ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 49
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016292
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
49
28/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
190020020.35.134.016292
ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (31/12/2018 - 01/03/2019)

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №49

2018 წლის 28 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №25 დადგენილება (ვებგვერდი, 01/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016233).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 01 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშუქრი თურმანიძედანართი №1

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 1 მარტის დადგენილება №3 - ვებგვერდი, 06.03.2019წ.


თავი I

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

9,510,302

9,510,302

0

11,080,400

11,080,400

0

11,538,375

11,538,375

0

გადასახადები

943,743

943,743

0

904,000

904,000

0

6,610,300

6,610,300

0

გრანტები

8,274,920

8,274,920

0

9,497,200

9,497,200

0

4,238,700

4,238,700

0

სხვა შემოსავლები

291,638

291,638

0

679,200

679,200

0

689,375

689,375

0

ხარჯები

5,306,325

5,306,325

0

5,757,427

5,757,427

0

6,285,875

6,285,875

0

შრომის ანაზღაურება

2,297,611

2,297,611

0

2,791,570

2,791,570

0

3,050,760

3,050,760

0

საქონელი და მომსახურება

1,161,311

1,161,311

0

1,335,120

1,335,120

0

1,528,130

1,528,130

0

პროცენტი

0

0

0

25,600

25,600

0

25,600

25,600

0

სუბსიდიები

719,061

719,061

0

887,914

887,914

0

1,020,920

1,020,920

0

გრანტები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

315,233

315,233

0

283,998

283,998

0

331,825

331,825

0

სხვა ხარჯები

813,109

813,109

0

433,225

433,225

0

328,640

328,640

0

საოპერაციო სალდო

4,203,976

4,203,976

0

5,322,973

5,322,973

0

5,252,500

5,252,500

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,236,518

4,236,518

0

5,558,072

5,558,072

0

5,269,900

5,269,900

0

ზრდა

4,260,896

4,260,896

0

5,573,072

5,573,072

0

5,279,900

5,279,900

0

კლება

24,377

24,377

0

15,000

15,000

0

10,000

10,000

0

მთლიანი სალდო

-32,542

-32,542

0

-235,099

-235,099

0

-17,400

-17,400

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-63,280

-56,512

-6,767

-312,599

-312,599

0

-17,400

-17,400

0

ზრდა

5,200

5,200

0

10,400

10,400

0

15,600

15,600

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

5,200

0

0

10,400

0

15,600

15,600

0

კლება

68,480

61,712

6767

322,999

322,999

0

33,000

33,000

0

ვალუტა და დეპოზიტები

68,480

61,712

6,767

322,999

322,999

0

33,000

33,000

0

ვალდებულებების ცვლილება

-30,737

-23,970

-6,767

-77,500

-77,500

0

0

0

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

30,737

23,970

6,767

77,500

77,500

0

0

0

0

საშინაო

30,737

23,970

6,767

77,500

77,500

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018   წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

9,534,679

9,534,679

0

11,095,400

11,095,400

0

11,548,375

11,548,375

0

შემოსავლები

9,510,302

9,510,302

0

11,080,400

11,080,400

0

11,538,375

11,538,375

0

არაფინანსური აქტივების კლება

24,377

24,377

0

15,000

15,000

0

10,000

10,000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

9,597,958

9,591,191

6,767

11,418,399

11,418,399

0

11,581,375

11,581,375

0

ხარჯები

5,306,325

5,306,325

0

5,757,427

5,757,427

0

6,285,875

6,285,875

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,260,896

4,260,896

0

5,573,072

5,573,072

0

5,279,900

5,279,900

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

10,400

10,400

0

15,600

15,600

0

ვალდებულებების კლება

30,737

23,970

6,767

77,500

77,500

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-63,279

-56,512

-6,767

-322,999

-322,999

0

-33,000

-33,000

0

 


მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 538 375 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

9,510,302

9,510,302

0

11,080,400

11,080,400

0

11,538,375

11,538,375

0

გადასახადები

943,743

943,743

0

904,000

904,000

0

6,610,300

6,610,300

0

გრანტები

8,274,920

8,274,920

0

9,497,200

9,497,200

0

4,238,700

4,238,700

0

სხვა შემოსავლები

291,638

291,638

0

679,200

679,200

0

689,375

689,375

0


) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6 610 300 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

943,743

943,743

0

904,000

904,000

0

6,610,300

6,610,300

0

საშემოსავლო გადასახადი

404,282

404,282

0

351,000

351,000

 

0

 

 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

0

0

0

0

0

0

6,110,300

6,110,300

 

ქონების გადასახადი

539,461

539,461

0

553,000

553,000

0

500,000

500,000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

459,443

459,443

0

521,000

521,000

 

470,000

470,000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,363.100

1,363

0

2,000

2,000

 

2,000

2,000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1,777.910

1,778

0

0.000

0

 

0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

76,878

76,878

0

30,000

30,000

 

28,000

28,000

 

 

) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 238 700 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

8,274,920

8,274,920

0

9,497,200

9,497,200

0

4,238,700

4,238,700

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

 

 

0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2,625,871

2,625,871

0

4,959,000

4,959,000

0

4,238,700

4,238,700

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის   რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1,506,449.550

1,506,450

0

0

 

0

0

 

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,142,600

4,142,600

0

4,538,200

4,538,200

0

0

0

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,142,600

4,142,600

0

4,538,200

4,538,200

 

0

0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,142,600

4,142,600

0

4,538,200

4,538,200

 

0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

 

 

0

 

0

0

 

 

. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

 

 

0

0

0

0

0

0

. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 689 375 ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

291,638

291,638

0

679,200

679,200

0

689,375

689,375

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

139,767

139,767

0

485,800

485,800

0

588,375

588,375

0

პროცენტები

40,610

40,610

0

25,000

25,000

0

30,000

30,000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

40,610

40,610

0

25,000

25,000

 

30,000

30,000

 

რენტა

99,156

99,156

0

460,800

460,800

0

558,375

558,375

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93,837

93,837

0

459,000

459,000

 

556,375

556,375

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5,319

5,319

0

1,800

1,800

 

2,000

2,000

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

39,299

39,299

0

31,400

31,400

0

21,000

21,000

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

26,843

26,843

0

17,800

17,800

0

16,000

16,000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,103

1,103

0

1,400

1,400

0

1,000

1,000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1,103

1,103

0

0

 

 

1,000

1,000

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

400

400

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,740

25,740

0

16,000

16,000

 

15,000

15,000

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

12,457

12,457

0

13,600

13,600

0

5,000

5,000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

12,457

12,457

0

13,600

13,600

 

5,000

5,000

 

ჯარიმები , სანქციები და საურავები

35,643

35,643

0

52,000

52,000

 

40,000

40,000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

76,929

76,929

0

110,000

110,000

 

40,000

40,000

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 260 275 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

5,306,325

5,306,325

0

5,731,827

5,731,827

0

6,260,275

6,260,275

0

შრომის ანაზღაურება

2,297,611

2,297,611

0

2,791,570

2,791,570

0

3,050,760

3,050,760

0

საქონელი და მომსახურება

1,161,311

1,161,311

0

1,335,120

1,335,120

0

1,528,130

1,528,130

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

719,061

719,061

0

887,914

887,914

0

1,020,920

1,020,920

0

სოციალური უზრუნველყოფა

315,233

315,233

0

283,998

283,998

0

331,825

331,825

0

სხვა ხარჯები

813,109

813,109

0

433,225

433,225

0

328,640

328,640

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 269 900 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 279 900 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

90,660

90,660

0

46,500

46,500

0

218,900

218,900

0

თავდაცვა , საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

1,000

1,000

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,901,393

3,901,393

0

4,484,802

4,484,802

0

4,745,000

4,745,000

0

განათლება

157,622

157,622

0

716,100

716,100

0

140,200

140,200

0

კულტურა , რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა   და სპორტი

111,221

111,221

0

123,270

123,270

0

174,800

174,800

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და   სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

202,400

202,400

0

0

0

0

სულ ჯამი

4,260,896

4,260,896

0

5,573,072

5,573,072

0

5,279,900

5,279,900

0

 

) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

24,377

24,377

0

15,000

15,000

0

10,000

10,000

0

ძირითადი აქტივები

16,691

16,691

0

15,000

15,000

0

10,000

10,000

 

არაწარმოებული აქტივები

7,686

7,686

0

0

0

0

0

0

0

მიწა

7,686

7,686

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  11 581 375 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო ნალური

კლასიფი კაციის

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

1,695,622

1,695,622

0

1,986,128

1,986,128

0

2,285,380

2,285,380

0

7011

აღმასრულებელი   და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

ფინანსური   და ფისკალური საქმიანობა ,

საგარეო ურთიერთობები

1,693,034

1,693,034

0

1,960,328

1,960,328

0

2,259,780

2,259,780

0

70111

აღმასრულებელი   და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,693,034

1,693,034

0

1,890,328

1,890,328

0

2,189,780

2,189,780

0

70112

ფინანსური   და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

70,000

70,000

0

70,000

70,000

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

25,800

25,800

0

25,600

25,600

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურებაში

2,588

2,588

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

50,876

50,876

0

60,400

60,400

0

69,460

69,460

0

7021

  სამოქალაქო   თავდაცვა

50,876

50,876

0

60,400

60,400

0

69,460

69,460

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი   და

უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის   სამსახური და   სახელმწიფო

დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7032

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

0

0

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

404,590

404,590

0

803,700

803,700

0

1,348,500

1,348,500

0

7042

სოფლის მეურნეობა სატყეო მეურნეობა ,

მეთევზეობა   და მონადირეობა

0

0

0

11,400

11,400

0

33,500

33,500

0

70421

სოფლის   მეურნეობა

0

0

0

11,400

11,400

0

33,500

33,500

0

7043

სათბობი   და ენერგეტიკა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70432

ნავთობი   და ბუნებრივი   აირი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

404,590

404,590

0

792,300

792,300

0

1,315,000

1,315,000

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

404,590

404,590

0

792,300

792,300

0

1,315,000

1,315,000

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკის სფეროში

0

 

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს   დაცვა

0

0

0

47,800

47,800

0

0

0

0

7051

ნარჩენების   შეგროვება გადამუშავება

და განადგურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7052

ჩამდინარე   წყლების მართვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის   სფეროში

0

0

0

47,800

47,800

0

0

0

0

706

საბინაო _ კომუნალური მეურნეობა

4,410,451

4,410,451

0

4,553,913

4,553,913

0

4,327,000

4,327,000

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,093,134

2,093,134

0

2,724,700

2,724,700

0

3,050,000

3,050,000

0

7063

წყალმომარაგება

793,663

793,663

0

694,094

694,094

0

627,000

627,000

0

7064

გარე   განათება

49,883

49,883

0

0

0

0

0

0

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში

1,473,771

1,473,771

0

1,135,619

1,135,619

0

650,000

650,000

0

707

ჯანმრთელობის   დაცვა

263,405

263,405

0

567,278

567,278

0

353,375

353,375

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ჯანმრთელობის დაცვის   სფეროში

263,405

263,405

0

567,278

567,278