწყობა/რეაბილიტაცია 

       36 661

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

       36 661

 

               -  

 

 

03 01 03 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 3

ერთეული არსებული და 21 ერთეული ახალი  მოსაცდელის

მოწყობა/რეაბილიტაცია

               -  

       63 561

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

       63 561

               -  

 

 

03 01 03 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში

1 ერთეული არსებული და 28 ერთეული ახალი 

მოსაცდელის მოწყობა/რეაბილიტაცია

               -  

     102 085

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

     102 085

               -  

 

 

03 01 04

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები

(მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების,

ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები

და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების

გასწორხაზოვნება,)

       77 723

       28 742

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

       77 723

       28 742

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

       77 723

       28 742

               -  

 

 

03 01 05

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური

ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

     191 222

     219 878

      297 000

      297 000

               -  

 

ხარჯები

     191 222

     219 878

      297 000

      297 000

               -  

 

სუბსიდიები

     191 222

     219 878

      297 000

      297 000

 

03 01 06

გარე განათების ღონისძიებები

               -  

               -  

      896 464

      896 464

               -  

 

ხარჯები

               -  

               -  

      780 000

      780 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

               -  

      780 000

      780 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

               -  

               -  

      116 464

      116 464

               -  

03 01 06 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

               -  

               -  

      780 000

      780 000

               -  

 

ხარჯები

               -  

               -  

      780 000

      780 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

               -  

               -  

      780 000

      780 000

               -  

03 01 06 02

ქალაქ ქობულეთში (მესხიძის,

კაიკაციშვილის, თავისუფლების ქუჩებზე)

გარე განათების არსებული  წერტების 

რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობის სამუშაოები

               -  

               -  

      116 464

      116 464

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

      116 464

      116 464

 

03 01 07

სასოფლო გზების მოშანდაკების

მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა

       46 500

               -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

       46 500

               -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

       46 500

 

               -  

 

 

03 01 08

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების-

ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობის სამუშაოები

     240 965

               -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

     240 965

               -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

     240 965

 

               -  

 

 

03 01 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის

სალიკვიდაციო ღონისძიებების- სამუშაოები

     161 270

     510 216

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

     161 270

     510 216

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

     161 270

     510 216

               -  

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12 800 718

  8 517 877

   4 633 812

   4 633 812

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

            348

            347

             347

             347

               -  

 

ხარჯები

  4 497 709

  3 893 472

   3 490 425

   3 490 425

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

  1 718 246

  1 832 063

   1 962 660

   1 962 660

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

  1 586 346

  1 666 930

   1 027 765

   1 027 765

               -  

 

სუბსიდიები

     220 000

     392 677

      500 000

      500 000

               -  

 

სხვა ხარჯები

     973 117

         1 802

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  8 241 086

  4 580 205

   1 099 187

   1 099 187

               -  

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

       22 100

       44 200

        44 200

        44 200

               -  

 

ვალდებულებების კლება

       39 823

               -  

               -  

               -  

               -  

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 

და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

  1 093 117

     230 106

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

     973 117

               -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

     973 117

               -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     120 000

     230 106

               -  

               -  

               -  

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების

სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

     515 585

               -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

     515 585

               -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

     515 585

 

               -  

 

 

03 02 01 02

დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში 

მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

     120 000

     146 341

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     120 000

     146 341

               -  

 

 

03 02 01 03

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიან

საცხოვრებელ სახლებში (8 სადარბაზო)

ლიფტების მოწყობა

     457 532

               -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

     457 532

               -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

     457 532

 

               -  

 

 

03 02 01 05

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველ